Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE PRESTACIN DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DAS SOMOZAS

Publicación provisional : 21-11-2014 BOP N 224 -- Publicación definitiva : 23-01-2015 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 10-02-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local (BOE n. 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das comunidades autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e insercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos, garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivos, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no artigo II o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador da axuda no fogar.

Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 3 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7.b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais, da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar c fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comuniatrios e o seu financiamento, e tamn preciso adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao recollido neste Decreto.

En consecuencia e coa finalidade de dar cumprimento lexislacin e normativa vixente e para garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello das Somozas, de conformidade c marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria, e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal, a travs da presente Ordenanza.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto

obxecto desta ordenanza a regulacin do Servizo de Axuda no Fogar que se desenvolve no Concello das Somozas.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao Servizo de Axuda no Fogar que se desenvolve no Concello das Somozas.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo

1.- O Servizo de Axuda no Fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades familiares de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2.- O Servizo de Axuda no Fogar poder prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente supoa un recurso idneo de atencin. De xeito preferente, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3.- O Servizo de Axuda no Fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do Servizo de Axuda no Fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.- Contido do servizo

1.- De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos Servizos Sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

1. Asistencia para levantarse e deitarse.

2. Apoio no coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

3. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

4. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

5. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

6. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

7. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

b) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

1. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

2. Preparacin dos alimentos.

3. Lavado e coidado das pezas de vestir, as como do enxoval domstico.

4. Realizacin de compra para a vida cotin (alimentacin, limpez, hixiene, roupa...)

5. Apoio unidade familiar.

6. Coidados e mantemento bsico da vivenda (pequenos arranxos, avisos de avaras e/ou deficiencias e/ou riscos detectados).

Algunhas destas atencins podern ser facilitadas, se o caso, por programas especficos e complementarios do Servizo de Axuda no Fogar (lavandera, alimentacin a domicilio).

c) Acompaamento persoal fora do fogar na realizacin doutras actividades necesarias da vida diaria, que deber ser comunicado con antelacin para ser valorado/autorizado pola persoa coordinadora do Servizo; e que correr a cargo da persoa usuaria. Aplicable nos casos de:

1. Citas mdicas.

2. Apoio en trmites imprescindibles de carcter administrativo, xudicial e similares.

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais para o desenvolvemento das capacidades persoais, mellora da convivencia, integracin na comunidade e mellora da estructura familiar.

2.- Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o Servizo de Axuda no Fogar, poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

a. Actividades de acompaamento, socializacin e senvolvemento de hbitos saudables.

b. Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia (crnica ou temporal) ou discapacitados. Para estes efectos, entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restriccins na participacin social das persoas.

c. Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d. Adaptacins funcionais do fogar.

e. Servizo de podoloxa.

f. Servizo de fisioterapia.

3.- Podern integrarse, ademis, dentro do Servizo de Axuda no Fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fora do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de ardo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de xeito significativo na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4.- En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de apoio e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu medio inmediato, de xeito que se facilite e promova a sa autonoma.

5.- En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a. A realizacin de actividades/tarefas que non fosen incluidas no Proxecto de Intervencin e no Acordo para a prestacin do Servizo.

b. Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

c. Calquera outra actuacin de atencin persoal e/ou domstica que precise dunha cualificacin profesional especfica.

Artigo 5.- Persoas destinatarias

1. O Servizo de Axuda no Fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia con residencia efectiva no trmino municipal das Somozas e para as que de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin.

2. Nos casos de acceso ao Servizo na modalidade de Libre Concorrencia, as persoas usuarias debern estar empadroadas no trmino municipal.

3. O Servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato. Tamn ser obxeto de atencin os fogares con menores, nos que se observe a necesidade dunha intervencin de apoio organizacin persoal e/ou domstica, ou ben precisen apoio de carcter socioeducativo. As mesmo, poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social. Sempre que exista unha situacin de desatencin persoal ou familiar, avaliada tcnicamente e que xustifique a aplicacin do Servizo de Axuda no Fogar como recurso axeitado.

4. En todo caso, darase prioridade de aceeso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do Sistema de Autonoma e Atencin Dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias do Servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre Servizos Sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratados c respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o Servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do Sistema Galego de Servizos Sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara aos seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do Servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do Servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingisticos, garantido, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do Servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Residir efectivamente no trmino municipal do Concello das Somozas, en todos os casos; e estar empadroado no trmino municipal nos casos de acceso ao Servizo en modalidade de Libre Concorrencia.

2. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso ao Servizo.

3. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos. As como comunicar nun prazo mximo de 30 das, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou econmicas que puideren resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

4. Cumprir coas condicins do Servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal asignado e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

5. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

6. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos Servizos Sociais Comunitarios, participando activamente no proceso pautado para mellora da autonoma persoal e/ou insercin social.

7. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do Servizo.

8. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o Servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

9. Comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir a prestacin do Servizo.

Artigo 8.- Causas de extincin e modificacin do Servizo

1. Son causas de extincin do Servizo de Axuda no Fogar as seguintes:

a. A renuncia da persoa usuaria.

b. O cambio de Programa Individual de Atencin ou do Proxecto de Intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade c Servizo de Axuda no fogar.

c. Falecemento da persoa usuaria.

d. Incuprimento reiterado dos deberes o obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do Servizo.

e. A falta reiterada de pagamento do Servizo.

f. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do Servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacins nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern sustanciarse no expediente individual, mediante un novo Informe Social.

3. Cando se trate dun Servizo pblico de Axuda no Fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do Sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do Servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar a resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9.- Causas de suspensin temporal do Servizo

Son causa de suspensin temporal do Servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do Servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o Servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do Servizo: poder suspenderse o Servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, nunca por un perodo superior a 3 meses, pasado o cal se propoera a extincin do mesmo; coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito recoecido dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia, suposto no que se aplicar o disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS  
 

Artigo 10.- Formas de prestacin do Servizo

O Servizo de Axuda no Fogar ser prestado polo Concello das Somozas ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11.- Requisitos especficos

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do Servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

NMERO DE PERSOAS USUARIAS

PERSOAL TCNICO MNIMO

50 a 99

1 tcnica/o titulada/o a xornada completa

100a 199

2 tcnicas/os tituladas/os a xornada completa

200 a 399

3 tcnicas/os tituladas/os a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 personas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnica/o titulada/o a xornada completa.

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por Auxiliares de Axuda no Fogar, que, no caso de prestar o Servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do Certificado de Profesionalidade de Atencin Sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguemento da prestacin do Servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin poder revisarse e axustarse, se fose o caso, a prestacin do Servizo no domicilio.

4. O Concello das Somozas, e de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a. Un Informe Social, asinado por un Traballador/a Social da entidade titular do Servizo.

b. Un Proxecto de Intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo modelo recollido nos Anexos desta Ordenanza.

c. Un Acordo de Servizo asinado polo tcnico responsable do Concello das Somozas, e a persoa usuaria, segundo modelo recollido nos Anexos desta Ordenanza.

d. Informes de Seguemento peridicos, que tern un carcter mnimo bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo o caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento.

As modalidades de prestacin do Servizo son das:

1. Atencin a Persoas Dependentes

2. Atencin en Libre Concorrencia

O acceso ao Servizo de Axuda no Fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso ser prioritario para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de Programa Invidual de Atencin (PIA), e consonte aplicacin do Programa de Asignacin de Recursos (PAR), establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa indivual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o Concello das Somozas, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no Programa de Asignacin de Recursos (PAR). As persoas para as que o Programa Individual de Atencin (PIA), determine o SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR como Respiro do Coidador.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao Catlogo de Servizos de Atencin Dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao Servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia, resolverase en Rxime de Libre Concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a) Presentacin da solicitude segundo o modelo recollido nos anexos deste regulamento, dirixida ao alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompaada da siguinte documentacin:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria/titular do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, se o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Volante de empadronamiento colectivo.

IV. Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

V. Certificado de discapacidade e/ou resolucin de valoracin do grao de dependencia, de ser o caso.

VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda ou, no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2.Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan.

3. Xustificante de alugueiro de vivenda, se o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente, en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para emendar deficiencias. En caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

b) As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a Traballador/a Social dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do Servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin e recollido nos Anexos desta Ordenanza.

c) O Departamento de Servizos Sociais elaborar un Informe-Proposta que ser elevado ao rgano competente para dictar resolucin; nun prazo mximo de tres meses.

d) A resolucin (concesin/denegacin/paso a lista de espera) ser comunicada por escrito persoa solicitante.

* Sern causas de denegacin da solicitude:

* Non cumprir os requisitos esixidos.

* Poder satisfacer axeitadamente as sas necesidades por si mesmo/a ou c apoio de familiares/convivintes/achegados.

* Non ser a necesidade alegada obxecto de cobertura polo SAF

* Non aceptar as condicins do SAF en canto a prestacins e/ou achega econmica.

* Persistir as circunstancias que motivaron a extincin do Servizo.

* Calquera outra causa debidamente motivada.

No caso de que a resolucin sexa favorable, a mesma ter a consideracin de alta no Servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar integrarse na lista de agarda, nunha orde prioridade determianda pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase orde temporal das solicitudes.

e) Aquelas solicitudes que superen os 6 meses na lista de agarda, antes de proceder alta no Servizo, ser preceptiva unha nova valoracin da sa situacin, na que se lle poder requerir aportacin de documentacin actualizada.

f) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do Servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do Informe-Proposta do/a Traballador/a Social . Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentras se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta, levar consigo a posible extincin do Servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

g) Cando circunstancias ben acreditadas as o xustifiquen, o procedemento de acceso ao Servizo poder realizarse de oficio dende o Servizos Sociais Comunitarios. Poderase iniciar o Servizo de xeito inmediato e sen perxuicio da posterior e imprescindible instruccin do correspondente expediente.

h) Para o inicio da prestacin do Servizo ser requisito previo asinar o Acordo de Servizo, segundo modelo recollido nos anexos desta Ordenanza.

i) Anualmente, farase unha revisin de todos os expedientes de persoas beneficiarias do Servizo, c fin de comprobar as condicins para a continuidade do mesmo. Para a revisin anual do Servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin requerida.

No caso de tratarse de intervencins de carcter socioeducativo derivadas dun diagnstico de desestructuracin familiar, na intervencin no fogar poder incorporarse, segundo as circunstancias, persoal tcnico dos Servizos Sociais Comunitarios: Educador/a Familiar, Educador/a Familiar, Educador/a Social; ou profesional axeitado e dispoible.

Na prestacin do Servizo, ademis do persoal profesional, poder colaborar persoal voluntario, sempre baixo a supervisin tcnica dos Servizos Sociais Comunitarios e sempre segundo o previsto na lexislacin en vigor sobre voluntariado.

Artigo 13.- Desenvolvemento da prestacin do Servizo.

1. A alta no Servizo na modalidade de atencin a persoas dependentes responder orde de prelacin de e dispoibilidade horaria establecida no Programa de Asignacin de Servizos (PAR). Para as persoas que acceden ao Servizo na modalidade de libre concorrencia, atenderase orde prelacin segundo baremo aplicable e dispoibilidade do Servizo. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de 3 das dende que se dita resolucin de Alta no Servizo pola autoridade competente.

2. Previo ao inicio do Servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situaicn e establecer en consenso coa persoa usuaria, as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia

3. A asignacin do persoal de atencin directa farse en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ Auxiliar de Axuda no Fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a Auxiliar, sempre que sexa tcnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do Servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organizacin do Servizo, comunicaranse persoa beneficiaria por escrito e quedar constancia no expediente.

4. Para o inicio da prestacin do Servizo, ser requisito previo asinar o Acordo de Servizo, segundo modelo deseado para o efecto.

5. O persoal tcnico elaborar un Proxecto de Intervencin, segundo modelo deseado para o efecto, que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa, responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o tipo de seguimento efectivo da prestacin no domicilio da persoa beneficiaria (mnimo bimestral).

6. Entregarase persoa usuaria copia do documento que contea os das da semn de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin cada da, identidade do persoal de atencin directa, responsable da execucun do proxecto, e obxectivos e tipoloxa das tarefas a desempear no domicilio.

7. Entregarase ao persoal de atencin directa o documento que contea os das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, responsable da execucun do proxecto, e obxectivos e tarefas a desempear no domicilio.

8. As persoas usuarias tern copia da Ordenanza municipal que regula este Servizo, e sern informadas da existencia dun Libro de Reclamacins, que estar sa disposicin para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa ususaria e remitirase o orixinal ao Servizo de Inspeccin no prazo de tres das, xunto cun Informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14.- Intensidade na prestacin do Servizo

1. A intensidade do Servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribuidas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do Informe Tcnico.

2. Tamn con carcter xeral, o horario de prestacin do servizo ser entre as 07:00 h. e as 22.00h.

3. A intensidade do SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, para as persoas atendidas no marco do Sistema de Autonoma Persoal e Atencin Dependencia, estar predeterminada no seu Programa Individual de Atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co Proxecto de Intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria todos os das da semana, relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde do 11 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar. Se a persoa usuaria demanda unha intensidade horaria menor recoecida no seu PIA, deber facerse constar por escrito tal acordo no expediente.

4. Nos restantes casos, a intensidade do Servizo, vir determinada na prescricin efectuada polos Servizos Sociais Comunitarios do concello. Cunha intensidade mxima de 40 h/mes de atencin, non superando 2h/da de luns a venres; salvo excepcins suficientemente motivadas que se valorarn e farn constar no expediente. A intensidade horaria ser revisable e modificable segundo variacins nas circunstancias persoais/familiares/de convivencia, e segundo dispoibilidade do Servizo.

Artigo 15.-Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de Servizos Sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, constar na resolucin do Plan Individual de Atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Artigo 16.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias en Rxime de Libre Concorrencia.

No SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas da unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas da unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que disminan o seu valor, as como das dbedas o brigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 17.- Participacin no financiamento do Servizo das Persoas Dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

A participacin no financiamento do Servizo para atencin das persoas dependentes valoradas e con dereito recoecido de atencin, mediante o SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, aplicarase de acordo coas normas contidas no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento. Sendo actualmente aplicable a seguinte tboa:

Capacidade econmica (referenciada ao IPREM mensual)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

115,00 %

4,52 %

9,61 %

14,70 %

125,00 %

5,41 %

11,50 %

17,58 %

150,00 %

5,55 %

11,79 %

18,03 %

175,00 %

5,65 %

12,00 %

18,35 %

200,00 %

5,72 %

12,16 %

18,60 %

215,00 %

5,81 %

12,34 %

18,87 %

250,00 %

6,03 %

12,82 %

19,61 %

300,00 %

6,24 %

13,26 %

20,29 %

350,00 %

6,42 %

13,63 %

20,85 %

400,00 %

6,54 %

13,90 %

21,25 %

450,00 %

6,63 %

14,09 %

21,55 %

500,00 %

6,70 %

14,25 %

21,79 %

>500 %

6,76 %

14,36 %

21,97 %

Nos casos de renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin respecto do nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade correspondente segundo tboa aplicable, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, prestados s persoas dependentes valoradas e con tal dereito de atencin recoecido no correspondente PIA; e de estar implementadas estas prestacins e as correspondentes taxas a nivel municipal, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase igualmente a normativa vixente en cada momento. Sendo a actual:

% Capacidade

econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins

funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de

acompaamento,

socializacin e

desenvolvemento de

hbitos saudables

Servizo de

prstamo de

axudas tcnicas

Adaptacins

funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de

acompaamento,

socializacin e

desenvolvemento de

hbitos saudables

Servizo de

prstamo de axudas

tcnicas

Adaptacins

funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de

acompaamento,

socializacin e

desenvolvemento

de hbitos

saudables

Servizo de

prstamo de axudas

tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00 %

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %

175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

Artigo 18.- Participacin no financiamento do Servizo das persoas usuarias en Rxime de Libre Concorrencia.

Para o SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR en rxime de libre concorrencia, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva particpacin econmica no custo do Servizo en base ao clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo c establecido no artigo 16 desta Ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF

Libre Concurrencia / Bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

12%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

22%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

42%

Maior de 2,50 e menor ou igual a 3,00 IPREM

62%

Maior de 3,00 e menor ou igual a 3,50 IPREM

82%

Maior de 3,50 IPREM

90%

1. Sen prexuizo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacion causante da aplicacin do SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social, pobreza infantil, ou calquer outra circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

2. En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 19.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento do SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

De conformidade c artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello das Somozas, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo do servizo de axuda no fogar, estarn afectados ao financiamento do mesmo Servizo.

Artigo 20.- Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiadas total ou parcialmente con fondos pblicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos pblicos, ou que atenda a persoas usuarias derivadas do Sistema de Autonoma Persoal e Atencin Dependencia, mantern unha coordinacin contina e efectiva cos Servizos Sociais Comunitarios. E establecerase un protocolo de comunicacin que garanta a correcta atencin dos/as usuarios/as, as como das incidencias e seguimentos de cada caso atendido.

Artigo 21.- Obrigados ao pagamento.

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta Ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo de axuda no fogar prestado por este Concello.

Artigo 22.- Nacemento da obriga de pago.

O rxime xurdico da participacin econmica das persoas usuarias no custo do Servizo o establecido polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo , polo que se aproba o texto refundido da Lei de Fancendas Locais.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta Ordenanza, nace, en xeral dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos ontemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte.

2. Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual c importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecta o pagamento.

Artigo 23.- Infraccins e sancins.

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagos pola Lei 58/2003, do 17 de decembro , xeral tributaria e polo REal Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

En referencia base impoible:

1. A base impoible da taxa para o Servizo de Axuda no Fogar est constituida polo prezo das horas de utilizacin do Servizo por parte da persoa usuaria.

2. Aos efectos previsto para a aplicacin das tarifas, establcese o prezo/hora de prestacin do Servizo para este ano 2014 en 13 , revisable anualmente segundo ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estadstica (INE).

3. No caso de servizos prestados en domingos e/ou festivos, o prezo por hora incrementarase aplicando a normativa vixente.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta Ordenanza deroga expresamente as ordenanzas reguladoras do Servizo de Axuda no Fogar publicadas con anterioridade, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor 15 das despois da sa publicacin definitiva no B.O.P.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor s 15das seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios