Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - ORDENANZA DO SERVIZO PBLICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE SANTA COMBA

Publicación provisional : 07-08-2014 BOP N 149 -- Publicación definitiva : 04-11-2014 BOP N 211
Redacción Aplicable desde 04-11-2014

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA E DOS USUARIOS
 - CAPTULO III.EMPREGO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EN BAIXA
 - CAPTULO IV.INSPECCIN E CONTROL
 - CAPTULO V.RXIME DE INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.Obxecto.

A presente ordenanza ten por obxecto regular o servizo pblico municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condicins dos vertidos das augas residuais e pluviais s redes de saneamento, en execucin do previsto na disposicin adicional segunda e na disposicin transitoria quinta da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Artigo 2.Finalidades.

2.1. A Ordenanza reguladora de vertidos e uso do sistema pblico de saneamento en baixa dtase para contribur a acadar as finalidades seguintes:

a) Regular o uso e o control do sistema pblico de saneamento de xeito que se garanta o bo funcionamento das obras e equipos que o constiten.

b) Garantir mediante os tratamentos previos axeitados que as augas residuais industriais que se verten aos sistemas cumpran os lmites establecidos nesta ordenanza e nos permisos preceptivos.

c) Garantir que os vertidos das plantas de tratamento cumpren as esixencias establecidas na normativa vixente, para que non comporten efectos nocivos sobre o medio receptor e a sade das persoas.

Artigo 3.Instalacin includas como sistemas pblicos de saneamento.

3.1 Aos efectos desta Ordenanza, as instalacins de saneamento comprenden as redes de sumidoiros, os colectores e conducins de vertido, as como as estacins depuradoras de augas residuais, calquera que sexa o tipo de tecnoloxa utilizada e cuxo obxectivo sexa recoller, transportar e depurar as augas residuais para devolvelas ao medio receptor nas condicins adecuadas para salvagardar a calidade das augas continentais e/ou marias.

Artigo 4.mbito de aplicacin.

4.1. Inclense no mbito da presente ordenanza todos os vertidos de augas residuais, de calquera orixe, conectados s instalacins do Concello s que se refire o artigo 3, ou que no futuro sexan conectados.

Al onde haxa redes de sumidoiros separativas, os titulares conectados deben contar cunha dobre rede de desaugue e de baixantes, e debe evitarse en todo momento a mestura de augas residuais e augas pluviais. Nestes supostos, est totalmente prohibida a conexin de calquera conducto de augas pluviais rede de augas residuais e viceversa.

4.2. Non se inclen na presente ordenanza aqueles productores de vertidos de augas residuais que conten coa oportuna autorizacin administrativa para levar a cabo os vertidos directa ou indirectamente no dominio pblico ou de terra ao litoral, sempre que dita autorizacin estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condicins impostas nela (segundo o indicado no artigo 245 do Regulamento de Dominio Pblico Hidrulico). Noutro caso, a entidade xestora poder obrigar aos mencionados productores de vertidos a conectalos s instalacins pblicas de saneamento, sempre e cando cumpran os requisitos recollidos na presente ordenanza.

4.3. Queda prohibido con carcter xeral o vertido directo ou indirecto de augas e productos residuais (segundo a definicin recollida no artigo 245 do Regulamento de Dominio Pblico Hidrulico) susceptibles de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio pblico hidrulico, ags que se conte coa previa autorizacin. Esta autorizacin corresponde ao organismo de cunca tanto no caso de vertidos directos a augas superficiais ou subterrneas como no de vertidos indirectos a augas subterrneas. Cando se trate de vertidos indirectos a augas superficiais, a autorizacin corresponder ao rgano autonmico ou local competente.

4.4. Os vertidos indirectos a augas superficiais con especial incidencia para a calidade do medio receptor han de ser informados favorablemente (mediante a emisin dun informe preceptivo e vinculante) polo organismo de cunca previamente ao outorgamento da preceptiva autorizacin. Ditos vertidos indirectos a augas superificiais son distintos dos conducidos depuradora de augas residuais urbanas a travs da rede de saneamento municipal e deber xustificarse a razn pola cal estes vertidos de augas residuais non son conducidos a travs da rede de saneamento municipal depuradora de augas residuais urbanas.

4.5. No momento de aprobacin da ordenanza municipal o Concello remitir ao organismo de cunca unha relacin (en soporte informtico) de todas as conexins existentes rede municipal de saneamento (indicando o titular, o caudal de vertido e o nmero de habitantes equivalentes do vertido). Asemade, anualmente enviar unha actualizacin das novas conexins efectuadas durante dito perodo.

Artigo 5.Definicins.

5.1. Aos efectos desta ordenanza, entendese por:

a) Sistema pblico de depuracin de augas residuais urbanas: conxunto de bens de dominio pblico constitudo pola estacin depuradora de augas residuais, as estacins de bombeo, as conduccins de vertido ou emisarios submarinos e as redes de colectores xerais asociados.

b) Estacin depuradora de Augas Residuais: instalacin na que se someten as augas residuais a un tratamento de depuracin fsica e biolxica tal que permita o seu posterior vertido ou reutilizacin para os fins autorizados.

c) Pretratamento: operacins ou procesos de calquera tipo que se poidan aplicar a unha auga residual para reducir ou neutralizar a sa carga contaminante total ou parcialmente en cantidade ou calidade da mesma.

d) Redes de colectores xerais: aquelas instalacins que discorren dende os puntos de entronque das redes de sumidoiros, conducindo directamente (por gravidade ou por bombeo) as augas residuais recollidas ata a estacin depuradora, e consideradas como tales no vixente Plan de Saneamento de Galicia.

e) Sistema pblico de saneamento en baixa: o conxunto de bens de dominio pblico constitudo polas redes municipais de sumidoiros e as demais instalacins que, de acordo coa vixente normativa en materia de rxime local, son de competencia municipal.

f) Acometida domiciliaria: aquel conducto subterrneo instalado baixo a va pblica que serve para transportar augas residuais dende un edificio ou finca rede de sumidoiros.

g) Augas residuais urbanas: as augas residuais domsticas ou a mestura delas coas augas residuais non domsticas e/ou con augas de escorrenta pluvial.

h) Augas residuais domsticas: as augas residuais procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domsticas non industriais, agrcolas nin gandeiras.

i) Augas residuais non domsticas: as augas residuais vertidas dende establecementos nos que se efecte calquera actividade comercial, industrial, agrcola ou gandeira.

j) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningn proceso de transformacin de xeito que a sa capacidade potencial de perturbacin do medio nula e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas pblicos de saneamento. As augas pluviais tern carcter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en funcin do seu percorrido de escorrenta.

k) Augas pluviais: as producidas simultneamente ou inmediatamente a continuacin de calquera forma de precipitacin natural e como resultado da mesma.

l) Mostra: toda porcin de auga que represente o mis exactamente posible o vertido a controlar.

Artigo 6.Explotacin do servizo de sumidoiros e estacin depuradora.

6.1. O Concello poder encomendar unha entidade para a explotacin do Servizo de Sumidoiros e Estacin Depuradora. A empresa adxudicataria dos servizos que se contrae este regulamento, denominndose, en adiante, o servizo ou servizo de saneamento Concesionario.

Artigo 7.Construcin da rede de sumidoiros.

7.1. Sen prexuzo do establecido no presente Regulamento, a construccin de calquera elemento da rede de sumidoiros, acometidas, embornais, etc., axustarase ao disposto pola normativa urbanstica e ordenanzas do Concello, as como s normas tecnolxicas da edificacin (NTE-ISS).

7.2. Na elaboracin de plans que desenvolvan as Normas Urbansticas e afecten a zonas onde se localicen actividades industriais, ser preciso un estudo tcnico sobre a posibilidade de contaminacin por vertidos ou infiltracins de augas residuais industriais.

7.3. Con carcter xeral, as redes de sumidoiros poden ser construdas:

a) Polo urbanizador, cando as sexa esixible en virtude da lexislacin vixente en materia urbanstica, con todos os dereitos inherentes. ste deber cumprir as normas vixentes para as instalacins de auga potable e rede de sumidoiros en edificios e realizar os traballos baixo a supervisin do Concello. Para iso, e con carcter previo redaccin dun proxecto de urbanizacin ou execucin de obras da rede de sumidoiros, deberase de solicitar Concello a informacin necesaria sobre a normativa vixente respecto, redes e condicins existentes, localizacin dos puntos mis aconsellables para realizar a evacuacin das augas residuais e calquera outro dato que puidera resultar de interes efecto. En viais de nova construccin o urbanizador deber construir todas as acometidas domiciliarias; neste caso debern inclurse no proxecto de urbanizacin detallando as sas caractersticas, que debern axustarse normativa tcnica vixente.

b) Polo Concello ou ente xestor da rede de sumidoiros, con suxeicin e de acordo coas disposicins legais vixentes.

c) Polo Concello a peticin de particulares, como prolongacin da rede existente e a cargo ntegro de ditos particulares. Neste caso o tramo pasa a ser municipal automticamente, unha vez terminadas as obras.

7.4. A administracin competente, variar a disposicin das vas pblicas ou efectuar obras de pavimentacin nas mesmas, poder modificar o trazado, punto de conexin rede de sumidoiros, disposicin, etc. das acometidas, conservando sempre as mesmas condicins de evacuacin do edificio. Ditas obras sern a cargo do promotor da actuacin, pero o propietario non poder reclamar indemnizacin algunha.

7.5. Ser sempre responsabilidade da propiedade tomar todas as medidas necesarias para evitar posibles afeccins por humidades ou filtracins en sotos, garaxes ou calquera outra edificacin ou obra situada por debaixo da rasante da va pblica e que poida estar causada por augas procedentes de fugas de redes, elevacins do nivel fretico, etc. Ser tamn responsabilidade do propietario tomar as medidas de proteccin necesarias para evitar que as augas pluviais procedentes da va pblica poidan acceder s sotos ou garaxes polos accesos ou puntos de ventilacin dos mesmos.

   
  CAPTULO II.OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA E DOS USUARIOS  
 

Artigo 8.Usuarios suxeitos.

8.1. Todas as edificacins, industrias ou explotacins, tanto pblicas coma privadas, con independencia do seu uso ou usos compartidos, estarn obrigados a cumprir as disposicins e preceptos da presente ordenanza tanto nas conexins actuais coma nas previstas no futuro.

8.2. Segundo a maior ou menor importancia dos volumes vertidos e a sa carga contaminante, clasifcanse aos usuarios en 2 categoras: domsticos (ou asimilados) e non domsticos.

a) Domsticos ou asimilados a domsticos:

I. Domsticos propiamente ditos: os correspondentes a edificios de vivendas ou vivendas de titularidade pblica ou privada que xeran vertidos propios das actividades domsticas.

II. Asimilados a domsticos: os correspondentes a edificios ou instalacins comerciais de titularidade pblica ou privada: colexios, escolas, hoteis, cines, edificios pblicos, restaurantes, bares, etc., que non xeren outro tipo de contaminacin distinta da domstica.

b) Non domsticos:

I. Clase A: usuarios correspondentes a unha actividade comercial ou industrial que, pola sa natureza, non deben, na teora, dar lugar a vertidos problemticos que superen os lmites establecidos nesta Ordenanza.

II. Clase B: usuarios correspondentes a unha actividade comercial ou industrial que, pola sa natureza, poden dar lugar a vertidos problemticos que de non ser tratados, superaran os lmites de vertidos establecidos nesta Ordenanza.

8.3. O emprego da rede de sumidoiros pblicos para a evacuacin de augas residuais ser obrigatoria para todos os usuarios domsticos que posan unha rede de sumidoiros a menos de 200 metros. Se o edificio tivese fachada a mis dunha via pblica o propietario poder elixir, sempres que sexa posible, o colector pblico que se deba de conectar; iso s, seguindo sempre as directrices do Concello.

No caso de non ter a obrigatoriedade de uso da rede de sumidoiros, os usuarios debern de estar provistos de sistemas autnomos de saneamento que non supoan un risco para o medio ambiente. Os sistemas de depuracin instalados que xeren vertido directo a dominio pblico ou vertido indirecto por infiltracin no terreo debern tramitar ante Augas de Galicia a correspondente autorizacin de vertido, segundo o establecido no artigo 245 do Regulamento de dominio pblico hidrulico. Asemade, para poder empregar o dispositivo de depuracin instalado debern obter a licenza de obras e actividades correspondente.

As e todo, os usuarios adoptarn as medidas ou previsins correspondentes para poder conectar as sas redes municipal, sendo os gastos sa costa. Ademais a rede de sumidoiros ter carcter privado ata o punto de conexin coa rede de sumidoiros municipal.

Artigo 9.Obrigas e dereitos da entidade xestora.

9.1. A entidade xestora ou concesionario estar facultada para a prestacin dos seguintes servizos relacionados co saneamento:

a) Recoller as augas residuais dende a arqueta situada no lmite da propiedade do abonado co dominio pblico e a sa canalizacin, mediante a rede pblica, cara a estacin depuradora ou punto de vertido establecidos pola administracin competente, con arranxo s condicins que se fixen nas licenzas de vertido.

b) A execucin de instalacins, ampliacins, substitucins, reparacins, reformas e melloras das redes e acometidas de saneamento.

c) A limpeza da rede de sumidoiros, levando os residuos s instalacins previstas e autorizadas a tal fin, cumprindo a lexislacin vixente en materia de residuos.

d) O tratamento, cos medios e infraestruturas postos a sa disposicin polo Concello ou, no seu caso, polas Entidades Pblicas correspondentes, das augas residuais con anterioridade ao seu vertido ao dominio pblico hidrulico ou martimo-terrestre.

e) Contestar s reclamacins que se fagan por escrito dentro do prazo establecido a tal efecto, as como colaborar co usuario na solucin dos problemas que o servizo poda ocasionar.

f) Aplicar os prezos segundo as tarifas que se tean aprobadas en pleno municipal.

g) Prestar o servizo a todo peticionario e amplialo a todo usuario que o solicite nos termos establecidos na presente ordenanza e noutras disposicins aplicables.

h) Manter as condicins hixinico-sanitarias e as instalacins de acordo coa normativa vixente.

i) Manter de xeito permanente a regularidade e dispoibilidade do servizo mediante a vixilancia, conservacin e reparacin de todas as instalacins relacionadas co servizo.

j) Efectuar a facturacin mediante a tarefa legalmente autorizada polo organismo correspondente.

k) Realizar campaas de sensibilizacin da poboacin en xeral e dos usuarios con vertidos diferentes dos domsticos co fin de reducir o vertido rede de saneamento de substancias nocivas e produtos txicos do fogar, talleres e outras instalacins con periodicidade mnima bianual.

9.2. A entidade xestora ter os seguintes dereitos:

a) Percibir a cantidade do servizo de saneamento de acordo co previsto no regulamento municipal e consonte as tarefas e taxas vixentes en cada caso.

b) A entidade xestora poder acceder, revisar e informar das instalacins interiores de subministro que podan interferir no funcionamento do servizo.

Artigo 10.Obrigas e dereitos dos usuarios.

10.1. O abonados que desexen conectarse ao servizo de saneamento de augas solicitarn a acometida correspondente, que se realizar a costa do aboado salvo que se prevexan formas de financiamento diferentes.

10.2. Os abonados ao servizo de saneamento de augas que, non estando obrigados a conectarse ao servizo de saneamento (condicin establecida no artigo 8.3), dispoan de fosa sptica podern solicitar a limpeza da mesma empresa concesionaria do servizo ou a outro xestor autorizado, asumindo, iso s, tdolos custos derivados da mesma.

a) Non obstante, cando, cos medios mecnicos de que dispoa o servizo e polas dificultades intrnsecas de acceso propiedade de que se trate ou que vean derivadas da situacin e caractersticas da fosa sptica, a limpeza supuxera dificultades extraordinarias, o Concesionario poder denegar o servizo de saneamento e xustificar ao abonado as razns coa indicacin das obras que aquel debera realizar ou os permisos que debera obter ao respecto.

b) responsabilidade do aboado, como propietario da fosa sptica, a execucin das obras necesarias para o seu correcto funcionamento e o seu mantemento.

c) Por outra banda, no intre en que os usuarios propietarios dunha fosa sptica podan acceder rede de sumidoiros municipais, farn as correspondentes accins para conectarse seguindo a normativa establecida polo Concello con respecto s licenzas e permisos, quedando selada e inutilizada a fosa sptica.

10.3. O usuario ter os seguintes deberes:

a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento de acordo co previsto neste regulamento e consonte as tarifas e taxas vixentes.

b) Aboar as cantidades que resulten da liquidacin que por erro, fraude ou avara se lles poida imputar.

c) Verter do xeito establecido e para os usos que se dispoan na sa licenza de vertido.

d) Informar empresa concesionaria de fugas, avaras, perdas ou calquera incidencia que, por interese propio ou xeral, afecten rede de saneamento. Dentro destas incidencias inclense as manipulacins de instalacins que podan causar contaminacin ou perigo para persoas ou bens de calquera tipo.

e) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacins do persoal debidamente acreditado para inspeccionar ou reparar as instalacins.

f) No caso de que se procedese ao precinto de calquera local, instalacin ou mecanismo da mesma, deber respectalo.

g) Cumprir as condicins e obrigas que figuren no contrato polo servizo de augas.

h) Comunicar entidade xestora do servizo de saneamento calquera modificacin na domiciliacin ou titularidade no recibo, modificacin na instalacin interior (en especial os novos puntos de vertido que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un troco significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

i) Cando exista unha alteracin no volume do caudal de vertido que implique un aumento de mis do 10 % deber de ser notificado ao Concello para que se poda estudar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.

j) Prever as instalacins de elevacin naqueles casos en que sexa necesario.

k) No intre en que o usuario ou usuarios non cumpran os deberes que se lles esixe, procederase aplicacin do rxime sancionador que se describe no CAPTULO V desta ordenanza.

10.4. O usuario do servizo ter os seguintes dereitos:

a) Dispor de condicins tcnicas axeitadas para a normal evacuacin das augas residuais de acordo coas instalacins existentes.

b) Solicitar entidade xestora as aclaracins, informacins e asesoramento necesarios sobre o servizo.

c) Recibir a facturacin polo vertido de acordo coas tarifas vixentes.

d) Subscribir un contrato ou pliza de vertido suxeito s garantas da normativa establecida.

e) Formular as reclamacins administrativas que considere convenientes de acordo co procedemento establecido neste regulamento.

f) Esixir do Concello e da entidade xestora o correcto funcionamento ambiental dos sistemas de depuracin.

   
  CAPTULO III.EMPREGO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EN BAIXA  
 

Artigo 11.Condicins previas conexin.

11.1. Para a conexin dun usuario ao sistema pblico de saneamento en baixa necesario que a rede se atope en servizo e que o vertido do usuario cumpra as condicins establecidas nesta ordenanza.

Artigo 12.Requisitos e caractersticas bsicas da acometida ao sistema.

12.1. As augas residuais dun edificio conduciranse rede de sumidoiros pblicos a travs da acometida, que consta dunha arqueta de rexistro situada na beirara e dun conducto que vai dende dita arqueta ata a rede de sumidoiros.

12.2. Cada edificio ou finca ter unha acometida nica rede de sumidoiros. Sen embargo, ante a imposibilidade tcnica de que cada edificio tea a sa acometida nica poder autorizarse o desaugue de varios edificios a travs dunha acometida comn, se non constituira perigo para o desaugue e sempre que a servidume ou servidumes que efecto se constiten sexan aceptadas polos propietarios dos edificios e discorran por zonas comns.

12.3. A construccin das acometidas ser autorizada polo Concello, sempre e cando se cumpran as seguintes condicins previas:

a) Que o efluente previsto rena as condicins fisicoqumicas que se especifican nos anexos I e II desta Ordenanza.

b) Que o sumidoiro sexa pblico e estea en servizo.

c) Que a instalacin do desaugue do edificio ou instalacin se axuste previsto na presente ordenanza.

12.4. O Concello establecer os requisitos e caractersticas fsicas das acometidas ao sistema, respectando o seguinte contido mnimo preciso para a concesin da licencia:

Plano da rede de desaugue do interior do edificio en planta e alzada, a escalas respectivas 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifns xerais e a ventilacin area.

a) Descricin das disposicins e dimensins axeitadas para un correcto desaugue, especificando o material, dimetro e pendente lonxitudinal.

b) Instalacin dun sifn xeral en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a acometida da conducin e o sifn xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilacin, sen sifn nin peche, que podern conducirse as augas pluviais sempre que, respectando a ventilacin, os puntos laterais de recollida estean axeitadamente protexidos por sifns ou reixas antimridos.

12.5. A seccin das conducins, tipo de rexistros e demais caractersticas da acometida rexeranse segundo as normas municipais de aplicacin vixentes e as disposicins de planificacin urbansticas correspondentes.

As obras de construcin e instalacin dos colectores e acometidas de saneamento axustaranse nas sas caractersticas s condicins e prescricins tcnicas establecidas nas ordenanzas municipais de edificacin e ao disposto nas normas subsidiarias aprobadas polo Concello.

12.6. Todo establecemento que verta augas residuais non domsticas deber localizar, antes da conexin ao sistema e en todas e cada unha das conexins que posa, unha arqueta de rexistro libre de calquera obstculo e accesible en todo momento aos servizos tcnicos competentes para a obtencin de mostras e medicin de caudais.

12.7. Na devandita arqueta deber dispor, cando o permiso de vertido as o estableza, dun elemento de aforo cun rexistro totalizador para a determinacin exacta do caudal do efluente vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medicin da lectura do caudal de auga de abastecemento poder utilizarse como aforo do caudal vertido.

12.8. Os establecementos debern procurar a unificacin dos vertidos xerados polos procesos produtivos e, ao mesmo tempo, respectarn as redes separativas de xeito que non podan verter as augas pluviais na rede interna de augas residuais, e viceversa.

12.9. As obras de acometida ao sistema de saneamento estn suxeitas s prescricins da normativa urbanstica que resulte aplicable. O Concello deber emitir un certificado de conexin rede de sumidoiros tras a supervisin da correcta conexin.

12.10. Todos os gastos derivados das actuacins de conexin ao sistema, as como os da sa conservacin e mantemento, sern a cargo do usuario.

12.11. Cando o nivel de desaugue particular non permita a conducin rede de sumidoiros por gravidade, a elevacin deber de ser realizada polo propietario do terreo. Neste caso as instalacins interiores de desaugue debern de ser completamente estancas presin de 1 kg./cm2 e o sistema deber dispor dun depsito intermedio para a sa posterior elevacin rexistro de acometida. O depsito recolector deber axustarse s seguintes caractersticas:

a) Situarase a unha distancia conveniente do alxibe de abastecemento mnima de 5 m.

b) A capacidade do depsito deber prever calquera continxencia de avara; polo que a sa capacidade deber ser, como mnimo, a correspondente almacenamento de 48 horas.

c) O depsito deber ser totalmente estanco con obxecto de evitar a infiltracin cara exterior de augas residuais e cara interior de calquera sustancia allea vertido.

d) O depsito deber contar cun conducto de ventilacin que sobresaia 2 m por encima do ltimo plano accesible do edificio. O dimetro mnimo ser de 150 mm e deber dotarse de sombreirete.

A impulsin das augas residuais do depsito recolector ata a arqueta de rexistro deber realizarse polo propietario da finca ou edificio e cumprir cos seguintes requisitos:

a) Recomndase instalar mis dunha electrobomba e haber, como mnimo, unha electrobomba de reserva.

b) A tubera de descarga das mesmas deber facelo a unha cota superior rasante de sada do rexistro de acometida.

c) O cadro elctrico permitir un funcionamento automtico e alternativo das bombas, dispoendo de contahoras para cada unha delas. Igualmente, deber dispoer dun sistema ptico de alarma para a sinalizacin de avaras.

d) Se o edificio conta cunha fonte secundaria de alimentacin elctrica, o sistema de bombeo deber estar conectado coa mesma.

e) O bombeo realizarase cunha frecuencia tal que as augas residuais do depsito non entren en procesos anaerbios co conseguinte desprendemento de gases de mal olor. A ttulo orientativo recomndase non superar as 3 horas de estancamento das augas resiudais.

12.12. A limpeza e reparacin dos desaugues particulares levarase a cabo polos seus propietarios, trala obtencin da licenza municipal. Non obstante podern solicitar que ditos traballos sexan realizados polo Concello, a travs da empresa concesionaria, con gastos a cargo do solicitante.

Artigo 13.Prohibicins e limitacins.

1.1. A regulacin da contaminacin en orixe mediante prohibicins e limitacins nas descargas de vertidos establcese cos seguientes fins:

a) Protexer a cunca receptora eliminando calquera efecto txico, crnico ou agudo, tanto para o home coma para os seus recursos naturais e preservar a calidade do medio receptor tendo en conta os tipos de depuracin.

b) Salvagardar a integridade e seguridade das persoas e instalacins de saneamento.

c) Previr de toda anomala os procesos de depuracin empregados.

1.2. Est prohibido:

a) O vertido ao sistema de saneamento das substancias relacionadas no anexo I desta ordenanza.

b) A dilucin para acadar os niveis de emisin que permitan o seu vertido ao sistema, ags nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicacin ao Concello.

c) O vertido s redes de saneamento de augas brancas ( dicir, augas que non foron sometidas a ningn proceso de transformacin de tal xeito que a sa potencial capacidade de perturbacin no medio nula) ao sistema cando poida adoptarse unha solucin tcnica alternativa por existir no entorno da actividade unha rede separativa ou ben unha canle pblica. En caso contrario, deber obterse o correspondente permiso de vertido municipal.

1.3. Os vertidos non domsticos que contean substancias das relacionadas no anexo II desta ordenanza debern respectar as limitacins al establecidas, sen que poida admitirse a dilucin para acadar os devanditos lmites.

Artigo 14.Condicins para a utilizacin do sistema pblico de saneamento.

14.1. Os usuarios cuxa actividade xere augas residuais domsticas quedan suxeitos s regulamentacins que dite o Concello e en todo caso s prohibicins establecidas nos anexos I e II desta ordenanza. En calquera caso, estes usuarios debern realizar a corresponde comunicacin ao Concello, previamente a dita conexin, aos efectos da supervisin e aceptacin por parte deste.

14.2. Quedan obrigados a obter permiso de vertido municipal ao sistema pblico de saneamento en baixa os seguintes usuarios:

a) Todos os usuarios non domsticos.

b) Todos os usuarios cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros cbicos anuais, ou ben aqueles cun volume de vertido inferior pero que orixinen contaminacin de carcter especial na sa natureza ou na sa cantidade. Para estes efectos, considerarase producida tal contaminacin cando esta sexa superior a 200 habitantes equivalentes.

Este tipo de usuarios debern respectar as prohibicins e limitacins establecidas nos anexos I e II respectivamente, coas seguintes especificacins:

No permiso de vertido outorgado a cada usuario e en funcin do caudal de vertido xerado, imporanse unhas reducins nos valores dos parmetros do anexo II. As, o lmite para cada parmetro de vertido calcularase multiplicando os valores establecidos na ordenanza municipal por un coeficiente reductor () que se calcular do seguinte xeito:

Onde:

DBO5 EDAR = DBO5 de deseo da EDAR para a auga de entrada.

DBO5 ORD = DBO5 reflectida na ordenanza.

Q = Caudal punta horario xerado polo usuario.

Qm EDAR = Caudal medio de deseo da EDAR.

= Coeficiente reductor para a totalidade de parmetros da ordenanza.

Os valores 5% e 15% poderanse modificar previa comunicacin e xustificacin dos novos valores ante a Administracin Hidrulica, se se comprobara na prctica que outros se axustan mis realidade.

Parmetro de vertido do usuario = * Parmetros de ordenanza

Artigo 15.Permiso de vertido municipal.

15.1. Entenderase por permiso de vertido municipal aquel permiso do Concello que ten por finalidade comprobar que a evacuacin das augas residuais por medio da rede de sumidoiros municipal ou o vertido directo na estacin depuradora acomdase s normas establecidas e que a composicin e caractersticas das augas residuais se manteen dentro dos lmites establecidos.

No caso de que a evacuacin das augas residuais sexa ao dominio pblico hidrulico a autorizacin do vertido corresponder ao ente pblico Augas de Galicia.

15.2. O permiso de vertido municipal ao sistema pblico de saneamento en baixa outorgase polo Concello aos usuarios indicados no artigo 14.2.

15.3. O Concello poder modificar as condicins do permiso de vertido municipal cando as circunstancias que motivaron o seu outorgamento foran alteradas ou sobrevieran outras que, de ter existido con anterioridade, teran xustificada a sa denegacin ou o outorgamento en termos distintos, podendo ser o seu caso decretar a suspensin temporal ata que se superen ditas circunstancias. Neste suposto o usuario ser informado con suficiente antelacin das posibles modificacins e dispor do tempo axeitado para adaptarse ao seu cumprimento.

15.4. O outorgamento da devandita autorizacin faculta aos mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais ao sistema pblico de saneamento nas condicins que nela se establezan.

15.5. O permiso de vertido municipal estar condicionado ao cumprimento das condicins establecidas nesta ordenanza, e outorgarase con carcter indefinido sempre e cando non varen substancialmente as condicins iniciais de autorizacin.

15.6. Non se permitir ningunha conexin rede de sumidoiros en tanto non se tean efectuadas as obras ou instalacins especificamente determinadas, as como as modificacins ou acondicionamentos tcnicos que, vista dos datos aportados na solicitude do permiso de vertido, estableza o Concello.

15.7. En todo caso o permiso de vertido non se entende como concedido ata que o solicitante obtea expresa autorizacin.

Artigo 16.Solicitude do permiso de vertido municipal.

16.1. Antes de efectuar ningn vertido de augas residuais ao sistema os titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 deben solicitar do Concello o correspondente permiso de vertido municipal, e a estes efectos aportarn a documentacin que se indica no anexo III desta ordenanza.

16.2. O Concello de Santa Comba desear os modelos de impreso para o desenvolvemento da solicitude de vertidos, procedemento necesario para cada unha das acometidas de vertido de que dispn a rede municipal de sumidoiros. A solicitude de vertido incluir unha declaracin responsable das caractersticas dos vertidos firmada polo representante da persoa fsica ou xurdica que solicita o vertido, na que se declara coecedor desta ordenanza e se compromete a non verter ningunha das sustancias catalogadas como prohibidas no anexo I, nin superar as concentracins mximas permitidas para as sustancias que se especifican no anexo II. No caso de que a instalacin estea en funcionamento e dispoa de medicins reais non estimadas, non ser preciso este certificado.

16.3. Naqueles casos en que sexa necesaria unha depuracin previa conexin coa rede de saneamento, incluirase a seguinte informacin:

a) Usos da auga, onde se reflectirn, como mnimo, cada un dos distintos usos industriais da auga:

● Caudais e caractersticas fisicoqumicas de cada un dos efluentes lquidos residuais sen tratar.

● Localizacin dos afluentes lquidos residuais ( punto de conexin co saneamento ou coa instalacin correctora) sinalado sobre o plano da planta.

b) Medidas correctoras aplicadas:

● Tipo de tecnoloxa a empregar.

● Descripicin das instalacins de depuracin ou eliminacin para os efluentes lquidos.

● Localizacin das instalacins de depuracin ou eliminacin, xa sexa a travs da arqueta ou rexistro individual, e do vertido lquido final saneamento municipal, grafiados ambos no plano da planta.

● Caractersticas fisicoqumicas do vertido unha vez tratado.

● Destino que se lles da s subproductos orixinados na depuracin, en funcin das sas caractersticas segundo o estipulado no R.D. 833/1998, do 20 de xullo.

Artigo 17.Procedemento.

17.1. O procedemento para a obtencin do permiso de vertido municipal no caso de actividades comprendidas no mbito de aplicacin da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencin e control integrados da contaminacin (IPPC), ou, no seu caso, na normativa de execucin que aprobe a Comunidade Autnoma de Galicia, ser o establecido nas mencionadas normas. No resto de casos sern de aplicacin as normas do procedemento administrativo comn.

17.2. Para as novas acometidas a solicitude de vertidos presentarase xunto solicitude de acometida rede de sumidoiros. Sen embargo, para acometidas existentes sen permiso de vertido municipal, o usuario dispor de tres meses a partir da data de publicacin desta ordenanza polo Concello para a presentacin da solicitude de vertido.

17.3. En ningn caso posible a obtencin do permiso de vertido por silencio administrativo, que ser en todo caso desestimatorio.

17.4. De acordo cos datos aportados polo solicitante, o Concello resolver no senso de:

a) Prohibir totalmente o vertido cando as caractersticas que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento. Neste caso, os servizos tcnicos do Concello, mediante os seus recursos propios, asistencias tcnicas ou mediante a empresa concesionaria, aprobarn con cargo ao solicitante o mtodo de almacenaxe, transporte e punto de vertido dos residuos proposto pola industria contaminante.

b) Autorizar o vertido, previa determinacin dos tratamentos mnimos que debern establecerse con anterioridade sa sada rede xeral, as como os dispositivos de control, medida de caudal e mostraxe que deber instalar a industria sa costa. En calquera caso, o permiso de vertido municipal quedar condicionado eficacia do tratamento previo, de tal forma que se o mesmo non conseguira os resultados previstos, quedara sen efecto dita autorizacin.

c) Autorizar o vertido sen mis limitacins que as contidas nesta ordenanza.

17.5. En todo caso a denegacin do permiso ser motivada e indicar necesariamente as razns que a determinen, cuxa correccin producir o seu outorgamento.

Artigo 18.Contido do permiso de vertido municipal.

18.1. A resolucin de outorgamento do permiso de vertido municipal ao sistema pblico de saneamento que dite o Concello incluir, como mnimo, os seguintes extremos:

a) Os lmites mximos admisibles das caractersticas cualitativas do vertido, tanto en concentracins mximas instantneas como en concentracins medias mximas.

b) Os lmites cuantitativos do volume do vertido, indicando o caudal medio e o caudal mximo en metros cbicos por hora e por da.

c) A obriga de instalar, no prazo mximo dun mes dende a notificacin da resolucin, unha arqueta que permita o aforo e a toma de mostras do vertido.

d) A obriga de controlar os parmetros caractersticos dos vertidos dos usuarios non domsticos efectuarase seguindo o establecido a continuacin:

Tipo de vertido1 Caudal de vertido (m3/ano) Periodicidade de control

Clase Grupo

1 3, 4, 6 > 10.000 Trimestral

1 3, 4, 6 < 10.000 Semestral

1 0, 1, 2, 5, 7 > 10.000 Trimestral

1 0, 1, 2, 5, 7 < 10.000 Anual

2 9, 12, 14 > 10.000 Trimestral

Tipo de vertido Caudal de vertido (m3/ano) Periodicidade de control

Clase Grupo

2 9, 12, 14 < 10.000 Semestral

2 8, 10, 11, 13 > 10.000 Trimestral

2 8, 10, 11, 13 < 10.000 Anual

3 15, 16, 17 > 10.000 Trimestral

3 15, 16, 17 < 10.000 Semestral

Inclese como anexo IV o detalle da clasificacin dos diferentes sectores industriais por clase e grupo.

A efectos de levar a cabo estes controis deberase dispoer dun aparello de mostraxe en continuo no punto de conexin rede municipal de sumidoiros.

Como dato de caudal de vertido tomarase o valor do caudal de auga consumido. En caso de existir variacins, o titular do vertido deber instalar un aparello de medida do caudal de vertido co fin de certificar dita variacin.

e) A obriga de remitir Concello coas periodicidades indicadas no apartado anterior, as analticas dos vertidos que se realizan rede de saneamento.

f) A obriga de instalar na devandita arqueta un elemento de aforo do caudal de vertido, cando este e o caudal de abastecemento sexan diferentes.

g) Prazo de duracin da autorizacin.

18.2. O permiso de vertido municipal ao sistema poder, ademais, establecer limitacins, condicins e garantas en relacin a:

a) Horario de vertido.

b) Definicin das instalacins de tratamento previo do vertido que resulten necesarias para acadar as condiciones impostas, e prazo de execucin delas.

c) No seu caso, excepcins temporais dos requirimentos do anexo II, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento nun prazo non superior a un ano dende a notificacin da resolucin; ou ben excepcins motivadas pola baixa saturacin do sistema, tendentes a aproveitar ao mximo a sa capacidade de depuracin, e sempre delimitadas no tempo e na carga.

d) Realizacin de autocontrois por parte do titular da autorizacin, nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento. O Concello definir en cada caso particular os vertidos que supoen un risco elevado en funcin do caudal de vertido e das sas cargas contaminantes. Os titulares das autorizacins nas que as conste debern remitir Concello un informe peridico no que se sinale a definicin da carga contaminante que verte e incluirn os caudais de vertido, a concentracin de contaminantes, a duracin, e demais elementos necesarios para a sa definicin. Ademis, as determinacins e os resultados das anlises de autocontrol podern ser requiridos de forma excepcional polo Concello. Os parmetros analticos sern os especificados no permiso de vertido municipal, pero en todo caso debern ser cando menos os seguintes: pH, conductividade, slidos en suspensin, DBO5, DQO, metais, aceites e graxas. Os resultados destas anlises debern conservarse alomenos durante tres anos.

e) As demais que estableza o Concello.

18.3. En ningn caso o outorgamento do permiso de vertido municipal pode comprometer a consecucin dos obxectivos de calidade do medio receptor do efluente depurado do sistema de saneamento.

18.4. O contido e as prescricins do permiso de vertido que se outorgue a unha actividade includa no mbito da Lei 16/2002 de IPPC, integraranse na resolucin que poa fin ao procedemento sinalado na devandita Lei.

18.5. A inspeccin, vixilancia e control do cumprimento das condicins do permiso de vertido correspondelle ao Concello, como entidade xestora do sistema.

Artigo 19.Revisin do permiso de vertido municipal.

19.1. Sen prexuzo do disposto na Lei 16/2002 de IPPC, o permiso de vertido ao sistema deber revisarse cando se produza algn cambio significativo na composicin ou no volume do vertido, cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento do seu outorgamento, ou cando sobrevean outras que xustificaran a sa denegacin ou o seu outorgamento en termos diferentes.

19.2. En todo caso, procederase revisin do permiso:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relacin coa carga total tratada polo sistema de depuracin e poda dificultar a sa depuracin nas condicins axeitadas.

b) Cando o efecto aditivo de vertidos das mesmas caractersticas poda dificultar o tratamento do sistema nas devanditas condicins axeitadas.

19.3. No caso de que a revisin comporte a modificacin das condicins do vertido ao sistema, o Concello poder conceder ao titular do permiso un prazo de adaptacin que non exceder dun ano a contar dende a aprobacin da revisin.

19.4. En ningn caso a revisin do permiso de vertido municipal comporta para o seu titular dereito a indemnizacin ningunha.

Artigo 20.Revogacin do permiso de vertido municipal.

20.1. O permiso de vertido municipal ao sistema poder ser revogado nos seguintes supostos:

a) Como consecuencia da revogacin do permiso ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa o vertido.

b) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar o vertido s condicins establecidas no permiso.

c) Como medida anudada a unha sancin.

Artigo 21.Caducidade do permiso de vertido municipal.

21.1. O Concello poder declarar a caducidade do permiso de vertido municipal nos seguintes casos:

a) Cando cesara nos vertidos por un tempo superior a un ano.

b) Cando a licenza municipal para o exercicio da actividade comercial ou industrial que xera as augas residuais caduque ou sexa anulada ou revogada.

Artigo 22.Suspensin de vertidos.

22.1. O Concello poder ordenar, motivadamente, a suspensin inmediata do vertido cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

a) Ter omitido ou falseado datos ou non ter cumprimentado a totalidade da documentacin.

b) Carecer do permiso de vertido municipal correspondente.

c) Non adecuarse o vertido s limitacins e condicins establecidas no permiso de vertido municipal.

d) Que, non dndose ningn dos supostos anteriores, poidan producirse situacins de inminente gravidade para as instalacins pblicas de saneamento, a sade pblica ou o medio ambiente como consecuencia dos vertidos.

O Concello enviar a notifiacin da suspensin do vertido ente xestor da rede de sumidoiros e ente xestor da depuradora.

22.2. O Concello poder precintar ou adoptar calquera outra medida que considere axeitada encamiada a asegurar a efectividade da suspensin.

22.3. No prazo de dous meses, contados dende a notificacin da suspensin do vertido, o usuario deber presentar no Concello toda a documentacin que acredite o tipo de actividade e a solicitude de vertido ou, no seu caso, adecuar o vertido s limitacins e condicins establecidas no permiso de vertido municipal.

22.4. Se transcorrido o prazo regulado no apartado anterior o usuario non cumprira o establecido no mesmo, o Concello poder ordenar, previa audiencia do interesado, a suspensin definitiva do vertido rede de sumidoiros.

Artigo 23.Obrigas do titular do permiso de vertido municipal.

23.1. O titular do permiso de vertido municipal debe cumprir as obrigas seguintes:

a) As recollidas expresamente no permiso de vertido municipal outorgada polo Concello.

b) Evitar a calquer prezo as descargas accidentais de vertidos que poidan ser potencialmente perigosas para a seguridade fsicas das persoas, a propia rede de sumidoiros, a estacin depuradora de augas residuais ou a reutilizacin das augas residuais depuradas.

c) Comunicar de xeito inmediato ao Concello, ou no seu caso compaa explotadora do sistema, calquera avara do proceso produtivo ou das sas instalacins de pretratamento que poida afectar negativamente calidade do vertido ao sistema.

d) Comunicar de xeito inmediato ao Concello calquera circunstancia futura que implique unha variacin das caractersticas cualitativas e/ou cuantitativas do vertido, aos efectos de proceder, no seu caso, revisin do permiso.

e) Adaptar a sa actividade e as sas instalacins s medidas e actuacins que resulten do plan de emerxencia e seguridade do sistema, unha vez sexa aprobado polo Concello.

23.2. Cando se produza unha descarga ao sistema debida a un caso fortuto, o titular do permiso de vertido est obrigado a:

a) Comunicar a descarga ao Concello, ou no seu caso compaa explotadora do sistema, especificando a identificacin e localizacin da actividade, a hora e a causa da descarga, o caudal e as materias vertidas, as medidas correctoras adoptadas in situ e as correccins para evitar a reproduccin do accidente no futuro.

b) Adoptar as medidas necesarias para minimizar os efectos negativos e os danos que poidan ocasionarse ao sistema. Tanto o ente xestor da rede de sumidoiros como o ente xestor da depuradora podern recabar do usuario os datos necesarios para a correcta valoracin do accidente, a partir dos cales constituirn un informe coa avaliacin dos danos ocasionados polo accidente que tern que remitir Concello.

Artigo 24.Censo de vertidos ao sistema.

24.1. O Concello levar un censo de vertidos ao sistema no que inscribir os vertidos sometidos a permiso, e no que constarn, como mnimo, os seguintes extremos:

a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.

b) Datos bsicos do caudal de auga de abastecemento e de vertido.

c) Condicins bsicas do permiso.

d) Situacin administrativa do permiso.

e) Informe analtico (efectuado cunha periodicidade mnima anual) das caractersticas do vertido conectado.

24.2. O censo de vertidos estar a disposicin da Administracin hidrulica de Galicia e da Administracin hidrulica do Estado.

24.3. Tomando como base o mencionado censo, as como os resultados das comprobacins efectuadas na rede, o Concello cuantificar periodicamente as diversas clases de vertidos, a fin de actualizar as limitacins das descargas e as conseguintes autorizacins, as como tamn dispor as actuacins preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan necesarias.

24.4. Sen prexuzo das responsabilidades que se contraian con outros organismos, o Concello informar cada trimestre ente xestor da rede de sumidoiros e ente xestor da depuradora asociada de todas as autorizacins de vertidos concedidas, as como das sas modificacins. Ademais, como prevencin para casos de emerxencia, o Concello incluir no permiso de vertido municipal a direccin, os telfonos e nome das persoas responsables da rede de sumidoiros e da estacin depuradora que reciba os vertidos da propiedade.

Artigo 25.Vertido mediante camins cisterna.

25.1. Para efectuar vertidos s instalacins de saneamento mediante vehculos cisterna ser necesario que o vertido se realice nas arquetas previas EDAR destinadas para iso, sen prexuzo dos permisos ou autorizacins esixibles de conformidade coa lexislacin aplicable en materia de residuos, o posuidor do vertido obtea un permiso especial outorgado polo Concello, quedando terminantemente prohibido o vertido rede de saneamento e pozos de bombeo.

25.2. Os vertidos mediante camins cisterna debern respectar as prohibicins e limitacins establecidas nos anexos I e II desta ordenanza.

25.3. Exceptanse das obrigas do apartado anterior os vertidos procedentes de fosas spticas ou das limpezas dos sistemas pblicos de saneamento, no referente aos parmetros DQO, DBO5, Slidos en suspensin, Aceites e graxas, as como as diferentes formas de nitrxeno e fsforo contempladas no anexo II desta ordenanza; as como os vertidos mediante camins cisterna aos que poida resultar de aplicacin o disposto no artigo 18.2.c) in fine desta ordenanza.

25.4. En todo caso, a incorporacin dos vertidos aportados por camins-cisterna pautarase de acordo cas indicacins ao respecto do responsable da estacin depuradora, coa finalidade de evitar calquera alteracin do proceso.

25.5. En ningn caso poderanse descargar camins-cisterna en estacins depuradoras que se atopen saturadas en canto carga contaminante a tratar ou en instalacins depuradoras nas que soamente conste de pretratamentos ou tratamentos primarios.

25.6. Todos os vertidos de camins-cisterna debern figurar nun rexistro a cargo do Concello, ou no seu caso da compaa explotadora do sistema, no que constarn, polo menos, a identidade do transportista, a identificacin como transportista autorizado, o volume descargado e a sa procedencia.

   
  CAPTULO IV.INSPECCIN E CONTROL  
 

Artigo 26.Arqueta de rexistro de mostras.

26.1. Tdalas actividades sometidas o permiso de vertido municipal debern contar cunha arqueta de rexistro de mostras independente. Ademis, o Concello poder esixir a instalacin dunha arqueta de rexistro de mostras a calquera actividade que considere oportuno de forma xustificada.

26.2. Independentemente da existencia de arquetas comns, todas as actividades que vertan rede municipal de sumidoiros disporn dunha arqueta nica ou rexistro individual para o vertido de augas residuais, que recolla todas aquelas que provean da actividade. Esta arqueta deber situarse preferentemente fra da parcela ou na va pblica, augas abaixo do derradeiro vertido (de xeito que non se podan alterar as caractersticas finais do efluente), nun lugar accesible dende o exterior para os servizos de inspeccin, libre de todo obstculo e atoparase en axeitado estado de limpeza para a sa funcin.

As arquetas de rexistro definirn o punto de deslinde entre as redes interiores particulares e a rede municipal de sumidoiros. As sas dimensins e caractersticas debern ser tales que permitan aos servizos tcnicos municipais tanto a recollida de mostras como a determinacin do caudal de vertido. O Concello establecer unha arqueta tipo para o control individual que os usuarios se debern de axustar e, en todo caso, o deseo das mesmas deber de ser aprobado polo mesmo. Os gastos da instalacin de desaugue interior ata a arqueta de rexistro incidirn no propietario. Se non existise a arqueta de rexistro, os custos corrern a cargo do propietario, sen que este adquira sobre ela dereito algn, ags do de vertido.

26.3. As actividades en funcionamento disporn de SEIS meses para a instalacin desta arqueta de toma de mostras nas condicins establecidas nesta ordenanza.

26.4. En determinados casos xustificados o Concello poder esixir usuario a realizacin dalgn tipo de arqueta especfica que permita unha mostraxe adecuada dos efluentes. Estas arquetas de control debern de estar precintadas, sendo facultade do Concello ou, a instancias do mesmo, da empresa concesionaria do servizo de sumidoiros o seu desprecintado.

26.5. A empresa concesionaria poder instalar equipos de medida en continuo nesas arquetas se as o estima oportuno.

26.6. En funcin dos parmetros de vertido da industria ou cando as condicins do desaugue o fagan aconsellable, en substitucin da arqueta de rexistro, a entidade concesionaria poder autorizar a construcin dunha arqueta conxunta sifnica-toma de mostras, debendo esta responder ao deseo establecido pola propia concesionaria.

26.7. As instalacins que vertan augas residuais rede de sumidoiros debern conservar en perfecto estado de funcionamento todos os equipos de medicin, mostraxe e control necesarios para realizar a vixilancia da calidade dos seus efluentes.

Artigo 27.Funcin inspectora.

27.1. A funcin inspectora correspndelle ao Concello, en tanto que a entidade xestora das instalacins ao seu cargo, e exrcea:

a) Directamente, a travs dos seus propios rganos que tean atribudas as funcins inspectoras.

b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas ao efecto ou debidamente acreditadas.

27.2. A fin de poder realizar o seu cometido, en orde conservacin, medida, toma de mostras, exame de vertidos e cumprimento do establecido nesta ordenanza, os servizos de inspeccin debern de ter libre acceso aos locais onde se produzan os vertidos aos sumidoiros. Tamn poder penetrar naquelas propiedades privadas sobre as que o Concello mantea algunha servidume de paso de augas.

27.3. O Concello, no uso das sas facultades, poder efectuar tantas inspeccins como estime oportunas para verificar as condicins e caractersticas dos vertidos rede de sumidoiros municipal, recollendo apoio externo ou da empresa concesionaria do mantemento da rede para as labores tcnicas ou materiais.

27.4. Con independencia da competencia municipal en labores de inspeccin, a Administracin Hidrulica ter a capacidade para intervir como crea convinte, en situacins excepcionais como deixacin de funcins do Concello ou incumprimentos sistemticos.

Artigo 28.Obxecto e inicio da inspeccin.

28.1. Poden ser obxecto de inspeccin as actividades ou instalacins cuxos vertidos poidan afectar ao sistema de depuracin de augas residuais ou ao sistema de saneamento en baixa.

28.2. A actuacin inspectora pode iniciarse por diferentes vas:

a) De xeito previo ao outorgamento dunha autorizacin, licenza ou permiso.

b) De oficio, ben sexa por iniciativa do rgano competente ou por orde superior.

c) Por propia iniciativa do persoal inspector, cando aprecie un posible incumprimento das normas reguladoras dos vertidos.

d) Segundo estea reflectido na autorizacin, licenza ou permiso, sendo a periodicidade a que al se manifeste.

e) A peticin do interesado.

f) En virtude de denuncia.

28.3. A inspeccin e vixilancia acadar s instalacins das actividades que poidan afectar calidade do vertido, e en especial s arquetas de rexistro, s conducins de saneamento, aos procesos produtores de vertidos e as plantas de pretratamento ou depuracin de augas.

Artigo 29.Dereitos do persoal inspector.

29.1. No exercicio da sa funcin, o persoal inspector poder:

a) Acceder s instalacins que xeren vertidos de augas residuais que poidan supoer un risco de afeccin s infraestruturas pblicas, inclundo o acceso propiedade privada, sempre que non constita domicilio das persoas.

b) Efectuar notificacins e realizar requirimentos de informacin e documentacin ou de actuacins concretas para a adecuacin e mellora dos vertidos de augas residuais.

c) Proceder toma de mostras de augas residuais e, no seu caso, de augas de proceso.

d) Proceder toma de fotografas ou outro tipo de imaxes grficas, sen prexuzo do disposto na vixente normativa sobre segredo industrial.

e) Levar a cabo calquera outra actuacin tendente pescuda da orixe dos vertidos, o seu grado de contaminacin e a sa afeccin sobre os sistemas de saneamento.

Artigo 30.Deberes do persoal inspector.

30.1. O persoal inspector est obrigado en todo momento a:

a) Observar co respecto e consideracin debidos s persoas interesadas, previa identificacin e acreditacin da sa personalidade mediante a documentacin expedida pola entidade competente para a funcin inspectora.

b) Informar aos interesados, cando as sexa requirido, dos seus dereitos e deberes en relacin cos feitos obxecto da inspeccin, as como das normas que deben cumprir os titulares dos vertidos.

c) Obter toda a informacin necesaria respecto dos feitos obxecto de inspeccin e dos seus responsables, accedendo, se necesario, aos rexistros pblicos existentes.

d) Observar con sixilo profesional e gardar segredo respecto dos asuntos que coeza por razn do seu cargo e actividade pblica.

Artigo 31.Obrigas dos responsables inspeccionados.

31.1. Os titulares das actividades debern facilitar a prctica da inspeccin, e a tal fin, estarn obrigados s seguintes actuacin:

a) Facilitar o acceso do persoal inspector s distintas instalacins relacionadas co vertido as como a montaxe do equipo e instrumental de control, sen necesidade de comunicacin previa.

b) Facilitar a montaxe do equipo ou instrumentos que se precisen para realizar as medidas determinantes, ensaios e comprobacins necesarias.

c) Permitir o emprego de cantos instrumentos utilice a empresa coa finalidade de autocontrol, especialmente aqueles destinados medida de caudais, toma de mostras e anlises correspondentes.

d) Pr a disposicin do persoal inspector os datos, partes de traballo, anlises, libro de rexistro e canta informacin requiran en relacin coa inspeccin.

31.2. Os mesmos titulares debern de remitir ao Concello un informe peridico no que se sinale a definicin de carga contaminante que verten e incluirn os caudais de vertido, a concentracin de contaminante e demais elementos necesarios para a sa definicin. A periodicidade do informe ser establecida en cada caso pola alcalda en atencin aos resultados das inspeccins practicadas polo Concello e dos niveis de carga contaminante que se comproben, as como do caudal vertido.

Artigo 32.Desenvolvemento da actividade inspectora.

32.1. Cando o inspector se persoa no lugar no que radiquen as instalacins a inspeccionar por en coecemento do seu titular o obxecto das actuacins, previa identificacin mediante exhibicin do documento que lle acredite para o exercicio das sas funcins inspectoras, no que constarn o Concello ao que est adscrito, o seu nome e apelidos e o nmero do documento nacional de identidade.

32.2. As actuacins inspectoras realizaranse en presenza do titular das instalacins. No caso de persoas xurdicas, considerarase o seu representante quen legalmente ostente dita condicin. No caso de ausencia do titular ou representante, as actuacins levaranse a cabo con calquera persoa presente nas instalacins, facendo constar a sa vinculacin con elas. Non ser obstculo para a realizacin das actuacins a negativa ou imposibilidade do titular ou representante de estar presente durante a sa prctica, sempre que as se faga constar nas actuacins que documenten a inspeccin.

32.3. A actividade inspectora consistir, entre outras, nas seguintes funcins:

a) Comprobacin do estado da instalacin e do funcionamento dos instrumentos que para o control dos efluentes tea establecido na licenza ou permiso de vertido municipal.

b) Mostraxe dos vertidos, en calquera punto das instalacins que os orixinan. dicir, mostraxe tanto do vertido global (na arqueta de rexistro) coma de vertidos elementais que compoen aquel no caso de que existan varios efluentes (nas distintas arquetas pertencentes s diferentes actividades que existan).

c) Medida dos caudais vertidos (tanto o global coma os individuais) e parmetros de calidade in situ.

d) Medida de volumes de entrada no proceso.

e) Comprobacin do cumprimento de caudais e balance de auga (tendo en conta as captacins ou recursos propios de cada usuario) e parmetros segundo consta na correspondente licenza ou permiso de vertido municipal.

f) Comprobacin do cumprimento das restantes obrigas en materia de vertido, contempladas nesta ordenanza.

g) Calquera outra que resulte necesaria para o correcto desenvolvemento da labor inspectora.

32.4. No caso de obstaculizacin das actividades inspectoras, o inspector o far constar as na acta de inspeccin que se levante ao efecto e poder proceder toma de mostras de augas residuais dende o exterior do recinto das instalacins.

Artigo 33.Documentacin das actuacins inspectoras.

33.1. As actuacins inspectoras documentaranse nunha acta de inspeccin (elaborada por duplicado), na que constarn como mnimo os datos indicados no anexo V da presente ordenanza, e na que tanto o inspector como o interesado podern facer constar as observacins que consideren oportunas. Nesta acta asinarn o inspector e a persoa responsable da actividade nese intre. Ademais, a inspeccin farase constar no libro de rexistro de visitas, que ser facilitado polo Concello e a persoa titular da actividade deber gardalo e polo a disposicin do persoal inspector competente cando as llo soliciten en cada visita.

33.2. No caso de que o comparecente se negase a asinar a acta ou a recibir a mostra contraditoria, o inspector farao constar as, autorizando a acta coa sa sinatura e entregando unha copia ao interesado, deixando igualmente constancia no caso de que este se negara a recibila. Asemade, o inspector entregar ao titular do vertido unha copia da acta finalmente elaborada e asinada.

33.3. Os feitos constatados nas actas tern valor probatorio, cos efectos previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo.

33.4. No caso de que o levantamento ou sinatura da acta se produzan sen a presenza do titular ou representante do establecemento produtor do vertido, notificarselle o documento ao titular do vertido aos efectos de que poidan presentar cantas alegacins e probas consideren convenientes no prazo de dez das.

Artigo 34.Toma de mostras.

34.1. A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo en calquera momento e sen previo aviso, de acordo co seguinte procedemento e atendendo a todos os aspectos que podan influr na representatividade da mostra.

a) Punto de toma de mostras. A mostra tomarase na arqueta de rexistro, se existe, ou no seu defecto no ltimo punto accesible de sada das augas residuais das instalacins de producin ou tratamento, previo incorporacin s redes de saneamento e a calquera dilucin que poida existir.

b) Preparacin da mostra. Para a obtencin da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras (mostra inicial, mostra xemelga e mostra dirimente) en senllos recipientes de material axeitado s determinacins analticas que se vaian realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

c) As tres alcuotas as obtidas precintaranse e identificaranse, quedando das en poder do inspector, a primeira para efectuar as determinacins analticas e a segunda para a prctica dunha eventual anlise dirimente. A terceira alcuota ofrecerase ao interesado, aos efectos de que poida proceder, se o estima oportuno, prctica da anlise contraditoria.

d) Cando o Concello o considere conveniente para obter unha maior informacin sobre os vertidos, en especial en situacins de oscilacins fortes na composicin dos mesmos, os controis efectuaranse sobre mostras compostas. As mostras compostas obteranse pola mestura e homoxeneizacin de cinco mostras simples recollidas no mesmo punto e nun perodo de alomenos das horas, sendo o volume de cada mostra simple proporcional volume do caudal de vertido no instante da toma de mostras.

e) Poder prescindirse da toma de mostras para determinar as sas caractersticas contaminantes cando se trate de vertidos de natureza inequivocamente domstica ou gandeira que non dispoan de tratamento e o persoal inspector as o faga constar expresamente na acta, indicando, no caso de vertidos gandeiros, a especie animal que pertencen.

Artigo 35.Prctica das anlises.

35.1. Os mtodos analticos que se empregarn para a anlise das augas residuais urbanas e industriais aos efectos desta ordenanza, sern os identificados no Standard Methods ou nas correspondentes normas UNE-EN-ISO.

35.2. Para a prctica da anlise inicial e da contraditoria deber entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada a temperatura non superior a 6 graos centgrados, no prazo mximo de corenta e oito (48) horas dende a toma de mostras, aos efectos de iniciar o procedemento de anlise nese prazo. Ademais, as mostras debern ir convenientemente codificadas, sen levar en ningn caso identificacin ou sinal algunha que permita determinar a sa orixe ou procedencia nin a identidade da instalacin da que proceden.

35.3. As determinacins analticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios acreditados por ENAC baixo o marco da norma UNE-EN-ISO 17025.

35.4. O laboratorio ao que se encargara a prctica da anlise inicial deber entregar os resultados ao Concello, procedendo este a comunicalos ao interesado antes de trinta das contados dende a data da inspeccin.

35.5. A folla de resultados analticos, tanto na anlise inicial como na contraditoria, expresar en todo caso a data de recepcin da mostra, de inicio e de remate da anlise, as como os mtodos analticos empregados. No seu caso, farase constar igualmente o estado de conservacin da mostra sa chegada ao laboratorio.

35.6. A prctica da anlise dirimente, a solicitude de calquera das partes, levarase a cabo nun laboratorio independente designado polo Concello para a realizacin deste ensaio. A entidade xestora comunicar ao interesado con antelacin suficiente o lugar, data e hora onde se levar a cabo a anlise dirimente, aos efectos de que o titular do vertido poida estar presente nas operacins, asistido, se o estima oportuno, acompaado de persoal tcnico. En ningn caso se tomar en consideracin a peticin dunha anlise dirimente transcorridos dous meses dende a data da toma de mostras.

35.7. Os gastos xerados pola prctica da anlise contraditoria corrern sempre a cargo do interesado.

   
  CAPTULO V.RXIME DE INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 36.Infraccins.

36.1. O Concello ter a capacidade de impoer aos titulares conectados s redes de saneamento as correspondentes sancins derivadas de infraccins cometidas por estes.

36.2. Tern a consideracin de infraccins as accins e omisins que contravean o establecido na lei e na presente ordenanza.

36.3. As accins ou omisins que provocasen, directa ou indirectamente, afeccin calidade das augas no dominio pblico hidrulico ou no dominio pblico martimo-terrestre, sern constitutivas das infraccins que ao efecto prev a vixente lexislacin en materia de augas e costas e sern sancionados polos rganos administrativos que tean atribudas ditas competencias.

36.4. As infraccins clasificaranse en tres grupos para proceder ao correspondente rxime sancionador. Deste xeito, as infraccins disporanse en: leves, graves e moi graves.

36.5. Considranse infraccins de carcter leve:

a) O vertido ao sistema de depuracin ou de saneamento de augas residuais de natureza domstica sen contar coa autorizacin correspondente, cando esta sexa necesaria, ou sen respectar as caractersticas das acometidas.

b) A construcin e modificacin de sumidoiros, acometidas ou conexins rede, ou instalacins anexas a sta, anda sendo de propiedade particular, sen ter a licenza municipal de conexin aos sumidoiros, ou sen axustarse s condicins sinaladas na licenza concedida ou s disposicins desta ordenanza.

c) O incumprimento das condicins establecidas no permiso de vertido, sempre que non se causen danos ao sistema pblico de depuracin ou de saneamento, ou ben cando estes danos non superen os 3.005,06 .

d) As accins e omisins das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema pblico de depuracin ou de saneamento inferiores a 3.005,06 .

e) A non execucin das arquetas de control descritas no presente documento necesarias para a inspeccin por parte da Administracin ou da entidade xestora. No caso de existir a arqueta, o desprecintado da mesma por persoal alleo ao Concello ou administracin hidrulica.

g) A desobediencia aos requirimentos do Concello en relacin coa adecuacin de vertidos ou instalacins s condicins regulamentarias, e tamn en relacin coa remisin de datos e informacins sobre as caractersticas do efluente ou as instalacins de tratamento.

f) Incumprimento de calquera prohibicin establecida na presente ordenanza ou a omisin dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infraccins graves ou moi graves.

36.6. Considranse infraccins graves:

a) A obstrucin labor inspectora do Concello no acceso s instalacins ou a negativa a facilitar a informacin requirida.

b) O vertido ao sistema de depuracin ou de saneamento de augas residuais de natureza distinta domstica sen contar co permiso correspondente.

c) A realizacin de vertidos das substancias prohibidas relacionadas no anexo I desta ordenanza.

d) O incumprimento das condicins establecidas no permiso de vertido, sempre que se causen danos ao sistema pblico de depuracin ou de saneamento superiores a 3.005,06 e ata 15.025,30 .

e) As accins e omisins das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema pblico de depuracin ou de saneamento superiores a 3.005,06 e ata 15.025,30 , xa sexan causadas maliciosamente ou por neglixencia.

f) A evacuacin de vertidos sen tratamento previo, cando estes o requiran ou sen respectar as limitacins especificadas nesta ordenanza.

g) A ocultacin ou falseamento de datos esixidos na solicitude de vertidos e determinantes para o outougamento do permiso de vertido.

h) A reincidencia na comisin de das ou mis infraccins leves no perodo dun ano.

i) A falta de comunicacin das situacins de emerxencia ou perigo, ou o incumprimento das ordes da Administracin derivadas de situacins de perigo ou emerxencia.

j) A non existencia das instalacins e equipos necesarios para a realizacin dos controis requiridos ou mantelos en condicins non operativas.

k) A resistencia ou demora na instalacin de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento da presente ordenanza.

l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacins prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacins non autorizadas, ou diferentes s aprobadas para o permiso de vertido, as como o desprecintado ou anulacin dos que fosen colocados polo Concello.

n) O consentimento do titular dun vertido uso das sas instalacins por terceiros non autorizados polo Concello para verter.

36.7. Considranse infraccins moi graves:

a) Calquera conduta indicada no apartado 2 da que se deriven danos ou perdas para o sistema de depuracin ou de saneamento superiores a 15.025,30 .

b) As infraccins cualificadas como graves no apartado 2 que por cantidade ou calidade do vertido deriven a existencia dun risco moi grave para a sade das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

c) A reincidencia na comisin de duas ou mis infraccins graves no perodo dun ano.

d) O incumprimento das ordes de suspensin de vertidos non permitidos.

e) Evacuacin de vertidos prohibidos nesta ordenanza ou en condicins diferentes s permitidas sen autorizacin administrativa expresa.

Artigo 37.Sancins.

37.1. A imposicin de sancins e a esixencia de responsabilidades con arranxo a esta ordenanza realizarase mediante a instrucin do correspondente expediente sancionador. A potestade sancionadora ven outorgada polo en base artigo 92 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia.

37.2. As infraccins podern dar lugar imposicin das seguintes sancins:

a) Multa.

b) Suspensin temporal do permiso de actividade.

c) Suspensin definitiva, total ou parcial do permiso de actividade.

37.3. As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas coas seguintes multas:

a) Infraccins leves: multa de ata 15.000 .

b) Infraccins graves: multa dende 15.000,01 ata 60.000 .

c) Infraccins moi graves: multa dende 60.000,01 ata 100.000 .

O clculo do custo das sancins, danos, fianzas e sobrecoste efectuarase segundo o establecido no anexo VI.

37.4. As sancins graduaranse en funcin da reincidencia do infractor, da sa intencionalidade, do beneficio obtido, da afeccin producida ao sistema de depuracin ou de saneamento ou calidade do medio receptor e do prexuzo ocasionado de interese xeral. En todo caso, para a graduacin das sancins terase en conta ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade consagrado no art. 131.2 LRXPAC.

37.5. Sern responsables as persoas fsicas ou xurdicas que realicen os actos ou incumpran os deberes que constitan a infraccin, e nos casos de establecementos industriais ou comerciais, os titulares destes.

37.6. Para a gradacin das multas a impoer dentro dos lmites mencionados teranse en conta os seguintes criterios, asegurndose a adecuacin necesaria entre a gravidade do feito constitutivo da infraccin e a sancin aplicada:

a) A existencia de intencionalidade ou reiteracin.

b) A gravidade do feito constitutivo da infraccin, considerando os danos e prexuzos producidos.

c) O risco obxectivo causado aos bens ou s persoas.

d) A relevancia externa da conducta infractora.

e) A reincidencia, por ter cometido no prazo dun ano mis dunha infraccin da mesma natureza, sempre que se tea declarado as por resolucin firme.

37.7. Cando o beneficio que resultase dunha infraccin das previstas na presente ordenanaza fose superior sancin que corresponda, poder incrementarse sta na conta equivalente beneficio obtido.

37.8. Se a comisin da falta ocasionara danos ou perxuizos s persoas, s bens ou entorno medioambiental, stes sern avaliados e o infractor, ademais da sancin que corresponda en funcin da gravidade da falta cometida, obrigarase a resarcir a conta econmica dos mesmos aos particulares, Concello ou a outra administracin no seu caso, a facilitar os medios para reparar convenientemente os danos ocasionados e a restablecer o equilibrio medioambiental.

37.9. Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo sinalado no expediente sancionador, o Concello proceder imposicin de multas sucesivas.

37.10. Cando os bens alterados non poidan ser repostos seu estado anterior o infractor deber indemnizar os danos e perxuicios ocasionados. A valoracin dos mesmos ser levada a cabo polo Concello.

Artigo 38.rganos competentes.

38.1. O alcalde do Concello a persoa competente para sancionar as infraccins leves e graves, sendo competencia do Pleno a sancin das infraccins moi graves.

38.2. En todo caso, corresponde a incoacin dos expedientes ao alcalde ou, no seu caso e previa delegacin, ao Concelleiro competente na materia.

38.3. As e todo, o Concello, con independencia das actuacins contempladas neste artigo, podera instar a outros organismos competentes incoacin de expedientes ao abeiro da lexislacin vixente.

38.4. No mbito da Administracin Hidrulica de Galicia a competencia ser a que establece a Lei 9/2010, de augas de Galicia.

38.5. As administracins locais remitirn a Augas de Galicia ou, no seu caso, ao organismo de Conca competente por razn de territorio, copia das resolucins que recaian nos expedientes sancionadores que tramitaran.

Artigo 39.Procedemento.

39.1. O procedemento para a tramitacin dos expedientes ser o previsto na vixente normativa xeral de procedemento administrativo comn.

39.2. Sern sancionadas pola comisin de infraccins as persoas fsicas e xurdicas que resulten responsables delas, anda a ttulo de mera inobservancia.

39.3. Con independencia da sancin que se lles impoa, os infractores sern obrigados a reparar o dano causado, podendo o Concello, se procede, exercitar as facultades de execucin subsidiaria previstas na Lei.

39.4. Os prazos de prescricin das infraccins e das sancins sern os previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo comn.

39.5. O prazo para a resolucin dos expedientes sancionadores ser dun ano, que se contar dende a sa incoacin.

39.6. Para a execucin de determinados actos, podern impoerse multas coercitivas, nos termos previstos na LRXPAC.

Artigo 40.Medidas cautelares.

40.1. Sen prexuzo da sancin que en cada caso proceda, o infractor deber de reparar o dano causado. A reparacin ter como obxecto a restauracin dos bens alterados situacin anterior infraccin.

40.2. Cando o dano producido afecta s infraestruturas de saneamento, a reparacin ser realizada polo Concello con cargo ao infractor. Entenderanse por infraestrutura de saneamento s definidas no artigo 3 desta ordenanza.

40.3. Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo sinalado no expediente sancionador, o Concello poder proceder imposicin de multas coercitivas sucesivas.

40.4. O rgano competente para incoar os expedientes poder adoptar as medidas seguintes:

a) Ordenar a suspensin provisional dos traballos de execucin de obras ou instalacins que contradigan as disposicins desta ordenanza ou sexan indebidamente realizados.

b) Requirir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas tcnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescricins desta ordenanza.

c) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacins realizadas as rectificacins precisas para axustalas s condicins do permiso de vertido ou s disposicins desta ordenanza.

d) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda reparacin e reposicin das obras e instalacins ao seu estado anterior e demolicin do que fora indebidamente construdo ou instalado.

e) Impedir os usos indebidos das instalacins para o que non se tea obtido permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou s disposicins desta ordenanza.

f) Ordenar a clausura ou precintado das instalacins de vertido en caso de que non sexa posible tecnicamente ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.

40.5. As medidas relacionadas no apartado anterior poden ser adoptadas, con carcter de cautelares e a reserva da resolucin definitiva que se adopte no expediente, simultaneamente incoacin do procedemento sancionador, ou ben en calquera momento da sa instrucin, e poden manterse de xeito continuado.

Artigo 41.Valoracin de danos.

41.1. Cando os bens alterados non se podan restablecer ao seu estado anterior, o infractor deber de indemnizar os danos e prexuzos ocasionados. A valoracin destes bens farase a cargo do Concello.

41.2. A valoracin dos danos s obras hidrulicas aos efectos da aplicacin do rxime sancionador a que se refire o presente captulo determinarase en funcin dos gastos de explotacin e, no seu caso, de reposicin de aquelas.

41.3. O danos s obras hidrulicas que conforman os sistemas de depuracin e de saneamento calcularanse en /da, como resultado da ponderacin do custo diario de explotacin das instalacins pblicas afectadas en relacin co caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.

41.4. Os servizos competentes do Concello determinarn, de acordo cos orzamentos aprobados ao efecto e as correspondentes certificacins, os gastos de explotacin repercutibles ao responsable do vertido de que se trate.

41.5. A valoracin de danos que servir de base para a cualificacin da infraccin, para a cuantificacin da sancin e, no seu caso, da indemnizacin que deba impoerse, resultar do clculo a que se refire o apartado segundo multiplicado polo nmero de das que se considere que o vertido se mantivo en situacin irregular.

41.6. Aos efectos do disposto no apartado anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o perodo no que a instalacin pblica de saneamento ou de depuracin de augas residuais quedara afectada polo vertido irregular, anda que este fora de carcter puntual. En calquera caso, considerarase que o vertido irregular mantense durante, ao menos, un da.

41.7. Nos supostos de vertidos que non dispoan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional presumirase, salvo proba do contrario, que a calidade deles se mantn indefinidamente.

41.8. As mesmo presumirase o mantemento da calidade do vertido durante o perodo que medie entre dous ou mis tomas de mostras consecutivas cuxos resultados amosen incumprimentos da normativa vixente ou dos lmites impostos no correspondente permiso.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

En todo o non previsto na presente ordenanza ser de aplicacin supletoria a normativa estatal e autonmica en materia de vertidos.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

No suposto de que se produza a modificacin normativa a que se refire o artigo 13, procederase a actualizar e modificar o contido dos anexos I e II, respectivamente, da presente Ordenanza.

DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA

O establecido na presente ordenanza entndese sen prexuzo das actuacins que correspondan a outros organismos da Administracin dentro das sas respectivas competencias.

DISPOSICIN ADICIONAL CUARTA

Respectando o marco xurdico existente, o Concello poder delegar no ente xestor da rede de sumidoiros aquelas actividades que considere oportunas coa fin de facilitar e simplifica-la xestin da presente ordenanza.

Mediante a correspondente Ordenanza fiscal municipal, os titulares de vertidos de augas residuais satisfarn o rxime econmico da prestacin do servicio da rede de sumidoiros.

A presente Ordenanza ser de aplicacin unha vez obtea a sa aprobacin definitiva polo Concello e a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia de A Corua.

DISPOSICIN TRANSITORIA

Para as actividades existentes, con anterioridade aprobacin desta ordenanza, s cales lles sexa esixible o permiso de vertido municipal segundo o regulado na presente ordenanza, debern solicitar, se carecen del, o permiso de vertido perante o Concello no prazo de dous anos a partir da sa entrada en vigor, co obxecto de regularizar a sa situacin administrativa.

As actividades que estn a renovar o permiso de vertido municipal e este non est resolto seralle de aplicacin esta ordenanza de forma inmediata.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I.VERTIDOS PROHIBIDOS

1. Substancias prohibidas:

a) Materias slidas ou viscosas en cantidades ou tamaos tales que, por si soas ou por integracin con outras, produzan obstrucins ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da sa conservacin ou mantemento. Inclense os seguintes: graxas, tripas, tecidos animais, estercos, osos, pelos, peles, carnazas, entraas, sangue, plumas, cinzas, escoiras, areas, cal apagada, residuos de formigns, caleas de cemento, aglomrante hidrulicos, fragmentos de pedras, mrmore, metais, vidro, palla, labras, recortes de cspede, trapos, lpulos, sobrantes de papel, madeiras, plsticos, alcatrn, as como residuos e produtos alcatranados procedentes de operacins de refino e destilacin, residuos asflticos e de procesos de combustin, aceites lubricantes usados (minerais ou sintticos), inclundo auga-aceite, emulsins, axentes espumantes, e, en xeral, todos aqueles slidos de calquera procedencia con tamao superior a 1,5 centmetros en calquera das sas tres dimensins.

b) Materiais colorantes: Entenderase por materiais colorantes aqueles slidos, lquidos ou gases tales como: tintas, vernices, lacas, pinturas, pigmentos, e demais produtos afns, que incorporados s augas residuais coloranas de tal xeito que non se poden eliminar con ningn dos procedementos de tratamento usuais empregados na Estacin Depuradora.

c) Mesturas explosivas Entenderse como tales, aqueles slidos, lquidos, gases ou vapores que por razn da sa natureza ou cantidade sexan ou poidan ser suficientes por si mesmos ou en presenza doutras substancias, de provocar ignicins ou explosins. En ningn momento, medicins sucesivas efectuadas con un explosmetro no punto de descarga do vertido rede xeral, debern indicar valores superiores ao 5% do lmite inferior de explosividade, as como unha medida realizada de forma illada non deber superar nun 10% ao citado lmite. Prohbense expresamente: os gases procedentes de motores de explosin, petrleo e produtos intermedios de destilacin, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, teres, tricloroetileno, aldehidos, cetonas, perxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgnicos inmiscibles en auga e aceites voltiles.

d) Disolventes ou lquidos orgnicos inmiscibles en auga, combustibles ou inflamables.

e) Aceites e graxas flotantes.

f) Substancias slidas potencialmente perigosas.

g) Materias que, por razn da sa natureza, propiedades ou cantidades, por se mesmas ou por integracin con outras poidan orixinar:

1. Calquera tipo de molestia pblica.

2. A formacin de mesturas inflamables ou explosivas co aire.

3. A creacin de atmosferas molestas, insalubres, txicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspeccin, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.

h) Materias que, por se mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccins que tean lugar dentro da rede, tean ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os materiais do sistema reducindo a sa vida til ou prexudicar ao persoal encargado da sa limpeza e conservacin. Inclense entre outros os seguintes: cidos clorhdrico, ntrico, sulfrico, carbnico, frmico, actico, lctico, butrico, lixivias de sosa ou potasa, hidrxido amnico, carbonato sdico, augas de moi alta salinidade, e gases como sulfuro de hidrxeno, cloro, fluoruro de hidrxeno, dixido de carbono, dixido de xofre, e, en xeral, todas aquelas substancias que reaccionando coa auga dean lugar a solucins corrosivas como sulfatos, cloruros, etc.

i) Residuos de natureza radioactiva.

j) Elementos procedentes da limpeza de fosas spticas.

k) Residuos industriais ou comerciais que, polas sas concentracins ou caractersticas txicas ou perigosas, requiran un tratamento especfico ou un control peridico dos seus efectos nocivos potenciais.

l) Os que por se mesmos ou a consecuencia de transformacins qumicas ou biolxicas que se poidan producir na rede de sumidoiros, dean lugar a concentracins de gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes lmites:

Dixido de carbono: 15.000 ppm.

Dixido de xofre: 5 ppm.

Monxido de carbono: 25 ppm.

Cloro: 1 ppm.

cido sulfhdrico: 10 ppm.

cido cianhdrico: 4,5 ppm.

m) Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia.

n) Residuos procedentes de sistemas de pretratamento e de tratamento de augas residuais.

o) Residuos de orixe pecuario.

p) Residuos que polas sas concentracin ou caractersticas txicas ou perigosas requiran un tratamento especfico ou control peridico dos seus efectos nocivos potenciais, e en especial os regulados na lexislacin de Residuos Txicos e Perigosos, os residuos lquidos ou augas residuais que contean PCB (policlorobifenilos) ou PCT (policloroterfenilos).

2. Substancias non admitidas:

a) En xeral, son aquelas substancias que poidan perturbar a boa marcha das instalacins da rede e de depuracin de augas residuais, inhibindo ou dificultando o proceso biolxico de depuracin.

b) Pdense resumir como tales aquelas comprendidas nas seguintes disposicins:

Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados

Real Decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade ambiental no mbito da poltica de augas.

c) Dos cales dse unha relacin non exhaustiva na seguinte listaxe:

1.Acenafteno

2.Acrilonitrilo

3.Acrolena (Acroln)

4.Aldrina (Aldrn)

5.Antimonio e compostos

6.Asbestos

7.Benceno

8.Bencidina

9.Berilio e compostos

10.Carbono, tetracloruro

11.Clordn (Chlordane)

12.Crurobenceno

13.Cloroetano

14.Clorofenois

15.Cloroformo

16.Cloronaftaleno

17.Cobalto e compostos

18.Dibenzofuranos policlorados

19.Diclorodifeniltricloroetano e metabolitos (DDT)

20.Diclorobencenos

21.Diclorobencidina

22.Dicloroetilenos

23.2.4-Diclorofenol

24.Dicloropropano

25.Dicloropropeno

26.Dieldrina (Dieldrn)

27.2.4-Dimetilfenoles ou Xilenoles

28.Dinitrotolueno

29.Endosulfn e metabolitos

30.Endrina (Endrn) e metabolitos

31.teres haloxenados

32.Etilbenceno

33.Fluoranteno

34.Ftalatos de teres

35.Halometanos

36.Heptacloro e metabolitos

37.Hexaclorobenceno (HCB)

38.Hexaclorobutadieno (HCBD)

39.Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)

40.Hexaclorociclopentadieno

41.Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine)

42.Hidrocarburos aromticos polinucleares (PAH)

43.Isoforona (Isophorone)

44.Molibdeno e compostos

45.Naftaleno

46.Nitrobenceno

47.Nitrosaminas

48.Pentaclorofenol (PCP)

49.Policlorado, bifenilos (PCBs)

50.Policlorado, trifenilos (PCTs)

51.2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)

52.Tetracloroetileno

53.Talio e compostos

54.Teluro e compostos

55.Tetracloruro de carbono

56.Titanio e compostos

57.Tolueno

58.Toxafeno

59.Tricloroetileno

60.Uranio e compostos

61.Vanadio e compostos

62.Vinilo, cloruro de

63.As substancias qumicas de laboratorio e compostos farmacuticos ou veterinarios novos, identificables ou non, e dos que os seus efectos poidan supoer risco para o medio natural ou a sade humana.

d) A anterior listado non debe considerarse exhaustivo, podendo ser revisado e ampliado de acordo coas circunstancias do desenvolvemento do plan de saneamento.

ANEXO II.VERTIDOS LIMITADOS

PARMETRO VALORES LMITE UNIDADES

pH 5.5 - 9

Temperatura <30 C

Color Inapreciable en dilucin 1/20

Slidos en suspensin 300 mg/L

Slidos sedimentables 10 mg/L

Conductividade (25 C) 5000 S/cm

DBO5 500 mg O2/L

DQO 800 mg O2/L

Aceites e graxas 50 mg/L

Deterxentes 6 mg/L

Fenois 0.5 mg/L

Pesticidas 0.1 mg/L

Praguicidas totais 0.1 mg/L

1,2 Dicloroetano 0.4 mg/L

Aldehdos 2 mg/L

AOX 2 mg/L

BTEX 5 mg/L

Hidrocarburos 15 mg/L

HPA 0.2 mg/L

Materia inhibidoras 20 equitox

Nonilfenol 1 mg/L

Percloroetileno 0.4 mg/L

Triacinas totais 0.3 mg/L

Tributilestao 0.1 mg/L

Triclorobenceno 0.2 mg/L

Cianuros 0.1 mg/L

Fsforo total 20 mg/L

Fosfatos 60 mg/L

Fluoruros 10 mg/L

Cloruros 2000 mg/L

Nitrxeno total 30 mg/L

Nitratos 20 mg/L

Nitrxeno amoniacal 25 mg/L

Sulfatos 400 mg/L

Sulfuros 1 mg/L

Sulfuros disoltos 0.3 mg/L

Sulfitos 2 mg/L

Aluminio 5 mg/L

Arsnico 0.3 mg/L

Bario 10 mg/L

Boro 3 mg/L

Bromo 1 mg/L

Cadmio 0.05 mg/L

Chumbo 0.1 mg/L

Cobalto 500 mg/L

Cobre 3 mg/L

Cromo total 2 mg/L

Cromo VI 0.2 mg/L

Estao 2 mg/L

Ferro 10 mg/L

Magnesio 10 mg/L

Manganeso 1 mg/L

Mercurio 0.01 mg/L

Molibdeno 0.02 mg/L

Nquel 1 mg/L

Potasio 12 mg/L

Prata 0.1 mg/L

Selenio 0.1 mg/L

Sodio 200 mg/L

Titanio 0.5 mg/L

Zinc 2 mg/L

ANEXO III.SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTIDO AO SISTEMA

1. Solicitude: nome, domicilio social, direccin do establecemento, telfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de vertido en m3/ano e m3/da, identificacin do sistema de saneamento ao que se pretende verter.

2. Xunto aos datos de identificacin, exporanse de xeito detallado as caractersticas do vertido, en especial:

a) CNAE(s).

b) Clasificacin da actividade segundo o Regulamento do dominio pblico hidrulico.

c) Descricin do proceso produtivo que xera o vertido.

d) Volume de auga consumida ou a consumir, especificando a(s) fonte(s) de subministro.

e) Caractersticas da contaminacin das augas xeradas antes e despois do tratamento.

f) Variacins estacionais no volume e/ou caractersticas de contaminacin das augas residuais vertidas.

g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de conexin aos sumidoiros, indicando a localizacin das arquetas de control.

3. Proxecto tcnico das obras:

a) Antecedentes:

o Obxecto: obtencin do permiso de vertido ou a sa revisin (neste ltimo caso, axuntarase copia do permiso vixente).

o Caractersticas da localizacin e emprazamento da actividade.

o Punto de conexin ao sistema de saneamento.

b) Memoria descritiva:

o Datos de producin: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en tn./ano.

o Procesos industriais.

o Balance de augas: fontes de abastecemento, ttulo concesional, volume abastecido e a sa distribucin no proceso industrial, volume de vertido.

o Caractersticas do efluente: informe analtico de cada punto de vertido.

c) Memoria tcnica das instalacins de tratamento:

o Sistemas e unidades de tratamento: descricin do sistema de tratamento existente, con clculos hidrulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidrulicas, tempos de retencin) e xustificacin de operacins unitarias e procesos; descricin detallada de equipos instalados, potencias de bombeo, materiais de construcin; medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, producin, cantidade e destino dos residuos xerados.

o Planos: situacin dentro do Concello (1:50.000); situacin xeral do establecemento (1:5.000); detalle do establecemento (1:1.000); planta e alzado do sistema de depuracin (1:100).

o No caso de que as instalacins de tratamento ocupan propiedades de terceiros, deberase acompaar autorizacin expresa do titular do terreo.

d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilizacin de tanques de almacenamento enterrados, deberase presentar un estudio de avaliacin dos efectos medioambientais que incluir a avaliacin das condicins hidroxeolxicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador de chan e subsolo, e dos riscos de contaminacin. Tamn se far constar a eventual proximidade de captacins de auga, as como as precaucins tcnicas adoptadas para evitar a percolacin e a infiltracin de hidrocarburos.

e) Plan de emerxencia do sistema de acordo coa lexislacin sectorial aplicable.

ANEXO IV.CLASIFICACIN DE SECTORES INDUSTRIAIS

Clase

Grupo

Sector industrial

Clase 1

0

Servizos

1

Enerxa e auga

2

Metal

3

Alimentacin

4

Conserveira

5

Confeccin

6

Madeira

7

Manufacturas diversas

Clase 2

8

Minara

9

Qumica

10

Materiais de construcin

11

Bebidas e tabaco

12

Aceites, carnes e lcteos

13

Txtil

14

Papel

Clase 3

15

Curtidos

16

Tratamento de superficies

17

Zootecnia

ANEXO V.CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIN E OBRIGAS DA ENTIDADE XESTORA

1. As actas que documenten as actuacins inspectoras, indicadas no artigo 33 desta ordenanza, debern inclur, como mnimo, a informacin seguinte:

a) Data, hora e nmero de inspeccin.

b) Identificacin da entidade xestora do sistema e do persoal actuario.

c) Identificacin e localizacin do suxeito pasivo da inspeccin, da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoa.

d) Ubicacin e descricin do punto de toma de mostras, e do sistema en que se realiza o vertido, inclundo, si procede, o nome da EDAR.

e) Caudal do vertido (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e descricin dos parmetros a analizar.

f) Funcins realizadas e resultado das mesmas.

g) Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da sa aceptacin ou rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta.

h) Resumo do historial dos vertidos dende a ltima inspeccin, consignando o xuzo sobre se a empresa mantn baixo un control eficaz a descarga dos seus vertidos.

i) Modificacins introducidas e medidas adoptadas pola industria para corrixir as eventuais deficiencias sinaladas pola inspeccin en visitas anteriores, cunha valoracin da eficacia destas.

j) Detalle das posibles anomalas detectadas na inspeccin, e cantas observacins adicionais se estimen oportunas.

2. A entidade xestora conservar copia destas dilixencias e dos seus resultados analticos, estando esta informacin a disposicin de Augas de Galicia.

ANEXO VI.CLCULO DO CUSTO A EFECTOS DE SANCINS, DANOS, FIANZAS E SOBRECUSTO. VALORACIN ECONMICA DOS PARMETROS

FRMULA APLICADA:

X = (Resultado Analtico Lmite do Regulamento) x Prezo segundo tboa x Factor da tboa x Coeficiente de valoracin da contaminacin x Coeficiente de reduccin por caudal

X= Valoracin econmica en .

Coeficiente de valoracin da contaminacin = pendente da recta = 15,456

Coeficiente de reduccin por caudal:

Caudais superiores a 165 m3/da sen reducin

Caudais comprendidos entre 165 m3/da e 16,6 m3/da reducin do 50%

Caudais inferiores a 16,5 m3/da reducin do 75%

Parmetro (1) Valor lmite Precio Factor

pH *

1,2 Dicloroetano 0,40 0,0045 12,5

Aceites e graxas 50 0,00045 1

Aldehdos 2 0,0045 1,25

Aluminio 5 0,0045 1

Amonaco 30 0,0045 1

AOX (2) 2 0,0045 1,25

Arsnico 0,3 0,0045 12,5

Bario 10 0,0045 1,25

Boro 3 0,0045 1,25

BTEX (3) 5 0,0045 12,5

Cadmio 0,05 0,0045 12,5

Chumbo 0,10 0,0045 12,5

Cianuros totales 0,10 0,0045 12,5

Cloruros 2.000 0,00022 1

Cobre 3 0,0045 12,5

Conductividade elctrica (25 C) 5.000 0,000003 10

Cromo hexavalente 0,2 0,0045 12,5

Cromo total 2 0,0045 12,5

DBO5 500 0,00030 1

DQO 800 0,00030 1

Deterxentes aninicos 6 0,0045 1,25

Dixido de xofre 5 0,0045 1

Estao 2 0,0045 1,25

Fenois totais 0,5 0,0045 1,25

Ferro 3 0,0045 1,25

Fluoruros 10 0,0045 1

Fsforo total 20 0,0045 1

Hidrocarburos 15 0,0045 1

Hidrocarburos aromticos policclicos 0,20 0,0045 12,5

Manganeso 1 0,0045 1,25

Materias inhibidoras 20 0,0045 1

Mercurio 0,01 0,0045 12,5

Nquel 1 0,0045 1,25

Nitratos 20 0,0045 1

Nitrxeno amoniacal 25 0,0045 1

Nitrxeno total Kjeldahl 30 0,0045 1

Nonilfenol 1 0,0045 12,5

Percloroetileno 0,40 0,0045 12,5

Pesticidas 0,10 0,0045 12,5

Praguicidas totais 0,10 0,0045 12,5

Selenio 0,10 0,0045 12,5

Solidos en suspensin 300 0,00022 1

Sulfatos 400 0,00045 1

Sulfhdrico 10 0,0045 12,5

Sulfuros disoltos 0,30 0,0045 12,5

Sulfuros totais 1 0,0045 12,5

Temperatura 30 0,0045 1

Triacinas totais 0,30 0,0045 12,5

Tributilestao 0,10 0,0045 12,5

Triclorobenceno 0,20 0,0045 12,5

Zinc 2 0,0045 1,25

1. Segundo o establecido no Regulamento de dominio pblico hidrulico.

* VALORACIN POR INCUMPRIMENTO EN pH:

Intervalo de pH permitido: entre 6 e 10 u pH (unidades de pH).

Incumprimentos:

Franxa de pH comprendidos entre 3-6 e 10-13, valoraranse con 0,015 por cada 0,10 u pH de incumprimento.

Franxa de pH comprendidos entre 0-3 e 13-14, valoraranse con 0,030 por cada 0,10 u pH de incumprimento.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispnque ser de aplicacin unha vez obtea a sa aprobacin definitiva polo Concello e a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia de A Corua, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios