Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - Ordenanza fiscal nm. 25, reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar

Publicación provisional : 21-07-2009 BOP N 162 -- Publicación definitiva : 10-11-2009 BOP N 240
Redacción Aplicable desde 12-03-2014

Redacciones Redacciones
 - Art. 1..Fundamento e natureza.
 - Art. 2..Concepto.
 - Art. 3..Feito imponible.
 - Art. 4..Suxeitos pasivos obrigados pagamento.
 - Art. 5..Conta do prezo pblico.
 - Art. 7..Xestin.
 - Disposicin final.
 - ANEXO
   
  Art. 1..Fundamento e natureza.  
 

De conformidade co previsto no artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin de servicio de axuda no fogar.

   
  Art. 2..Concepto.  
 

O prezo pblico regulado nesta ordenanza constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar pola prestacin do servicio de axuda no fogar a travs dos servicios sociais municipais, de conformidade coa ordenanza municipal reguladora do devandito servizo.

   
  Art. 3..Feito imponible.  
 

Exxense o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar ao que se refire o artigo 4 da Ordenanza reguladora do servizo.

   
  Art. 4..Suxeitos pasivos obrigados pagamento.  
 

1. Estn obrigados pago do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo de acordo co establecido na Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar.

Se considera persoa usuaria do servizo aquela para a cal se solicita o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsable dos menores que formen parte dela.

2.- Cando por causas non imputables obrigado pagamento do prezo, o servizo non sexa prestado, proceder devolucin do importe correspondente.

   
  Art. 5..Conta do prezo pblico.   redacciones
 

1. A capacidade econmica da persona usuaria do servicio se determinar de acordo c seguinte:

1.1. A determinacin da capacidade economtca das persoas usuarias da dependencia se axustar ao disposto no artigo 15 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Ponteceso

1.2. A determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento se axustar ao disposto no artigo 16 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Ponteceso

2. A contia do precio pblico regulado nesta Ordenanza se corresponde cunha tarifa de 12,00 por cada hora de prestacin do servizo.

A participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar se determinar con arranxo ao artigo 17 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Ponteceso

A participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento se determinar con arranxo ao artigo 18 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Pontececeso.

   
  Art. 7..Xestin.  
 

1.A obriga de pagamento do prezo pblico regulado na presente ordenanza comeza desde que se inicie a prestacin do servizo.

2. A retribucin dos prezos ser instantnea, pero as liquidacins practicaranse por meses naturais, e debern ser aboadas polas/os usuarias/os nos primeiros 5 das hbiles do mes inmediato seguinte, mediante cargo na conta torrente que a/o usuaria do servizo indicar no modelo oficial de solicitude, ou ingreso en calqueira das entidades colaboradoras c Concello de Ponteceso. A falta de pagamento dos servizos prestados dentro dos prazos supor a imposibilidade de contratar o servizo en tanto non se tejan aboado as dbedas pendentes. A falta de pagamento dos prezos supor a esixibilidade destos en va de constrinximento.

Aos efectos de que a tesourera municipal practique a correspondente liquidacin, para cada un dos/as usuarios/as do servizo de axuda a domicilio se deber emitir un informe asinado polo/a responsable do departamento de servizos sociais, no que se acrediten o nmero de horas de servizo prestadas no trimestre natural ao que se refire a liquidacin as como a capacidade econmica a cal debe ser calculada tendo en conta o sinalado no artigo 5 da presente ordenanza.

A liquidacin resultante ser aprobada polo Alcalde mediante resolucin.

   
  Disposicin final.   redacciones
 

Esta ordenanza consta de 7 artigos e unha disposicin final e foi aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesin do da trece de xullo de 2009. Foi modificada en sesin de Xunta de Goberno Local de 29 de xaneiro de 2014

A presente Ordenanza entrar en vigor logo da sa publicacin no Boletln Oficial da Provincia e e todo caso unha vez aprobada definitivamente a Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Conce/lo de Ponteceso aprobada inicalmente en sesin plenaria de 25 de novembro de 2013. Permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

   
  ANEXO  
 

Don/a ..., con DNI ..., e domicilio en ...

SOLICITA:

Que os documentos de cobro correspondentes ao prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar sexan presentados ao cobro no Banco ou Caixa de Aforros de acordo cs seguintes datos:

Contribunte:

Domicilio:

Entidade bancaria:

Oficina:

Domicilio:

Cdigo conta cliente (20 dxitos)

ENTIDADE

OFICINA

D.C.

NMERO DE CONTA

En ..., a ... de ... de ...

O/a interesado/a

(Selo da entidade bancaria)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios