Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DEPURACIN DO CONCELLO DAS SOMOZAS

Publicación provisional : 29-09-2014 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 13-11-2014 BOP N 218
Redacción Aplicable desde 13-11-2014

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - CAPTULO I. DISPOSICIONS XERAIS
 - CAPTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DO SERVIZO MUNICIPAL E DOS USUARIOS
 - CAPTULO III. UTILIZACIN DOS SISTEMAS PBLICOS DE SANEAMENTO E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS
 - CAPTULO IV. SITUACINS DE EMERXENCIA
 - CAPTULO V. INSPECCIN E CONTROL
 - CAPTULO VI. RELACINS INTERADMINISTRATIVAS
 - CAPTULO VII. RXIME DE INFRACCINS E SANCINS
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

CAPTULO I. DISPOSICIONS XERAIS

Artigo 1. Obxecto

Artigo 2. Finalidades

Artigo 3. Titularidade do Servizo e mbito de aplicacin

Artigo 4. Definicins

Artigo 5. Das redes de saneamento e os seus elementos

Artigo 6. Normas bsicas de construcin

CAPTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DO SERVIZO MUNICIPAL E DOS USUARIOS

Artigo 7. Obrigas do Servizo Municipal

Artigo 8. Dereitos do Servizo Municipal.

Artigo 9. Obrigas dos usuarios.

Artigo 10. Dereitos dos usuarios.

CAPTULO III. UTILIZACIN DOS SISTEMAS PBLICOS DE SANEAMENTO E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS

Artigo 11. Condicins previas para a conexin

Artigo 12. Requisitos e caractersticas da conexin ao sistema

Artigo 13. Obriga de conexin a rede municipal de saneamento

Artigo 14. Condicins para a utilizacin do sistema pblico de saneamento e depuracin

Artigo 15. Prohibicins e limitacins

Artigo 16. Solicitude do permiso de vertedura

Artigo 17. Permiso de vertedura

Artigo 18. Rxime de obtencin do permiso de vertedura

Artigo 19. Contido do permiso de vertedura

Artigo 20. Tratamento previo a conexin

Artigo 21. Revisin do permiso de vertedura

Artigo 22. Revogacin do permiso de vertedura

Artigo 23. Obrigas da persoa titular do permiso de vertedura

Artigo 24. Obtencin do permiso de vertedura polos usuarios xa existentes

Artigo 25. Censos de verteduras ao sistema

Artigo 26. Verteduras non canalizadas

Artigo 27. Normas de mantemento, reposicin e explotacin das instalacins

Artigo 28. Prevencin de riscos laborais

CAPTULO IV. SITUACINS DE EMERXENCIA

Artigo 29. Comunicacin

Artigo 30. Adopcin de medidas en situacins de emerxencia

Artigo 31. Custos das operacins

Artigo 32. Accidentes maiores

CAPTULO V. INSPECCIN E CONTROL

Artigo 33. Funcin inspectora

Artigo 34. Obxecto e inicio da inspeccin

Artigo 35. Dereitos do persoal inspector

Artigo 36. Deberes do persoal inspector

Artigo 37. Desenvolvemento da actividade inspectora

Artigo 38. Documentacin das actuacins inspectoras

Artigo 39. Toma de mostras

Artigo 40. Prctica das anlises

CAPTULO VI. RELACINS INTERADMINISTRATIVAS

Artigo 41. Comunicacins entre administracins

CAPTULO VII. RXIME DE INFRACCINS E SANCINS

Artigo 42. Rxime de infraccins e sancins

Artigo 43. Valoracin de danos

Artigo 44. Relacin co canon da auga e co coeficiente de vertedura

ANEXO I. Verteduras prohibidas

ANEXO II. Verteduras limitadas

ANEXO III. Solicitude de permiso de vertedura ao sistema

ANEXO IV. Plan de conservacin e mantemento dos sistemas de saneamento e depuracin de augas residuais

ANEXO V. Contido da acta de inspeccin

ANEXO VI. Condicins de preservacin de mostras e mtodos analticos

ANEXO VII. Caractersticas tcnicas da acometida

   
  CAPTULO I. DISPOSICIONS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto

O obxecto do presente Regulamento e o de regular a prestacin do servizo de Saneamento, Depuracin e Verteduras de Augas Residuais, no mbito do termo municipal das Somozas (A Corua), establecendo as relacins entre a Entidade prestadora do Servizo e os usuarios do mesmo e definindo as obrigas e dereitos de ambas partes..

Artigo 2. Finalidades

Este Regulamento dtase para contribur a conseguir as seguintes finalidades:

a) Garanta de evacuacin e tratamento das augas residuais de xeito eficaz co fin de preservar o estado das masas de auga e posibilitar os seus mis variados usos, inclundo a sa reutilizacin.

b) Adecuacin da calidade da auga dos efluentes das estacins depuradoras para dar cumprimento normativa bsica sobre depuracin de augas residuais urbanas, sen prexuzo do respecto aos obxectivos ambientais establecidos na lexislacin e na planificacin hidrolxica aplicables.

c) Prohibicin de vertedura s redes de sumidoiros e colectores de augas residuais de orixe industrial, agrcola e gandeira, cuxas caractersticas incumpran os lmites exixidos no presente Regulamento, autorizacin de vertido ou outra lexislacin, ou poidan alterar o correcto funcionamento das instalacin afectas ao servizo.

d) Garanta, por parte das entidades locais, de que o conxunto das verteduras da sa rede de saneamento se adeca s caractersticas de deseo da correspondente instalacin de depuracin. Dbense prever danos ou alteracins que poidan reducir o anular a eficacia das instalacins de transporte (tuberas, bombeos, equipos control) e dos procesos de tratamento de depuracin e en especial os procesos biolxicos, tendo especial coidado na chegada de sobrecargas hidrulicas por enriba dos parmetros de deseo, as como en xeral de episodios de contaminacin ou produtos txicos.

f) Xestin eficiente das instalacins a partir dun deseo coherente coas Instrucins tcnicas para obras hidrulicas en Galicia aprobadas por Augas de Galicia.

g) Adecuacin dos permisos de vertedura s exixencias e requirimentos do progreso tcnico, adecuacin que non ser indemnizable e cuxo incumprimento poder dar lugar suspensin e revogacin do permiso, que non tern carcter sancionador.

h) Evitar poer en risco a sade dos traballadores das redes de saneamento e dos sistemas de depuracin de augas residuais municipais, as como da poboacin en xeral, pola aparicin de condicins de perigosidade ou toxicidade, xeradas por gases voltiles, produtos inflamables, substancias alrxicas, substancias corrosivas, atmosferas explosivas, organismos patxenos, substancias radioactivas...

Artigo 3. Titularidade do Servizo e mbito de aplicacin

1. O Servizo de Saneamento, Depuracin e Verteduras de Augas Residuais de titularidade pblica, sen prexuzo da forma de xestin que se aprobe por parte da Administracin.

2. O presente regulamento aplcase a todos os sistemas pblicos de saneamento e depuracin de augas residuais do Concello das Somozas independentemente do sistema de xestin utilizado.

3.- Quedan sometidas s sas prescricins, de obrigatoria observancia dentro do termo municipal das Somozas:

a) Obras e instalacins de saneamento e depuracin, comprendendo colectores xerais, redes de sumidoiros, pozos de rexistro, sumidoiros, acometidas, estacins de bombeo e instalacins de depuracin.

b) Ampliacins, substitucins, reformas e melloras das obras, instalacins e servizos a que se refire o apartado anterior.

c) O Servizo de utilizacin da rede de sumidoiros e demais instalacins sanitarias para evacuacin de augas residuais.

d) Cantos outros servizos e actividades que con carcter principal, accesorio ou complementario se relacionen ou afecten xestin e explotacin de toda clase de obras e servizos comprendidos dentro da competencia municipal dos servizos de saneamento e depuracin.

4.- O Regulamento aplicarase tanto s actividades e instalacins de nova implantacin coma s que se encontren en funcionamento, exercicio ou uso, xa sexa pblicas ou privadas.

5. Non se inclen no presente Regulamento aqueles produtores de vertidos de augas residuais que non estean conectados rede de saneamento municipal e conten coa oportuna autorizacin administrativa para levar a cabo as verteduras, directa ou indirectamente, no dominio publico-hidrulico ou no dominio martimo-terrestre, sempre que dita autorizacin este actualizada e os seus titulares cumpran coas condicins impostas nela.

Non obstante, o Concello poder obrigar os mencionados produtores de verteduras a conectalos ao sistema municipal de saneamento e a cumprir os requisitos recollidos no presente Regulamento sempre que resulten obrigados a iso conforme o disposto no Artigo 13.

Artigo 4. Definicins

Para os efectos deste Regulamento, entndese por:

a) Sistema pblico de saneamento e depuracin de augas residuais: conxunto de bens de dominio pblico interrelacionados, composto por unha ou mis redes locais de sumidoiros, colectores, estacins de bombeo, conducins de vertedura, estacin depuradora de augas residuais e outras instalacins de saneamento asociadas, co obxecto de recoller, conducir ata a estacin e sanear, de maneira integrada, as augas residuais xeradas nun ou mis municipios ou en parte dun ou mis municipios. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema pblico.

b) Sistema de depuracin: aquela parte do sistema definido na letra anterior, composto por unha estacin depuradora de augas residuais e a sa conducin de vertedura.

c) Sistema de saneamento: o resto do sistema definido na letra a).

d) Augas residuais urbanas: as augas residuais domsticas ou a mestura delas coas augas residuais non domsticas, as como con augas de escorregamento pluvial.

e) Augas residuais domsticas: as augas residuais procedentes dos usos residenciais das vivendas, actividades comerciais sen almacenaxe, oficinas e talleres integrados nas vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domsticas.

f) Augas residuais non domsticas: as augas residuais vertidas desde establecementos nos que se efecte calquera actividade industrial, agrcola ou gandeira, que non sexan augas residuais domsticas ou de escorregamento pluvial. Entenderase por actividade industrial aquela que consista na producin, transformacin, manipulacin, reparacin e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

g) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningn proceso de transformacin de xeito que a sa potencial capacidade de perturbacin do medio nula e, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas pblicos de saneamento. A sa procedencia diversa: augas destinadas rega agrcola, augas subterrneas, augas superficiais, fontes ou mananciais, e augas procedentes da rede de abastecemento.

h) As augas de escorregamento pluvial tern carcter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en funcin da posibilidade de alteracin dos obxectivos de calidade do medio receptor. As mesmo, tern esta consideracin as augas de refrixeracin en funcin das sas caractersticas.

i) Residuos slidos ou semislidos xerados: os lodos orixinados nos sistemas pblicosde saneamento e depuracin de augas residuais urbanas, as como o resto de residuos xerados nos sistemas pblicos de saneamento e depuracin.

j) Entidade xestora: a Administracin pblica que tea encomendada a xestin de cada un dos sistemas pblicos de saneamento e depuracin de augas residuais, de acordo co disposto nos Artigos 26 e 27 da Lei 9/2010, de augas de Galicia, e con independencia de que o servizo se preste directa ou indirectamente.

k) Usuarios domsticos: aqueles que verten augas residuais domsticas.

l) Usuarios non domsticos, industriais e obras: aqueles que verten augas residuais non domsticas.

m) Estacin depuradora de augas residuais: conxunto de instalacins necesarias para, como mnimo, o tratamento fsico, fisicoqumico ou biolxico das augas residuais domsticas.

n) Acometida: conxunto de elementos interconectados que unen a rede pblica de saneamento coa instalacin privada dunha vivenda ou edificio. Comprende o tramo de canalizacin que discorre dende a sada da arqueta situada na beirarra no exterior do inmoble ou de non existir esta, o seu muro de cerramento, ou fachada, ata a sa conexin coa rede municipal de rede de sumidoiros.

o) Redes unitarias: aquelas que constan dunha soa canalizacin pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de chuvia asume tamn a funcin de drenar as augas pluviais, provocndose unha mestura de ambos os tipos de augas.

p) Redes separativas: aquelas que constan de das canalizacins independentes; una delas transporta as augas residuais de orixe domstica, comercial ou industrial ata a estacin depuradora, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un posible sistema de tratamento previo sa vertedura.

Artigo 5. Das redes de saneamento e os seus elementos

1. O Concello das Somozas e as administracins competentes na materia desenvolvern accins para a paulatina substitucin de redes unitarias por redes separativas sempre que sexa posible, garantindo a calidade da auga pluvial na vertedura ao medio receptor ou na sa reutilizacin, ben mediante a aplicacin de tcnicas de drenaxe urbana sustentable en orixe ou ben estruturais.

2. Nos casos en que resulte imposible a separacin das redes aplicaranse as tcnicas de drenaxe urbana sustentable en orixe para minimizar a entrada da auga pluvial nos sistemas de saneamento, as como as tcnicas de drenaxe urbana sustentable estruturais para garantir a xestin eficaz do volume de auga resultante tanto na rede como na estacin depuradora de augas residuais, as como para garantir a calidade do efluente vertido ao medio receptor.

3. Tanto nos supostos de redes separativas como unitarias deberase garantir a compatibilidade das verteduras ao medio receptor coa lexislacin vixente, de xeito que se asegure a capacidade do medio para recibir estes efluentes, tanto desde o punto de vista cualitativo coma cuantitativo. As verteduras ao medio realizaranse a travs das estacins depuradoras, desaugadoiros ou outros elementos que formen parte da rede, os cales debern estar perfectamente identificados.

Artigo 6. Normas bsicas de construcin

1. Sen prexuzo do establecido neste Regulamento, a construcin de calquera elemento do Servizo de saneamento e depuracin, pblico ou privado, axustrase ao disposto na normativa urbanstica, condicins tcnicas definidas polo Concello das Somozas e nos demais Regulamentos municipais, as como o establecido no Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE), o Decreto 141/2012 da Xunta de Galicia e o resto da normativa autonmica e estatal.

2. Con carcter xeral, as redes pblicas municipais de saneamento podern ser construdas por:

a) O Concello por iniciativa propia, de acordo coas disposicins legais vixentes con recursos propios.

b) O Concello a peticin de particulares, como prolongacin da rede existente, a cargo integro dos devanditos particulares. Neste caso o tramo pasa a ser municipal, automaticamente, unha vez rematadas as obras e recepcionadas polo propio Concello.

c) O urbanizador, cando as sexa esixible en virtude da lexislacin vixente en materia urbanstica, con todos os dereitos inherentes. Deber cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalacins en edificios e realizar os traballos baixo a supervisin dos tcnicos designados polo Concello.

Para iso, e con carcter previo redaccin dun proxecto de urbanizacin ou execucin de obras de rede de sumidoiros, haber de solicitarse ao Concello das Somozas, a informacin necesaria sobre as redes e condicins existentes, sinalizacin dos puntos mais aconsellables para realizar a evacuacin das augas residuais e pluviais, e calquera outro extremo que puidese resultar de interese para o efecto.

En viais de nova construcin o urbanizador deber construr todas as acometidas domiciliarias. Neste caso deberan inclurse no Proxecto de Urbanizacin, detallando as sas caractersticas, que debern axustarse normativa tcnica vixente.

d) Calquera outra Administracin competente, ben por acordo, ou por existencia de convenios, ou por estar clasificada a devandita actuacin como de interese xeral. Nestes casos o Concello das Somozas solicitar s devanditas Administracins os criterios seguidos no seu deseo, co fin de analizar a sa coherencia e integracin dentro da rede municipal de saneamento e emitir informe ao respecto.

e) Na elaboracin de plans que desenvolvan as Normas Urbansticas, que afecten s zonas onde se localicen actividades industriais, ser preciso un estudo tcnico sobre a posibilidade de contaminacin por verteduras ou infiltracin de augas residuais industriais. Corresponderalle a sa execucin e elaboracin ao promotor pblico ou privado da devandita iniciativa.

   
  CAPTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DO SERVIZO MUNICIPAL E DOS USUARIOS  
 

Artigo 7. Obrigas do Servizo Municipal

O Servizo municipal de Saneamento, Depuracin e Verteduras de Augas Residuais ter as seguintes obrigas:

a) Conservar e explotar as obras e instalacins necesarias para recoller, conducir e no seu caso, depurar as augas residuais que permitan a sa vertedura s canles pblicas conforme s condicins que se prevn neste Regulamento e noutras disposicins aplicables, cos recursos e medios dispoibles e cos que no futuro se arbitren.

b) Xestin econmica e administrativa do servizo.

c) Aplicar as tarifas que, en cada momento, estean aprobadas nas Ordenanzas Fiscais.

d) Conceder a acometida de augas residuais a todo peticionario desta, nos termos definidos no presente Regulamento e nas condicins tcnicas e econmicas recollidas nas normas regulamentarias vixentes.

e) Controlar os caudais e composicin das augas residuais de modo que cumpran as condicins e prescricins tcnicas establecidas neste Regulamento e demais normativa vixente e conforme s instrucins dos rganos competentes.

f) Non permitir as verteduras das augas residuais, tanto domsticas coma non domsticas, industriais e obras, que non se suxeiten s normas e disposicins establecidas.

Artigo 8. Dereitos do Servizo Municipal.

O Servizo municipal de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais ter os seguintes dereitos:

a) Inspeccionar, revisar e intervir as instalacins interiores de evacuacin de augas residuais, que por calquera causa se encontren ou poidan encontrarse en servizo, para o cumprimento deste Regulamento e a lexislacin vixente en cada momento.

b) Esixir tratamentos previos para aquelas verteduras domsticas ou industriais que non se encontran dentro dos parmetros permitidos no presente Regulamento.

c) Percibir nas sas oficinas ou lugares destinados para o efecto, o importe das facturacins ou cargos que regulamentariamente emita ao usuario.

Artigo 9. Obrigas dos usuarios.

Os usuarios tern as seguintes obrigas:

a) En reciprocidade s prestacins que recibe, todo usuario vir obrigado ao pagamento dos cargos que se lle formulen conforme aos prezos que tea aprobados en todo momento a autoridade competente, as como aqueles outros derivados dos servizos especficos que reciba.

b) Conservar e manter en perfecto estado as obras e instalacins interiores sanitarias do edificio ou local.

c) Facilitar o acceso aos edificios, locais e instalacins, aos empregados do Servizo Municipal, provistos de documento acreditativo da sa condicin para poder efectuar reparacins ou inspeccins das instalacins as como comprobacins ou tomas de mostra de verteduras.

d) Verter as augas residuais conforme o previsto neste Regulamento e, se o caso, conforme o previsto nos correspondentes permisos de vertedura.

e) Informar o Concello das Somozas acerca de fugas, avaras, perdas ou calquera outro incidente que, por interese propio ou xeral, afecte ou poida afectar s instalacins do servizo municipal de saneamento. Entre estes incidentes inclense as manipulacins de instalacins que poidan causar contaminacin ou perigo para persoas ou bens pblicos ou privados.

f) Comunicar Entidade Xestora de xeito inmediato calquera modificacin nos procesos que infla na calidade do efluente a verter, as como a comunicacin de calquera circunstancia futura que implique unha variacin das caractersticas cualitativas ou cuantitativas da vertedura para os efectos de proceder, se o caso, revisin do correspondente permiso de vertedura. Cando exista unha alteracin no volume do caudal de vertedura que implique un aumento de mis do 10%, deber ser notificado ao Concello para que se poida estudar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.

g) Non acceder e respectar o sistema de peche ou precinto de calquera local, instalacin ou mecanismo da mesma que afecte ou forme parte do sistema pblico de saneamento.

h) Cumprir as condicins e deberes que figuren no permiso de vertedura.

i) Comunicar Entidade Xestora calquera modificacin de domicilio ou titularidade da vivenda ou establecemento, modificacin na instalacin interior (en especial os puntos novos de vertedura que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un cambio significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a Entidade Xestora.

j) Prever as instalacins de bombeo e elevacin, naqueles casos en que sexa necesario.

k) Queda prohibido a todo usuario a prestacin a terceiros, de forma gratuta ou remunerada, xa sexa con carcter temporal ou permanente, da titularidade do seu dereito de uso do Servizo de saneamento e depuracin de augas, salvo que se conte con autorizacin expresa por escrito do Concello das Somozas.

l) Queda prohibida, de xeito expreso, a utilizacin de dilaceradores domsticos ou industriais ou calquera outro dispositivo similar que permita a incorporacin ao saneamento de residuos slidos que deban ser eliminados a travs do sistema de recollida de RSU.

Artigo 10. Dereitos dos usuarios.

Os usuarios tern os seguintes dereitos:

a) Recibir un servizo ptimo de calidade que garanta un perfecto funcionamento da rede de saneamento e verteduras.

b) Que os Servizos que reciba, se lle facturen polos conceptos e contas vixentes en cada momento.

c) Poder elixir libremente o instalador autorizado que execute as instalacins interiores, as como o provedor do material, que deber axustarse s prescricins tcnicas que legal e regulamentariamente son esixibles.

d) Formular reclamacin contra a actuacin do Servizo Municipal ou os seus empregados, mediante os procedementos legalmente establecidos.

e) Consultar cuestins derivadas da prestacin do servizo.

   
  CAPTULO III. UTILIZACIN DOS SISTEMAS PBLICOS DE SANEAMENTO E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS  
 

Artigo 11. Condicins previas para a conexin

1. Para a conexin dun novo usuario ao sistema pblico de saneamento necesario que a rede local de sumidoiros se atope en servizo e tea capacidade suficiente de evacuacin e que a vertedura do usuario cumpra as condicins establecidas neste regulamento, as como o reflexado no Decreto 141/2012 da Xunta de Galicia, e, en xeral, a lexislacin vixente en cada momento.

Considrase que a rede municipal ten capacidade abondo de evacuacin cando a canalizacin onde se conecta a acometida e os bombeos augas abaixo, tean unha capacidade de transporte dispoible, a seccin chea, de polo menos o dobre do caudal mximo anual que se pretende inxerir.

2. De conformidade co Real decreto 509/1996, do 15 de marzo, de desenvolvemento do Real decreto lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas, as verteduras de augas residuais non domsticas nos sistemas de saneamento ou nos sistemas de depuracin sern obxecto do tratamento previo que sexa necesario para:

a) Garantir que as verteduras das instalacins de tratamento non tean efectos nocivos sobre o ambiente e non impidan que as augas receptoras cumpran os obxectivos de calidade da normativa vixente.

b) Protexer a sade do persoal que traballe nos sistemas de saneamento e depuracin.

c) Garantir que as instalacins dos sistemas de saneamento e depuracin e os equipamentos correspondentes non se deterioren.

d) Garantir que non se obstaculice o funcionamento das instalacins de tratamento de augas residuais.

e) Garantir que os lodos poidan evacuarse con completa seguridade de xeito aceptable desde a perspectiva ambiental. En ningn caso se autorizar a sa evacuacin aos sumidoiros ou ao colector.

Artigo 12. Requisitos e caractersticas da conexin ao sistema

1. Para a conexin dun usuario ao sistema de saneamento municipal ser necesaria a previa obtencin de licenza municipal de acometida ao sistema e, no seu caso, tamn o previo permiso de vertedura para os usuarios que sinala o artigo 14, as como o abono das taxas fiscais correspondentes.

Para iso, deberase presentar no Rexistro Municipal a solicitude, cumprimentada segundo documento tipo, facilitado pola entidade xestora, acompaada da seguinte documentacin:

a) Plano de situacin a escala entre 1:1.000 y 1:3.000. O mesmo pode obterse do catastro, na pxina web https://www.sedecatastro.gob.es/. Unha vez que se accede a mesma, pulsarse no enlace Consulta de cartografa, datos catastrales y bsqueda de referencia catastral. Tras introducir a direccin da finca ou a referencia catastral, pulsarase no botn de Cartografa e se imprimir pulsando no botn imprimir, indicando a escala requirida.

b) Plano da rede de desaugue do interior do edificio en planta e alzado, a escalas respectivas de 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifns xerais e a ventilacin area e distinguindo a rede de augas pluviais e a rede de augas residuais da vivenda, edificio ou instalacin. No suposto de vivendas construdas anteriormente a publicacin deste Regulamento e que no dispoan de proxecto de execucin, se estar ao disposto polos Servizos Tcnicos Municipais.

Os requisitos anteriores non sern necesarios, no suposto de que a solicitude de acometida sexa para un edificio ou vivenda de nova construcin, para o que xa se tivera solicitada licenza, e esta estivera aprobada. Neste caso, so ser necesaria unha copia de dita aprobacin.

2. Os criterios, metodoloxa, materiais, tipo de acometida, dimensins e a sa execucin sern establecidos polos Servizos Tcnicos do Concello.

3. As obras de conexin ao sistema pblico de saneamento estarn suxeitas s prescricins da normativa urbanstica que resulte aplicable.

4. O Concello das Somozas conceder licenza de acometida rede municipal de saneamento tras a supervisin da correcta conexin.

5. Para os usuarios obrigados a obter o permiso de vertedura, a sa obtencin ser requisito previo e preceptivo para conseguir a licenza posterior de acometida.

6. O usuario instalar un sifn xeral ou sistema semellante en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a acometida da conducin e o sifn xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilacin, sen sifn nin peche.

7. As instalacins hoteleiras, talleres, grandes bloques de apartamentos e outros edificios singulares, estacins de servizo, talleres de autombiles, garaxes, grandes centros de alimentacin e/ou elaboracin de comidas e procesamento de alimentos e, en xeral, naqueles establecementos en que se desenvolvan actividades susceptibles de xerar aceites e graxas debern, antes da acometida e no interior da propiedade, construr un separador de graxas e slidos, cuxo dimensionado se xustificar axeitadamente segundo as normas tcnicas establecidas.

8. Toda vivenda, edificio ou instalacin que verta augas residuais domsticas deber ter, antes do inicio da acometida, unha arqueta de control.

9. Toda instalacin que verta augas residuais non domsticas deber localizar, antes da conexin ao sistema e en todas e cada unha das conexins que posa, unha arqueta de rexistro, se posible fra do recinto fabril, e en todo caso libre de calquera obstculo e accesible en todo momento aos servizos tcnicos competentes para a obtencin de mostras e medicin de caudais.

Na dita arqueta deber dispoerse, cando o permiso de vertedura as o estableza, dun elemento de medida cun rexistro totalizador e instantneo para a determinacin exacta do caudal do efluente vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medicin da lectura do caudal de auga de abastecemento poder utilizarse como medida do caudal vertido sempre que o sistema de medida de auga consumida permita obter caudais instantneos.

10. Os establecementos non domsticos, industriais e obras, debern unificar as verteduras xeradas nos distintos procesos produtivos minimizando na medida do posible, sempre que sexa tecnicamente e economicamente viable, o nmero de puntos de conexin a colectores. No caso das augas pluviais, debern aplicarse as oportunas tcnicas de drenaxe urbana sustentable, de acordo coas Instrucins tcnicas para obras hidrulicas en Galicia, aprobadas por Augas de Galicia.

11. Os usuarios domsticos, pblicos ou privados, tamn velarn polo cumprimento do contido do punto anterior, coas excepcins igualmente antes establecidas, debidamente xustificadas e motivadas.

12. Todos os gastos derivados das actuacins de conexin ao sistema sern por conta da persoa usuaria. Os traballos de realizacin da acometida sern executados polo Concello das Somozas de manera directa ou indirecta.

13. Unha vez construdas, as acometidas quedarn de propiedade do Concello, como instalacins de cesin obrigatoria, na parte que ocupe terreos de dominio pblico.

14. Os custos de mantemento e conservacin das acometidas da rede de saneamento sern por conta do usuario de acordo s tarifas fixadas na Ordenanza Municipal. Os devanditos traballos sern realizados polo Concello das Somozas de xeito directo ou indirecto.

No suposto de que haxan de levarse a cabo traballos extraordinarios de limpeza, reparacin ou conservacin da rede de sumidoiros cuxa necesidade sexa atribuble ao mal uso deste por parte do usuario do inmoble e tal circunstancia poida ser demostrada, os custos que tales actuacins impliquen, sern por conta do usuario do servizo.

15. Os traballos de mantemento e conservacin de aqueles elementos da acometida de saneamento que estean dentro das instalacins privadas dos usuarios (arquetas sifnicas, arquetas de control, elementos de medida, tuberas, bombeos) sern realizados polo usuario e os seus custes, corrern da sa conta. Cando, debido a circunstancias tcnicas, debidamente autorizadas polo Concello, ditos elementos se encontren en solo pblico, o usuario solicitar cando sexa preciso para o exercicio das tarefas de mantemento e conservacin, licencia municipal de obras.

Artigo 13. Obriga de conexin a rede municipal de saneamento

1. A conexin rede municipal de saneamento ser obrigatoria para todos os usuarios (domsticos e non domsticos, industriais e obras) que se encontren a menos de 100 metros desta.

2. Non obstante, o Concello das Somozas poder dispensar da obrigatoriedade da conexin sinalada no punto anterior, cando se acredite polo usuario a inviabilidade da devandita conexin por razns tcnicas, econmicas ou urbansticas debidamente xustificadas e sexan aprobadas polos Servizos Tcnicos Municipais.

3. No caso de que unha actividade xeradora de augas residuais non este obrigada conexin rede municipal de saneamento, ou esta non sexa posible de acordo co apartado anterior, deber estar provista de sistemas autnomos de saneamento (foxas spticas ou similares) que non supoan un risco para o medio. En chan pblico non se permite a instalacin e uso de sistemas autnomos particulares de saneamento.

Estes sistemas de depuracin, que implican unha vertedura directa ou indirecta o dominio pblico, debern estar autorizados polo Organismo de conca ou a Administracin hidrulica competente.

Corresponde ao usuario a limpeza peridica, conservacin e mantemento dos devanditos sistemas autnomos de depuracin as como a realizar o transporte e xestin dos residuos xerados nestes con empresas autorizadas.

Artigo 14. Condicins para a utilizacin do sistema pblico de saneamento e depuracin

1. Quedan obrigadas a obter permiso de vertedura ao sistema pblico de saneamento e depuracin de augas residuais e a respectar as prohibicins e limitacins establecidas nos anexos I e II, respectivamente, deste regulamento as seguintes persoas usuarias:

a) Os/as usuarios/as non domsticos/as, industriais e obras, cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epgrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes s epgrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatstica, as como aqueloutros/as usuarios/as non domsticos/as, industriais e obras cuxa vertedura sexa superior a 2.000 metros cbicos anuais.

b) Os/as usuarios/as cun volume de vertedura inferior a 2.000 metros cbicos anuais pero que orixinen contaminacin especial nos termos do Artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

2. O resto de persoas usuarias cuxa actividade xere augas residuais domsticas quedan suxeitas s regulamentacins que dite a entidade xestora e, en todo caso, s prohibicins establecidas no anexo I deste regulamento.

3. As entidades xestoras dos sistemas de depuracin deben aterse s condicins impostas nas autorizacins de vertedura canle pblica ou ao dominio pblico martimo-terrestre que diten os diferentes organismos de baca competentes no territorio de Galicia.

Artigo 15. Prohibicins e limitacins

1. Estn prohibidas:

a) A vertedura ao sistema de saneamento e depuracin das substancias relacionadas no anexo I deste regulamento.

b) A dilucin para acadar os niveis de emisin que permitan a sa vertedura ao sistema, excepto nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente. Nestes supostos deberase realizar a comunicacin inmediata destas circunstancias entidade xestora, a cal deber adoptar as medidas que en cada caso foren pertinentes.

c) A vertedura de augas pluviais ao sistema cando se poida adoptar unha solucin tcnica alternativa.

d) A vertedura de augas brancas ao sistema.

2. As verteduras que contean substancias das relacionadas no anexo II deste regulamento debern respectar as limitacins que se especifiquen no contido do permiso de vertedura ou outras para substancias non especificadas no dito anexo que a entidade xestora considere, co fin de protexer os sistemas de saneamento e depuracin ou o medio a que verte. Naqueles parmetros do anexo II para os cales non se especifiquen limitacins no contido do permiso de vertedura, as limitacins sern as especificadas no dito anexo. Non se admitir a dilucin para acadar os ditos lmites e o incumprimento desta prohibicin ser tipificado polas ordenanzas e os regulamentos locais e ser sancionado de conformidade co rxime establecido no Artigo 85.b) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

3. O permiso de vertedura poder establecer valores mis restritivos que os previstos no anexo II deste regulamento e, as mesmo, poder establecer limitacins de caudal respecto de parmetros especficos, todo iso en funcin da capacidade do sistema.

4. Logo de consulta da entidade xestora, Augas de Galicia poder adoptar limitacins diferentes das establecidas no punto anterior cando, en aplicacin das mellores tcnicas dispoibles, se consiga para unha mesma carga contaminante vertida ao sistema unha diminucin do caudal de vertedura indicado no permiso correspondente mediante o emprego de sistemas de aforro de auga por parte da persoa titular do permiso.

Artigo 16. Solicitude do permiso de vertedura

Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, as persoas usuarias de novas acometidas titulares das actividades indicadas no Artigo 14.1 deben solicitar da entidade xestora o correspondente permiso de vertedura.

Para iso, deberase presentar no Rexistro Municipal a solicitude, cumprimentada segundo documento tipo, facilitado pola entidade xestora, acompaada como mnimo, da documentacin que se indica no anexo III deste regulamento.

Artigo 17. Permiso de vertedura

1. O permiso de vertedura rede de saneamento municipal outorgarao o Concello das Somozas. No caso de que a evacuacin das augas residuais sexa ao dominio pblico-hidrulico ou ao dominio pblico martimo-terrestre, a autorizacin da vertedura corresponder ao Organismo de conca ou Administracin hidrulica competente.

2. A entidade xestora do sistema de depuracin, no caso de ser distinta que xestiona o sistema de saneamento, deber emitir informe con carcter previo e preceptivo sobre as solicitudes de permiso de vertedura que esta reciba, e particularmente sobre os caudais e concentracins mximos instantneos, e a sa duracin e os medios diarios admisibles da vertedura para a cal se solicita o permiso, co fin de asegurar que os caudais sexan asumibles hidraulicamente polo sistema e que as concentracins non alteren as caractersticas de deseo das instalacins de depuracin ou os obxectivos de calidade do medio receptor a que se verte. Se o informe non emitido no prazo de dous meses, entenderase que ten carcter favorable.

3. O outorgamento do dito permiso faculta as mencionadas persoas usuarias para realizaren verteduras de augas residuais ao sistema pblico de saneamento nas condicins establecidas nel.

4. O permiso de vertedura regulado neste regulamento establcese sen prexuzo do resto das competencias municipais en materia de redes de sumidoiros e da obtencin por parte da persoa usuaria de cantos permisos sexan necesarios ata chegar a conectarse ao sistema pblico de saneamento.

5. O prazo mximo para ditar resolucin ser de seis meses desde que reciba a solicitude de permiso o rgano competente para resolver. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolucin, a solicitude entenderase denegada.

Artigo 18. Rxime de obtencin do permiso de vertedura

1. O procedemento para a obtencin do permiso de vertedura aos sistemas pblicos de saneamento e depuracin no caso de actividades comprendidas no mbito de aplicacin da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencin e control integrados da contaminacin, as como na normativa que sobre a materia aprobe a Comunidade Autnoma de Galicia, ser o establecido nas mencionadas normas.

2. No caso de que as actividades non se atopen afectadas polo punto primeiro, sern de aplicacin as normas do procedemento administrativo comn.

Artigo 19. Contido do permiso de vertedura

1. A resolucin de outorgamento do permiso de vertedura ao sistema pblico de saneamento que dite o Concello das Somozas deber inclur, como mnimo, os seguintes aspectos:

a) Datos de identificacin do titular da actividade e da instalacin onde se xera a vertedura. Polo menos dispoerase do nome do titular, nome comercial da actividade, direccin da actividade, CNAE e NIF do titular do permiso.

b) Identificacin e localizacin do punto de vertedura. A situacin con coordenadas UTM (ETRS 89, Fuso 29) do punto de conexin coa rede de saneamento municipal.

c) Orixe e caractersticas dos efluentes de augas residuais autorizados.

d) Os lmites mximos admisibles das caractersticas cualitativas da vertedura, tanto en concentracins mximas instantneas como en concentracins medias mximas.

e) Os lmites cuantitativos do volume da vertedura, indicando o caudal medio diario, o volume mximo diario e o mximo caudal instantneo e a sa duracin.

f) A obriga de instalar, no prazo mximo de seis meses desde a notificacin da resolucin, unha arqueta coas caractersticas que se definan no permiso, facilmente accesible e identificable, que permita as tarefas de inspeccin e control recollidas na resolucin de permiso de vertedura.

g) Con carcter xeral, ags por razns xustificadas debidamente motivadas, os permisos de vertedura outorgaranse por un perodo mximo de oito anos, renovables por idnticos perodos, por consentimento expreso e por escrito, da entidade xestora dos sistemas pblicos de saneamento. Nos supostos do Artigo 18.1, a vixencia do permiso someterase ao prazo da autorizacin ambiental integrada.

2. O permiso de vertedura ao sistema de saneamento poder, ademais, establecer limitacins, condicins e garantas en relacin con:

a) A obriga de instalar na dita arqueta un elemento de medida e rexistro do caudal de vertedura instantnea. Estes equipos debern permitir, polo menos, o rexistro do caudal instantneo e do caudal totalizado durante 12 meses e non tern posibilidade de posta a cero no caudal totalizado. No caso que o caudal se obtea a partir dos calados medidos nunha seccin de control calibrada, o usuario gardar durante un perodo mnimo de 12 meses os rexistros das devanditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspeccin a Entidade Xestora poder solicitar a modificacin das caractersticas da seccin de control.

b) Horario de vertedura.

c) Definicin das instalacins de tratamento previo da vertedura que resulten necesarias para acadar as condicins cualitativas ou cuantitativas impostas e o prazo de execucin delas.

d) Poderanse establecer excepcins temporais dos requirimentos do anexo II, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento nun prazo determinado desde a notificacin da resolucin. Tamn se podern establecer excepcins motivadas pola baixa saturacin do sistema, tendentes a aproveitar ao mximo as sas capacidades de depuracin e, de ser o caso, delimitadas no tempo ou na carga.

e) Realizacin de autocontrois por parte do titular do permiso, nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento e depuracin.

f) A obriga de instalar os medios necesarios para a toma de mostras. Os equipos de medida en continuo da contaminacin debern permitir, polo menos, o rexistro da magnitude medida durante un perodo mnimo de 12 meses

g) A realizacin de programas de seguimento da vertedura.

h) A obriga de remitir informes peridicos entidade xestora do sistema.

i) As demais que estableza a entidade xestora do sistema.

3. En ningn caso o outorgamento do permiso de vertedura pode comprometer a consecucin dos obxectivos de calidade do medio receptor do efluente depurado do sistema de saneamento e depuracin.

4. A inspeccin, vixilancia e control do cumprimento das condicins do permiso de vertedura corresponde entidade xestora do sistema, sen prexuzo da intervencin de Augas de Galicia na sa funcin de alta inspeccin.

Artigo 20. Tratamento previo a conexin

1. As augas residuais que non cumpran as limitacins que, para a sa vertedura a rede municipal de saneamento, se establecen neste Regulamento ou na lexislacin aplicable, habern de ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario.

2. As instalacins necesarias para a realizacin do devandito tratamento previo destas augas residuais formarn parte do sistema de saneamento privado, e definiranse suficientemente na solicitude de permiso de vertedura.

3. Cando, excepcionalmente e con autorizacin municipal, varios usuarios se unisen para efectuar conxuntamente un tratamento previo das sas augas residuais, debern obter un permiso de vertedura para o efluente final conxunto, con declaracin de todos os usuarios que o compoan. A responsabilidade do cumprimento das condicins establecidas no permiso de vertedura ser da comunidade de usuarios e solidariamente de cada un deles. Neste caso cada un dos usuarios deber instalar antes da confluencia das verteduras, seccins de control individuais para o control e medicin independente dos efluentes.

4. En calquera caso, o permiso de vertedura quedar condicionado eficacia do tratamento previo, de tal maneira que se este non producise os resultados previstos quedar sen efecto o devandito permiso e prohibida a vertedura das devanditas augas residuais rede de saneamento municipal.

Artigo 21. Revisin do permiso de vertedura

1. Sen prexuzo do disposto na Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencin e control integrados da contaminacin, o permiso de vertedura ao sistema de saneamento deber revisarse, logo de audiencia do interesado, cando se produza algn cambio significativo na composicin ou no volume da vertedura, cando se alteren substancialmente as circunstancias que motivaron o seu outorgamento, ou cando sobrevean outras circunstancias que, de existiren anteriormente, teran xustificado a sa denegacin ou o seu outorgamento en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase revisin do permiso:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relacin co total tratado polo sistema e poida dificultar a sa depuracin nas condicins adecuadas.

b) Cando o efecto aditivo de verteduras das mesmas caractersticas poida dificultar o tratamento do sistema nas ditas condicins adecuadas.

3. No caso de que a revisin comporte a modificacin das condicins da vertedura ao sistema, a entidade xestora poder conceder persoa titular do permiso un prazo de adaptacin que non exceder un ano contado desde a aprobacin da revisin.

4. Se a persoa titular do permiso non realizase as modificacins no prazo que para o efecto lle indique a entidade xestora, esta poder declarar a caducidade do permiso de vertedura sen prexuzo da imposicin das sancins oportunas.

5. En ningn caso a revisin do permiso de vertedura comportar para o seu titular dereito a ningunha indemnizacin.

Artigo 22. Revogacin do permiso de vertedura

O permiso de vertedura ao sistema de saneamento e depuracin poder ser revogado, logo de audiencia do seu titular, nos seguintes supostos:

a) Como consecuencia da revogacin da autorizacin ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa a vertedura.

b) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar a vertedura s condicins establecidas no permiso.

c) Como consecuencia dunha sancin que leve implcita a perda do permiso.

d) A non aceptacin ou incumprimento das modificacins do permiso de vertedura impostas como consecuencia da sa revisin.

Artigo 23. Obrigas da persoa titular do permiso de vertedura

A persoa titular do permiso de vertedura debe cumprir tamn as obrigas seguintes:

a) Comunicar de xeito inmediato entidade xestora calquera avara do proceso produtivo ou das sas instalacins de tratamento que poida afectar negativamente a calidade da vertedura ao sistema, as como calquera modificacin nos procesos que infla na dita calidade.

b) Comunicar entidade xestora calquera circunstancia futura que implique unha variacin das caractersticas cualitativas ou cuantitativas da vertedura, para os efectos de proceder, de ser o caso, revisin do permiso.

c) Adaptar a sa actividade e as sas instalacins s medidas e actuacins que resulten da aplicacin das normas previstas no Artigo 21 deste regulamento.

Artigo 24. Obtencin do permiso de vertedura polos usuarios xa existentes

1. As persoas titulares de todas as actividades indicadas no artigo 14.1 deste regulamento xa existentes na data de entrada en vigor do mesmo, debern solicitar, se carecen del, o permiso de vertedura perante o Concello das Somozas no prazo de dous anos a partir da sa entrada en vigor, co obxecto de regularizar a sa situacin administrativa.

2. A solicitude do permiso poder inclur un plan de descontaminacin cuxas actuacins debern executarse nun prazo mximo de dous anos contados desde a sa aprobacin por parte do Concello das Somozas.

3. No mesmo prazo indicado no punto 1, as entidades locais procedern a adaptar ao contido do presente regulamento os permisos de vertedura que se outorgasen no momento da entrada en vigor deste decreto.

Artigo 25. Censos de verteduras ao sistema

1. A entidade xestora levar un censo informatizado de verteduras ao sistema no cal inscribir as verteduras sometidas a permiso, e no cal debern constar, como mnimo, os seguintes aspectos:

a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.

b) Datos bsicos do caudal de auga de abastecemento e de vertedura.

c) Condicins bsicas do permiso, inclundo a localizacin con coordenadas UTM e o acceso ao punto de vertedura.

d) Situacin administrativa do permiso.

e) Informe analtico da vertedura, renovado con periodicidade anual.

2. Cando unha mesma entidade xestora tea ao seu cargo a xestin do saneamento en baixa e o servizo de depuracin de augas residuais, deber inclur no censo as verteduras non canalizadas a que se refire o artigo seguinte.

3. O censo de verteduras dos sistemas pblicos de saneamento estar disposicin da Administracin hidrulica de Galicia e, de ser o caso, da do Estado, para a sa utilizacin de acordo coa normativa vixente. A cesin de datos e notificacin previa entre as administracin pblicas non require autorizacin previa dos titulares nin notificacin a eles.

4. As entidades xestoras dos sistemas de saneamento debern informar periodicamente sobre o seu censo de verteduras entidade xestora do sistema de depuracin correspondente, no caso de que se trate de distintas entidades.

Artigo 26. Verteduras non canalizadas

1. Entndese por verteduras non canalizadas aquelas que chegan s estacins depuradoras de augas residuais a travs de medios de transporte que non son nin tubaxes nin canles.

2. Para efectuar verteduras s instalacins de saneamento mediante sistemas non canalizados ser necesario que, sen prexuzo dos permisos ou autorizacins exixibles de conformidade coa lexislacin aplicable en materia de residuos, quen produza a vertedura obtea un permiso especial outorgado pola entidade xestora do sistema de saneamento, logo de consulta entidade xestora do sistema de depuracin, no caso de que se trate de distintas entidades.

3. Este tipo de verteduras debern respectar as prohibicins e limitacins establecidas nos anexos I e II deste regulamento.

4. Exceptanse das obrigas do punto anterior as verteduras procedentes de fosas spticas ou das limpezas dos sistemas pblicos de saneamento, no referente aos parmetros DQO, DBO, MES, sulfuros, aceites e graxas e as diferentes formas de nitrxeno e fsforo recollidas no anexo II deste regulamento, as como as verteduras deste tipo s cales poida resultar de aplicacin o disposto no Artigo 19.2.d) deste regulamento.

5. As verteduras non canalizados s se podern realizar nas estacins depuradoras de augas residuais que dispoan das instalacins adecuadas para a recepcin destas verteduras e de todas as autorizacins correspondentes. En todo caso, a incorporacin destas verteduras pautarase de acordo coas indicacins ao respecto da entidade xestora da estacin depuradora, coa finalidade de evitar calquera alteracin do proceso.

6. En ningn caso se podern engadir estas verteduras non canalizadas en estacins depuradoras que estean prximas ao lmite ou saturadas en canto carga contaminante que se vai tratar.

Artigo 27. Normas de mantemento, reposicin e explotacin das instalacins

1. Cada entidade xestora velar polo correcto funcionamento e estado de conservacin do sistema pblico de saneamento e, de ser o caso, de depuracin.

2. Para estes efectos, a entidade xestora elaborar e executar os plans de mantemento de equipos, instalacins electromecnicas e obra civil e conducins, de conformidade co establecido no anexo IV deste regulamento.

3. En canto s redes de sumidoiros e de colectores, e sen prexuzo das accins que permitan o seu correcto funcionamento, a entidade xestora velar polo seu adecuado estado de limpeza e identificar as conexins existentes, os puntos de risco de incidencias no medio e as eventuais rupturas, fugas ou intrusins de augas brancas.

4. En canto s estacins depuradoras de augas residuais, a entidade xestora explotar a lia de auga e os lodos, en cumprimento da normativa aplicable en materia de augas, costas, verteduras, residuos e xestin de lodos de depuradora, de xeito que se asegure o rendemento adecuado da instalacin, que non se obstaculice o seu bo funcionamento pola acumulacin de lodos na lia de proceso, non se causen afeccins prexudiciais para o contorno e se asegure a evacuacin dos lodos de acordo coa normativa vixente na materia.

5. O funcionamento e a xestin das estacins de bombeo nas redes de saneamento deber adecuarse ao deseo das estacins depuradoras de augas residuais tanto na capacidade de bombeo como no horario de funcionamento. Para estes efectos, a entidade xestora do sistema de saneamento someter entidade xestora do sistema de depuracin as solucins adecuadas para acadar este obxectivo, tendo en consideracin as eventuais afeccins por desaugamento no dominio pblico hidrulico ou martimo-terrestre.

6. Nos supostos de parada forzosa do sistema de depuracin de augas residuais, sexa programada ou imprevista, a entidade xestora deber adoptar as medidas necesarias para minimizar as sas consecuencias, reducir o tempo de parada, realizar as reparacins no perodo de menor incidencia e asegurar o mximo grao de depuracin posible.

7. Nos supostos de paradas programadas, a entidade xestora deber comunicalas ao organismo de baca cun mes de antelacin, polo menos, xustificando a sa necesidade e, en todo caso, informar a Augas de Galicia sobre as medidas propostas para minimizar posibles afeccins ao medio receptor cando se trate de instalacins situadas no mbito territorial previsto no Artigo 6.1.a) da Lei 9/2010. Augas de Galicia, logo de audiencia da consellera competente en materia de pesca e marisqueo nos supostos en que a parada poida afectar estas materias, emitir nese prazo informe preceptivo e vinculante acerca das medidas que cmpre adoptar para minimizar a afeccin ao medio receptor.

Artigo 28. Prevencin de riscos laborais

1. Na execucin das tarefas de explotacin, conservacin e mantemento dos sistemas de saneamento e depuracin de augas residuais darase cumprimento ao previsto na normativa vixente en materia de prevencin de riscos laborais, adoptando as medidas de proteccin individuais e colectivas que resulten necesarias.

2. De conformidade co establecido na dita normativa, a entidade xestora deber dispoer da avaliacin de riscos laborais do sistema e do correspondente plan de seguridade.

   
  CAPTULO IV. SITUACINS DE EMERXENCIA  
 

Artigo 29. Comunicacin

1. Cada persoa usuaria deber tomar as medidas adecuadas para evitar as descargas accidentais de verteduras que poidan ser potencialmente perigosas para a sade das persoas ou a seguridade das instalacins que compoen o sistema pblico de saneamento e depuracin, as como para o medio receptor.

2. Cando por accidente, fallo de funcionamento ou da explotacin das instalacins da persoa usuaria se produza unha vertedura que estea prohibida e que sexa capaz de orixinar unha situacin de emerxencia e perigo tanto para as persoas coma para o sistema de saneamento e depuracin, o usuario deber comunicar urxentemente a circunstancia producida entidade xestora do sistema as como ao nmero de emerxencias 112, co obxecto de evitar ou reducir ao mnimo os danos que se poidan causar. A comunicacin efectuarase utilizando o medio mis rpido.

Artigo 30. Adopcin de medidas en situacins de emerxencia

1. Unha vez producida a situacin de emerxencia, a persoa usuaria utilizar todos os medios ao seu alcance para reducir ao mximo os efectos da descarga accidental.

2. A persoa usuaria deber remitir entidade xestora do sistema, no prazo mximo de corenta e oito horas, un informe detallado do accidente, no cal debern figurar os seguintes datos: identificacin da empresa, caudal e materias vertidas, causa do accidente, hora en que se produciu, medidas correctoras tomadas in situ, hora e forma en que se comunicou o suceso. Cada unha das entidades xestoras poder solicitar do usuario os datos necesarios para a correcta valoracin do accidente.

Artigo 31. Custos das operacins

Os custos das operacins a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacins de emerxencia ou perigo, as como os de limpeza, remocin, reparacin ou modificacin do sistema de saneamento e depuracin, debern ser aboados pola persoa usuaria causante, con independencia doutras responsabilidades en que puider incorrer.

Para a valoracin dos danos terase en conta o establecido no Artigo 43 deste regulamento.

Artigo 32. Accidentes maiores

Cando as situacins de emerxencia a que se fai referencia nos Artigos anteriores poidan ser cualificadas de accidentes maiores a criterio da Axencia Galega de Emerxencias, ademais das normas establecidas no presente regulamento, sern de aplicacin as disposicins normativas vixentes en Galicia en materia de proteccin civil e xestin de emerxencias.

   
  CAPTULO V. INSPECCIN E CONTROL  
 

Artigo 33. Funcin inspectora

1. A funcin inspectora corresponde entidade xestora respecto das instalacins ao seu cargo, e exrcea:

a) Directamente, a travs dos seus propios rganos que tean atribudas as funcin inspectoras.

b) Por medio de entidades colaboradoras debidamente acreditadas.

2. Corresponde a Augas de Galicia a alta inspeccin de todos os sistemas de saneamento e depuracin de augas residuais no mbito territorial da Comunidade Autnoma, sen prexuzo do exercicio das competencias propias dos organismos de baca. En exercicio desa facultade, poder levar a cabo cantos controis, ensaios e anlises considere necesarios.

3. As funcins inspectoras que corresponden a Augas de Galicia podern ser encomendadas s entidades a que se refire o Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se regulan as entidades colaboradoras da Administracin hidrulica de Galicia en materia de control de verteduras e calidade das augas. O auxilio destas entidades nas funcins de inspeccin limitarase s actividades tcnicas que non comporten o exercicio de autoridade.

4. As funcins de inspeccin que corresponden competencialmente a Augas de Galicia e aos entes locais debern coordinarse co obxecto de mellorar a eficiencia e o control dos sistemas de saneamento aos seus respectivos cargos.

Artigo 34. Obxecto e inicio da inspeccin

1. Poden ser obxecto de inspeccin as actividades ou instalacins cuxas verteduras poidan afectar o sistema de saneamento e depuracin de augas residuais.

2. A actuacin inspectora inciase de oficio:

a) Por iniciativa do rgano competente ou por orde superior.

b) Por propia iniciativa do persoal inspector.

c) En virtude de denuncia.

Artigo 35. Dereitos do persoal inspector

No exercicio da sa funcin, o persoal inspector, debidamente acreditado pola entidade xestora correspondente, poder:

a) Acceder s instalacins que xeran verteduras de augas residuais. Non ser necesaria a notificacin previa da inspeccin cando se efecte en horas de actividade industrial.

b) Efectuar notificacins e realizar requirimentos de informacin e documentacin ou de actuacins concretas para a adecuacin e mellora das verteduras de augas residuais.

c) Proceder toma de mostras ou ao control da vertedura de augas residuais e, de ser o caso, de augas de proceso.

d) Proceder toma de fotografas ou outro tipo de imaxes grficas, sen prexuzo do disposto na vixente normativa sobre segredo industrial.

e) Levar a cabo calquera outra actuacin tendente a descubrir a orixe das verteduras, o seu grao de contaminacin e a sa afeccin sobre os sistemas de saneamento e depuracin.

Artigo 36. Deberes do persoal inspector

O persoal inspector est obrigado, durante o desenvolvemento das sas funcins, a:

a) Identificarse como tal e acreditar a sa condicin de persoal inspector.

b) Observar o respecto e a consideracin debidos s persoas interesadas.

c) Informar as persoas interesadas, cando as sexan requiridas, dos seus dereitos e deberes en relacin cos feitos obxecto da inspeccin, as como das normas que deben cumprir os titulares das verteduras.

d) Obter toda a informacin necesaria respecto dos feitos obxecto de inspeccin e dos seus responsables, accedendo, se necesario, aos rexistros pblicos existentes.

e) Gardar sixilo profesional e segredo respecto dos asuntos que coeza por razn do seu cargo e actividade pblica.

f) Comunicar as anomalas detectadas persoa titular das instalacins.

Artigo 37. Desenvolvemento da actividade inspectora

1. Cando o persoal inspector se presente no lugar onde radiquen as instalacins que se van inspeccionar, por en coecemento da persoa titular o obxecto das actuacins, logo de identificacin mediante exhibicin do documento que o acredite para o exercicio das sas funcins, no cal constarn o rgano da entidade xestora ao cal est adscrito, o seu nome, apelidos, o nmero do documento nacional de identidade e unha fotografa.

2. As actuacins inspectoras realizaranse en presenza da persoa titular das instalacins. No caso de persoas xurdicas, considerarase o seu representante quen legalmente tea a dita condicin. No caso de ausencia da persoa titular ou representante, as actuacins entenderanse con calquera persoa presente nas instalacins, facendo constar na acta ou informe a sa vinculacin con elas. Non ser obstculo para a realizacin das actuacins a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou representante de estar presente durante a sa prctica, sempre que as se faga constar nas actuacins que documenten a inspeccin.

3. A persoa interesada est obrigada a permitir o acceso do persoal inspector s instalacins e a toma de mostras e medicins, e a subministrar a informacin que se lle requira en relacin cos feitos obxecto da inspeccin.

4. No caso de obstaculizacin das actividades inspectoras, o persoal inspector farao constar as. Poder proceder entn toma de mostras de augas residuais desde o exterior do recinto das instalacins, sempre que sexa posible.

Artigo 38. Documentacin das actuacins inspectoras

1. As actuacins inspectoras documentaranse nunha acta cumprimentada segundo documento tipo, da entidade xestora, na cal constarn como mnimo os datos indicados no anexo V do presente regulamento, e na que tanto o persoal inspector como a persoa interesada podern facer constar as observacins que consideren oportunas.

2. No caso de que a persoa comparecente se negue a asinar a acta ou a recibir a mostra contraditoria, o persoal inspector farao constar as, autorizando a acta coa sa sinatura e entregando unha copia persoa interesada, deixando igualmente constancia de se esta se negou a recibila.

3. Os feitos constatados nas actas tern valor probatorio, cos efectos previstos no Artigo 137.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

4. No caso de que o levantamento ou o asinamento da acta se produzan sen a presenza da persoa titular ou do representante do establecemento produtor da vertedura, notificarselle o documento para os efectos de que poidan presentar cantas alegacins e probas consideren convenientes no prazo de dez das.

Artigo 39. Toma de mostras

A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo de acordo co seguinte procedemento:

1. Punto de toma de mostras. A mostra tomarase da arqueta de rexistro se existir, logo de comprobacin das coordenadas UTM (ETRS 89 Fuso 29) ou, no seu defecto, no ltimo punto accesible de sada das augas residuais das instalacins de producin ou tratamento, previo incorporacin s redes de saneamento e a calquera dilucin.

2. Preparacin da mostra. Para a obtencin da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras en candanseus recipientes de material adecuado s determinacins analticas que se prevexa realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

3. As mostras as obtidas precintaranse e identificaranse. Das quedarn en poder do persoal inspector, a primeira para efectuar as determinacins analticas e a segunda para a prctica dunha eventual anlise dirimente, e a terceira ofrecerselle persoa interesada, para os efectos de que poida proceder, se o considera oportuno, prctica da anlise contraditoria. No caso de que a persoa interesada se negue a recibir esta terceira mostra ou non poida facerse cargo dela, comunicarselle o lugar en que queda sa disposicin.

4. A natureza dos envases, as sas condicins de preservacin, as como os mtodos analticos dos diferentes parmetros, sern os que figuran no anexo VI do presente regulamento.

5. O volume mnimo para realizar a mostraxe ser de dous litros para cada unha das tres mostras referenciadas no punto tres deste Artigo, ags que xustificadamente se poida utilizar un volume menor. Este volume subdividirase en senllos recipientes dun litro, un de vidro e outro de plstico, en funcin dos parmetros que se van analizar.

6. Poder prescindirse da toma de mostras para determinar as sas caractersticas contaminantes cando se trate de verteduras de natureza inequivocamente domstica ou gandeira e o persoal inspector as o faga constar expresamente na acta.

Artigo 40. Prctica das anlises

1. Para a prctica da anlise inicial e da contraditoria deber entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada, no prazo mximo de 72 horas desde a toma de mostras, para os efectos de iniciar o procedemento de anlise no dito prazo.

2. As determinacins analticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios que dispoan de acreditacin que garanta o cumprimento da norma UNE-EN-ISO 17025. Tamn se podern levar a cabo no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.

3. O laboratorio a que se encargue a prctica da anlise inicial deber entregar os resultados entidade xestora no prazo de trinta das naturais desde a recepcin da mostra, e a entidade xestora proceder a comunicalos persoa interesada. A comunicacin persoa interesada deber realizarse no prazo de dez das desde a recepcin dos resultados pola entidade xestora.

4. A folla de resultados analticos, tanto na anlise inicial como na contraditoria, expresar en todo caso a data de recepcin da mostra, de inicio e de fin da anlise, as como os mtodos analticos empregados. De ser o caso, farase constar igualmente o estado de conservacin da mostra sa chegada ao laboratorio.

5. Pola sa parte, a persoa interesada poder facer uso do dereito a realizar a anlise contraditoria. Nese caso, comunicaralle entidade xestora os resultados da dita anlise, se o considera procedente.

6. A prctica da anlise dirimente, por solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no laboratorio que designe a entidade xestora entre os indicados na alnea 2. A mencionada entidade comunicaralle persoa interesada con antelacin suficiente o lugar, a data e a hora onde se levar a cabo, para os efectos de que poida estar presente nas operacins, asistida, se o xulga oportuno, de persoal tcnico. En ningn caso se tomar en consideracin a peticin de anlises dirimentes logo de transcorridos dous meses desde a data da toma de mostras, ou cando non se realizase anlise contraditoria.

7. Os gastos xerados pola prctica da anlise contraditoria corresponden sempre persoa interesada. Os gastos da anlise dirimente corresponden parte que a solicite.

   
  CAPTULO VI. RELACINS INTERADMINISTRATIVAS  
 

Artigo 41. Comunicacins entre administracins

1. O Concello das Somozas, en canto que entidade xestora dos sistemas pblicos de saneamento, debe comunicar a Augas de Galicia, dentro do mes seguinte ao da resolucin de que se trate os permisos de vertedura outorgados no seu mbito consonte as disposicins deste regulamento, as como a sa revisin, modificacin, suspensin ou revogacin.

2. Cando o Concello das Somozas acte como entidade xestora dos sistemas pblicos de depuracin de augas residuais urbanas deber comunicar a Augas de Galicia:

a) Anualmente: os permisos especiais para a vertedura mediante vehculos cisterna, e os datos relativos producin de lodos.

b) Trimestralmente: os resultados dos datos de control do sistema que incluirn, como mnimo, os datos do estado de colectores ao seu cargo como entidade xestora do sistema de saneamento, depuradora e, de ser o caso, emisario ou conducin de vertedura, as como a calidade da vertedura, e no primeiro trimestre do seguinte ano un resumo anual en idnticos termos.

3. No suposto de que os xestores do sistema de saneamento e do sistema de depuracin sexan distintos, o xestor do sistema de saneamento deber informar o xestor do sistema de depuracin con tempo suficiente das operacins, reparacins, mantemento, obras ou calquera outra circunstancia que poida influr no normal funcionamento do sistema de depuracin, de tal xeito que se poida minimizar o impacto xerado por estas actuacins.

En todo caso, as entidades locais debern comunicar a Augas de Galicia, con carcter urxente, calquera situacin de emerxencia que se poida producir nas instalacins que xestionan.

   
  CAPTULO VII. RXIME DE INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 42. Rxime de infraccins e sancins

O rxime de infraccins e sancins relativas as verteduras ao sistema pblico de saneamento e depuracin, as como o rxime de medidas cautelares, o previsto no ttulo VII da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Artigo 43. Valoracin de danos

1. A valoracin dos danos s obras hidrulicas para os efectos da aplicacin do rxime sancionador a que se refire o presente captulo ser realizada pola entidade xestora e determinarase en funcin dos gastos de explotacin e, de ser o caso, de reposicin daquelas.

2. Os danos s obras hidrulicas que conforman o sistema de saneamento e depuracin calcularanse en euros/da, como resultado da ponderacin do custo diario de explotacin das instalacins pblicas afectadas en relacin co caudal e carga contaminante da vertedura de que se trate.

3. A entidade xestora determinar, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspondentes certificacins, os gastos de explotacin repercutibles ao responsable da vertedura de que se trate.

4. A valoracin de danos que servir de base para a cualificacin da infraccin, para a cuantificacin da sancin e, de ser o caso, da indemnizacin que deba impoerse, resultar do clculo a que se refire o punto segundo multiplicado polo nmero de das que se considere que a vertedura se mantivo en situacin irregular.

5. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o perodo en que a instalacin pblica de saneamento ou de depuracin de augas residuais quedase afectada pola vertedura irregular, mesmo se este for de carcter illado. En calquera caso, considerarase que a vertedura irregular se mantivo durante, cando menos, un da.

6. A valoracin de danos deber notificarse ao presunto/a infractor/a simultaneamente co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador.

Artigo 44. Relacin co canon da auga e co coeficiente de vertedura

1. Os resultados analticos de que dispoa Augas de Galicia para a determinacin do canon da auga e o coeficiente de vertedura regulados no ttulo IV da Lei 9/2010, de augas de Galicia, podern ser utilizados nos expedientes sancionadores a que se refire este captulo, sempre que se correspondan cos perodos considerados neles.

2. Estar ao da de pagamento do canon da auga ou do coeficiente de vertedura non implica estar en posesin do permiso de vertedura cando este sexa preceptivo nos termos deste regulamento, e en ningn caso pode considerarse como circunstancia atenuante nos mencionados procedementos sancionadores.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I. Verteduras prohibidas

a) Materias slidas ou viscosas en cantidades ou tamaos tales que, por si soas ou por integracin con outras, produzan obstrucins ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da sa conservacin ou mantemento.

b) Disolventes ou lquidos orgnicos inmiscibles na auga, combustibles ou inflamables.

c) Aceites e graxas flotantes slidas ou semislidas.

d) Substancias slidas potencialmente perigosas.

e) Gases ou vapores combustibles ou inflamables, explosivos ou txicos ou procedentes de motores de explosin.

f) Materias que, por razn da sa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integracin con outras, poidan orixinar:

1. Calquera tipo de molestia pblica.

2. A formacin de mesturas inflamables ou explosivas co aire.

3. A creacin de atmosferas molestas, insalubres, txicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspeccin, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.

4. A coloracin das augas residuais de tal xeito que non se pode eliminar con ningn dos procesos de tratamento usuais nas estacins depuradoras.

g) Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccins que tean lugar dentro da rede, tean ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os materiais do sistema ou prexudicar o persoal encargado da sa limpeza e conservacin.

h) Residuos de natureza radioactiva.

i) Residuos industriais ou comerciais que, polas sas concentracins ou caractersticas txicas ou perigosas, requiran un tratamento especfico ou un control peridico dos seus efectos nocivos potenciais.

j) As verteduras que por si mesmas ou a consecuencia de transformacins qumicas ou biolxicas que se poidan producir na rede de saneamento dean lugar a concentracins de gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes lmites:

Dixido de carbono: 15.000 ppm.

Dixido de xofre: 5 ppm.

Monxido de carbono: 25 ppm.

Cloro: 1 ppm.

cido sulfhdrico: 10 ppm.

cido cianhdrico: 4,5 ppm.

k) Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia.

l) Residuos slidos ou semislidos xerados por sistemas de saneamento e depuracin.

m) Residuos de orixe pecuaria.

ANEXO II. Verteduras limitadas

Parmetro

Valor lmite

Unidades

pH

5,5 9,0

1,2 Dicloroetano

0,40

mg/l

Aceites e graxas

100

mg/l

Aldehidos

2,00

mg/l

Aluminio

10,0

mg/l

Amonaco

30,0

mg/l

AOX (1)

2,00

mg/l

Arsnico

1,00

mg/l

Bario

10,0

mg/l

Boro

3,00

mg/l

BTEX (2)

5,00

mg/l

Cadmio

0,10

mg/l

Chumbo

1,00

mg/l

Cianhdrico

10,0

cc/m3 de ar

Cianuros

0,50

mg/l

Cianuros disoltos

1,00

mg/l

Cloro

1,00

cc/m3 de ar

Cloruros

2.000

mg/l

Cobre

3,00

mg/l

Condutividade elctrica (25 C)

5.000

μS/cm

Cor

Inapreciable en dilucin 1/30

Cromo hexavalente

0,50

mg/l

Cromo total

2,00

mg/l

DBO5

500

mg/l

DQO

1.000

mg/l

Dixido de xofre

15,00

mg/l

Estao

3,00

mg/l

Fenois totais

1,00

mg/l

Ferro

10,0

mg/l

Fluoruros

10,0

mg/l

Fosfatos

60,0

mg/l

Fsforo total

40,0

mg/l

Hidrocarburos

15,0

mg/l

Hidrocarburos aromticos policclicos

0,20

mg/l

Manganeso

5,00

mg/l

Materias inhibidoras

20,0

equitox

Mercurio

0,01

mg/l

Nquel

2,00

mg/l

Nitratos

50,0

mg/l

Nitrxeno amoniacal

30,0

mg/l

Nitrxeno total Kjeldahl

40,0

mg/l

Nonilfenol

1,00

mg/l

Percloroetileno

0,40

mg/l

Pesticidas

0,10

mg/l

Praguicidas totais

0,10

mg/l

Selenio

0,50

mg/l

Slidos en suspensin

500

mg/l

Sulfatos

400

mg/l

Sulfhdrico

20,0

cc/m3 de ar

Sulfuros disoltos

0,30

mg/l

Sulfuros totais

1,00

mg/l

Temperatura

30,0

C

Tensioactivos aninicos (3)

6,00

mg/l LSS

Triacinas totais

0,30

mg/l

Tributilestao

0,10

mg/l

Triclorobenceno

0,20

mg/l

Zinc

2,00

mg/l

(1) Podern observarse valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os valores de organoclorados individualizados deste anexo II.

(2) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

(3) Substancias activas co azul de metileno expresadas como lauril sulfato sdico (LSS).

ANEXO III. Solicitude de permiso de vertedura ao sistema

1. Solicitude: nome e NIF da persoa titular/representante, CIF e razn social, enderezo social, enderezo do establecemento, CNAE, identificacin do acceso ao punto de vertedura, telfono, distrito postal, localidade; caractersticas da actividade produtiva, caudais de vertedura en m3/ano e m3/da, caudal punta en m3/hora, e identificacin da EDAR do sistema ao cal se pretende verter.

2. Memoria ou Proxecto tcnico:

a) Antecedentes:

Obxecto: obtencin do permiso de vertedura ou a sa revisin (neste ltimo caso, achegarase unha copia do permiso vixente).

Caractersticas da localizacin da actividade.

Punto de conexin ao sistema con coordenadas UTM (ETRS 89 Fuso 29).

b) Memoria descritiva:

Datos de producin: actividade desenvolvida, materias primas utilizadas e produtos resultantes expresados en Tm./ano.

Procesos industriais.

Balance de augas: fontes de abastecemento, ttulo concesional, volume abastecido e a sa distribucin no proceso industrial, volume de vertedura.

Caractersticas do efluente: anlise de cada punto de vertedura.

c) Memoria tcnica das instalacins de tratamento (se existen ou se requiren):

Sistemas e unidades de tratamento: descricin do sistema de tratamento existente con clculos hidrulicos de dimensionamento (volumes, tempos de retencin), descricin detallada de equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construcin, medidas de seguridade para evitar verteduras accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control de calidade do efluente, producin e destino de residuos.

No suposto de que as instalacins de tratamento ocupen propiedades de terceiros, deberase achegar autorizacin expresa do titular do terreo.

d) Planos: situacin do establecemento dentro do concello (1:50.000); situacin xeral da actividade produtiva e a instalacin de tratamento (1:5.000); plano(s) das redes particulares de recollida de augas residuais pluviais e punto(s) de conexin a rede municipal de saneamento, indicando a localizacin das arquetas (1:1000); planta e alzado do sistema de depuracin (1:100).

3. Plan de emerxencia en caso de vertedura accidental rede municipal de saneamento das substancias prohibidas definidas no Anexo I ou superar os lmites de vertedura establecidos no anexo II ou superar os lmites da autorizacin de vertedura.

ANEXO IV. Plan de conservacin e mantemento dos sistemas de saneamento e depuracin de augas residuais

1. Definicins.

1.1. Mantemento correctivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento ou depuracin como consecuencia dunha avara, rotura ou unha diminucin da calidade do servizo por debaixo dos lmites predeterminados. Adoita tratarse dun mantemento non programado, ben que en ocasins planificable.

1.2. Mantemento preventivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento ou depuracin como consecuencia de determinados criterios prefixados (nmero de horas de funcionamento, perodos de tempo, grao de sucidade etc.) co obxectivo de evitar avaras, roturas ou diminucins no seu rendemento que poidan afectar o bo funcionamento do sistema de saneamento. Sempre un mantemento programado.

1.3. Mantemento normativo: a parte do mantemento preventivo que vn establecido pola lexislacin sectorial, e que incle tanto equipamentos como instalacins (extintores, caldeiras, instalacin elctrica de baixa tensin etc.).

1.4. Mantemento preventivo para poca estival: o mantemento que prepara os sistemas de saneamento para os impactos estivais; considrase poca estival a comprendida entre xuo e setembro.

1.5. Conservacin: o mantemento especfico da obra civil, edificios, colectores e outros elementos dos sistemas de saneamento e depuracin.

2. Documentos necesarios para a xestin e control da explotacin dos sistemas de saneamento e depuracin. A documentacin que necesariamente debe levarse actualizada a seguinte:

2.1. Documentacin xeral.

2.1.1. Proxecto das instalacins de depuracin, planos das redes de saneamento e os seus elementos e planos da situacin dos puntos de vertedura.

2.1.2. Recompilacin da documentacin relativa legalizacin das instalacins ou elementos que forman parte dos sistemas de saneamento e depuracin; dbese proceder legalizacin de cantas estean pendentes diso, inclundo no plan de reposicins, melloras e novos investimentos as actuacins necesarias para a dita legalizacin.

2.1.3. Inventario das instalacins e equipamentos que forman parte dos sistemas de saneamento e depuracin (bombeos, tanques de retencin, aliviadoiros etc.), con copia dispoible nas instalacins da entidade xestora do sistema.

2.1.3.a. O inventario de equipamentos debe inclur: descricin, tipo, marca, modelo, nmero de serie, ano de instalacin, custo, potencia e calquera outra caracterstica que se considere de interese.

2.1.3.b. A entidade xestora clasificar equipamentos e instalacins includos no inventario nunha das categoras seguintes:

2.1.3.b.1. Crticos: aqueles cuxa avara pode supoer un colapso dos sistemas de saneamento ou de depuracin provocando unha deterioracin importante da calidade do efluente cara ao medio receptor, ou ben un custo elevado na sa reparacin (transformadores, centrfugas, motores de coxeracin, sopradores, bombas etc.).Tamn se inclen instalacins ou equipamentos con compoentes cuxo prazo de entrega sexa moi longo, ou cuxa avara poida ser perigosa para a seguridade das persoas ou instalacins (detectores de gases, pararraios, e en xeral calquera equipamento relacionado coa seguridade).

2.1.3.b.2. Xerais: o resto de equipamentos e instalacins non includos no punto anterior.

2.1.4 Programa de mantemento preventivo, inclundo operacins e frecuencia do dito mantemento para os diferentes equipamentos e instalacins. Incluir fichas de seguimento do mantemento por cada equipamento.

2.1.5. Programa de inspeccin da rede de colectores, con identificacin dos puntos mis importantes e a frecuencia de inspeccin, que incluir o rexistro das inspeccins realizadas. Se o sistema incle emisarios submarinos, no programa engadirase, polo menos, unha inspeccin anual.

2.1.6. No caso de estacins de tratamento:

Rexistros de analticas e caudais de entrada.

Rexistros de consumos de reactivos.

2.2. O inventario e os programas de mantemento e conservacin realizaranse en soporte informtico e deben facilitarse a Augas de Galicia, cun rexistro das operacins de mantemento correctivo, preventivo, estacional e normativo que se leven a cabo.

ANEXO V. Contido da acta de inspeccin

1. As actas que documenten as actuacins inspectoras, indicadas no artigo 38 deste regulamento, debern inclur, como mnimo, a informacin seguinte:

Identificacin da entidade xestora do sistema e do persoal actuario.

Identificacin e localizacin do suxeito pasivo da inspeccin, da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoa, referencia da sa inscricin no censo de verteduras, no caso de que exista, e o seu correspondente permiso de vertedura.

Descricin e localizacin do punto de toma de mostras, coas sas coordenadas UTM (ETRS 89 Fuso 29), e do sistema ao cal se realiza a vertedura, inclundo, se procede, o nome da EDAR.

Caudal da vertedura (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e parmetros que cmpre analizar.

Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da sa aceptacin ou rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta.

Advertencia de que os resultados analticos obtidos da mostra tomada podern utilizarse para a incoacin, se procede, dun expediente sancionador, e para a revisin do canon da auga creado pola Lei de Galicia 9/2010 e as normas que a desenvolvan.

Ofrecemento de dereitos persoa interesada establecidos no artigo 38 deste regulamento e para solicitar os resultados das anlises.

2. A entidade xestora deber conservar copia destas actas e dos seus resultados analticos disposicin de Augas de Galicia.

ANEXO VI. Condicins de preservacin de mostras e mtodos analticos

Parmetro para analizar

Tipo de envase (1-2)

Tcnica de conservacin (3)

Mtodo analtico (4)

Temperatura

Para realizar in situ

Termometra.

PH

Indiferente

-

Potenciometra.

Condutividade

Indiferente

Refrixeracin

Condutimetra.

Sales solubles

Indiferente

Refrixeracin

Condutimetra. Gravimetra.

Materias en suspensin (MES)

Indiferente

Refrixeracin

Filtracin en discos de fibra de vidro (norma UNE ou similar).

Demanda qumica de oxxeno (DQO)

Indiferente (vidro no caso de valores baixos)

Acidificacin ata pH<2 con H2SO4 e refrixeracin

Mtodo do dicromato potsico. Norma UNE 77-004-89 ou similar.

Demanda bioqumica de oxxeno (DBO5)

Indiferente (vidro no caso de valores baixos)

Refrixeracin

Mtodo manomtrico. Mtodo de dilucins.

Aceites e graxas e/ou hidrocarburos totais

Vidro

Acidificacin ata pH<2 con H2SO4 ou HCl

Gravimetra. Espectrofotometra infravermella (IR). Cromatografa de gases (CG).

Materias inhibidoras (toxicidade)

Vidro

Refrixerar ou conxelar en funcin do tempo de almacenamento previo anlise

Inhibicin de luminiscencia de vidro Fischeri (norma UNE-EN-ISO 11348-3).

Resto de parmetros (N-NH4, NTK, N-NO3, SO4 -3 etc.) ags os descritos a continuacin

Indiferente

Refrixeracin

Espectrofotometra UV-Visible. Cromatografa inica (CI). Potenciometra etc.

Cianuros

Indiferente

Adicin de NaOH ata pH>12, refrixeracin na escuridade

Espectrofotometra UV-Visible ou potenciometra logo de destilacin.

Fsforo total

Vidro

Refrixeracin

UV-Visible logo de dixestin. ICP-Masas.

Cloruros

Indiferente

-

Volumetra. Potenciometra. Cromatografa inica (CI).

Fluoruros

Plstico

-

Potenciometra UV-Visible Cromatografa inica.

Metais pesados (ags mercurio e cromo VI)

Plstico ou vidro lavado con HNO3

Acidificacin ata pH<2 con HNO3

Absorcin atmica, ICP-Masas. ICP-ptica (OES).

Mercurio

Plstico ou vidro lavado con HNO3

Acidificacin ata pH<2 con HNO3 e refrixeracin a 4C

Absorcin atmica por vapor fro. ICP-Masas.

Cromo VI

Indiferente

Refrixeracin

UV-Visible.

Sulfuros

Plstico ou vidro

Refrixeracin e adicin de 4 gotas de acetato de Zn 2N/100 ml de mostras e NaOH ata pH>9

Espectrofotometra UV-Visible. Cromatografa inica.

Fenois totais

Indiferente

Refrixerar e acidificar ata pH<2 con H2SO4

Espectrofotometra UV-Visible. Cromatografa de gases. HPLC.

1. De acordo coas condicins de conservacin establecidas no Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

2. De acordo coas condicins de conservacin establecidas no Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

3. Os volumes tomados para cada parmetro dependern da concentracin do contaminante que cmpre determinar e da tcnica analtica asociada. En todo caso, o laboratorio encargado da determinacin analtica fixar o volume necesario de mostra en funcin dos seus procedementos de traballo.

4. Os mtodos analticos que se seguirn para a determinacin de cada un dos parmetros estarn baseados en normas UNE-EN, EN, UNE ou en metodoloxa aceptada internacionalmente.

ANEXO VII. Caractersticas tcnicas da acometida

1. As instalacins de saneamento particulares desearanse, calcularanse, executranse e manteranse de acordo ao Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE) no Documento Bsico (DB) HS 5 Evacuacin de augas e calquera outra lexislacin municipal, autonmica ou estatal que a complemente.

2. A acometida de saneamento consta dos seguintes elementos: arqueta de arranque, tubera, e entronque a rede de saneamento municipal.

a) Arqueta de arranque da acometida: arqueta situada na va pblica, xunto ao lmite exterior do terreo ou inmoble, sendo o elemento diferenciador entre o Servizo de Saneamento e o Usuario, no que respecta conservacin e delimitacin de responsabilidades.

b) Canalizacin da acometida: o tramo de tubo que une a arqueta de arranque, co elemento de entroncamento ou unin rede de saneamento municipal. En xeral unha acometida de saneamento non poder ser de dimetro superior ao colector da rede de rede de sumidoiros que verta.

c) Entroncamento ou unin ao sumidoiro: o conxunto, ben de pezas especiais, ben doutras obras de conexin, que serven para enlazar o tubo da acometida co sumidoiro.

Como norma xeral, a acometida deberase realizar a un pozo de rexistro da rede de saneamento municipal e pola parte superior.

3. Segundo o carcter da auga evacuada as acometidas clasifcanse en:

Pluviais: Cando as augas evacuadas son exclusivamente de chuvias.

Fecais: Cando as augas evacuadas son exclusivamente de carcter fecal ou asimilado.

Industriais: Cando as augas evacuadas son de carcter exclusiva ou predominantemente industrial (podendo ir mesturada cunha parte non predominante de orixe fecal ou asimilada).

Unitaria ou mixta: Cando as augas evacuadas poden ser mesturas de augas fecais ou asimiladas e/ou industriais, e auga de chuvia.

En sistemas de saneamento separativos sern necesarias das acometidas por edificio ou instalacin, mentres que en redes unitarias e como norma xeral, ser suficiente cunha nica acometida.

4. A arqueta de arranque ter unhas dimensins mnimas libres de 40 x 40 cm. para unha acometida realizada con tubo de PVC 160 mm. e de 60 x 60 cm. para unha acometida realizada con tubo de PVC 200 mm.

Para outros dimetros de acometida as dimensins libres da arqueta de arranque sern definidas polos Servizos Tcnicos Municipais.

A arqueta ser construda con fbrica de ladrillo macizo, formign in situ, formign prefabricado ou materiais plsticos. Apoiarase sobre unha soleira de formign H-100 de 10 cm. de grosor mnimo e cubrirase cunha tapa de formign prefabricado de 5 cm. de grosor ou de fundicin dctil de caractersticas adecuadas para soportar a carga dos vehculos que transiten sobre ela.

A tapa dispor dun sistema de peche que impida a manipulacin por persoal non autorizado. Ser hermtica con xunta de goma para evitar rudos as como o paso de olores e gases o exterior.

5.- O dimensionamento do dimetro da canalizacin das acometidas unitarias (conectadas a redes de saneamento unitarias) ou independentes por tipo de vertedura (conectadas a redes de saneamento separativas), ser determinada polos Servizos Tcnicos Municipais.

6. Como norma xeral, a acometida realizarase por medio de canalizacin de PVC, con unin de xunta elstica, e cumprir coa Norma UNE-EN 1401. Os tubos de PVC apoiaranse en toda a sa lonxitude sobre un leito de material granular (area/grava). Compactaranse os laterais e deixaranse ao descuberto as unins ata realizarse as probas de estanquidade. O recheo realizarase por capas de 10 cm., compactando, ata 30 cm. Dende o nivel superior no que se realizar a ltima vertedura e a compactacin final.

Podern utilizarse outros materiais como o formign, gres ou fundicin. Para a instalacin en gabia destes tubos seguiranse as indicacins do CTE DB HS5 Evacuacin de augas.

7.- O trazado en alzado das acometidas deber ser sempre descendente cara rede de saneamento municipal e cunha pendente mnima do 2 % A pendente mxima debe ser tal que non orixine velocidades superiores a 4 m/s.

Debe procurarse que o trazado en alzado presente unha pendente nica, evitndose os cbados. En caso que sexa imprescindible a utilizacin de cbados garantirase a inmobilidade destes para evitar posibles movementos ou escavacins, durante as operacins de limpeza.

O trazado en planta das acometidas deber respectar, sempre que sexa posible, a direccin do fluxo, en lia recta dende a arqueta de arranque ata o pozo de entroncamento ou ata o punto de conexin directa a rede municipal. No caso de que isto non fose posible, deberanse proxectar pozos de rexistro nos cambios de direccin. En calquera caso, non sern admisibles nin cbados nin curvas no trazado en planta dunha acometida.

A incorporacin do conduto da acometida a pozos de rexistro haber de realizarse de modo que a sa cota de soleira quede lixeiramente por riba (uns 50 cm.) da soleira do conduto da rede de saneamento que acomete.

En canto ao ngulo de entroncamento debe estar comprendido entre 45 e 90 . Para acometidas directas non se utilizarn unins de mis de 60.

8.- Cando o nivel de desaugadoiro particular non permita a conducin rede de sumidoiros por gravidade, a elevacin deber ser realizada polo titular da acometida, dentro do seu terreo. Neste caso as instalacins interiores de desaugadoiro debern ser completamente estancas presin de 1 kg/cm2, e os custos de mantemento e explotacin da mesma, sern a cargo do particular.

9.- Sempre que existan espazos que tean a necesidade de acometer rede de sumidoiros e a sa soleira ou forxado do solo se atope a unha cota inferior do nivel da rasante da ra, tern que bombear obrigatoriamente a vertedura que xere ese espazo unha arqueta situada no interior do recinto do usuario. Esta arqueta comunicar por gravidade coa arqueta de arranque da acometida. Non se permite a conexin directa de bombeos coa arqueta de arranque da acometida.

Este artigo ser de obrigado cumprimento, anda que os ditos espazos tivesen cota suficiente de vertedura por gravidade rede municipal. Dita instalacin deber atoparse en terreo privado do particular, e os custos de mantemento e explotacin da instalacin, corrern a cargo do mesmo.

10. Calquera modificacin nos criterios establecidos neste anexo para o deseo e dimensionamento da acometida requirir a autorizacin por escrito dos Servizos Tcnicos Municipais.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentonon dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios