Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE DO CONCELLO DAS SOMOZAS

Publicación provisional : 29-09-2014 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 13-11-2014 BOP N 218
Redacción Aplicable desde 13-11-2014

Redacciones Redacciones
 - INDICE
 - CAPTULO 1 - NORMAS XERAIS
 - CAPTULO 2 - OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA E DOS USUARIOS
 - CAPTULO 3 -ACOMETIDAS
 - CAPTULO 4 - INSTALACINS INTERIORES
 - CAPTULO 5 CONTADORES
 - CAPTULO 6 - CONDICINS DO SUBMINISTRO DE AUGA
 - CAPTULO 7 - CONTRATACIN DO SUBMINISTRO
 - CAPTULO 8 REGULARIDADE NO SUBMINISTRO
 - CAPTULO 9 - LECTURAS, CONSUMOS E FACTURACIN
 - CAPTULO 10 FRAUDES. SUSPENSIN DO SUBMINISTRO E RESCISIN DO CONTRATO
 - CAPTULO 11 - RXIME ECONMICO
 - DISPOSICIN FINAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  INDICE  
 

CAPTULO 1 - NORMAS XERAIS

Artigo 1. Obxecto

Artigo 2. Forma de xestin e titularidade do servizo

CAPTULO 2 - OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA E DOS USUARIOS

Artigo 3. Obrigas da entidade subministradora

Artigo 4. Dereitos da entidade subministradora

Artigo 5. Obrigas do usuario

Artigo 6. Dereitos do usuario

CAPTULO 3 -ACOMETIDAS

Artigo 7. Solicitudes

Artigo 8. Tramitacin de solicitudes

Artigo 9. Solicitude de acometidas

Artigo 10. Aprobacin ou denegacin de acometidas

Artigo 11. Realizacin de acometidas

CAPTULO 4 - INSTALACINS INTERIORES

Artigo 12. Execucin e mantemento da instalacin

Artigo 13. Prohibicin de mesturar auga de diferentes procedencias

CAPTULO 5 - CONTADORES

Artigo 14. Control de consumos

Artigo 15. Contador nico

Artigo 16. Bateras de contadores divisionarios

Artigo 17. Instalacin e retirada do contador

Artigo 18. Verificacin e conservacin de contadores

CAPTULO 6 - CONDICINS DO SUBMINISTRO DE AUGA

Artigo 19. Carcter do subministro

Artigo 20. Subministros para usos domsticos

Artigo 21. Subministros para usos non domsticos

CAPTULO 7 - CONTRATACIN DO SUBMINISTRO

Artigo 22. Obxecto e alcance do contrato

Artigo 23. Suxeitos do contrato

Artigo 24. Duracin da pliza

Artigo 25. Subscricin da pliza

Artigo 26. Traslado e cambio de usuarios

Artigo 27. Subrogacin

CAPTULO 8 - REGULARIDADE NO SUBMINISTRO

Artigo 28. Continuidade do servizo

Artigo 29. Suspensins temporais

CAPTULO 9 - LECTURAS, CONSUMOS E FACTURACIN

Artigo 30. Periodicidade das lecturas

Artigo 31. Horario de lecturas

Artigo 32. Lectura polo usuario

Artigo 33. Determinacin dos consumos

Artigo 34. Consumos estimados

Artigo 35. Forma de pago das facturas ou recibos

Artigo 36. Prazo de pago

Artigo 37. Correccin de erros na facturacin

CAPTULO 10 - FRAUDES. SUSPENSIN DO SUBMINISTRO E RESCISIN DO CONTRATO

Artigo 38. Fraudes no subministro de auga potable

Artigo 39. Actuacin por anomalas

Artigo 40. Liquidacin de fraude

Artigo 41. Recursos administrativos de reposicin

Artigo 42. Recursos contencioso administrativo

Artigo 43. Causas de suspensin do subministro

CAPTULO 11 - RXIME ECONMICO

Artigo 44. Sistema de tarifas

DISPOSICIN FINAL

   
  CAPTULO 1 - NORMAS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto

E obxecto do presente Regulamento a regulacin do servizo municipal de abastecemento de auga potable do termo municipal das Somozas, determinando os dereitos e obrigas bsicas entre o Concello das Somozas e os usuarios o Servizo.

A efectos de simplificacin, no presente Regulamento denomnase usuario a calquera usuario, persoa fsica, xurdica que tea contratado o servizo municipal de augas.

Entenderase por servizos tcnicos a unidade administrativa que o Concello determine como responsable do servizo en canto s tarefas e control, inspeccin tcnica ou calquera outra de polica sobre o servizo e a sa xestin tcnica e administrativa.

Entenderase por entidade subministradora quen efectivamente realice o servizo de abastecemento de auga, neste caso o Concello das Somozas.

Artigo 2. Forma de xestin e titularidade do servizo

O servizo de abastecemento de auga potable de titularidade municipal.

O Concello das Somozas, presta o servizo de abastecemento de auga potable mediante xestin directa, a travs da xestin pola propia entidade local.

   
  CAPTULO 2 - OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA E DOS USUARIOS  
 

Artigo 3. Obrigas da entidade subministradora

A entidade subministradora estar suxeita cumprimento das seguintes obrigas:

A. Presta-lo servizo a todo usuario nos termos establecidos no presente Regulamento e outras disposicins aplicables.

B. Manter as condicins sanitarias e as instalacins de acordo coa normativa vixente aplicable, na actualidade o R.D. 140/2003, que regula a calidade das augas de consumo pblico.

C. Manter de forma permanente a dispoibilidade e regularidade do subministro, salvo no caso de circunstancias excepcionais, e nos supostos recollidos neste Regulamento.

D. Colaborar co usuario na solucin das situacins que o subministro poida plantexar.

E. Efectuar a facturacin tomando como base as lecturas dos contadores e as tarifas contidas na ordenanza municipal.

F. Manter e conservar o seu cargo, a rede municipal e as instalacins pblicas necesarias para o abastecemento.

G. Dar aviso os usuarios polo procedemento que se estime mis oportuno de calquera interrupcin ou alteracin que se produza na prestacin do mesmo.

Non obstante o disposto no pargrafo anterior, poder interrompelo ou reducilo transitoriamente, sen previo aviso ou responsabilidade algunha pola sa parte, cando, o seu xuzo, as o aconselle, o interese xeral ou por causa de forza maior allea a sa vontade.

Os cortes de auga por tarefas de conservacin, mantemento, e outros motivos, no darn lugar, en ningn caso, a indemnizacin.

Artigo 4. Dereitos da entidade subministradora

A entidade subministradora ten os seguintes dereitos:

A. Inspeccionar as instalacins interiores e equipos de medida de consumo de auga.

B. Cobros dos servizos prestados, tales como cota de servizo, altas no subministro, taxas de conservacin etc, as como da auga consumida polo usuario, cos prezos das tarifas oficialmente aprobadas.

Artigo 5. Obrigas do usuario

O usuario estar suxeito s seguintes obrigas:

A. Satisfacer puntualmente o importe do servizo de auga de acordo co previsto neste Regulamento e conforme coas tarifas e taxas vixentes.

B. Pagar as cantidades resultantes de liquidacins por erro, fraude ou avara imputables usuario.

C. Usar a auga subministrada na forma e usos establecidos na pliza.

D. Absterse de establecer ou permitir derivacins na sa instalacin para subministro de auga a outros locais ou vivendas dos consignados na pliza.

E. Facilita-la entrada local onde se realice o subministro nas horas hbiles ou de normal relacin co exterior, persoal do servizo que exhibindo a acreditacin pertinente, trate de revisar ou instalar os elementos precisos para inspecciona-las instalacins .

F. Respecta-los precintos colocados pola entidade subministradora ou polos organismos competentes da Administracin.

G. Cumpri-las condicins e obrigas contidas no contrato ou pliza.

H. Comunicar entidade subministradora calquera modificacin na instalacin interior que representen consumos significativos polo seu volume.

I. Comunicar a entidade subministradora calquera modificacin na domiciliacin do recibo.

J. Comunicar a entidade subministradora, a posibilidade de prever e dota-las instalacins de grupos de elevacin de presin e depsitos de acordo co establecido neste Regulamento e demais disposicins aplicables.

K. Conservar e manter as instalacins o seu servizo, os contadores, as como os recintos ou armarios necesarios para a instalacin dos equipos de medida e elementos auxiliares adecuados en cada caso, en bo estado de uso. Evitar o retorno de auga da sa instalacin a rede pblica mediante a instalacin de vlvulas de retencin. Manter as condiciones idneas para a toma das lecturas do contador.

L. Poer en coecemento da Entidade Subministradora a baixa no subministro cando as se desexe. Esta baixa surtir efectos dende o momento do corte do subministro de auga pola mesma e o pago dos recibos do Servizo pendentes.

M. No caso de toma de auga para obras, que posteriormente vaia a dar lugar a abonos no subministro, o titular da pliza vir obrigado a solicitar a sa baixa e facilitar a documentacin necesaria para regularizar os novos titulares, usos e calibres, adecundoos a nova situacin.

Para elo, establcese a obriga de constitur fianza, que lle ser devolta unha vez facilitada a citada documentacin, conforme o seguinte baremo:

- Inmoble de unha a cinco vivendas: 200,00 euros

- Inmoble de seis a dez vivendas: 400,00 euros

- Inmoble de once a quince vivendas: 600,00 euros

- Inmoble de dezaseis a vinte vivendas: 800,00 euros

e as sucesivamente, incrementndose o importe da fianza en 200,00 euros, cada cinco vivendas construdas.

Artigo 6. Dereitos do usuario

O usuario servizo desfrutar dos seguintes dereitos:

A. Dispor de auga na entrada da vivenda, nas condicins hixinico sanitarias axeitadas de conformidade coa normativa legal aplicable.

B. Dispor na rasante de entrada da ra, de condicins tcnicas de presin que de acordo coa instalacin da vivenda sexan axeitadas e conformes coa normativa legal aplicable, e de acordo as condicins tcnicas exixibles o servizo.

C. Solicitar entidade subministradora as aclaracins, informacins e asesoramento necesarios sobre o servizo.

D. A que se lle facturen os consumos de acordo coas tarifas vixentes.

E. Subscribir un contrato ou pliza de subministro suxeito s garantas da normativa establecida.

F. Formula-las reclamacins administrativas que considere convenientes de acordo co procedemento establecido neste Regulamento.

G. Elixir obrigatoriamente un instalador autorizado que execute as instalacins interiores.

   
  CAPTULO 3 -ACOMETIDAS  
 

Artigo 7. Solicitudes

A solicitude de acometidas s redes de distribucin de auga potable deber presentarse de forma independente para cada finca que legal ou fisicamente constita unha unidade de edificacin, debendo cada unha delas satisfacer por separado as condicins previstas neste Regulamento.

Considranse unidades de edificacin independentes os edificios de un s portal, ou cada un dos portais no caso de que existan varios nun mesmo edificio. Os locais que estean sitos nas plantas inferiores da unidade independente de edificacin, anda cando non tiveran acceso comn, debern abastecerse da correspondente batera xeral de contadores, que todo inmoble debe posur. Naqueles casos nos que se considere axeitado, o titular do uso dun local comercial ou industrial de planta baixa dun inmoble poder solicitar acometidas independentes. Neste caso, se estar o disposto polos servizo tcnicos municipais.

Artigo 8. Tramitacin de solicitudes

A peticin farase en impreso normalizado que facilitar o concello. Na solicitude farase constar o nome do solicitante ou a sa razn social, o seu enderezo e o telfono, a efectos de notificacin, as como o enderezo para o que se solicita a acometida.

Artigo 9. Solicitude de acometidas

A solicitude de acometida non ser aprobada se non se dan as circunstancias seguintes:

A. Que o inmoble a abastecer non estea sito na rea de cobertura do abastecemento, no momento da solicitude.

B. Que nas ras, camios, estradas ou prazas de carcter pblico que linden co inmoble ou parcela para os que se solicita a acometida, ou aos que estes dean fachada, non existan instaladas e en servizo, conducins pblicas da rede de distribucin de auga potable.

Cando nunha va pblica estean situadas conducins baixo as das beirarras, a existencia das mesmas na beirarra oposta a correspondente o suposto contemplado, no supor en ningn caso o cumprimento do pargrafo anterior, salvo xuzo dos servizos tcnicos municipais.

C. Que o inmoble non conte con instalacins interiores adecuadas, de acordo o marcado pola lexislacin vixente, tal como indican as disposicins bsicas (DB) HS4 do CTE (Cdigo Tcnico da Edificacin).

D. Por falta de presentacin de calquera dos documentos esixidos.

E. Cando a presin no punto de acometida do abastecemento sexa insuficiente para un correcto servizo ou sexa excesiva e non se corrixa polo usuario, todo elo a xuzo dos servizos tcnicos municipais.

F. Que o inmoble a abastecer no dispoa de redes de evacuacin de augas residuais ou no tea solucionado o problema da vertedura.

Cando para realizar unha acometida existira a posibilidade de realizar unha ampliacin ou modificacin da rede existente, e esta circunstancia se considerara, e non fora causa de denegacin da mesma, ser a Entidade Subministradora a que determine que obras son necesarias realizar en cada caso e ser o peticionario o que abone o importe das mesmas. En todo caso estarase ao que determinen os Servicios Tcnicos Municipais.

Artigo 10. Aprobacin ou denegacin de acometidas

A aprobacin de acometidas ou denegacin das mesmas corresponderalle Alcalde ou rgano en quen delegue, previo informe dos servizos tcnicos municipais.

Unha vez aprobada a acometida, se estar, en canto a sa execucin, o disposto no Estudo Tcnico Econmico da Tarifa de Acometidas de Abastecemento de Auga, aprobado polo concello das Somozas, as como ao disposto no presente Regulamento.

Artigo 11. Realizacin de acometidas

As acometidas sern executadas por la Entidade Subministradora ou pola empresa habilitada para este traballo que estar autorizada expresamente polo Concello das Somozas. Sern a cargo dos solicitantes os gastos de execucin das mesmas, de acordo a tarifa aprobada polo Concello.

As caractersticas das acometidas, tanto no que respecta as sas dimensins os seus compoentes, tipo e calidade dos seus materiais, como a sa forma de execucin e punto de conexin, sern determinadas polos Servizos Tcnicos Municipais e sern de conformidade o establecido na normativa vixente e no Regulamento do Servizo das Somozas.

En todo caso, as acometidas estarn realizadas en polietileno de baixa densidade cunha presin nominal mnima de 10 bares tanto para a tubera como para o resto de accesorios, e as unins empregadas, sern de latn. As mesmo, tal como se dispn no artigo anterior, se estar o determinado polo Estudo Tcnico Econmico da Tarifa de Acometidas de Abastecemento de Auga.

Como norma xeral o dimetro interior da canalizacin da rede de distribucin onde se conecte a acometida ser como mnimo o dobre do dimetro interior da acometida.

As instalacins contraincendios particulares dispoern dun depsito de reserva que asegure a subministracin de auga ao sistema. A acometida ser dimensionada polos Servizos Tcnicos Municipais.

As acometidas realizaranse sempre por vas pblicas, cun trazado perpendicular a tubera da rede xeral, salvo nos tramos que deban sortear outros servizos pblicos.

A acometida iniciarase na tubera xeral de distribucin e finalizar na zoa pblica xunto o lmite da propiedade do usuario. O resto de instalacins necesarias para o abastecemento de auga, situadas na zoa privada, sern por conta e cargo do usuario e sern realizadas por un instalador autorizado.

O mantemento da acometida, na sa parte pblica, realizarase polo Concello, con cargo as tarifas, aprobadas na Ordenanza Fiscal correspondente.

   
  CAPTULO 4 - INSTALACINS INTERIORES  
 

Artigo 12. Execucin e mantemento da instalacin

As obras na propiedade privada correspondentes a apertura e peche de gabia, as como rozas e perforacins de muros e pavimentos e as sas reposicins para o tendido da instalacin interior (dende o final da acometida, realizada en zoa pblica), sern efectuados e a cargo do usuario e baixo a sa exclusiva responsabilidade.

A instalacin interior, con excepcin da colocacin do contador, ser realizada por instalador autorizado polo organismo correspondente, e haber de executarse cumprindo as normas para as instalacins interiores de subministro de auga, na actualidade aprobadas, de acordo o R. D. 314/2006, que regula o CDIGO TCNICO DA EDIFICACIN, modificado por el R.D. 1351/2007 de 19 de Outubro, e correccins de erros posteriores, publicadas no B.O.E. de 25 de Xaneiro do 2008.

As mesmo deber cumprirse toda a regulamentacin autonmica vixente no momento da concesin da acometida (en particular o Decreto 42/2008 e Orde 13 abril 2009), as como o disposto no presente Regulamento.

Da instalacin, expedirase o Certificado de Instalacin correspondente, que ser documento imprescindible para a solicitude de alta no subministro. Dito Certificado de Instalacin axustarase aos modelos legalmente vixentes en cada momento e ser emitido por un Instalador Autorizado.

A conservacin e mantemento das instalacins interiores, sern por conta do usuario do subministro de auga.

Artigo 13. Prohibicin de mesturar auga de diferentes procedencias

As instalacins correspondentes a cada pliza non podern ser conectadas a unha rede, tubera ou distribucin de outra procedencia. Tampouco poder conectarse ningunha instalacin procedente doutra pliza de abono, nin mesturar a auga dos servizos con calquera outro. O usuario instalar os dispositivos regulamentarios para impedi-los retornos accidentais cara a rede.

   
  CAPTULO 5 CONTADORES  
 

Artigo 14. Control de consumos

A medicin dos consumos que servirn de base para a facturacin de todo subministro realizarase mediante contador, que o nico medio que dar fe da contabilizacin do consumo, sen prexuzo do establecido para cada caso nas normas bsicas para instalacins interiores de subministro de auga.

O contador, deber ser adquirido polo usuario, sendo polo tanto da sa propiedade.

Como norma xeral a medicin de consumos efectuarase mediante:

1. Contador nico: cando no inmoble ou finca s exista unha vivenda ou local, en instalacins contraincendios, en subministros provisionais para obras, as como en polgonos en proceso de execucin de obras en tanto non sexan recibidas as sas redes de distribucin interior.

2. Batera de contadores divisionarios: cando exista mis dunha vivenda ou local, ser obrigado instalar un aparato de medida para cada unha delas e os necesarios para os servizos comns.

Toda vivenda unifamiliar ou local comercial independentemente de que sexa destinado a actividades industriais, exercicio profesional ou a prestacin de calquera servizo dispor dun contador individual que ser propiedade do usuario.

Os edificios nos que fose necesario instalar grupos de elevacin de auga, os servizos tcnicos municipais podern exixir dispor dun contador xeral para control de consumos. Este contador xeral de referencia estar instalado en cabeceira da acometida ou depsito comunitario, e na pliza correspondente a esta acometida figurar como usuario a comunidade de usuarios.

En caso de que unha comunidade de usuarios tivera instalados contadores individuais a facturacin levarase a cabo polos importes correspondentes a cada contador individual. Nembargantes cando o consumo do contador xeral fose maior que a suma das medidas dos contadores individuais a diferencia facturarase comunidade de usuarios.

Artigo 15. Contador nico

Os contadores ou medidores de caudais do subministro de auga potable sern dos tipos homologados, aprobados e verificados polos Organismos competentes, e o seu dimetro ser determinado polos Servizos Tcnicos Municipais.

Instalaranse en posicin horizontal coa esfera cara enriba, nun armario homologado pola entidade subministradora, exclusivamente destinado a este fin, emprazado na planta baixa do inmoble xunto portal de entrada e encaixado no muro da fachada ou cerramento da propiedade que se pretende abastecer, e en calquera caso, con acceso directo dende a va pblica.

Excepcionalmente e previo informe dos servizos tcnicos municipais poder instalarse noutro lugar sito o mis prximo posible fachada ou cerramento da propiedade

Utilizaranse contadores de clase B C que dispoan da correspondente verificacin primitiva de acordo a orde 28/12/1988 ou alternativamente tern un valor R≥100 e cumprirn coa UNE 14.154 e o establecido no RD 889/2006.

O armario para a colocacin do contador estar perfectamente impermeabilizado e illado termicamente para evitar as roturas dos contadores por xeadas, estar dotado dunha porta e peche homologados pola Entidade Subministradora. A base do armario quedar a unha altura do chan entre un mnimo de 50 cm. e un mximo de 110 cm.

No caso de contadores para obras seguiranse os mesmos criterios establecidos nos pargrafos anteriores.

No caso de non dispor de soporte fsico con acceso a va pblica para a situacin do armario do contador, este colocarase nun soporte prefabricado de formign ou ben sobre unha estrutura de obra de fbrica, de solidez suficiente.

En tdolos casos o usuario deber manter o seu cargo o armario no que se site o contador, sendo da sa responsabilidade a adecuacin dos mesmos as normativas vixentes.

En instalacins contraincendios os contadores de control sern de paso libre e da mesma seccin que a acometida.

Artigo 16. Bateras de contadores divisionarios

As bateras de contadores divisionarios instalaranse nos locais ou armarios nica e exclusivamente destinados a este fin, emprazados na planta baixa do inmoble en zoa de uso comn, con acceso directo dende o portal de entrada, e sern colocadas por un instalador autorizado.

As bateras para centralizacin de contadores respondern a tipos e modelos oficialmente aprobados e homologados tendo e conta que tdolos contadores debern situarse en posicin horizontal e coa esfera cara enriba.

No caso de que houbera baixos sen dividir, a centralizacin de contadores deber contar cunha previsin de 1 contador por cada 150 m2 ou fraccin da sa superficie en planta de dito baixo.

O dimetro dos contadores ser determinado polos Servizos Tcnicos municipais.

Artigo 17. Instalacin e retirada do contador

Non se instalar ningn ata que o usuario do servizo subscriba a pliza de usuario correspondente.

A colocacin, retirada e instalacin de contadores realizarase exclusivamente pola entidade subministradora. O custo da instalacin ou retirada quedar determinado polo correspondente cadro de prezos, dentro da Ordenanza do Servizo.

O contador na sa unin coa instalacin ser precintado pola entidade subministradora non podendo ser manipulado mis que polo persoal da mesma.

Os contadores ou aparatos de medida, podern retirarse por calquera das seguintes causas:

1.- Por extincin do contrato de subministro.

2.- Por avara do aparato de medida.

3.- Por renovacin peridica.

4.- Por alteracin do rxime de consumos, en tal medida que desborde, por exceso ou por defecto, a capacidade terica do aparato instalado.

No suposto de que a retirada, supoa a reposicin dun novo contador, este, ser a cargo do usuario do subministro.

Artigo 18. Verificacin e conservacin de contadores

Todo usuario poder solicitar da Entidade Subministradora a retirada do seu contador para proceder a verificacin do mesmo, que ser realizada polo Organismo Competente da Administracin Pblica ou Entidade colaboradora designada polo mesmo.

Os gastos que orixine a verificacin sern a cargo do peticionario. No caso no que se demostre o anormal funcionamento do aparato, o usuario ter dereito a refacturacin do perodo inmediatamente anterior, o da verificacin. Esta, farase, na mesma porcentaxe, do erro indicado pola verificacin.

Ser obriga do usuario a custodia do contador ou aparato de medida, as como mante-lo mesmo en perfecto estado, sendo extensible esa obriga tanto ns precintos do contador como as etiquetas de aquel. A responsabilidade que se derive do incumprimento desta obriga recaer directamente sobre o usuario titular do subministro.

Unha vez instalado, anda que sexa propiedade do usuario, non poder ser manipulado mis que polos empregados do servizo e a eses efectos ser debidamente precintado cantas veces se proceda a sa colocacin. O usuario ter a obriga de facilitar s representantes e operarios do servizo acceso contador, sempre e canto presenten a correspondente acreditacin do servizo.

A conservacin do contador realizarase por la Entidade Subministradora con cargo a correspondente taxa, de acordo o estipulado na Ordenanza do Servizo. En todo caso, estarase o disposto no estipulado nos seguintes pargrafos.

No suposto de avara ou rotura do contador por neglixencia do usuario, danos intencionados, xeadas, falla de mantemento do armario ou batera de contadores, ou outras causas diferentes o uso normal do contador, a reposicin do contador ser a cargo do usuario, incluso no caso de existir a taxa de conservacin do contador.

No caso de avara do equipo de medida polos supostos indicados nos pargrafos anteriores, ou ben pola avara do equipo debido o seu uso normal (no suposto de non existir a taxa de conservacin do contador), e unha vez comunicada por escrito o usuario, este, dispor dun prazo dun mes para repoer o contador avariado, que ter que ser colocado pola entidade subministradora. De non facelo as, podera dar lugar a suspensin do subministro.

   
  CAPTULO 6 - CONDICINS DO SUBMINISTRO DE AUGA  
 

Artigo 19. Carcter do subministro

En funcin do uso que se faga da auga, o carcter so subministro tipificarase en: usos domsticos e usos non domsticos.

A clasificacin destes usos farase atendendo ao establecido no artigo 6 do Decreto 136/2012 de 31 de maio da Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas pblicos de depuracin de augas residuais.

Artigo 20. Subministros para usos domsticos

Son usos domsticos da auga os usos particulares que corresponden co uso da auga para beber, para sanitarios, para duchas, para cocia e comedor, para lavados de roupa e de vaixelas, para limpezas, para regas de parques e xardns, para refrixeracin e para acondicionamentos domiciliarios sen actividade industrial e mais con outros usos da auga que se poidan considerar consumos inherentes ou propios da actividade humana non industrial, nin comercial, nin agrcola, nin gandeira, nin forestal.

Artigo 21. Subministros para usos non domsticos

Son usos non domsticos da auga os correspondentes s actividades clasificadas na

Clasificacin nacional de actividades econmicas, aprobada polo Real decreto 475/2007, do 13 de abril, ags que se asimilen a usos domsticos

En funcin do carcter de suxeito contratante do subministro, este, tipificarase:

A. Actividade empresarial, outras industrias e obras:

Dentro dos usos non domsticos establcense os realizados por actividades empresariais sitas nas reas de desenvolvemento empresarial determinadas polo Concello e definidas na Ordenanza Fiscal da auga potable e outras actividades industriais desenvolvidas fora das areas empresariais antes sinaladas.

Entndese por industriais, os subministros prestados a calquera clase de industria, na que a auga, forme parte do desenrolo da sa actividade industrial as como as redes interiores contra incendios.

Entndese por obras os subministros efectuados aos inmobles onde se realicen obras que tean a consideracin de maiores, permanecendo suxeito tarifa sinalada en tanto non sexa obtida a correspondente licenza de primeira ocupacin, apertura ou cambio de uso e sexa solicitado o referido cambio.

B. Usos de auga en alta: Entendese por auga en alta, o subministro a outros concellos, a travs do seu correspondente punto de enganche.

C. Subministros s servizos municipais - tdolos subministros de carcter municipal sern gratutos realizndose a ser posible mediante contador.

Non estarn suxeitos taxa os inmobles declarados ruinosos ou que tean a condicin de soar ou terreo.

   
  CAPTULO 7 - CONTRATACIN DO SUBMINISTRO  
 

Artigo 22. Obxecto e alcance do contrato

Os contratos de subministro formalizaranse para cada vivenda, piso, local industrial ou obra que constita unha unidade independente. Cada subministro quedar adscrito s fins para os que se concedeu, non podendo adicalo a outros fins ou modifica-lo seu alcance, para o que, en calquera caso ser necesaria unha nova solicitude, e no seu caso, o contrato conseguinte.

Artigo 23. Suxeitos do contrato

Os contratos de subministros formalizaranse entre a entidade subministradora e o titular do dereito de uso da finca, local ou industria a abastecer, ou por quen o represente.

Artigo 24. Duracin da pliza

Os contratos consideraranse estipulados polo prazo fixado na pliza e entenderase tacitamente prorrogados polo mesmo perodo a menos que unha das partes, cun mes de antelacin avise de forma expresa e por escrito a outra parte do desexo de dalo por finalizado. Corrern pola sa conta os gastos causados pola retirada do contador.

Artigo 25. Subscricin da pliza

Non se levar a cabo ningn subministro sen que o usuario tea subscrito coa Entidade Subministradora a correspondente pliza de abono ou contrato de subministro. Unha vez concedido o subministro este non ser efectivo ata que o usuario non faga efectivos os traballos de conexin e pago dos dereitos sinalados na ordenanza.

A solicitude de subscricin o peticionario acompaar os seguintes documentos:

Certificado de Instalacin visado pola Administracin competente.

Escritura de propiedade , contrato de arrendamento ou documento que acredite dereito de uso sobre a vivenda ou local.

Documento que acredite a personalidade do solicitante

Aquela outra documentacin que se esixa polos servizos tcnicos municipais

Artigo 26. Traslado e cambio de usuarios

Os traslados de enderezos e a ocupacin do mesmo local por persoa distinta da que subscribiu pliza, esixen novo contrato, ou no seu caso, a subrogacin no anterior, sempre que se cumpran os requisitos establecidos neste Regulamento.

Artigo 27. Subrogacin

O falecemento do titular da pliza de abono, o seu cnxuxe, descendentes, fillos adoptivos, plenos, ascendentes e irmn que houbesen convivido habitualmente na vivenda, podern subrogarse nos dereitos e obrigas da pliza. Tamn poderase subrogar calquera outro herdeiro ou legatario da propiedade ou uso da vivenda ou local no que se realice o subministro. A subrogacin, so surtir efecto, mediante a presentacin da documentacin que as o acredite.

   
  CAPTULO 8 REGULARIDADE NO SUBMINISTRO  
 

Artigo 28. Continuidade do servizo

Salvo causa de forza maior ou avaras nas instalacins pblicas a entidade subministradora ten a obriga de manter permanentemente o servizo, cando non conste o contrario nos contratos ou plizas de subministro.

Artigo 29. Suspensins temporais

A entidade subministradora poder suspender temporalmente o servizo cando:

sexa imprescindible para proceder mantemento, reparacin ou mellora das instalacins o seu cargo

no suposto de perda da potabilidade da auga que implique risco para a sade

causas de forza maior ou de recoecida urxencia

Nos cortes previsibles ou programados a entidade subministradora deber dar aviso poboacin con 48 horas de antelacin de xeito que quede garantida a informacin sobre o corte do subministro.

   
  CAPTULO 9 - LECTURAS, CONSUMOS E FACTURACIN  
 

Artigo 30. Periodicidade das lecturas

A entidade subministradora estar obrigada a establecer un sistema de toma de lecturas permanente e peridico de forma que para cada usuario os ciclos de lecturas contean no posible o mesmo nmero de das. A facturacin de consumos farase trimestralmente ou coa periodicidade que fixe o Concello, independentemente da periodicidade con que se fagan as lecturas.

Artigo 31. Horario de lecturas

A toma de lecturas ser realizada en horas hbiles ou de normal relacin co exterior, polo persoal autorizado expresamente pola entidade subministradora, provisto da sa correspondente documentacin de identidade. En ningn caso o usuario poder impoer a obriga de tomar a lectura fora do horario que tea establecido a entidade subministradora.

Artigo 32. Lectura polo usuario

Cando por ausencia do usuario non fora posible a toma de lectura, o propio usuario poder comunicala por telfono a entidade subministradora no n 981 40 41 01.

Artigo 33. Determinacin dos consumos

Como norma xeral a determinacin dos consumos que realice cada usuario concretarase pola diferencia entre as lecturas de dous perodos consecutivos de facturacin. A entidade subministradora guiarase para a facturacin de consumos, exclusivamente polos aparatos de medida do servizo debidamente homologados non obrigndose a aceptar as reclamacins que se apoien en lecturas dos contadores non instalados pola mesma.

No momento en que a entidade subministradora a travs das lecturas efectuadas en contador ou por outro medio, detecte consumos desproporcionados s habituais, no prazo de dez das, comunicarase por escrito usuario, obxecto de que este realice as oportunas comprobacins na sa instalacin.

Artigo 34. Consumos estimados

Cando non sexa posible coecer os consumos realmente realizados, como consecuencia de avara no equipo de medida, ausencia do usuario no momento en que se intentou tomar a lectura, a facturacin do consumo efectuarase conforme ao consumo realizado durante o mesmo perodo de tempo no ano anterior, o no seu caso nos perodos anteriores.

Se isto non fose posible, facturrase un consumo estimado en funcin do uso e caractersticas da finca que, como mnimo, ser equivalente a capacidade nominal do contador por 30 horas de utilizacin mensual.

Os consumos as estimados tern o carcter de definitivos no suposto de avara no contador, e a conta nos outros supostos nos que unha vez efectuada a lectura correcta, normalizarase a situacin por exceso ou por defecto no seguinte perodo.

Artigo 35. Forma de pago das facturas ou recibos

O usuario poder facer efectivos os importes facturados pola entidade subministradora nas, entidades de crdito ou outros establecementos autorizados pola entidade subministradora, ou ben domicilia-los recibos nas sas contas bancarias.

Artigo 36. Prazo de pago

O usuario dispor dun mes contado a partir da data da notificacin do recibo. De non facelo neste prazo proceder o recargo con liquidacin de intereses de demora correspondentes, sen prexuzo da suspensin do subministro.

Artigo 37. Correccin de erros na facturacin

O usuario poder obter da entidade subministradora calquera informacin relacionada coas lecturas, facturacins, comprobacins de contador, cobros, tarifas aplicadas e en xeral sobre toda cuestin relacionada co subministro que se xere nun perodo dun ano anterior data de presentacin da reclamacin.

O usuario ter dereito reclamacin da devolucin de ingresos indebidos servizo. A devolucin farase unha vez se comprobe o erro na facturacin. Non ser atendida reclamacin sobre consumo de auga que non sexa formulada polo usuario ou persoa que lle represente legalmente.

   
  CAPTULO 10 FRAUDES. SUSPENSIN DO SUBMINISTRO E RESCISIN DO CONTRATO  
 

Artigo 38. Fraudes no subministro de auga potable

Considerrase como fraude:

1.- Utilizar auga do Servizo sen ter subscrito contrato de abono.

2.- Executar acometidas sen ter cumprido previamente os requisitos previstos neste Regulamento.

3.- Falsear a declaracin inducindo o Servizo a facturar menor cantidade que a que se deba satisfacer polo subministro.

4.- Modificar ou ampliar os usos os que se destina a auga potable, especificados no contrato de subministro.

5.- Levantar os contadores instalados sen autorizacin do Servizo; romper os precintos, o cristal ou a esfera dos mesmos; desnivelalos, interrompelos ou paralos e, en xeral toda accin que tenda a desfigurar a indicacin destes aparatos e a prexudicar, polo tanto, os intereses municipais.

6.- Establecer ramais, derivacins e enxertos que poidan traer consigo o uso fraudulento da auga potable por interesados ou por terceiros.

7.- Introducir modificacins ou realizar ampliacins na instalacin, sen previa autorizacin.

8.- Revender a auga potable obtida polo contrato de subministro co Servizo, ou subministrar auga a vivendas que carezan do Servizo anda que non constita revenda.

Artigo 39. Actuacin por anomalas

Cando polo persoal do Servizo se atopen derivacins nas sas redes, con utilizacin do subministro sen convenio algn, e dicir, realizadas clandestinamente, dito Servizo poder efectuar o corte inmediato do subministro en tales derivacins.

Si, o ir a realizar o persoal facultativo a comprobacin dunha denuncia por fraude se lle negar a entrada no domicilio dun usuario, o Servizo Municipal de Augas estar autorizado para suspender o subministro de auga potable.

Artigo 40. Liquidacin de fraude

A Entidade Subministradora, formular a liquidacin do fraude, considerando os seguintes casos:

1.- Que no existira contrato algn para o subministro de auga.

2.- Que, por calquera procedemento, fose manipulado ou alterado o rexistro do contador ou aparato de medida.

3.- Que se fixeran derivacins de caudal, permanente ou circunstancial, antes dos equipos de medida.

4.- Que se utilice a auga potable para usos distintos dos contratados, afectando a facturacin dos consumos segundo a tarifa a aplicar.

A Entidade Subministradora, practicar a correspondente liquidacin, segundo os casos, das seguintes formas:

Caso 1 .- Formularase unha liquidacin por fraude, que incluir un consumo equivalente a capacidade nominal do contador que regulamentariamente tivera correspondido as instalacins utilizadas para a accin fraudulenta, cun tempo de 2 horas diarias de utilizacin ininterrompidas e durante o prazo que medie entre a adquisicin da titularidade ou dereitos de usos das instalacins citadas, e o momento no que fora emendada a existencia do fraude detectado, sen que poida estenderse en total a mais dun ano.

Caso 2 .- Tomarase como base para a liquidacin da conta do fraude a capacidade nominal, computndose o tempo a considerar en 2 horas diarias dende a data da ltima verificacin oficial do contador sen que este tempo exceda do ano, descontndose os consumos que durante ese perodo de tempo houberan sido usuarios polo autor do fraude.

Caso 3 .- Liquidarase como no caso 1, de no existir contrato de subministro, e sen facerse desconto algn pola auga medida polo contador.

Caso 4 .- A liquidacin da conta da auga utilizada en forma indebida practicarase a favor da Entidade Subministradora, aplicando o consumo, a diferencia existente entre a tarifa que en cada perodo correspondese o uso real que se est dando a auga, e as que, en dito perodo se tiveran aplicado o uso contratado. Dito perodo no poder ser computado en mais dun ano.

En tdolos casos, o importe do fraude deducido conforme os preceptos establecidos nos pargrafos anteriores, estar suxeito os impostos que lle foran repercutibles.

As liquidacins que formule a Entidade Subministradora, sern notificadas os interesados, que, contra las mesmas, podern formular reclamacins no Organismo Competente da Administracin Pblica , sen prexuzo das demais accins das que se consideren asistidos.

As reclamacins non paralizarn o pago das facturacins ou liquidacins obxectos das mesmas. Unha vez resolta a reclamacin, a Entidade Subministradora, en base a cantidade satisfeita polo usuario, realizar a correspondente liquidacin.

Cando o fraude puidese revestir carcter de delito o falta, sen prexuzo de aplicar a sancin administrativa que corresponda, darase conta do mesmo a xurisdicin competente para que, no seu caso, exixa a responsabilidade criminal a que houbera lugar.

Artigo 41. Recursos administrativos de reposicin

Contra as decisins adoptadas pola Entidade Subministradora poder interpoerse recurso de reposicin ante a Alcalda, cuxa resolucin causar estado, podendo interpoerse contra a mesma recurso contencioso administrativo.

Dito recurso de reposicin deber presentarse no prazo dun mes contado dende a notificacin ou publicacin do acto que se trata de impugnar; entendndose desestimado, transcorrido un mes dende a sa interposicin sen que se notifique o recorrente a resolucin do mesmo.

Artigo 42. Recursos contencioso administrativo

Contra o obxecto do recurso de reposicin, contra a resolucin do mesmo, ou contra ambos a vez, poder interpoerse recurso contencioso administrativo ante a sala do Contencioso Administrativo de Ferrol.

O prazo para interpoelo ser de dous meses dende a notificacin do acordo resolutorio do recurso de reposicin si expreso; si non o fora, o prazo ser de seis meses a contar dende a data da interposicin do recurso de reposicin.

Artigo 43. Causas de suspensin do subministro

A entidade subministradora de auga poder sen prexuzo do exercicio das accins que correspondan, suspende-lo subministro s seus usuarios nos casos seguintes:

A. Cando o usuario negue a entrada ao seu domicilio ao persoal da entidade subministradora para o exame das instalacins.

B. Polo non pagamento das facturas dentro do prazo de tres meses

C. Cando un usuario goce de subministro sen contrato

D. Se o usuario procede cesin de auga a outra persoa de xeito gratuto ou oneroso

E. Se existe rotura de precintos do contador ou limitacins de consumo

F. Incumpri-las condicins previstas neste Regulamento en canto utilizacin da auga e conservacin de instalacins e contadores

   
  CAPTULO 11 - RXIME ECONMICO  
 

Artigo 44. Sistema de tarifas

As tarifas a aplicar polo subministro de auga sern as previstas na Ordenanza Fiscal correspondente, sinalando os diferentes tipos de uso, as como as cuotas a aplicar.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Este Regulamento entrar en vigor o da da sa publicacin no BOP.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigoroda da sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios