Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muxa - TAXA POR CONEXIN REDE DE DISTRIBUCIN DE AUGA E SUBSTITUCIN DE CONTADOR

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 19-08-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Retribucin.
 - Artigo 4.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 5.-Base imponible.
 - Artigo 6.-Cota tributaria.
 - Artigo 7.-Exencin, reduccin e demais beneficios.
 - Artigo 8.-Solicitudes.
 - Artigo 9.
 - Artigo 10.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por conexin rede de distribucin de auga e substitucin do contador, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, a cal contn unhas normas que atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988, e o 20 do mesmo texto legal na redaccin que d a Lei 25/98.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

Est constitudo pola actividade municipal desenvolvida con motivo da conexin de lneas rede xeral e a substitucin de contadores de lectura.

   
  Artigo 3.-Retribucin.  
 

A obriga de contribur nacer no momento de prestarse o servicio.

   
  Artigo 4.-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos de taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados polos servicios a que se refire esta ordenanza.

Sern substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais que se provean o servicio.

   
  Artigo 5.-Base imponible.  
 

Est constitudo por:

a) Nas acometidas rede xeral: o custo de conexin rede por cada local, vivenda, edificio, etc...

b) Na substitucin de contadores: o custo do contador e o custo da substitucin.

   
  Artigo 6.-Cota tributaria.   redacciones
 

Conexin rede de distribucin: 100 por cada vivenda ou local.

Sustitucin de contador: 40 por cada contador sustitudo.

Conexin rede de distribucin, con contador propiedade do usuario: 60 por cada vivenda ou local. Esta conexin requerir previamente o informe dos servizos municipais, mostrando a sa conformidade e dando validez a tal contador.

Estas cuotas sern anoadas cando se conceda o solicitado e se preste o servizo de que se trate.

   
  Artigo 7.-Exencin, reduccin e demais beneficios.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/88, non se recoece ningn beneficio tributario, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os expresamente previsto en normas con rango de lei.

   
  Artigo 8.-Solicitudes.  
 

Realizaranse por escrito, no Concello, indicando:

- Nome suxeito pasivo.

- Domicilio.

- NIF.

- Forma de pagamento das taxas de distribucin, se houber.

- Fin que se destina a auga.

   
  Artigo 9.  
 

Tdalas obras necesarias para a conducin da auga desde a rede xeral ata a toma do abonado ser por conta do interesado.

A auga subministrada ser medida a travs dun contador que instalar o Concello nun lugar de fcil acceso. O emprazamento idneo ser en ltimo trmino informada por un tcnico municipal. En todo momento poder o Concello inspecciona-la instalacin.

   
  Artigo 10.  
 

Cando polos servicios do Concello se detecte o non funcionamento ou o funcionamento anormal dun contador, darase notificacin titular do mesmo concedndolle un prazo para a sa substitucin de acordo co establecido na lexislacin xeral na materia, que non exceder, en todo caso, de 1 mes.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 1999, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios