Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - TAXA POLA PRESTACIN DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO CONTROL SOBRE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 06-08-2013 BOP N 148 -- Publicación definitiva : 09-10-2013 BOP N 192
Redacción Aplicable desde 10-10-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME XURDICO.
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5.- DEIVINDICACIN.
 - ARTIGO 6. COTAS TRIBUTARIAS: TARIFAS.
 - ARTIGO 7. BENEFICIOS FISCAIS.
 - ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 9.- RECADACIN.
 - ARTIGO 10.- INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME XURDICO.  
 

No uso das potestades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dacordo co previsto no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola prestacin de servizos administrativos de competencia local tendentes verificacin do cumprimento das condicins legais para a apertura de de establecementos, o inicio de actividades ou o seu desenvolvemento, que se regular pola presente Ordenanza e polo disposto nos artigos 20 a 27 do dito R.D.L. 2/2004, e que respecta as previsins derivadas da Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior da Unin Europea, e na trasposicin da devandita disposicin ao Dereito interno do Estado Espaol e da Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.  
 

1.- Constite o feito impoible deste tributo a prestacin polo Concello da actividade municipal, tcnica e administrativa, de control e comprobacin a fin de verificar se a actividade realizada ou que se pretenda realizar se axusta ao cumprimento dos requisitos establecidos na normativa sectorial, urbanstica e medioambiental de calquera establecemento industrial, comercial, profesional, de servizos, espectculos pblicos ou actividades recreativas, as coma as sas modificacins, xa sexan da actividade ou do titular da mesma, co fin de procurar que os mesmos tean as condicins de seguridade, salubriedade, medioambientais e calquera outras esixidas polas normas reguladoras das autorizacins e licenzas de instalacin e apertura ou funcionamento, ao abeiro das facultades de intervencin administrativa establecidas no art. 84 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

2.- Aos efectos deste tributo, considranse suxeitos os supostos nos que resulte obrigatoria a solicitude e obtencin de licenza de apertura ou actividade, ou a realizacin da actividade de verificacin do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa sectorial cando se trate de actividades non suxeitas a autorizacin ou control previo, senn a comunicacin previa ou declaracin responsable, como, entre outros, os seguintes:

a) A primeira instalacin dun establecemento ou actividad industrial, comercial, profesional ou de servizos, de espectculos pblicos ou recreativas.

b) A ampliacin de superficie de establecementos con licenza de apertura.

c) A ampliacin de actividade en establecementos con licenza de apertura.

d) A ampliacin de actividade con ampliacin de superficie en establecementos con licenza de apertura.

e) A reforma de establecementos con licenza de apertura, sen cambio de uso.

f) A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o titular que obtivo a licenza no seu da, se a licenza non tivese caducado.

g) Estarn suxeitas taxa tamn a apertura de pequenos establecementos, as autorizacins temporais de actividade ou apertura para locais ou actividades con ocasin de festas da vila, os que se habiliten para a celebracin de festas especiais, os destinados a feiras de mostras, rastros, postos ou anlogos.

h) A posta en coecemento da administracin de calquera modificacin dunha actividade que xa realizou a preceptiva declaracin responsable, comunicacin previa ou precisou licenza de apertura.

i) O cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva declaracin responsable ou comunicacin previa, tendo tal consideracin a posta en coecemento da administracin do devandito cambio por persoa distinta para seguir exercndoa nun establecemento sempre que tanto a propia actividade, o establecemento donde se desenvolve e as sas instalacins non tiveran sofrido modificacins respecto desenvolvida polo anterior responsable e consonte sa declaracin, salvo as que expresamente se impoan por precepto legal.

3.- Entenderase por establecemento toda edificacin, instalacin ou recinto cuberto, ou ao aire libre, estea ou non aberto ao pblico, ou que sexa complemento ou accesorio doutro establecemento, ou actividade principal, destinado habitual ou temporalmente ao exercicio de actividades econmicas.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e entidades do art. 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, titulares da actividade que se pretenda desenvolver ou que de feito desenvolvan, en calquera local ou establecemento, cuxa comprobacin orixine a retribucin da presente taxa, xa sexa previa solicitude de licenza, ou, no seu caso, previa comunicacin ou declaracin responsable.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES.  
 

En materia de responsabilidade aplicarase, consonte ao previsto no art. 12 do R.D.L. 2/2004, o establecido nos artigos 41 a 43 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e no R.D. 939/2005.

   
  ARTIGO 5.- DEIVINDICACIN.  
 

1.- A obriga de contribuir nacer no momento de se iniciar a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade:

a) Nos casos suxeitos a licenza municipal, na data de presentacin da solicitude, de se presentar a mesma, ou ben, no caso de se iniciar a actividade sen a previa presentacin da solicitude, na data de se iniciar a actividade administrativa municipal para determinar se o establecemento rene as condicins esixibles pola normativa vixente que lle resulte de aplicacin.

b) Nos supostos suxeitos a mera comunicacin previa ou declaracin responsable, no momento no que se inicien os labores de comprobacin administrativa para determinar se o establecemento cumple ou non os requisitos esixidos pola normativa vixente que lle resulte de aplicacin, entendndose que tales labores se teen iniciado cando se emita o informe tcnico ou a acta de comprobacin da verificacin do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa sectorial que resulte de aplicacin.

2.- A denegacin da licenza nos supostos nos que sexa esixible non afectar obriga de contribuir, dado que o feito impoible se ten realizado igualmente. Do mesmo xeito, nos supostos sometidos a comunicacin previa ou declaracin responsable, o feito de que, realizada a preceptiva comprobacin administrativa, se deba ordear o peche da actividade, a obriga de contribuir existir igualmente, por se ter realizado o feito impoible.

3.- No caso de desistimento ou renuncia do interesado en supostos suxeitos a previa licenza, estarase s seguintes regras:

a) Se se presentase antes de que se tea realizado ningunha tarefa tcnica de comprobacin, senn tan s as tarefas administrativas bsicas de inicio e instruccin do expediente, proceder a liquidacin de tan s o 10 % da conta da cota tributaria da taxa, en concepto de custes xa xerados pola tramitacin. Se xa se tivese ingresado, proceder a devolucin da mesma, que deber ser solicitada polo interesado no mesmo escrito de desistimento, indicando a conta corrente cos seus 20 dxitos identificativos- que realizar a transferencia do importe abonado.

b) Se se realizase antes de ter efectuado trmite algn, ags o rexistro de entrada da documentacin, non proceder esixir a taxa, polo que, se xa se tivese ingresado, proceder a devolucin da mesma, que deber ser solicitada polo interesado no mesmo escrito de desistimento, indicando a conta corrente cos seus 20 dxitos identificativos- que realizar a transferencia do importe abonado.

4.- No caso de que, presentada comunicacin previa ou declaracin responsable, o interesado non chegase a iniciar a sa actividade, deber poer en coecemento do Concello, por escrito presentado ao efecto no Rexistro Xeral, o seu desistimento. Para determinar a retribucin do tributo estarase s regras sinaladas no pargrafo anterior, en funcin do momento da presentacin do escrito antedito.

   
  ARTIGO 6. COTAS TRIBUTARIAS: TARIFAS.  
 

As cotas tributarias determinaranse dacordo coas seguintes tarifas en funcin do tipo de procedemento de cuxa tramitacin se trate:

a) Tramitacin de expedientes suxeitos a comunicacin previa sen obras cambios de titularidade-: 90,00

b) Tramitacin de expedientes suxeitos a comunicacin previa con obras menores precisen estas licenza ou non-, ou maiores: 201,54

c) Tramitacin de expedientes suxeitos a declaracin responsable sexa con ou sen obras menores ou maiores-: 201,54

d) Tramitacin de expedientes sobre licenzas de apertura que non precisen trmite de incidencia ambiental: 370,00

e) Tramitacin de expedientes sobre licenzas de apertura que precisen trmite de incidencia ambiental: 440,00

f) Realizacin de visitas adicionais de comprobacin por cada unha delas-: 90,00

   
  ARTIGO 7. BENEFICIOS FISCAIS.  
 

Dacordo co establecido no art. 9.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, non se recoece exencin ou bonificacin algunha, ags que se encontre expresamente prevista en normas con rango de Lei ou se derive da aplicacin de Tratados internacionais vlidamente ratificados polo Reino de Espaa.

   
  ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN.  
 

1.- A liquidacin das taxas realizarase seguindo as seguintes normas:

a) Nos supostos suxeitos a previa licenza, o interesado deber presentar o xustificante de pagamento da autoliquidacin da dbeda polo importe que sexa aplicable segundo o art. 6 desta Ordenanza, xunto coa solicitude da licenza. De non se presentar o documento xustificativo do pagamento da autoliquidacin, non se proceder tramitacin da solicitude.

b) Nos supostos de mera comunicacin ou declaracin responsable, o interesado deber presentar, xunto coa mesma, xustificante de pagamento da autoliquidacin do importe da taxa segundo a tarifa que corresponda vista do art. 6 desta Ordenanza. De non ser as, a Administracin practicar a liquidacin unha vez rematados os labores de comprobacin administrativa, pola va de constriximento.

c) Nos supostos de que, atopndose sometida a actividade ao rxime de comunicacin previa ou declaracin responsable, sexa precisa mis dunha visita de comprobacin, ou mis do informe tcnico ordinario no expediente, por non se axustar a mesma normativa esixible, a Administracin practicar unha nova liquidacin administrativa polos custes engadidos de tramitacin relativos s visitas de comprobacin posteriores orixinadas pola existencia de vicios que requiran subsanacin logo da primeira fase de comprobacin, consonte ao establecido no apartado f) do art. 6, notificndolla ao interesado.

d) Nos supostos de comunicacin de cambios de titularidade, deberase presentar, xunto coa solicitude ou comunicacin, xustificante do pagamento da autoliquidacin da taxa correspondente.

2.- Cando a Administracin Tributaria local tea coecemento da produccin dunha alta no Imposto sobre Actividades Econmicas nunha actividade que estea suxeita a licenza, comunicacin ou declaracin responsable, sen terse producido a solicitude, declaracin responsable ou comunicacin ao Concello, proceder de oficio ao inicio, de xeito automtico, do correspondente procedemento de comprobacin tributaria sexa de xestin ou de inspeccin-, que ser simultneo ao expediente que se tramite para a verificacin do cumprimento das condicins que a normativa sectorial aplicable esixa para o establecemento.

3.- Nos supostos nos que a apertura de negocios ou o inicio das actividades requiran a realizacin de obras, estarase ao previsto na Ordenanza Fiscal n 4, reguladora do Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras, no relativo ao tributo polo custe de execucin material da obra que conleve a actividade, de habela, e na Ordenanza Fiscal n 7, reguladora da prestacin de servicios administrativos de intervencin na realizacin de obras deste Concello, no relativo s taxas pola tramitacin administrativa da licenza urbanstica.

   
  ARTIGO 9.- RECADACIN.  
 

1.- Os modelos oficiais de autoliquidacin sern aprobados por resolucin da Alcalda. Os interesados podern solicitar a colaboracin das unidades administrativas do Concello para a sa cumprimentacin.

2.- Nos supostos de liquidacin practicada pola Administracin Tributaria municipal, unha vez practicada e aprobada, notificarase consonte ao previsto no art. 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e o seu ingreso deber efectuarse nos prazos sinalados no art. 62.2 da mesma Lei para as dbedas liquidadas pola Administracin e notificadas directamente aos suxeitos pasivos.

3.- As dbedas non ingresadas no perodo voluntario, sern esixibles pola va de constriximento. A tal efecto, entenderase que a presentacin dunha solicitude de licenza de apertura, comunicacin previa ou declaracin responsable sen terse efectuado a presentacin e o ingreso da autoliquidacin correspondente taxa pola tramitacin do expediente, cando sta resulte esixida segundo as normas do artigo anterior, orixinar o inicio do perodo executivo, consonte ao previsto no art. 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, salvo que sexan aplicables os recargos do art. 27 da mesma Lei por se presentar o xustificante de pagamento da autoliquidacin antes de que se reciba comunicacin formal do inicio do perodo executivo.

4.- Nos supostos de licenzas de apertura nos que, ao tempo de se presentaren as solicitudes, non se acompaara o xustificante do pagamento da autoliquidacin correspondente, non se proceder continuacin do expediente at que se xustifique o pagamento das taxas, sen prexuzo do exposto no pargrafo anterior.

   
  ARTIGO 10.- INFRACCINS E SANCINS.  
 

En materia de infraccins e sancins, estarase ao establecido nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, xeral tributaria, e na normativa que a desenvolva.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta Ordenanza, que derroga a anterior versin vixente da Ordenanza Fiscal n 9, que regulaba a taxa por licencias urbansticas, na modalidade de outorgamento de licencias de apertura de establecementos, unha vez sexa aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor ao da seguinte ao da publicacin do anuncio da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios