Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - REGULAMENTO DOS SERVIZOS PBLICOS RELACIONADO CO CICLO INTEGRAL DA AUGA DO CONCELLO DE CARBALLO

Publicación provisional : 04-03-2015 BOP N 42 -- Publicación definitiva : 14-05-2015 BOP N 89
Redacción Aplicable desde 06-06-2015

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - CAPTULO I.- NATUREZA, OBXECTO, MBITO DE ACTUACIN E RXIME XURDICO.
 - CAPTULO II.- NORMAS XERAIS
 - CAPTULO III.- DEREITOS E OBRIGAS DA CONCESIONARIA E DOS USUARIOS DO SERVIZO.
 - CAPTULO IV.- SITUACINS DE EMERXENCIA
 - CAPTULO V.- INSTALACINS
 - CAPTULO VI.- CONTRATOS
 - CAPTULO VII.- INCUMPRIMENTOS CONTRACTUAIS
 - CAPTULO VIII.- RECLAMACINS E RECURSOS
 - DISPOSICIN FINAL.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA NICA.
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

CAPTULO I. NATUREZA, OBXECTO, MBITO DE ACTUACIN E RXIME XURDICO.

ARTIGO 1.- ENTIDADE SUBMINISTRADORA OU CONCESIONARIA.

ARTIGO 2.- OBXECTO DESTE REGULAMENTO.

ARTIGO 3.- MBITO DE APLICACIN.

ARTIGO 4.- RXIME XURDICO.

ARTIGO 5.- RELATIVO AS NORMAS DE CONSTRUCIN E URBANSTICAS.

ARTIGO 6.- VIXENCIA.

CAPTULO II. NORMAS XERAIS.

ARTIGO 7.- CARCTER DO SERVIZO.

ARTIGO 8.- OBRIGAS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA OU CONCESIONARIA.

ARTIGO 9.- SOLICITUDE DE SUBMINISTRACIN E EVACUACIN.

ARTIGO 10.- CONDICINS PARA A PRESTACIN DO SERVIZO.

ARTIGO 11.- PROHIBICIN DA GRATUIDADE DOS SERVIZOS.

ARTIGO 12.- COORDINACIN E CONEXIN S REDES DOS SERVIZOS.

CAPTULO III. DEREITOS E OBRIGAS DA CONCESIONARIA E DOS USUARIOS DO SERVIZO.

ARTIGO 13. - OBRIGAS E DEREITOS DA CONCESIONARIA NA PRESTACIN DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIN.

ARTIGO 14.- OBRIGAS E DEREITOS XERAIS DOS USUARIOS E AS USUARIAS DOS SERVIZOS.

ARTIGO 15.- ACTUACINS XERAIS NON PERMITIDAS AOS USUARIOS E S USUARIAS DOS SERVIZOS.

CAPTULO IV. SITUACINS DE EMERXENCIA.

ARTIGO 16.- COMUNICACIN DE SITUACINS DE EMERXENCIA.

ARTIGO 17.- ADOPCIN DE MEDIDAS EN SITUACINS DE EMERXENCIA.

ARTIGO 18.- VALORACIN DE DANOS OCASIONADOS POR VERTEDURAS ACCIDENTAIS.

ARTIGO 19.- ACCIDENTES MAIORES.

CAPTULO V. INSTALACINS.

TTULO I. Clases de Instalacins.

ARTIGO 20.- NORMATIVA APLICABLE.

ARTIGO 21.- DEFINICINS DE ABASTECEMENTO E DAS SAS INSTALACINS.

ARTIGO 22.- DEFINICINS DE SANEAMENTO E DEPURACIN, E DAS SAS INSTALACINS.

TTULO II. Acometidas.

ARTIGO 23.- MODO DE SUBMINISTRACIN E DE EVACUACIN.

ARTIGO 24.- CARACTERSTICAS TCNICAS DAS ACOMETIDAS DE AUGA POTABLE.

ARTIGO 25.- CARACTERSTICAS TCNICAS DAS ACOMETIDAS DE AUGAS EVACUADAS REDE DE SUMIDOIROS PBLICA.

ARTIGO 26.- DIMENSIONAMENTO DAS ACOMETIDAS DE ABASTECEMENTO.

ARTIGO 27.- DIMENSIONAMENTO DAS ACOMETIDAS REDE DE SUMIDOIROS PBLICA.

ARTIGO 28.- EXECUCIN DAS ACOMETIDAS.

ARTIGO 29.- CONSERVACIN, MANTEMENTO E REPARACIN DAS ACOMETIDAS.

ARTIGO 30.- DOCUMENTACIN NECESARIA PARA A CONTRATACIN DAS ACOMETIDAS.

TTULO III. Ampliacins na Rede de Distribucin.

ARTIGO 31.- INTRODUCIN.

ARTIGO 32.- DEFINICIN DE PUNTO NON ABASTECIDO OU ABASTECIDO INSUFICIENTEMENTE.

ARTIGO 33.- DEFINICIN DE PUNTO CON ESCASA OU NULA CAPACIDADE DE REDE DE SUMIDOIROS.

ARTIGO 34.- NOVAS SUBMINISTRACINS E RECOLLIDAS EN ZONAS NON ABASTECIDAS O ABASTECIDAS INSUFICIENTEMENTE E O CON ESCASA OU NULA CAPACIDADE DA REDE DE SUMIDOIROS.

ARTIGO 35.- CUSTOS DE AMPLIACIN EN ZONAS NON ABASTECIDAS O ABASTECIDAS INSUFICIENTEMENTE E O CON ESCASA OU NULA CAPACIDADE DE REDE DE SUMIDOIROS.

ARTIGO 36.- NORMAS A CUMPRIR NA SUBMINISTRACIN DE AUGA POTABLE A NOVOS POLGONOS OU URBANIZACINS.

ARTIGO 37.- NORMAS A CUMPRIR PARA A REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIN EN NOVOS POLGONOS OU URBANIZACINS.

TTULO IV. Instalacins Interiores.

ARTIGO 38.- DEFINICIN E NORMATIVA APLICABLE.

ARTIGO 39.-CARACTERSTICAS DA INSTALACIN INTERIOR: ESPECIFICACINS DE CANALIZACINS, BATERAS E CONTADORES.

ARTIGO 40.- GARANTA DE PRESIN.

ARTIGO 41.- EVACUACIN DA INSTALACIN INTERIOR.

ARTIGO 42.- CERTIFICACIN ACREDITATIVA DA ADAPTACIN DA INSTALACIN LEXISLACIN VIXENTE.

ARTIGO 43.- INSPECCIN DAS INSTALACINS INTERIORES.

ARTIGO 44.- PASO DE CONTADOR XERAL A INDIVIDUAIS EN INSTALACINS ANTIGAS.

ARTIGO 45.- ORDENACIN DE DESAUGADOIROS EN INSTALACINS ANTIGAS.

ARTIGO 46.- INSTALACINS DE EDIFICIOS ANTIGOS NON DADOS DE ALTA.

TITULO V. Equipos de Medida.

ARTIGO 47.- INTRODUCIN: TIPO DE CONTADORES, DIMETRO, SITUACIN E TELELECTURA.

ARTIGO 48.- INSTALACIN EN ZONAS DE RECREO COMNS.

ARTIGO 49.- INSTALACIN DE CONTADORES EN NOVOS CONTRATOS DE SUBMINISTRACIN.

ARTIGO 50.- MANTEMENTO E CONSERVACIN DOS CONTADORES.

ARTIGO 51.- SUBSTITUCIN DUN CONTADOR POR OUTRO NORMALIZADO.

ARTIGO 52.- FORMA DE PROCEDER NA SUBSTITUCIN DO CONTADOR

ARTIGO 53.- COMPETENCIA PARA A INSTALACIN E/OU CAMBIO DE CONTADORES.

ARTIGO 54.- VERIFICACIN DE CONTADORES.

ARTIGO 55.- SITUACIN E COLOCACIN DOS CONTADORES.

ARTIGO 56.- ALTERACIN DO RXIME DE CONSUMOS.

ARTIGO 57.- CAMBIO DE CONTADORES.

ARTIGO 58.- REFORMAS QUE AFECTEN INSTALACIN DO CONTADOR.

CAPTULO VI CONTRATAS.

TTULO I. Condicins Xerais da Contratacin.

ARTIGO 59.- DEFINICINS.

ARTIGO 60.- TITULARES DO CONTRATO.

TTULO II. Requisitos para a Formalizacin de Contratos.

ARTIGO 61.- DOCUMENTACIN REQUIRIDA PARA O CONTRATO PROVISIONAL.

ARTIGO 62.- DOCUMENTACIN REQUIRIDA PARA O CONTRATO DEFINITIVO.

ARTIGO 63.- DURACIN DO CONTRATO.

ARTIGO 64.- UTILIZACIN DOS SERVIZOS CONTRATADOS.

ARTIGO 65.- DELIMITACIN DO CONTRATO.

ARTIGO 66.- PLIZAS DE ABONO.

ARTIGO 67.- FINS DO CONTRATO.

TTULO III. Pagamentos iniciais.

ARTIGO 68.- EN CONTRATOS DE ACOMETIDAS DE SUBMINISTRACIN E SANEAMENTO.

TTULO IV. Mtodos de consumos, facturacins e fraudes.

ARTIGO 69.- MEDIDAS E PROCEDEMENTOS PARA COECER O CONSUMO.

ARTIGO 70.- FACTURACIN DOS SERVIZOS.

ARTIGO 71.- CONTIDO DAS FACTURAS E/OU OS RECIBOS DE DBITOS.

ARTIGO 72.- FORMAS DE PAGAMENTO DOS RECIBOS.

ARTIGO 73.- FRAUDES NA SUBMINISTRACIN E NA EVACUACIN.

ARTIGO 74.- INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAS DE PAGAMENTO.

TTULO V. Suspensin e Extincin do Contrato.

ARTIGO 75.- SITUACINS DE CORTE E SUSPENSIN DA SUBMINISTRACIN.

ARTIGO 76.- CAUSAS DE EXTINCIN DOS CONTRATOS.

ARTIGO 77.- PROCEDEMENTO DE EXTINCIN DO CONTRATO.

ARTIGO 78.- CAMBIOS DE TITULARIDADE E SUBROGACINS.

CAPTULO VII INCUMPRIMENTOS CONTRACTUAIS.

ARTIGO 79.- VIXENCIA E PERFECCIONAMENTO DO CONTRATO.

ARTIGO 80.- INCUMPRIMENTOS LEVES E GRAVES.

ARTIGO 81.- CONSECUENCIAS DOS INCUMPRIMENTOS LEVES.

ARTIGO 82.- CONSECUENCIAS DOS INCUMPRIMENTOS GRAVES.

ARTIGO 83.- REINCIDENCIA.

ARTIGO 84.- PRESCRICIN.

CAPTULO VIII RECLAMACINS E RECURSOS.

ARTIGO 85.- PRESENTACIN DE QUEIXAS, RECLAMACINS E RECURSOS.

DISPOSICIN FINAL.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA.

ANEXOS

1- Caractersticas e permisos de verteduras

1-1

Verteduras prohibidas

1-2

Verteduras limitadas

1-3

Solicitude de permiso de vertedura ao sistema municipal de saneamento

2- Contido de acta de inspeccin

2-1

Modelo acta de inspeccin

3- Dimensins mnimas para cuarto aloxamento batera contadores

3-1

Dimensins e equipos mnimos do cuarto para o aloxamento da batera a construr polo subscritor e/ou aboada.

4- Dimensins mnimas de armarios e arquetas para contadores

4-1-1

4-1-2

Dimensins e equipos mnimos para armario en muro de contador de consumo

4-2

Dimensins e equipos mnimos para a instalacin de contador de consumo 50 e superiores

4-3-1

Dimensionamento mnimo do armario para contador

4-3-2

Dimensins e equipo mnimo de arqueta para contador de consumo

4-3-3

Dimensionado mnimo da arqueta para contador

4-3-4

Dimensins e equipos mnimos de arqueta enterrada para contador de consumo e incendios

4-4

4-5

4-6

Dimensins e equipos mnimos para contador de consumo en muro

4-7

Dimensionamento mnimo do armario para contador de consumo e incendios

4-8

Dimensins e equipos mnimos de armario en muro para contadores de consumo e incendios

5- Tboa de coeficientes e Instalacin xeral de auga en edificios

5-1

Tboa de coeficientes

5-2

Instalacin xeral de auga en edificios

6- Esquemas de saneamento

6-1

Esquema bsico da instalacin interior de saneamento

6-2

Esquema bsico de arqueta de medida e control

   
  CAPTULO I.- NATUREZA, OBXECTO, MBITO DE ACTUACIN E RXIME XURDICO.  
 

ARTIGO 1.- ENTIDADE SUBMINISTRADORA OU CONCESIONARIA.

Para os efectos deste regulamento considrase entidade subministradora ou concesionaria, a persoa fsica ou xurdica, pblica ou privada, que dedica a sa actividade distribucin domiciliaria de auga potable, e xestin do saneamento conforme ao establecido na vixente lexislacin de Rxime local.

ARTIGO 2.- OBXECTO DESTE REGULAMENTO.

O presente regulamento ten por obxecto a regulacin da prestacin das actividades encamiadas xestin, explotacin e administracin sostible de todas as etapas do ciclo da auga que comprende tanto os servizos de Abastecemento como os de Saneamento e Depuracin.

ARTIGO 3.- MBITO DE APLICACIN.

1.- O mbito de actuacin o termo municipal de Carballo (A Corua).

2.- En todo caso o Regulamento marco do servizo pblico de saneamento e depuracin de augas residuais de Galicia, ten o carcter de norma supletoria.

ARTIGO 4.- RXIME XURDICO.

O rxime xurdico deste Regulamento comprende os seguintes aspectos.

1.- Pdese preestablecer como principio xeral a Lei de Augas de Galicia (Lei 9/2010):

A actuacin da Administracin da Comunidade Autnoma e das entidades locais no mbito do abastecemento de poboacins garantiralles a subministracin de auga en cantidade e calidade axeitada a todos os ncleos de poboacin legalmente constitudos no marco do que indique a planificacin hidrolxica aplicable.

No mbito do saneamento e a depuracin das augas residuais, a actuacin da Administracin da Comunidade Autnoma e das entidades locais ter como finalidade contribur consecucin do bo estado ecolxico das augas e dos seus ecosistemas asociados mediante o cumprimento dos obxectivos que nesta materia fixe a lexislacin aplicable.

2.- Na coincidencia concesionaria usuarios/as, este Regulamento regula as relacins entre a entidade que asume a xestin dos servizos de Abastecemento, Saneamento e Depuracin no seu mbito competencial e os usuarios e/ou as usuarias ou abonados/as destes; determinando os dereitos, deberes e obrigas de cada unha das partes, todo iso, de conformidade con as lexislacin aplicable, as como, por outras leis complementarias.

3.- En materia tributaria e de recadacin, os servizos prestados pola concesionaria rexeranse polo establecido na Lei Xeral Tributaria, na Lei de Taxas e Prezos Pblicos e nas propias ordenanzas fiscais municipais.

4.- En relacin co Concello de Carballo, este poder aprobar cantas ordenanzas e disposicins resulten necesarias para a xestin dos servizos de Abastecemento e Saneamento que tern o carcter, ben complementario, ben de desenvolvemento dista.

5.- Este Regulamento ser de aplicacin xeral aos servizos de Abastecemento, Saneamento e Depuracin que se presten polo concello ou concesionaria en quen delegue.

ARTIGO 5.- RELATIVO AS NORMAS DE CONSTRUCIN E URBANSTICAS.

1. Sen prexuzo do establecido nesta Ordenanza, a construcin de calquera elemento do saneamento, pblico ou privado, axustarase ao disposto na normativa urbanstica e nas demais ordenanzas municipais, as como o establecido no Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE) e nas condicins tcnicas definidas polo Concello.

2. Con carcter xeral, as redes pblicas municipais de saneamento podern ser construdas por:

a) O Concello por iniciativa propia, de acordo coas disposicins legais vixentes con recursos propios.

b) O Concello a peticin de particulares, como prolongacin da rede existente, a cargo ntegro de devanditos particulares. Neste caso o tramo pasa a ser municipal, automaticamente unha vez rematadas as obras e recepcionadas polo propio Concello.

c) O urbanizador, cando as sexa exixible en virtude da lexislacin vixente en materia urbanstica, con todos os dereitos inherentes. Deber cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalacins en edificios e realizar os traballos baixo supervisin de tcnicos do Concello.

Para iso, e con carcter previo redaccin dun proxecto de urbanizacin, ou execucin de obras de sumidoiros, haber de solicitar Entidade Xestora a informacin necesaria sobre a normativa vixente respecto diso, redes e condicins existentes, sinalizacin dos puntos mis aconsellables para realizar a evacuacin das augas residuais e pluviais, e calquera outro extremo que puidese resultar de interese ao efecto.

d) Calquera outra Administracin competente, ben por acordo, ou por existencia de convenios, ou por estar clasificada dita actuacin como de interese xeral. Nestes casos a Entidade Xestora solicitar a devanditas Administracins os criterios seguidos no seu deseo, co fin de analizar a sa coherencia e integracin dentro da rede municipal de saneamento e emitir informe respecto diso.

e) Na elaboracin de plans que desenvolvan as Normas Urbansticas, que afecten s zonas onde se localicen actividades industriais, ser preciso un estudo tcnico sobre a posibilidade de contaminacin por vertidos ou infiltracin de augas residuais industriais. Corresponderalle a sa execucin e elaboracin ao promotor pblico ou privado de devandita iniciativa.

ARTIGO 6.- VIXENCIA.

O presente Regulamento ter vixencia indefinida, producindo plenos efectos, en tanto en canto, non resulte alterada total ou parcialmente por unha disposicin de igual ou superior rango.

   
  CAPTULO II.- NORMAS XERAIS  
 

ARTIGO 7.- CARCTER DO SERVIZO.

A xestin do Ciclo da Auga e os seus servizos de Abastecemento, Saneamento e Depuracin, son de carcter pblico, polo que teen dereito a utilizalos cantas persoas fsicas ou xurdicas o soliciten , sempre que cumpran as obrigas e respecten as limitacins do presente Regulamento e o preceptuado no Artigo 4 diste texto.

ARTIGO 8.- OBRIGAS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA OU CONCESIONARIA.

A entidade subministradora ou concesionaria (en diante concesionaria), cos recursos legais e econmicos ao seu alcance est obrigada a planificar, proxectar, executar, conservar e explotar as obras e instalacins necesarias para facer a xestin completa e o desenvolvemento sostible do Ciclo da Auga, conforme s directrices do Concello. Ademais nas instalacins dos abonados e/ou aboadas est obrigada a subministrar a auga potable nos puntos de toma e evacuar as augas residuais no punto de vertedura, ambas as das conforme s condicins que se fixan na presente e restantes ordenanzas establecidas no municipio e de acordo coa lexislacin urbanstica e xeral vixente.

ARTIGO 9. - CONTRATACIN SOLICITUDE DE SUBMINISTRACIN E EVACUACIN.

A solicitude de subministracin e evacuacin comprende os seguintes aspectos:

A contratacin da subministracin e evacuacin de auga, formalizarase mediante o oportuno contrato que ser subscrito, dunha parte pola concesionaria e doutra polo que sexa propietario/a do edificio, local, vivenda ou recinto receptor dos servizos. De ser o caso, permitirase a solicitude do pago da tasa por terceira persoa, con autorizacin expresa do dono.

Antes de formalizar o contrato, a concesionaria deber gardar copia da licenza de obra e/ou de 1 ocupacin no caso de acometida definitiva

A contratacin ter vixencia dende a data en que se formalice. Os usuarios e/ou as usuarias do servizo debern facilitar os datos solicitados coa mxima exactitude.

A concesionaria contratar con quen realice a peticin baixo a condicin de que as instalacins do inmoble estean nas debidas condicins para o seu normal funcionamento. Tras a comprobacin polos medios da concesionaria que non as, considerarase que a sa vixencia queda en suspenso ata que estas se atopen normalizadas.

O usuario e/ou a usuaria utilizar de forma correcta a auga e as instalacins ao seu servizo, adoptando as medidas necesarias para conservar as mesmas axeitadamente, evitando, en todo caso, tanto os consumos innecesarios, como a introducin doutras fontes de alimentacin de augas alleas ao servizo municipal, as como o retorno rede de posibles augas contaminantes.

ARTIGO 10.- CONDICINS PARA A PRESTACIN DO SERVIZO.

Os Servizos de Abastecemento e Saneamento (Ciclo da auga) son de carcter pblico e rexeranse polas normas que establece o presente Regulamento, e/ou por aquelas outras que aprobe expresamente o Concello de Carballo, e en xeral, pola lexislacin que resulte de aplicacin.

Basendose nestas normas a concesionaria poder condicionar, e mesmo poder negar a subministracin de auga e o saneamento ou proceder a rescindir o contrato, nos casos seguintes:

CONDICINS DE SITUACIN

Cando na zona na que se solicite non existise rede de Abastecemento ou rede de sumidoiros para desaugadoiro ou as canalizacins dunha ou das das redes fosen de capacidade insuficiente.

Cando na zona na que se solicite por razns tcnicas ou econmicas fose necesario construr un punto illado de desaugadoiro, este realizarase mediante a implantacin da correspondente estrutura de depuracin, quedando expresamente prohibido verter as augas residuais directamente ao efluente sen o seu correspondente tratamento.

En todos os casos anteriores que solicite sa costa e coas instrucins e control da concesionaria, de acordo coas condicins urbansticas, ter que realizar o tendido de redes dende o punto onde haxa seccin abonda ata o punto de toma de auga ou de desaugadoiro, cedendo con posterioridade a propiedade das instalacins realizadas concesionaria.

CONDICINS DE DOTACIN E USO

En funcin das posibilidades de dotacin de auga con que a concesionaria conte en cada momento.

Cando as instalacins interiores, tanto as particulares, como as xerais, propias da comunidade que pertence a persoa que realiza a peticin non cumpra as disposicins prescritas na normativa Municipal Sectorial, nas Normas urbansticas e as Normas Xerais de Edificacin e Usos do Concello de Carballo, as como as contidas no Cdigo Tcnico da Edificacin no Documento Bsico Salubridade HS4 e HS5 ou a que no seu momento a substita ou as instrucins e indicacins establecidas polo concello para a sa realizacin. En calquera caso a concesionaria sinalar ao interesado e/ou interesada os defectos atopados na instalacin co fin de que proceda a emendalos.

Cando pola concesionaria se comprobe que as caractersticas das verteduras de augas residuais, incumpren os lmites de admisin establecidos na normativa municipal de verteduras de augas residuais vixente no Concello de Carballo.

CONDICINS XURDICAS, ADMINISTRATIVAS E FISCAIS

Cando a persoa fsica ou xurdica que demanda a subministracin se negue sinatura do contrato ou non renan as condicins esixidas neste Regulamento.

Cando a persoa fsica ou xurdica , obrigada polo artigo 8 do Regulamento Marco do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia, non obtea o permiso de vertedura.

Cando se comprobe que a persoa que realiza a peticin da subministracin non est ao corrente nos seus pagamentos coa concesionaria, con independencia da situacin que motivara as sas dbedas, e ata tanto non liquide o debido coas recargas correspondentes e gastos orixinados por iso ou nguese a aboar o importe, depsito ou fianza previsto na Ordenanza fiscal para o servizo que solicita. Todo iso, de conformidade co previsto na Lei 8/1989 do 13 de abril sobre Taxas e Prezos Pblicos (BOE n 90 de 15/4/89); e demais lexislacin vixente; coas seguintes precisins.

Se a persoa titular o inquilino e/ou a inquilina, ser responsable subsidiaria a persoa que ostente a propiedade, debendo aboar esta as cantidades pendentes. Se a persoa titular do contrato a persoa que ostenta a propiedade, ser responsable anda que xustifique que o tivo arrendado. No caso de que a persoa titular do contrato non sexa nin a persoa que ostente a propiedade, nin o inquilino e/ou inquilina, a persoa responsable subsidiaria ser a persoa que ostente a propiedade anda que xustifique que o tivo alugado.

ARTIGO 11.- PROHIBICIN DA GRATUIDADE DOS SERVIZOS.

En ningn caso podern concederse subministracins de auga nin se prestar servizos de evacuacin e depuracin de augas residuais con carcter gratuto, salvo os considerados na ordenanza como beneficios fiscais.

En reciprocidade s prestacins que recibe, toda persoa aboada estar obrigado/a ao pagamento puntual dos cargos que lle formule a concesionaria conforme ordenanza fiscal vixente. En canto aos consumos de auga refrese, esta obrigatoriedade de pagamento considerarase extensiva aos casos en que os mesmos se orixinaran por fraude, fuga, avara ou defecto de construcin ou conservacin das instalacins interiores, ou por calquera outra causa non imputable concesionaria.

Non se condonarn nin a totalidade nin parte dos excesos habidos por causa algunha, tanto nos seus importes de abastecemento de auga potable, coma nos de transporte e depuracin das residuais, a menos que:

a) Na verificacin oficial demostrsese a falta de precisin do equipo de medida en porcentaxe superior ao legalmente permitido.

b) O exceso de consumo sexa producido como consecuencia de fuga ou fugas ocultas.

Con respecto a este ltimo punto b) o usuario e/ou a usuaria poder solicitar por escrito concesionaria a reducin da cota no importe relativo tarifa, sempre que exista concorrencia de todas e cada unha das seguintes circunstancias, que debern xustificarse convenientemente:

1.- Deber tratarse dunha de fuga oculta de tal forma que o usuario e/ou a usuaria non coecese con anterioridade o dano na conducin ou os equipos de medida, nin houbese existencia de neglixencia ningunha, a criterio dos tcnicos da concesionaria, tanto nos actos que provocaron, no seu caso, a fuga como na actuacin posterior ao momento en que esta produciuse.

2.- Que unha vez detectada a fuga a sa reparacin se realizou nun prazo mximo de 3 das contados dende a data da sa deteccin.

ARTIGO 12.- COORDINACIN E CONEXIN S REDES DOS SERVIZOS.

1. Como norma xeral considerando a relacin complementaria e a conexin dos servizos de Abastecemento e Saneamento, estes concederanse pola concesionaria de forma conxunta.

2. A conexin rede municipal de saneamento ser obrigatoria para todos os usuarios (domsticos e non domsticos) que se atopen a menos de 50 metros da mesma. No entanto, por razns tcnicas, o punto exacto de conexin ou entronque coa rede municipal de saneamento ser determinado polos tcnicos municipais anda que se supere esa distancia.

3. Non entanto, a Entidade Xestora poder propor a o Concello a dispensa da obrigatoriedade da conexin sinalada no punto anterior, cando se acredite polo usuario a inviabilidade de devandita conexin por razns tcnicas, econmicas ou urbansticas debida- mente xustificadas.

4. No caso de que unha actividade xeradora de augas residuais non estea obrigada conexin rede municipal de saneamento, ou esta non sexa posible, deber estar provista de sistemas autnomos de saneamento (fosas spticas ou similares) que non supoan un risco para o medio ambiente. Estes sistemas de depuracin, que implicarn un vertido directo ou indirecto a dominio pblico, debern estar autorizados polo Organismo de baca ou a Administracin hidrulica competente. Nestes casos, o Servizo Municipal correspondente deber emitir, con carcter previo licenza urbanstica de que se trate, un informe relativo idoneidade do dispositivo proxectado e conforme s mellores tcnicas dispoibles que aseguren a maior eficiencia ambiental do mesmo. Corresponde ao usuario a limpeza peridica, conservacin e mantemento de devanditos sistemas autnomos de depuracin as como o envo peridico a xestor autorizado dos residuos que se xeraron.

5. Cando, como consecuencia dunha actuacin pblica ou privada autorizada, un usuario pase a dispoer dunha rede do sistema pblico de saneamento municipal a menos de 50 metros deber conectarse obrigatoriamente a devandita rede previo requirimento municipal, e no prazo que este fixe, que non ser inferior a seis meses.

6. En solo urbano non se permite a utilizacin de sistemas autnomos de saneamento (fosas spticas ou similares). Todo usuario deber estar conectado rede de saneamento municipal. Si non existise rede na zona, ou estivese a mis de 50 metros, a sa execucin corresponde ao Concello.

Mentres o Concello non execute ditas obras, permitirase a utilizacin de fosas spticas ou dispositivos similares, aos que se conectarn as augas provenientes dos aseos (inodoros, lavabos, bids e duchas), e tamn das augas grises provenientes dos vertedoiros, lavalouzas, lavadoras ou outros aparellos ou instalacins anlogas.

7. En chan urbanizable e rstico, no que habitualmente non existe saneamento municipal, autorizarase para as construcins provisionais en chan urbanizable e para as permanentes autorizables en chan rstico o emprego de fosas spticas ou similares baixo as premisas sinaladas no punto anterior.

   
  CAPTULO III.- DEREITOS E OBRIGAS DA CONCESIONARIA E DOS USUARIOS DO SERVIZO.  
 

ARTIGO 13.- OBRIGAS E DEREITOS DA CONCESIONARIA NA PRESTACIN DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIN.

A) Pola prestacin do servizo a concesionaria ter as obrigas seguintes:

− Manter a auga subministrada s persoas aboadas nas condicins de potabilidade esixidas pola normativa, ata a chave do rexistro (inicio da instalacin interior do abonado/a).

− Manter e conservar ao seu cargo as instalacins precisas, que sexan da sa propiedade ou estean ao seu cargo, para a prestacin dos servizos de Abastecemento, Saneamento e Depuracin. A concesionaria elaborar e executar os planos de mantemento de conformidade co Anexo IV do Regulamento Marco e baixo a supervisin dos Servizos Tcnicos Municipais.

− Cumprir as normas ou disposicins que poidan ditar as autoridades sanitarias e en xeral os organismos pblicos competentes, en materia de tratamento e depuracin da auga subministrada, as como en materia de transporte e depuracin de augas residuais.

− Ter a disposicin das persoas aboadas un servizo permanente de recepcin de avaras e queixas, para obter informacin sobre as anomalas que poidan producirse en relacin coa prestacin dos servizos.

− En condicins normais de funcionamento, manter unhas presins mnimas de acordo coas caractersticas topogrficas e da rede de distribucin de cada punto en concreto, tendo en conta que nos casos en que a concesionaria non poida garantir as presins que demanda a persoa aboada, este ter que implantar dentro da sa propiedade instalacins que lle garantan a presin que necesita. Pola contra cando exista un exceso de presin maior de 5 kg/cm2 estarn obrigados a instalar na sa propiedade vlvulas redutoras de presin.

− Dar aviso s persoas aboadas, polo procedemento que se considere mis oportuno e eficiente, de calquera interrupcin ou alteracin programable que se produza na prestacin dos servizos e que tea unha duracin presumible superior a das horas.

− Limpar, manter e conservar ao seu cargo as instalacins precisas que sexan da sa propiedade, ata a arqueta de rexistro en subministracin da rede de sumidoiros en evacuacin. (final das instalacins interiores do abonado).

− En canto s redes de sumidoiros e de colectores, e sen prexuzo das accins que permitan o seu correcto funcionamento, a entidade xestora velar polo seu adecuado estado de limpeza e identificar as conexins existentes, os puntos de risco de incidencias no medio e as eventuais rupturas, fugas ou intrusins de augas brancas.

− En canto s estacins depuradoras de augas residuais, a entidade xestora explotar a lia de auga e os lodos, en cumprimento da normativa aplicable en materia de augas, costas, verteduras, residuos e xestin de lodos de depuradora, de xeito que se asegure o rendemento adecuado da instalacin, que non se obstaculice o seu bo funcionamento pola acumulacin de lodos ou pola infiltracin de augas pluviais polo que deber procurar a solucin mis axeitada na lia de proceso, non se causen afeccins prexudiciais para o contorno e se asegure a evacuacin dos lodos de acordo coa normativa vixente na materia.

− O funcionamento e a xestin das estacins de bombeo nas redes de saneamento deber adecuarse ao deseo das estacins depuradoras de augas residuais tanto na capacidade de bombeo como no horario de funcionamento tendo en consideracin as eventuais afeccins por desaugamento no dominio pblico hidrulico ou martimo - terrestre

− Realizar as inspeccin as inspeccins as actividades ou instalacins cuxas verteduras poidan afectar o sistema de saneamento e depuracin de augas residuais, en aplicacin do captulo IV do Regulamento Marco do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia.

− Nos supostos de parada forzosa do sistema de depuracin de augas residuais, sexa programada ou imprevista, a entidade xestora deber adoptar as medidas necesarias para minimizar as sas consecuencias, reducir o tempo de parada, realizar as reparacins no perodo de menor incidencia e asegurar o mximo grao de depuracin posible.

− Nos supostos de paradas programadas, a entidade xestora deber comunicalas ao organismo de baca cun mes de antelacin, polo menos, xustificando a sa necesidade e, en todo caso, informar a Augas de Galicia sobre as medidas propostas para minimizar posibles afeccins ao medio receptor cando se trate de instalacins situadas no mbito territorial previsto no artigo 6.1.a) da Lei 9/2010. Augas de Galicia, logo de audiencia da consellera competente en materia de pesca e marisqueo nos supostos en que a parada poida afectar estas materias, emitir nese prazo informe preceptivo e vinculante acerca das medidas que cmpre adoptar para minimizar a afeccin ao medio receptor.

− Na execucin das tarefas de explotacin, conservacin e mantemento dos sistemas de abastecemento, saneamento e depuracin de augas residuais darase cumprimento ao previsto na normativa vixente en materia de prevencin de riscos laborais, adoptando as medidas de proteccin individuais e colectivas que resulten necesarias.

− De conformidade co establecido na dita normativa, a entidade xestora deber dispoer da avaliacin de riscos laborais do sistema e do correspondente plan de seguridade.

B) Pola prestacin do servizo, a concesionaria ter os dereitos seguintes:

− Non obstante respecto obriga xenrica de permanencia na prestacin dos servizos a entidade xestora poder interromper ou reducir a subministracin de auga ou a evacuacin de verteduras, transitoriamente, sen previo aviso nin responsabilidade pola sa parte, cando as aconslleno ou esixan as necesidades xerais dos servizos ou ben por causa de forza maior allea sa vontade, e con autorizacin do Concello.

− Os cortes de auga ou de evacuacin por tarefas ineludibles de conservacin e servizo e/ou forza maior non darn lugar a indemnizacin, en ningn caso. A concesionaria non se far responsable dos danos producidos en maquinaria, instalacins, etc. non protexidos ante un eventual corte de subministracin. Tampouco se far cargo do "lucro cesante" dos negocios que necesiten a auga para a sa actividade nin de ningunha afeccin derivada do corte de subministracin.

− As persoas aboadas que pola natureza do uso que lle dean auga non poidan prescindir do consumo ou evacuacin, durante os perodos de interrupcin forzosa dos servizos a que se fai referencia nos apartados anteriores, debern adoptar as medidas necesarias en previsin das devanditas continxencias.

− Cando haxa escaseza de auga, a concesionaria, para o ben comn das persoas aboadas, poder impoer restricins durante o tempo e horarios que considere necesarios, previa autorizacin municipal.

ARTIGO 14.- OBRIGAS E DEREITOS XERAIS DOS USUARIOS E AS USUARIAS DOS SERVIZOS.

Con independencia daquelas situacins que sexan obxecto de regulacin especial no presente Regulamento e que poidan orixinar obrigas especficas. As persoas usuarias, tern con carcter xeral as seguintes OBRIGAS:

EN CANTO AO CONTRATO E A SA RELACIN COA CONCESIONARIA.

1.- Estn obrigadas a formalizar o contrato de subministracin de abastecemento de auga, ou no seu caso, o do servizo individualizado de saneamento e depuracin, que ser o documento que acreditar fidedignamente, e a todos os efectos, as condicins contractuais entre a concesionaria e o propietario, que poder repercutilo sobre os usuarios. Estando as mesmo obrigado a dar conta de calquera cambio na titularidade do contrato.

2.- As persoas usuarias, titulares de actividades indicadas no artigo 8.1 do Regulamento Marco, deben solicitar da entidade xestora o correspondente permiso de vertedura, e achegar como mnimo a documentacin que indica no Anexo 1-3 da presente Ordenanza Municipal. Deber dispor de arqueta de rexistro a que se refire o Anexo 6-2, no punto mais prximo va pblica posible, e accesible en todo momento s servizos tcnicos competentes para a obtencin de mostras e aforo de caudais circulantes.

3.- Estn obrigadas ao pago inicial do Dereito de Acometida ao Concello e atender ao pagamento das tarifas vixentes en cada momento.

4.- Estn obrigadas a facilitar e permitir o libre acceso ao terreo, vivenda, local ou recinto, obxecto da pliza ou contrato e as mesmo s zonas onde existan instalacins de abastecemento e saneamento, para o desenvolvemento dos traballos do persoal da concesionaria e de aquelas persoas que anda non sndoo, estean acreditados pola concesionaria, mediante a correspondente tarxeta de identificacin, traballos que poden implicar tarefas de obras ou de simple inspeccin, como a dos equipos de medida.

5.- Estn obrigadas a facilitar concesionaria os datos solicitados por esta, relativos aos servizos ou relacionados con eles, coa mxima exactitude. Notificar a concesionaria maior brevidade posible calquera avara que detecte nas sas instalacins, sobre todo cando tea como consecuencia unha fuga ou perda de auga no caso do abastecemento ou un atoamento ou retencin de augas residuais no caso de saneamento.

EN CANTO AO CONSUMO E UTILIZACIN DA AUGA DA REDE MUNICIPAL

6.- Estn obrigadas a limitar o consumo de auga s sas propias necesidades especficas, evitando con iso todo exceso de consumo innecesario en beneficio de manter unha mellor dispoibilidade para o conxunto das persoas usuarias do abastecemento, adoptando as medidas que resulten precisas para garantir o uso axeitado da subministracin e evacuacin de auga.

7.- Estn obrigadas a non introducir outras fontes de alimentacin de augas, as como o retorno rede de posibles augas contaminantes.

8.- Estn obrigadas a informar concesionaria, cando, por calquera circunstancia, modifique de forma substancial o rxime habitual de consumos e/ou caractersticas destes, as como o cambio de destino da auga a consumir, cando leve consigo modificacin de tarifa ou, en xeral, cando se produza unha variacin de condicins de pliza ou contrato.

EN CANTO S INSTALACINS DE ABASTECEMENTO

9.- Estn obrigadas a impedir derivacins das instalacins de subministracin contra incendios para outros fins, e tomar auga destas, fra dos supostos expresamente autorizados.

10.- Estn obrigadas a utilizar de forma correcta a auga e as instalacins ao seu servizo, adoptando as medidas necesarias para conservar as mesmas axeitadamente e a reparar calquera avara nas sas instalacins interiores.

11.- Estn obrigadas a evitar calquera manipulacin dos aparatos de medida procurando as condicins idneas para a sa lectura ou substitucin, mantendo intactos os seus precintos.

12.- Non manipularn as chaves de paso situadas na va pblica sen causa xustificada, estean ou non precintadas.

EN CANTO S INSTALACINS DE SANEAMENTO

13.- Estn obrigadas a informar a concesionaria, cando por causa dunha avara se realizou unha vertedura perigosa e que poida afectar ao proceso de depuracin xeral do municipio.

14.- Estn obrigadas a manter accesibles as arquetas e puntos de inspeccin da rede interior de Saneamento.

As mesmo, a persoa aboada gozar dos seguintes DEREITOS xerais:

− Ten dereito a recibir nas sas instalacins, auga de calidade para o consumo humano ata a chave de rexistro da acometida, todo iso, de conformidade cos requisitos de potabilidade establecidos nas disposicins vixentes.

− Ten dereito a utilizar a auga subministrada na forma e para os usos contratados, debendo solicitar da concesionaria a autorizacin pertinente para calquera modificacin nas sas instalacins que implique un aumento nos caudais contratados, unha variacin no nmero de tomas, ou en xeral, alteracin das condicins do contrato.

− Ten dereito a que os servizos que reciba se facturen polos conceptos e contas vixentes en cada momento.

− Ten dereito a que se lle formule factura dos servizos que reciba. A que formalceselles, por escrito, un contrato facilitado pola concesionaria, no que se estipulen as condicins bsicas da subministracin de auga e a evacuacin de augas residuais.

− Ten dereito a consultar todas as cuestins derivadas da prestacin e funcionamento dos servizos en relacin subministracin de auga e a evacuacin de augas residuais e a depuracin.

− Ten dereito a que os datos persoais das persoas fsicas sexan salvagardados de conformidade co previsto na Lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro de Proteccin de datos de carcter persoal e nas sas disposicins de desenvolvemento.

− Ten dereito a elaborar suxestins e reclamacins.

− Ten dereito a que se leven a cabo con prontitude as comprobacins de lectura dos contadores propiedade das persoas aboadas.

ARTIGO 15.- ACTUACINS XERAIS NON PERMITIDAS AOS USUARIOS E S USUARIAS DOS SERVIZOS.

As persoas fsicas ou xurdicas que fagan uso de calquera dos servizos encomendados concesionaria baixo a sa exclusiva responsabilidade, non podern realizar as seguintes actuacins:

− Acometer instalacin de abastecemento municipal outras fontes de alimentacin de augas, anda cando estas fosen potables.

− Empalmar directamente s canalizacins de abastecemento, bombas, chaves con peche rpido ou calquera outro mecanismo que poida producir golpes de ariete e afectar s condicins de funcionamento da rede de distribucin ou ao servizo prestado a outras persoas aboadas.

− Revender ou ceder a ttulo gratuto a auga subministrada.

− Ceder o goce da subministracin das augas potables a unha terceira persoa, sen cumprir o establecido neste Regulamento.

− Modificar ou manipular os accesos, peches destes ou a situacin dos equipos de medida anda cando fosen propiedade da persoa aboada, sen autorizacin da concesionaria.

− Dedicar a subministracin de auga a fins distintos dos contratados.

− Realizar consumos de auga, sen ser controlados por un equipo de medida co seu correspondente contrato, ou introducir calquera modificacin nas instalacins particulares, que permitan consumos incontrolados.

− Romper ou alterar os precintos do equipo de medida ou chaves instalados pola concesionaria.

− Facer derivacins das redes xerais ou coller auga de bocas de rego, hidrantes, desaugadoiros, etc.

− Acometer ou enxertar directamente s canalizacins da rede de sumidoiros municipal sen previa de autorizacin ou contrato.

− Instalar na rede privada de evacuacin sistemas de trituracin de residuos orgnicos domiciliarios.

− Non respectar as prohibicins e limitacins establecidas no Anexo n 1.1 e as do 1.2 diste Regulamento, especificadas no permiso de vertedura, no seu caso.

− Verter directamente na rede de sumidoiros caudais de auga procedentes de bombeos de impulsin de fosos de escavacin e evacuacins por inundacin en xeral, sen formalizar o correspondente contrato.

− Verter directamente nos pozos e arquetas de rexistro da rede de sumidoiros municipal,augas procedentes da limpeza de locais ou residuos urbanos procedentes de obras pblicas ou privadas, edificacins, vivendas, comercios e industrias.

− A dilucin para acadar os niveis de emisin que permitan a sa vertedura ao sistema, excepto nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente. Nestes supostos deberase realizar a comunicacin inmediata destas circunstancias entidade xestora, a cal deber adoptar as medidas que en cada caso foren pertinentes.

− A vertedura de augas pluviais ao sistema cando se poida adoptar unha solucin tcnica alternativa.

− A vertedura de augas brancas ao sistema.

− As verteduras que contean substancias das relacionadas no anexo 1.2 diste regulamento, debern respectar as limitacins que se especifiquen no contido do permiso de vertedura ou outras para substancias non especificadas no dito anexo que a entidade xestora considere, co fin de protexer os sistemas de saneamento e depuracin ou o medio a que verte. Naqueles parmetros do anexo 1.2 para os cales non se especifiquen limitacins no contido do permiso de vertedura, as limitacins sern as especificadas no dito anexo.

− O permiso de vertedura ante Augas de Galicia, poder establecer valores mis restritivos que os previstos no anexo 1.2 deste regulamento (ou normativa de rango superior que substita a esta) e, as mesmo, poder establecer limitacins de caudal respecto de parmetros especficos, todo iso en funcin da capacidade do sistema.

   
  CAPTULO IV.- SITUACINS DE EMERXENCIA  
 

ARTIGO 16.- COMUNICACIN DE SITUACINS DE EMERXENCIA.

1. Cada persoa usuaria deber tomar as medidas adecuadas para evitar as descargas accidentais de verteduras que poidan ser potencialmente perigosas para a sade das persoas ou a seguridade das instalacins que compoen o sistema pblico de saneamento e depuracin, as como para o medio receptor.

2. Cando por accidente, fallo de funcionamento ou da explotacin das instalacins da persoa usuaria se produza unha vertedura que estea prohibida e que sexa capaz de orixinar unha situacin de emerxencia e perigo tanto para as persoas coma para o sistema de saneamento e depuracin, o usuario deber comunicar urxentemente a circunstancia producida entidade xestora do sistema as como ao nmero de emerxencias 112, co obxecto de evitar ou reducir ao mnimo os danos que se poidan causar. A comunicacin efectuarase utilizando o medio mis rpido.

ARTIGO 17.- ADOPCIN DE MEDIDAS EN SITUACINS DE EMERXENCIA.

1. Unha vez producida a situacin de emerxencia, a persoa usuaria utilizar todos os medios ao seu alcance para reducir ao mximo os efectos da descarga accidental.

2. A persoa usuaria deber remitir entidade xestora do sistema, no prazo mximo de corenta e oito horas, un informe detallado do accidente, no cal debern figurar os seguintes datos: identificacin da concesionaria, caudal e materias vertidas, causa do accidente, hora en que se produciu, medidas correctoras tomadas in situ, hora e forma en que se comunicou o suceso. Cada unha das entidades xestoras poder solicitar do usuario os datos necesarios para a correcta valoracin do accidente.

ARTIGO 18.- VALORACIN DE DANOS OCASIONADOS POR VERTEDURAS ACCIDENTAIS.

Os custos das operacins a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacins de emerxencia ou perigo, as como os de limpeza, remocin, reparacin ou modificacin do sistema de saneamento e depuracin, son responsabilidade da Concesionaria, nicamente, debern ser abonados pola persoa usuaria que resultase acreditado, que a sa actuacin neglixente foi a causa dos danos, con independencia doutras responsabilidades en que puider incorrer.

Para a valoracin dos danos terase en conta o establecido no artigo 36 do Regulamento Marco de prestacin do servizo pblico de saneamento e depuracin de augas residuais de Galicia.

ARTIGO 19.- ACCIDENTES MAIORES.

Cando as situacins de emerxencia a que se fai referencia nos artigos anteriores poidan ser cualificadas de accidentes maiores a criterio da Axencia Galega de Emerxencias, ademais das normas establecidas no presente regulamento, sern de aplicacin as disposicins normativas vixentes en Galicia en materia de proteccin civil e xestin de emerxencias.

   
  CAPTULO V.- INSTALACINS  
 

Ttulo I.- Clases de Instalacins.

ARTIGO 20.- NORMATIVA APLICABLE.

As instalacins debern levarse a cabo de conformidade co establecido neste Regulamento ademais do que dispoan as normas e disposicins normativas que sexan de aplicacin e especialmente:

Regulamento Marco de Prestacin do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia.

Regulamento do rxime econmico e financeiro do Canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas pblicos de depuracin de augas residuais de Galicia.

Regulamento da colaboracin da administracin hidrulica de Galicia na execucin e explotacin de infraestruturas hidrulicas no mbito das entidades locais de Galicia.

Instrucins tcnicas para obras hidrulicas da Xunta de Galicia.

Unha vez aprobados: Regulamento de planificacin hidrolxica, Regulamento marco de prestacin do servizo de abastecemento

Cdigo Tcnico da Edificacin aprobado por Real Decreto 314/2006 do 17 de marzo coas sas modificacins posteriores.

Ordenanzas municipais vixentes.

Todas aquelas normativas que nalgn momento substitan s anteriores

ARTIGO 21.- DEFINICINS DE ABASTECEMENTO E DAS SAS INSTALACINS.

Defnese o Servizo de Abastecemento de auga potable como o de captacin de auga bruta, potabilizacin, almacenamento e distribucin mediante as redes municipais ata a acometida dos usuarios e/ou as usuarias ou abonados e/ou aboadas.

Denomnanse instalacins de captacin de caudais, a conxunto de encoros, canalizacins, bombas, mecanismos de manobra e control, obras de fbrica e demais elementos o fin da cal achegar s instalacins de tratamento os volumes de auga necesarios para atender as demandas de consumo.

Considranse instalacins de tratamento de auga o conxunto de mquinas, obras de fbrica e demais elementos ou instalacins destinadas a efectuar os procesos de depuracin e esterilizacin daquela, necesarios para a sa utilizacin no consumo humano.

Chmanse conducins xerais ao conxunto de canalizacins, tubaxes e bombeos cos seus elementos de manobra e control que conducen a auga ata os depsitos reguladores.

Os depsitos reguladores son o conxunto de receptculos destinados ao almacenamento transitorio da auga tratada, en espera do seu envo rede de distribucin.

Denomnase rede de distribucin ao conxunto de canalizacins cos seus elementos de manobra e control, que conducen auga a presin nas ras da poboacin, da que se derivan as acometidas para o abastecemento ou subministracin dos usuarios.

Por acometida de distribucin entndese o conxunto de pezas de empalme, canalizacin, caso de ser necesaria e chave de rexistro que partindo da rede de distribucin, enlaza coa canalizacin que alimenta ao edificio. A acometida remata na chave de rexistro situada na va pblica no exterior do inmoble.

A instalacin interior xeral o conxunto de canalizacins, depsitos, chaves, mquinas e contadores que partindo da acometida, enlaza coas instalacins interiores particulares, A instalacin interior xeral empeza na chave de rexistro situada na va pblica no exterior do edificio e propiedade do conxunto das sas persoas propietarias.

As instalacins particulares son o conxunto de canalizacins, chaves e demais elementos que teen por obxecto distribur a auga dentro do recinto, local ou vivenda de cada usuario/a do servizo.

ARTIGO 22.- DEFINICINS DE SANEAMENTO E DEPURACIN, E DAS SAS INSTALACINS.

Defnese o Servizo de Saneamento e depuracin como o de recollida, transporte, regulacin e control das augas residuais a travs da rede de sumidoiros, as como o tratamento e depuracin das citadas augas, nas estacins depuradoras, ou en cantas infraestruturas se establezan para o mesmo fin.

TIPOS DE AUGA.

Tal e como se indica no artigo 4 do Regulamento Marco de prestacin do servizo pblico de saneamento e depuracin de augas residuais da Xunta de Galicia, distnguense:

− Augas residuais urbanas: as augas residuais domsticas ou a mestura delas coas augas residuais non domsticas, as como con augas de escorregamento pluvial.

− Augas residuais domsticas: as augas residuais procedentes dos usos residenciais das vivendas, actividades comerciais sen almacenaxe, oficinas e talleres integrados nas vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domsticas.

− Augas residuais non domsticas: as augas residuais vertidas desde establecementos nos que se efecte calquera actividade industrial, agrcola ou gandeira, que non sexan augas residuais domsticas ou de escorregamento pluvial. Entenderase por actividade industrial aquela que consista na producin, transformacin, manipulacin, reparacin e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

− Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningn proceso de transformacin de xeito que a sa potencial capacidade de perturbacin do medio nula e, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas pblicos de saneamento. A sa procedencia diversa: augas destinadas rega agrcola, augas subterrneas, augas superficiais, fontes ou mananciais, e augas procedentes da rede de abastecemento.

− As augas de escorregamento pluvial tern carcter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en funcin da posibilidade de alteracin dos obxectivos de calidade do medio receptor. As mesmo, tern esta consideracin as augas de refrixeracin en funcin das sas caractersticas.

TIPOS DE REDES.

− Acometida: conxunto de elementos interconectados que unen a rede pblica de saneamento coa instalacin privada dunha vivenda ou edificio.

− Redes unitarias: aquelas que constan dunha soa canalizacin pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de chuvia asume tamn a funcin de drenar as augas pluviais, provocndose unha mestura de ambos os tipos de augas.

− Redes separativas: aquelas que constan de das canalizacins independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe domstica, comercial ou industrial ata a estacin depuradora, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un posible sistema de tratamento previo sa vertedura.

SISTEMAS DE DEPURACIN.

A actividade de depuracin en funcin da topoloxa das redes de rede de sumidoiros comprende:

− O tratamento da auga residual urbana do sistema unitario, na estacin depuradora, EDAR

− O tratamento de augas pluviais do sistema separativo mediante estanques de retencin ou estruturas de clasificacin. As augas depuradas poden ser achegadas ao medio receptor ou captadas para a sa reutilizacin.

INSTALACINS DE SANEAMENTO.

Instalacins de uso e responsabilidade privada:

Denomnanse instalacins particulares ou privadas interiores dos inmobles:

− Instalacin interior particular de saneamento: o conxunto de canalizacins e demais elementos que discorren polo interior da propiedade que conducen as augas residuais dende os peches hidrulicos dos aparatos sanitarios ata as canalizacins de saneamento da instalacin xeral do inmoble.

− Instalacin interior xeral de saneamento: o conxunto de canalizacins, pozos e bombeos cos seus elementos de control, que reciben as augas residuais ou subterrneas das instalacins ou redes particulares e as conducen ata a acometida de saneamento do inmoble ou parcela.

− Denomnase instalacin xeral de pluviais dun inmoble de propiedade particular: o conxunto de canalizacins, pozos e bombeos cos seus elementos de control, que reciben as augas pluviais e as transportan ata a acometida de pluviais do inmoble ou parcela.

− Acometidas a colectores urbanos de sistema unitario, son o conxunto de conducins e os seus elementos arqueta dobre para fecais e pluviais interior propiedade, conduto, entroncamento que enlazan a rede de evacuacin de augas residuais e pluviais do inmoble rede xeral de saneamento.

− Acometidas a colectores urbanos de pluviais en sistema separativo, son o conxunto de conducins e os seus elementos arqueta de pluviais interior propiedade, conduto, entroncamento que enlazan a rede de evacuacin de augas pluviais do inmoble rede xeral de saneamento.

− Acometidas a colectores urbanos de fecais en sistema separativo, son o conxunto de conducins e os seus elementos arqueta de fecais interior propiedade, conduto, entroncamento que enlazan a rede de evacuacin de augas fecais do inmoble rede xeral de saneamento.

− Instalacin particular de depuracin de augas industriais: o conxunto de elementos que tratan, depuran e controlan as augas provenientes dun proceso industrial para a sa posterior vertedura, en condicins axeitadas, a colectores ou canle. Instalacins de bombeo en locais subterrneos, son os sistemas que mediante unha elevacin por impulsin mecnica evacan os caudais de auga subterrnea e evitan a inundacin dos locais.

Instalacins de uso xeral.

− Redes de sumidoiros urbana en sistema unitario, son o conxunto de canalizacins, colectores, sumidoiros e rexistros que transportan as augas residuais combinadas coas de chuvia aos colectores interceptores.

− Redes de sumidoiros urbana de pluviais en sistema separativo, son o conxunto de canalizacins, colectores, sumidoiros e rexistros que transportan exclusivamente as augas de chuvia aos estanques de retencin ou estruturas de clasificacin.

− Redes de sumidoiros urbana de fecais e industriais en sistema separativo, son o conxunto de canalizacins, colectores, sumidoiros e rexistros que transportan as augas residuais aos colectores principais ou directamente aos interceptores.

− Colectores Interceptores son as conducins que recollen as verteduras dos colectores principais e os transporta ata os colectores emisarios ou as instalacins de depuracin individual, evitando a descarga directa ao medio receptor.

− Colector Emisario, a conducin que transporta as augas combinadas dende os colectores interceptores ata a Estacin Depuradora, aos vertedoiros de desaugadoiro ou aos depsitos de tormenta.

− Estanques de retencin ou estruturas de clasificacin, son as estruturas que reciben da rede de sumidoiros separativo as augas de chuvia retendo ou clasificando a contaminacin que estas transportan evitando a sa vertedura directa ao medio receptora.

− Vertedoiros, son estruturas que permiten nun sistema unitario regular ou limitar os caudais de auga que chegan ao colector emisario, evacuando directamente ao medio receptor.

− Depsitos de retencin de augas de tormenta: son as instalacins destinadas ao almacenamento puntual e temporal de grandes volumes de augas de tormenta, evitado a entrada en carga dos colectores da rede e polo tanto situacins de inundacin en zonas urbanas ou ben verteduras ou alivios directos ao medio receptor.

− Estacin depuradora de augas residuais EDAR: o conxunto de instalacins, conducins, maquinaria e elementos de control que depura as augas provenientes dos colectores emisarios de saneamento para a sa posterior vertedura a canle pblica nas condicins establecidas na lexislacin aplicable.

− Pequenas depuradoras, pozos ou foxas spticas de depuracin de augas fecais: o conxunto de elementos que tratan e controlan as augas residuais de pequenas urbanizacins para a sa posterior vertedura, en condicins axeitadas, a colectores ou canle, poden ser pblicas ou privadas.

− Instalacins de bombeo de augas residuais, son os sistemas que mediante unha elevacin por impulsin mecnica evacan os caudais de auga residual que polas condicins topogrficas non poden ser evacuados por gravidade.

− Instalacins de medicin e control de calidade de augas, o conxunto de elementos de medicin e transmisin que permite o coecemento e control das caractersticas fsicas e qumicas da auga residual que circula polo sistema de saneamento.

Ttulo II. Acometidas.

ARTIGO 23.- MODO DE SUBMINISTRACIN E DE EVACUACIN.

A auga subministrarase e evacuarase a cada abonado/a dunha forma xeral a travs das instalacins pblicas e doutra particular por medio da correspondente acometida de subministracin e evacuacin.

ARTIGO 24.- CARACTERSTICAS TCNICAS DAS ACOMETIDAS DE AUGA POTABLE.

A acometida para a subministracin de auga potable derivarase do punto da rede que a concesionaria considere mis axeitado e mis prximo ao edificio, sendo o seu trazado perpendicular canalizacin xeral. Estar formada por pezas de conexin conducin xeral, ramal de canalizacin, caso de ser necesario e a chave de rexistro. A chave de rexistro situarase xunto ao lmite do terreo, na beirarra que cruce a canalizacin de acometida. Se non existise beirarra, na sa futura localizacin.

A acometida constite parte da propiedade do inmoble, anda que o mantemento o realice a concesionaria e polo tanto non poden levar a cabo conexins sen autorizacin dos titulares desta propiedade, o que si poder realizar a concesionaria sen permiso ningn, por estar dentro das tarefas propias de mantemento, ser substitur unha acometida antiga por outra nova ou a varias antigas por unha soa, respectando sempre a capacidade hidrulica das antigas. Nun edificio, para realizar unha nova acometida, ser necesaria a anulacin de todas as antigas por conta e cargo da persoa solicitante do devandito traballo. A parte de fontanara ser realizada pola concesionaria e o resto de obra levarase a cabo pola persoa que o solicite.

Cada parcela dispor dunha nica acometida, e para tal efecto entenderase por parcela a definida catastralmente.

Naquelas acometidas antigas, que abastecen a dous ou mis portais e rehabiltese algn deles, obrigatorio poer unha chave de paso ou de rexistro por portal rehabilitado e outra para o resto de portais.

No caso de ter que incrementar os caudais por abastecerse desta acometida locais que non dispoan de subministracin ou por maior demanda dos que xa o vian gozando, substituirase a acometida existente por outra de dimetro superior, con capacidade igual suma dos caudais antigos mis os novos requiridos, facendo as derivacins necesarias polo interior do terreo e sendo todos os gastos que estas modificacins orixinen de conta da persoa solicitante do aumento.

ARTIGO 25.- CARACTERSTICAS TCNICAS DAS ACOMETIDAS DE AUGAS EVACUADAS REDE DE SUMIDOIROS PBLICA.

As acometidas para evacuar as augas residuais ou de orixe subterrnea rede de sumidoiros prodcense mediante condutos subterrneos que se incorporasen ao punto da rede que a concesionaria considere mis axeitado e mis prximo ao edificio, sendo o seu trazado perpendicular canalizacin xeral. A acometida constite parte da propiedade do inmoble.

As acometidas que provean dun edificio, solar ou parcela constarn de:

− Arquetas interiores de arranque, onde rematarn as redes internas de recollida de augas residuais e de augas de orixe pluvial do edificio solar ou parcela, sern sempre rexistrables.

− Condutos de conexin son os que conectan as arquetas interiores dos inmobles coa rede pblica de rede de sumidoiros. Tern un tramo interior e outro exterior en zona publica.

− Entronque o punto de unin do conduto de acometida coa rede municipal de sumidoiros.

De acordo ao C.T.E. (Cdigo Tcnico da Edificacin), as redes internas sern separativas.

As acometidas cando o sistema de rede de sumidoiros da zona sexa separativo, realizaranse con das arquetas de acometida ( fecais e pluviais) , dous condutos independentes, enlazando cada acometida ou rexistro interno a travs do conduto co seu correspondente na rede de sumidoiros. Esta operacin esixe unha especial atencin e vixilancia para non confundir as diferentes redes.

As acometidas cando o sistema de rede de sumidoiros da zona sexa unitario realizaranse cun conduto unindo previamente as das arquetas internas. Para estes casos e coa previsin de que a rede de sumidoiros poida cambiar de unitaria a separativa instalarase espera dende a arqueta que non desauga un conduto taponado que chegue zona pblica.

As acometidas garantirn a estanquidade en todo o seu percorrido e nas arquetas e nas conexins de sada e entroncamento.

Os condutos sern continuos e sen crebos e o seu trazado ser perpendicular lia de fachada ou peche. Poderase variar sensiblemente a perpendicularidade da acometida cando esta variacin mellore as condicins do servizo, estes casos deben ser aprobados expresamente pola concesionaria.

As acometidas de saneamento entroncarn preferiblemente nun pozo de rexistro, se a altura do entroncamento respecto ao fondo do pozo de rexistro puidese, pola cada do caudal de auga achegado, danar a sa soleira colocsense os medios necesarios para evitalo.

Soamente nos casos e condicins que prev este Regulamento, podern construrse pozos de rexistro, arquetas visibles ou cegas na zona pblica.

En caso de que a acometida se entronque directamente na canalizacin da rede de sumidoiros, o fondo do conduto de acometida situarase sempre na parte superior do conduto da rede.

En determinadas instalacins na que a achega de auga residual ou subterrnea rede de sumidoiros tea unha procedencia allea rede de subministracin e non sexa medida por un contador de entrada poder esixirse a instalacin de medidores de caudal, nas condicins que para cada situacin fixe a concesionaria, previa autorizacin municipal.

Ao levarse a cabo obras de construccin de novas acometidas rede de sumidoiros, anularanse todos os desaugues que con carcter provisional (prolongacins ou empalmes aos mesmos) se houbesen autorizado para as fincas situadas fronte a aquelas, sendo obrigatorio o enlace directo nova rede.

Cando o nivel de desaugue interior non permita a conduccin rede de sumidoiros por gravidade, a elevacin deber ser realizada polo propietario da finca.

Non se permitir a conexin de sotos sen elevacin nin a conexin de instalacins por gravidade que, por diferenza de cotas dos pozos de rexistro pblicos ou privados, permitan a sada das augas pola instalacin interior antes que polos pozos de rexistro da va pblica, en caso de entrada en carga das canalizacins.

Non se poder esixir ao Concello responsabilidades polo feito de que a travs do sumidoiro poida penetrar nunha finca particular augas procedentes da rede pblica, cando a instalacin estea feita contravindo o presente artigo sen autorizacin expresa.

ARTIGO 26.- DIMENSIONAMENTO DAS ACOMETIDAS DE ABASTECEMENTO.

As acometidas sern dimensionadas pola concesionaria, vista dos datos de consumo que achegue a persoa aboada e das dispoibilidades do abastecemento, non responsabilizndose da sa capacidade de subministracin se aqueles fosen inexactos. O dimetro das acometidas en vivendas dimensionaranse cos criterios establecidos no Cdigo Tcnico da Edificacin, en NEA 149.201 ou na Normativa que no seu momento se atope en vigor, tendo en conta que a concesionaria por criterios de estandarizacin s constre acometidas dunha polgada, polgada e media, 60 mm., 80 mm e superiores.

En edificios que tean redes de incendios, o dimetro mnimo das acometidas necesarias ser:

Para unha boca de 25 mm. ................................................. 30 mm.

Para unha boca de 45 mm. ou 2 ou mis de 25 mm. ........... 60 mm.

Para dous ou mis bocas de 45 mm. .................................. 80 mm.

En edificios con redes automticas o dimetro das acometidas determinarase de acordo a clculos especficos que ter que achegar a persoa solicitante.

Lonxitude das acometidas:

Se dende o punto de acometida ata o edificio do abonado/a houbese mis de 5 m., a chave de rexistro situarase sempre na va pblica e o contador instalarase, como mximo, a 3 m da chave de rexistro, sendo obriga da persoa aboada a peticin das autorizacins de paso, que debern ser presentadas con carcter previo solicitude de acometida.

Construirase unha soa acometida, con ramais independentes para cada un dos usos e cando o dimetro por consumo sexa de 80 mm. ou superior e por instalacins de incendio, requrase de 80 mm., e a acometida realizarase incrementando nun dimetro o necesario para consumo. A concesionaria non ten responsabilidade por deficiencia na subministracin que sexa imputable ao dimensionamento ou condicins da instalacin interior.

Se a instalacin interior require consumos puntuais altos con respecto media diaria de consumos, as persoas aboadas tern que montar a instalacin que garanta a reserva axeitada que elimine as puntas de consumo, evite alteracins na rede e erros de precisin no equipo de medida.

ARTIGO 27.- DIMENSIONAMENTO DAS ACOMETIDAS REDE DE SUMIDOIROS PBLICA.

A concesionaria revisar, e no seu caso dimensionar, as acometidas rede de sumidoiros pblica vista dos datos de caudal que achegue a persoa que solicita a licenza e/ou comunicacin previa, tanto para a evacuacin augas residuais como para a das augas de orixe pluvial.

Por criterios de mantemento e limpeza s se admitirn acometidas de dimetro 110 mm. ou superiores.

A dimensin das acometidas estar condicionada en funcin da dispoibilidade da rede de sumidoiros, non permitndose seccins de acometida superiores s do conduto pblico de acordo ao seguinte cadro.

DIMENSIN DAS ACOMETIDAS

DIMETRO CANALIZACIN OU COLECTOR REDE DE SUMIDOIROS

DIMETRO MXIMO DE ACOMETIDA DIRECTA A COLECTOR

D 300 MM

D 200 MM

D 400 MM

D 200 MM

D 500 MM

D 250 MM

D 600 MM

D 300 MM

D 800 MM

D 400 MM

En ningn caso se entroncarn as acometidas directamente en colectores pblicos de rede primaria de dimetro 900 milmetros ou superior. Se na zona a acometer non hai canalizacins de menor dimetro, realizarase a conta de quen solicite a acometida unha rede complementaria que conectar nun pozo de rexistro da rede primaria.

A lonxitude da acometida rede pblica de sumidoiros non poder exceder de 20 metros lineais, se dende o punto de acometida ata o edificio do abonado/a houbese maior lonxitude, realizarase a conta de quen solicite a acometida, unha rede complementaria con pozo ou arqueta de rexistro que se situar na va pblica. Nos dous casos anteriores o abonado/a presentar un proxecto de acometida e no caso de que fose autorizada responsabilizarase de todos os gastos por obras e por licenza e/ou comunicacin previas.

A nova instalacin unha vez recepcionada pola concesionaria pasar a ser da sa propiedade, facndose responsable a partir dese momento do seu mantemento, sen prexuzo do perodo de garanta ou da responsabilidade do ou da contratista por vicios ocultos.

As acometidas realizaranse coa pendente axeitada (mnimo 1%) e sempre nunha cota inferior ao servizo de Abastecemento.

A persoa solicitante responsabilizarase da capacidade do seu conduto de evacuacin se os datos de caudal achegados fosen inexactos. O dimetro das acometidas en vivendas dimensionarse cos criterios establecidos no Cdigo Tcnico da Edificacin ou na Normativa que en cada momento se atope en vigor.

O nmero de acometidas autorizsense en funcin do tipo de parcela:

Unha acometida por portal en zona residencial colectiva.

Unha acometida por parcela en zonas industriais e residenciais de vivendas illadas ou pegadas.

Non obstante a concesionaria poder autorizar mais acometidas por parcela cando o informe tcnico o aconselle e a medida beneficie explotacin da rede de sumidoiros.

ARTIGO 28.- EXECUCIN DAS ACOMETIDAS.

A execucin das acometidas para a subministracin de auga de abastecemento, s podern ser realizadas pola concesionaria, que ter a facultade de executalas directamente ou encargalas a un instalador autorizado.

As acometidas antigas que deban substiturse sern anuladas con anterioridade ou simultaneamente realizacin das novas que as substitan, a concesionaria non asume ningunha responsabilidade que puidese derivarse da execucin das gabias, nin durante o perodo de intervencin nin con posterioridade. O custo da realizacin das acometidas ser en todos os casos de conta da persoa solicitante e a sa recadacin realizarase previamente execucin, de acordo coas tarifas en vigor. Con carcter xeral non se realizarn as acometidas provisionais de obra, salvo que exista imposibilidade de executar a definitiva.

ARTIGO 29.- CONSERVACIN, MANTEMENTO E REPARACIN DAS ACOMETIDAS.

1.- Acometidas de Abastecemento.

A conservacin, mantemento e reparacin das acometidas ata a chave de rexistro situada na va pblica, efectuarase por conta e cargo da concesionaria.

A chave de rexistro, que pode cortar a auga a un ou varios portais, a primeira que se atopa sobre a acometida a partir da canalizacin xeral e s ata ela correr de conta da concesionaria o mantemento. Do resto de chaves particulares ou tubos que puidesen ter os abonados/as, anda que discorran pola va pblica, faranse cargo eles/as.

Non obstante, cando as chaves de rexistro estean afastadas dos inmobles, poderanse colocar nas sas proximidades, se os abonados/as as solictano e sempre que sexa en viais totalmente urbanizados, con redes de distribucin de auga. Os gastos que este cambio de lugar orixine, de conformidade coas tarifas en vigor, corrern a conta dos que fagan a peticin, que debern seguir na sa solicitude o mesmo trmite que o sinalado para realizar unha nova acometida. Nas acometidas antigas sen chave de rexistro ou con chave situada no interior, a responsabilidade do mantemento da concesionaria alcanzar ata a lia de lmite do inmoble, tendo ademais esta a obriga de instalar unha chave de rexistro dentro da beirarra.

A substitucin dunha acometida correr de conta e cargo da concesionaria cando a causa radique no seu envellecemento, pero se o motivo fose a insuficiencia de dimetro por incremento de consumos, ser de quen ou quen soliciten a nova acometida que requira un dimetro de maior seccin.

A responsabilidade e mantemento de toda instalacin posterior chave de rexistro, anda que discorra pola va pblica, ser, se estn dados de alta, das persoas propietarias que se alimentan dela, no caso contrario do propietario/a ou propietarios/as do inmoble.

O abonado/a poder manipular nica e exclusivamente as chaves da sa instalacin interior.

S en caso de forza maior e cando non exista ou non funcione a chave de paso, poder utilizar a chave de rexistro situada na va pblica, sendo da sa responsabilidade os prexuzos que puidese ocasionar a outros abonados/as, as como as roturas que puidesen producirse na acometida, chaves, instalacin interior ou exterior.

En todo caso ter que comunicar inmediatamente a concesionaria a manipulacin levada a cabo.

2.- Acometidas rede de sumidoiros.

No caso das acometidas rede de sumidoiros a sa conservacin, mantemento, limpeza e reparacin ser responsabilidade da concesionaria, no tramo que discorra pola va pblica

A concesionaria a peticin do abonado/a poder emitir informe tcnico das causas do mal funcionamento da acometida, no tramo que este situado en terreos particulares, sen que en ningn caso o vincule nas posibles responsabilidades que se deriven do informe.

En caso de que sexa necesaria unha reparacin, ampliacin ou limpeza da acometida, no tramo situado na va publica, todas as xestins para a obtencin da licenza e/ou comunicacin previa as como os gastos que se deriven da actuacin corrern a cargo da concesionaria.

A execucin das acometidas para a rede de sumidoiros s poder ser realizada integramente pola concesionaria, que ter a facultade de executalas directamente ou encargalas a un instalador autorizado.

ARTIGO 30.- DOCUMENTACIN NECESARIA PARA A CONTRATACIN DAS ACOMETIDAS.

O contrato de subministracin e no seu caso o de evacuacin, ser condicin previa e necesaria para a concesin de calquera acometida.

En ningn caso se formalizarn contratos para abastecemento nin para saneamento de parcelas destinadas a uso de rego en agricultura ou de recreo, salvo as instalacins destinadas ao uso ou servizo pblico.

A formalizacin do contrato e solicitude da acometida requirir previamente o abono das taxas establecidas na correspondente ordenanza fiscal.

− O contador: poder achegarse por quen contrate o servizo ou proporcionarllo/llelo a concesionaria, se este as desxao. no primeiro caso deber presentalo xa verificado, cobrndoselle s a colocacin. No segundo aboar xunto co contador a sa verificacin e colocacin.

− As acometidas: cobrarase sempre que se tea que levar a cabo pola sa inexistencia ou por non servir xa as antigas. S se permitir o mantemento das acometidas antigas se tivesen seccin abonda e os materiais coas que estivesen construdas fosen os mesmos que no momento da solicitude do servizo se estivesen a utilizar pola concesionaria para as novas.

− Os dereitos de enganche: na rede de auga potable e entroncamento na rede de sumidoiros faranse efectivos sempre que se execute unha nova acometida. Se se tratase s dunha modificacin, o seu importe ascender ao valor da diferenza entre a acometida nova e a antiga, no momento da solicitude. Nos casos de novos contratos, nos que non sexa necesario facer acometida por ser vlida a existente, s se cobrarn dereitos de enganche e evacuacin se a baixa do anterior contrato se produciu hai mis dun ano. Non poder formalizarse ningn contrato nin se dar o visto bo s instalacins por parte da concesionaria sen o pagamento previo destes dereitos.

Ttulo III. Ampliacins na Rede de Distribucin e/ ou rede de sumidoiros

ARTIGO 31.- INTRODUCIN.

A ampliacin e a modificacin da rede de distribucin ou da rede de sumidoiros, para as subministracins de auga potable e a evacuacin ou desaugadoiro de augas residuais e de orixe pluvial, tanto en extensin como en capacidade hidrulica a zonas, edificios, novos polgonos, urbanizacins, etc., rexeranse polo establecido neste Regulamento.

O concello fixar a calidade dos materiais as como as condicins tcnicas de calquera ampliacin ou modificacin da Rede de Distribucin de Abastecemento. Todo iso, logo da supervisin e inspeccin das condicins de conexin rede xeral que abocarn na autorizacin ou denegacin destas por parte da concesionaria.

ARTIGO 32.- DEFINICIN DE PUNTO NON ABASTECIDO OU ABASTECIDO INSUFICIENTEMENTE.

Entenderase que un punto non est abastecido, cando no lugar en que deba situarse a acometida non exista rede de distribucin.

As mesmo, considrase que un punto est insuficientemente abastecido, cando a rede de distribucin no lugar en que debe situarse a acometida e unha vez deducidos os caudais punta comprometidos para atender os consumos da zona, carezan de caudal ou presin abonda para atender o dobre do caudal punta da nova demanda que se solicita e presin necesaria.

ARTIGO 33.- DEFINICIN DE PUNTO CON ESCASA OU NULA CAPACIDADE DE REDE DE SUMIDOIROS.

Entenderase que un punto non pode desaugar, cando no lugar en que deba situarse a acometida non exista rede de sumidoiros.

As mesmo, considrase que un punto ten escasa capacidade de desaugadoiro, cando a rede de sumidoiros no lugar en que debe situarse a acometida, e unha vez deducidos os caudais punta comprometidos para atender os desaugadoiros da zona, carezan de capacidade abonda para atender os caudais de augas residuais e de chuvia da nova demanda.

ARTIGO 34.- NOVAS SUBMINISTRACINS E RECOLLIDAS EN ZONAS NON ABASTECIDAS O ABASTECIDAS INSUFICIENTEMENTE E O CON ESCASA OU NULA CAPACIDADE DA REDE DE SUMIDOIROS.

A concesin de novas subministracins, ou novos desaugadoiros de augas residuais e de chuvia en puntos que, anda estando comprendidos dentro do mbito de competencias da concesionaria, se atopen en lugares non abastecidos ou abastecidos con redes insuficientes, e ou con escasa ou nula capacidade de rede de sumidoiros e requiran unha ampliacin ou modificacin das instalacins existentes na zona, estarn sempre supeditada s posibilidades tcnicas do abastecemento ou de saneamento

A concesionaria nunca estar obrigada a manter unhas presins determinadas para o abastecemento dun caudal, debendo quen solicite a subministracin, se aquelas fosen insuficientes, correr coa instalacin dun sistema de sobrepresin particular, que deber cumprir o establecido no presente Regulamento.

ARTIGO 35.- CUSTOS DE AMPLIACIN EN ZONAS NON ABASTECIDAS O ABASTECIDAS INSUFICIENTEMENTE E O CON ESCASA OU NULA CAPACIDADE DE REDE DE SUMIDOIROS.

Quen faga a peticin nun punto non abastecido ou abastecido insuficientemente, e/ou con escasa ou nula capacidade de rede de sumidoiros, correr cos gastos que orixine a nova instalacin.

A seccin a instalar, no caso de non existir canalizacin, ser a necesaria para cubrir o dobre da demanda, ou o desaugadoiro solicitados; e no suposto de substitucin da canalizacin existente, a suma da demanda ou o desaugadoiro actual mis o dobre da solicitada.

Cando a concesionaria esixa a instalacin dunha canalizacin de maior seccin para atender as demandas ou desaugadoiros futuros; ser ao seu cargo, a diferenza de custo entre a canalizacin calculada segundo o punto anterior e a pedida, fixando esta cantidade por diferenza aos prezos da Base de Datos da Construcin de Galicia, do Instituto Tecnolxico.

En toda ampliacin ou modificacin da rede, o Concello fixar os materiais e condicins tcnicas desta, controlando a sa instalacin e en ningn momento permitir a sa conexin lia xeral ata que haxa recepcionado a instalacin. Esa conexin, realizarase polo seu propio persoal ou polos instaladores que a concesionaria designe e sempre a cargo de quen o solicite.

Se a nova instalacin se tende pola va pblica, unha vez recepcionada pola concesionaria pasar a ser da propiedade municipal, facndose responsable a partir dese momento do seu mantemento, sen prexuzo do perodo de garanta, ou da responsabilidade do contratista por vicios ocultos.

Se a nova instalacin discorre por terreos non pblicos ou urbanizacins privadas construirase cos mesmos requirimentos, e ser controlada pola concesionaria, pero no caso de abastecemento sada do terreo pblico; instalaranse tantos contadores como usos existan na zona a abastecer, alimentados por unha nica acometida, e no caso da rede de sumidoiros; as arquetas de rexistro construiranse no interior da zona privada, e seguir no futuro sendo instalacin particular, correspondendo o seu mantemento e conservacin s persoas propietarias.

ARTIGO 36.- NORMAS A CUMPRIR NA SUBMINISTRACIN DE AUGA POTABLE A NOVOS POLGONOS OU URBANIZACINS.

A subministracin a novos polgonos ou urbanizacins cumprir as seguintes normas:

No abastecemento de auga de novos polgonos industriais, residenciais, urbanizacins en xeral, os gastos que orixine a realizacin das redes dos mesmos, as como as acometidas das novas actuacins ata os puntos de toma das redes xerais, sern a cargo de o/a promotor/a na sa totalidade. En calquera caso; todos os proxectos de urbanizacin e dos novos polgonos e as sas acometidas, debern ser previamente informados e aprobados polo Concello que recabar o informe a concesionaria, que sempre se realizar por escrito, tanto o proxecto, como a execucin da obra.

Non se permitir a construcin de acometidas a parcelas nas novas urbanizacins. Nos casos de ampliacin da capacidade de redes existentes s se construirn as acometidas que xa existan antes da ampliacin, levndose a cabo estas con cargo persoa solicitante e de conformidade coa normativa do Concello.

Os promotores/as particulares facultarn a concesionaria, como requisito imprescindible para a recepcin das obras de instalacin de auga, realizacin de funcins de vixilancia e inspeccin destas, ao obxecto de comprobar que estas se estn a levar a cabo de conformidade co informe tcnico emitido. En todo caso estas obras sen recepcionarn polo Concello, previo informe favorable e escrito da concesionaria.

ARTIGO 37.- NORMAS A CUMPRIR PARA A REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIN EN NOVOS POLGONOS OU URBANIZACINS.

A rede de sumidoiros en novos polgonos ou urbanizacins cumprir as seguintes normas:

En novos polgonos industriais, residenciais, urbanizacins en xeral, os gastos que orixine a realizacin das sas redes de rede de sumidoiros, as como, os colectores de unin das novas actuacins ata os puntos de toma das redes xerais, ou ao novo sistema de depuracin, sern a cargo de o/a promotor/a na sa totalidade includo o sistema de depuracin. En calquera caso todos os proxectos de urbanizacin e dos novos polgonos e as sas acometidas debern ser previamente informados e aprobados polo Concello, que recabar informe a concesionaria, axustndose a este informe, que sempre se realizar por escrito, tanto o proxecto, como a execucin da obra.

Nos devanditos proxectos, realizarase un estudio das acometidas particulares a cada solar ou parcela, sendo obrigatorio que as edificacins que en cada parcela se consoliden se adapten s acometidas proxectadas.

Quen promova as urbanizacins ou novos polgonos farase cargo tamn da construcin das acometidas particulares proxectadas, estas realizsense por concesionarias coa homologacin da concesionaria.

O concello, antes de proceder aprobacin dos seus proxectos de urbanizacin, solicitar da concesionaria informe escrito sobre a posibilidade real de desaugadoiro e visto bo s redes de rede de sumidoiros e depuracin dos citados proxectos. A devandita solicitude poder ser contestada negativamente, tanto por non se axustar s posibilidades tcnicas do Servizo, coma por ser as sas redes de diferentes caractersticas que as esixidas.

A concesionaria como entidade xestora dos sistemas de saneamento debe establecer os requisitos e as caractersticas das conexins ao sistema, respectando en todo caso o contido mnimo do artigo 7 do Regulamento marco do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia:

a) Planos da rede de desaugadoiros do interior do edificio en planta e alzado, a escala adecuada, detallando expresamente os sifns xerais e a ventilacin area.

b) Descricin das disposicins e dimensins axeitadas para un correcto desaugamento, especificando o material, o dimetro e a pendente lonxitudinal.

c) Instalacin dun sifn xeral ou sistema semellante en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a acometida da conducin e o sifn xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilacin, sen sifn nin peche.

d) Toda instalacin que verta augas residuais non domsticas deber localizar, antes da conexin ao sistema e en todas e cada unha das conexins que posa, unha arqueta de rexistro, se posible fra do recinto, e en todo caso libre de calquera obstculo e accesible en todo momento aos servizos tcnicos competentes para a obtencin de mostras e medicin de caudais.

e) Na dita arqueta deber dispoerse, cando o permiso de vertedura as o estableza, dun elemento de medida cun rexistro totalizador e instantneo para a determinacin exacta do caudal do efluente vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medicin da lectura do caudal de auga de abastecemento poder utilizarse como medida do caudal vertido sempre que o sistema de medida de auga consumida permita obter caudais instantneos.

− Os establecementos non domsticos debern unificar as verteduras xeradas nos distintos procesos produtivos minimizando na medida do posible, sempre que sexa tecnicamente e economicamente viable, o nmero de puntos de conexin a colectores. No caso das augas pluviais, debern aplicarse as oportunas tcnicas de drenaxe urbana sustentable, de acordo coas Instrucins tcnicas para obras hidrulicas en Galicia, aprobadas por Augas de Galicia.

− Os usuarios domsticos, pblicos ou privados, tamn velarn polo cumprimento do contido do punto anterior, coas excepcins igualmente antes establecidas, debidamente xustificadas e motivadas.

− As obras de conexin ao sistema pblico de saneamento estarn suxeitas s prescricins da normativa urbanstica que resulte aplicable.

− As persoas usuarias que non queden suxeitas s obrigas previstas nas lias anteriores debern dispoer dun sistema propio de tratamento das augas residuais e, de ser o caso, da correspondente autorizacin de vertedura outorgada polo organismo de baca competente en razn do territorio.

Ttulo IV. Instalacins Interiores.

ARTIGO 38.- DEFINICIN E NORMATIVA APLICABLE.

Considranse como instalacins interiores de abastecemento e saneamento, e polo tanto propiedade dos /as usuarios/as:

No caso do abastecemento, a que arranca da chave de rexistro, situada normalmente na va pblica, no muro de peche da parcela ou mesmo no edificio.

No caso da rede de sumidoiros, a que arranca do lmite da propiedade e penetra soterrada cara interior, sendo da sa responsabilidade os danos e prexuzos derivados daquelas. Considerarase que a instalacin interior remata e a acometida comeza, no punto de sada do tubo de evacuacin a solo pblico.

Para o caso do abastecemento, debern servirse para a sa execucin, conservacin ou mantemento, de persoal tcnico, instalador ou de fontanara, que dispoan de carn oficial autorizado de instalador de fontanara, expedido pola Delegacin de Industria. No caso de rede de sumidoiros por empresas especializadas previa vista bo da concesionaria.

As instalacins interiores construiranse de acordo co Cdigo Tcnico da Edificacin (RD 314/2006. BOE N 74 do 28 de marzo de 2006) ou no seu caso, as disposicins normativas vixentes.

ARTIGO 39.- CARACTERSTICAS DA INSTALACIN INTERIOR: ESPECIFICACINS DE CANALIZACINS, BATERAS E CONTADORES.

1. En abastecemento, os tubos de alimentacin, dende a chave de rexistro situada na va pblica, irn visibles practicamente en todo o seu percorrido. A parte que non sexa posible instalar de forma area quedar envaiada nun tubo enterrado, de material plstico, recuberto de formign, para darlle resistencia mecnica. A vaa ser dun dimetro polo menos de 200 mm. e dispor de rexistros nos seus extremos e cambios de direccin, que permita a inspeccin e control de posibles fugas, tanto a vaa como o tubo de alimentacin atravesarn o muro de cerramento do edificio por un pasamuros, provisto de xuntas estancas a unha atmosfera.

2. Todas as canalizacins enterradas tanto para abastecemento coma para rede de sumidoiros sern de materiais non oxidables, con prohibicin expresa das de ferro galvanizado.

3. Non se permitir a instalacin de canalizacins para abastecemento intemperie, salvo que estean calorifugado, de tal forma que, garntase a xuzo da concesionaria, en cada caso, que non vai producir a conxelacin da auga, as a concesionaria poder requirir o correspondente clculo xustificativo do illante a empregar.

4. Nada mis sar a canalizacin de alimentacin do terreo pblico, ser imprescindible a instalacin, en lugar accesible, das chaves xerais de paso, que permitan aos/as usuarios/as cortar a subministracin sen ter que manipular a chave de rexistro.

5. Se dentro do mesmo edificio se dese subministracin para usos diferentes, as canalizacins, para cada aplicacin, estableceranse con absoluta independencia e igualmente sern independentes para cada uso os contadores e contratos.

6. As instalacins para redes de incendios tern chaves de paso independentes do resto dos usos, non permitndose que a auga pase por ningunha outra chave, salvo a da propia rede de incendios, segundo detalle que figura no anexo 2 deste Regulamento.

7. As instalacins para o bombeo de augas de drenaxe utilizarn canalizacins de presin e acometern na arqueta de pluviais.

8. Cada parcela catastral ter unha nica acometida e na sa instalacin interna deber ter previstas polo interior dista as derivacins necesarias para todos os consumos do inmoble, includos locais comerciais, sotos, zonas de uso comn, incendios, etc.

9. Toda unidade parcelaria que dispoa de mis dunha subministracin deber contar coa correspondente batera de contadores, onde se instalarn todos os que aforen o consumo tanto de vivendas plurifamiliares, como unifamiliares en fileira, pavillns pegados, locais comerciais, sotos, usos comns do edificio, etc., non permitndose os contratos con contador xeral para toda a comunidade, salvo normativa especfica que o regule.

10. A batera ser de aceiro inoxidable normalizada segundo UNE 19.900 partes 0 e 1 e as sas vlvulas, segundo UNE 19804 de vlvulas de batera. A batera ir instalada nun local accesible de uso comn, situado en planta baixa, con entrada directa e independente dende o portal ou dende a va pblica e ter tantas sadas como subministracins se prevexan, includo o correspondente limpeza da comunidade (billa para limpeza escaleira portal e zonas comns). As sas dimensins sern as detalladas no Anexo 2 do presente Regulamento, debendo preverse no cuarto das bateras o espazo necesario para a instalacin da totalidade dos contadores do edificio (Xeneral, Incendios, Auga Quente, Sotos, etc.).

Dende a batera instalaranse polas primeiras renxas paralelas s fachadas e pegadas ao teito, canalizacins cun dimetro mnimo dunha polgada ou DN 25 mm ata todas as renxas que tea o edificio, perpendiculares s fachadas, co fin de subministrar os futuros locais comerciais.

11. A porta de acceso batera de contadores, ser con fecho normalizado con accesibilidade para a concesionaria.

12. As instalacins que subministren auga a varios edificios pegados cun soto comn, podern adoptar a solucin de colocar unha batera de contadores para todos os edificios ou unha batera por portal cun tubo de alimentacin areo polo soto.

13. Con independencia de que se instale batera de contadores, toda acometida ter un contador xeral que controle a totalidade dos consumos do edificio, ags os caudais destinados loita contra incendios.

14. Nas fincas nas que haxa un solo abonado/aos contadores irn colocados nun armario sobre o muro de cerramento, con acceso dende o exterior e fecho normalizado, non permitndose a instalacin en arquetas, salvo nos casos de imposibilidade material e logo de autorizacin expresa de concesionaria, segundo detalle de Anexo 4 do presente Regulamento.

15. A distancia mxima de canalizacin enterrada e envaiada dende a chave de rexistro ao contador ou batera de contadores, ser de tres metros, salvo que a ampliacin a cinco implique chegar ao interior do edificio. Esta distancia poder ser superior, se o tubo de alimentacin est areo.

16. Todas as instalacins a partir da chave de rexistro, as como os locais, arquetas ou rexistros onde se atopen situada as canalizacins, chaves, contadores, etc. estarn calorifugado e sern responsabilidade dos abonados/as, que debern facerse cargo tanto da sa conservacin e mantemento coma dos danos a terceiros que puidesen producir, con independencia de que se atopen no interior dos edificios ou na va pblica.

ARTIGO 40.- GARANTA DE PRESIN.

1.- Nos terreos nos que a concesionaria non garanta a presin suficiente para o abastecemento de todas as plantas, segundo o plano de presins da rede da concesionaria, ser necesaria a instalacin de depsitos de acumulacin e grupos de sobrepresin no interior do edificio. As devanditas instalacins construiranse de acordo co cdigo Tcnico da Edificacin ou a normativa que no seu momento estea en vigor e, como mnimo cumprirn o establecido no Anexo 4 deste Regulamento.

2.- En ningn caso, se permitir a instalacin de depsitos acumuladores atmosfricos, salvo en situacins especiais debidamente xustificadas e logo de autorizacin de concesionaria.

ARTIGO 41.- EVACUACIN DA INSTALACIN INTERIOR.

Todo terreo ou local dispor de desaugadoiros de abondo que permitan, en previsin dunha rotura de canalizacin, a libre evacuacin da auga, cunha capacidade de sada de caudal do dobre do mximo que se poida subministrar pola acometida contratada, ao obxecto de non ocasionar danos materiais ao edificio, aos produtos almacenados nel ou en calquera elemento exterior. A concesionaria poder requirir ao promotor/aos clculos hidrulicos correspondentes aos desaugadoiros citados.

ARTIGO 42.- CERTIFICACIN ACREDITATIVA DA ADAPTACIN DA INSTALACIN LEXISLACIN VIXENTE.

Para a concesin de calquera subministracin e desaugadoiro de auga ser necesario que a instalacin interior do inmoble, vivenda ou local de que se trate, estea adaptada s normas vixentes no momento da solicitude, sendo imprescindible que quen faga a peticin presente certificacin acreditativa do devandito extremo.

ARTIGO 43.- INSPECCIN DAS INSTALACINS INTERIORES.

1.- Os construtores/as ou promotores/as de obras estn obrigados a solicitar ante a concesionaria a inspeccin das instalacins interiores xerais de subministracin e desaugadoiro do edificio, antes de tapalas e facer a sa entrega aos/as usuarios/as, co fin de verificar se renen as condicins tcnicas regulamentarias. No caso de non reunilas notificarselle persoa solicitante que deber proceder correspondente modificacin no prazo de dez das hbiles.

2.- Transcorrido o prazo sen emendarse as deficiencias, a concesionaria sen mis aviso queda obrigada a suspender a subministracin.

3.- Non se permitir pola concesionaria nova subministracin ata tanto non se corrixiran as anomalas observadas na instalacin interior e cmpranse os requisitos previstos no artigo 9 deste mesmo texto.

ARTIGO 44.- PASO DE CONTADOR XERAL A INDIVIDUAIS EN INSTALACINS ANTIGAS.

1.- As Comunidades con instalacins antigas en edificios cun nico contador que vaian individualizar os seus consumos e contratos, tern que reformar as sas instalacins adaptndoas a este Regulamento e ao Cdigo Tcnico da Edificacin ou disposicins con rango de lei ou inferiores que o modifique ou complemente. Todos os contadores debern ir en batera, non autorizndose xa a sa colocacin noutra disposicin.

2.- Non obstante o indicado anteriormente permitirase a segregacin parcial dalgunha das partes ou compoentes do contrato xeral, logo de acordo de Comunidade, e sempre que, realcense as reformas necesarias para que todos os contadores queden no mesmo receptculo entrada do edificio.

3.- Nas reformas de instalacins antigas de locais comerciais, nos que os contadores non estean instalados en batera, os novos contadores colocaranse en armario na fachada do edificio.

ARTIGO 45.- ORDENACIN DE DESAUGADOIROS EN INSTALACINS ANTIGAS.

As Comunidades con instalacins antigas en edificios con varias acometidas e con baixantes exteriores ao edificio e que vaian ordenar estes desaugadoiros, tern que reformar as sas instalacins adaptndoas a este Regulamento e ao Cdigo Tcnico da Edificacin ou disposicins con rango de lei ou inferiores que o modifique ou complemente.

Non obstante o indicado anteriormente permitirase logo de informe tcnico a segregacin parcial dalgn dos desaugadoiros.

Nas reformas de instalacins antigas de locais comerciais que tean acometida de desaugadoiros individuais, anulsese a existente, e conectarase xeral da vivenda.

ARTIGO 46.- INSTALACINS DE EDIFICIOS ANTIGOS NON DADOS DE ALTA.

Os que sexan titulares de edificios antigos que non estean dados de alta tern que adecuar as sas instalacins aos requirimentos presentes na normativa e no Cdigo Tcnico da Edificacin, ou nas disposicins que no seu momento estean en vigor, antes de proceder formalizacin da contratacin da subministracin e o desaugadoiro.

TITULO V. Equipos de Medida.

ARTIGO 47.- INTRODUCIN: TIPO DE CONTADORES, DIMETRO, SITUACIN E TELELECTURA.

Os consumos de auga de cada abonado/a controlaranse mediante os equipos de medida, debidamente verificados por centro oficial.

Normalmente sern contadores mecnicos ou electromecnicos que, sen mis limitacins que a sa capacidade, en canto ao consumo se refire, sinalarn os volumes de auga que pasan a travs destes, debendo reunir as caractersticas que especifique a concesionaria segundo a lexislacin vixente.

A partir do momento en que a concesionaria inicie a implantacin do sistema de telelectura, en todas as novas instalacins ou nas reformas, poder esixir a costa de o/a promotor/a que se adecen s instalacins e os contadores aos sistemas de telelectura, todo iso, de conformidade cos requisitos que dispoa convenientemente.

O contador ou equipo de medida ser propiedade do abonado/a ou da concesionaria. Os sistemas de telelectura sern propiedade da concesionaria

O tipo, dimetro e situacin dos contadores e as caractersticas do sistema de telelectura sern determinados pola concesionaria. Colocaranse en lugares de doado acceso, o mis preto posible da chave de rexistro e de forma tal, que nin pola sa elevacin, nin pola sa situacin dificulten a lectura ao persoal encargado de realizala. En calquera caso, ser requisito imprescindible o visto bo da concesionaria sa localizacin.

As instalacins de proteccin contra incendios, dadas o seu caractersticas, irn dotadas de equipos de medida especiais e de igual dimetro que as acometidas descritas no artigo 26.

ARTIGO 48.- INSTALACIN EN ZONAS DE RECREO COMNS.

En instalacins con zonas de recreo comns o dimetro dos contadores ser establecido, en funcin do nmero de aspersores de rego.

ARTIGO 49.- INSTALACIN DE CONTADORES EN NOVOS CONTRATOS DE SUBMINISTRACIN.

1. Todo novo contrato de subministracin de auga en vivendas e locais de primeira ocupacin; esixirn a colocacin dun contador novo verificado oficialmente, as como os elementos do sistema de telelectura correspondentes, todo iso, de conformidade coa normativa en vigor, e tendo en conta o sinalado en ao artigo 51 do presente Regulamento.

2. Os gastos de instalacin corrern a cargo do abonado/a, xiraranse de acordo coa tarifa vixente, que figura na Ordenanza Fiscal reguladora dos servizos vinculados ao Ciclo Integral da Auga.

ARTIGO 50.- MANTEMENTO E CONSERVACIN DOS CONTADORES.

Os gastos de mantemento, conservacin e renovacin dos contadores sern de conta da concesionaria.

Os abonados/as son propietarios das instalacins de fontanara e dos locais onde estn instalados os contadores e son responsables da sa custodia.

Se ao efectuar as lecturas ou manipular os contadores se producisen avaras nas instalacins, a sa reparacin ser a conta e cargo de abonado/a, sempre que non se demostre que a sa deterioracin foi debido ao maltrato do persoal da concesionaria.

Se por causa accidental rompese algn dos precintos pasarase aviso concesionaria no prazo de vinte e catro horas.

De calquera forma, se o persoal da concesionaria observase que as instalacins se atopan en condicins deficientes, comunicarao a quen ocupe o local ou vivenda que ter a obriga de proceder sa reparacin inmediata.

ARTIGO 51.- SUBSTITUCIN DUN CONTADOR POR OUTRO NORMALIZADO.

As reformas que esixan a substitucin dun contador por outro normalizado sern a conta e cargo da concesionaria se houbese que practicalas en fontanara, pero serano do abonado/a se se levasen a cabo na arqueta ou armario de situacin do aparato e derivacins da instalacin requirindo obra de albanelara.

ARTIGO 52.- FORMA DE PROCEDER NA SUBSTITUCIN DO CONTADOR

O facer un contrato, un cambio de titularidade, baixa-alta ou paso de contrato para obra a contrato de subministracin deberase proceder en canto ao contador como se sinala na tboa adxunta:

SUBSTITUCIN DUN CONTADOR POR OUTRO NORMALIZADO

TIPO DE CONTRATO

ANTIGIDADE REQUIRIDA AO CONTADOR
(Dende a Instalacin)

IDADE DO CONTADOR
(Dende a data de fabricacin)

Contrato de obra

Novo

≤ 1 ano

Nova Subministracin

Novo

< 1 ano

Primeira Ocupacin

Procdese de contrato de Obra

missing2 Anos.

≤ 2 anos

Alta -Baixa

missing10 Anos

Alta-Baixa con mis de 2 anos entre unha e outra.

Novo

≤ 1 ano.

Alta-Baixa con mis de 2 anos entre unha e outra

Procdese de Obra

missing2 Anos.

≤ 2 anos

Alteracin de Consumos

Novo

≤ 1 ano

Se o contador existente non cumprise o sinalado na tboa anterior deberase instalar con cargo ao abonado/a outro que cumpra o anteriormente previsto.

Cando a baixa alta se produza como consecuencia de pasar dun contrato para obra a un contrato para subministracin, non haber necesidade de cambiar o contador, senn que ser suficiente co xa instalado para legalizar a situacin.

ARTIGO 53.- COMPETENCIA PARA A INSTALACIN E/OU CAMBIO DE CONTADORES.

A instalacin, retirada ou substitucin dos equipos de medida ser da exclusiva competencia da concesionaria, ou ben dos/as instaladores/as que ela designe, non sendo posible que persoas alleas s indicadas poidan manipulalos.

Queda absolutamente prohibida a alteracin dos precintos que como garanta de funcionamento levan colocados polos fabricantes, ou os colocados pola concesionaria, sobre o contador ou as sas chaves a proceder sa instalacin, reparacin ou suspensin da subministracin.

As mesmo, non se poder manipular nin alterar o sistema de funcionamento da telelectura.

ARTIGO 54.- VERIFICACIN DE CONTADORES.

As verificacins do contador levaranse a efecto; a instancias da concesionaria cando as estmeo conveniente, ou ben, cando o solicite o abonado/a.

Cando a verificacin se leve a cabo a instancia da concesionaria, o custo ser da sa conta. Cando sexa a peticin de o abonado/a do servizo, estea ltimo deber ser quen pague previamente o desmontaxe e montaxe do contador, as como o custo, ante a Direccin Xeral de Enerxa e Minas da Xunta de Galicia, da verificacin do devandito contador.

Non obstante procederase devolucin do abonado/a se o resultado da verificacin botase un resultado de mal funcionamento ou erro na medicin, todo iso, de conformidade co establecido pola lexislacin autonmica ou estatal vixente. Tanto nun caso coma no outro, o erro superior ao legalmente permitido dar dereito, se fose a favor da concesionaria a facturar a diferenza e se o fose ao do abonado/ reintegralo do cobrado de mis, pero unicamente en ambos os dous casos, polo consumo facturado no trimestre inmediatamente anterior a da data da reclamacin.

A peticin de verificacin do contador non eximir ao abonado/a do pagamento dos recibos en curso.

ARTIGO 55.- SITUACIN E COLOCACIN DOS CONTADORES.

A instalacin de contadores realizarase de acordo co Cdigo Tcnico da Edificacin ou disposicins normativas que estean en vigor.

En acometidas cun nico usuario/a, os contadores instalaranse, con carcter xeral, entrada das fincas, en lugares accesibles e en rexistros homologados pola concesionaria, con porta ao exterior dos devanditos terreos. A pechadura ser peche allien ou similar para armarios de plstico e normalizada pola concesionaria, no resto de armarios. En ningn caso se colocara unha chave particular. Cando os contadores estivesen situados no cerramento ou fachada dos edificios, se se realizasen outros cerramentos que deixasen os contadores no interior da parcela, a persoa ou entidade propietaria, ter que realizar as reformas necesarias para trasladar os contadores aos novos cerramentos, sendo todos os gastos que se ocasionen da sa conta. No caso especfico de vivendas e locais comerciais, os contadores colocaranse nun lugar de uso comn, con acceso directo e independente dende o portal ou dende a va pblica.

O recinto de instalacin de contadores axustarase ao anexo 3 do presente Regulamento. As dimensins mnimas sern as seguintes: altura mnima de 1,70 m e dende os contadores parede ou porta de en fronte haber un espazo libre de polo menos 0,75 m, co fin de facilitar o acceso persoa encargada de anotar as lecturas, debendo situarse os contadores con igual obxecto a unha altura que non supere 1,5 m dende a soleira do recinto. As mesmo dispor de iluminacin elctrica, desaugadoiro con capacidade de evacuacin do dobre do caudal mximo da acometida do edificio e conexin cun macarrn de 25 mm., de dimetro, con arqueta de centralizacin telefnica do edificio. As bateras para instalacin de contadores sern normalizadas, segundo UNE 19.900 partes 0 e 1 (ou as que as substitan), e disporn de chaves de paso e vlvula de retencin, segundo UNE19.804.

O nmero de sadas da batera ser como mnimo igual suma do nmero de vivendas ou oficinas, mis o nmero de cruxias perpendiculares s fachadas que tea o edificio, incrementado no nmero de consumos de uso comn que necesite o inmoble.

No mesmo cuarto colocaranse o contador xeral do edificio, os de incendios e os que controlen outros consumos que se instalen no inmoble. No suposto de que nos edificios de vivendas a auga quente estivese centralizada, o equipo de medida ser xeral e instalarase no mesmo cuarto que a batera, antes de que a instalacin pase polo quentador de auga. Todos os contadores irn instalados entre das chaves de corte e con vlvula de retencin.

ARTIGO 56.- ALTERACIN DO RXIME DE CONSUMOS.

Cando o abonado/a altere o seu rxime de consumos ou estes non concorden coa sa declaracin ao solicitar a subministracin e en consecuencia o equipo de medida resulte inadecuado para controlar os consumos de auga, realizados dentro da presin esixible, deber instalarse un novo equipo de medida, que estea dimensionado cos consumos que realmente se producen.

Entenderase que se alterou o rxime de consumos cando estes se modifiquen en, un 30% sobre os solicitados ou cando a concesionaria a travs de informe tcnico concla que o equipo instalado non se axusta aos consumos reais. O importe do novo contador e a sa instalacin ser a cargo de o abonado/a.

ARTIGO 57.- CAMBIO DE CONTADORES.

Cando haxa que substitur o contador por modificarse o rxime de consumos, debido falta de verificacin, por non estar a instalacin nas condicins axeitadas, mal uso ou outras causas acreditadas como imputables ao abonado/a, porase no seu coecemento e ter que pagar os gastos do novo contador e a sa instalacin.

ARTIGO 58.- REFORMAS QUE AFECTEN INSTALACIN DO CONTADOR.

Calquera modificacin ou reforma do edificio, local ou recinto abastecido que afecte instalacin do contador ou ao acceso a este, ter que ser previamente autorizada pola concesionaria.

   
  CAPTULO VI.- CONTRATOS  
 

TTULO I. Condicins Xerais da Contratacin.

ARTIGO 59.- DEFINICINS.

Abonado/a: Persoa fsica ou xurdica que subscribe un contrato de subministracin e/ou saneamento coa concesionaria, por duracin definida ou indefinida.

Usuario/a: Persoa fsica ou xurdica que fai uso do servizo de Abastecemento e/ou Saneamento de auga e Depuracin.

Propietario/a: Persoa fsica ou xurdica que pose o dereito de propiedade sobre un inmoble.

Pliza de abono: o documento onde se formaliza o contrato que contn as condicins do servizo e regula os dereitos e obrigas, tanto do abonado/a como da concesionaria e que sern adaptables de modo automtico con carcter xenrico naquelas clusulas en virtude de actualizacins da normativa aplicable.

Fraude: Ser considerada fraude toda accin ou omisin que pretenda eludir o pagamento total ou parcial dos servizos de Abastecemento e/ou Saneamento de auga, as como realizar directamente, encargar mesmo permitir a outros, a realizacin de derivacins ilegais de subministracin de auga potable e /ou evacuacin de augas residuais.

ARTIGO 60.- TITULARES DO CONTRATO.

A contratacin dos servizos do ciclo integral da auga, para os fins e nas condicins previstas neste Regulamento formalizarase mediante o oportuno contrato; que ser subscrito, dunha parte pola persoa que designe a concesionaria, e de outra, polo propietario do edificio, local, vivenda ou recinto, receptor dos servizos.

Non podern subscribirse contratos os consumos dos cales non estean controlados mediante un contador que os rexistre.

Os contratos non podern cambiar de titularidade nin se podern ceder os seus dereitos a terceiros, salvo nos supostos de subrogacin. Os contratos de subministracin para os servizos comns dun inmoble debern ser subscritos pola comunidade de propietarios/as que a represente achegando ao efecto a copia do CIF.

TTULO II. Requisitos para a Formalizacin de Contratos.

ARTIGO 61.- DOCUMENTACIN REQUIRIDA PARA O CONTRATO PROVISIONAL.

A concesin a novos edificios de acometida e subministracins de auga potable e/ou saneamento de augas residuais efectuarase a peticin da persoa interesada, que para tal efecto, deber formular a correspondente solicitude, en modelo que facilitar a concesionaria, responsabilizndose dos datos consignados no impreso.

mencionada solicitude deber acompaarse cos documentos e autorizacins:

Documentacin suficiente da acreditacin da propiedade

Plano de situacin, fontanara e incendios, no seu caso. Plano das instalacins de desaugadoiro residual, pluvial e de bombeo.

Certificacin Grfica Catastral da parcela.

Copia de licenza e/ou comunicacin previa de obras do Concello ou Autoridade Administrativa competente.

Copia do permiso de apertura de gabias e carta de pagamento de fianza por este concepto ou documento similar expedido polo Concello.

Autorizacin pertinente das persoas propietarias dos locais ou terreos por onde pase a canalizacin nos casos en que o trazado das canalizacins afecte propiedade privada.

Fotocopia do DNI ou tarxeta do NIF.

Fotocopia dos datos da entidade bancaria se desexan domiciliar o pagamento dos futuros recibos na devandita entidade.

No caso de contrato de incendios, a solicitude de posta en servizo da instalacin de proteccin contra incendios selado pola Delegacin da Consellera de Industria ou aquel outro documento esixido pola devandita Delegacin.

Coa documentacin salientada nos apartados anteriores poder formalizarse o contrato provisional de subministracin e evacuacin para construcin de obras.

ARTIGO 62.- DOCUMENTACIN REQUIRIDA PARA O CONTRATO DEFINITIVO.

Para a contratacin definitiva dos servizos de Abastecemento, Saneamento e Depuracin deber presentarse ademais da documentacin acreditativa da lexitimidade suficiente para ocupar o ben inmoble correspondente, a seguinte:

Fotocopia do D.N.I. ou tarxeta do N.I.F.

Documentacin suficiente da acreditacin da propiedade

Fotocopia da documentacin da Entidade Bancaria para domiciliar o pagamento dos futuros recibos na devandita Entidade.

Acreditacin de que as instalacins interiores de abastecemento e saneamento renen as condicins regulamentarias, o que se verificar mediante o boletn de instalacin selado pola Delegacin de Industria ou documento oficial que lle substita, copia do estudio e clculo das instalacins, o parte de conformidade das instalacins expedido por a concesionaria e copia do proxecto de instalacin dos equipos de reciclado da auga no seu caso, se non se houbese achegado anteriormente.

Nos locais comerciais ou industriais copia do imposto de actividades econmicas e licenza e/ou comunicacin previa.

ARTIGO 63.- DURACIN DO CONTRATO.

Os servizos de Abastecemento de auga, Saneamento e Depuracin podern concertarse por tempo definido ou indefinido dependendo do carcter do uso que se faga a este.

En ningn caso, podern contratarse os servizos por tempo indefinido cando o servizo tea unha duracin determinada, con referencia a obras ou actividades que tean un carcter transitorio.

Os contratos de obra e bombeos de obra temporais deixarn de ter efectos, cando se cumpran os requisitos para a devolucin e liquidacin a partir do mesmo momento da terminacin da obra ou a finalidade para a que foron contratados.

ARTIGO 64.- UTILIZACIN DOS SERVIZOS CONTRATADOS.

Os servizos de Abastecemento, Saneamento e Depuracin da auga, quedarn adscritos aos fins para os que se concederon, sen que poidan utilizarse para usos distintos. Ao variar por calquera motivo, algunha das condicins do contrato, formalizarase un novo documento datado e asinado por ambas as das partes no que se consignarn as modificacins acordadas, salvo que a persoa titular do contrato de obra e o de subministracin sexan coincidentes.

ARTIGO 65.- DELIMITACIN DO CONTRATO.

Os contratos dos servizos do Ciclo Integral da Auga, virn delimitados en funcin do uso ou aplicacin do caudal subministrado.

No suposto de que un mesmo usuario/a dispoa de diferentes usos de auga potable, deberanse formalizar mediante contratos independentes.

ARTIGO 66.- PLIZAS DE ABONO.

As plizas de abono non podern conter clusulas ou establecer prezos superiores que contradigan o disposto neste ou noutras disposicins normativas que sexan de aplicacin.

Excepcionalmente, poder conter ademais clusulas especficas que en atencin a circunstancias ou limitacins particulares do usuario/a do servizo da concesionaria sexa necesario introducir, para a mellor regulacin da relacin do servizo.

ARTIGO 67.- FINS DO CONTRATO.

Os servizos relacionados co ciclo integral da auga, concederanse nica e exclusivamente para atender os seguintes fins:

− Domsticos, para abastecementos e saneamento domiciliarios.

− A centros oficiais, para cubrir as necesidades de abastecemento e saneamento que xere a actividade municipal de Carballo, as como as distintas Administracins Pblicas e Organismos.

− Industria e de servizo, para abastecemento e saneamento de locais de negocio ou industriais.

− En construcin de obras, para o seu emprego na construcin ou reforma e en xeral calquera clase de obras. Estes servizos consideraranse sempre por tempo limitado, e en precario.

− Instalacins para a prevencin contra incendios, consideraranse os que se concedan para abastecer exclusivamente instalacins destinadas extincin de incendios nun edificio, local ou recinto determinado. Estas subministracins unicamente podern utilizarse libremente por o abonado/a en caso de incendio ou sinistro que xustifique o seu uso. As probas peridicas da instalacin soamente podern realizarse coa autorizacin da concesionaria e nas horas e condicins que esta sinale.

− Para zonas verdes pblicas, de recreo e fontes, cando sexan de dominio pblico e/ou uso pblico.

TTULO III. Pagamentos iniciais.

ARTIGO 68.- EN CONTRATOS DE ACOMETIDAS DE SUBMINISTRACIN E SANEAMENTO.

Nos contratos de acometidas a persoa solicitante deber pagar no momento da solicitude, as obras a executar, e a correspondente taxa de autorizacin de conexin concesionaria.

Os importes da obra, e autorizacin de enganche virn recollidos na Ordenanza Fiscal reguladora dos pagamentos derivados da prestacin do os servizos do ciclo integral da auga.

TTULO IV. Mtodos de consumos, facturacins e fraudes.

ARTIGO 69.- MEDIDAS E PROCEDEMENTOS PARA COECER O CONSUMO.

Os consumos realizados determinaranse polos procedementos e nas condicins seguintes:

- Por diferenza dos datos de consumo obtidos na lectura do equipo de medida. A lectura realizarase por persoal da concesionaria ou persoas acreditadas por esta, en ambos os dous casos debidamente identificados e/ou a travs de sistemas tcnicos que se consideren oportunos. Nos intervalos que para cada caso estableza a normativa, dita lectura dar fe dos consumos realizados. A concesionaria non asumir outros sistemas de lectura que aqueles que tea expresamente aprobados e atribudos a cada unha das zonas do seu mbito de actuacin.

- Por estimacin de consumos: Cando o persoal da concesionaria non poida acceder ao equipo de medida, por causas alleas ao desenvolvemento habitual do servizo, para verificar unha lectura durante o transcurso normal da sa ruta de traballo e o abonado/a non entregue na concesionaria, dentro dos cinco das seguintes, o impreso deixado no seu domicilio cumprido cos datos que sinale o seu contador. A estimacin de consumos ser a mesma que a rexistrada en igual perodo do ano anterior, e de non contar o contrato cun ano de vixencia ser proporcional a calquera perodo en que se puideran rexistrar consumos. A facturacin por estimacin ter a consideracin de a conta e regularizarase no seguinte perodo de facturacin en que se poida efectuar a lectura de contadores.

Poder acudirse tamn estimacin de consumos cando coa lectura facilitada por o abonado/a obtase un consumo que habitualmente non realiza.

- Por avaliacin de consumos, que se realizarn cando se rexistre unha anomala ou en caso de perda ou desaparicin do equipo de medida ao tempo de efectuar a lectura.

Cando exista ndice de consumos anteriores a avaliacin ser a mesma que a rexistrada en igual perodo do ano anterior e de non contar o contrato cun ano de vixencia, ser proporcional a calquera perodo en que se puideran rexistrar consumos.

Cando non exista ndice de consumos anteriores, o clculo de consumo avaliado realizarase de acordo co dimetro do tubo obxecto da anomala e os ndices de consumo que tea a concesionaria.

- Para bombeos ben sexa fixos ou temporais de obra avalisese a vertedura de caudal en funcin da potencia da bomba e as sas horas de funcionamento.

- Para determinadas instalacins na que a achega de auga residual ou subterrnea rede de sumidoiros tea unha procedencia allea rede de subministracin e non sexa medida por un contador de entrada, avalisese o volume de vertedura por medidores de caudal de sada

A avaliacin de consumos ter a consideracin de liquidacin definitiva.

ARTIGO 70.- FACTURACIN DOS SERVIZOS.

A concesionaria facturar os servizos do ciclo integral da auga, aplicando as taxas previstas na Ordenanza Fiscal, baixo as condicins e polos perodos establecidos que sexan de aplicacin ao exercicio correspondente.

Incluir o canon da auga e coeficiente de vertido, segundo proceda, convenientemente desglosados, ou, no seu caso, os canons e impostos autonmicos que os constiten.

Tamn se ocupar de facturar e recadar a Taxa da Ordenanza fiscal sobre a recollida domiciliaria de lixo, no mesmo recibo, no suposto de que o Concello as o acorde, durante o periodo de duracin da concesin, sen custe adicional algn.

A facturacin realizarase por perodos completos e ao rescindir calquera contrato abonsense integramente os canons fixos, correspondentes a todo o perodo.

ARTIGO 71.- CONTIDO DAS FACTURAS E/OU OS RECIBOS DE DBITOS.

As facturas e/ou os recibos nos que se documenten os dbitos do abonado/a derivados da prestacin dos servizos tanto de Abastecemento como os de Saneamento e Depuracin, contern as especificacins que en cada momento sinale a lexislacin vixente, includo o canon da auga e coeficiente de vertidos, segundo proceda, axeitadamente desglosados.

ARTIGO 72.- FORMAS DE PAGAMENTO DOS RECIBOS.

O abonado/a poder facer efectivos os importes facturados pola concesionaria a travs dos seguintes medios:

Mediante domiciliacin na conta bancaria por el indicada.

Mediante pagamento en metlico no Servizo de Recadacin do Concesionario

En calquera entidade bancaria, autorizada para realizar a xestin de cobramento, comparecendo nela co recibo correspondente.

ARTIGO 73.- FRAUDES NA SUBMINISTRACIN E NA EVACUACIN.

A concesionaria, considerar a existencia de fraude na subministracin e a evacuacin de conformidade no definido no artigo 59, e concretamente nos seguintes casos:

- Cando non exista contrato ningn para a subministracin de auga ou saneamento.

- Cando non exista contador ou ben manipulrase ou alterrase o rexistro do contador ou aparato de medida.

- Cando se realicen derivacins de caudal permanente ou circunstancial, antes dos equipos de medida, dicir cando se realice un enganche directo sen previo contrato.

- Cando se realice unha acometida de augas residuais, pluviais ou de bombeo rede de sumidoiros pblica ou a unha canle de auga publico sen autorizacin ou contrato previo.

- Ademais de calquera outra situacin que leve consigo o non pagamento total ou parcial dos servizos prestados pola concesionaria.

O persoal tcnico da concesionaria, comprobada a existencia da fraude, levantarn unha acta na que se far constar a situacin e circunstancias da deteccin da fraude, dando as inicio tramitacin.

A concesionaria tendo en conta as circunstancias como regra xeral, proceder ao corte inmediato da subministracin. Salvo nos supostos, nos que tras a valoracin da incidencia se estime a pertinencia da aplicacin doutro procedemento ou outra alternativa menos nociva para as circunstancias concorrentes.

Se ao ir realizar o persoal facultativo a comprobacin dunha denuncia por fraude se lle negase a entrada no domicilio dun abonado/a, a concesionaria poder proceder suspensin da subministracin iniciando a liquidacin por fraude correspondente.

Nos casos en que houbese existido fraude, se puidese medirse, o abonado/a ter que satisfacer, con independencia do abono correspondente aos incumprimentos contractuais, os consumos rexistrados no aparato de medicin ao dobre das tarifas vixentes data de deteccin da fraude, tanto no que respecta s cotas variables, como no que atinxe cota fixa vixente no momento da notificacin ao abonado/a por parte da concesionaria. Liquidaranse todas as cotas fixas que lle correspondesen liquidar no perodo defraudatorio.

Se non existise aparato de medicin ou se este fose manipulado ou alterado ou cando polas caractersticas da defraudacin non sexa posible determinar con exactitude o volume de auga consumido, procederase a realizar a avaliacin de consumo descrita no artigo 69, tendo en conta:

− O caudal.

− O nmero de das da fraude.

− O uso do servizo para o que se empregue a auga.

O resultado desta avaliacin liquidarase aplicando o dobre das tarifas vixentes data de deteccin da fraude.

Se o perodo da defraudacin fose igual ou superior a catro anos, o volume a facturar ser o resultado de ratear o consumo realizado en funcin do tempo transcorrido, ata un mximo do perodo establecido para a prescricin. O resultado do rateo obterase multiplicando o volume rexistrado no equipo de medida, ou o avaliado, polo cociente resultante de dividir catro entre o perodo defraudatorio expresado en anos.

En todos os casos, o importe a liquidar estar suxeito aos impostos que lle fosen repercutibles.

De resultar imposible precisar con exactitude o perodo de tempo durante o que se realizou a defraudacin, atendendo aos indicios que a concesionaria considere concorren en cada caso, aplicarase na liquidacin a seguinte escala de tempo:

Para aqueles que os indicios fagan presumir que o perodo defraudatorio non foi superior a 15 das: 10 das

Para os casos en que se presuma un tempo aproximado dun mes: 25 das.

Para aqueles casos que oscilen entre un e tres meses: 60 das.

Para os que se presuma unha duracin de tres a seis meses: 150 das.

Para os comprendidos entre seis meses e un ano: 300 das.

Para aqueles que excedan dun ano: 730 das.

As liquidacins levaranse a cabo polo seguinte procedemento:

A concesionaria elaborar unha liquidacin provisional motivada que ser notificada persoa que defraudara e /ou incumprido as condicins contractuais.

Producirase a apertura dun trmite de alegacins sobre a liquidacin provisional de 15 das naturais contados a partir do da da recepcin da notificacin da liquidacin provisional.

Se non houbese alegacins no precitado prazo de oficio, ou o defraudador aceptase o resultado da liquidacin practicada antes da finalizacin do prazo, a liquidacin provisional pasar a ser definitiva.

Se houbese alegacins, tras a sa resolucin, a concesionaria resolver mediante liquidacin definitiva con indicacin de prazo para as consecuencias do incumprimento econmico ou tcnico, dando comunicacin ao Concello.

ARTIGO 74.- INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAS DE PAGAMENTO.

Se o abonado/a non atende ao pagamento das tarifas vixentes en cada momento basendose nos consumos de auga rexistrados, as como calquera outros conceptos, nos termos que se establezan na Ordenanza Fiscal correspondente, a concesionaria poder proceder suspensin dos servizos, tanto de Abastecemento coma de Saneamento e Depuracin.

Sern as persoas propietarias, xa sexa fsicas ou xurdicas, os que en calidade de substitutas, debern responder e facerse cargo tanto do pagamento dos recibos por consumo e depuracin de auga, as como, polo saneamento no caso de inquilinos tanto legais, como ilegais. A concesionaria pola prestacin do servizo, que en ningn caso ten carcter gratuto, require o abono dunha taxa e segundo precepta a Lei de Taxas e Prezos Pblicos de 25/1998 do 13 de xullo o propietario substituto do contribunte en canto s obrigas legais.

A existencia de consumo de auga sen pliza de abono causa de suspensin da subministracin. A concesionaria, para dar de alta un novo contrato, esixe que se extinga o anterior logo de pagamento de cantidades debidas.

TTULO V. Suspensin e Extincin do Contrato.

ARTIGO 75.- SITUACINS DE CORTE E SUSPENSIN DA SUBMINISTRACIN.

A concesionaria poder cortar e suspender de forma programada os servizos do Ciclo Integral da Auga, aos usuarios/as cando non se cumpra algunha das obrigas xerais descritas no artigo 14, ou realice algunha das actuacins non permitidas e descritas no artigo 15, ambos os dous artigos diste Regulamento.

Para algunha destas obrigas ou actuacins includas nos citados artigos 14 e 15 fxanse os seguintes prazos e limites:

- Cando no prazo de tres meses a contar dende a data de posto ao cobramento do recibo non se satisfaga o importe correspondente a calquera servizo prestado pola concesionaria.

- Cando o consumo de auga sexa abusivo, a concesionaria poder restrinxir e mesmo suprimir a subministracin, especialmente se ese consumo est destinado ao rego de xardns particulares ou enchedura de piscinas e afecte subministracin doutros abonados/as. Considerarase como abusivo o consumo medio ou puntual domiciliario superior aos 2500 litros diarios.

O procedemento xeral para executar ao corte de subministracin de auga de forma programada levar consigo os seguintes pasos:

- Notificarase ao usuario/a un primeiro aviso da suspensin da prestacin do servizo.

- Notificarase unha segunda vez ao usuario/a, por correo certificado ou por calquera outro medio que garanta a recepcin, a data do corte.

 No suposto da imposibilidade de notificar o aviso, previos dous intentos que quedarn documentados no expediente; a concesionaria estar facultada para a execucin do corte.

 Concederselle ao usuario/a do servizo un prazo de dez (10) das para que formule as alegacins que considere convenientes.

 Unha vez examinadas as alegacins presentadas por o usuario/a e caso de que non desvirten os feitos e fundamentos que motivan a proposta de adopcin de tal medida, a concesionaria resolver e notificar de novo ao interesado/ao pertinente. Esta notificacin ter carcter executiva, podendo procederse dende entn ao corte da subministracin.

- Circunstancias que acompaan a actuacin da concesionaria no corte de subministracin:

 O corte da subministracin poderase realizar por persoal autorizado pola concesionaria, mediante o precinto e/ou clausura da toma. En caso de fraudes, ou reincidencia en incumprimentos graves poderase proceder retirada, e/ou incautacin do equipo de medida.

 A suspensin da subministracin de auga non poder realizarse en das festivos ou vsperas de das en que, por calquera motivo, non exista servizo completo administrativo e tcnico de atencin ao pblico, para os efectos da tramitacin completa do restablecemento do servizo.

 Unha vez emendadas as causas que orixinaron a suspensin, o restablecemento do servizo realizarase o mesmo da ou, no seu defecto, o da seguinte hbil, en que fosen emendadas as causas que orixinaron o corte da subministracin.

 En ningn caso se restituir a subministracin se, como consecuencia da accin que deu lugar medida de suspensin, se orixinan gastos e estes non foron liquidados por o usuario/a.

 A extincin das causas que orixinan o corte de subministracin tras ser recibida a notificacin, pero antes de ser executado o citado corte, dar lugar suspensin do procedemento, se ben os custos xerados ata o devandito momento, podern ser imputados ao usuario/a do servizo.

 Os gastos orixinados, tanto pola suspensin da subministracin coma pola anulacin e reposicin da acometida, se fosen necesarias, sern por conta do abonado/a e tern que liquidarse antes de restablecer o servizo, de acordo aos prezos fixados na Ordenanza Fiscal.

- A notificacin do corte de subministracin que garanta a sa recepcin incluir, como mnimo, a seguinte documentacin:

Nome e direccin do abonado/a. Identificacin da finca abastecida. Data e hora a partir da cal se producir o corte. Detalle da razn que orixina o corte. Direccin, telfono e horario das oficinas en que poidan emendarse as causas que orixinan o corte.

- O corte de subministracin, sen seguir o procedemento anterior, poder ser inmediato e sen previo aviso en calquera dos seguintes casos:

 En contratos provisionais de obra, cando se utilice a auga para fins distintos aos concedidos ou permita o establecemento de usuarios/as en vivendas ou locais comerciais, sen rematarse a obra.

 Cando o abonado/a incorra nalgn das fraudes e /ou incumprimentos contractuais considerados graves diste Regulamento

 Cando o incumprimento logo de valoracin de posibles consecuencias puidese producir danos a terceiras persoas, ou ben, se puidese afectar calidade da auga, ou ben, se puidese poer en risco a sade das persoas consumidoras.

ARTIGO 76.- CAUSAS DE EXTINCIN DOS CONTRATOS.

Os contratos de subministracin de auga extinguiranse por calquera das causas seguintes:

- Cando o abonado/a solicite formalmente a baixa coa conseguinte extincin da relacin contractual logo de pagamento e liquidacin das cantidades debidas ata ese momento; o que se realizar logo da presentacin nas oficinas da concesionaria, con escrito en tal sentido asinado pola persoa titular da pliza ou a legalmente autorizada.

- Cando finalizacin do prazo temporal contratado, cando este se subscriba, todo iso, logo de pagamento de consumos habidos ata esa data.

- Cando a persoa titular da pliza perda a titularidade ou o dereito de uso segundo os casos sobre o local, terreo ou recinto receptor dos servizos, logo de pagamento de consumos realizados ata esa data.

- Por falecemento ou desaparicin do abonado/a. Salvo no caso en que se subrogue.

- Cando transcorran mis de dous meses dende a suspensin dos servizos por calquera dos motivos previstos no artigo 73 deste mesmo texto, sen que o abonado/a adopten as medidas correctoras pertinentes, a criterio da concesionaria, para eliminar as causas que motivaron a suspensin da subministracin.

ARTIGO 77.- PROCEDEMENTO DE EXTINCIN DO CONTRATO.

Cando se produza a extincin dos contratos, por calquera das causas indicadas no artigo anterior, a concesionaria estar habilitada para proceder por medio do seu persoal adopcin dalgunha ou todas as medidas que a continuacin se expoen:

Retirada, e/ou incautacin do equipo de medida.

Precinto do contador, e/ou clausura da toma de auga.

Os usuarios/as estarn obrigadas a permitir e facilitar o acceso e desenvolvemento dos traballos ao persoal da concesionaria para proceder culminacin das medidas anteriormente citadas.

A obstaculizacin dos trmites anteriores e/ou o consumo de auga para outros fins, implicar a responsabilidade do titular do contrato extinguido, obrigndose este a aboar a cantidade de auga rexistrada polo equipo de medicin con posterioridade data de baixa e conseguinte extincin do contrato. Todo iso, ao dobre das tarifas vixentes, tanto no que respecta s cotas variables, coma no que atinxe cota fixa vixente.

ARTIGO 78.- CAMBIOS DE TITULARIDADE E SUBROGACINS.

Para os cambios e modificacins de titularidade e subrogacin terase en conta o seguinte:

- Que o propietario/a quen est obrigado a dar conta concesionaria de calquera cambio na titularidade do contrato.

- Que nos supostos de inmobles, urbanizacins ou polgonos abastecidos mediante un nico contador haber de constiturse legalmente a Comunidade de Propietarios, ou en xeral, a entidade que asuma a titularidade do conxunto a abastecer ou a responsabilidade na prestacin do servizo.

- Que ao falecemento do titular da pliza de abono, o seu cnxuxe, e/ou parella de feito que convivisen habitualmente na vivenda, polo menos con dous anos de antelacin data do falecemento, podern subrogarse nos dereitos e obrigas da pliza previa presentacin dun certificado de convivencia e/ou fotocopia do libro de familia. Nos casos de nulidade de matrimonio, separacin xudicial ou divorcio e/ou disolucin de parella de feito, o non titular do contrato poder subrogarse cando lle sexa atribudo o inmoble, acreditando tal extremo mediante a correspondente resolucin xudicial debendo aboar e liquidar as cantidades debidas ata o momento da formalizacin da subrogacin ao seu favor cambiando a titularidade do contrato.

- Que se houbese modificado a propiedade da finca, local, vivenda ou industria sen cambio de titularidade do contrato de subministracin, o novo propietario ou propietaria deber asumir os dereitos e obrigas. Por iso, entenderase inescusablemente subrogado nas responsabilidades asumidas polo anterior propietario ou propietaria en relacin cos incumprimentos do contrato e resarcimento de danos que puidesen causarse a concesionaria cando non o asumisen.

- Que os que integran unha comunidade de propietarios e propietarias con dereito indiviso de propiedade respondern solidariamente en relacin coas obrigas contradas co servizo.

- Que o prazo para subrogarse ser de vinte e catro meses a partir da data do feito causante. Transcorrido o devandito prazo o dereito de subrogacin expirara.

Liquidaranse con carcter previo todos os importes que se deberan, por calquera concepto previamente formalizacin da subrogacin, se procedese.

   
  CAPTULO VII.- INCUMPRIMENTOS CONTRACTUAIS  
 

ARTIGO 79.- VIXENCIA E PERFECCIONAMENTO DO CONTRATO.

O contrato existe dende que unha persoa fsica ou xurdica consente en obrigarse para a prestacin dos servizos de Abastecemento e/ou Saneamento e Depuracin.

Os contratos perfeccinanse polo mero consentimento e dende entn obrigan ao cumprimento do expresamente pactado por ambas as das partes, as como s consecuencias que sexan conformes lei e demais disposicins.

Os contratos quedarn formalizados mediante pliza de abono.

Os datos persoais sern tratados de conformidade co previsto na Lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro de Proteccin de Datos de Carcter Persoal e demais disposicins regulamentarias, podendo exercer os dereitos de informacin, acceso, rectificacin e cancelacin ante a concesionaria como responsable do ficheiro de abonados/as.

ARTIGO 80.- INCUMPRIMENTOS LEVES E GRAVES.

Terase en conta o ttulo VIII da Lei 9/2010 do 4 de novembro, de Augas de Galicia, as como o establecido no captulo VI do Decreto 141/2012, do 21 de xuo, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia, e na restante Lexislacin autonmica aplicable, deberase ter en conta a seguinte regulacin

A concesionaria ten a facultade de suspender e resolver as obrigas recprocas, para o caso de que un dos obrigados non cumprira.

Os incumprimentos clasificaranse, considerando o grao da sa incidencia na perturbacin no servizo, a reincidencia e as consecuencias que se deriven destes.

INCUMPRIMENTOS LEVES

Considranse incumprimentos de carcter LEVE

Apartados

Artigo n 14

Obrigas e dereitos xerais dos usuarios/as

4

5

9

11

13

14

INCUMPRIMENTOS GRAVES

Considranse incumprimentos de carcter GRAVE

Apartados

Artigo n 14

Obrigas e dereitos xerais dos usuarios/as

1

2

3

6

7

8

10

12

Artigo n 15

Actuacins xerais non permitidas aos usuarios/as

A vulneracin de calquera dos apartados deste Artigo

ARTIGO 81.- CONSECUENCIAS DOS INCUMPRIMENTOS LEVES.

Os incumprimentos de carcter leve, motivarn un apercibimento da concesionaria, coa obriga por parte de o abonado/a de normalizar a sa situacin, adecundoa ao previsto no presente Regulamento e lexislacin que lle fose de aplicacin.

Todo iso, no prazo dos 15 das naturais seguintes ao da recepcin da notificacin, sendo do seu cargo todos os gastos que se orixinen. Transcorrido o tempo sinalado no apercibimento sen levarse a cabo, o incumprimento pasar a ser cualificado como grave de acordo co previsto no seguinte artigo 81.

ARTIGO 82.- CONSECUENCIAS DOS INCUMPRIMENTOS GRAVES.

Os incumprimentos de carcter grave estarn liquidados coa facturacin dunha recarga de 250 m de auga, valorados aos prezos de uso domstico nas instalacins domiciliarias e de 500 m nos demais casos, valorados a prezo da tarifa aplicable, en vigor no momento da sancin.

Con independencia da liquidacin polo incumprimento a concesionaria considerar que o contrato para a prestacin do servizo queda en suspenso na sa vixencia, podendo proceder ao corte do servizo, ata que se repoan e se solucionen os incumprimentos cometidos baixo a supervisin do persoal da concesionaria.

En ningn caso, se repor a subministracin se, como consecuencia dos incumprimentos cometidos, non se solucionase e liquidase a totalidade dos defectos tcnicos e/ou econmicos que se vexan afectos.

Cando o incumprimento grave constita fraude actusese de acordo ao especificado no artigo 73 deste Regulamento.

ARTIGO 83.- REINCIDENCIA.

A reincidencia na comisin de tres incumprimentos, do contrato, leves tern a consideracin de incumprimentos de carcter grave e a reincidencia nunha grave dar lugar a penalizacins do triplo da liquidacin prevista no Artigo anterior.

ARTIGO 84.- PRESCRICIN.

Polo transcurso de cinco anos prescribir a accin para esixir o cumprimento de calquera pagamentos que deban facerse por anos ou en prazos mis breves, todo iso, de conformidade co previsto no Artigo 1.966-3 do Cdigo Civil.

   
  CAPTULO VIII.- RECLAMACINS E RECURSOS  
 

ARTIGO 85.- PRESENTACIN DE QUEIXAS, RECLAMACINS E RECURSOS.

O usuario/a do servizo pode presentar as sas queixas e reclamacins, as como, no seu caso, levar a cabo a peticin de informacin ante a concesionaria no servizo de atencin ao cliente que esta tea establecido.

Todo iso, sen prexuzo de que tean a ben instar outras vas de resolucin de conflitos que sexan alternativos e/ou complementarios, previas ou independentes va xudicial propiamente dita: mediacin, arbitraxe, etc.

Para a resolucin xudicial dos litixios que se inicien contra a concesionaria mediante demanda ante a Xurisdicin competente, as partes quedarn sometidas expresamente aos Tribunais e Xulgados de Carballo, A Corua, con renuncia expresa aos que por foro propio puidesen corresponderlles.

As reclamacins que se presenten non paralizarn o pagamento das facturacins ou liquidacins en curso.

Se da resolucin da mediacin, laudo ou a sentenza xudicial firme se considerase favorable persoa reclamante o dereito ou a accin reclamada, a concesionaria adoptar a decisin vinculante; executando ao efecto, todas as medidas previstas no pronunciamento, e mesmo levar a cabo a correspondente liquidacin a favor do reclamante basendose na cantidade satisfeita previamente polo devandito usuario ou usuaria do servizo.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

O presente Regulamento entrar en vigor aos vinte das da sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da provincia de A Corua.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA NICA.  
 

A partir da entrada en vigor do presente Regulamento quedarn expresamente derrogados as ordenanzas municipais existentes relativos ao abastecemento, saneamento e depuracin, as como cantas disposicins e/ou regulamentos de igual ou inferior rango anteriores vixencia desta e opanse a ela.

   
  ANEXOS  
 

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

edicto_1430984410414ciclo

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor s 20das seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios