Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - ORDENANZA REGULADORA DA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE BOIMORTO

Publicación provisional : 30-09-2014 BOP N 186 -- Publicación definitiva : 14-11-2014 BOP N 219
Redacción Aplicable desde 02-12-2014

Redacciones Redacciones
 - 1.- EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - 2.- NORMATIVA
 - Disposicin
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  1.- EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A evolucin do mercado de traballo, o incremento do desemprego e a situacin de crise fan necesario articular medidas e accins de atencin constante e especializada dirixidas a aqueles colectivos que estn en situacin de desemprego.

A Bolsa de emprego xestionada polo Concello de Boimorto ten como finalidade que os inscritos nela (desempregados/as) e as empresas do noso municipio dispoan dun medio mis que contriba a unha maior eficacica e eficiencia do mercado laboral.

Esta Bolsa de emprego vai dirixida a persoas que busquen emprego e aos/as empresarios/as que buscan traballadores/as para a sa empresa, realizando unha labor informativa, poendo en contacto a ambos os dous colectivos. Facndose unha ferramenta xil como transparente e eficaz disposicin do cidadn en xeral.

A alta nesta Bolsa de emprego non supor a alta noutras bolsas de emprego e procesos de seleccin de persoal do Concello de Boimorto.

En ningn caso a Bolsa de emprego municipal se entende como un servizo que proporcione postos de traballo in situ, senn que colabora coa persoa desempregada.

   
  2.- NORMATIVA  
 

ARTIGO 1. DEFINICIN E OBXECTO

Esta ordenanza ten por obxecto regular a constitucin e funcionamento da Bolsa de emprego do Concello de Boimorto. Esta Bolsa de emprego est ideada para prestar un servizo de intermediacin laboral entre persoas desempregadas e empresas en bsqueda de traballadores/as.

A Bolsa de emprego xestionada polo Concello de Boimorto ten como obxectivos:

1. Intermediar laboralmente de xeito que a bolsa constita unha ferramenta de conexin entre a demanda de emprego existente e as ofertas de emprego.

2. Establecer e afianzar contactos co sector empresarial da zona como estratexia facilitadora do acceso ao mercado de traballo.

3. Promover a insercin laboral dos/as traballadores/as e orientar a sa formacin para facilitar ou mellorar as sas posibilidades de acceso a un posto de traballo por conta allea ou propia.

4. Xestin de axudas municipais para o fomento da creacin de emprego.

Deste xeito, a Bolsa de emprego constituira un servizo adicional ao que presta o Servizo Pblico de Emprego de Galicia a travs das Oficinas de Emprego.

ARTIGO 2. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

Sern requisitos para formar parte da Bolsa de emprego do Concello de Boimorto:

1. Ser maior de dezaseis anos. No caso de que a persoa desempregada non tea a maiora de idade a solicitude deber ir asinada polo representante legal ou titor/a da persoa solicitante.

2. Ser espaol ou tela nacionalidade dun dos Estados da Unin Europa ou pertencer a calquera dos estados aos que sexa aplicable o dereito a libre circulacin de traballadores no estranxeiro.

Sern requisitos especficos para formar parte da Bolsa de emprego:

1. Estar en situacin de desemprego e inscrito como demandante de emprego no Servizo Pblico de Emprego correspondente.

2. Empadroamento no Concello de Boimorto.

ARTIGO 3. INSCRICINS

Para realizar a inscricin na Bolsa de emprego do Concello de Boimorto a persoa candidata deber:

1) Realizar a preinscricin:

A persoa candidata realizar a sa preinscricin da seguinte forma:

En modelo normalizado que figura como Anexo I desta ordenanza, que ao efecto se lle entregar persoa interesada, ou ben poder descargalo na pxina web do Concello de Boimorto.

Unha vez cumprimentado o Anexo I, presentarase no Rexistro do Concello dirixida ao Departamento de Emprego.

2) Realizar a entrevista de inscricin:

A persoa candidata unha vez realizada a preinscricin ser citada para realizar unha entrevista onde se formalizar a recollida de informacin e a sa inscricin na Bolsa de emprego.

Nesta entrevista de inscricin a persoa candidata presentar a seguinte documentacin:

- Fotocopia DNI

- Certificado do Servizo Pblico de Emprego da situacin de desemprego actualizado.

- Informe de Vida Laboral da Seguridade Social actualizado.

- Currculo.

- Anexo II ( Inscricin na Bolsa de Emprego)

- Aneso III ( Autorizacin para a proteccin de datos)

Todos os datos includos no currculo, as como nos impresos sern tratados baixo a mis estrita confidencialidade, e sern revisados e actualizados de forma peridica.

ARTIGO 4. FUNCIONAMENTO DA BOLSA DE EMPREGO

A atencin ao pblico da Bolsa de emprego realizarase de luns a venres, dentro dos horarios das oficinas municipais.

Calquera variacin dos datos achegados Bolsa de emprego deber comunicarse presentando a travs do Rexistro o impreso de modificacin, recollido no Anexo III desta ordenanza, acompaado da documentacin oportuna.

A inscricin na Bolsa de emprego ter unha vixencia de 24 meses dende a data de rexistro da preinscricin. Pasado este perodo de tempo a inscricin dbese renovar, empregando o impreso que figura no Anexo III desta ordenanza.

Se a persoa inscrita, por calquera motivo, quere darse de baixa na Bolsa de emprego, deber solicitala polos mesmos medios establecidos para a inscricin empregando o impreso do Anexo III.

Artigo 4.1. Xestin das ofertas de emprego

Os empregadores que precisen incorporar s sas empresas a un traballador debern realizar a correspondente solicitude ao Departamento de emprego do Concello de Boimorto, mediante a cumprimentacin do impreso elaborado ao efecto, recollido no Anexo V da presente ordenanza, mediante unha breve descricin do perfil que deben cumprir as persoas candidatas.

O proceso de inscricin da oferta deber formalizarse directamente no Departamento de emprego, mediante a presentacin do Anexo V debidamente cuberto e asinado para as proceder ao envo de persoas candidatas.

Tras unha preseleccin dos perfs dos candidatos mis apropiados para o posto, se os houbese, o tcnico responsable da xestin da Bolsa de emprego porase en contacto coas persoas incritas preseleccionadas para informarlles da oferta e comprobar o seu interese en participar no proceso. Seguidamente remitirase unha copia dos currculos aos empregadores solicitantes. A entrega dos currculos das persoas candidatas preseleccionadas aos solicitantes ser inmediata trala incorporacin da sa disponibilidade. A comprobacin do interese do candidato, nos casos de urxencia, poder ser obviado entregandose directamente os datos dos posibles candidatos empresa, co gallo de que esta proceda a realizar a seleccin.

Unha vez entregados os currculos, o empregador decidir o mtodo de seleccin das persoas candidatas preseleccionadas, quedando baixo a sa responsabilidade de tutela a confidencialidade dos currculos entregados.

Finalizada a seleccin, a empresa compromtese a destruir os currculos das persoas candidatas non contratadas.

No caso de non existir persoas candidatas que cumpran os requisitos da oferta consultarase coa empresa a posibilidade de elaborar un anuncio que se pode dar a coecer no taboleiro de anuncios e na pxina web do Concello.

O ofertante deber notificar no Departamento de emprego o resultado do proceso de seleccin.

ARTIGO 5. TIPO DE DATOS SUSCEPTIBLES DE SEREN ALMACENADOS

Os datos susceptibles de seren almacenados das persoas candidatas sern:

- Nome e Apelidos, DNI, telfonos, correo electrnico, enderezo, poboacin, data de nacemento.

- Fotografa

- Formacin acadmica e cursos

- Experiencia profesional

Non se pedirn nin se aceptarn datos relacionados coa etnia, preferencias sexuais, crenzas relixiosas nin similares.

ARTIGO 6. DEREITOS E DEBERES

Artigo 6.1. Dereitos e deberes das persoas inscritas na Bolsa de emprego do Concello de Boimorto

- As persoas candidatas inscritas no ficheiro de emprego tern dereito a coecer todos os artigos contidos na presente ordenanza, as como cantos cambios e modificacins se produzan no mesmo. As mesmo, tern a obriga de respectar todos os artigos contidos nesta ordenanza ao igual que as modificacins ou cambios que se poidan introducir no mesmo.

- As persoas candidatas inscritas na Bolsa de emprego do Concello de Boimorto tern a obriga de ser veraces na descricin das sas aptitudes, formacin, situacin laboral, e todos aqueles datos que proporcionen persoa encargada da bolsa.

- Os traballadores inscritos na Bolsa de emprego do Concello de Boimorto tern o dereito de comprobar os seus datos para actualizalos, modificalos ou dalos de baixa de xeito voluntario, segundo o previsto na Lei Orgnica 15/1999 do 13 de decembro de Proteccin de datos de carcter temporal.

- As persoas candidatas inscritas na bolsa procedern renovacin transcorridos dous anos dende a sa inscricin nela. Esta renovacin realizarase durante os tres meses seguintes data de finalizacin da vixencia da alta na Bolsa de emprego, se isto non se realizase deber facer unha nova inscricin.

Artigo 6.2. Dereitos e deberas das empresas que inscriben unha oferta de emprego na Bolsa de emprego do Concello de Boimorto

- As empresas solicitantes tern dereito a coecer todos os artigos contidos na presente ordenanza, as como cantos cambios e modificacins se produzan no mesmo. As mesmo, tern a obriga de respectar todos os artigos contidos nesta ordenanza ao igual que as modificacins ou cambios que se poidan introducir no mesmo.

- As empresas solicitantes debern estar legalmente establecidas e cumprir coa normativa reguladora de dita actividade.

- No caso de detectarse algunha anomala no proceso, a empresa non poder durante un ano inscribir ofertas na Bolsa de emprego ou definitivamente en caso de reincidencia.

ARTIGO 7. PROTECCIN DE DATOS

Segundo a Lei Orgnica 15/1999 do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal, os datos que incorpore o usuario neste ficheiro sern destinados para a finalidade descrita anteriormente, sendo responsable do ficheiro o Concello de Boimorto, ante o que se deben exercer os dereitos de acceso, oposicin, rectificacin e cancelacin dos datos de carcter persoal.

Os datos de carcter persoal sern tratados co grao de proteccin adecuada, segundo o Real decreto 994/1999 do 11 de xuo, tomndose as medidas de seguridade necesarias para evitar a alteracin coma perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que o poidan empregar para finalidades distintas s desexadas polo usuario.

Non est permitida a cesin doutros datos e a outras entidades diferentes do que se contempla nesta ordenanza.

   
  Disposicin  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

PREINSCRICIN NA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE BOIMORTO

REXISTRO NM:

DEPARTAMENTO DE EMPREGO

D./Dna.

NIF:

Enderezo:

Cd. Postal

Localidade:

Data de Nacemento:

Nacionalidade:

Permiso de traballo:

Si  No

Telfonos:

Correo Electrnico:

EXPOO

Que coezo o contido da Ordenanza da Bolsa de Emprego do Concello de Boimorto, publicada o da ... no BOP.

SOLICITO

A preinscricin na bolsa de emprego do Concello de Boimorto.

De acordo co establecido pola Lei Orgnica 15/1999 do 13 de decembro, de Proteccin de Datos de Carcter Persoal, consinto que estos datos sexan includos no ficheiro de que titular o Concello de Boimorto e poidan ser empregados coa facilidade de prestarme o servizo solicitado nesta instancia e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin que poderei exercitar no domicilio social do Concello de Boimorto, na ra Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A Corua). Consinto ademais que os meus datos sexan comunicados a aqueles organismos e/ou empresas que resulte necesario para tramitar o servizo solicitado.

Data: ________________________ Sinatura __________________________

D./Dna ________________________________________________________________________________________________

con D.N.I.: ____________________________ e enderezo en ____________________________________________________

Concello ____________________________ C.P___________ Telfono de contacto _________________________________

AUTORIZO

Ao Departamento de Emprego do Concello de Boimorto para que solicite de oficio o volante de empadronamento co motivo de inscribirme na Bolsa de Emprego do Concello de Boimorto.

Boimorto ,________de___________de_________20___

Sinatura

ANEXO II

INSCRICIN NA NA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE BOIMORTO

REXISTRO NM:

DEPARTAMENTO DE EMPREGO

D./Dna.

NIF:

Enderezo:

Cd. Postal

Localidade:

Data de Nacemento:

Nacionalidade:

Permiso de traballo:

Si  No

Telfonos:

Correo Electrnico:

EXPOO

Que coezo o contido da Ordenanza da Bolsa de Emprego do Concello de Boimorto, publicada o da no BOP.

SOLICITO

A inscricin na bolsa de emprego do Concello de Boimorto como Desempregado

ESTUDOS FINALIZADOS

 Certificado Escolaridade  BUP  FP1/CM  Diplomatura

 EXB  FP2/CS  COU  Licenciatura

 Bacharelato  ESO  Grao  Postgrao

 Certificado de Profesionalidade ..........................................................................................................................

 Competencias Clave ..........................................................................................................................................

FORMACIN COMPLEMENTARIA

Cursos ...................................................

...........................................................

INFORMTICA E TICS

 Coecemento nivel usuario  Coecementos especficos en ........................................

IDIOMAS

 Galego Nivel _____ CELGA  Espaol  Ingls  Francs  Alemn  Outros

PERMISOS CONDUCIR

 Si  Non Tipo ..............................................................................................................................

MINUSVALA:

 Si  Non Tipo ........................... % .................

CARNS/CAPACITACINS PROFESIONAIS

 Manipulador/-a alimentos  Manip. Prod. Fitosanit.  Socorrista

 CAP Met didtica  Tarxeta profesional construc  Grusta

 Inst. font. e gas; calefaccin  Insta.electricista  Competencia marieiro

 Primeiros auxilios  CAP transporte  Outros especificar ...............................

INTERESADO/A NAS SEGUINTES OCUPACINS (consultar listaxe)

Primeira

Segunda

Terceira

RELACIN DE DOCUMENTACIN QUE ACHEGO (Por ocupacin)

Experiencia 1

Experiencia 2

Experiencia 3

RELACIN DE DOCUMENTACIN QUE ACHEGO

 DNI/NIE ou .  Tarxeta de demandante de emprego

 Currculo  Informe situacin laboral SPEG

 Informe Vida Laboral  Outros .

LISTAXES OCUPACIN

ADMINISTRACIN

COMERCIO E TRANSPORTE

CONSTRUCCIN

HOSTELERA E TURISMO

AGRICULTURA E PESCA

Aux.Admininistrativo

Telefonista/recepcionista

Administrativo/a

Arquivista/bibli.

Contable

Informtico/a

Dipl. Relacins laborais

Lcd. ADE

Axente Desenvolvemento Local

Dependente comercio

DependenteGran.SupCaixerio/a

Reponedor/a

Mozo/a Almacn Repartidor-a Comercial/vendedor Vendedor/a telef. Vix. Seguridade Condutor/a camins

Pens Construcin Albanel

Alicatador/a

Pintor/a

Xefe/a de obra Delineante Condutor/a Excavadora, gra e outra maqu

Camareiro/a bar Camareiro/a restaur Axudante cocia Pasteleiro/a Recepcionista hotel Conserxe

Camaeiro/a pisos Gobernante

Tco./a turismo

Pen agrcola

Pen forestal

Tco medio ambiente Condutor/a maqu.agricola Xardieiro/a Marieiro/a

Patrn embarcacins

OUTRAS PROFESIONS

MONTAXES, INSTALACINS E MANTEMENTOS

INDUSTRIA

ATENCIN PERSOAS NO FOGAR

SANIDADE E ATENCIN ESPECIALIZADA

Avogado/a Animador/a sociocult Traballador/a social Arquitecto/a Formador/a

Mestre/a

Diseador/a graf. Enx.Tco electric

Enx. Tco Industr mec

Orientador/a laboral Socilogo/a

Carpint. Madeira Carp. Meta Fontaneiro/a Electricista

Mecnico

Mecnico naval Caldereiro

Tubeiro

Soldador/a

Tco mantemento

Pen serv.xerais Pen estradas

Pen fbrica

Modista Traballador/a txtil Carniceiro/a Pescadeiro/a Panadeiro/a

Aux.axud. Domicilio Coidador/a nenos Empregado/a fogar Perruqueiro/a Esteticista

Masaxista

Limpeza

Aux.clnica Aux.xeriatra Celador/a Enfermeiro/a Mdico/a

Psicolgo/a Veterinario/a Farmacutico/a Xerocultor/a

De acordo co establecido pola Lei Orgnica 15/1999 do 13 de decembro, de Proteccin de Datos de Carcter Persoal, consinto que estos datos sexan includos no ficheiro de que titular o Concello de Boimorto e poidan ser empregados coa facilidade de prestarme o servizo solicitado nesta instancia e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin que poderei exercitar no domicilio social do Concello de Boimorto, na ra Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A Corua). Consinto ademais que os meus datos sexan comunicados a aqueles organismos e/ou empresas que resulte necesario para tramitar o servizo solicitado.

Data: ________________________ Sinatura__________________________

ANEXO III

RENOVACIN, MODIFICACIN OU BAIXA NA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE BOIMORTO

REXISTRO NM:

DEPARTAMENTO DE EMPREGO

D./Dna.

NIF:

Enderezo:

Cd. Postal

Localidade:

Data de Nacemento:

Nacionalidade:

Permiso de traballo:

Si  No

Telfonos:

Correo Electrnico:

EXPOO

Que estou inscrito/a na Bolsa de Emprego do Concello de Boimorto.

Que coezo o contido da Ordenanza da Bolsa de Emprego do Concello de Boimorto, publicada o dano BOP.

SOLICITO

 A renovacin da mia inscricin, xa que est prximo a vencer o prazo estipulado para este fin, e achego documentacin que se relaciona mis abaixo.

 A modificacin dos meus datos, segundo se explica mis abaixo (1)

 A baixa na Bolsa de Emprego por

(1) Indique a continuacin os datos que desexa cambiar ou engadir ...............................................................................................

Relacin de documentacin que achego para a renovacin e/ou modificacin

Relacin de documentacin que achego para a renovacin e/ou modificacin ............................................................................

De acordo co establecido pola Lei Orgnica 15/1999 do 13 de decembro, de Proteccin de Datos de Carcter Persoal, consinto que estos datos sexan includos no ficheiro de que titular o Concello de Boimorto e poidan ser empregados coa facilidade de prestarme o servizo solicitado nesta instancia e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin que poderei exercitar no domicilio social do Concello de Boimorto, na ra Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A Corua). Consinto ademais que os meus datos sexan comunicados a aqueles organismos e/ou empresas que resulte necesario para tramitar o servizo solicitado.

Data: ________________________ Sinatura__________________________

ANEXO IV

AUTORIZACIN PARA PROTECCIN DE DATOS

Don/Dona __________________________________ con DNI nm. _______________

Os datos persoais contados no Currculo que, en adiante, xestionar o Concello de Boimorto , a travs da sa Bolsa Local de Emprego, gozan de proteccin prevista no Ttulo II da Lei Orgnica 15/1999, de proteccin de datos de carcter persoal.

Aos efectos da mencionada Lei Orgnica, fun informado previamente e declaro a exactitude e veracidade dos datos contados no mencionado Curriculo e autorizo a sa utilizacin ao Concello de Boimorto mediante a sa Bolsa Local de Emprego, para a intermediacin coas ofertas de traballo. Estes datos non se poden utilizar para finalidades incompatibles daquelas para as cales foron recollidas.

Sinatura

Boimorto , a de.. do

ANEXO V

INSCRICIN OFERTA NA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE BOIMORTO

REXISTRO NM:

DEPARTAMENTO DE EMPREGO

D./Dna.

NIF:

Razon Social:

CIF/NIF:

Enderezo:

Cd. Postal

Localidade:

Encargado da Seleccin dos/as candidatos/as:

Telfonos:

Correo Electrnico:

Xeito preferente de contacto(e-mail, fax, telefono,)

EXPOO

Que coezo o contido da Ordenanza da Bolsa de Emprego do Concello de Boimorto, publicada o da no BOP.

SOLICITO

A preinscricin da seguinte oferta na bolsa de emprego do Concello de Boimorto.

Publicidade en medios da bolsa de emprego Concello de Boimorto: Si Non

DESCRICIN DA OFERTA

Ubicacin do Posto de Traballo:

Ocupacin que se solicita:

Nmero de postos ofertados:

N de candidatos solicitados:

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios