Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA FISCAL N 7, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DE SERVIZOS DE VERIFICACIN DOS REQUISITOS URBANSTICOS DAS CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 06-08-2013 BOP N 148 -- Publicación definitiva : 09-10-2013 BOP N 192
Redacción Aplicable desde 10-10-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. - POTESTADE TRIBUTARIA E RXIME XURDICO.
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- DEIVINDICACIN.
 - ARTIGO 4.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 5.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 6.- BENEFICIOS FISCAIS.
 - ARTIGO 7.- TARIFA.
 - ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN, LIQUIDACIN E INGRESO.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1. - POTESTADE TRIBUTARIA E RXIME XURDICO.  
 

No uso das postestades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e dacordo co previsto no art. 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais en diante, TRLRHL-, este Concello establece a taxa pola prestacin de servizos administrativos relativos verificacin de requisitos urbansticos das construccins, instalacins e obras, que se regular pola presente Ordenanza e polos disposto no artigos 20 a 27 do TRLRHL.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.  
 

O feito imponible est determinado pola prestacin de servizos administrativos consistentes na actividade municipal desenvolvida con motivo da realizacin de instalacins, construccins ou obras, tendente a verificar se as mesmas se realizan con suxecin s normas urbansticas de edificacin e polica vixentes, en orde a comprobar que aquelas se axustan aos Plans de Ordenacin vixentes, que sexan conformes ao destino e uso previstos, que non atenten contra a harmona da paisaxe e condicins de esttica, que cumpran coas condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento e, finalmente, que non exista ningunha prohibicin de inters artstico, cultural, histrico ou monumental, xa se atopen suxeitas a preceptiva licenza municipal, ou poidan ser susceptibles de comunicacin previa ou declaracin responsable consonte normativa urbanstica e sectorial relacionada coa mesma vixente, as coma os servizos administrativos que se presten con relacin a expedientes derivados da reposicin da legalidade urbanstica, no seu caso.

   
  ARTIGO 3.- DEIVINDICACIN.  
 

1.- A obriga de contribuir nacer, no referido prestacin dos servizos sobre o axuste urbanstico das obras maiores ou menores- efectuadas:

a) Nos supostos suxeitos a previa licenza, no momento de comenzar a prestacin dos servizos administrativos tendentes comprobacin da suxecin legalidade da solicitude, que se considerar que ten lugar desde que se formule a solicitude da mesma, ou, no suposto no que, sendo preceptiva, non se tivese solicitado, desde que o Concello realice as actuacins iniciais conducentes a verificar se a obra suxeita a licenza ou non autorizable trtese de supostos de obra, instalacin, primeira ocupacin dos eficicios ou modificacin do uso dos mesmos-.

b) Nos supostos suxeitos a comunicacin previa ou declaracin responsable, no momento de realizar a respectiva comunicacin ou declaracin, ou, se non se tivese efectuado, sendo necesaria, desde o momento no que comencen as actuacins administrativas conducentes a verificar o axuste legalidade da respectiva actuacin.

c) Nos supostos de obras executadas ilegalmente, que conduzan tramitacin de expedientes de reposicin da legalidade urbanstica que conduza execucin do derrubamento, no momento de se iniciar a prestacin dos servizos administrativos relativos a eses expedientes.

2.- A obriga de contribuir non se ver afectada pola denegacin no seu caso da licenza ou concesin da mesma con modificacin da solicitude, declaracin responsable ou comunicacin previa, nin pola eventual orde de cesamento das actuacins ou de reposicin situacin anterior no caso de non se axustar normativa esixible.

3.- No caso de renuncia ou desestimento do solicitante antes de comenzar trmite algn da actividade administrativa, non se devengar esta taxa. A tal efecto, a renuncia anterior a que o expediente, unha vez presentado no Rexistro municipal, tea realizado trmite algn na rea de Urbanismo mis que o rexistro interno do expediente, entenderase que non implica a deivindicacin do tributo.

   
  ARTIGO 4.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas, as coma as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demis entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado susceptible de imposicin, que sexan propietarios ou poseedores, ou no seu caso arrendatarios, dos inmobles nos que se executen as obras ou se realicen as construccins ou instalacins para as que se solicite a licenza urbanstica ou se presente a comunicacin previa ou declaracin responsable, ou polas que se orixine a tramitacin dun expediente administrativo do que resulte especial ou directamente afectado o mesmo, incluso anda que non se tivese instado.

2.- En todo caso tern a condicin de substitutos do contribuinte os constructores e contratistas das obras que soliciten a licenza ou presenten a comunicacin previa ou declaracin responsable, ou que realicen as obras sen autorizacin obxecto da reposicin da legalidade, terminen stas coa legalizacin ou doutro xeito.

   
  ARTIGO 5.- RESPONSABLES.  
 

En materia de responsabilidade, estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e demis disposicins que a complementen ou desenvolvan.

   
  ARTIGO 6.- BENEFICIOS FISCAIS.  
 

Non se recoecen mis beneficios fiscais ca os derivados de normas con rango de lei ou da aplicacin de Tratados Internacionais. Calquera bonificacin ou exencin deber ser interesada ao tempo de solicitar a oportuna licenza ou presentar a preceptiva comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  ARTIGO 7.- TARIFA.  
 

A taxa esixirase aplicando as seguintes cotas tributarias:

A) Tramitacin de expedientes de obras maiores:

Se o P.E.M. a efectos do ICIO superior aos 600.000 ............ 350,00

Se o P.E.M. a efectos do ICIO entre 300.000 e 600.000 275,00

Se o P.E.M. a efectos do ICIO de 180.000 e 300.000 . 200,00

Se o P.E.M. a efectos do ICIO inferior a 180.000 . 150,00

B) Tramitacin de expedientes de obras menores, e de colocacin de carteis, rtulos, valados publicitarios e similares: 50,00

C) Tramitacin de expedientes de instalacin de antenas emisoras/reemisoras. 473,12

D) Tramitacin de licenzas de primeira ocupacin ou utilizacin en edificacins nas que resulten mis dunha vivenda ou local de utilizacin separada (por cada vivenda ou local resultante da edificacin) ........................................................... 67,00

E) Tramitacin de licenzas de primeira ocupacin ou utilizacin de vivendas ou edificacins unifamiliares, nas que a edificacin non sexa susceptible de usos divisibles. 150,00

F) Tramitacin de licenzas de primeira ocupacin ou utilizacin de naves industriais (por cada unha das resultantes) 180,00

G) Tramitacin de expedientes de reposicin da legalidade nos que non sexa posible a legalizacin, conducindo orde de execucin da demolicin da obra executada, se a obra debera ter a consideracin de obra maior 180,00

H) Tramitacin de expedientes de reposicin da legalidade nos que non sexa posible a legalizacin, conducindo orde de execucin da demolicin da obra executada, se a obra debera ter a consideracin de obra menor 100,00

   
  ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN, LIQUIDACIN E INGRESO.  
 

1.- O tributo rexerase polo rxime de autoliquidacin, salvo para os supostos previstos no artigo 7 apartados G e H, nos que se proceder liquidacin administrativa.

2.- Os interesados, no momento de presentar a solicitude de licenza urbanstica, ou da comunicacin previa ou declaracin responsable, deber cumprimentar o modelo normalizado de autoliquidacin, e aportar o xustificante de pagamento da dita autoliquidacin, determinndose a cota tributaria polo propio suxeito pasivo, aplicando as tarifas que procedan segundo o establecido no artigo 7 desta Ordenanza. A Administracin tributaria poder ditar unha posterior liquidacin provisional rectificando a autoliquidacin presentada nos supostos nos que se aprecie un erro na confeccin da mesma, xa sexa aritmtico, formal, coma de interpretacin das cotas, sen prexuzo da ulterior comprobacin para efectuar a liquidacin definitiva das taxas.

3.- No suposto de que as obras comporten a necesidade de gras, andamios, valas ou calqueira outro tipo de aproveitamento na va pblica, a ocupacin deber ser autoliquidada, e presentado o correspondente documento xustificativo do pagamento da taxa, xunto coa solicitude de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa, consonte s normas establecidas na Ordenanza Fiscal n 21.

4.- A Administracin tributaria poder, vista da autoliquidacin provisional realizada polo suxeito pasivo, ou da rectificada no seu momento pola propia Administracin, dictar liquidacin definitiva unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra, e verificado o custe real das mesmas cando a tarifa da taxa sexa variable en funcin do custe de execucin material da obra.

5.- Nos supostos de expedientes de reposicin da legalidade que conduzan imposibilidade de legalizacin das obras, a liquidacin administrativa xirarase xunto coa orde de derrubamento ou de reposicin da situacin anterior segundo corresponda.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

A presente Ordenanza Fiscal, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor ao da seguinte ao da publicacin do anuncio de aprobacin definitiva, xunto co seu texto ntegro, no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios