Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA REGULADORA DO FUNCIONAMENTO DA PISTA DE PDEL MUNICIPAL E DO PREZO PBLICO POLA UTILIZACIN DAS SAS INSTALACINS

Publicación provisional : 19-05-2014 BOP N 93 -- Publicación definitiva : 02-07-2014 BOP N 124
Redacción Aplicable desde 19-07-2014

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR
 - TTULO PRIMEIRO.NORMAS DE FUNCIONAMENTO
 - TTULO SEGUNDO.PREZO PBLICO
 - TTULO TERCEIRO.RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICIN FINAL.ENTRADA EN VIGOR
   
  TTULO PRELIMINAR  
 

ARTIGO 1.FUNDAMENTO.

A presente Ordenanza, con base no artigo 84.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, as como no artigo 127 en relacin co 41 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece as condicins xerais de uso e o prezo pblico pola utilizacin da pista de pdel municipal.

ARTIGO 2.OBXECTO.

obxecto da presente ordenanza:

a) Establecer as normas xerais de uso da pista de pdel municipal.

b) Establecer o prezo pblico a satisfacer pola utilizacin destas instalacins.

ARTIGO 3.COMPETENCIA.

Facltase ao Sr./Sra. alcalde/esa para:

a) Esixir responsabilidades e indemnizacins por danos e prexuzos ocasionados s instalacins, as como impor sancins s persoas usuarias polo incumprimento do establecido nesta Ordenanza.

b) Alterar, por necesidades do servizo pblico, de interese xeral ou de forza maior, a orde de preferencia na utilizacin do servizo e os horarios de apertura e peche.

   
  TTULO PRIMEIRO.NORMAS DE FUNCIONAMENTO  
 

ARTIGO 4.PERSOAS USUARIAS.

1.Podern acceder utilizacin da pista de pdel as seguintes persoas:

a) Empadroados: Podern solicitar o alta no servizo de reserva da pista de pdel municipal todas aquelas persoas empadroadas en Muros que as o soliciten.

Para inscribirse como empadroado deberase achegar a seguinte documentacin:

Instancia en modelo normalizado.

Volante de empadroamento, que deber solicitarse no Concello.

Xustificante de ingreso do prezo pblico na conta do Concello.

b) Non empadroados: Podern solicitar a alta no servizo de reserva da pista de pdel municipal todas aquelas persoas non empadroadas no municipio que as o soliciten.

Para inscribirse como non empadroado deberase achegar a seguinte documentacin:

Instancia en modelo normalizado.

Xustificante de ingreso do prezo pblico na conta do Concello.

ARTIGO 5.NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALACINS.

5.1. RESERVA DA PISTA.

1. Para facer uso das instalacins ser necesario:

Facer a reserva previa a travs de solicitude presentada na piscina municipal.

No momento da reserva determinarase o da e a hora de xogo natural na que empeza a reserva, e na que termina.

2. As reservas podern realizarse en fraccins dunha hora natural, cun mximo de das horas por persoa usuaria e da. O uso das pistas ser o comprendido entre as 9.00 e as 23.00 horas.

3. A entrada pista abrirase por un empregado do concello e poderase acceder a esta mentres dure a reserva. E cerarase ao rematar o horario solicitado.

4. Os/as usuarios/as da instalacin tern outra franxa de dez minutos por encima da hora de reserva para abandonar a instalacin e deixar cerradas as portas.

5. No momento da reserva ser aconsellable comprobar tanto a finalizacin correcta do proceso de reserva como o da e o horario reservado.

6. O pagamento do prezo pblico por uso da instalacin realizarase no momento en que se realice a reserva.

7. Se as condicins da pista ou a climatoloxa non permitan a prctica deportiva, terase a opcin de anular a reserva e cambiala para outro da. Se non se puidese anular a reserva, devolverase, se procede, o importe do prezo pblico satisfeito solicitude da persoa interesada ante o Concello previa a tramitacin do correspondente expediente de devolucin de ingresos indebidos.

8. Existir un libro de rexistro onde quedarn rexistradas as reservas, co nmero de usuario/a que reservou, o da e hora que reservou.

5.2. EQUIPAMENTO.

O equipamento para acceder s pistas debe ser deportivo e adecuado prctica do deporte:

1. Camiseta ou polo e suadoiro de abrigo se as se requirise.

2. Pantaln de deporte (curto ou longo) ou saia deportiva.

3. Zapatillas de sola de goma.

4. S se usarn pas ou pelotas de pdel, quedando excludos outros artefactos de impacto como poden ser raquetas de tenis, pas de praia, pas de frontn, sticks, pelotas de tenis, pelotas de frontn, etc.

5. A pista est adecuada s para a prctica de pdel, polo que calquera outro xogo est prohibido.

5.3. RESPOSABILIDADE DA PERSOA USUARIA.

1. O Concello de Muros declina toda responsabilidade das lesins que puidesen orixinar derivadas da prctica deportiva.

2. Os/as participantes no momento de facer a reserva, manifestan estar fisicamente aptos para realizar actividade fsico-deportiva.

3. Unha vez concluda a sesin, os/as usuarios/as debern abandonar a pista e recoller todas as sas pertenzas, roupa, pas, pelotas, botellas, botes, etc.

5.4. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES (TORNEOS, COMPETICINS, CURSOS, ETC.).

1. O Concello, por si ou a travs das entidades con que convea, poder desenvolver actividades deportivas, tales como torneos, competicins, etc, quedando anulado ou modificado o sistema de reservas ata a conclusin destas actividades.

2. O Concello poder organizar cursos de pdel, polo que, durante o horario en que se desenvolvan os cursos, a pista quedar reservada para tal fin.

5.5. CONSERVACIN DA PISTA.

1. Antes de entrar na pista os/as xogadores/as debern eliminar os restos de terra ou barro que puidesen levar as sas zapatillas. Igualmente, ao sar da pista procurarn non deixar abandonados utensilios, complementos, roupas, botes de pelotas ou botellas que utilicen.

2. Se os/as usuarios/as observan algunha anomala ou dano na instalacin, debern poelo en coecemento do Concello.

   
  TTULO SEGUNDO.PREZO PBLICO  
 

ARTIGO 6.NATUREZA.

O recurso cuxo establecemento e fixacin se regula na presente Ordenanza ten a natureza de prezo pblico, por non concorrer ningunha das circunstancias do artigo 20.1.B) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, tendo en conta que os servizos prestados polas instalacins das pistas de pdel son de solicitude e recepcin voluntaria e susceptibles de ser prestados polo sector privado.

ARTIGO 7.OBRIGADOS AO PAGAMENTO.

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico as persoas fsicas que como empadroados ou non empadroados utilicen as instalacins da pista de pdel municipal.

ARTIGO 8.CONTA.

A conta do prezo pblico ser a que resulte da aplicacin da seguinte tarifa:

PREZOS

+1,10 /LUZ

ABONADO (H.PUNTA)

2,50

NON ABONADO

3,50

BONO 10 HORAS AB.

20,00

BONO 10 HORAS N/AB.

30,00

ARTIGO 9.OBRIGACIN DO PAGAMENTO.

1.A obrigacin de pagamento do prezo pblico nace desde o momento en que se solicita a prestacin do servizo.

2.O pagamento do prezo pblico realizarase en rxime de autoliquidacin no momento da solicitude.

3.As dbedas por este prezo pblico podern esixirse polo procedemento administrativo de prema.

   
  TTULO TERCEIRO.RXIME SANCIONADOR  
 

ARTIGO 10.INFRACCINS.

1. Tern a consideracin de infraccin o incumprimento das normas establecidas nesta ordenanza, de conformidade co establecido no ttulo XI da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, tipificndose como moi graves, graves e leves.

2. Son infraccins moi graves:

a) O acceso ilegal s instalacins.

b) A perturbacin relevante que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao normal desenvolvemento das actividades deportivas, sempre que a conduta non sexa subsumible nos tipos previstos no captulo IV da Lei 1/1992, de 21 de febreiro, de Proteccin da Seguridade Cidad.

c) O impedimento do uso das instalacins s demais persoas usuarias.

d) O impedimento ou a grave e relevante obstrucin ao normal funcionamento de servizo.

e) A deterioracin grave e relevante das instalacins.

3. Son infraccins graves as que supoan danos nas instalacins distintos dos enumerados no apartado anterior.

4. Son infraccins leves calquera outro incumprimento das disposicins desta Ordenanza que non poidan cualificarse como grave ou moi grave.

ARTIGO 11.SANCINS.

1. As infraccins moi graves sern sancionadas con multa de 1.501,00 ata 3.000,00 .

2. As infraccins graves sern sancionadas con multa de 751,00 ata 1.500,00 .

3. As infraccins leves sern sancionadas con multa de 30,00 ata 750,00 .

Xunto coas anteriores sancins pecuniarias poderase impor, ademais, como sancin, a prohibicin da utilizacin das instalacins por tempo de ata tres meses por infraccins leves e de ata seis meses para as graves. Para infraccins moi graves poderase impor a sancin de retirada definitiva do cartn, perdndose a condicin de usuario/a empadroado/a ou non empadroado/a.

ARTIGO 12.PROCEDEMENTO SANCIONADOR.

Para a imposicin de sancins pola comisin das infraccins descritas tramitarase o correspondente expediente sancionador, conforme as disposicins contidas na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn e no Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

ARTIGO 13.INDEMNIZACIN DE DANOS E PREXUZOS.

A imposicin das sancins que proceda ser independente e compatible coa esixencia polo Concello da responsabilidade que corresponda s persoas usuarias polos danos e prexuzos causados nas instalacins.

   
  DISPOSICIN FINAL.ENTRADA EN VIGOR  
 

A presente ordenanza, aprobada inicialmente por acordo plenario con data do 24 DE ABRIL de 2014, entrar en vigor tras a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios