Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL NMERO 6, REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIN MUNICIPAL NAS COMUNICACINS PREVIAS, DECLARACINS RESPONSABLES E NO OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 14-08-2014 BOP N 158 -- Publicación definitiva : 16-10-2014 BOP N 198
Redacción Aplicable desde 16-10-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito imponible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Base impoible e cota tributaria.
 - Artigo 6.Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7.Dereito a percibi-la taxa.
 - Artigo 8.Normas de xestin.
 - Artigo 9.Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 10.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ponteceso establece a taxa por Intervencin Municipal nas comunicacins previas, declaracions responsables e no otorgamiento de licenzas de apertura de establecementos, a que se refire o artigo 20.4i) do propio Real decreto lexislativo, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no art. 57 do citado Real decreto lexislativo.

   
  Artigo 2.Feito imponible.  
 

1.Est determinado polas actuacins municipais desenvolvidas con motivo da apertura de establecementos para verificacin de que os mesmos renen as condicins requeridas polas ordenanzas municipais, lexislacin urbanstica e sectorial de aplicacin con carcter previo no caso de concesin de licenzas e posterior presentacin nos casos de presentacin de comunicacins previas e declaracins responsables.

2.Para tal efecto considerarase apertura:

a) A instalacin por primeira vez do establecemento para dar comezo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin destas.

d) O cambio da razn social, permanecendo invariable a actividade.

e) Os traslados de locais.

f) Os traspasos, transmisins ou cesins, cambios de forma societaria, unins e fusins de empresas e cambios de denominacin social.

3.Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, aberta ou non ao pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda e que:

a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artes, da construccin, comercial e de servicios que estea suxeita ao imposto sobre actividades econmicas.

b) Complemente as actividades anteriores anda que non se dedique ao seu exercicio, ou tea relacin con elas de forma que lle proporcionen beneficios ou aproveitamento, como no caso de sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver, ou, se o caso, desenvolvida en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.Base impoible e cota tributaria.  
 

1.A base e a cota tributaria determinarase de conformidade coa tarifa seguinte:

Coeficiente

Actividades reguladas polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas (RAMINP)

Fixo: 300,00

Ata 50 m2: 1
De 51 a 100 m2: 1,2
De 101 a 250 m2: 1,4
De 251 a 500 m2: 1,6
De 500 a 1.000 m2: 1,8
Mis de 1.000 m2: 2

Actividades reguladas no Regulamento de polica e espectculos (RYPE)

Fixo: 250,00

Actividades reguladas polo RAMINP e polo RPYE

Fixo: 400,00

Actividades inocuas

Fixo: 150,00

a) Tarifa xeral: ser o resultado de aplicar unha conta fixa, segundo o tipo de actividade, incrementada por un coeficiente segundo o nmero de metros cadrados do local onde se desenvolve a actividade:

b) Tarifa concreta:

Bancos, caixas e calquera outra entidade financeira: 6.000,00 .

Farmacias: 3.000,00 .

c) Cambios de titularidade ou calquera outro suposto de tramitacin equivalente que non requira informes tcnicos: 95,00 .

2.Nos casos de variacin ou ampliacin da actividade que se vai desenvolver no establecemento suxeito, das tarifas anteriores deducirase o cobrado por este concepto tributario con ocasin da primeira apertura e de posteriores variacins ou ampliacins da actividade, as como da ampliacin do local. A cantidade que se debe ingresar ser a diferencia resultante.

   
  Artigo 6.Exencins e bonificacins.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que non sexan os expresamente previstos en normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  Artigo 7.Dereito a percibi-la taxa.  
 

1.Adquirirase o dereito a percibi-la taxa e nace a obriga de contribur se inicia-la actividade municipal que constite o feito impoible. Para estes efectos, entenderase que se inicia a actividade na data de presentacin da solicitude de licencia de apertura ou ben cando se presenta unha comunicacin previa ou declaracin responsable.

2.De se face-la apertura sen licencia previa ou ben se a previa presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, adquirirase o dereito a percibi-la taxa se inicia-la actividade municipal para determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia do inicio do procedemento administrativo que se instra para autoriza-la apertura ou resolve-lo peche do local.

3.A obriga de contribur non se ver afectada pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia ou presentada a comunicacin previa ou declaracin responsable.

4.En caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, a cota que se debe liquidar ser o 20 por cento das indicadas no artigo 5, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente.

   
  Artigo 8.Normas de xestin.  
 

1.As persoas interesadas (se suprimen palabras) presentarn no Rexistro Xeral a documentacin que corresponda, especificando a actividade ou actividades que pretenda desenvolver no local, acompaada da declaracin de alta no imposto sobre actividades econmicas, e do proxecto ou documentos esixidos polas disposicins vixentes para cada clase de actividade.

2.Se despois de efectua-la solicitude de licencia de apertura ou presentada a comunicacin previa ou declaracin responsable se vara ou ampla a actividade do local, se alteran as condicins proxectadas ou se ampla o local, estas modificacins debern comunicarse Administracin municipal, coas mesmas caractersticas do nmero anterior.

3.Os servicios tcnicos comprobarn e investigarn as declaracins que formulen os interesados (se suprimen palabras).

4.Se se desen diferencias, notificarnselle s interesados e efectuaranse, de se-lo caso, as liquidacins complementarias que procedan (se suprimen palabras).

   
  Artigo 9.Liquidacin e ingreso.  
 

1.Cando remate a actividade municipal e unha vez dictada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase, de se-lo caso, a liquidacin correspondente taxa, que se lle notificar suxeito pasivo para que a ingrese nas arcas municipais. Para ese efecto, utilizar os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento xeral de recadacin.

2.Nos supostos de presentacin de comunicacin previa ou declaracin responsable, os obrigados tributarios virn obrigados a presentar ante o Concello autoliquidacin segundo o modelo determinado pola Administracin municipal e simultaneamente proceder a ingresar en fondos municipais a cota que resulte. En devandito documento o declarante far constar todos os elementos da relacin tributaria que sexan necesarios para efectuar a liquidacin e realizar a mesma.

   
  Artigo 10.Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto no artigo 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobouna de xeito provisorio o Pleno da Corporacin na sesin celebrada o da vinte e oito de xullo de dous mil catorce.

Comezar a rexer a partir da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios