Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA MUNICIPAL N 14 DE PASOS

Publicación provisional : 18-01-2012 BOP N 12 -- Publicación definitiva : 18-01-2012 BOP N 12
Redacción Aplicable desde 04-02-2012

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DEREITO DE PASO E MODALIDADES
 - CAPTULO III. CARACTERSTICAS DOS PASOS
 - CAPTULO IV. SUSPENSIN E REVOGACIN DAS LICENZAS DE PASO
 - CAPTULO V. PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO
 - CAPTULO VI. RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXO I
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto e mbito de aplicacin.

A presente Ordenanza ten por obxecto o establecer os requisitos e o procedemento para o outorgamento da licenza de paso.

A licenza de paso outrgase ags o dereito de propiedade e sen prexuzo de terceiro.

O dereito de paso constite un aproveitamento comn especial das beirarras, bens de dominio pblico e uso pblico, comportando o uso intensivo da beirarra para entrar e sar vehculos, podendo implicar modificacin ou rebaixe do bordo e beirarra ou colocacin de rampla metlica, para facilitar o libre trnsito a locais ou fincas situadas fronte ao mesmo, segundo se estableza na correspondente licenza, respectando en todo caso o disposto no Decreto 35/2000, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei 8/1997, de accesibilidade e supresin de barreiras.

Queda prohibida calquera forma de acceso diferente mediante ramplas, instalacin provisional ou circunstancial de elementos mbiles, con corpos de madeira ou metlicos, colocacin de ladrillos, area ou outros elementos, ags que previamente se obtea unha autorizacin especial.

   
  CAPTULO II. DEREITO DE PASO E MODALIDADES  
 

Artigo 2.- Titulares das licenzas de paso.

Podern ser titulares de licenza de paso os titulares ou arrendatarios de :

a) Establecementos industrias ou comerciais ou de servizos relacionados co autombil.

b) Locais destinados garda de vehculos de transporte particular.

c) Locais destinados garda de vehculos de transporte de viaxeiros de mis de 5 prazas.

d) Fincas con vivendas unifamiliares.

e) Obras de construcin, derruba, reforma e reparacin de edificios.

f) Aqueles supostos anlogos s anteriores dos que exista informe favorable emitido polos Servicios Tcnicos, e que en atencin natureza da actividade desenvolvida, ao emprazamento ou intensidade do trfico , a Alcalda considere oportuno autorizar.

g) Garaxes includos no proxecto de edificacin

Artigo 3.- Modalidades de paso.

As modalidades de paso sern as seguintes:

Pasaxe permanente, as 24 horas do da, todos os das.

Pasaxe laboral, desde as 8.00 s 22.00 horas, con excepcin dos domingos e festivos.

Pasaxe nocturna, desde as 21.00 s 9.00 horas do da seguinte.

O outorgamento das licenzas de paso aos titulares contemplados no artigo anterior responder s seguintes modalidades:

Nos supostos contemplados nos apartados a) e e), durante a xornada laboral, ags que se acredite debidamente a prestacin de actividades ou servizos con carcter nocturno ou fra do horario da xornada laboral establecida neste artigo.

Nos supostos contemplados no apartado b), a pasaxe permanente s se outorgar previa acreditacin de espazo interior para a garda de cando menos 5 vehculos. No caso de contar con espazo interior inferior a 5 vehculos s podern solicitar pasaxe nocturna.

Nos demais supostos, poder solicitarse pasaxe permanente sempre que se acredite a garda ou trnsito de vehculos.

Nos supostos contemplados no apartado g) do artigo 2, poderanse outorgar vado permanente an existindo menos de cinco vehculos, sempre e cando o devandito garaxe obtivera a correspondente licenza municipal ou acreditacin da presentacin do acto comunicado que lle corresponda, destinada garda de vehculos, debendo acreditar igualmente o estipulado no artigo 12.3 da presente ordenanza.

Artigo 4.- Reservas ocasionais.

Con independencia das pasaxes permanentes ou limitadas a que se contrae o artigo anterior, poderanse outorgar autorizacins de reserva de carcter temporal para as seguintes finalidades:

Servizos de mudanzas.

Formigonado e bombeo.

Vehculos de exposicin.

Descargas de combustibles.

Elevacin ou montaxe de estructuras varias.

Outros usos extraordinarios.

As reservas ocasionais s que fai referencia este artigo outorgaranse, previa solicitude do interesado, garantindo en todo momento a fluidez da circulacin rodada, adoptando as medidas que se estimen necesarias.

Artigo 5.- Reservas especiais.

As reservas de espazos para organismos oficiais reduciranse ao mximo e limitaranse xornada laboral en das hbiles.

As mesmo, e previa xustificacin, poder outorgarse reserva para vehculos de diminudos fsicos. Dita reserva non poder ser de mis de unha praza.

En centros mdicos e hospitalarios ser autorizbel a reserva para unha ambulancia e un vehculo de urxencias

   
  CAPTULO III. CARACTERSTICAS DOS PASOS  
 

Artigo 6.- Duracin.

A licenza outorgarase por un ano, renovndose anualmente previo pagamento das taxas correspondentes, de conformidade coa Ordenanza fiscal vixente.

Artigo 7.- Sinalizacin.

O outorgamento de licenza de paso esixirase a instalacin da sinalizacin que neste artigo se detalla e que deber ser asumida polo titular da licenza.

No interior dos edificios:

a) A sinalizacin que se corresponda coa establecida para o trnsito no exterior (prohibicins de xiro, direccin obrigatoria, etc.)

b) Sinalizacin de STOP no acceso beirarra.

c) Instalacin de sinal automtico de aviso de entrada de vehculos, cando o nmero destes exceda de 15 ou en garaxes nos cales haxa que subir rampla ata a beirarra desde o interior, as coma nos garaxes de comunidades includos no proxecto de edificacin.

No exterior dos locais:

Instalacin na porta ou fachada do edificio ou construcin de que se trate, do disco de prohibicin de detencin ou estacionamento, axustado ao modelo oficial, facilitado polo Concello previo pagamento da taxa correspondente, que deber conter, obrigatoriamente as seguintes caractersticas:

− Denominacin do paso: Permanente, laboral, ou nocturno.

− Metros de reserva autorizados

− Nmero de licenza

− Nos supostos de pasaxe laboral ou nocturna, debe indicarse o horario.

O acceso dos vehculos realizarase mediante rampla metlica regulamentaria, pintada de cor amarela. No caso de carecer de rampla metlica por non ser necesaria, o ancho de ocupacin da va pblica deber levar pintado o bordo ou bordo mis exterior da beirarra de cor amarela.

Instalarase un sinal automtico de aviso de sada de vehculos, para o suposto contemplado no apartado c) do pargrafo 1 deste artigo.

Artigo 8.- Caractersticas dos pasos.

O espazo mnimo para albergar un vehculo ser de 4,50 por 2,20 metros. Admitiranse menores dimensins para albergar motocicletas.

A lonxitude mnima das pasaxes ser a determinada pola normativa de planeamento vixente.

   
  CAPTULO IV. SUSPENSIN E REVOGACIN DAS LICENZAS DE PASO  
 

Artigo 9.- Suspensin.

O Concello poder suspender, por razns de trnsito, obras na va pblica ou outras circunstancias de interese pblico, os efectos da licenza con carcter temporal.

Artigo 10.- Revogacin das licenzas

As licenzas entenderanse outorgadas en precario, podendo ser revogadas pola autoridade que as ditou, mediante resolucin debidamente motivada e previa audiencia do interesado, nos seguintes casos :

Por ser destinadas a fin distinto para as que foron outorgadas ou desaparecer as bases nas que se fundamentou o seu outorgamento.

Por falta de pagamento da taxa anual.

Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

Por causas motivadas de interese pblico.

Artigo 11.- Efectos da extincin do dereito de paso

A revogacin da licenza pola autoridade competente ou a cancelacin da mesma a instancia do interesado, ocasionar a obriga do titular de retirada da sinalizacin e rampla, con entrega do disco ao Concello. En caso de incumprimento da obriga establecida neste apartado poder facerse uso da execucin subsidiaria pola Administracin municipal a costa do particular, nos termos previstos na lexislacin vixente.

As mesmo, farase uso da execucin subsidiaria nos supostos de ocasionar desperfectos na beirarra e que non se corrixan voluntariamente polo causante.

   
  CAPTULO V. PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO  
 

Artigo 12.- Solicitude de licenza de paso .

1. Os interesados nunha licenza de paso, en tdolos casos, presentarn a correspondente solicitude dirixida ao Alcalde, a cal haber conter, en todo caso, os seguintes datos:

o Nome e apelidos do interesado e da persoa que o represente, as como a identificacin do lugar que sinale a efectos de notificacins.

o Identificacin do edificio ou local respecto do cal se solicita a licenza de paso, que haber de concretarse con toda claridade.

o Planos de emprazamento do paso, tomados dos oficiais municipais, a escala 1/1000 o 1/2000, segundo o caso, e do local a escala 1/100.

o Declaracin pola cal o solicitante se obriga a non utilizar o local para outros usos ou actividades distintas das autorizadas.

o Nmero de vehculos e dimensins do local.

o Lugar, data e sinatura do solicitante ou do seu representante legal.

2. Os interesados, titulares de establecementos industriais ou comerciais ou de servizos do autombil, habern de acompaar instancia os documentos acreditativos das seguintes circunstancias:

o Ter solicitada ante o concello a correspondente licenza municipal da actividade, comunicacin previa ou declaracin responsable, debendo as acreditarse documentalmente. No caso de pasos para obras deberase acreditar a correspondente licenza de obra, ou a comunicacin previa.

o Que a actividade que se realiza requira a entrada e sada de vehculos.

o Que o establecemento dispn de espazo libre e adecuado con carcter permanente e sen outro destino, con capacidade para un ou mis vehculos.

3. Os interesados, titulares de locais destinados garda de vehculos, precisar ter solicitada ante o concello a correspondente licenza de actividade ou presentacin do acto comunicado cando proceda.

4. Os interesados, titulares de fincas con vivenda unifamiliar, habern acompaar instancia unha declaracin responsable na que se diga expresamente:

o Que a finca pode albergar, cando menos, un vehculo autombil.

o Que o local se destinar exclusivamente garda de vehculos asociados a unha vivenda.

5. Os interesados, titulares de locais con espazo inferior a 5 vehculos, non necesitan acreditar licenza de actividade para o outorgamento de pasaxe nocturna.

Artigo 13.- Taxas de expedicin.

O outorgamento da licenza, provisional ou definitiva, regulada na presente Ordenanza comportar unhas taxas de expedicin e o pagamento da reserva conforme Ordenanza fiscal correspondente.

Respecto ao devengo e cobramento da Taxa pola entrada de vehculos a travs das beirarras e reservas de va pblica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercancas de calquera clase, estarase ao disposto no articulado da citada ordenanza fiscal.

Artigo 14.- Procedemento.

O procedemento iniciase de oficio ou coa solicitude da persoa interesada na que entre a documentacin preceptiva achegar a declaracin recollida no anexo I da presente ordenanza, impulsarase de oficio en todos os seus trmites, solicitando do Instrutor simultaneamente informes dos Servizos Tcnicos do Concello, da Intervencin, da Polica Local e os que xulgue necesarios para resolver, fundamentando a conveniencia de pedilos.

O funcionario que reciba a documentacin ha de comprobar que est a totalidade da mesma, sen entrar a valorar a veracidade e autenticidade da mesma, polo que o interesado ter que presentar unha declaracin na que baixo a sa responsabilidade a documentacin aportada cumpre coa ordenanza n 14 de PASOS para acceder ao dereito de obtencin de licenza de pasos, para o cal se facilitar un formato tipo para realizar dita declaracin responsable, segundo o Anexo I.

A documentacin presentada polo interesado, pasar ao rgano encargado da tramitacin de dito dereito de pasos, solicitando que, no prazo mximo de 5 das hbiles, contados desde a entrada por rexistro da solicitude do interesado coa totalidade da documentacin esixida, a Polica Local realice informe, previa visita de inspeccin a zona donde se solicita o paso, sobre a compatibilidade do paso coa seguridade da va a que se accede.

Se a documentacin non estea completa, pedirselle que o interesado emende a solicitude, nun prazo de 15 das, procedendo a suspensin da tramitacin.

O informe dos servizos Tcnicos versar en orde, entre outros posibles aspectos, a se o paso compatible coas normas de planeamento, se na documentacin presentada se cumpren as esixencias tcnicas fixadas nesta Ordenanza e se hai elementos urbanos que poidan quedar afectados, a forma da sa reposicin, as como sobre a conveniencia de solicitar a fianza ou o aval que garanta esta.

O informe da Intervencin referirase s obrigas de contido econmico.

Os informes sern evacuados no prazo mximo de dez das.

Artigo 15.- Resolucin.

A Alcalda do Concello de Arteixo ou en quen poida delegar, a vista do informe da polica local, da declaracin responsable do interesado e do cotexo da documentacin realizada polo funcionario, no prazo de 10 das hbiles, ditar un decreto para outorgar ou denegar a licenza provisional de pasos. A licenza provisional de pasos ter validez a todos os efectos durante o perodo de tramitacin do procedemento, entendndose que dito prazo durar ata que exista resolucin firme ditada polo rgano administrativo ou xudicial competente na materia.

A competencia para outorgar a licenza definitiva correspndelle ao Alcalde, que a poder delegar nun Tenente de Alcalde ou na Comisin de Goberno.

A resolucin da licenza definitiva, previo a obtencin definitiva da licenza de actividade ou a de primeira ocupacin do inmoble o predio a que se acceda, deber recaer no prazo mximo de doce meses, transcorrido o cal haber de entenderse desestimada a solicitude, podendo o interesado solicitala de novo.

Artigo 16.- Obrigas do titular.

O outorgamento da licenza de paso, provisional ou definitiva, comportar as seguintes responsabilidades e obrigas a cargo do titular:

Conservar o pavimento da beirarra e calzada utilizada para o paso de vehculos ao interior do inmoble en perfecto estado.

Aboar os dereitos iniciais de licenza e obtencin dos sinais correspondentes.

Observar o cumprimento de todas as normas que regulamentan a utilizacin de pasos e responder dos danos que se poidan producir a terceiros, como consecuencia do seu uso normal ou anormal.

Artigo 17.- Prohibicin de parada e estacionamento.

Queda prohibida a parada e estacionamento nos lugares reservados para pasos e realizar obras ou sinalizacins nas vas urbanas, respecto dos mesmos sen a preceptiva licenza.

   
  CAPTULO VI. RXIME SANCIONADOR  
 

Artigo 18.- Infraccins.

As accins ou omisins contrarias ao establecido nesta Ordenanza, tern o carcter de infraccins administrativas e sern sancionadas nos casos, forma e medida que nela se determina, a non ser que poidan constitur delitos ou faltas tipificadas nas leis penais, en cal caso o Alcalde pasar o tanto de culpa orde xurisdicional competente e absterase de seguir o procedemento sancionador mentres a autoridade xudicial non dite sentenza firme. Todo iso conforme ao disposto no Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trnsito, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

Artigo 19.- Cualificacin das Infraccins.

As infraccins s que se refire o artigo anterior clasifcanse en leves, graves e moi graves.

Tern a consideracin de infraccins leves as cometidas contra as normas contidas nesta Ordenanza que non se cualifiquen expresamente como graves ou moi graves nos apartados seguintes.

Considranse infraccins graves as condutas tipificadas nesta Ordenanza referidas a paradas e estacionamentos fronte ao paso que obstaculicen ou imposibiliten gravemente a entrada e sada de vehculos das fincas autorizadas co paso e a realizacin sen licenza de obras e colocacin de sinais no tramo de va afectado polo paso, as como a retirada ou deterioro dos sinais de paso.

Tern a consideracin de moi graves as infraccins a que fai referencia o apartado anterior, cando concorran circunstancias de perigo por razn da caracterstica da va na que se sita o paso, concorrencia simultnea de vehculos e outros usuarios, ou calquera outra circunstancia anloga que poida constitur un risco engadido e concreto ao previsto para as graves no momento de cometerse a infraccin.

Artigo 20 .- Sancins.

As infraccins leves sern sancionadas con multa de ata 100 euros, as graves con multa de ata 400 euros e as moi graves con multa de ata 800 euros.

As sancins de multa prevista no apartado anterior, podern facerse efectivas dentro dos dez das seguintes notificacin da denuncia, cunha reducin do 40 por 100 sobre a conta que se fixe provisionalmente.

Artigo 21.- Graduacin das sancins.

As sancins previstas nesta Ordenanza graduaranse en atencin gravidade e transcendencia do feito, aos antecedentes do infractor e ao perigo potencial creado.

Non tern carcter de sancin as medidas cautelares ou preventivas que se poidan acordar segundo o previsto nesta Ordenanza e conforme se establece na lei 30/1992, de 26 de novembro, do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn.

Artigo 22.- Reposicin da situacin alterada.

As sancins que se poidan impoer non eximirn a este Concello de esixir ao infractor a reposicin da situacin alterada e dos elementos urbansticos afectados ao seu estado orixinario, as coma a indemnizacin polos danos e perdas causados.

Artigo 23.- Competencia para sancionar.

A competencia para sancionar correspndelle, no marco do previsto na presente Ordenanza, ao Alcalde.

Artigo 24.- Retirada de vehculos.

Cando a polica local atope na va pblica un vehculo, estacionado fronte sada ou entrada de vehculos nun inmoble durante o horario autorizado para utilizalas, poder proceder, se o obrigado a iso non o fixese ou non estivese presente, retirada do vehculo da va e ao seu depsito no lugar que designe a autoridade competente.

Ags no caso de roubo ou outras formas de utilizacin do vehculo contra a vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se xeren como consecuencia da retirada a que se refire o apartado anterior, sern por conta do titular, que deber aboalos ou garantir o seu pagamento coma requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de recurso que lle asiste.

Artigo 25.- Procedemento sancionador.

Non se impor sancin ningunha polas infraccins aos preceptos desta Ordenanza, senn en virtude do procedemento instrudo consonte as normas establecidas nos preceptos precedentes.

Con carcter supletorio aplcase o Regulamento do exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Artigo 26.- Incoacin.

O procedemento sancionador incoarase de oficio polo Alcalde cando tea coecemento dos feitos que poidan constitur infraccins os preceptos desta ordenanza ou mediante denuncia que poder formular calquera persoa que tea coecemento directo dos mesmos.

As denuncias formuladas polos policas locais encargados da vixilancia do trnsito farn fe, ags proba en contrario, respecto dos feitos denunciados, sen prexuzo do deber de aqueles de aportar tdolos elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 27.- Tramitacin.

Como norma xeral, as denuncias de carcter obrigatorio, formuladas pola polica local, notificaranse no acto ao denunciado, ags que por razns xustificadas, que debern constar na mesma denuncia, se faga necesario notificalas con posterioridade.

Nos demais supostos, o rgano competente que tramite o expediente sancionador deber notificar as denuncias ao presunto infractor, concedndose un prazo de quince das para que alegue canto considere conveniente sa defensa e propoa as probas que estime oportunas.

Das alegacins do denunciado darase traslado ao denunciante para que informen no prazo de quince das.

Transcorridos os prazos sinalados nos nmeros anteriores, vista do alegado e probado polo denunciante e o denunciado e trala eventual prctica da proba e ulterior audiencia aos interesados, nos casos en que iso fose estritamente necesario para a pescuda e cualificacin dos feitos, ditarase a resolucin que proceda.

Artigo 28.- Recursos.

Contra as resolucins da Alcalda, as cales poen fin va administrativa, cabe interpoer os seguintes recursos:

Potestativo de reposicin, perante a mesma Alcalda. O prazo para interpoer o recurso ser de un mes, contado desde a data de notificacin da resolucin e se interpn o recurso de reposicin, non poder interpoerse recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a sa desestimacin por silencio.

Transcorrido un mes desde a interposicin do recurso de reposicin sen que se notifique a sa resolucin, entenderase desestimado por silencio administrativo e quedar expedita a va contencioso-administrativa.

Recurso contencioso-administrativo que pode ser interposto directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

O prazo para interpoer este recurso ser de dous meses contado desde a data de notificacin da resolucin se non se interpuxo recurso de reposicin. Ou tamn transcorridos dous meses, pero contados desde o da en que lle sexa notificada a resolucin expresa do recurso de reposicin ou desde a data en que transcorra un mes desde a interposicin de dito recurso de reposicin, se o tivese interposto potestativamente.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL

No previsto na presente Ordenanza, estarase ao establecido no Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trnsito, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria; o Regulamento Xeral de Circulacin, para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre trnsito, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de xaneiro e a Lei 30/1992, de 26 de xaneiro, do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn.

DISPOSICIN TRANSITORIA

Os dereitos de pasos actualmente en tramitacin, teen dereito a ser notificados da existencia desta modificacin da ordenanza, e podern solicitar o outorgamento da licenza provisional de pasos nos termos de esta Ordenanza.

DISPOSICIN DERROGATORIA

Queda derrogada a Ordenanza Reguladora da expedicin de reservas de espazo de entrada e sada de vehculos (pasos) (BOP nm. 56, de 18 de marzo de 2002 e corrixida polo Pleno do 28 de febreiro de 2002, BOP nm. 132 do 11 de xuo de 2002)

DISPOSICIN FINAL

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente polo Concello e publicado o seu texto completo no Boletn Oficial de la Provincia, transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 de la Lei 7/1985, de 2 de abril.

   
  ANEXO I  
 

A declaracin responsable axustarase o seguinte modelo:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO

D/D....., maior de idade, con domicilio en..C/....e con DNI/NIF........., en nome propio, (o en representacin de..), ante ese Concello comparece e DI:

Que de conformidade co disposto no art. 70 da Lei 30/1992 de 26 de Novembro de rxime xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, presento

DECLARACIN RESPONSABLE

Para a obtencin de licenza provisional de pasos en tramitacin

Declaro baixo a mia responsabilidade que:

1. A documentacin presentada cumpre cos requisitos establecidos na ordenanza non fiscal n 14 ordenanza de pasos.

2. A documentacin presentada goza de veracidade no referente ao seu contido.

3. Asumo expresamente a responsabilidade civil e penal derivada do uso da instalacin a que da acceso a licenza provisional de paso.

SOLICITO se tea por presentada a presente declaracin responsable e se tome razn da presentacin da solicitude de outorgamento de licenza provisional de pasos.

En., a..dede 20

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios