Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALACINS DO COMPLEXO DEPORTIVO DA BARCALA E PISCINAS DESCUBERTAS NO BALADO E NO TEMPLE

Publicación provisional : 07-12-2005 BOP N 279 -- Publicación definitiva : 07-12-2005 BOP N 279
Redacción Aplicable desde 09-12-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Obxecto.
 - Artigo 2.- Normas obrigatorias para os usuarios e os visitantes.
 - Artigo 3.- Entrada s instalacins e carn de usuario.
 - Artigo 4.- Obxecto perdidos.
 - Artigo 5.- Buzn de suxestins.
 - Artigo 6.- Perda da condicin de abonado.
 - Artigo 7.- Menores de idade.
 - Artigo 8.- Normas de uso nos vestiarios.
 - Artigo 9.- Cursos.
 - Artigo 10.- Normas de uso da sala de musculacin.
 - Artigo 11.- Sala de aerbic e acondicionamento fsico.
 - Artigo 12.- Sauna.
 - Artigo 13.- Infraccins.
 - Artigo 14.- Sancins.
   
  Artigo 1.- Obxecto.  
 

O presente regulamento ten por obxecto regular a utilizacin da piscina municipal co fin de garantir as sas condicins hixinico-sanitarias e o seu correcto funcionamento.

   
  Artigo 2.- Normas obrigatorias para os usuarios e os visitantes.  
 

Todos/as cidadn/as teen o dereito de acceder piscina e ao resto das instalacins en condicins de igualdade, coas limitacins e requisitos establecidos neste regulamento e na normativa aplicable s piscinas de uso pblico, sen prexuzo do dereito da entidade xestora para, co visto e prace da direccin, restrinxir ou suspender, para perodos puntuais, o acceso condicin de abonado ou mesma instalacin cando as condicins de salubridade, hixiene ou superacin da capacidade real da instalacin o fagan necesario para manter a calidade na prestacin do servizo.

obrigatoria a ducha antes da inmersin na auga do vaso da piscina.

O uso das instalacins farase con roupa e calzado deportivo axeitado.

Prohbese a entrada zona de bao con roupa ou calzado de ra.

Prohbese a entrada de animais nas instalacins ou obxectos que poidan causar molestias aos demais usuarios.

Prohbese beber, comer ou inxerir bebidas alcohlicas nas instalacins.

Prohbese abandonar desperdicios dentro do recinto da instalacin, debendo utilizar as papeleiras. Os usuarios colaborarn no bo estado de conservacin e limpeza das instalacins e servizos. Impedirase ou denunciarase todo acto que redunde no deterioracin, advertindo aos empregados cando observen anomalas nas instalacins ou no material destas.

obrigatorio o uso do gorro de bao, baador e chancletas, sendo obrigatorio levalas nas duchas.

Prohbese xogar con calquera tipo de obxecto no vaso da piscina a excepcin das horas sinaladas.

Prohbense os saltos na piscina.

Non se permite o nudismo.

As como as demais normas establecidas no Decreto 53/1989 do 9 de marzo e demais normativa vixente.

   
  Artigo 3.- Entrada s instalacins e carn de usuario.  
 

A entrada s instalacins efectuarase polos accesos autorizados para tal fin.

obrigatorio a presentacin do carn de usuario na recepcin da instalacin. Ademais o usuario est obrigado a presentalo sempre que o persoal da instalacin o requira.

O carn persoal e intransferible e s pode ser usado polo seu titular. En caso de dbida sobre a identidade do portador do carn este deber ensinar o seu documento identificativo (DNI, pasaporte...) cando sexa requirido polo persoal da instalacin. En caso de perda do carn, comunicarase esta en recepcin, emitndose un duplicado.

Para poder acceder instalacin preciso estar ao da no pago das cotas de acordo co disposto neste regulamento.

   
  Artigo 4.- Obxecto perdidos.  
 

O persoal da instalacin non se fai responsable dos obxectos perdidos ou robados.

   
  Artigo 5.- Buzn de suxestins.  
 

Os usuarios tern sa disposicin un buzn de suxestins e un libro de reclamacins para expoer neles o que lles pareza pertinente, co obxecto de mellorar o funcionamento do servizo.

   
  Artigo 6.- Perda da condicin de abonado.  
 

A perda da condicin de abonado poder producirse:

a) A instancia de parte: para darse de baixa na instalacin debe comunicalo por escrito antes do ltimo da de cada mes na recepcin da piscina e levando o carn de abonado. Sen cumprir estes requisitos non ter dereito a obter a devolucin da cota correspondente ao mes seguinte.

b) De oficio: a direccin da instalacin poder dar de baixa a calquera que estea inmerso nalgn dos seguintes supostos:

1.- non pagar as cotas: os abonados que non estean ao da no pago da sas cotas causarn baixa automtica cando non paguen dous recibos consecutivos; as mesmo, a entidade xestora poder dar de baixa como abonado a aqueles que reiteradamente incorran na tardanza do pago das cotas que sexan aplicables.

2.- Incumprimento reiterado das normas de uso de cada zona da instalacin ou das reglas de conduta sinaladas neste regulamento e demais normativa vixente.

   
  Artigo 7.- Menores de idade.  
 

Os usuarios ou tutores, no caso de menores de idade, subscribirn que non padecen ningn tipo de enfermidade infecciosa ou contaxiosa. No caso de ter fundadas sospeitas de que fora as, esa persoa ou persoas podern quedar excludas para facer uso da instalacin.

Ningn usuario poder baarse se ten feridas abertas ou se ten infeccins na pel.

   
  Artigo 8.- Normas de uso nos vestiarios.  
 

Os pais ou acompaantes podern acceder ao interior dos vestiarios nos seguintes casos:

a.- Un acompaante cos usuarios da escola de natacin con idades comprendidas entre 3 e 7 anos.

b.- Un acompaante coas escolas deportivas de natacin con mis de 7 anos, no primeiro da de curso.

c.- Os pais con fillos con algn problema fsico ou psquico que non lles permita o desenvolvemento fra da auga, solicitarn un pase especial para acompaantes.

Est prohibido sacar as chaves dos armarios fra da instalacin.

Prohbese escorrer os baadores nos lavabos.

necesario deixar libres os filtros mentres se duchan.

   
  Artigo 9.- Cursos.  
 

As persoas apuntadas en cursos non se introducirn na auga nin iniciarn a sa actividade ata que chegue o monitor.

Est prohibido correr ou xogar na zona de bao.

obrigatorio seguir as instrucins de monitores e socorristas.

Os das de non asistencia s clases que coincidan en das festivos non son recuperables.

O pago do curso abonarase na sa totalidade ao formalizar a matrcula.

   
  Artigo 10.- Normas de uso da sala de musculacin.  
 

Non est permitido o seu acceso a menores de 16 anos.

preciso abandonar o recinto 10 minutos antes do horario previsto para o peche da instalacin.

obrigatorio levar toalla para facer exercicio en todas as mquinas.

O uso de mquinas cardiovasculares est limitado a 20 minutos cada mquina.

O calzado e indumentaria utilizada na sala deber ser o axeitado.

Ao finalizar a sesin deber colocar o material utilizado no seu lugar correspondente.

Recomndase o uso das duchas despois do exercicio.

   
  Artigo 11.- Sala de aerbic e acondicionamento fsico.  
 

Para acceder a esta actividade imprescindible ser abonado.

Non est permitido o acceso a menores de 16 anos.

O calzado e indumentaria utilizada na sala ser o axeitado, distinto do de ra por razns de hixiene.

Ao finalizar a sesin deber colocar o material utilizado no seu lugar correspondente.

Recomndase o uso das duchas despois do exercicio.

   
  Artigo 12.- Sauna.  
 

Non est permitido o acceso a menores de 16 anos.

preciso abandonar o recinto 10 minutos antes do horario previsto para o peche da instalacin.

imprescindible ducharse con anterioridade entrada sauna.

O acceso sauna deber facerse desnudo, con toalla e con chancletas de bao.

imprescindible usar toalla para tumbarse.

Non se recomenda o uso da sauna a persoa que padeza hipotensin, hipertensin, cardiopatas ou problemas cardiovasculares.

Evitar tomar a sauna nas das horas posteriores comida.

   
  Artigo 13.- Infraccins.  
 

Constiten infraccins os incumprimentos ao disposto neste regulamento e demais normativa de aplicacin e, en especial, as que se tipifican no presente artigo.

As infraccins clasificaranse en leves, graves e moi graves, en funcin dos criterios de risco efectivo, intensidade da perturbacin ocasionada na tranquilidade ou exercicio de dereitos doutras persoas, a ocasionada no uso da instalacin, no normal funcionamento dela, ou a intensidade dos danos causados nos equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos do complexo deportivo, as como da intencionalidade, reincidencia, etc.

En calquera caso, constiten infracins leves as seguintes:

- Producir molestias puntuais aos demais usuarios da instalacin.

- Realizar algn acto puntual de comer, saltar ou xogar na zona de bao da piscina, sen perigo para o infractor ou os demais usuarios.

- A falta de decoro ou respecto cara ao persoal da instalacin o cara aos demais usuarios, que se produza de forma puntual e facilmente solucionable.

Constituirn infracins graves as seguintes:

- Cometer mis de das faltas leves no prazo dun mes, ou de catro ou mis no prazo dun ano.

- Non utilizar de xeito adecuado ao seu uso os aparatos deportivos.

- Non se duchar antes de acceder ao vaso da piscina.

- Acceder ao interior da instalacin con roupa ou calzado inadecuados.

- Acceder con roupa ou calzado de ra zona de bao.

- Acceder instalacin con animais, e/ou facer uso de obxectos que poidan causar molestias aos demais usuarios, tales como aparatos de radio, msica ou semellantes.

- Beber, comer ou inxerir bebidas alcohlicas no recinto da instalacin, a excepcin dos refrescos ou snacks que se poidan adquirir no caf-bar da instalacin.

- Xogar no interior da piscina con obxectos non permitidos no vaso.

- Desobedecer as indicacins do persoal na utilizacin da instalacin ou cumprimento das normas de comportamento, sempre que non se produzan mis dunha vez, caso no que pasarn a constitur faltas moi graves.

- A falta de decoro ou respecto cara ao persoal da instalacin ou cara aos demais usuarios.

- Producir molestias reiteradas ou de intensidade aos demais usuarios, mentres fan uso da instalacin.

- Negarse a presentar o carn ou bono de usuario cando o persoal da instalacin o requira.

- Negarse a identificarse cando sexa requirido para isto polo persoal da instalacin.

- Sacar as chaves dos armarios fra da instalacin.

- Escorrer os baadores dentro dos lavabos ou duchas.

- Correr, saltar ou xogar de forma reiterada na zona de bao, con perigo para o infractor ou para o resto dos usuarios.

Son infracins moi graves as seguintes:

- Cometer mis de das faltas graves no prazo de seis meses, ou de catro ou mis no prazo dun ano.

- Desobedecer a prohibicin motivada de acceso ao recinto, que provea dos responsables da instalacin e/ou persoal supervisor.

- Impedir o acceso s instalacins doutros usuarios con dereito a isto.

- Intentar acceder instalacin utilizando carns ou bonos caducados, ou pertencentes a outros titulares.

- Ensuciar deliberadamente os servizos e instalacins.

- Non cumprir as normas hixinico-sanitarias vixentes para o bo estado de conservacin, mantemento e limpeza das instalacins.

- Ocultar a existencia de enfermidades cutneas ou infecto-contaxiosas, para obter a condicin de socio ou usuario da instalacin.

- Non utilizar nas duchas e piscina gorro de bao, baador e chancletas.

- Non utilizar a indumentaria axeitada na sauna, sala de musculacin ou sala de aerbic.

- Practicar o nudismo no interior da instalacin.

- Extraer moedas dos armarios ou obxectos do interior deles, sen prexuzo da responsabilidade penal que se poida derivar.

- Causar danos no interior da instalacin, aos bens dela ou doutros usuarios, sen prexuzo da responsabilidade penal que poida derivar.

- Non aboar as tarifas establecidas, ou utilizar a instalacin sen estar ao da no pagamento das cotas que corresponda.

- Acceder instalacin por accesos diferentes aos autorizados para tal fin.

- Reiteracin na desobediencia s indicacins dos monitores, na utilizacin da instalacin ou cumprimento de normas de comportamento.

   
  Artigo 14.- Sancins.  
 

A comisin de infracins dar lugar incoacin do correspondente procedemento sancionador, sen prexuzo de que o persoal das instalacins poida expulsar delas aos usuarios que incumpran o establecido no regulamento e demais normativa aplicable, informando da incidencia por escrito ao Concello de Cambre, e sen que a expulsin xere ningn dereito devolucin das taxas aboadas.

As sancins que se poden impoer pola comisin de infraccins sern as seguintes:

a) pola comisin de faltas leves:

apercibimento e/ou multa de ata 60,00 euros.

b) pola comisin de faltas graves:

multa de 61,00 ata 300,00 euros e, como sancin accesoria, poder acordarse a expulsin do recinto e suspensin temporal do acceso de 15 a 30 das hbiles.

c) pola comisin de faltas moi graves:

multa de ata 1.200,00 euros e, como sancin accesoria, poder acordarse a expulsin do recinto e suspensin temporal do acceso de 30 das hbiles a 6 meses, e a perda da condicin do socio ou usuario, sen dereito ao aboamento das cotas satisfeitas ou indemnizacin.

Correspndelle ao seor alcalde presidente a imposicin de multas e demais sancins, a excepcin das moi graves, que sern competencia da Xunta de Goberno Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios