Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza fiscal nm. 4, reguladora do imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras

Publicación provisional : 14-10-1994 BOP N 235 -- Publicación definitiva : 14-10-1994 BOP N 235
Redacción Aplicable desde 29-09-2014

Redacciones Redacciones
 - Fundamento Legal
 - Artigo 1
 - Artigo 2
 - Artigo 3
 - Exencins
 - Artigo 4
 - Suxeitos pasivos
 - Artigo 5
 - Obriga de contribur. base impoible, gravame e cota
 - Artigo 6.
 - Artigo 7
 - Xestin
 - Artigo 8
 - Inspeccin e Recadacin
 - Artigo 9
 - Artigo 10
 - Partidas erradas
 - Artigo 11
 - Infraccins e sancins
 - Artigo 12
 - Disposicin Adicional nica.
 - Disposicin Final
 - ANEXO I: ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS ORZAMENTOS DE EXECUCIN MATERIAL PARA OBRAS MAIORES, COMUNICACINS PREVIAS OU DECLARACINS RESPONSABLES
 - ANEXO II: PREZOS UNITARIOS DAS OBRAS MENORES, COMUNICACINS PREVIAS OU DECLARACINS RESPONSABLES
   
  Fundamento Legal  
 

   
  Artigo 1   redacciones
 

De conformidade co disposto nos artigos 59.2 e 100 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de Marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais, e segundo o disposto nos artigos 15 e seguintes da mesma Lei, O Concello de Cario establece o Imposto sobre Construccin, Instalacin e Obras.

   
  Artigo 2   redacciones
 

O Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras e un tributo indirecto

   
  Artigo 3   redacciones
 

1.-Constite o feito impoible, do Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras a realizacin no termino municipal de Cario, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa obte-la correspondente licencia de obras ou urbanstica, tase obtido ou non dita licencia, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou actividade de control corresponda ao Concello de Cario.

1) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova pranta.

2) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

3) Obras de Modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

4) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

5) Obras que modificquen a disposicin interior dos edificios.

6) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern demolerse cando o acorde o Concello, se dereito a indemnizacin.

7) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servicicos pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licnecia outorgada.

8) A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de ruina inminente.

9) As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servicios pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

10) As obras de construccin de infraestructura civil, (entre elas as urbanizacins de vas) ags que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun plan especial ou nun instrumentos de ordenacin territorial, sen presuixo do disposto na lexislacin sectorial aplicable. Ags as de mantemento das obras pblicas.

11) As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuizodo dispodot na lexislacin sectorial aplicable.

12) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanente, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para dita finalidade.

13) As cortas e os abatementeos das rbores que constitan masa arbrea, espacio boscoso, arboredo ou parque, haxa ou non planeamento aprbado, ags as (de saneamento) autorizadas en solo rstico (agrario e/ou forestal) por rganos competentes en materia agraria e/ou forestal.

14) A instalacin de invernadoiros.

15) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

16) Os cerramentos e valados de predios.

17) As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstivo, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.

18) As instalacins e construccins de carcter temporal destinadas a espectculos e actividades recreativas.

19) Aliacins e rasantes.

20) Obras de fontanera e sumidoiros.

21) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, transformadores, lias areas ou subterrneas, xeradores elicos etc..., de subministro e xeracin de enerxa, e de telefona mvil, trnasmisins e similares, sobre parcelas e inmobles.

22) Obras nos cemiterios.

23) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licencia urbanstica ou de instalacin, segundo o previsto na lexislacin e normativa vixente sobre o solo sectorial ou de desenvovemento.

2.- Os actos suxeitos a licenza e comunicacin previa ou declaracin responsable son os que se regulan na Ordenanza reguladora das comunicacins previas en obras e actividades no Concello de Cario, e na legislacin aplicable en cada caso.

   
  Exencins  
 

   
  Artigo 4   redacciones
 

Exmese do pagamento do Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras, arealizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexan donos o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que, estando suxeitas mesmo, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a xestin se leve a cabo por organismos autnomos.tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

Previa apreciacin, polo voto favorable da maiora simple dos membros do Pleno Municipal, da concurrencia de circunstancias sociais que xustifiquen o especial interese ou utilidade municipal, bonificarase nun 95% a cota do imposto de construcins, instalacin ou obras, previa solicitude do interesado.

   
  Suxeitos pasivos  
 

   
  Artigo 5   redacciones
 

1. Tern a condicin de suxeitos pasivos deste imposto a titulo de contribunte:

1) As persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o rtigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Os efectos previstos no pargrafo anterior tern a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2)No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte aqueles que soliciten as correspondentes licencias ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou realicen as construccins, instalacins ou obras.,

O substituto poder esixir do contribuinte o importe da cota tributaria satisfeita.

Obriga de contribuir, base impoible, gravamente e cota

   
  Obriga de contribur. base impoible, gravame e cota  
 

   
  Artigo 6.   redacciones
 

A obriga de contribuir nace no momento de iniciarse a obra, mesmo nos casos en que comece sen a licencia pertinente; ou no momento en que se presente a declaracin responsable ou comunicacin previa.

   
  Artigo 7   redacciones
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo custe real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, e entndese por tal, a estes efectos, o custe de execucin material de aquela.

Non forman parte de base impoible o Imposto sobre o Valor Engadido e demis impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demis prestacins patrimoniais, o beneficio empresarial do contratista nen calque outro concepto que non integre estrictamente o custe de execucin material.

2) A cota do imposto ser o resultado de aplicarlle base impoible o tipo de gravame.

O tipo de gravame queda fixado nas seguintes porcentaxes:

- Construccins, instalacins e obras en calquera tipo de solo: 2,50 por 100.

   
  Xestin  
 

   
  Artigo 8   redacciones
 

1. Concedida a licencia ou comprobado o cumprimento dos requisitos nos casos de declaracin responsable ou comunicacin previa, farase unha liquidacin provisional tomando como base impoible o presuposto de execucin material.

O presuposto de execucin material ser o que figure no correspondente proxecto, en caso de obras maiores, ou presuposto (para declaracins responsables ou comunicacin previas de obras) presentado polo interesado, e como mnimo ser o determinado polos Servizos Tcnicos Municipais tomando como referencia o Anexo I desta Ordenanza (Estimacin Simplificada dos Presupostos de Execucin Material da edificacin, para obras de nova pranta, reforma, rehabilitacin ou grande reparacin) para obras maiores, e o Anexo II para as restantes construccins, instalacins ou obras, ou declaracins responsables ou comunicacin previas de obras.

Anualmente, actualizarase o mdulo base de valoracin contido no Anexo I desta Ordenanza mediante a aplicacin do ndice de prezos consumo do ano anterior. O mesmo suceder cos mdulos de valoracin das declaracins responsables ou comunicacins previas de obras contidos no Anexo II.

2. A vista da obra realizada e o seu custo, o Concello, previa comprobacin administrativa, modificar, se o caso, a base impoible provisional, facendo a correspondente liquidacin definitiva e esixindo ou reintegrando suxeito pasivo a cantidade que corresponda.

   
  Inspeccin e Recadacin  
 

   
  Artigo 9   redacciones
 

Realizarase de acordo con previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 10   redacciones
 

1. As cotas liquidadas e non satisfeitas dentro do perodo voluntario faranse efectivas por va de constriximento, consonte coas normas do Regulamento Xeral de Recadacin.

2. As liquidacins notificaranse s suxeitos pasivos, con expresin dos requisitos previstos no artigo101 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Partidas erradas  
 

   
  Artigo 11   redacciones
 

Consideraranse partidas fallidas ou crditos incobrables aquelas cotas que non se puideran facer efectivas polo procedemento de constrinximento, e para a sa declaracin formalizarase o oportuno expediente, de acordo con previsto no vixente Regulamento Xeral de Recadacin

   
  Infraccins e sancins  
 

   
  Artigo 12   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como as sancins que as mesmas lle correspondan en cada caso, aplicarse o rxime regulado na Lei Xeral Tributara e nas disposicins que a complementan e desenvolven de acordo co artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais.

   
  Disposicin Adicional nica.   redacciones
 

As modificacins que se introduzan na regulacin do imposto, polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado ou por calesquera outra Lei ou disposicin, e que resulten de aplicacin directa, producirn, no seu caso, a correspondente modificacin tcita da presente Ordenanza fiscal.

   
  Disposicin Final   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor e comezar a aplicarse da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO I: ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS ORZAMENTOS DE EXECUCIN MATERIAL PARA OBRAS MAIORES, COMUNICACINS PREVIAS OU DECLARACINS RESPONSABLES   redacciones
 

O presente mtodo de estimacin aplicarase para o clculo do orzamento das obras maiores, comunicacins previas ou declaracins responsables, as como das obras menores, comunicacins previas ou declaracins responsables pouco definidas s que sexa tcnicamente factible a sa aplicacin, basase no mtodo que incle o Manual para a estimacin simplificada de orzamentos de execucin material da edificacin do colexio de Arquitectos de Galicia, e que se concreta nos puntos seguintes.

Para o Concello de Cario, tendo en conta a sa situacin, o mdulo bsico constructivo a aplicar ser o aprobado con carcter anual, polo Colexio oficial de Arquitectos de Galicia.

1.Normas xerais. Criterios de valoracin.

1.1.Un traballo considerarase incluido no apartado que lle corresponde de acordo co destino predominante da superficie, inclundose ou non naquel, a criterio do tcnico que realiza a valoracin, as superficies destinadas a usos minoritarios.

1.2.A superficie total construda a suma da superficie de cada unha das prantas do edificio, medida dentro dos lmites definidos polas lneas perimetrais das fachadas, tanto exteriores coma interiores, e os eixos de medianeiras compartidas no seu caso.

Nos edificios de vivendas, as superficies abufardadas accesibles, que polas sas caractersticas constructivas e tipolxicas sexan susceptibles de ser destinadas a vivenda, incluiranse no cmputo cando a sa altura libre sexa superior a 1,5 mts. e valoraranse co uso de vivenda.

1.3.Cando un traballo se realice por fases, aplicarase en cada fase o mdulo base Mb vixente no momento da solicitude de licencia de cada unha delas. Os proxectos de execucin poderanse tramitar coa valoracin do Bsico se non transcorreron seis meses desde a tramitacin deste.

1.4.Nos proxectos de execucin incluiranse medicins e orzamentos de execucin material, con desglose suficiente por unidades de obra e captulos. Orzamento que se poder estimar por calquera mtodo de clculo.

2.Estimacin simplificada dos orzamentos de execucin material da edificacin.

2.1.Definicins.

Mb.Mdulo Bsico.

Mc.Mdulo de construccin ou de referencia.

S.Superficie total construda, en m2.

Si.Superficie construda por uso de acordo co destino predominante da mesma.

Ct.Coeficiente corrector en funcin da tipoloxa da edificacin.

Cu.Coeficiente corrector en funcin do uso da edificacin.

Cg.Coeficiente xeogrfico.

Cc.Coeficiente de calidade da edificacin.

OMb.Orzamento de execucin material segn mdulos bsicos.

OEM.Orzamento de execucin material do proxecto.

2.2.Valores de aplicacin.

2.2.1.Mdulo bsico: Mb.

Establece un precio en /m2 de edificacin medio do ano en que se aplica.

Para o Concello de Cario, tendo en conta a sa situacin, resulta un mdulo bsico a aplicar na presente ordenanza para 2011 de:

MbC = 497,016 /m2

2.2.2. Superficie construda por uso: si.

Un traballo considerarase incluido no apartado que lle corresponda de acordo co uso predominante da superficie, inclundose ou non naquel as superficies con destinos minoritarios, tal e coma se especifica no apartado 1.1

2.2.3.Coeficiente de tipoloxas: Ct.

Ct=Tipoloxa da edificacin.

1.En edificacins de nova planta e adicins.

1,20 Edificacin illada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar illada. Stanos a partir do 3..

1,10 Agrupacin en ringleira. Stano 1. e 2..

1,00 Edificio en manzana pechada. Edificacin aberta vivenda colectiva.

2.En Obras de reforma e rehabilitacin

1,20. Rehabilitacin total inclundo desmontaxe de fachadas.

1,00. Adecuacin interior de prantas baixas e entreprantas. Rehabilitacin integral do edificio conservando exclusivamente as fachadas.

0,65. Rehabilitacin de instalacins e acabados, conservando a estructura existente.

0,50. Reformas que afecten s a elementos estructurais.

0,35. Rehabilitacin de fachadas e substitucin de carpintera e cerramentos (aplicada superficie de fachada).

0,30. Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estructurais nin a instalacins (acabados interiores).

0,02. Demolicins e derrubos (aplicada superficie a demoler) (*).

(*) Coeficiente de uso Cu = 1.

2.2.4.Coeficiente de usos: cu.

1.Edificacin:

Cu=Usos da edificacin.

1,60. Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios.

1,50. Hospitais. Laboratorios. Igrexas.

1,40. Bibliotecas. Facultades e escolas universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais martimas e areas.

1,30. C!ubes sociais. Cines. Centros de sade. Balnearios. Hoteis 3* Salas de festas. Discotecas. Cafs especiais: teatros, cantantes, pubs. Colexios con residencia.

1,20. Casas da Cultura. Casas consistoriais. Locales bancarios. Consultorios. Residencias 3.. idade. Aparthoteles. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros.

1,10. Vivenda. Hoteis 2*. Residencias universitarias e moteis.

1,00. Residencial VPO. Oficinas. Guarderas. Centros docentes. Hoteis 1*. Ambulatorios. Hostais-residencias. Restaurantes. Salns de beleza e sade, Fisioterapia. Estacins de autobuses. Salas de exposicins. Piscinas cubertas.

0,90. Cafs-Bares. Mercados.

0,80. Centro comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows. Servizos de camping.

0,65. Edificios de aparcamentos. Locais comerciais. Establecementos comerciais. Industria escaparate.

0,50. Piscinas descubertas. Cemiterios.

0,40. Locais en planta baixa ou semisoto sen uso especfico. Garaxes e aparcamentos. Estacins de servizo. Marquesias e Cubertas.

0,35. Trasteiros. Porches e terrazas abertas.

0,30. Armacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves. Granxas. Cobertizos. Depsitos. Graderos. Pantens (por nicho).

0,10. proxectos de urbanizacin, adscritos edificacin (sobre superficie bruta inclundo viais, beirarras e estacionamentos). Parcelas Campings (**).

0,05. Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espacios exteriores. Acondicionamento de terreos (**)

(*) Coeficiente de uso Cu = 1 (**) Coeficiente de Tipoloxa Ct = 1

2.2.5.Coeficiente de calidade: cc.

1,00. Calidade bsica.

1,50. Calidade normal.

2,00. Calidade alta.

2.50. Calidade elevada.

Poderanse aplicar coeficientes intermedios para valorar calidades intermedias. En principio para o clculo aplicarase o coeficiente de calidade normal, ags de que no proxecto o Concello comprobe unha calidade superior, ou que sta se declare polo particular. No intre da inspeccin da edificiacin avaliarase a calidade da edificacin.

2.3.Obtencin do orzamento de execucin material segundo mdulos bsicos: OMb.

O valor obtenido polo procedemento exposto neste manual un custe de avaliacin aproximada, a utilizar coma valor de referencia, e que cobre as esixencias legais e deontolxicas de congruencia, veracidade, responsabilidade civil profesional, e credibilidade do traballo de arquitectura.

O custe da execucin material, de todo tipo de proxectos e traballos de edificacin, poder obterse en funcin do Mdulo de construccin Mc, e da superficie construda para cada uso, con arreglo s seguintes frmulas:

2.3.1.Mdulo de construccin:

Mc = MbC x Ct x Cu x Cc

Nos casos en que un coeficiente corrector non se axuste tipoloxa ou s usos antes definidos, aconsllase aplica-la media entre os que mis lle somellen.

2.3.2.Orzamento de execucin material segundo mdulos bsicos:

OMb = S(McixSi)

Onde:

OMb.Orzamento de execucin material segundo mdulos bsicos

S = Sumatorio.

Mci = Mdulo de construccin que corresponda, de acordo co destino predominante da superficie.

Si = Superficie construda que corresponda, de acordo co destino predominante da mesma.

(Nos edificios con usos diferentes recomndase calcula-lo OMb para cada uso).

Este orzamento as obtido ser o mnimo orzamento de execucin material (OEM) do proxecto, ags que se xustifique, con prezos da base de datos da construccin de Galicia, outro inferior, e servir como base de clculo das ordenanzas fiscais que se baseen no OEM das obras a executar. En caso de que no proxecto presentado figure un orzamento superior ao calculado, segundo os mdulos bsicos, tomarase como base para calcular o icio e as taxas de tramitacin o presentado polo solicitante.

   
  ANEXO II: PREZOS UNITARIOS DAS OBRAS MENORES, COMUNICACINS PREVIAS OU DECLARACINS RESPONSABLES   redacciones
 

Os prezos da tboa seguinte obtivronse a partir da actualizacin dos prezos da Base da Construccin de Galicia. Debido a imposibilidade de ter en conta todas as circunstancias particulares que imn o mercado e rodean unha obra, aquelas unidades de obra que non figuren na tbua estimaranse igualmente cos medios da zona tomando como base a base de datos de prezos da construccin e obras pblicas de Galicia e de non existir a base de datos do IGVS. Estes prezos tamn servirn para complementar o clculo do orzamento das obras maiores, comunicacins previas ou declaracins responsables cando o sistema do mdulo bsico non podan reflexar o orzamento da obra na sa totalidade ou non se contemple o uso ou tipo de obra. Asimesmo servirn para a realizacin dos orzamentos das obras de urbanizacin.

Ref

Concepto

Ud.

/Ud.

A0

DEMOLICINS

A01

Apeo estrutura

m2

20,69

A02

Demolicin de lousa

m2

34,94

A03

Demolicin de forxados

m2

11,56

A04

Demolicin armadura cuberta madeira

m2

25,63

A05

Demolicin armadura cuberta metlica

m2

36,51

A06

Desmontaxe cuberta fibrocemento manual

m2

8,96

A07

Desmontaxe cuberta tella manual

m2

9,88

A08

Desmontaxe cuberta lousa manual

m2

8,09

A09

Demolicin de muro de peche

m2

22,32

A10

Demolicin de tabique oco dobre

m2

5,36

A11

Demolicin de tabique oco sinxelo

m2

3,57

A12

Demolicin de tabique p

m2

8,93

A13

Demolicin de solados

m2

13,56

A14

Demolicin de alicatados e revestimentos

m2

9,16

A15

Demolicin completa de edificacin aislada

m2

1.360,67

A16

Demolicin completa de edificacin 1 medianeira

m2

2.779,6

A17

Demolicin completa de edificacin 2 ou mais medianeiras

m2

2.873,06

B0

MOVEMENTOS DE TERRAS

B01

Desbroce e limpeza

m2

0,94

B02

Desbroce e limpeza con arbustos

m2

1,97

B03

Excavacin mecnica ceo aberto

m3

3,77

B04

Excavacin de zanxa

m3

21,02

B05

Excavacin de pozos

m3

15,87

B05

Excavacin de baleirado

m3

7,33

B07

Terraplenado

m3

10,83

B08

Recheo de gabias

m3

6,27

B09

Recheo de base para pavimento

m3

25,8

B10

Transporte de terra a vertedoiro

m3

4,79

C0

CIMENTACIN

C01

Formign de limpeza

m3

116,29

C02

Lousa HA-25 central pltica 20

m3

192,98

C03

Aceiro montado en lousa B-500S

kg

5,08

C04

Formign HA-25 en foxos, zapatas e riostras de cimentacin

m3

192,91

C05

Aceiro B-500S en cimentacin

kg

0,94

C06

Formign en recrecidos

m3

101,37

C07

Reforzo HNE-25 en conducins saneamento

m3

103,18

C08

Soleira HNE-150 10 cm lixeira

m2

20,24

C09

Soleira HNE-200 15 cm semipesada

m2

27,62

D0

ESTRUTURA

Aceiro

D01

Estrutura metlica electrosoldada vivenda

m2

47,4

D02

Estrutura metlica electrosoldada naves

m2

45,05

D03

Aceiro en soporte c/ perfiles ocos

kg

2,25

D04

Aceiro S275JR en soporte simple

kg

1,86

D05

Aceiro S275JR xceas e viguetas

kg

1,44

D06

Aceiro en escaleira

kg

2,45

Encofrados

D07

Encofrado cartn soporte 30x30

m

47,8

D08

Encofrado cartn soporte circular 30

m

20,62

D09

Encofrado cartn soporte medianeiro 30x30

m

52,25

D10

Encofrado madeira zapatas-encepados-riostras

m2

25,77

D11

Encofrado muro 1 cara

m2

36,63

D12

Encofrado muro 2 caras

m2

62,23

D13

Encofrado madeira soporte

m2

39,49

D14

Encofrado madeira -encepados-riostras

m2

18,96

D15

Encofrado metlico muro 50x100 muro 1 cara

m2

21,02

D16

Encofrado metlico soporte 30x30

m2

19,25

Fbricas

D17

Fbrica bloque formign 40x20x30 armar

m2

76,08

D18

Fbrica bloque formign oco 40x20x15 c/arm. vertical

m2

93,68

D19

Fbrica de ladrillo oco dobre 25x12x8 un pe c/ armado

m2

73,86

D20

Fbrica de ladrillo oco dobre 25x12x8 pe c/armado

m2

51,66

D21

Estrutura de perpiao

m2

116,81

D22

Silleria granito 40x15 abuxardado

m2

333,08

Formign armado

D23

Estrutura formign s/soporte HA-25/P/20 25+5 bovedilla cermica

m2

87,97

D24

Estrutura formign completa HA-25/P/20 25+5 bovedilla cermica

m2

95,05

D25

Forxado formign reticular 25+5, casetn poliestireno, luz 5x5 m

m2

97,7

D26

Forxado formign reticular 25+5, casetn recuperable, luz 5x5 m

m2

88,69

D27

Forxado unidireccional semiviguetas bovedilla cermica 25+5

m2

49,52

D28

Lousa inclinada HA-25/P/20 15 cm

m2

83,4

D29

Lousa horizontal HA-25/P/20 25 cm

m2

161,6

D30

Soporte cuadrado HA-25 encofrado metlico

m3

473,22

D31

Soporte cuadrado HA-25 encofrado madeira

m3

633,44

Formign pretensado

D32

Forxado unidireccional vigueta pretensada

m2

54,42

D33

Lousa pretensada 15+5 HA-25

m2

55,26

Madeira

D34

Forxado horizontal madeira 15x20

m2

127,32

D35

Forxado inclinado madeira 15x20

m2

141,97

D36

Estrutura madeira laminada cuberta plana

m2

62,06

D37

Estrutura madeira laminada cuberta 1 auga

m2

56,68

D38

Estrutura madeira laminada cuberta 2 augas

m2

58,08

D39

Soporte madeira castieiro 20x20

ud

236,37

E0

ALBANELERA

Acristalamento

E01

Vidro dobre illante 6/6/6 incoloro

m2

37,26

E02

Vidro armado 3/4

m2

31,72

Fachadas

E03

Fachada 1 folla LP pe+ca vent ext+EPS

m2

115,15

E04

Fachada 1 folla bloque termoarcilla + rev ext continuo

m2

86,54

E05

Fachada 1 folla bloque formign oco + rev continuo

m2

47,59

E06

Fachada 1 folla bloque formign + ladrillo oco dobre

m2

63,62

E07

Fachada 2 follas Sillar pedra + ladrillo oco dobre

m2

228,93

Fbricas

E08

Fbrica interior ladrillo oco sinxelo 25x12x4 tabique

m2

14,05

E09

Fbrica interior ladrillo oco dobre 25x12x8 tabique

m2

15,87

E10

Fbrica interior ladrillo oco dobre 25x12x8 medio pe

m2

23,16

E11

Fbrica interior ladrillo oco dobre 25x12x8 un pe

m2

46,27

E12

Fbrica interior bloque formign oco revestir

m2

25,95

E13

Zuncho H revestir formign 20x20x20

m

28,81

E14

Muro de pedra en taco xunta seca

m2

194,92

E13

Muro de pedra en taco c/morteiro

m2

179,84

E16

Mampostera careada granito 1 cara vista

m3

231,24

E17

Fbrica armada vidrio moldeado

m2

83,01

E18

Apertura de rozas manual ladrillo oco

m

4,64

E19

Cargadeiro vigueta formign pretensado

m

10,79

Prefabricadas

E20

Muro cortina perfilera aluminio

m2

226,23

E21

Fachada panel sandwich

m2

102,82

E22

Fachada panel formign prefabricado

m2

74,36

E23

Fachada ventilada granito

m2

134,7

Particins

E24

Tabique cermico ladrillo oco dobre

m2

22,41

E25

Particin vertical 1 folla ladrillo perforada

m2

56,25

E26

Particin vertical 2 follas ladrillo oco dobre

m2

57,45

E27

Trasdosado placa de xeso laminado

m2

19,06

F0

CUBERTAS

F01

Formacin de pendiente cuberta fibrocemento viguetas

m2

8,85

F02

Formacin de pendiente cuberta taboleiro cermica

m2

43,16

F03

Azotea no transitable, lmina betume elastomerico, grave

m2

43,16

F04

Azotea no transitable autoprotegida

m2

54,18

F05

Azotea no transitable pavimento baldosa 40x40

m2

82,26

F06

Azotea no transitable c/lamn PVC

m2

84,56

F07

Pavimento flotante terrazo 40x40

m2

25,35

F08

Cuberta fibrocemento onda grande

m2

18,88

F09

Cuberta fibrocemento onda pequena

m2

23,19

F10

Cuberta lousa 40x20 recta

m2

31,2

F11

Cuberta placa poliester onda grande

m2

28,65

F12

Cuberta placa poliester onda pequena

m2

30,15

F13

Cuberta tella curva 40x15x12 vermello morteiro

m2

32,94

F16

Cuberta tella curva 40x15x12 vermello ganchos

m2

33,94

F17

Cuberta tella plana 43x26 vermello morteiro

m2

25,56

F18

Cuberta tella plana 43x26 vermello puntas

m2

24,29

F19

Cuberta tella mixta 43x26 vermello morteiro

m2

20,96

F20

Cuberta tella mixta 43x26 vermello puntas

m2

28,47

F21

Claraboia polimetacrilato 116x116

ud

470,61

F22

Canle PVC 185 mm branca

m

23,63

F23

Canle PVC recto 26 cm

m

14,06

F24

Canle aluminio recto 300 mm

m

31,04

F25

Cuberta fibrocemento onda grande s/correas ganchos + illantes

m2

38,06

F26

Cuberta plana aceiro relacado 0,75 mm

m2

37,35

F27

Entaboado de madeira

m2

46,38

F28

Estrutura de listns pieiro

m2

9,7

F29

Reparacin da cuberta de tella vella, achegando 40% das pezas

m2

22,94

F30

Baixante de chapa de aceiro ou aluminio prelacado

m

16,68

F31

Baixante de zinc-cobre e titanio

m

30,81

F32

Gardacanos de fundicin de ata 2m de altura

m

138,86

G0

CERRADOS E PECHES

G01

Cerrado de estacas e arame

ml

4,45

G02

Cerrado de tea metlica con postes

ml

13,8

G03

Cerrado de tea metlica revestida con postes

ml

16,03

G04

Cancela

m2

137,14

H0

CARPINTERA

H01

Vent de formign 75x100 cm rectngulos

ud

32,04

H02

Vent formign 100x100 cadrados

ud

36,72

H03

Vent proxectante-esvarante 80x100 cm aluminio lacado branco

ud

360,61

H04

Vent proxectante-esvarante 80x100 cm aluminio brando monoblock

ud

387,58

H05

Vent proxectante-esvarante 80x100 cm aluminio lacado cor

ud

392,03

H06

Vent madeira 1 folla abatible

ud

187,54

H07

Vent madeira 1 folla abatible + pano fixo inferior

ud

253,56

H08

Vent fixa perfil recto PVC 800x1000

ud

256,01

H09

Porta metlica chapa aceiro 1 folla

ud

89,82

H10

Porta metlica chapa aceiro 2 follas

ud

1.883,92

H10

Porta acceso aluminio lacado branco 1 folla

ud

1.651,22

H11

Porta balconeira aluminio branco 1 folla

ud

960,49

H12

Porta balconeira aluminio lacado branco 2 follas

ud

868,92

H13

Porta cega madeira 725x2030x35 para pintar

ud

179,54

H14

Porta cega madeira 725x2030x35 para vernizar

ud

266,92

H15

Porta perfil recto PVC 1 folla 700x2100

ud

290,92

H16

Porta de entrada de madeira maciza

ud

694,27

H17

Porta de entrada de PVC

ud

647,98

H18

Porta balconeira de madeira con contravent

ud

283,43

H19

Porta balconeira de PVC ou aluminio

ud

221,65

H20

Peche de balcns e terrazas con galera de madeira

m2

218,45

H21

Vent xiratoria de madeira para vertente de cuberta

m2

311,41

H22

Revestimento sobre carpintera de madeira

m2

55,69

H23

Revestimento sobre carpintera exterior de aceiro

m2

12,31

H24

Reixa de seguridade

m2

77,7

H25

Porta de chapa de aceiro

m2

1.624,54

I0

PINTURA E REMATES DE FACHADA

I01

Encintaxe de fbrica de pedra

m2

10,18

I02

Raxadura, maestreada e fratasado

m2

24,96

I03

Limpeza en fbrica de pedra

m2

9,25

I04

Picado e raxadura de argamasa

m2

9,25

I05

Revocadura mortero monocapa

m2

23,14

I06

Revestimento pintura exteriores

m2

11,11

I07

Revestimento alicatado exterior

m2

60,07

I08

Aplacado planchas granito e=2 cm

m2

102,19

I09

Sollado ou banzos de madeira en escaleira

m2

56,17

I10

Pavimento ou banzos de baldosas de gres porcelnico en escaleira

m2

47,45

I11

Pavimento ou banzos de baldosas de terrazo en escaleira

m2

39,06

I12

Falso teito de madeira

m2

55,69

I13

Falso teito de escaiola

m2

11,49

I14

Alicatado de parmetros interiores

m2

24,04

I15

Pavimento granito pulido

m2

63,76

I16

Enfoscado, maestrado e fratasado morteiro cemento

m2

18,19

I17

Pintura plstica lisa vertical

m2

5,38

I18

Pintura plstica lisa horizontal

m2

6,73

I19

Revestimento de estuco

m2

38,58

I20

Recrecido piso morteiro de cemento

m2

6,53

I21

Formacin de chanzo LHD 25x12x8

m

14,47

I28

Falso teito escaiola lisa

m2

311,79

I29

Falso teito modular rexistable

m2

18,71

K0

INSTALACINS

Audiovisuais e telecomunicacins

K01

Equipo de captacin RTV altura 3m

ud

364,23

Depsitos

K02

Depsito de auga pechado 500 l

ud

278,95

Electricidade

K03

Conducin elctrica Cu

m

1,54

K04

Cable BT subterraneo

ml

17,97

K05

Caixa proteccin monofsica

ud

54,99

K06

Caixa proteccin e medida monofsica

ud

300,79

K07

Interruptor control potencia 1P+N, 45 A

ud

82,39

K08

Punto de luz sinxelo

ud

53,09

K09

Punto de luz conmutado

ud

83,06

K10

Punto de luz cruzamento

ud

113,25

K11

Luminaria de emerxen cia

ud

139,98

K12

Pica posta a terra electrodos s/solo blando

ud

26,07

K13

Instalacin elctrica cocia mec/estndar

ud

617,01

K14

Instalacin elctrica saln mec/estndar

ud

488,42

K15

Instalacin elctrica dormitorio dobre mec/estndar

ud

378,58

K16

Instalacin elctrica dormitorio sinxelo mec/estndar

ud

295,74

K17

Instalacin elctrica bao mec/estndar

ud

224,8

K18

Instalacin elctrica aseo mec/estndar

ud

114,71

K19

Instalacin elctrica pasillo mec/estndar

ud

347,67

K20

Instalacin elctrica vivenda bsica 3 dormitorios calidade est

ud

4.396,45

Fontanera

K21

Acometida PE ent 75 mm

m

256,38

K22

Tubera alimentacin

m

6,85

K23

Bomba somerxida achique 0,38 Kw

ud

324,14

K24

Quentador instantneo de auga

ud

388,84

K25

Termo elctrico

ud

523,84

K26

Fontanera e saneamento en aseo

ud

198,18

K27

Fontanera e saneamento en bao

ud

252,27

K28

Fontanera e saneamento en cocia

ud

216,2

K29

Instalacin de desaugadoiro

ud

38,02

K30

Lavado con billas monomando

ud

212,56

K31

Bid con billas monomando

ud

167,14

K32

Inodoro totalmente instalado

ud

212,56

K33

Instalacin de auga fra e quente en vivenda

ud

1.481,13

K34

Instalacin de auga fra e quente en vivenda

ud

1.073,81

K35

Instalacin de gas en vivenda

ud

323,97

Salubridade

K36

Pozo artesn

ud

1.016,76

K37

Pozo de barrena

ud

1.532,74

K38

Canalizacin de saneamento en PVC

ml

21,3

K39

Arqueta de saneamento

ud

64,78

K40

Foxa sptica formign 5 usuarios

ud

606,91

K41

Foxa sptica prefabricada 5 usuarios

ud

982,83

K42

Inodoro tanque baixo calidade estandar 665x350

ud

166,56

K43

Desaugadoiro inodoro sada vertical rede sanitaria

ud

27,6

K44

Desaugadoiro vertedoiro

ud

7,34

Calefaccin

K45

Instalacin completa de calefaccin en vivenda (ata 100 m2)

ud

7.406,26

K46

Instalacin completa de calefaccin en vivenda (a partir 100 m2)

m2

18,57

K47

Adaptacin de instalacin elctrica calefaccin tarifa nocturna

ud

740,01

K48

Acumulador calefaccin

ud

740,01

L0

ILLAMENTO TRMICO E DE ESTANQUEIDADE

L01

Illamento la mineral 40 mm 0.035W/mK fachadas

m2

10,08

L02

Illamento pranchas poliestireno expandido

m2

14,9

L03

Illamento espuma PUR 40/45 prox 25/30 mm

m2

10,43

L04

Illamento mediante espuma de poliuretano

m2

8,33

M0

URBANIZACIN

M01

Estrutura de gavins

m3

34,86

M02

Muro de contencin formign armado encofrado unha cara

m3

363,92

M03

Muro de contencin formign armado encofrado dos caras

m3

715,98

M04

Carga de terra sobre camin con retro

m3

3,81

M05

Carga cascallo sobre camin con pa cargadora

m3

4,05

M06

Transporte de terras con camin 14 m3 a 5 km

m3

1,2

M07

Corta e destocoado de rbores 15-35 cm dimetro

ud

26,26

M08

Limpeza terreos medios mecnicos

m2

0,93

M09

Retirada terra medios mecnicos

m3

2,82

M10

Desmonte terreo frouxo retroexcavadora

m3

1,54

M11

Desmonte terreo compacto retroexcavadora

m3

2,53

M12

Recheo, extendido e compactado pozos

m3

44,63

M13

Baleirado terreo frouxo profundidade > 3 m

m3

6,03

M14

Baleirado terreo compacto profundidade > 3 m

m3

7,24

M15

Drenaxe de grava profundidade 120 cm

m

14,51

M16

Drenaxe tubo PVC raurado

m

11,97

M17

Drenaxe tubo formign

m

23,25

M18

Carga de refugallos pala cargadora

m3

2,34

M19

Arqueta acometida domiciliaria rede xeral

ud

103,84

M20

Canalizacin de abastecemento fundicin DN 150

m

97,1

M21

Canalizacin de abastecemento poliester reforzado DN 150

m

48,18

M22

Canalizacin rede de sumidoiro

m

171,2

M23

Foxa sptica formign 5 usuarios

ud

605,36

M24

Base pavimento peonil HM-25

m2

16,89

M25

Pavimento continuo formign impreso

m2

47,46

M26

Pavimento de garavancio

m2

8,13

M27

Beirarra lousa hidraulica 40x40

m2

23,93

M28

Beirarra lousa terrazo 40x40

m2

25,25

M29

Beirarra lousa granito 60x40

m2

125,49

M30

Base de formign compactado

m3

74,49

M31

Base macadam M2

m3

24,96

M32

Bordo recto granito silvestre abuxardado

m

49,35

M33

Bordo curvo granito silvestre abuxardado

m

95,16

M34

Bordo recto formign prefabricado

m

22,16

M35

Firme flexible pavimento calzada trfico lixeiro

m2

17,63

M36

Firme flexible pavimento calzada trfico pesado

m2

38,1

M37

Pavimento aglomerado asfltico

tn

44,76

M38

Pavimento zahorra artificial

m3

35,18

M39

Pavimento formign

m3

106,54

M40

Subbase granular zahorra artificial

m3

34,19

M41

Subbase cemento CEM II/A-S 32,5N

m3

26,75

M42

Tratamento superficial dobre emulsin bituminosa

m2

2,39

M43

Cimentacin p/bculo 10 m

ud

97,42

M46

Cimentacin p/columna

ud

42,69

M47

Bculo aceiro altura 5 m espesor 3

ud

306,03

M48

Pozo de registro

ud

630,56

M49

Pto. luz VSAP 70 w en poste

ud

617,38

M50

Pto. luz VSAP 70 w en fachada

ud

272,37

M51

Pto. luz VSAP 150 w en bculo 8-10 m

ud

913,66

M52

Sumidoiro sifnico

ud

108,95

N0

VARIOS

N01

Piscina completa (ata 150 m2)

ud

12.101,32

N02

Piscina completa (a partir de 150 m2)

m2

403,36

N03

Piscina deportiva descuberta

m2

80,67

N04

Galpn de madeira

m2

100,85

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios