Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Malpica de Bergantios - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POR PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

Publicación provisional : 08-10-2013 BOP N 191 -- Publicación definitiva : 27-11-2013 BOP N 226
Aplicable desde 27-11-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Concepto.
 - Artigo 2.- Obxecto do servizo.
 - Artigo 3.- Obrigados pagamento.
 - Artigo 4.- Custo do servizo.
 - Artigo 5.- Conta e tarifas.
 - Artigo 6.- Nacemento da obriga de pagamento e perodo de cobramento.
 - Artigo 7.- Normas de xestin
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Concepto.  
 

En uso das facultades previstas no artigo 127 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo e de conformidade co disposto nos artigos 41 a 47 do mesmo Texto Refundido, e de acordo coa Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia, as como o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento e o Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar deste Concello, establcese o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar (en diante S.A.F.), que se rexer pola presente Ordenanza e demais disposicins legais de pertinente aplicacin.

   
  Artigo 2.- Obxecto do servizo.  
 

Constite o servizo suxeito a prezo pblico, a prestacin do S.A.F. no mbito territorial deste Municipio, por parte do Concello de Malpica , xestionado de forma directa ou indirecta, consistente na prestacin de atencins de carcter persoal e/ou domstico aos cidadns e unidades de convivencia, coa finalidade de mellorar a sa calidade de vida e promover a sa autonoma para facilitarlles a permanencia no seu medio habitual.

   
  Artigo 3.- Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados ao pago do prezo pblico regulado nesta Ordenanza:

A.- As persoas fsicas e unidades de convivencia, que, tendo recoecida a situacin de dependencia e prescrito o S.A.F. na resolucin aprobatoria do Programa Individual de Atencin, residan no termo municipal de Malpica e sexan receptoras ou beneficiarios do citado servizo, consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos.

B.- As persoas fsicas e unidades de convivencia que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento previsto no artigo 12.2 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de Malpica de Bergantios

C.- Nos casos en que as persoas fsicas usuarias sexan menores de idade ou fosen declaradas incapaces por sentenza xudicial conforme ao disposto no artigo 760 da Lei de Axuizamento Civil, os seus representantes legais.

   
  Artigo 4.- Custo do servizo.  
 

A conta do prezo pblico ven referida a unha hora de prestacin do servizo, establecndose o prezo da hora en 12,00 euros.

O custo do servizo incle as funcins de xestin, coordinacin, planificacin, execucin, seguimento e avaliacin global do servizo.

Custo do servizo = n de horas(1) x importe hora(2)

s efectos da aplicacin destas contas teranse en conta criterios de capacidade econmica, conforme ao establecido nos artigos seguintes, o que determinar a cantidade a satisfacer polos usuarios do servizo.

Sen prexuzo do disposto no apartado anterior, a conta do prezo pblico ser a que fixe, en cada caso, o Pleno da Corporacin, ou en caso de delegacin, a Xunta de Goberno Local, de cordo co artigo 47.1 do TRLRFL.

Cando concorran razns sociais, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, poderanse fixar prezos pblicos que non cubran o custe do servizo, conforme sinalado no artigo 44.2 do TRLRFL. Nestes casos debern consignarse nos orzamentos as dotacins oportunas para a cobertura da diferenza resultante.

   
  Artigo 5.- Conta e tarifas.  
 

A conta do prezo pblico que ter que abonar cada usuario/a calcularase tomando como base o custo do servizo prestado, calculado de acordo co establecido no artigo anterior, multiplicado pola porcentaxe de achega ou participacin que lle corresponda en base capacidade econmica persoal de cada usuario/a, determinado de acordo coa tboas includa no artigos 61 e 62 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Prezo pblico = n de horas (1) x importe hora (2) x % de achega financiamento

5.1 Persoas dependentes valoradas, con dereito de atencin recoecido, usuarias do servizo de axuda no fogar.

5 1.1 No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

5.1.2. Nos demais supostos se aplicar a seguinte tboa, na cal se expresa o % de achega financiamento copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Nivel

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Capacidade econmica (referida IPREM)

20 h.

30 h.

40 h.

55 h.

70 h.

90 h.

≤ 100% do IPREM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

>do 100% e ≤ do 115% do IPREM

4,52%

6,56%

8,59%

11,42%

14,47%

18,09%

>do 115% e ≤ do 125% do IPREM

5,41%

7,84%

10,28%

13,66%

17,31%

21,64%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM

5,55%

8,05%

10,54%

14,01%

17,76%

22,19%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM

5,65%

8,19%

10,73%

14,26%

18,07%

22,59%

>do 175% e ≤ do 200% do IPREM

5,72%

8,30%

10,87

14,45%

18,31%

22,89%

>do 200% e ≤ do 215% do IPREM

5,81%

8,42%

11,03%

14,66%

18,58%

23,23%

>do 215% e ≤ do 250% do IPREM

6,03%

8,75%

11,46%

15,24%

19,31%

24,14%

>do 250% e ≤ do 300% do IPREM

6,24%

9,05%

11,86%

15,76%

19,97%

24,97%

>do 300% e ≤ do 350% do IPREM

6,42%

9,30%

12,19%

16,20%

20,53%

25,66%

>do 350% e ≤ do 400% do IPREM

6,54%

9,48%

12,42%

16,51%

20,93%

26,16%

>do 400% e ≤ do 450% do IPREM

6,63%

9,62%

12,60%

16,75%

21,22%

26,53%

>do 450% e ≤ do 500% do IPREM

6,70%

9,72%

12,74%

16,93%

21,45%

26,82%

Superior 500% do IPREM

6,76%

9,80%

12,84%

17,07%

21,63%

27,04%

5.1.3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade por pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

5. 1.4. En ningn caso o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 65% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

5.2 . Persoas usuarias do servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custo do servizo de SAF bsico

Inferior ao 0,80 IPREM

0%

> 0,80 e ≤ ao 1,50 IPREM

10%

> o 1,5 e ≤ ao 2 IPREM

20%

> o 2 e ≤ ao 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM

60%

   
  Artigo 6.- Nacemento da obriga de pagamento e perodo de cobramento.  
 

A obriga de pagamento do prezo pblico comeza desde que se inicie a prestacin do servizo, por meses naturais, de cordo coa liquidacin practicada conforme ao disposto no artigo 5 . S nos supostos de alta e baixa no servizo, a liquidacin mensual practicarase atendendo o nmero efectivo de horas prestadas no correspondente mes.

A realizacin do pagamento efectuarase nos primeiros 10 das hbiles do mes seguinte, mediante cargo na conta corrente que o solicitante do servizo indicar no modelo oficial de solicitude, ou ingreso na conta corrente que o concello sinale no momento de subscribir o contrato de prestacin do servizo.

Nos casos de suspensin temporal do servizo, por ausencia temporal do domicilio (mximo de 3 meses) o usuario ter dereito a un desconto proporcional polo tempo que non se presta o servizo, logo da tramitacin do correspondente expediente e informe do pesoal tcnico coordinador do servizo.

A falta de pagamento do prezo supor a esixibilidade deste en va de constrinximento

   
  Artigo 7.- Normas de xestin  
 

Unha vez aprobada a alta no servizo, esta manterase mentres non varen as circunstancias que motivaron a prestacin do servizo. Para ditas variacins, no seu caso, estarase ao previsto no Regulamento de funcionamento do servizo.

A conta do prezo pblico a pagar mensualmente notificarase ao obrigado tributario no momento da sa alta no servizo, ou no momento en que se revise a sa conta.

Anualmente, ou antes, no caso de producirse cambios na situacin das persoas usuarias, se lles requirir, por parte do departamento de Servizos Sociais do Concello, para que xustifiquen documentalmente a sa situacin econmica e patrimonial, a efectos de actualizar a sa capacidade econmica e, no seu caso, a taxa a abonar, tal e como se recolle no Regulamento do servizo de axuda no fogar.

Os Servizos Sociais do Concello de Malpica , atendendo s normas precedentes, remitirn Servizo de recadacin municipal o listado dos beneficiarios con indicacin da porcentaxe de achega ou participacin que lle corresponda en base capacidade econmica persoal de cada usuario/a, determinado de acordo coa tboas includa no artigos 61 e 62 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

As liquidacins practicaranse mensualmente nos primeiros quince das de cada mes mediante a aprobacin do padrn do prezo pblico correspondente aos servicios prestados no mes inmediato anterior, de conformidade cos datos facilitados polos Servizos Sociais.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia quedando derrogada a Ordenanza de Prezo pblico pola prestatacion do servizo de axuda a domicilio no concello de Malpica de Bergantios, publicada no BOP n 13 de data 21-01-2010.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios