Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS ACTIVIDADES

Publicación provisional : 04-07-2014 BOP N 126 -- Publicación definitiva : 03-10-2014 BOP N 189
Redacción Aplicable desde 04-10-2014

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS.
 - TTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II. TIPOS DE PROCEDEMENTO
 - TTULO III. CONTROL POSTERIOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS

TTULO I. DISPOSICINS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.

Artigo 2. mbito de aplicacin.

Artigo 3. Intervencin nas actividades.

Artigo 4. Definicins.

Artigo 5. Actividades sometidas a comunicacin previa.

Artigo 6. Actividades sometidas a licenza polo procedemento simplificado.

Artigo 7. Actividades sometidas a licenza polo procedemento ordinario.

Artigo 8. Criterios interpretativos no sometemento aos procedementos anteriores.

Artigo 9. Tratamento de erros nas cualificacins dos procedementos.

Artigo 10. Responsabilidades.

TTULO II. TIPOS DE PROCEDEMENTO

CAPITULO I.- DISPOSICINS COMNS A TODOS OS PROCEDEMENTOS

Artigo 11. Normativa.

Artigo 12. Clases de procedementos.

Artigo 13. Dereitos dos solicitantes.

Artigo 14. Deberes dos solicitantes.

Artigo 15. Presentacin da documentacin.

Artigo 16. Exercicio das actividades.

CAPTULO II.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE COMUNICACINS PREVIAS E DECLARACINS RESPONSABLES

Artigo 17. Regulacin do procedemento.

Artigo 18. Tramitacin da Comunicacin previa e Declaracin responsable

Artigo 19. Cambios de titularidade nas licenzas.

Artigo 20. Cambios de actividade.

Artigo 21. Efectos das Comunicacins previas e Declaracin responsable.

CAPTULO III.- DISPOSICINS ESPECIFICAS NA TRAMITACIN DE LICENZAS DE ACTIVIDADE POLOS PROCEDEMENTOS SIMPLIFICADO E ORDINARIO

Artigo 22. Procedemento.

Artigo 23. Autorizacins sectoriais.

Artigo 24. Simultaneidade de obras e actividade.

Artigo 25. Subrogacin.

Artigo 26. Suspensin do procedemento.

Artigo 27. Resolucin do procedemento.

Artigo 28. Vixencia das licenzas.

Artigo 29. Licenzas para instalacins provisionais.

Artigo 30. Extincin das licenzas.

TTULO III. CONTROL POSTERIOR

CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS

Artigo 31. mbito de aplicacin.

Artigo 32. Informe de comprobacin.

CAPTULO II.- RXIME SANCIONADOR

SECCIN 1.- INFRACCINS, TIPIFICACIN E PERSOAS RESPONSABLES

Artigo 33. Infraccins.

Artigo 34. Persoas responsables.

Artigo 35. Tipos de Infraccins.

SECCIN 2. PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 36. Procedemento sancionador.

Artigo 37. Medidas provisionais.

Artigo 38. Sancins.

Artigo 39. Outras medidas.

Artigo 40. Reincidencia e reiteracin.

Artigo 41. Prescricins das infraccins.

Artigo 42. Execucin forzosa.

DISPOSICIN ADICIONAIS.

PRIMEIRA. Corresponsabilidade con outras normativas.

SEGUNDA. Anexos a Ordenanza.

TERCEIRA. Interpretacins.

DISPOSICIN TRANSITORIA. Procedementos en tramitacin.

DISPOSICIN DERROGATORIA. Derrogacin normativa.

DISPOSICIN FINAL. Entrada en vigor.

ANEXOS

ANEXO 1 COMUNICACINS PREVIAS (ACP)

1.1. DEFINICINS

COMUNICACIN PREVIA

DECLARACIN RESPONSABLE

OBRAS DE ADAPTACIN

1.2. ACTUACINS COMUNICADAS

A/ ACTIVIDADE SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

B/ CAMBIOS DE TITULARIDADE DA ACTIVIDADE

1.3. DOCUMENTACIN A PRESENTAR

A/ COMUNICACIN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADE

B/ COMUNICACIN PREVIA OBRAS DE ADAPTACION DE LOCAL PARA UNHA ACTIVIDADE

C/ COMUNICACIN PREVIA CAMBIO DE TITULARIDADE DA ACTIVIDADE.

1.4. IMPRESOS NORMALIZADOS

ACP-1 COMUNICACIN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADE

ACP-2 COMUNICACIN PREVIA OBRAS DE ADAPTACION DE LOCAL PARA UNHA ACTIVIDADE

ACP-3 COMUNICACIN PREVIA CAMBIO DE TITULARIDADE DA ACTIVIDADE

ANEXO 2 LICENZAS ACTIVIDADE PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO (APS)

2.1. DEFINICINS

ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA POLO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

2.2. ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA POLO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

A/ ACTIVIDADE SOBRE EDIFICACINS CATALOGADAS INCLUINDO OBRAS MENORES

B/ INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS

2.3. DOCUMENTACIN A PRESENTAR

A/ SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE DE LOCAL INTERVENCION SOBRE EDIFICACINS CATALOGADAS INCLUINDO OBRAS MENORES

B/ SOLICITUDE DE LICENZA INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS

2.4. IMPRESOS NORMALIZADOS

APS-1 SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE DE LOCAL INTERVENCION SOBRE EDIFICACINS CATALOGADAS INCLUINDO OBRAS MENORES

APS-2 SOLICITUDE DE LICENZA INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS

ANEXO 3 LICENZAS ACTIVIDADE PROCEDEMENTO ORDINARIO (APO)

3.1. DEFINICINS

3.2. ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA POLO PROCEDEMENTO ORDINARIO

3.3. DOCUMENTACIN A PRESENTAR

3.4. IMPRESOS NORMALIZADOS:

APO-1 SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE PROCEDEMENTO ORDINARIO

ANEXO 4 NORMAS SOBRE DOCUMENTACIN E PROXECTOS TCNICOS

4.1. CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E ACTIVIDADE

4.2. XUSTIFICACION PROTECCIN CONTRA A CONTAMINACIN ACSTICA

4.3. PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN OU PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS.  
 

I. A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, veu introducir no sector servizos un profundo cambio, substitundo como regra xeral o control previo polo control posterior.

Dita Directiva foi obxecto de transposicin no Estado a travs da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e ao seu exercicio e da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e seu exercicio.

II. A Comunidade Autnoma de Galicia aprobou a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, sometendo as actividades comerciais non suxeitas ao trmite de incidencia, efecto ou impacto ambientais, nin ao informe da consellera titular da competencia en sanidade, ao rxime de comunicacin previa ou declaracin previa.

III. O Real Decreto Lei 19/2012, do 25 de maio, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos avanza un paso mis eliminando todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa, motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas, ligados a establecementos comerciais e outros que se detallaban no seu anexo cunha superficie de ata 300 metros cadrados.

A devandita flexibilizacin estenderaa tamn a todas as obras ligadas ao acondicionamento de locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenacin da Edificacin (LOE).

IV. Co fin de adaptarse a eses cambios, o Concello de Muros mediante aprobacin polo Pleno con data 13/09/12, deu aprobacin a unha nova Ordenanza municipal reguladora de actividades (publicada no BOP do da 22/11/2012) que substitua a anterior Ordenanza aprobada polo Pleno do 25 de febreiro de 2010.

Nesta Ordenanza, que agora se modifica, xa se introduca a aplicacin do sistema de comunicacin previa e o seu modelo para o exercicio de determinadas actividades relacionadas que se inclua na mesma.

V. A Lei 9/2013 de emprendemento e de competitividade econmica de Galicia publicada o 27 de decembro de 2013 no Diario Oficial de Galicia (DOG) nmero 247 e que tivo a sa data de entrada en vigor o 28 de decembro de 2013, supn aos efectos das tramitacins das licenzas de actividade unha serie de modificacins e novidades, sendo un dos obxectivos fundamentais que as administracins locais eliminen as pexas administrativas previas ao exercicio de actividades.

Nese proceso destacable a introducin na lei da comunicacin previa ao inicio de actividades comerciais.

Neste sentido, a lei d cumprimento en Galicia ao disposto no artigo 41 da Lei de economa sustentable, que determina que, con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo.

Daquela, con esta nova lei establcese un rxime xurdico nico do exercicio de actividades en Galicia, eliminando de xeito pleno e efectivo a licenza de apertura previa instalacin e ao inicio da actividade (licenzas de actividade ou instalacin e de apertura ou funcionamento), ags determinadas actividades nas que razns imperioso de interese xeral, de orde pblica, seguridade pblica, sade pblica, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos traballadores, proteccin do medio ambiente e a contorna urbana determinen o mantemento do procedemento de licenza previa.

Por outra banda, o artigo 194.8 da Lei 9/2002 de Ordenacin Urbanstica e proteccin do Medio Rural (LOUG) de Galicia, no seu texto consolidado e modificado pola Lei 9/2013 sinala que os concellos debern establecer e planificar os procedementos de comunicacin necesarios as como os de verificacin posterior do cumprimento dos requisitos precisos.

VI. O Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Muros, aprobado definitivamente mediante Orde da Consellera de Poltica Territorial, Obras Pblicas e Transportes da Xunta de Galicia de data 10/12/2010 (anuncio publicado no DOG do 24/12/2010 e normativa publicada no BOP do 24/12/2010), incle, nas Normas Urbansticas, o rxime e procedementos de outorgamento das licenzas urbansticas.

Conforme artigo 22 do devandito Plan Xeral, correspndelle Concello a competencia na concesin das licenzas de actividade e apertura sen prexuzo das autorizacins e informes sectoriais que sexan precedentes.

VII. De conformidade co exposto o Concello de Muros, dentro das medidas de adaptacin nova normativa, mediante a presente Ordenanza pretende facilitar e facultar a posta en marcha de actividades econmicas includas no mbito de aplicacin da Lei 17/2009, da Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos e da Lei 9/2013 de emprendemento e de competitividade econmica de Galicia, co fin de estender a eliminacin de trabas e axilizacin administrativa a outras actividades, de forma que podern iniciarse sen previa licenza municipal desde o mesmo da da presentacin da comunicacin previa ou da declaracin responsable, sen necesidade de esperar finalizacin do control municipal, o cal se mantn anda que se articule a posteriori.

Deste xeito, a mencionada presentacin, e a toma de coecemento por parte da Administracin non supn unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade, senn un medio para que a Administracin coeza a existencia da devandita actividade e activar as comprobacins pertinentes.

O mantemento da licenza previa na apertura de determinadas actividades xustifcase por razns imperioso de interese xeral, de orde pblica, seguridade pblica, sade pblica, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos traballadores, proteccin do medio ambiente, a contorna urbana e a defensa do patrimonio.

Polo tanto, en virtude da autonoma local constitucionalmente recoecida, que garante aos municipios personalidade xurdica propia e plena autonoma no mbito dos seus intereses, e que lexitima o exercicio de competencias de control das actividades que se desenvolvan no seu termo municipal, dtase a presente Ordenanza previa observancia da tramitacin establecida ao efecto polo artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  TTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto.

1. Ten por obxecto da presente Ordenanza a regulacin dos procedementos de intervencin e control do Concello de Muros nos casos de actividades que pola sa entidade, incidencia no contorno urbanstico ou no ambiente tean que someterse, dependendo do caso, ao rxime de comunicacin previa, licenza polo procedemento abreviado ou polo procedemento ordinario.

As actividades as que se refiren a presente Ordenanza son, en xeral, calquera actividade econmica distinta ao uso de vivenda e as sas instalacins complementarias.

Ase mesmo, establece as disposicins xerais necesarias para facilitar a liberdade de establecemento e a libre prestacin de servizos, planificando os novos procesos de comunicacin e o seu control posterior e simplificando, en xeral, os procedementos xa establecidos.

2. A presente Ordenanza dtase en desenvolvemento da lexislacin de rxime local, da Directiva de servizos 2006/123 CE e da normativa estatal e autonmica.

Artigo 2. mbito de aplicacin.

O mbito de aplicacin desta Ordenanza abrangue o exercicio de actividades ou servizos que esixan a intervencin do Concello en execucin da sa funcin de polica na orde urbanstica e ambiental, coa finalidade de verificar o axuste ao planeamento, normas urbansticas, en materia de seguridade, sanitaria, ambiental e demais que resulten esixibles.

Artigo 3. Intervencin nas actividades.

1. Os medios a travs dos cales o Concello poder intervir na actividade dos cidadns son:

a) Ordenanzas e bandos.

b) Sometemento a licenza previa e outros actos de control preventivo, sen prexuzo das excepcins previstas na lexislacin de aplicacin

c) Sometemento a comunicacin previa, de conformidade co establecido na lexislacin reguladora do procedemento administrativo.

d) Sometemento a control posterior ao inicio da actividade, para os efectos de verificar o cumprimento da normativa reguladora.

e) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execucin dun acto ou a sa prohibicin.

A funcin de intervencin axustarase en todo caso, aos principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade en relacin co fin que se persegue.

2. As autorizacins outorgadas por outras administracins pblicas non eximen os seus titulares de obter as correspondentes licenzas do Concello, respectndose en todo caso o disposto nas correspondentes leis sectoriais.

3. Naqueles casos nos que a actuacin pretendida pola ou polo interesado requira dalgunha autorizacin, cualificacin, ou informe favorable doutra administracin pblica distinta da municipal, que resulte esixible pola lexislacin sectorial aplicable, o outorgamento da licenza urbanstica requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente da dita autorizacin, cualificacin ou informe.

4. O exercicio de actividades, con carcter xeral, non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo. Non obstante, someterase a licenza ou control preventivo aquelas actividades que afecten proteccin do medio ou do patrimonio histrico-artstico, a seguridade ou a sade pblicas, ou que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

Artigo 4. Definicins.

1. Para os efectos desta Ordenanza entndese por:

1. Comunicacin previa: Documento mediante o cal os interesados poen en coecemento da administracin pblica competente os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, consonte co establecido na normativa de procedemento administrativo.

2. Declaracin responsable: Documento subscrito por un interesado no que manifesta, baixo a sa responsabilidade que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para acceder ao recoecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que dispn da documentacin que as o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o perodo de tempo inherente ao dito recoecemento ou exercicio. Estes requisitos estarn recollidos de maneira expresa e clara na correspondente declaracin responsable.

3. Autorizacin: Acto regrado da autoridade municipal competente pola cal, trala comprobacin das condicins establecidas pola normativa aplicable, autorzaselle ao solicitante para o exercicio dun dereito preexistente o exercicio de actividades.

4. Licenza de Actividade: Autorizacin municipal previa Apertura (ou Posta en servizo da instalacin ou funcionamento da actividade) que, conforme aos distintos procedementos regulados na presente Ordenanza, aproba a documentacin tcnica aportada (includos, no seu caso, os anexos xustificativos da normativa aplicable), e permite a implantacin da actividade, pero en ningn caso a apertura do establecemento ou o exercicio desta, que deber ser obxecto da conseguinte licenza de Apertura.

5. Licenza de Apertura (ou Posta en servizo da instalacin ou funcionamento da Actividade): Autorizacin municipal que permite comezar a actividade tras comprobar cos establecementos e instalacins correspondentes renen as condicins idneas de cumprimento da normativa sectorial aplicable, en concreto as de seguridade, salubridade e accesibilidade, e se axustan aos usos determinados na normativa e planeamento urbanstico, as como calquera outro aspecto medio ambiental establecido na presente Ordenanza. As mesmo, tern esta consideracin os supostos de ampliacin ou reforma de superficie e/ou actividade.

6. Cambio de titular: Actuacin administrativa que partindo dunha previa declaracin responsable ou licenza de apertura xa existente onde, mantndose as mesmas condicins, supoa que o establecemento ou actividade vai a ser explotado por un novo titular.

2. Os requisitos aos que se refiren os pargrafos anteriores debern estar recollidos de maneira expresa, clara e precisa na documentacin que acompae os modelos oficiais que se incorporan como anexos a esta Ordenanza.

A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae a unha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou a non presentacin ante o Concello de calquera delas, determinar a imposibilidade de continuar coa actividade afectada dende o intre no que se tea constancia de tales feitos.

As mesmo, a resolucin do Concello que declare tales circunstancias poder determinar a obriga do interesado de restitur a situacin xurdica ao intre previo ao inicio da actividade sen prexuzo das responsabilidades civs, penais ou administrativas que procedan.

Artigo 5. Actividades sometidas a comunicacin previa.

Estarn sometidas ao trmite de comunicacin previa as seguintes actividades:

a) Actividades comerciais e de servizos que se relacionan no Anexo 1 da presente Ordenanza.

b) Aperturas ou postas en funcionamento de actividades sometidas a licenza polo procedemento simplificado.

c) Cambios de titularidade de licenzas de actividade vixente. Para estes efectos non se consideran en vigor as licenzas que tean declaracin expresa de caducidade, revogacin ou renuncia. Non en tanto, en ningn caso, producirn efectos as comunicacins previas de cambio de titularidade respecto de locais nos que cesase a actividade por tempo superior a seis (6) meses.

Artigo 6. Actividades sometidas a licenza polo procedemento simplificado.

1. Estarn sometidas ao trmite licenza polo procedemento simplificado as seguintes actividades:

a) Actividades comerciais e de servizos que supoan intervencins sobre edificacins catalogadas e impliquen obras menores de acondicionamento.

b) Instalacins eventuais ou desmontables sobre terreos de titularidade municipal para o desenvolvemento de actividades de carcter ocasional, e dicir, durante perodos de tempo inferiores a tres (3) meses.

2. Neste procedemento a presentacin da solicitude, coa documentacin completa, de licenza de actividade suxeita ao procedemento simplificado permtelle, persoa titular desta, o inicio das obras solicitadas transcorrido o prazo dun (1) mes sen recibir notificacin en sentido contrario por parte do Concello, segundo o disposto no artigo 43 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

3. Nos casos nos que sexa necesaria a subsanacin de deficiencias nunha actuacin sometida ao procedemento simplificado, este feito supor o cambio no procedemento ao ordinario. Neste caso non operar o prazo dun (1) mes do silencio administrativo e non se podern realizar as obras solicitadas, en tanto non se resolva a preceptiva licenza municipal.

Artigo 7. Actividades sometidas a licenza polo procedemento ordinario.

Quedarn suxeitas a licenza de actividade polo procedemento ordinario aquelas actividades ou instalacins que consonte normativa urbanstica vixente, estean sometidas ao deber de obter licenza e non estean includas nin no rxime de comunicacin previa ou procedemento abreviado.

En concreto, as actividades comerciais e de servizos que supoan intervencins sobre edificacins catalogadas e que impliquen obras maiores de acondicionamento; e as que, conforme a normativa xeral da edificacin, precisen de proxecto de obra de edificacin.

Asemade, quedarn suxeitas ao deber de obtencin de licenza polo procedemento ordinario as primeiras ocupacins e aperturas ou postas en servizo das devanditas actividades.

Artigo 8. Criterios interpretativos no sometemento aos procedementos anteriores.

Para o exercicio de actividades os interesados tern que axustarse ao procedemento de comunicacin previa, licenza polo procedemento abreviado ou ordinario, nos termos dispostos nesta Ordenanza.

Cando algunha das actuacins que se pretenden executar non se axustaran a algns dos supostos establecidos nos anexos desta ordenanza, asimilarase coa que presente maior coincidencia, aplicndolle o seu rxime.

Artigo 9. Tratamento de erros nas cualificacins dos procedementos.

1. A verificacin de erros na cualificacin do escrito achegado pola persoa interesada na eleccin dalgns dos procedementos de comunicacin previa, licenza polo procedemento abreviado ou ordinario, non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carcter.

O Concello notificaralle ao interesado para lle facer constar tal circunstancia e , no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2. Cando a persoa interesada presentase ante o Concello unha comunicacin previa, sendo o rxime aplicable o da licenza polo licenza polo procedemento abreviado ou ordinario, advertirselle que non poder iniciar a actividade ata que obtea a preceptiva autorizacin. Se iniciase a actividade requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3. Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza polo procedemento abreviado ou ordinario cando o rxime aplicable o de comunicacin previa, notificarselle para lle sinalar que debe de achegar a documentacin correspondente e que non poder desenvolver a actividade en tanto non presente a devandita documentacin.

Artigo 10. Responsabilidades.

1. Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica achegada son responsables da sa calidade e axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2. A direccin facultativa das obras e instalacins proxectadas (direccin de obra e direccin de execucin de obra, segundo as sas competencias) responsable da conformidade da obra ca documentacin tcnica aprobada, coas normas aplicables e, en ausencia de regulamentacin e instrucins especficas, coas normas tcnicas de recoecemento xeral e bo facer tcnico e construtivo.

3. Os tcnicos asinantes das certificacins que se acheguen sern responsables da exactitude e da veracidade contida nelas.

4. Os titulares e promotores son responsables durante o desenvolvemento das actividades, do cumprimento das determinacins contidas na documentacin tcnica consonte coa cal foron concedidas as licenzas ou, na documentacin tcnica anexa comunicacin previa ou declaracin responsable, as como da efectiva instalacin e cumprimento das condicins impostas pola administracin municipal ou outra autoridade competente.

   
  TTULO II. TIPOS DE PROCEDEMENTO  
 

CAPITULO I.- DISPOSICINS COMNS A TODOS OS PROCEDEMENTOS

Artigo 11. Normativa

As comunicacins previas e solicitudes de licenzas, axustaranse aos procedementos sinalados nesta Ordenanza que se aplicarn consonte s disposicins establecidas na normativa de procedemento administrativo, s especialidades contidas na lexislacin local, urbanstica e ambiental de Galicia, sen prexuzo do establecido por outras normas de rango superior presente Ordenanza.

Artigo 12. Clases de procedementos.

A intervencin urbanstica na tramitacin das actividades no termo municipal do Concello de Muros tramitarase polos seguintes procedementos:

Comunicacin previa.

Declaracin Responsable.

Procedemento simplificado de obtencin de licenza.

Procedemento ordinario de obtencin de licenza.

Artigo 13. Dereitos dos solicitantes.

Os solicitantes nos procedementos de tramitacin das actividades tern os dereitos establecidos con carcter xeral na normativa de aplicacin, entre outros, os seguintes:

tramitacin do procedemento sen dilacins indebidas.

A obter informacin e orientacin acerca dos requisitos xurdicos e tcnicos que a normativa impn aos proxectos, actuacins ou solicitudes, comunicacins ou declaracins que as persoas interesadas pretendan realizar.

A non presentar documentos non esixidos polas normas aplicables ao procedemento de que se trate ou que xa obren no poder dos servizos municipais.

A coecer, en calquera momento, o estado de tramitacin do procedemento no que tean a condicin de interesado.

A que as resolucins denegatorias das licenzas estean debidamente motivadas.

A presentar queixas, reclamacins e suxestins sobre o funcionamento dos servizos.

Artigo 14. Deberes dos solicitantes.

Os solicitantes nos procedementos de tramitacin das actividades tern os deberes establecidos con carcter xeral na normativa de aplicacin, entre outros, os seguintes:

Presentar a documentacin completa esixible.

Atender os requirimentos municipais de correccin de deficiencias ou reparos, tanto formais como materiais, derivados das comunicacins previas, declaracins responsables ou solicitudes de licenzas.

Dispoer, no seu caso, xunto obra, no caso de obras maiores, de copia autorizada da licenza municipal e a colocacin de cartel indicador cos datos que se mencionan no artigo 17.3 do Real decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia ou norma que o substita.

Ter a disposicin dos servizos municipais copia da comunicacin previa ou declaracin responsable ou solicitude, no seu caso, debidamente dilixenciadas, facilitando o acceso obra ou local ao persoal dos devanditos servizos, para inspeccins e comprobacins sobre o cumprimento da normativa aplicable.

Reflectir entrada do local, en lugar ben visible, o aforo mximo autorizado para o local xunto coa actividade concedida, sempre que se impoa como condicionante da licenza.

Realizar os trmites nos prazos establecidos, tndoselles por decados no seu dereito ao trmite correspondente en caso contrario. Non obstante, admitirase a actuacin do interesado e producir os seus efectos legais se se producise antes ou dentro do da en que se lle notifique a resolucin na que se tea por transcorrido o prazo.

Notificar a data de iniciacin das obras, no seu caso.

Exhibir no interior dos establecementos orixinal ou copia do titulo acreditativo da comunicacin previa, declaracin responsable ou licenza.

Iniciar e executar as obras nos prazos establecidos pola normativa vixente.

Artigo 15. Presentacin da documentacin.

1. O Concello ter actualizados os modelos de comunicacin previa, declaracin responsable ou solicitude de licenza de actividade polos procedementos simplificado ou ordinario, que habern de ser pblicos para o seu xeral coecemento.

2. A presentacin de proxectos ou documentacin tcnica en soporte dixital realizarase de conformidade coas Normas para a Presentacin de Documentacin e Proxectos Tcnicos en Formato Dixital includas no Anexo 4 desta Ordenanza.

3. O procedemento de tramitacin de comunicacin previa, declaracin responsable ou licenzas de actividade, iniciarase mediante modelo ou solicitude normalizada para o que terase que achegar a documentacin correspondente en cada caso.

No acto de presentacin da comunicacin previa, declaracin responsable ou solicitude de licenza de actividade, os servizos competentes verificarn a integridade da documentacin achegada, dende o punto de vista formal, sen prexulgar o seu contido.

Artigo 16. Exercicio das actividades.

1. O exercicio de actividades cumprirn as disposicins vixentes en materia de edificacin, infraestruturas, seguridade e sade no traballo. As dimensins e caractersticas das actividades non excedern das comunicadas, declaradas ou autorizadas; considerase infraccin urbanstica calquera extralimitacin destas.

2. As condicins manifestadas ao Concello deben de manterse durante o exercicio da actividade, coa obriga de que de producrense cambios na actividade debern de poerse en coecemento da administracin a travs dos procedementos oportunos.

CAPTULO II.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE COMUNICACINS PREVIAS E DECLARACINS RESPONSABLES

Artigo 17. Regulacin do procedemento.

O acto de control e intervencin da Administracin municipal, nos supostos previstos na presente Ordenanza, axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin deber efectuarse en documento normalizado, acompaado da documentacin que para cada actuacin concreta se especifique, de acordo co Anexo 1 da presente Ordenanza.

b) O rexistro da documentacin completa no rgano competente para coecer da actuacin de que se trate, equivaler toma de coecemento por parte da administracin municipal.

c) As actuacins comunicadas podern iniciarse dende a mesma data da sa posta en coecemento na administracin ou a data que sinale expresamente o interesado na comunicacin previa ou declaracin responsable, sempre e cando a documentacin este completa nos termos establecidos na presente Ordenanza e a actuacin se axuste ao ordenamento xurdico aplicable.

Artigo 18. Tramitacin da Comunicacin previa e Declaracin responsable.

Analizada a documentacin e en funcin da adecuacin ou non do seu contido ordenamento urbanstico e s prescricins da presente Ordenanza, a tramitacin dos actos comunicados axustarase as seguintes regras:

1. Cando a actuacin comunicada se adece ao ordenamento xurdico e as prescricins desta Ordenanza esta producir os efectos establecidos na normativa de aplicacin, e poder exercer a actividade de que se trate.

2. Cando a comunicacin achegada sexa insuficiente, incorrecta ou inexacta, no prazo de quince (15) das notificarselle persoa interesada que se abstea de executar a sa actuacin, concederselle un trmite de subsanacin da documentacin esixible e advertirselle da necesidade de volver a poer en coecemento da administracin o exercicio da actividade, unha vez corrixidas estas.

De non atender aos requirimentos anteriores, procederase ao arquivo do expediente sen mis trmite, todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3. Cando se estime que a actuacin comunicada non est includa entre as previstas para ser tramitadas por este procedemento, no prazo non superior a quince (15) das hbiles, notificarselle a/o solicitante coa indicacin de que se abstea de executar a actuacin, procedendo, de ser o caso, a continuacin da tramitacin mediante o procedemento de outorgamento de licenzas previa.

4. Cando a actuacin comunicada non se axuste ao planeamento vixente e demais normativa de obrigado cumprimento e competencia municipal, no prazo de quince (15) das notificarselle esta circunstancia ao solicitante e indicraselle que debe de absterse de executar a sa actuacin, concedndolle trmite de audiencia por prazo de dez (10) das, con carcter previo resolucin de arquivo do expediente. Todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos da reposicin da legalidade urbanstica.

5. Cando deban realizarse diversas actuacins relacionadas coa mesma actividade ou no mesmo local en que esta se desenvolva, as comunicacins previas ou as declaracins responsables tramitaranse conxuntamente.

Artigo 19. Cambios de titularidade nas licenzas.

1. A licenzas relativas s condicins dunha instalacin ou servizo sern transmisibles nos termos establecidos na normativa de aplicacin.

O antigo e o novo titular debern unicamente comunicalo por escrito ao Concello, facendo expresa referencia licenza que queren transmitir, sen o cal quedarn ambos suxeitos s responsabilidades derivadas da actuacin.

2 A comprobacin por parte do Concello da inexactitude ou falsidade de calquera dato, manifestacin ou documento, determinar a imposibilidade de continuar no exercicio do dereito.

3. O consentimento do titular anterior poder ser substitudo polo documento pblico ou privado translativo da propiedade ou posesin do inmoble, local ou soar.

4. Non podern ser invocados cambios de titularidade para exclur ou diminur a responsabilidade civil ou penal en que tivesen incorrido os titulares no exercicio das actuacins autorizadas.

5. En ningn caso, sern susceptibles de cambio de titularidade as actividades comunicadas que debern ser obxecto dunha nova comunicacin previa ou declaracin responsable para o inicio de actividade.

Non en tanto, e sempre que se acredite o consentimento do anterior titular da actividade comunicada non ser preciso presentar de novo a documentacin xa achegada anteriormente, sempre que non se alterasen as condicins relativas normativa de aplicacin, nin as condicins e medidas manifestadas que habilitaron o inicio de actividade.

Artigo 20. Cambios de actividade.

Cando se produza un cambio na actividade a desenvolver no local, esta deber ser obxecto dunha nova comunicacin previa, declaracin responsable ou licenza de actividade, no seu caso, coa documentacin completa esixida.

Artigo 21. Efectos das Comunicacins previas e Declaracins responsables.

1. A toma de coecemento non unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade senn un medio para que a administracin coeza a existencia da dita actividade e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspeccin ordinaria, mediante as oportunas actuacins administrativas.

2. Producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

3. As comunicacin previas ou declaracins responsables producirn os efectos que determinen en cada caso a lexislacin correspondente, a presente Ordenanza e demais normativa municipal, e permitirn con carcter xeral o recoecemento ou exercicio dun dereito ou ben o inicio dunha actividade, dende a data da sa presentacin, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que tea atribuda a Administracin municipal.

4. A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha a unha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou a non presentacin ante a administracin competente da declaracin responsable ou da comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbese lugar.

Asemade, a resolucin da Administracin pblica que declare tales circunstancias poder determinar a obriga da persoa interesada de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao recoecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente.

5. As actividades comunicadas realizaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo de terceiros.

CAPTULO III.- DISPOSICINS ESPECIFICAS NA TRAMITACIN DE LICENZAS DE ACTIVIDADE POLOS PROCEDEMENTOS SIMPLIFICADO E ORDINARIO

Artigo 22. Procedemento.

1. As solicitudes de licenza, consonte sa incidencia urbanstica e complexidade tcnica, tramitaranse de acordo coa lexislacin urbanstica e sectorial aplicable, o disposto na presente Ordenanza e Anexos, segundo os procedementos simplificado e ordinario.

2. No momento de achegar a solicitude, e realizada a verificacin documental se esta non rene os requisitos ou se a documentacin estivese incompleta requirirase a persoa interesada para que no prazo de dez (10) das corrixa a falta ou achegue a documentacin preceptiva con indicacin de que de non facelo as terselle por desistido na sa peticin.

3. O transcurso do prazo mximo para ditar resolucin expresa interromperase para correccin de deficiencias.

4. Nos casos nos que sexa necesaria a correccin de deficiencias nunha actuacin sometida ao procedemento simplificado, este feito supor o sometemento da devandita actuacin ao procedemento ordinario que producir o correspondente cambio no procedemento, polo que non operar o prazo dun (1) mes do silencio administrativo e non se podern realizar as actuacins solicitadas, en tanto non se conceda a preceptiva licenza municipal.

5. Se o requirimento non se leva a cabo de forma completa ou se efecta de maneira insuficiente a licenza ser denegada.

6. A vista da documentacin achegada, os servizos municipais emitirn os informes tcnicos e xurdicos consonte coa normativa urbanstica vixente.

7. Ags o disposto nos puntos 3 e 4 do presente Artigo, cando na instrucin do procedemento sexa preceptivo informe de rgano distinto a aquel que ten a competencia para resolver, ou doutra administracin, este tramitarase no prazo de dez (10) das, ags que unha disposicin ou cumprimento do resto dos prazos do procedemento permita ou esixa outro prazo maior ou menor.

Artigo 23. Autorizacins sectoriais.

1. As actuacins que se pretendan realizar en terreos ou bens que esixindo a intervencin do Concello precisen ademais de autorizacins sectoriais doutras administracin consonte coa normativa sectorial de aplicacin, debern achegarse ou xustificar a sa solicitude pola persoa interesada. No caso de que non conte coa devandita autorizacin o procedemento de tramitacin da solicitude por parte do Concello quedar en suspenso ata que se lle notifique a este a resolucin recada.

2.- No caso de autorizacins sectoriais que resulten preceptivas e previas solicitude de licenza, debern ser achegadas pola persoa interesada. En defecto da devandita autorizacin previa, as solicitudes de licenza non sern admitidas e, no seu caso, non se poder entender iniciado o procedemento.

Artigo 24. Simultaneidade de obras e actividade.

Con carcter xeral, todas as actividades suxeitas a licenza que para a sa implantacin precisen da previa realizacin de obras, tramitaranse simultaneamente, consonte co disposto na normativa urbanstica vixente, e segundo a natureza e tipo de actuacin, resultaralle de aplicacin o procedemento simplificado ou ben o ordinario previsto nesta Ordenanza.

Artigo 25. Subrogacin.

Durante a tramitacin dos procedementos poder producirse a subrogacin dun novo solicitante, sempre que se acredite a aceptacin do solicitante inicial.

A tramitacin do expediente continuar a nome do novo titular e partirase da mesma situacin na que se atopaba o anterior.

Artigo 26. Suspensin do procedemento.

O procedemento administrativo suspenderase, sen prexuzo do establecido, no seu caso, na lexislacin sobre procedemento administrativo, nos seguintes casos :

Cando se precise da obtencin de autorizacins sectoriais doutras administracins consonte coa normativa sectorial de aplicacin ata que se notifique a resolucin recada.

A solicitude de informes que sexan preceptivos e vinculantes do contido da resolucin a rgano da mesma ou distinta administracin, suspender o prazo mximo legal para resolver o procedemento e notificar a resolucin polo tempo que medie entre a peticin do informe e a sa recepcin, debendo comunicarse s persoas interesadas tales circunstancias.

Cando se precise a obtencin dun informe por parte dalgunha administracin sectorial requirirase ao interesado e quedar en suspenso o procedemento de licenza.

Durante o prazo outorgado para correccin de deficiencias.

Artigo 27. Resolucin do procedemento.

1. Corrixidas, no seu caso, as deficiencias, emitidos os informes preceptivos e completo o expediente formularase proposta de resolucin de:

a) Outorgamento con indicacin dos requisitos e, no seu caso, as medidas correctoras que a actuacin solicitada deber cumprir.

b) Denegacin coa motivacin detalladamente das razns desta.

2. A resolucin do rgano competente deber producirse no prazo mximo establecido nesta ordenanza para cada tipo de procedemento, prazo que contar dende a data na que se considere iniciado o expediente.

O rgano competente deber outorgar ou denegar as licenzas urbansticas resolvendo os procedementos no prazo mximo de tres meses, consonte coa normativa urbanstica de aplicacin, todo isto sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

Para os efectos do cmputo de prazos, este comeza a contar dende a data de entrada da documentacin completa no rexistro municipal. Nese intre considerase iniciado o expediente

3. Transcorridos os prazos sinalados para resolver as solicitudes de licenza coas interrupcins legalmente procedentes, sen que a administracin municipal adoptase resolucin expresa operar o silencio administrativo na forma legalmente establecida.

Artigo 28. Vixencia das licenzas.

As licenza para o exercicio de actividades, tern vixencia indefinida, sen prexuzo da obriga legal de proceder a sa adaptacin normativa vixente en cada momento.

Artigo 29. Licenzas para instalacins provisionais.

Nos supostos establecidos pola lei e polas Normas urbansticas, podern concederse licenzas urbansticas para instalacins de carcter provisional, estas debern cesar en todo caso e ser demolidas, sen indemnizacin ningunha, cando o acorde o rgano competente do Concello, unha vez extinguido o prazo indicado, se o caso.

A eficacia destas licenzas quedar condicionada inscricin no Rexistro da Propiedade do carcter precario das instalacins e a sa renuncia a calquera tipo de indemnizacin polo incremento de valor que puidese xerar a licenza, as como prestacin da garanta por importe mnimo dos custos de demolicin e desmantelamento, no seu caso.

Artigo 30. Extincin das licenzas.

As circunstancias que determinar a extincin de licenzas son:

a) A renuncia expresa do titular, comunicada por escrito Administracin municipal, e aceptada por esta.

b) A revogacin ou anulacin da licenza ou clausura definitiva do establecemento por parte da administracin municipal, consonte cos procedementos e normativa urbanstica vixente.

c) A data de remate do perodo de tempo fixado na autorizacin concedida, no caso de licenzas temporais.

d) A solicitude de licenza por distinto titular dun establecemento que xa conte con licenza de apertura ou posta en funcionamento, determinar a extincin automtica da licenza preexistente dende o momento que se conceda a nova licenza de apertura ou posta en funcionamento.

e) Anulacin desta mesma por resolucin xudicial ou administrativa ou suspensin temporal dos seus efectos.

   
  TTULO III. CONTROL POSTERIOR  
 

CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS

Artigo 31. mbito de aplicacin.

1. O Concello velar polo cumprimento dos requisitos aplicables segundo a lexislacin correspondente, para o que est facultado para comprobar, investigar e inspeccionar as actividades co obxecto de verificar o cumprimento das condicins de funcionamento impostas, a adecuacin normativa que lle resulte aplicable e demais circunstancias que se produzan.

2. O persoal municipal adscrito inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica. As persoas interesadas teen o deber de cooperacin para a comprobacin administrativa da adecuacin das actividades normativa urbanstica aplicable.

3. O control realizado posteriormente presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, levarano a cabo os servizos municipais no xeito que se determine. Habern de verificar a efectiva adecuacin da actividade normativa aplicable, sen prexuzo do procedemento de proteccin da legalidade que, no seu caso, poida iniciarse.

4. No caso de que se realicen visitas de comprobacin da actividade redactarase informe de comprobacin. O feito de que se leven a cabo visitas de comprobacin formalizadas no Informe, non obsta para que administracin municipal, en exercicio das facultades que ten atribudas de control e inspeccin, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

Artigo 32. Informe de comprobacin.

1. O Informe de comprobacin aquel documento que se emite co fin de recoller o resultado das actuacins de comprobacin e investigacin, nos supostos de actividades suxeitas a comunicacin previa, declaracin responsable ou solicitude de posta en servizo da instalacin trala licenza previa de actividade.

2. Os Informes de comprobacin redactaranse e sern asinadas polo persoal inspector.

3. Os Informes de comprobacin ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflectidos neles, sen prexuzo das probas que, en defensa dos seus dereitos poidan achegar as persoas interesadas.

4. O informe de comprobacin poder ser:

1.-Favorable: Cando se comprobase a correccin cualitativa da documentacin tcnica presentada, e que a actividade se axusta a esta.

2.-Con deficiencias: Cando fosen emitidos informes tcnicos nos que se evidencien incumprimentos normativos corrixibles mediante a imposicin de condicins para adaptar, completar ou eliminar aspectos que non requiran da elaboracin de documentacin tcnica, ou que requirndoa non supoan unha modificacin substancial.

Neste caso darase un prazo de dez (10) das ao titular para que presente unha nova comunicacin previa ou declaracin responsable, onde sinale que foron realizados os axustes requiridos.

A estes efectos considranse modificacins substanciais:

Alteracins da superficie.

Os incrementos do aforo terico total establecido en funcin dos valores de densidade fixados polas normas de proteccin contra incendios.

As redistribucins espaciais significativas tales como aumento de percorridos de evacuacin, diminucins de altura nalgn punto do establecemento, alteracins que empeoren as condicins de accesibilidade ou eliminacin de barreiras, ou cambio de uso nalgunhas dependencias, ou outras anlogas.

O aumento significativo da carga de lume no establecemento ou nalgunha das sas partes, de xeito que altere o nivel de risco do local de conformidade coa normativa de proteccin contra incendios.

Calquera alteracin que supoa un aumento do nivel sonoro mximo autorizado, unha diminucin do illamento ou da proteccin contra incendios.

Ampliacins ou modificacins das instalacins de electricidade, calefaccin, refrixeracin ou ventilacin, salvo que se trate da substitucin dun equipo por outro na mesma localizacin, de igual ou menor nivel sonoro ou potencia mecnica.

Calquera outra alteracin, modificacin, ampliacin ou substitucin de elementos que poida implicar o incumprimento das esixencias establecidas no ttulo habiltante.

3.-Desfavorable: Cando fosen emitidos informes tcnicos que evidencien incumprimentos normativos que excedan dos sinalados no apartado anterior, tanto na documentacin tcnica presentada como na actividade implantada.

Neste caso, notificarselle esta circunstancia ao solicitante e indicarnselle que debe de absterse de executar a sa actuacin, concedndolle trmite de audiencia por prazo de dez (10) das, con carcter previo resolucin de arquivo do expediente. Todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos da reposicin da legalidade urbanstica.

CAPTULO II.- RXIME SANCIONADOR

SECCIN 1.- INFRACCINS, TIPIFICACIN E PERSOAS RESPONSABLES

Artigo 33. Infraccins.

1. Ademais das infraccins tipificadas pola normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, teen a consideracin de infraccins administrativas as accins e omisins que vulneren as normas contidas na presente Ordenanza, as como a desobediencia dos mandatos e requirimentos da administracin municipal ou dos seus axentes ditados en aplicacin desta.

2. As infraccins clasifcanse en moi graves, graves e leves, de conformidade coa tipificacin establecida nos artigos seguintes.

3. Se como resultado da comprobacin posterior, resultase que a actividade inspeccionada non autorizable mediante os procedementos de comunicacin previa ou declaracin responsable, a accin administrativa de reposicin da legalidade urbanstica e a potestade sancionadora exerceranse mediante os procedementos establecidos na lexislacin urbanstica.

Artigo 34. Persoas responsables.

1. Son persoas responsables das infraccins, atendendo s circunstancias concorrentes, quen realicen as condutas infractoras, e en particular, segundo o caso:

a) Propietarios dos inmobles.

b) Titulares das actividades ou encargados da sa explotacin tcnica e econmica.

c) Tcnicos redactores de proxectos ou documentacin tcnica e directores de obra.

2. Cando no cumprimento das obrigas establecidas na presente Ordenanza corresponda a varias persoas conxuntamente, respondern de forma individualizada das infraccins que se cometan e das sancins que se impoan.

3. No caso de extincin de persoas xurdicas, poder esixirse subsidiariamente a responsabilidade aos seus administradores.

4. De seren responsables das infraccins tcnicos para cuxo exercicio profesional requiran de estaren colexiados, os feitos poranse en coecemento do correspondente colexio profesional para que adopte as medidas que considere procedentes.

5. Cando con ocasin da tramitacin dos expedientes administrativos que se instran por infraccin urbanstica se desprendan indicios do carcter de ilcito penal dos feitos, porase en coecemento do Ministerio Fiscal para os efectos da esixencia da responsabilidades oportunas. De ser o caso, suspenderase a tramitacin do expediente en tanto non recaia resolucin do Ministerio Fiscal ou resolucin xudicial firme.

Artigo 35. Tipos de Infraccins.

Sen prexuzo do disposto na normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, as infraccins cualifcanse como moi graves, graves e leves consonte o disposto nos seguintes apartados:

1.- Considerase infraccin moi grave:

A falsidade ou omisin de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento incorporada s solicitudes tramitadas nesta Ordenanza.

2.- Considranse infraccins graves:

a) O exercicio da actividade ou a modificacin substancial dos establecementos e das sas instalacins sen contar con comunicacin previa ou declaracin responsable que faculte para o inicio das obras, exercicio da actividade ou recoecemento de dereitos.

b) O exercicio da actividade co incumprimento dos requisitos esixidos na normativa vixente e que de maneira expresa se relacionan na comunicacin previa ou declaracin responsable.

c) O mal estado dos establecementos pblicos en materia de seguridade ou salubridade, co incumprimento das esixencias declaradas na comunicacin previa ou declaracin responsable.

d) A adicacin dos establecementos a actividades distintas s declaradas ou comunicadas Concello cando o uso desenvolvido estea includo en distinta categora de usos pormenorizados no Plan Xeral de Ordenacin Municipal en vigor e requira maior nivel de esixencia respecto das medidas de seguridade, sempre que ambas estean sometidas a comunicacin previa ou declaracin responsable.

3.- Considranse infraccins leves:

a) A adicacin dos establecementos a actividades distintas s declaradas ou comunicadas administracin cando o uso desenvolvido de feito estea includo na mesma categora de usos pormenorizados no Plan Xeral de Ordenacin Municipal en vigor e requira o mesmo ou menor nivel de esixencia respecto das medidas de seguridade, sempre que ambas estean sometidas a comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) Calquera incumprimento do establecido na presente Ordenanza e nas leis e disposicins regulamentarias s que se remita, sempre que non estea tipificado como infraccin moi grave ou grave.

SECCIN 2. PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 36. Procedemento sancionador.

1. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido na lexislacin do procedemento administrativo comn, en defecto de normativa urbanstica ou sectorial especfica.

2. O prazo para resolver o procedemento sancionador ser dun (1) ano desde a data da sa iniciacin.

Transcorrido o prazo mximo para resolver sen que se ditase resolucin, producirase a caducidade do procedemento. No suposto de que a infraccin non prescribise, deber iniciarse un novo procedemento sancionador.

3. A resolucin que poa fin ao procedemento sancionador poder requirirlle ao responsable da infraccin a reposicin dos bens ao seu estado anterior ao incumprimento.

Para a execucin forzosa do dito requirimento ser de aplicacin o disposto ao efecto na lexislacin de procedemento administrativo comn e na presente Ordenanza.

Artigo 37. Medidas provisionais.

1. Podern adoptarse medidas de carcter provisional cando sexan necesarias para garantir a eficacia da resolucin que puidese recaer, as esixencias dos intereses xerais, o bo fin do procedemento e o evitar o mantemento dos efectos da infraccin. Estas medidas manteranse ata que se acredite de xeito fidedigno o cumprimento das condicins esixidas ou a correccin das deficiencias detectadas.

2. As medidas provisorias podern consistir na suspensin da actuacin prevista nos seguintes supostos:

a) Cando se exerza sen a presentacin da correspondente comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) Cando o resultado do control posterior constate a falsidade ou omisin de datos ou documentos de carcter esencial ou o incumprimento dos requisitos establecidos na normativa vixente dende que se tea constancia de tales feitos.

c) Cando se produzan alteracins que diminan as condicins de seguridade, salubridade, ou producin de danos ou riscos para as persoas e os bens.

3. Asemade podern adoptarse as medidas de execucin forzosa previstas na lexislacin de procedemento administrativo comn, de acordo co disposto na presente Ordenanza.

Artigo 38. Sancins.

1. A comisin das infraccins tipificadas na presente Ordenanza levar consigo, en defecto de normativa sectorial especfica, a imposicin das seguintes sancins:

a) Infraccins moi graves: multa de ata 3.000 .

b) Infraccins graves: multa de ata 1.500 .

c) Infraccins leves: multa de ata 750 .

2. Para graduar as multas atenderase primordialmente gravidade da materia, entidade econmica dos feitos constitutivos da infraccin, sa reiteracin por parte da persoa responsable e ao grao de culpabilidade de cada un dos infractores, as como a conduta de grave resistencia deducida da inobservancia dos requirimentos administrativos.

Cando concorra algunha circunstancia agravante, a sancin imporase sempre na conta superior terceira parte de seu mximo. Se concorre algunha circunstancia atenuante e ningunha agravante, imporase na conta mnima.

O responsable da infraccin ter dereito a unha reducin do 50% da multa que deba impoerse en caso de que repoa a orde urbanstica vulnerada antes da resolucin do procedemento sancionador.

3. Ter a consideracin de circunstancia atenuante da responsabilidade a paralizacin das obras ou paralizacin da actividade ou uso de modo voluntario, tras a inspeccin e a pertinente advertencia polo axente da autoridade. Como circunstancia agravante o incumprimento dos requirimentos efectuados pola administracin para a paralizacin da actividade, a obstrucin funcin inspectora e aqueloutras que se determinen na normativa sectorial.

4. Na fixacin das sancins de multa terase en conta que, en todo caso, o cumprimento da sancin non resulte mis beneficioso para a persoa infractora que o cumprimento das normas infrinxidas.

Artigo 39. Outras medidas.

Sen prexuzo das sancins pecuniarias previstas, a comisin das infraccins tipificadas na presente Ordenanza poder levar consigo a adopcin, no seu caso, das seguintes medidas:

a) Suspensin temporal das actividades e clausura temporal dos establecementos dun a tres meses para as infraccins graves, e de tres a seis meses para as infraccins moi graves.

b) Impedir definitivamente a actividade nos casos de infraccins graves e moi graves, se fose apreciada reincidencia ou reiteracin.

c) Ordenar a reposicin dos bens afectados ao estado anterior ao incumprimento daquela.

d) A imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante o prazo de 6 meses para as infraccins moi graves e 3 meses para as graves.

Artigo 40. Reincidencia e reiteracin.

1. Considerarase que existe reincidencia cando se cometa durante un ano mis dunha infraccin da mesma natureza.

2. Entenderase que existe reiteracin nos casos en que se cometa mis dunha infraccin de distinta natureza durante un ano.

Artigo 41. Prescricins das infraccins.

Sern de aplicacin en defecto de normativa sectorial especfica, as normas xerais que regulan o procedemento administrativo sancionador coas especialidades aplicables s entidades locais.

Artigo 42. Execucin forzosa.

Para a execucin forzosa dunha resolucin administrativa que ordene a paralizacin dunha actuacin das previstas nesta Ordenanza sern de aplicacin os artigos 93 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn. En consecuencia, en caso de incumprimento da dita orde administrativa, proceder a execucin subsidiaria da paralizacin da actividade, para o cal o concello poder adoptar as seguintes medidas:

- Ordenar o desaloxo e/ou precinto de xeito inmediato do establecemento unha vez verificado o incumprimento da paralizacin da actividade.

- Ordenarlles s empresas subministradoras de enerxa elctrica, telefona e auga que procedan ao corte de subministracin.

- Comunicarlle o citado incumprimento ao Ministerio Fiscal por posible ilcito de desobediencia regulado no artigo 556 do Cdigo Penal.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICINS ADICIONAIS

PRIMEIRA. Corresponsabilidade con outras normativas

Cando na presente Ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia norma que por promulgacin posterior, substita a mencionada.

SEGUNDA.Anexos a Ordenanza

Os Anexos que se incorporan nesta Ordenanza non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado ou modificado mediante resolucin do rgano municipal competente para o outorgamento de licenzas, se ben a sa obrigatoriedade supedtase sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

TERCEIRA. Interpretacins

Facltase ao rgano municipal competente para o outorgamento de licenzas para interpretar por medio das correspondentes instrucins os procedementos que resulten desta Ordenanza, se ben a sa obrigatoriedade supedtase sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA. Procedementos en tramitacin.

Os titulares de procedementos iniciados con anterioridade entrada en vigor desta Ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin segundo a normativa que lle resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA. Derrogacin normativa.

A partires da entrada en vigor da presente Ordenanza, queda derrogada a Ordenanza reguladora da tramitacin de licenzas de actividades aprobada polo Pleno do Concello de Muros con data 13/09/12 (publicada no BOP do da 22/11/2012), e cantas disposicins de igual ou inferior rango se opoan ao establecido na presente Ordenanza.

DISPOSICIN FINAL NICA. Entrada en vigor.

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, sempre que tea transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXOS  
 

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

2014-10249

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios