Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL NMERO 13, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Feito impoible
 - Artigo 2.-Suxeitos pasivos
 - Artigo 3.-Base impoible, cota e devengo
 - Artigo 4.-Xestin
 - Artigo 5.-Inspeccin e recadacin
 - Artigo 6.-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.-Feito impoible   redacciones
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do trmino municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obra urbanstica, obtivrase ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Municipio.

   
  Artigo 2.-Suxeitos pasivos  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas, xurdicas ou as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

s efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2.-Ten a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras, se non foran os propios suxeitos pasivos contribuntes.

   
  Artigo 3.-Base impoible, cota e devengo   redacciones
 

1.-A base impoible deste imposto est constituda polo custe real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, e se entende por tal, a estes efectos, o custe de execucin material de aquela.

Non forman parte da base impoible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, ca construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custe de execucin material.

2.-A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3.- O tipo de gravamen ser do 4 por 100.

4.-O imposto devengarase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese a correspondente licencia.

   
  Artigo 4.-Xestin   redacciones
 

1.-Cando se conceda a licencia preceptiva practicarase unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo visarase polo Colexio Oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto.

2.- vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

   
  Artigo 5.-Inspeccin e recadacin  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenrolo.

   
  Artigo 6.-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas demais disposicins que a complementan e desenrolan.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente Ordenanza Fiscal, cuia redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o 29 de decembro de 2012, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comenzar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios