Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - REGULAMENTO ORGNICO DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCA RODRGUEZ

Publicación provisional : 13-06-2001 BOP N 134 -- Publicación definitiva : 06-08-2001 BOP N 179
Redacción Aplicable desde 06-08-2001

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - TITULO PRELIMINAR.- DISPOSICINS XERAIS.-
 - TTULO I.-DOS GRUPOS MUNICIPAIS.
 - TTULO II-ORGANIZACIN NECESARIA DO CONCELLO.
 - TTULO III.-FUNCIONAMENTO DOS RGANOS NECESARIOS.
 - Captulo I.-Funcionamento do Pleno.
 - Captulo II.-Funcionamento da Comisin de Goberno.
 - Captulo III.-Rxime Xeral das Delegacins entre os rganos necesarios.
 - TTULO IV.- DA ORGANIZACIN COMPLEMENTARIA DO CONCELLO
 - TTULO V.-DA INFORMACIN E PARTICIPACIN CIDAD.
 - Captulo I.-Da informacin municipal.
 - Captulo II.-Rexistro municipal de asociacins veciais.
 - Captulo III.-Da participacin cidad.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  NDICE  
 

Ttulo preliminar.-Disposicins xerais.-Artigo 1 a 3.

Ttulo I.-Dos grupos municipais.-Artigo 4 a 10.

Ttulo II.-Organizacin necesaria do Concello.-Artigo 11 a 18.

Ttulo III.-Funcionamento dos rganos necesarios.

Captulo I.-Funcionamento do Pleno.-Artigo 19 a 48.

Captulo II.-Funcionamento da Comisin de Goberno.-Artigo 49 a 52.

Captulo III.-Rxime xeral das delegacins entre os rganos necesarios.-Artigo 53 a 56.

Ttulo IV.-Organizacin complementaria do Concello e o seu funcionamento.-Artigo 57 a 68

Ttulo V.- Da informacin e participacin cidad.

Captulo I.- Da informacin municipal.-Artigo 69 a 71.

Captulo II.- Rexistro municipal de asociacins.-Artigo 72 a 77.

Captulo III.- Da participacin cidad.-Artigo 78 a 80.

Disposicin final.-Aplicacin supletoria do R.D. 2568/1986, publicacin, entrada en vigor e recursos.

   
  TITULO PRELIMINAR.- DISPOSICINS XERAIS.-  
 

Artigo 1.-No exercicio da potestade regulamentaria e de autorregulacin que recoece a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e a Lei 5/1997, de 22 de xullo de administracin local de Galicia, o Concello de As Pontes de Garca Rodrguez promove polo presente Regulamento a sa organizacin e rxime xurdico de funcionamento dos rganos bsicos e complementarios que no mesmo se establecen.

Artigo 2.-Conforme o artigo 20.3 da indicada Lei 7/1985, redactado conforme a Lei 11/1999, de 21 de abril, competencia propia da autoorganizacin municipal (artigo 140 da Constitucin), que asume e desenrola o presente Regulamento orgnico, a regulacin e o establecemento dos rganos complementarios a que se refire o dito precepto e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia (artigos 6.1.a, e 59), e tal e como se interpreta pola sentencia do Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de decembro.

Artigo 3.-Corresponde alcalde dictar as instruccins interpretativas e aclaratorias da normativa que desenrola este regulamento, e corresponde pleno do concello, o control e fiscalizacin de tdolos rganos de goberno.

   
  TTULO I.-DOS GRUPOS MUNICIPAIS.  
 

Artigo 4.-Os concelleiros, para os efectos da sa actuacin corporativa constituiranse en grupos, que se correspondern cos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que obtivesen postos na Corporacin. Ningun pode pertencer simultaneamente a mis dun grupo.-

Artigo 5.-Conforme o artigo 74 da Lei 5/97 de Administracin Local de Galicia, integraranse en todo caso no grupo mixto os membros dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que non obtivesen un mnimo de dous escanos. No suposto de que non existise grupo mixto, este quedar constitudo polo membro do partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin que obtivese un s escano.

Durante o mandato da Corporacin, ningn membro dela poder integrarse nun grupo distinto daquel en que o faga inicialmente.

Artigo 6.-A constitucin dos grupos polticos rexerase polo disposto no artigo 75 da Lei 5/1997 de 22 de xullo.

Artigo 7.-Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva dela, debern incorporarse grupo correspondente lista na que fosen elixidos, ou, se o caso, grupo mixto, conforme o artigo 76 da Lei 5/1997 de Administracin Local de Galicia.

Artigo 8.-Ser voceiro de cada grupo municipal o que designe cada un deles no momento da sa constitucin, ou ben o que as sexa designado pola maiora dos compoentes da lista respectiva.

O grupo mixto poder establecer un turno rotativo para o desenvolvemento da funcin de voceiro, ou ben distriburse entre os seus compoentes o tempo que lle corresponda grupo.

O voceiro de cada grupo ser o encargado de intervir normalmente nas deliberacins dos asuntos.

Artigo 9.-Correspndelles s grupos polticos designar, mediante escrito do seu voceiro dirixido presidente, aqueles dos seus compoentes que vaian representalos en tdolos rganos colexiados integrados por corporativos pertencentes s diversos grupos.

Artigo 10.-Sempre que sexa posible os grupos polticos disporn dun despacho ou local para xuntarse de maneira independente e recibir visitas dos cidadns.

   
  TTULO II-ORGANIZACIN NECESARIA DO CONCELLO.  
 

Artigo 11.-Son rganos necesarios do Concello os enumerados na Lei reguladora das bases de rxime local e na Lei da administracin local de Galicia.

Artigo 12.-As atribucins do alcalde, do Pleno e da Comisin de Goberno son as que veen determinadas na Lei 7/1985, de 2 de Abril, reguladora das bases de rxime local as como na Lei 5/1997 de administracin local de Galicia.

Artigo 13.-O alcalde dar conta sucinta corporacin en cada sesin ordinaria do pleno, da resolucins que tivese adoptado dende a ltima sesin plenaria ordinaria para que os concelleiros coezan o desenvolvemento da administracin municipal para os efectos do control e fiscalizacin dos rganos de goberno previstos nos artigo 22.2.a) da Lei 7/1985 e 64.2.a) da Lei 5/1997 da Xunta de Galicia.

Artigo 14.-O alcalde poder delega-lo o exercicio das sas atribucins nos membros da comisin de goberno, ags as de convocar e presidi-las sesins do pleno e da comisin de goberno e as mencionadas no artigo 61.3 da Lei 5/1997 de 22 de xullo.

O alcalde poder as mesmo conferi-las delegacins especiais para encargos especficos, a calquera concelleiro, anda que non pertenza comisin de goberno.

As delegacins, unha vez aceptadas, entenderanse vixentes mentres non sexan revogadas expresamente, ou o rgano delegante avoque para s o coecemento de algn asunto concreto na forma establecida pola Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Artigo 15.-O acordo de delegacin determinar os asuntos que esta comprenda, as potestades que se deleguen e as condicins concretas do seu exercicio.

A delegacin de atribucins do alcalde surtir efecto dende o da seguinte data da resolucin, salvo que nela se dispoa outra cousa e sen prexuzo da publicacin, previa aceptacin.

De tdalas delegacins e das sas modificacins darase conta pleno na primeira sesin que celebre.

Artigo 16.-O nomeamento dos tenentes de alcalde ser libremente realizado polo alcalde de entre os membros da comisin de goberno.

O nomeamento as como o cesamento, farase mediante resolucin da alcalda da que se dar conta pleno na primeira sesin que celebre, notificndose ademais persoalmente s designados e facndose pblico polos medios de costume todo esto sen prexuzo da sa efectividade dende o da seguinte da resolucin da alcalda, se en ela non se dispuxese outra cousa.

A condicin de tenente de alcalde prdese, ademais de polo cesamento, por renuncia expresa manifestada por escrito e por perda da condicin de membro da comisin de goberno.

Artigo 17.-Correspndelles s tenentes de alcalde, en canto tales, substituir na totalidade das sas funcins e pola orde do seu nomeamento alcalde, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das sas atribucins, as como desempea-las funcins de alcalde nos supostos de vacante na alcalda ata que tome posesin o novo titular.

Nos supostos de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins do alcalde non podern ser asumidas polo tenente de alcalde a quen corresponda sen expresa delegacin na forma sinalada neste regulamento.

Non obstante o disposto anteriormente, cando o alcalde se ausente do trmino municipal por mis de vintecatro horas, sen ter conferido a delegacin ou cando por causa imprevista resultaralle imposible outorgala, substituiralle o tenente de alcalde a quen corresponda, dando conta resto da corporacin.

Artigo 18.-Nos supostos de substitucin do alcalde por razns de ausencia, enfermidade, ou impedimento, o tenente de alcalde que asuma as sas funcins non poder revoca-las delegacins que otorgase o primeiro.

   
  TTULO III.-FUNCIONAMENTO DOS RGANOS NECESARIOS.  
 

   
  Captulo I.-Funcionamento do Pleno.  
 

Artigo 19.-Os tipos de sesins e a sa convocatoria rexerase polo establecido nas Leis reguladora das bases de rxime local e da administracin local de Galicia.

Artigo 20.-O pleno celebrar sesin ordinaria coa periodicidade que determine o propio pleno a proposta do alcalde, e como mnimo cada dous meses.

O pleno sinalar igualmente comezo do mandato electoral, os das e horas da sa celebracin, que podern ser cambiados en calquera momento posterior polo dito rgano. Igualmente o alcalde por propia iniciativa ou a peticin da xunta de portavoces, e por causa xustificada, poder variar o da ou a hora nalgunha sesin, comunicando s concelleiros e publicndoo no taboleiro de anuncios coa maior anticipacin posible, tendo sempre en conta a dispoibilidade de tdolos membros da Corporacin para facilitar a sa asistencia.

Artigo 21.

1.-O pleno celebrar sesin extraordinaria cando as o decida o presidente ou o solicite a cuarta parte, polo menos, do nmero legal dos membros da corporacin, sen que ningn concelleiro poida solicitar mis de tres anualmente.

2.-As sesins extraordinarias convocadas a solicitude da cuarta parte do numero legal de membros da corporacin debern solicitarse por escrito no que se razoe o asunto ou asuntos que a motiven, asinado persoalmente por tdolos que a subscriban; achegando dito escrito tdolos documentos que han estar a disposicin dos seores concelleiros na secretara xeral dende o momento da convocatoria.

Presentada a solicitude de sesin extraordinaria o presidente verase obrigado a convocala dentro dos catro das seguintes e a sa celebracin non poder demorarse por mis de quince das hbiles dende que fose solicitada; non podendo incorporar o asunto orde do da dun pleno ordinario ou de outro extraordinario con mis asuntos se non llo autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.

Se o Presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo nmero de concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte de finalizacin do dito prazo, s doce horas, o que ser notificado polo secretario da Corporacin tdolos membros desta da seguinte o de finalizacin do prazo citado anteriormente.

Na ausencia do Presidente ou de quen legalmente o substita, o Pleno quedar validamente constitudo sempre que concorra o qurum do tercio do nmero legal de membros deste, sendo presidido polo membro da Corporacin de mis idade entre os presentes.

Artigo 22.-As sesins podern ser celebradas en primeira ou segunda convocatoria. A segunda convocatoria ser dous das despois da sinalada para a primeira ou da seguinte hbil se coincidise en sbado ou festivo. Neste caso non ser necesario o envo da orde do da, pero si a notificacin da sa celebracin en segunda convocatoria.

Artigo 23.-Toda sesin, sexa ordinaria ou extraordinaria, haber de respectar o principio de unidade de acto e se procurar que remate no mesmo da do seu comezo.

Artigo 24.-A orde do da das sesins ser fixada polo alcalde, asistido do secretario. As mesmo poder recabar a asistencia dos membros da comisin de goberno e do interventor, e consultar, se o estima oportuno, a xunta de portavoces.

Na orde do da s poden inclurse os asuntos que previamente fosen dictaminados, informados ou sometidos consulta da comisin informativa que corresponda.

O alcalde, por razns de urxencia debidamente motivada, poder inclur na orde do da, a iniciativa propia o a proposta da xunta de portavoces, asuntos que non foran informados previamente pola respectiva comisin informativa, pero neste suposto non poder adoptarse acordo algn sobre estes asuntos sen que o pleno ratifique previamente a sa inclusin na orde do da.

Na orde do da das sesins ordinarias incluirase sempre --como parte diferenciada dedicada o control do Pleno dos demais rganos da Corporacin, segundo esixe o artigo 46.2.e) da Lei 7/1985, conforme redaccin da Lei 11/1999, de 21 de abril-- o punto de mocins, de rogos e preguntas.

Artigo 25.-O alcalde convocar s concelleiros s sesins con dous das hbiles de antelacin como mnimo, ags as extraordinarias con carcter urxente, nas que a convocatoria deber ser ratificada polo pleno.

Na orde do da figurarn numerados e reseados suficientemente os asuntos a tratar. Os concelleiros acusarn recibo da convocatoria asinando no duplicado da comunicacin cursada efecto.

A documentacin ntegra dos asuntos includos na orde do da, que servir de base para o debate, e se o caso para a votacin, estar a disposicin dos concelleiros na secretara da corporacin dende o mesmo da da convocatoria.

Se varios concelleiros desexasen examinar os expedientes vez distribuiranos entre eles mesmos; e se non se puxesen de acordo, someterase decisin do alcalde ou tenente de alcalde presente no concello, que resolver distribundo o tempo e os expedientes de forma que estes poidan ser vistos por aqueles que quixesen facelo.

O alcalde ou os presidentes das comisins informativas autorizarn o exame de expedientes ou antecedentes que tean relacin cs asuntos includos na orde do da.

Artigo 26.-O horario para o exame dos expedientes includos na orde do da ser de nove a catorce e de dezaseis a dezaoito horas de luns a venres, excepto en horario de tarde cando en xornada de vern non se faga este turno nas oficinas do Concello, e de dez a trece os sbados. Non obstante poder discrecionalmente ser ampliado pola presidencia cando o nmero ou a importancia dos asuntos as o requira. A dita ampliacin ser posta en coecemento dos/as seores/as concelleiros e da secretara xeral.

Baixo ningn concepto os expedientes poder extraerse ou sacarse da secretara xeral.

Artigo 27.-O pleno constitese validamente coa asistencia dun tercio do nmero legal dos seus membros, que haber de manterse durante o desenvolvemento da sesin.

En todo caso requrese a asistencia do presidente e do secretario da corporacin, ou dos que legalmente os substitan.

A ausencia dun ou de varios concelleiros, unha vez iniciada a deliberacin dun asunto, equivale abstencin na votacin, salvo que se incorpore a tempo de emitir o seu voto.

A estes efectos entenderase iniciada a deliberacin:

a) Se se produce debate con intervencins dun ou varios concelleiros.

b) Se ningun tivese pedido a palabra nin fixese uso dela o presidente, cando rematase a lectura da proposta de acordo do asunto correspondente.

Artigo 28.-O disposto no artigo anterior sobre da asistencia mnima entndese sen prexuzo de que algn dos asuntos a resolver na sesin esixan un nmero especial na votacin para adoptar acordos vlidos, nese caso o qurum preciso ser o establecido legalmente.

No suposto de que na data e hora sinalados na convocatoria non concurrisen bastantes membros da corporacin para celebra-la sesin, tal circunstancia acreditarase polo secretario xeral mediante dilixencia, na que se expresar o nmero e nome dos que asistisen e dos que xustificasen a sa ausencia e reiterarase a convocatoria cantas veces sexa preciso ata lograr a asistencia do nmero de concelleiros necesarios para celebrar validamente a sesin.

Artigo 29.-O pblico asistente s sesins non poder intervir, nin tampouco se permitirn manifestacins de agrado ou desagrado; podendo a presidencia proceder, en casos extremos, expulsin do saln de sesins de todo aquel que por calquera causa impida o seu normal desenvolvemento.

Artigo 30.-Salvo que a Presidencia dispoa outra cousa, a orde en que se tratarn os asuntos nos plenos ordinarios o seguinte:

a) Aprobacin da acta ou actas das sesins anteriores que se acompaen convocatoria.

b) Comunicacins da Presidencia.

c) Os includos na orde do da, dictaminados polas comisins.

d) Os que se presenten como urxentes, non dictaminados polas comisins.

e) Asuntos urxentes no engadidos na orde do da.

f) Mocins, rogos e preguntas que se formulen na parte dedicada control dos demais rganos da Corporacin.

Artigo 31.-As sesins comezarn preguntando o Presidente se algn membro da Corporacin ten que formular algunha observacin acta da sesin anterior que se distribuu antes ou coa convocatoria. Se non houbese observacins considerarase aprobada, se as houbese, debateranse e decidiranse as rectificacins que procedan.

En ningn caso poder modificarse o fondo dos acordos adoptados e s se podern subsanar os erros materiais ou de feito.

Tdolos asuntos debateranse e votaranse polo orde en que estivesen relacionados na orde do da. Non obstante o presidente pode alterar a orde dos temas, o retirar un asunto cando a sa aprobacin esixa una maiora especial e esta non poder acadarse no momento previsto na orde do da.

Igualmente calquera concelleiro poder pedir a retirada de algn expediente includo na orde do da efecto de que se incorporen mesmo documentos ou informes, e tamn que o expediente quede sobre a mesa, aprazndose a sa discusin ata a vindeira sesin. En mbolosdous casos, a peticin ser votada, tras terminar o debate e antes de proceder votacin sobre o fondo do asunto. Se a maiora simple votase a favor da peticin no haber lugar a votar a proposta de acordo.

O secretario e o interventor podern interesar tamn da presidencia que se deixe un asunto sobre a mesa cando deban evacuar informe e non poidan emitilo no acto.

Nas sesins ordinarias, concludo o exame dos asuntos includos na orde do da, antes de pasar o turno de rogos e preguntas, o presidente preguntar se algn grupo municipal desexa someter a consideracin do Pleno, por razns de urxencia, algn asunto non comprendido na orde do da que acompaaba convocatoria e que non tea cabida no punto de rogos e preguntas.

Se as fose, o voceiro do grupo propoente xustificar a urxencia da mocin e o Pleno votar acto seguido sobre a procedencia do seu debate. Se o resultado fose positivo, seguirase o trmite ordinario de asuntos includos na orde do da.

A Presidencia poder limitar ata un mximo de tres as mocins que presente un grupo municipal nun mesmo pleno ordinario.

O disposto neste artigo non ser de aplicacin mocin de censura que se rexer polo disposto na lexislacin electoral.

Artigo 32.-A consideracin de cada punto includo na orde do da comezar coa lectura ntegra ou en extracto polo secretario, do dictame formulado pola comisin informativa correspondente ou, se se trata dun asunto urxente, non dictaminado pola comisin, da proposicin que se somete pleno. solicitude de calquera grupo, deber darse lectura ntegra daquelas partes do expediente ou do dictame da comisin que se considere conveniente para mellor comprensin.

Se ningun solicitase a palabra trala lectura, o asunto someterase directamente a votacin.

Artigo 33.-Se se promove debate, as intervencins faranse conforme s seguintes regras:

a) S poder facerse uso da palabra previa autorizacin do presidente.

b) O goberno municipal, ou o promotor dunha proposicin ou mocin, poder facer uso dun primeiro turno de explicacin cando as o estime oportuno.

c) No debate, os diversos grupos consumirn un primeiro turno. O alcalde velar para que tdalas intervencins tean unha duracin igual.

d) Se o solicitase algn grupo, e o Presidente o considerase oportuno, procederase a un segundo turno.

e) Poder solicitar un turno especial por alusins, que ser breve e conciso, todo concelleiro que se considere aludido.

f) Non se admitirn outras interrupcins mais que as do presidente para chamar orde ou cinguirse a cuestin debatida.

Os membros da corporacin podern en calquera momento do debate pedi-la palabra para formular unha cuestin de orde, invocando efecto a norma da que reclama aplicacin. O presidente resolver o que proceda sen que por este motivo se emprenda debate algn.

O secretario e o interventor podern intervir cando fosen requiridos polo presidente, ou calquera concelleiro, previa autorizacin da presidencia, por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Tamn o poder facer calquera outro funcionario ou asesor, de forma absolutamente extraordinaria, cando as o acorde a presidencia.

Cando o secretario ou o interventor entendan que no debate suscitouse algunha cuestin sobre a que poida dubidarse sobre a legalidade ou puidese ter implicacins econmicas podern solicitar presidente o uso da palabra para asesorar corporacin.

Artigo 34.-O goberno municipal poder realizar un turno previo de explicacin dos dictames ou proposicins, antes de iniciarse o debate formal dos asuntos, e de igual forma poder actuar o responsable dunha proposicin ou emenda.

Nas deliberacins poder intervir cada grupo municipal mediante o voceiro ou outros membros, pola orde inversa de representantes na corporacin e consumindo turno no primeiro lugar o grupo mixto, logo os minoritarios e en ltimo lugar o maioritario.

A intervencin normal de cada grupo non exceder de cinco minutos. Non obstante, naqueles temas que pola sa importancia ou complexidade as o requiran, e a peticin de calquera voceiro, o presidente establecer a duracin das intervencins antes de comezar estas, coma no caso do debate dos orzamentos municipais, de temas obxecto de sesins monogrficas ou aqueles outros que requiran maior dedicacin ou un debate mis extenso.

O segundo turno ter unha duracin mxima do cincuenta por cento do turno anterior.

O tempo que corresponda grupo mixto poder repartirse por igual entre os representantes das listas que o integran.

O presidente poder acordar, durante o transcurso da sesin que se interrompa a mesma para permitir as deliberacins dos grupos sobre a cuestin debatida ou para descanso dos debates. Estas interrupcins non tern duracin superior a dez minutos.

Artigo 35.-O alcalde poder chamar orde, explicando sempre o motivo desta, a calquera membro da corporacin que:

a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos decoro da corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquera outra persoa ou entidade.

b) Produza interrupcins ou de calquera outra forma, altere a orde das sesins.

c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose retirada.

Tras tres chamadas orde na mesma sesin, coa advertencia na segunda das consecuencias dunha terceira chamada, o presidente poder ordenar a un concelleiro que abandone o local en que se est celebrando a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

Artigo 36.-Nos supostos en que, de conformidade co establecido no artigo 76 da lei 7/85, e 230 da Lei 5/97 algn membro da corporacin deba absterse de participar na deliberacin e votacin, ter que abandonar o saln mentres se discuta e vote o asunto, salvo cando se trate de debater a sa actuacin como corporativo, no citado caso ter dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 37.-Para os efectos do desenvolvemento das sesin e para definir o carcter das intervencins dos membros da corporacin, utilizarase a seguinte terminoloxa:

1.-Dictame: a proposta sometida pleno tralo estudio do expediente pola comisin informativa. Conten unha parte expositiva e un acordo a adoptar.

2.-Proposicin: a proposta que se somete pleno relativo a un asunto includo na orde do da que acompaa convocatoria, pero que non fose dictaminada en comisin informativa. Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo, as mesmo a adoptar. Non proceder entrar a debater nin votar unha proposicin sen que previamente fose ratificada a sa inclusin do asunto na dita orde.

3.-Mocin: a proposta que se somete directamente a coecemento do pleno abeiro do previsto no Regulamento. Poder formularse por escrito ou oralmente. No caso de que se formulen oralmente durante a celebracin dun pleno ordinario, no prazo que termina o da seguinte hbil da celebracin da sesin, deber entregarse copia escrita desta na Secretara municipal, obxecto da sa debida transcricin en acta.

Para que as mocins poidan ser previamente dictaminadas en comisin antes de ser debatidas no pleno, debern ser presentadas cunha antelacin de oito das con anterioridade data da celebracin do pleno ordinario correspondente.

Antes de rexeitar a inclusin na orde do da dunha mocin, o alcalde deber consultar previamente xunta de portavoces, onde oir as razns que se invoquen por cada grupo poltico, e particularmente polo promotor da mocin. Se non fose escoitada, a xunta de portavoces, deber dirixir escrito motivado concelleiro autor da mocin da que se rexeita a inclusin na orde do da, ou aproveitando a quenda de respostas, no punto de rogos e preguntas, expresarlle os ditos motivos.

4.-Emenda: a proposta de modificacin dun dictame ou proposicin presentada por calquera membro mediante escrito presentado presidente antes de iniciarse a deliberacin do asunto.

5.-Voto particular a proposta de modificacin dun dictame formulada por un membro que forma parte da Comisin Informativa. Deber achegar dictame dende o da seguinte sa aprobacin pola Comisin.

6.-Rogo: a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algns dos rganos de goberno municipal. Os rogos formulados no pleno podern ser debatidos, pero en ningn caso sometidos a votacin. Poden formular rogos tdolos membros da corporacin ou os grupos municipais travs dos seus voceiros. Os rogos podern ser efectuados oralmente ou por escrito. No caso de que se formulen oralmente, no prazo que termina o da seguinte hbil da celebracin da sesin, deber entregarse copia escrita na Secretara municipal, obxecto da sa debida transcricin en acta. Sern contestados xeralmente na sesin seguinte, sen prexuzo de que o poidan ser nesta sesin que se formulen se o presidente o estima conveniente.

7.-Pregunta: calquera cuestin formulada s rganos de goberno no seo do pleno. Poden formular preguntas tdolos membros da corporacin ou os grupos municipais a travs dos seus voceiros, ben por escrito ou oralmente. No caso de que se formulen oralmente, no prazo que termina o da seguinte hbil da celebracin da sesin, deber entregarse copia escrita destes na Secretara municipal, obxecto da sa debida transcricin en acta.

As preguntas formuladas oralmente no transcurso dunha sesin sern xeralmente contestadas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito con vintecatro horas de antelacin sern contestadas ordinariamente na sesin de que se trate ou, por causas debidamente motivadas, na seguinte.

Artigo 38.-Rematado o debate dun asunto procederase sa votacin. Antes de comezar a votacin o alcalde formular clara e concisamente s termos desta e a forma de emitir o voto.

Unha vez iniciada a votacin non pode interromperse por ningn motivo. Durante o seu desenvolvemento o presidente non conceder o uso da palabra e ningn membro da corporacin poder entrar ou sar do saln de sesins. O voto dos concelleiros persoal e indelegable.

Artigo 39.-As votacins poden ser ordinarias, nominais e secretas.

Son ordinarias as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, desestimento ou abstencin. Son nominais aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelidos e sempre en ltimo lugar o presidente, e na que cada membro da corporacin ser chamado responde en voz alta "si", "non" ou "abstencin". Son secretas as que se realizan por papeleta de cada membro da corporacin depositada nunha urna ou bolsa.

Artigo 40.-O sistema normal de votacin a ordinaria, a non ser que o propio pleno acorde, por maiora simple en votacin ordinaria e para un caso concreto, a votacin nominal, de acordo co disposto nos artigo 46.2e) da Lei 7/85 e 210.2.d) da Lei 5/97.

A votacin secreta s se poder utilizar para a eleccin ou destitucin de persoas, as como para o suposto previsto no artigo 70.1 da Lei 7/1985.

Artigo 41.-Cando existan emendas someteranse a votacin en primeiro lugar as emendas e por ltimo as propostas ou dictames. Se o resultado dunha votacin positivo non haber mis debate nin votacin sobre o mesmo obxecto concreto da votacin.

Rematada a votacin ordinaria o presidente declarar o acordado.

Inmediatamente de conclur a votacin nominal ou secreta, o secretario computar os votos emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, vista do cal o presidente proclamar o acordo adoptado.

Proclamado o acordo, calquera grupo ou concelleiro que non interviese no debate ou que tras este cambiase o sentido do seu voto, podern solicitar da presidencia un turno de explicacin de voto.

Artigo 42.-Sern nulos os acordos adoptados en sesins extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na sa convocatoria, as como os que se adopten nas sesins ordinarias sobre materias non includas na respectiva orde do da, ags especial e previa declaracin de urxencia co voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de membros da corporacin.

Artigo 43.-O control e fiscalizacin polo pleno da actuacin dos demais rganos de goberno exercerase, a mis das mocins, rogos e preguntas que se formulen, a travs dos seguintes medios:

a) Requirimento de presencia e informacin de membros corporativos que ostenten delegacin.

b) Debate sobre a actuacin da comisin de goberno.

c) Mocin de censura alcalde.

Artigo 44.-Poderase solicita-la comparecencia dun concelleiro delegado mediante escrito dirixido presidencia e subscrito por un mnimo de un tercio do nmero legal de membros da Corporacin. No caso de producirse a comparecencia o goberno poder mostrarse de xeito solidario a travs de calquera membro deste. No desenvolvemento destas comparecencias seguirase o orde das intervencins establecidas no regulamento, intervindo o informante para dar resposta s preguntas que lle formulen os diversos grupos polticos da corporacin.

En ningn caso, no transcurso deste acto, poder derivar a adopcin de acordos sen cumprirse os requisitos establecidos neste regulamento.

Artigo 45.-O Pleno, proposta do alcalde ou mediante solicitude da cuarta parte do nmero legal de membros da corporacin, poder acordar a celebracin de sesin extraordinaria co obxecto de someter a debate a xestin da comisin de goberno.

O desenvolvemento da sesin regularase polo establecido con carcter xeral, intervindo en primeiro lugar o autor da proposta para explicar o significado desta. Contestar un membro da comisin de goberno designado por esta e, despois de senda quendas de rplica, podern intervir os demais grupos polticos da corporacin para formular preguntas comisin de goberno, que sern respondidas por un membro desta.

Como consecuencia do debate poder presentarse unha mocin co obxecto de que o pleno manifeste a sa posicin sobre a xestin da comisin de goberno. Se o pleno admite debater a mocin, esta incluirase na orde do da da seguinte sesin plenaria.

Artigo 46.-As mocins de censura alcalde, as como a formulacin pleno da cuestin de confianza por parte do alcalde, axustaranse disposto na Lei orgnica do rxime electoral (artigos 197 e 197 bis redactados conforme Lei orgnica 8/1999, de 21 abril).

Artigo 47.-De cada sesin o secretario estender acta na que haber de constar:

a) Lugar da reunin con expresin do nome do municipio e local no que se celebra.

b) Da, mes e ano.

c) Hora de comezo

d) Nome e apelidos do presidente, dos/as membros da corporacin presentes, dos/as ausentes que se escusasen e dos que falten sen escusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia do secretario e do interventor ou de quen legalmente os substita.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da corporacin que interviesen nas deliberacins e incidencias destas.

h) Votacins que se verifiquen e no caso das nominais o senso en que cada membro emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar o nmero de votos afirmativos, dos negativos e das abstencins, e os grupos polticos s que pertencen. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pidan os interesados, ou sea conveniente para os efectos que procedan.

i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

j) Hora en que o presidente levante a sesin.

De non se celebrar sesin por falta de asistencia ou outro motivo, o secretario suplir a acta cunha dilixencia autorizada coa sa sinatura na que consigne a causa e o nome dos concorrentes e dos que escusasen a sa asistencia.

Artigo 48.-A transcricin na acta das opinins sintetizadas dos membros asistentes pleno, poder substiturse polo rexistro en soporte apto para a gravacin e reproduccin do son (e no seu caso tamn da imaxe, se fose posible), conforme procedemento e garantas semellantes establecido nos artigos 147 e 187 da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro. Nos casos en que o alcalde as o ordenase, unirase s acta, como anexo a estas, unha transcricin das gravacins rexistradas nos soportes correspondentes. Esta transcricin das intervencins previas adopcin dos acordos, consideraranse como un antecedente mis deses, pero sen formar parte do propio acordo, que se comunicar ou notificar, sen incluilas intervencins.

Os grupos polticos podern solicitar a audicin, dos soportes gravados.

Unha vez aprobada polo pleno a acta, transcribirase no libro de actas, autorizndose coas firmas do alcalde e do secretario.

As actas correspondentes sern aprobadas con independencia dos soportes gravados, e no seu caso das transcricins que se fixesen das intervencins gravadas que figuraxen como anexo s correspondentes actas, nos casos que se ordenase a dita transcricin

   
  Captulo II.-Funcionamento da Comisin de Goberno.  
 

Artigo 49.-Conforme o artigo 211 da Lei 5/1997, de Administracin local de Galicia, a Comisin de goberno, para exerce-las sas competencias resolutorias, ter sesins ordinarias coa periodicidade determinada polo Pleno e sesins extraordinarias cando o presidente o decida.

Para o exercicio das sas funcins de asistencia, reunirase cando o Presidente da Corporacin o determine.

Corresponde alcalde fixar o da e hora das sesins ordinarias, conforme a periodicidade que fose determinada polo Pleno. As sesins extraordinarias e as urxentes tern lugar cando con tal carcter sexan convocadas polo alcalde.

Artigo 50.-As sesins da comisin de goberno axustaranse disposto na lexislacin vixente e neste regulamento para as sesin plenarias, coas seguintes modificacins:

a) Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non podern transcorrer menos de vintecatro horas, salvo nos casos de sesins extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coecer os asuntos includos na orde do da deber ser declarada a urxencia por acordo favorable da maiora dos membros.

b) As sesins da comisin de goberno non sern pblicas, sen prexuzo da publicidade e comunicacin s administracins estatal e autonmica dos acordos adoptados, e da remisin de copia da acta a tdolos membros da corporacin.

c) Para vlida constitucin da comisin de goberno requrese a asistencia da maiora absoluta dos seus compoentes. Si non existise qurum constituirase en segunda convocatoria, una hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros , non podendo ser nunca inferior a tres. Este qurum deber manterse durante toda a sesin.

d) O alcalde dirixe e ordena seu prudente arbitrio os debates na comisin de goberno e nos casos en que a comisin de goberno exerza competencias delegadas polo pleno ser preceptivo o informe previo da comisin informativa correspondente.

e) As actas da comisin de goberno transcribiranse en libro distinto das sesins do pleno.

Artigo 51.-A comisin de goberno nas sas reunins deliberantes non poder adoptar ningn acordo, formalizndose o resultado das deliberacins no seu caso, en forma de dictames.

Artigo 52.-Tanto nas sesins como nas reunins da comisin de goberno, o alcalde poder requirir a presencia de membros da corporacin non pertencentes comisin de goberno ou de persoal servicio da corporacin obxecto de informar no relativo mbito das sas actividades.

   
  Captulo III.-Rxime Xeral das Delegacins entre os rganos necesarios.  
 

Artigo 53.-A delegacin de atribucins requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin por parte do delegado. A delegacin entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres das hbiles contados dende a notificacin do acordo, o membro ou rgano destinatario da delegacin non fai manifestacin expresa ante o rgano delegante de que non acepta a delegacin.

As delegacins do pleno no alcalde ou na comisin de goberno e as do alcalde nesta ltima, como rgano colexiado, non quedarn revogadas polo mero feito de producirse un cambio na titularidade da alcalda ou na composicin concreta da comisin de goberno.

A revogacin ou modificacin das delegacins deber adoptarse cas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

Artigo 54.-O rgano delegante poder avocar en calquera momento a competencia delegada con arranxo lexislacin vixente sobre procedemento administrativo comn.

Artigo 55.-Ningn rgano poder delegar nun terceiro as atribucins ou potestades recibidas por delegacin.

Artigo 56.-A delegacin de atribucins entenderase que por tempo indefinido, salvo que a resolucin ou acordo de delegacin dispoa outra cousa, ou a temporalidade desta se derive da propia natureza da delegacin.

   
  TTULO IV.- DA ORGANIZACIN COMPLEMENTARIA DO CONCELLO  
 

Artigo 57.-Son rganos complementarios do Concello das Pontes de Garca Rodrguez:

a) Os concelleiros delegados.

b) A Comisin especial de contas

c) As comisins de estudio, informe ou consulta, de carcter permanente.

d) As comisins informativas especiais

e) Os consellos locais sectoriais.

Artigo 58.-Os concelleiros delegados son aqueles concelleiros que ostentan algunha das delegacins de atribucins do alcalde, segundo se prev no presente regulamento.

A condicin de concelleiro delegado prdese nos casos seguintes:

a) Por renuncia expresa, que haber de ser formalizada por escrito ante a Alcalda.

b) Por revogacin da delegacin adoptada polo alcalde coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

Artigo 59.-Cando as delegacins tean o carcter de xenricas en favor dos membros da comisin de goberno, tern as atribucins que se especifiquen na resolucin de delegacin e se esta non indica nada respecto entendese:

1.-Que incle as seguintes facultades:

a) Dirixir, inspeccionar o servicio ou servicios respectivos.

b) Ordenar a tramitacin de expedientes por faltas de desobediencia ou por infraccin de ordenanzas ou bandos municipais.

c) Outorgar licencias ou autorizacins sobre as materias delegadas, cando non exista delegacin expresa na comisin de goberno.

d) Resolver as cuestins que afecten a terceiros.

e) Conformar as propostas de resolucins dos directores de servicios e das unidades administrativas as como as propostas ou relacins de asuntos que han de pasarse secretara xeral para a formacin da orde do da dos plenos e comisins de goberno.

f) Asinar tdalas disposicins que sexan precisas para o cumprimento das facultades anteriores, as como o visto e prace das certificacins.

2.-Non incle, en principio, as seguintes facultades:

a) Representar concello salvo delegacin expresa.

b) Autorizar recepcins, homenaxes, e demais actos pblicos e protocolarios, sen consulta previa Alcalda, quen realizar as invitacins a ditos actos.

c) Adquirir compromisos econmicos ou doutro tipo con institucins ou autoridades estatais, autonmicas ou locais.

d) Realizar xestins ou actos que dean lugar a disposicin de gastos.

e) Ordenar pagos

f) Contratar obras, servicios ou subministros.

g) E en xeral tdalas que a teor do disposto na lexislacin vixente, a alcalda non pode delegar.

Artigo 60.-A comisin especial de contas prevista nas Leis reguladora das bases do rxime local, reguladora das facendas locais e de administracin local de Galicia, estar constituda polos membros dos distintos grupos polticos da corporacin.

O nmero de membros ser proporcional sa representatividade no concello.

Corresponderalle comisin especial de contas o exame, estudio e informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

Para o exercicio axeitado das sas funcins a comisin poder requirir, por medio do alcalde, a documentacin complementaria que considere precisa e a presencia dos membros e funcionarios da corporacin especialmente relacionados coas contas que se analicen.

As competencias da comisin especial de contas entenderanse sen prexuzo das que lle correspondan Tribunal de Contas e Consello de Contas de conformidade coa sa lexislacin especfica.

Mediante acordo plenario que as o estableza, a comisin especial de contas poder actuar como comisin informativa permanente para os asuntos relativos a economa, facenda, e outros que poidan encomendrselle.

Artigo 61.-As comisins informativas de estudio, informe ou consulta, de carcter permanente, integradas exclusivamente por membros da corporacin, e nas que participarn tdolos grupos polticos que a integren, son rganos sen atribucins resolutorias que teen por funcin o estudio e o dictame previo dos asuntos que deban someterse decisin do pleno.

Igualmente informarn aqueles asuntos da competencia propia ou delegada da comisin de goberno ou do alcalde, cando estes rganos soliciten dictame.

Correspndelle pleno determina-lo nmero e a denominacin destas comisins as como as sas modificacins, a proposta do alcalde.

Artigo 62.-As comisins informativas especiais sern creadas por acordo do Pleno da Corporacin a proposta da Alcalda para o estudio dalgn asunto concreto en consideracin s sas caractersticas especiais de calquera tipo.

Estas comisins, salvo disposicin expresa en contrario, extnguense automaticamente unha vez dictaminado ou informado o asunto que constite o seu obxecto.

Artigo 63.-No acordo ou resolucin de creacin das comisins informativas, determinarase a composicin concreta destas, tendo en conta as seguintes regras:

a) O alcalde o presidente nato de todas elas, sen embargo a presidencia efectiva poder delegala en calquera concelleiro.

b) Cada comisin estar integrada de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade existente entre distintos grupos polticos representados na corporacin.

c) A adscricin concreta a cada comisin dos membros da corporacin que deban formar parte desta en representacin dun grupo municipal, farase mediante escrito do voceiro deste dirixido alcalde e do que se dar conta pleno. De igual forma designarase un suplente por cada titular.

Cando se solicite da xunta de portavoces a emisin de informes ou dictames en relacin con alguha mocin que deba ser debatida no pleno, en aplicacin do previsto no artigo 66.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, aplicarase o sistema de voto ponderado.

Artigo 64.-Os dictames das comisins informativas permanentes teen carcter preceptivo e non vinculante. Nos supostos de urxencia o pleno poder adoptar acordos sobre asuntos non dictaminados pola correspondente comisin informativa.

Artigo 65.-As comisins informativas celebrarn sesins ordinarias coa periodicidade que se acorde no momento da sa constitucin e nos das e horas que estableza o alcalde ou o seu respectivo presidente, quen podern as mesmo convocar sesins extraordinarias ou urxentes .

As convocatorias corresponden alcalde ou presidente da comisin e debern ser notificadas s membros da comisin cunha antelacin de dous das salvo as urxentes.

Artigo 66.-A vlida celebracin das sesins das comisins informativas require a presencia da maiora absoluta dos seus compoentes, xa sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria, e un mnimo de tres membros en segunda convocatoria, media hora mis tarde.

O presidente dirixe e ordena seu prudente arbitrio os debates da comisin, respectando os principios xerais que rexen os debates plenarios.

Os dictames aprobaranse por maiora simple dos presentes, decidindo os empates o presidente co voto de calidade.

Tdolos membros da corporacin podern asistir en calidade de onte a tdalas comisins informativas que desexen. Ademais podern intervir nas mesmas, con voz pero sen voto, co permiso do presidente da respectiva comisin.

Artigo 67.-Ningunha comisin poder deliberar sobre asuntos da competencia doutra, a menos que se trate de problemas comns e neste caso poder convocarse polo alcalde, unha sesin conxunta.

O dictame da comisin poder limitarse a mostrar a sa conformidade ca proposta que lle sexa sometida polos servicios administrativos competentes, ou polo concelleiro delegado de rea, ou ben formular unha alternativa.

Os membros da comisin que disintan do dictame aprobado podern pedir que conste en acta o seu voto en contra e formular voto particular para a sa defensa ante o Pleno.

O presidente da cada comisin poder requiri-la presencia de persoal municipal ou membros da corporacin a efectos informativos.

s sesins da comisin especial de contas, as como as de economa e facenda asistir en todo caso o titular da Intervencin ou funcionario en quen delegue.

De cada sesin das comisins informativas levantarase a correspondente acta na que constarn os extremos a que se refiren o artigo 47 do presente regulamento, que se achegarn os dictames que fosen aprobados e os votos particulares que se formulasen.

Artigo 68.-Os consellos locais sectoriais rexeranse polo que dispn o Regulamento de participacin cidad aprobado polo pleno do Concello en sesin de 27 de decembro de 1999 e publicado no Boletn Oficial da provincia nmero 46, do 25 de febreiro de 2000.

   
  TTULO V.-DA INFORMACIN E PARTICIPACIN CIDAD.  
 

   
  Captulo I.-Da informacin municipal.  
 

Artigo 69.

1.-O Concello informar s vecios en xeral e s asociacins de vecios en particular, da sa xestin, a travs dos medios de comunicacin social e mediante a edicin de publicacins, folletos, bandos, organizacin de actos informativos e cantos outros medios se consideren necesarios. mesmo tempo poder recoller a opinin dos vecios e asociacins a travs de debates, asembleas, reunins, consultas, enquisas e sondaxes de opinin.

2.-Tdolos cidadns teen os dereitos establecidos no artigo 252.2 da Lei de administracin local de Galicia.

Artigo 70.-Nas dependencias do Concello funcionar un servicio municipal de informacin, iniciativas, reclamacins e queixas coas seguintes funcins:

a).-Canalizar toda a actividade relacionada coa informacin a que se refire o artigo anterior as como o resto da informacin que o Concello proporcione.

b).-Informar acerca dos fins, competencias e funcionamento dos distintos rganos e servicios dependentes do Concello.

c).-Informar dos trmites de cada expediente.

d).-Recepcin das iniciativas e propostas dos cidadns as como a tramitacin das queixas a que puidesen dar lugar as anomalas que se observen no funcionamento dos servicios municipais.

Artigo 71.-A obtencin de copias e certificacins acreditativas dos acordos municipais ou antecedentes destes solicitaranse por escrito no Rexistro Xeral do Concello previo o abonamento das taxas que procedan.

No escrito no que se deduza o pedimento, asinado polo peticionario deber constar o seu nome e enderezo, e deber dirixrselle alcalde da Corporacin.

   
  Captulo II.-Rexistro municipal de asociacins veciais.  
 

Artigo 72.-O rexistro municipal de asociacins veciais ten por obxecto permitirlle Concello coecer o nmero de entidades existentes no municipio, os seus fins e a sa representatividade para posibilitar unha correcta poltica municipal de fomento do asociacionismo de acordo cos principios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

Artigo 73.-Podern obter a inscricin no rexistro municipal de asociacins veciais todas aquelas constitudas legalmente e inscritas no rexistro xeral de asociacins, sen nimo de lucro, que tean por obxecto a defensa, fomento ou mellora dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios do Concello das Pontes de Garca Rodrguez; e en particular as asociacins de vecios, pais de alumnos, entidades culturais, deportivas, recreativas e xuvens, sindicais, empresariais, profesionais e calesqueira outras similares.

Artigo 74.-O rexistro municipal de asociacins veciais levarase na Secretara Xeral e os seus datos sern pblicos. As inscricins realizaranse mediante solicitude das asociacins interesadas, a travs do Rexistro Xeral do Concello, e debern xuntar os seguintes datos:

- Estatutos da asociacin.

- Nmero de inscricin no rexistro xeral de asociacins e noutros rexistros pblicos.

- Nome e apelidos das persoas que ocupen os cargos directivos.

- Enderezo social e cdula de identificacin fiscal.

- Orzamento do exercicio econmico en curso.

- Programa de actividades do ano en curso.

- Certificacin do nmero de socios.

Artigo 75.-No prazo dun mes dende a solicitude de inscricin, salvo que aquel se interrompese pola necesidade de achegar documentacin non includa inicialmente, o Concello notificaralle asociacin o seu nmero de inscricin e a partir dese momento considerarase de alta para tdolos efectos.

Artigo 76.-As asociacins inscritas estn obrigadas a manter os seus datos da, notificando as modificacins que afecten s estatutos e composicin da sa xunta directiva nun prazo mximo dun mes dende que se producen. O orzamento, balance econmico do exercicio anterior e o programa anual de actividades comunicarase durante o primeiro trimestre do ano.

O incumprimento destas obrigas dar lugar a que o Concello dea de baixa asociacin no rexistro, logo de lle comunicar por escrito para que no prazo de quince das formule as alegacins que estime axeitadas. De non se formular alegacins a baixa ser definitiva.

Artigo 77.-Sen prexuzo do dereito xeral de acceso informacin municipal recoecido s vecios en xeral, as asociacins inscritas no rexistro municipal tern dereito a:

- Recibiren informacin directa sobre os asuntos que sexan do seu interese.

- Facer propostas sobre os asuntos que afecten s intereses do seus representados no mbito da competencia municipal.

- Formar parte dos rganos de participacin municipal.

- Intervir nas sesins dos rganos do concello cando sexan requiridas e autorizadas e de acordo co disposto no presente regulamento.

- Recibir no seu domicilio social as convocatorias das sesins plenarias.

   
  Captulo III.-Da participacin cidad.  
 

Artigo 78.- A participacin ciudad rexerase polo Regulamento de participacin ciudad, aprobado polo pleno do Concello en sesin de 27 de decembro de 1999 e publicado no Boletn Oficial da provincia nmero 46 de 25 de febreiro de 2000.

As sesins do Pleno da Corporacin son pblicas salvo nos casos previstos no artigo 71 da Lei 7/1985 de 2 de abril e 253.1 da Lei de administracin local de Galicia. Sern tamn pblicas as sesins dos rganos de participacin.

Non son pblicas as sesins da Comisin de Goberno, pero si as sesins das comisins informativas. Non obstante a Comisin de Goberno poder convocar, s efectos de escoitar o seu parecer nun tema concreto, representante da asociacin afectada para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios.

Artigo 79.-Cando algunha das asociacins inscritas no rexistro municipal desexe efectuar unha exposicin ante o Pleno en relacin con algn punto da orde do da no que interviesen na sa tramitacin administrativa como interesados, debern solicitarllo alcalde vintecatro horas antes do comezo da sesin.

Coa autorizacin deste e a travs dun nico representante podern expoe-lo seu parecer durante o tempo que sinale o alcalde, cun mximo de cinco minutos, e sempre con anterioridade lectura, debate e votacin da proposta includa na orde do da.

Artigo 80.- Rematadas as sesins ordinarias do Pleno o alcalde poder establecer unha rolda de rogos e preguntas co pblico asistente e sobre temas concretos de interese municipal. Correspndelle alcalde ordenar e pechar esta rolda.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A salvo das disposicins de rango legal e de superior xerarqua de aplicacin preferente, no que non estivese previsto neste Regulamento sern de aplicacin as disposicins do Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios