Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA FISCAL N 21. - REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO LOCAL CON MERCADORAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, GRAS, CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, GUINDASTRES, SOPORTES, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACINS ANLOGAS

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 10-10-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Beneficios fiscais.
 - Artigo 6.-Tarifas
 - ANEXO:
 - Artigo 7.-Retribucin.
 - Artigo 8.-Normas de xestin.
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.   redacciones
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e abeiro do disposto no art. 20.1 e 3 g) da Lei 39/88, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico local con gras, valados, puntais, guindastres, soportes, andamios, bacas para cascallos e outras instalacins anlogas.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.   redacciones
 

O feito imponible est constitudo pola realizacin de calquera dos aproveitamentos de ocupacin de terreos de uso pblico local con gras, valados, puntais, guindastres, soportes, andamios, bacas para cascallos e outras instalacins anlogas.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos en concepto de contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que resulten beneficiarias do outorgamento duna licencia para gozar do aproveitamento privativo ou ben os que se beneficien do mesmo, sen ter solicitado licencia.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

2.Os copartcipes ou cotitulares das entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias das devanditas entidades.

3.Os administradores de persoas xurdicas que non realizaren os actos da sa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias da sociedade que administran, respondern subsidiariamente das dbedas seguintes:

a)Cando se cometa unha infraccin tributaria simple, polo importe da sancin.

b)Cando se tea cometido unha infraccin tributaria grave, da totalidade da dbeda esixible.

c)Nos supostos de cesamento das actividades da sociedade, do importe das obrigas tributarias pendentes na data de cesamento.

4.A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e con arreglo s procedementos previstos na Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Beneficios fiscais.  
 

1.O Estado, as comunidades autnomas e as entidades locais non estarn obrigadas pagamento da taxa cando solicitaren licencia para gozar dos aproveitamentos privativos necesarios para os servicios que inmediatamente interesen a seguridade cidadn ou a defensa nacional.

2. Non se aplicarn bonificacins nin reduccins para a determinacin da dbeda.

   
  Artigo 6.-Tarifas   redacciones
 

1. A conta da taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal farase efectiva conforme s seguintes tarifas:

a) Pola ocupacin de terreos de uso pblico con gras:

1. .-7,212145 euros (1.200 pesetas)/m2/mes ata a fin do prazo establecido pola Oficina Tcnica Municipal coma suficiente para a realizacin dos traballos que requiren o uso deste elemento.

2. .-A partires da fin do prazo referido no apartado 1. , dacordo coa seguinte frmula:

Cota tributaria = m2 x n x 12,020242 euros (2.000 pesetas) x (1,06)n, sendo n o nmero total enteiro de meses que pasen do prazo inicialmente considerado coma suficiente. O nmero de meses ser irreducible a non enteiros, tomndose cada fraccin coma un mes.

b) Pola ocupacin con valados, por metro cadrado e mes:

1. .-1,803036 euros (300 pesetas)/m2 ata o sexto mes.

2. .-3,005060 euros (500 pesetas)/m2 a partirtes do stimo mes.

3. .-4,507590 euros (750 pesetas)/m2 a partires do duodcimo mes(non inclusive)

c) Puntais e soportes, por cada un mes, sempre que non ocupen mis de 50 centmetros cadrados(do contrario tributan como valado): 0,601012 euros (100 pesetas)/mes.

d) Pola ocupacin con andamios, por metro cadrado e da: 0,060101 euros (10 pesetas)/m2.

e) Pola ocupacin con bacas para a recollida de cascallos ou calquera outro recipiente para materiais, cunha lonxitude non superior a 3 metros e unha anchura non superior a 2 m., por cada un da, sempre e cando non estean colocados por tempo superior a 1 mes, caso no que tributaran coma valados: 0,601012 euros (100 pesetas)

f) Pola ocupacin e/ou corte de vas pblicas: 0,090151 euros (15 pesetas)/metro/hora.

2. Cando dentro do permetro de dominio pblico se autorice a instalacin dunha gra, os metros cadrados ocupados por sta sern liquidados segundo a tarifa prevista no apartado a) anterior, descontndose a devandita superficie na liquidacin da cota de valados.

3. Cando se adosen puntais ou outros elementos s valados, tomarase coma contorno do valado a lia que debuxen os elementos adosados, ainda que sobresaian do valado.

4. Cando se coloquen bacias ou recipientes para escombros e anlogos, stes debern ser colocados de xeito que ocupen o menor espacio posible. Se inutilizasen o espacio que reste entre eles e o valado de obra ou outro elemento da mesma para uso coma estacionamento, entenderase que a ocupacin do elemento principal se extende ata os lindes do recipiente. Se se colocase mis de un recipiente, debern situarse xuntos.

5. O corte ou ocupacin da va da tarifa f) medirase en funcin do tramo de va ou vas que resulten inhabilitadas para o trnsito, sumando os metros lineais de todas elas, tomando como inhabilitados os tramos nos que non existan interseccins que permitan utilizar parte de va, ou que carezan de vas de incorporacin. competencia da Polica Local determina-las condicins dos cortes e o horario concreto no que se permitir, en funcin das necesidades do trfico rodado e de pens. A tarifa irreducible por horas, de xeito que, superada a fraccin, devengarase outra completa. A tarifa mnima ser de 6,01 euros (1.000 pesetas) en todo caso.

6. Debido a que non tdalas ocupacins de lugares de domilio pblico local teen a mesma trascendencia sobre o trfico de vehculos e a circulacin de persoas, sobre as tarifas reguladas no apartado 1) aplicarase o seguinte coeficiente:

Categora 1. (zona amarela do plano anexo): 1

Categora 2. (zona rosa do plano anexo): 0,75

Categora 3. (zona azul): 0,5

Categora 4. (resto do Termo Municipal): 0,25

7. Cando algunha das instalacins gravadas nesta Ordenanza ocupe ou tea fronte a das ou mais ras con distinta clasificacin, aplicarase en todo caso o coeficiente previsto para a ra de maior categora.

   
  ANEXO:   redacciones
 

Plano de Carballo delimitado por zonas, segundo os colores expresados.

   
  Artigo 7.-Retribucin.  
 

l.Retribuirase a taxa e nace a obriga de contribur no momento do outorgamento da licencia ou dende que se inicie o aproveitamento, no caso de que non exista licencia.

2.No caso de aproveitamentos realizados sen licencia e relacionados directamente coa execucin dunha obra, presumirase que tal aproveitamento se ven producindo dende o outorgamento da licencia de obras.

   
  Artigo 8.-Normas de xestin.   redacciones
 

1.- As persoas interesadas na concesin dos aproveitamentos regulados nesta Ordenanza Fiscal debern solicitar previamente a correspondente licenza ou autorizacin, na que se indicar a superficie a ocupar e o tempo de ocupacin, as como calquera outra limitacin que se considere convinte establecer por razns de inters pblico.

No suposto de que a ocupacin da va pblica con elementos auxiliares e/ou complementarios de obras se refira a actuacins obxecto de comunicacin previa, declaracin responsable, ou licenza xa concedida supostos previstos no art. 15.6 da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores-, e sexa posible a sa tramitacin polo procedemento regulado no art. 16 desa Ordenanza, os interesados debern presentar xustificante do pagamento da autoliquidacin no modelo oficial aprobado por resolucin da Alcalda xunto coa declaracin responsable prevista no pargrafo 2 do artigo 16 da devandita Ordenanza. De non se acompaar o xustificante do pagamento da autoliquidacin, non se producir o silenzo administrativo positivo para ocupar o dominio pblico, entendndose como desestimada a sa peticin unha vez transcorrido o prazo dos 10 das sinalado no devandito precepto, en tanto non se conceda autorizacin expresa, que, en todo caso, quedar supedidata, na sa efectividade, ao previo pagamento da correspondente liquidacin administrativa.

Nos supostos que non se tramiten polo procedemento sinalado no art. 16 da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores, a liquidacin da taxa ser aprobada no mesmo acto de concesin de licenza e notificarase de inmediato ao suxeito pasivo. Por Decreto da Alcalda, que ser obxecto de publicacin no Boletn Oficial Provincial, poderase establecer o sistema de autoliquidacin para o ingreso da taxa nesta modalidade de solicitude de autorizacin.

2.- As cantidades esixibles seguindo a tarifa do artigo anterior liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreducibles polos perodos naturais de tempo sinalados nos respectivos epgrafes.

3.- Solicitada a colocacin de calquera destes elementos, antes de proceder instalacin dos mesmos, deber poerse en coecemento da Polica Local, alomenos con 48 horas de antelacin, a data e hora de colocacin dos aparellos de obra civil, debendo estar presente algn axente da Polica municipal ou un Tcnico Municipal no momento da colocacin, que debe indicar aos operarios o xeito en que deben situar os aparellos, buscando a menor perturbacin para os vehculos, transentes e demis usuarios do dominio pblico local, sendo vinculantes as sas indicacins. No desenvolvemento destas funcins, os Axentes de Polica actan coma Axentes delegados da Inspeccin dos Tributos Municipal, e podern estender dilixencias acreditativas dos feitos dos que tean constancia, as coma levantar acta das infraccins apreciadas coa asistencia dos encargados das obras. As mesmas condicins esxense para proceder ao corte das vas pblicas locais, debendo, en todo caso, respetar as instruccins da Polica Local en canto a horario de corte e condicins do mesmo.

4.- Asimesmo, cando se proceda retirada dos elementos, deber solicitarse a presenza dos Axentes, no mesmo prazo, a fin de que dean constancia da data en que se devolve a situacin ao seu estado normal.

5.- De non cumprir o disposto nos dous pargrafos anteriores, entenderase que o desfrute do dominio pblico local comenzou ao da seguinte ao da notificacin da concesin da autorizacin, ou do remate do prazo de 10 das desde a comunicacin previa ou declaracin responsable, e rematou o ltimo da ao que se refera a autorizacin ou o prazo sinalado na comunicacin previa ou declaracin responsable. Esta presuncin pode ser destruida por calquera medio de proba admisible en Dereito.

6.- Cando, chegado o remate do prazo concedido de ocupacin, os aparellos de obra continen, ao da seguinte, sen retirar, iniciarase un novo devengo, irreducible, salvo que se puxera en coecemento dos Servizos municipais, con 48 horas de antelacin, algunha causa de forza maior, debidamente acreditada, que impida a traslacin e levantamento en prazo dos elementos que ocupan o dominio pblico local.

7.- Se chegado o remate do prazo de ocupacin ou desfrute non se tiveran rematado as obras, e fora preciso continuar a ocupacin do dominio pblico, o interesado deber solicitar a prrroga da autorizacin antes de que transcorran dous das hbiles desde o fin do prazo orixinario concedido. Ate transcorrido ese prazo, non proceder iniciar procedemento de comprobacin algn. As prrrogas non se entendern concedidas nunca por silenzo administrativo, salvo que sexan accesorias prrroga da licenza de obras.

8.- Se mediare interrupcin das obras por resolucin xudicial, sta deber ser posta en coecemento do Servizo de Xestin e Inspeccin Tributaria e Catastral municipal de xeito inmediato, a fin de comprobar a procedencia de suspender o cmputo do prazo concedido de ocupacin. En tales casos, non obstante, poderase esixir do promotor ou dono da obra que retire os elementos que se consideren innecesarios ou excesivamente molestos polos Servizos Tcnicos municipais.

9.- Se no desenvolvemento das obras e con motivo da utilizacin privativa ou do aproveitamento especial do dominio pblico local se producira a destruccin ou deterioro do dominio pblico local (beirarras, pavimentos, etc...), xa sexa de xeito directo -dano emerxente- ou indirecto, evitando as melloras por obras realizadas lucro cesante-, o beneficiario, ademis de satisfacer a taxa regulada nesta Ordenanza, estar obrigado ao reintegro do custe total dos respectivos gastos de construccin ou reparacin e ao depsito previo do seu importe. Se os danos fosen irreparables, o Concello ser indemnizado nunha conta igual ao valor dos bens destruidos ou danados.

10.- Non poder desfrutar da ocupacin aquela persoa fsica, xurdica, ou entidade do artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que non se atope inmatriculada na Matrcula do Imposto sobre Actividades Econmicas para exercer a actividade que precise da dita ocupacin, sempre que a mesma estivese suxeita ao dito tributo.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins.  
 

No tocante cualificacin das infraccins tributarias, as como as sancins que correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin adicional.   redacciones
 

Posto que as modificacins introducidas na tarifa regulada no art. 6 minoran as previstas no texto aprobado polo Pleno na sesin do 5 de novembro de 1998, aplcase con carcter retroactivo a norma mis favorable s contribuntes, de maneira que as novas tarifas son de aplicacin desde o da 1 de xaneiro de 1999.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin celebrada o da ..., e publicada no Boletn Oficial Provincia nmero ..., do da ... Entrar en vigor o da 1 de xaneiro de 1999.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios