Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - Ordenanza fiscal nm. 17, reguladora da taxa polo subministro e acometida de a rede xeral de abastecemento de auga potable

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-2014 hasta 15-12-2017 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.-Responsabilidade solidaria e subsidiaria.
 - Artigo 5.-Cota tributaria.
 - Artigo 6.-Criterios xenricos de capacidade econmica.
 - Artigo 7.-Retribucin.
 - Artigo 8.-Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85 de Bases de Rxime Local, e abeiro do disposto no artigo 20, apartados 1 e 4.t) da Lei 39/88, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa polo subministro e acometida rede xeral de abastecemento de auga potable.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

1.-Constite o feito imponible desta taxa a prestacin do servicio de subministro de auga potable, as como a acometida rede municipal de abastecemento.

2.-O servicio municipal de subministro de auga potable est reservado pola Lei a prol das entidades locais e considrase imprescindible para a vida privada dos usuarios do mesmo.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

1.-Son suxeitos pasivos, na condicin de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as comunidades de bens, herdanzas xacentes e demais entidades s que se refire art. 33 da Lei Xeral Tributaria que ocupen ou utilicen as vivendas e locais nas que se preste o servicio, ben sexa a ttulo de propietario, usufructuario, arrendatario ou mesmo de precario.

2.-Ter a consideracin de substituto do contribunte o propietario das vivendas ou locais, que poder repercutir as cotas satisfeitas sobre os beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4.-Responsabilidade solidaria e subsidiaria.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os arts. 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria.   redacciones
 

1.- Servizo de subministro de auga potable:

Cota de mantenemento: 4,05 /trimestre

Cota de consumo: 0,410868 /metro cbico

   
  Artigo 6.-Criterios xenricos de capacidade econmica.  
 

As cotas tributarias indicadas no pargrafo anterior aplicarselles unha reduccin do 50 por cento, no caso de que os contribuntes persoas fsicas tean escasez de recursos econmicos, sempre que as o acredite un informe dos servicios sociais do Concello e previa solicitude individualizada en cada caso.

   
  Artigo 7.-Retribucin.  
 

1.-No caso de acometida rede xeral, devngase a taxa e nace a obriga de contribur no momento no que se presenta a solicitude de licencia e enganche.

2.-No caso da cota tributaria polo subministro, devngase o primeiro da de cada trimestre natural, ags nos casos de alta, que se producir de acordo co previsto no apartado anterior.

   
  Artigo 8.-Liquidacin e recadacin.  
 

1.-A liquidacin da cota tributaria pola acometida rede xeral ser aprobada polo rgano competente do Concello simultaneamente outorgamento da licencia de enganche. A recadacin levarase a cabo polo concesionario do servicio, unha vez realizada a notificacin suxeito pasivo seguindo o disposto no artigo 124.1 da Lei Xeral Tributaria. O prazo para o ingreso no perodo voluntario ser o previsto no artigo 20.2 do Regulamento Xeral de Recadacin.

2.-As liquidacins polo subministro de auga potable sern aprobadas rematado cada trimestre natural polo rgano competente do Concello, unha vez confeccionados os correspondentes padrns polo concesionario do servicio, tendo en conta as lecturas de contadores do devandito perodo. O cobramento dos recibos realizarase nas oficinas do servicio ou ben mediante xestin bancaria. Os padrns de cada perodo trimestral, cos datos dos suxeitos pasivos e a dbeda tributaria resultante, sern expostos pblico por un perodo mnimo de quince das hbiles.

3.-Dada a unidade de xestin e mantemento dos servicios de subministro de auga e rede de sumidoiros, poderase expedir un recibo nico que incorpore a facturacin trimestral das das taxas.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins.  
 

No tocante cualificacin das infraccins tributarias e s sas correspondentes sancins, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  Disposicin adicional.  
 

A cota tributaria fixada no artigo 5.1 da presente ordenanza modificarase anualmente de acordo coa variacin do ndice de prezos consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Disposicin final.   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da corporacin na sesin celebrada o da ... O seu texto foi publicado no Boletn Oficial Provincial nmero ..., do da ... Entrar en vigor o da 1 de xaneiro de 1999.

Esta Ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin ordinaria celebrada o da 19 de novembro de 2001. Exposta pblico por prazo de trinta das hbiles, segundo anuncio publicado no B.O.P. o da 10 de novembro de 1999, foi aprobada definitivamente o da 29 de decembro de 2001. Publicada no Boletn Oficial da Provincia n do da 31 de decembro de 2001, entrou en vigor o da 1 de xaneiro do ano 2002.

Esta Ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin extraordinaria do 20 de decembro de 2002. Exposta pblico por prazo de 30 das hbiles, segundo anuncio publicado no B.O.P. n 299, de 31 de decembro de 2002, sen que se tiveran presentado reclamacins, entrou en vigor o da primeiro de xaneiro de 2003.

No B.O.P. n. 207, do 31 de outubro de 2011 pxina 23, publicouse o anuncio de aprobacin inicial dos acordos. Unha vez transcorrido o prazo establecido no art. 17 do R.D.L. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sen que se tean presentado alegacins, procede, consonte sinala o pargrafo 4. do devandito artigo, elevar a definitivos os acordos inicialmente adoptados, procedendo a inserir o texto ntegro das modificacins operadas nos textos das devanditas normas no B.O.P., a efectos da sa entrada en vigor, que se producir:

Para a ordenanza fiscal n.17, o primeiro de xaneiro de 2012.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios