Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - REGULAMENTO DE INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS E ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 08-05-2012 BOP N 86 -- Publicación definitiva : 27-06-2012 BOP N 121
Redacción Aplicable desde 24-11-2015

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. COMPETENCIAS E FUNCINS
 - CAPTULO III. DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS
 - CAPTULO IV. AUTORIZACINS E HORARIOS
 - CAPTULO V. MANTEMENTO E CONSERVACIN
 - CAPTULO VI. INFRACCINS E SANCINS
 - CAPTULO VII. NORMAS PARA AS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, CURSOS E DEMAIS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES.
 - CAPTULO VIII. NORMAS ESPECFICAS PARA AS INSTALACINS ACUTICAS MUNICIPAIS.
 - DISPOSICIN FINAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS Obxecto. Forma de xestin. Natureza xurdica das instalacins deportivas municipais CAPTULO II. COMPETENCIAS E FUNCINS Competencia para a autorizacin de actos non deportivos. Competencias do Pleno da Corporacin. Competencias do alcalde Competencias do Servizo Municipal de Deportes. Competencias dos operarios municipais das instalacins deportivas municipais CAPTULO III. DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS Dereito de uso. Deberes e responsabilidades dos/as usuarios/as Prohibicins. Vestiario deportivo. Uso das instalacins. CAPTULO IV. AUTORIZACINS E HORARIOS Elaboracin do horario das instalacins deportivas municipais Normas de elaboracin do horario. Prezo pblico. Publicidade. CAPTULO V. MANTEMENTO E CONSERVACIN Responsabilidades CAPTULO VI. INFRACCINS E SANCINS Infraccins e sancins. CAPTULO VII. NORMAS PARA AS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, CURSOS E DEMAIS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES. Dereitos do alumnado Obrigas do alumnado Perda da condicin de alumno/a e/ou asistentes aos cursos Documentacin CAPTULO VIII. NORMAS ESPECFICAS PARA AS INSTALACINS ACUTICAS MUNICIPAIS. Dos tipos de persoas usuarias. Servizos aos que poden acceder e modalidades de cotas. Artigo 24.1.- Persoas abonadas Artigo 24.2.- Persoas socias Artigo 24.3.- Asistentes a cursos. Artigo 24.4.- Persoas usuarias por libre. Artigo 2.4.1.- Por entradas. Artigo 2.4.1.- Por reservas. Artigo 24.4.- Clubs, asociacins e centros educativos. Das relacins coas persoas usuarias. Altas, baixas e follas de reclamacins e suxestins Artigo 25.1.- Requisitos para a alta no servizo. Artigo 25.2.- Baixas. Artigo 25.3.- Follas de reclamacins e suxestins. Das taxas/prezos pblicos e matrcula. Formas de pagamento, devolucins de recibos e perodo de compromiso. Artigo 27.1.- Formas de pagamento. Artigo 27.2.- Devolucins de recibos. Artigo 27.3.- Perodo de compromiso. Cobertura de accidentes. Custodia de valores Dereitos e deberes das persoas usuaria Artigo 30.1.- Dereitos. Artigo 30.1.1.- Dereito informacin. Artigo 30.1.2.- Dereito ao uso e goce das instalacins. Artigo 30.1.3.- Dereito proteccin de datos persoais. Artigo 30.1.4.- Dereito a opinar e reclamar. Artigo 30.2.- Deberes das persoas usuarias. Dereitos e deberes da empresa concesionaria respecto das persoas usuarias. Artigo 30.1.- Dereitos Artigo 30.2.- Deberes. Regulamento de uso das instalacins. Artigo 32.1.- Horarios da instalacin e pechamentos. Artigo 32.2.- Limitacin do nmero de persoas usuarias e aboadas. Artigo 32.3.- Normativa. Artigo 32.3.1.- Normativa xeral. Artigo 32.3.2.- Normativa de vestiarios. Artigo 32.3.3.- Normativa de Baos de Calor. Artigo 32.3.4.- Normativa de piscinas. Artigo 32.3.5.- Normativa de Salas de cardiovascular, musculatura, workcicle Artigo 32.3.6.- Normativa de actividades e cursos Artigo 32.3.7.- Normativa para Clubs, Federacins, colectivos, etc. Artigo 32.3.8.- Normativa de aluguer. Regulamento de sancins.

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

As instalacins deportivas de uso pblico son un servizo de existencia obrigatoria dos especificados no artigo 26.1c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das Bases de rxime local e 81.c) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administracin local de Galicia, para os municipios de mis de 20.000 habitantes. As mesmo, a competencia municipal respecto a esta materia est recoecida nos artigos 25.2 m) da devandita Lei 7/1985, de 2 de abril e 80.2 n) da tamn antedita Lei 5/1997, do 22 de xullo, baixo o ttulo instalacins culturais e deportivas. Xa que logo, aprbase o presente regulamento polo que se establece a utilizacin das instalacins deportivas municipais, como instalacins de servizo pblico adscritas Concellara de Deportes, todo iso, no mbito de aplicacin da lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, co obxectivo de formular un conxunto de normas encamiadas planificacin das actividades deportivas e outras nas instalacins deportivas do Concello, coa fin de acadar os seguintes obxectivos: Utilizacin racional e ordenada das instalacins deportivas municipais, garantndolle cidadana, en condicins de igualdade, o acceso s mesmas. O aproveitamento integral dos recursos dispoibles, tanto materiais coma humanos. A coordinacin dos esforzos e actividades no mbito deportivo. Os captulos I ao VI estn referidos s instalacins deportivas municipais, en canto s competencias e funcins dos diferentes rganos municipais, dereitos e deberes das persoas usuarias, autorizacins e horarios, mantemento e conservacin e infraccins e sancins Engdese un captulo VII xustificado pola necesidade de regular o funcionamento e xestin das escolas deportivas municipais, cursos e demais actividades organizadas polo Servizo Municipal de Deportes. Defnense as Escolas Deportivas Municipais como escolas de promocin deportiva dirixidas a todas as idades e xestionadas, xa sexa directamente polo SMD, ou a travs de convenios con entidades deportivas Con carcter xeral, a duracin das mesmas ser de nove meses (1 de outubro 30 de xuo). Consideraranse das inhbiles de clases e non recuperbeis, os comprendidos entre as vacacins escolares de Nadal, Entroido e Semana Santa. Os pais, nais, titores ou acompaantes, non tern acceso aos locais nin as bancadas onde se desenvolvan as clases, co obxecto de non entorpecer a organizacin e a aprendizaxe destas. Nas Escolas Deportivas Municipais teen preferencia as persoas que estn empadroadas no Concello de Arteixo. Hai un nmero limitado de prazas para cada actividade, as coma un nmero mnimo de prazas a cubrir para que a actividade se leve a cabo, que ser determinado polo SMD O Servizo Municipal de Deportes reserva o dereito de efectuar as modificacins nas instalacins, horarios, profesorado, etc., que considere necesarias. No caso de que o Servizo Municipal de Deportes detecte falsidade nos datos o alumno ou alumna causar baixa inmediata, sen dereito devolucin do importe aboado. As persoas que asinan a folla de inscricin fan constar que non padecen ningunha enfermidade que o incapacite para a prctica deportiva, tendo feito o oportuno recoecemento mdico. Calquera solicitude de cambio de horario ou de actividade ou outras cuestins a tratar, deber facerse persoalmente no Servizo Municipal de Deportes. O material deportivo de uso persoal (gorro, zapatillas, lentes de natacin,...) necesario para a prctica deportiva deber ser achegado polo/a usuario/a. O devandito material ser indicado polo persoal docente ao comezo do curso. Establcese un captulo VIII con normas especficas para as instalacins acuticas municipais A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade regula a intervencin dos organismos competentes en actividades pblicas ou privadas que directa ou indirectamente poidan ter consecuencias negativas para a sade, mediante as correspondentes limitacins preventivas de carcter administrativo. A Consellara de Sanidade da Xunta de Galicia, a travs do Decreto 103/2005, do 6 de maio polo que se estabelece a regulamentacin tcnico sanitaria de piscinas de uso colectivo, fixa con carcter obrigatorio, as normas que regulamentan o control sanitario das piscinas de uso colectivo situadas no territorio da Comunidade Autnoma de Galicia. A finalidade deste regulamento completar a devandita normativa estabelecendo as condicins que deben respectar as persoas usuarias, coa finalidade tanto de garantir un bo uso das instalacins, que reverta no seu ptimo funcionamento, coma de facilitar a convivencia nestes espazos que son compartidos a coto por unha pluralidade de persoas. obxecto do presente Regulamento regular o funcionamento, uso e goce das instalacins acuticas municipais, sexan xestionadas por este directamente ou ben indirectamente por calquera das modalidades de xestin de servizos pblicos previstas nas normas, e ser de aplicacin s actividades que se desenvolvan nestes espazos. As piscinas municipais teen a condicin de bens de dominio pblico, destinados prestacin dun servizo pblico municipal cidadana, de acordo co artigo 4 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuo e co artigo 85 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local. Ditas instalacins foron creadas para fomentar o deporte e a educacin fsica e procurar o desenvolvemento integral da persoa, e a fin de obter o mellor funcionamento e a maior economa para o municipio. O presente Regulamento ter por obxecto facilitarlle persoa usuaria que cumpra os requisitos estabelecidos na normativa de acceso s instalacins e determinar a que servizos ten dereito. No non previsto no presente Regulamento regulador do servizo rexer o disposto no Regulamento sanitario das piscinas de uso colectivo da comunidade autnoma de Galicia, e naqueloutras normas aprobadas polo concello: - Prego de clusulas administrativas particulares e prescricins tcnicas. - A ordenanza municipal correspondente. Calquera modificacin respecto da presente normativa, seralle comunicada aos usuarios/as coa suficiente antelacin.

   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto. obxecto do presente regulamento a ordenacin da utilizacin das instalacins deportivas municipais destinadas ao servizo pblico deportivo. Artigo 2.- Forma de xestin. As instalacins deportivas municipais sern xestionadas directamente pola Corporacin, sen rgano especial de administracin, ags a Piscina Municipal que poder ser xestionada de forma indirecta, mediante as distintas formas que recolle o Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Pblico. Artigo 3.- Natureza xurdica das instalacins deportivas municipais Os inmobles das instalacins deportivas municipais son bens de dominio pblico. Como norma xeral, as instalacins deportivas destinaranse prctica de toda clase de actividades deportivas, competicin e espectculo de natureza deportiva ou de ocio que se axusten s caractersticas das instalacins, previa autorizacin do alcalde ou concelleiro no que delegue. Ocasionalmente, poder utilizarse para a realizacin doutras manifestacins artsticas, culturais, sociais ou de interese para a comunidade vecial. Neste suposto precisarase unha autorizacin especfica da Alcalda ou da Xunta de Goberno Local por delegacin para cada caso.

   
  CAPTULO II. COMPETENCIAS E FUNCINS  
 

Artigo 4.- Competencia para a autorizacin de actos non deportivos. A Alcalda ou a Xunta de Goberno Local por delegacin son os rganos competentes para autorizar ou denegar as autorizacins de utilizacin das instalacins deportivas municipais As denegacins de autorizacin sern debidamente motivadas. Artigo 5. Competencias do Pleno da Corporacin. Comptelle ao Pleno da Corporacin o exercicio das seguintes facultades: Aprobacin, modificacin e revogacin deste regulamento. Fixar os prezos pblicos pola utilizacin das instalacins. Artigo 6.- Competencias do Alcalde Comptelle ao alcalde ou concelleiro competente en materia de Deportes, previa delegacin: Dirixir e organizar os servizos das instalacins deportivas municipais. Coordinar a utilizacin das instalacins, as coma os programas de actividades deportivas, outorgando as autorizacins para a sa utilizacin que non se sometan Xunta de Goberno Local por delegacin. Impoer as sancins que legal e regulamentariamente se estabelezan. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e, as que asignadas ao Concello, non se atriban expresamente a outro rgano. Artigo 7.- Competencias do Servizo Municipal de Deportes. Comptelle ao servizo municipal competente en materia de deportes: Aprobacin da programacin deportiva anual, includa a distribucin horaria anual das instalacins deportivas municipais Tramitacin e informacin sobre as solicitudes de uso. O estabelecemento de directrices para o horario de utilizacin de todas as instalacins deportivas municipais. Proposta de convenios coas asociacins e entidades deportivas sobre a utilizacin de ditas instalacins. A resolucin das incidencias ordinarias que xurdan na xestin das instalacins deportivas municipais A resolucin de solicitudes de autorizacin para os usos por delegacin da Alcalda. Calquera outra de natureza anloga Artigo 8.- Competencias dos operarios municipais das instalacins deportivas municipais Correspndenlle aos mesmos as seguintes funcins: Custodia dos inmobles, das sas instalacins e elementos auxiliares. Velar pola boa orde, limpeza e axeitado uso das instalacins. Abrir e pechar as instalacins e manter a orde dentro das mesmas durante a celebracin das actuacins. Manter actualizado o inventario de mobles, materiais e equipamento das instalacins deportivas. Resolver as incidencias que se produzan na preparacin e desenvolvemento das actividades. Manter continuamente informado ao Servizo Municipal de Deportes de todo aquilo que ocorra nas instalacins deportivas municipais, sempre que tea algunha relevancia Cantas funcins resulten do presente regulamento ou lle fosen encomendadas pola Alcalda ou concelleiro correspondente.

   
  CAPTULO III. DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS  
 

Artigo 9.- Dereito de uso. Para os efectos da presente normativa entndese por persoa usuaria das instalacins deportivas municipais, aquela persoa ou entidades que as utiliza, ben participando nos programas municipais ou ben participando do aluguer ou cesin de ditos espazos deportivos. S as persoas usuarias podern facer uso das instalacins deportivas municipais e os servizos adscritos s mesmas. As persoas acompaantes e espectadoras tern consideracin de usuarios/as pasivos/as, aplicndose estas normas at onde pode chegar a sa responsabilidade durante a sa estada na instalacin. Toda a cidadana ten dereito a acceder e a usar as instalacins deportivas municipais en condicins de igualdade, con suxeicin aos principios democrticos de convivencia, s normas que contn o presente regulamento e s instrucins, que na sa execucin, diten as autoridades municipais e o funcionariado encargado da xestin do servizo. O dereito de uso tamn se axustar s condicins da autorizacin municipal e aos horarios aprobados regulamentariamente. A entrada aos actos que se organicen nas instalacins deportivas municipais ser gratuta. Sen embargo, calquera actuacin que esixa o pagamento dunha entrada necesitar a previa autorizacin expresa e escrita da Alcalda. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacins e suxestins que estime pertinentes a travs do rexistro municipal. Artigo 10.- Deberes e responsabilidades dos/as usuarios/as Os/as usuarios/as teen a obriga de colaborar no mantemento das debidas condicins de limpeza e hixiene das instalacins e deben respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobles das instalacins deportivas municipais. As avaras, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacins como consecuencia da desaxeitada ou neglixente utilizacin darn lugar responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles ser esixida polo Concello de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo iso sen prexuzo da sancin administrativa que proceda. Utilizarn as instalacins deportivas unicamente na especialidade deportiva que estea autorizada, respectando o horario de uso concedido. A pedimento da persoa que exerza a Conserxara da instalacin ou responsables municipais, as persoas usuarias debern identificarse como membros do grupo ao que lle corresponde a hora de utilizacin, amosando para iso o seu DNI. Se na utilizacin das instalacins, se ocasionasen danos por un uso incorrecto das mesmas, sern responsables solidarios todas aquelas persoas usuarias pertencentes ao grupo que estea a utilizar a instalacin, ou no seu caso a entidade deportiva que pertenzan. dicir, indemnizar ao Concello de Arteixo en igual conta que o valor dos bens danados ou o importe da reparacin dos danos, despois do correspondente expediente de responsabilidade, e sen prexuzo das sancins que puidesen corresponder. O Concello de Arteixo reserva o dereito de anular calquera permiso concedido no caso de precisar a instalacin para realizar algunha actividade ou proba deportiva municipal. Neste caso, e se as persoas afectadas son un grupo de vecias/os que realizan un aluguer, estes podern optar por utilizar outra hora ou instalacin, ou que se lles reintegre o importe do aluguer. No caso de xurdir, por parte da persoa usuaria ou entidade, causas xustificadas que impidan utilizar a instalacin, estar na obriga de avisar por escrito da non utilizacin da mesma no horario correspondente e cunha anticipacin mnima de 24 horas. No caso de que unha entidade ou grupo de vecias/os, non utilice en mis de tres ocasins as horas que ten concedidas, poder perder os dereitos adquiridos utilizacin da instalacin. Facer uso de calquera das instalacins e espazos deportivos co axeitado vestido e calzado acorde coas diferentes modalidades deportivas. Aboar o prezo pblico correspondente ao servizo ou actividade elixida, dentro dos prazos e normas que se establezan na correspondente ordenanza. Corresponderalle entidade usuaria (asociacins, clubs, agrupacins, etc.) solicitar e obter as autorizacins competentes, as autorizacins preceptivas esixbeis, as coma estar en posesin dos preceptivos seguros de accidentes para ditas actividades, e cumprir coas sancins que impoa o concello. As persoas adultas velarn pola seguridade dos menores de idade ao seu cargo dentro das instalacins deportivas. Os/as usuarios/as maiores de idade sern responsbeis do incumprimento das normas do presente regulamento e das infraccins definidas no mesmo cometidas polos menores de idade ao seu cargo. Os/as usuarios/as asumirn as perdas do obxectos persoais que se produzan nas instalacins como consecuencia da sa desaparicin, extravo ou deterioro dos mesmos. Normativa de aluguer das instalacins deportivas municipais - O colectivo de persoas integrantes do grupo de vecios/as ou entidades que soliciten a instalacin para unha temporada completa, deber estar formado como mnimo, un 60%, por persoas empadroadas no Concello de Arteixo. - Un dos integrantes do grupo, debe constar na solicitude como responsbel do mesmo, ante posibles danos que deterioren as instalacins por un incorrecto uso das mesmas. - A finalidade do aluguer da pista, ser nica e exclusivamente para o uso recreativo ou de adestramento, non podendo organizarse competicins regulamentadas de carcter privado, nas que esixan taxas ou cotas econmicas aos seus participantes. - A documentacin que se debe presentar para solicitar o aluguer de tempada ser a seguinte: Breve descricin explicativa da actividade que se pretende realizar na instalacin. Listaxe de persoas usuarias que van utilizar a instalacin, co seu respectivo DNI. Nome, apelidos, DNI e telfono de contacto da persoa responsbel do grupo. - As solicitudes realizaranse mediante o modelo que se determinar no Servizo Municipal de Deportes (SMD) e que estar a disposicin dos cidadns na pxina web municipal. - No caso das solicitudes de horas illadas, presentaranse como mnimo con unha semana de antelacin data que se solicita para utilizar a instalacin. Neste caso non sera necesario entregar a solicitude no rexistro municipal. - As solicitudes para a temporada completa deberanse presentar no rexistro municipal - Unha vez confirmada a adxudicacin do horario de utilizacin da instalacin o grupo deber efectuar o pagamento do aluguer, co impreso que se lle facilitar no Servizo Municipal de Deportes. Unha vez realizado o pagamento na entidade bancaria correspondente, unha das copias deber entregarse no servizo municipal de deportes e outra deberselle mostrar ao conserxe da instalacin, para poder acceder mesma. Artigo 11.- Prohibicins. Non se autoriza a entrada de animais no recinto do pavilln e demais instalacins deportivas. Exceptanse desta prohibicin os cans- gua , sempre que vaian debidamente identificados, estean a realizar o seu labor e cumpran as condicins de hixiene e salubridade, consonte dispn a Lei 10/1993 do 8 de outubro, reguladora do acceso contorna das persoas con diminucin visual acompaadas de cans- gua. Est prohibido o consumo de calquera tipo de bebidas ou de comidas nas pistas e vestiarios das instalacins deportivas. Est prohibido tirar calquera tipo de desperdicio nas instalacins deportivas, tanto na superficie de xogo, coma nas zonas anexas (bancadas, vestiarios...). Est prohibido o consumo de pipas nos campos de ftbol, para evitar o deterioro do cspede. Non se autoriza o acceso s pistas e aos vestiarios de persoas non participantes nas actividades deportivas, culturais ou escolares. Exceptase desta prohibicin o representante familiar dos deportistas ou escolares menores de 16 anos ou con algn tipo de eiva fsica ou psquica, o cal poder acceder aos vestiarios e a quen lle corresponder facer cumprir ao menor as normas que lle afecten a esta ordenanza e a responsabilidade do seu incumprimento. Toda persoa usuaria que manifeste un comportamento contrario normativa do presente regulamento, ser obrigada a abandonar a instalacin. Prohbese a cesin da hora adxudicada a terceiros grupos ou entidades. En xeral, non se permite a colocacin de publicidade ags permiso expreso do Concello de Arteixo Artigo 12.- Vestiario deportivo. obrigatoria a utilizacin da vestimenta deportiva para o adestramento ou prctica da actividade desta natureza nas instalacins deportivas. En especial, non se permitir o acceso s pistas sen o calzado axeitado. Artigo 13.- Uso das instalacins. Transcorrido o tempo de utilizacin previsto e autorizado para unha actividade concreta, os protagonistas debern abandonar o espazo deportivo puntualmente, mxime se hai outras actuacins sucesivas. As chaves dos vestiarios sern facilitadas polas persoas encargadas e devolvernselles unha vez rematada a actuacin.

   
  CAPTULO IV. AUTORIZACINS E HORARIOS  
 

Artigo 14.- Elaboracin do horario das instalacins deportivas municipais As entidades deportivas que pretendan solicitar a utilizacin das instalacins deportivas municipais debern reunir os seguintes requisitos: 1. Estaren rexistradas oficialmente no Concello de Arteixo. 2. Teren domicilio social dentro do termo municipal do Concello de Arteixo. 3. Seren entidades sen nimo de lucro. As entidades deportivas ou veciais podern solicitar o uso peridico das instalacins deportivas. Os horarios de utilizacin acordados actualizaranse anualmente nas datas que determine o Servizo Municipal de Deportes, segundo as solicitudes realizadas previamente polas entidades e a programacin deportiva municipal correspondente. A documentacin que deben presentar as entidades a seguinte: a) Breve memoria explicativa da actividade que se pretende realizar na instalacin, as como da actividade que realiza a entidade e a xustificacin das horas solicitadas. b) Documentos que certifiquen os requisitos sinalados c) Listaxe certificada de deportistas ou persoas asociadas pertencentes entidade que vaian utilizar a instalacin (co seu respectivo DNI). Calquera troco, deber ser comunicado por escrito, dirixido ao Servizo Municipal de Deportes, segundo a presente normativa. d) Nome, apelidos, DNI e telfono de contacto da persoa responsbel do grupo, as coma o seu cargo dentro do organigrama da entidade solicitante. As entidades debern realizar a solicitude do seguinte xeito: a) As solicitudes realizaranse mediante o modelo normalizado (que estar a disposicin dos cidadns na pxina web municipal) que se determine no SMD, acompaando ao resto de documentacin b) As datas para presentar as solicitudes sern as que determine o Servizo Municipal de Deportes en cada tempada, rematando o prazo, con carcter xeral o 15 de setembro. c) As solicitudes deberanse presentar no rexistro municipal d) As autorizacins son unicamente para actividades de adestramento, non inclundo nelas as competicins oficiais, que no seu caso debern solicitarse expresamente acompaando inescusablemente o correspondente calendario de competicin federativa. As entidades confirman mediante a sinatura da solicitude de uso de instalacins deportivas municipais que todas as persoas participantes que fagan uso da mesmas, estn en posesin da licenza federativa correspondente, as coma que a entidade dispn dun seguro de responsabilidade civil. O club ou entidade usuaria farase responsbel dos posibles danos da instalacin que poidan producirse polos seus xogadores, adestradores, persoal auxiliar e persoas asociadas, as coma dos accidentes deportivos O horario de utilizacin das instalacins deportivas municipais ser o que determine o Servizo Municipal de Deportes, previa solicitude de autorizacin por parte dos equipos ou persoas interesadas. O cadro de horario semanal estar exposto ao pblico na pxina web municipal e taboleiros das propias instalacins A autorizacin que se outorgue non ser superior a un ano, sen prexuzo das renovacins que procedan. O resto de entidades e particulares interesadas/os na utilizacin debern presentar unha solicitude semanal ou mensual o ltimo da do mes ou semana anterior. Artigo 15.- Normas de elaboracin do horario. As concesins outorgaranse de acordo cos criterios tcnicos do Servizo Municipal de Deportes vista das solicitudes presentadas O Servizo Municipal de Deportes ter en conta, entre outros, os seguintes criterios para adxudicar o nmero de horas semanais de utilizacin: - As Escolas Deportivas Municipais teen preferencia na asignacin de horarios. - Non ter instalacins deportivas propias - O nivel de competicin e categoras federadas, as como a esixencia segundo as modalidades deportivas. - O nmero de categoras inferiores - O nmero de licenzas federativas en cada hora solicitada, valorando segundo este aspecto a posibilidade de compartir instalacin. - A promocin do deporte feminino - Que o deporte se adapte s caractersticas da instalacin a utilizar - Que sexan grupos estbeis, como medio de favorecer o asociacionismo deportivo, fronte a grupos informais, inestbeis e faltos de estrutura - Que colaboren cos intereses do SMD Dentro do horario lectivo, tern acceso preferente s instalacins deportivas municipais os centros escolares de Arteixo, unicamente para impartir da materia de Educacin Fsica Fra do horario escolar, a preferencia establcese en beneficio das entidades deportivas do municipio. Os adestramentos en perodos de pretempada, vacacins e/ou festividades, a modificacin de horarios concedidos ou solicitude de novos horarios debern solicitarse a travs do rexistro municipal. O Concello pode introducir a modificacin dos horarios aprobados cando razns urxentes de interese pblico o esixan. Tal continxencia seralle notificada s persoas afectadas e, sempre que sexa posbel, trasladarase a autorizacin de uso a outro da ou a outra banda horaria. Os deportistas da entidade autorizada, podern entrar nos vestiarios da instalacin, quince minutos antes da sa hora de uso, e debern abandonalos ao mis tardar 20 minutos despois de ter rematada a actividade. Para competicins oficiais o horario de entrada e sada aos vestiarios ser o que determine o SMD tendo en conta os requirimentos das federacins deportivas correspondentes. En horarios de adestramento, as bancadas non se abren ao pblico ags que exista excepcionalmente unha autorizacin do SMD, non podendo estar nas pistas deportivas nada mis que aqueles xogadores, tcnicos, directivos e outro persoal auxiliar oficialmente autorizado. obrigatoria a asistencia do adestrador, do delegado, do directivo ou do profesor durante o desenvolvemento do adestramento e doutras actividades fsico- deportivas, as coma a presenza dun responsable maior de idade durante o uso dos vestiarios. Para a solicitude de entidades de torneos e eventos deportivos debern cubrir a folla de solicitude na que se deber xuntar a seguinte documentacin, cunha antelacin mnima de dous meses celebracin do evento: - Folla de solicitude. - Memoria descritiva da actividade a desenvolver - Copia da pliza de seguro de responsabilidade civil - Achegar o orzamento aproximado de gastos e ingresos da mesma. - Memoria de execucin da proba que deber entregarse como mximo con 15 das posteriores realizacin da proba ou do torneo. Para establecer a designacin horaria dos partidos de competicin federada das entidades e clubs o SMD seguirn os criterios segundo a seguinte orde de preferencia: - 1 Preferencia os equipos de categoras snior sobre os jniors, xuvens, cadetes, infantil, alevn e benxamn (segundo a categora) - 2 Preferencia aos equipos que compiten en categora internacional, estatal, autonmica, provincial, comarcal ou local (segundo o nivel da competicin). - 3 En caso de coincidencia de clubs nas preferencias, as entidades rotarn as preferencias en horario e da cada fin de semana - 4 Actividades deportivas non federadas. O uso das instalacins durante unha ou mis tempadas non xera ningn dereito adquirido para as seguintes. Artigo 16.- Prezo pblico. A utilizacin das instalacins deportivas municipais suxeitaranse ao previo pagamento do prezo pblico estabelecido na ordenanza fiscal correspondente, ags que exista convenio de colaboracin en materia deportiva co Concello de Arteixo, de estabelecerse as no antedito convenio. Artigo 17.- Publicidade. . En todas as instalacins deportivas municipais, calquera que sexa a sa forma de xestin, as coma nos folletos informativos que fagan referencia instalacin ou servizos prestados nelas, figurar en lugar visbel o logotipo do Concello de Arteixo e do Servizo Municipal de Deportes, acreditando a titularidade municipal da instalacin. A publicidade esttica nas instalacins deportivas municipais, calquera que sexa o soporte publicitario no cal se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita previa autorizacin e ao aboamento do prezo pblico que corresponda. . Non se autorizar a publicidade esttica nos parmetros exteriores das instalacins deportivas municipais, nin a colocacin no interior de calquera soporte publicitario que pola sa forma, cor, debuxo ou inscricin poida ser confundido con sinalizacins existentes, impidan a visibilidade ou afecten seguridade dos/as usuarios/as.

   
  CAPTULO V. MANTEMENTO E CONSERVACIN  
 

Artigo 18.- Responsabilidades . As instalacins deportivas municipais conservaranse en condicins axeitadas de seguridade, salubridade e ornato pblico. Calquera anomala ou dano que se observe ou se produza coma consecuencia da prctica anormal das actividades, comunicarselle aos operarios/as das instalacins. As persoas organizadoras de cada actividade ou competicin sern as responsbeis das accins ou omisins das persoas participantes que lle causen danos s instalacins, durante o exercicio das actividades e faranse cargo dos gastos que xere o dano. O Concello non se fai responsbel, en ningn caso, dos obxectos depositados no interior dos vestiarios e armarios. Os operarios/as das instalacins poderanas pechar por razns de seguridade ou climatolxicas e cando se produzan circunstancias que poidan ocasionar danos s persoas ou s instalacins.

   
  CAPTULO VI. INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 19.- Infraccins e sancins. Consideraranse faltas leves as seguintes condutas: - A desobediencia das instrucins e advertencias que o persoal da instalacin determine co fin de cumprir o presente regulamento. - As accins que causen danos nas instalacins ou equipamento. - Calquera infraccin deste regulamento non cualificada como falta grave ou moi grave. Consideraranse faltas graves as seguintes condutas: - A falta de respecto cara aos traballadores das instalacins ou demais usuarios. - As accins que impliquen deterioro grave das instalacins ou equipamento. - A reiteracin de faltas leves. Consideraranse faltas moi graves: - As accins que prexudiquen gravemente ou supoan riscos para a sade das persoas usuarias ou traballadores/as da instalacin. - As accins que impliquen un deterioro moi grave ou irreversbel nos equipamentos da instalacin. - A reiteracin de faltas graves. As sancins que se imporn pola comisin das faltas sinaladas nos artigos anteriores sern as seguintes: - As faltas leves sancionaranse con multa de at 500 . Estas sancins impoeranse por acordo da Alcalda. - As faltas graves sancionaranse con multa de at 1000 . Estas sancins impoeranse pola Alcalda, despois da audiencia persoa usuaria. - As faltas moi graves sancionaranse cunha multa de at 2000 . e coa expulsin das instalacins por un perodo que se determinar en funcin da gravidade do acto. Estas sancins impoeranse pola Alcalda. A potestade para sancionar exercerase mediante o procedemento estabelecido no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade de sancionar. . Para graduar a conta da sancin atenderase gravidade da infraccin, culpabilidade do autor/a, entidade dos prexuzos causados ao Concello ou a terceiras persoas e reiteracin por parte da persoa responsbel. O rxime sancionador especfico para as instalacins acuticas municipais regularase no captulo IX do presente regulamento (artigo 33)

   
  CAPTULO VII. NORMAS PARA AS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, CURSOS E DEMAIS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES.  
 

Artigo 20. Dereitos do alumnado. Ser admitido para o uso do servizo sempre e cando se cumpran os requisitos esixidos pola sa regulamentacin e haxa prazas suficientes para todas as persoas solicitantes. En caso de que haxa mis solicitudes de nova inscricin que prazas se ofertaron, a admisin realizarase por sorteo previa solicitude, co procedemento que determine o SMD. A renovar a praza ocupada no mesmo grupo de actividade de escolas deportivas municipais, sempre que se remate o curso cun mnimo dun 70 % de asistencias ao curso, exista dispoibilidade de prazas e razns pedagxicas e organizativas que o permitan. Artigo 21. Obrigas do alumnado . Cumprir a normativa xeral e especfica de uso de instalacins. . Asistir s actividades, cumprindo o horario do curso ou a actividade para a que foi admitido. . Presentar un xustificante de pagamento cando sexa requirido. . Seguir as indicacins dos socorristas, monitores e do persoal da instalacin. Os cambios de horario ou de grupo solicitaranse a travs das oficinas do SMD. Concederanse sempre e cando sexa posbel por razns de ratios, de niveis, de dispoibilidade de prazas etc. . Non se poder permanecer nas instalacins fra do horario estabelecido . Os prazos para a solicitude de admisin do alumnado nas escolas deportivas municipais, cursos e actividades formalizaranse nos perodos que determine o SMD Artigo 22. Perda da condicin de alumno/a e/ou asistentes aos cursos. Poderanse dar de baixa polos motivos seguinte, coa conseguinte perda dos dereitos adquiridos coa inscricin na actividade correspondente: - Por falta de pagamento na cota correspondente nos prazos estabelecidos. - Por un 30% de faltas de asistencia en relacin totalidade do curso. - Por faltas inxustificadas actividade: as faltas inxustificadas actividade superior a un 60%, durante un perodo de dous meses sern motivo de baixa automtica, sen ter preferencia para volver a mesma actividade. - Por faltas reiteradas: As faltas reiteradas anda que estean xustificadas a un 50% durante un perodo de dous meses, de existir listaxe de espera - Por prescricin mdica: Podern ser dados de baixa aquelas persoas usuarias que por problemas de sade, tean contraindicada a realizacin da actividade fsica que se realice nas diferentes instalacins deportivas. Nestes casos a persoa usuaria estar como preferente para volver actividade cando o informe mdico sexa apto para actividade deportiva. - Por superar a idade mxima estabelecida para cada actividade. Sern dados de baixa na actividade aquelas persoas usuarias que superen a idade mxima estabelecida para a mesma. - Por falsear datos relativos a sa inscricin nos cursos. Artigo 23. Documentacin. As inscricins das actividades deportivas municipais realizaranse nas oficinas do Servizo Municipal de Deportes, sen menoscabo doutras que se poidan determinar por este departamento e nos prazos que anualmente se determinen. Para as Escolas Deportivas Municipais, con carcter xeral imprescindbel a achega da seguinte documentacin: - Renovacin de prazas:. Folla de renovacin. Impreso de pagamento - Novas inscricins. Maiores de idade, fotocopia do DNI. Menores de idade, fotocopia do DNI da nai, do pai ou persoa responsbel e fotocopia do seu DNI en caso de telo, ou do libro de familia. Folla de inscricin. Impreso de pagamento. Autorizacin (no caso de menores de idade)

   
  CAPTULO VIII. NORMAS ESPECFICAS PARA AS INSTALACINS ACUTICAS MUNICIPAIS.  
 

Artigo 24.- Dos tipos de usuarios/as. Servizos aos que poden acceder e modalidades de cotas. Distnguense as seguintes categoras entre as persoas e entidades que teen acceso s instalacins deportivas: Artigo 24.1.- Persoas aboadas. Modalidades. - ABONO: Modalidade de acceso consistente no pago dunha cota mensual polo uso das instalacins durante devandito perodo. - MATRCULA: Importe obrigatorio no momento da inscricin e formalizacin da cota de abono. unha cota nica que non deber volver pagarse mentres que o usuario mantea a condicin de abonado. - ABONADO INDIVIDUAL: Usuario de 25 a 64 anos, que goza das instalacins sen ningn tipo de limitacin dentro do horario de apertura establecido. - ABONADO FAMILIAR: Usuario que goza das instalacins nas mesmas condicins que o Abonado Individual e que pode vincular sa condicin de abonado, con custo adicional, ao cnxuxe e fillos/as menores de 18 anos, con cuxo titular gardan dita relacin de parentesco. - ABONADO TERCEIRA IDADE: Usuario igual ou maior de 65 anos que goza das instalacins nas mesmas condicins que o Abonado Individual, desde a apertura ata as 16:00. - ABONADO XOVEN: Usuario menor de 25 anos que goza das instalacins nas mesmas condicins que o Abonado Individual. - ABONADO MATINAL: Usuario que goza das instalacins nas mesmas condicins que o Abonado Individual en horario matutino, desde a apertura ata as 13:00 h, de luns a venres en das laborables. - ABONADO SOCIAL: Usuario proveniente dos Servizos Sociais do Concello, que polas sas circunstancias persoais acceder instalacin baixo esta modalidade de abono. Servizos. A persoa usuaria que se inscribe nesta modalidade dispor dos seguintes servizos: - Acceso libre instalacin en todo o horario de apertura (segundo a modalidade de abono). - Acceso libre s actividades de Tarifa Plana. - Cotas segundo a modalidade e os servizos en que se inscriba. Cotas. As cotas de abonado sern as que determine a ordenanza municipal fiscal correspondente. - Os menores de 3 anos integrantes da unidade familiar non pagarn cota tributaria ningunha - A condicin de usuario adqurese tras o pagamento da cota tributaria correspondente. Artigo 24.2.- Persoas socias. Modalidades: - Individual. - Familiar: matrimonio ou parella de feito con fillos ata 18 anos. Poden agregarse a esta cota os fillos entre 18 e 24 anos inclusive e os pais da parella titular pagando suplemento. Servizos. A persoa usuaria que se inscribe nesta modalidade dispor dos mesmos servizos que as persoas abonadas e a maiores os que se relatan a continuacin: - Tern un desconto mnimo do 50% respecto da tasa de abonado nas seguintes modalidades: cursos de fitness na auga. cursos de fitness de grupos reducidos (ata 15 persoas con inscricin previa). cursos de bebs. cursos nas escolas de natacin para o segundo irmn e seguintes. - Matronatacin gratuta. - Programas de adestramento individualizado gratuto para socios. - Poder acceder a actividades s para socios. - Poder inclur na cota de socio familiar aos fillos entre 18 e 24 anos. - Poder inclur na cota de socio familiar aos pais da parella titular. Cotas. As cotas de socio sern as que determine a ordenanza municipal fiscal correspondente.O cambio de socio a abonado implica o pago de nova matrcula. Artigo 24.3.- Asistentes a Cursos. Persoas, que sendo socias, abonadas (ou non), se inscriben a unha actividade dirixida por un monitor. Servizos. A persoa usuaria que se inscribe nesta modalidade dispor dos seguintes servizos. - Acceso actividade no horario e nos das sinalados. O devandito acceso realizarase 15 minutos antes de empezar a actividade e a hora de sada ser 15 minutos despois de rematala. - Formacin, correccin, supervisin e seguimento por parte do monitor. Cotas. Existen mltiples tipos de cotas e actividades; o seu prezo vn determinado por: - Os das semanais da actividade. - Tipo de persoas s que van dirixidas. - Tipo de actividade. Artigo 24.4.- Persoas usuarios por libre. Son aquelas persoas que acceden instalacin aboando unha entrada diaria ou reservando un espazo. Como xustificante do aboamento do prezo seralle entregado o billete que lle faculta para acceder ao deporte solicitado, cuxa exhibicin poder ser requirida por calquera empregado/a das instalacins deportivas en calquera momento. Artigo 24.4.1.- Por entradas. . Servizos. Utilizar libremente o espazo para o que pagaron a cota (xa sexa piscina ou ximnasio) ademais dos vestiarios e da sauna. O perodo de duracin da entrada de 1 hora e 30 minutos. Cotas. O prezo das entradas vn determinado polo tipo de persoas s que van dirixidas.. Modalidades: - ENTRADAS PUNTUAIS: Modalidade de acceso consistente no pago dunha cota polo uso puntual das instalacins. ENTRADA NENO: Usuario menor de 16 aos, que disfruta das instalacins sen ningn tipo de limitacin, salvo as de uso por cuestins de idade, dentro do horario de apertura establecido. ENTRADA ADULTO: Usuario maior de 16 aos, que disfruta das instalacins sen ningn tipo de limitacin, dentro do horario de apertura establecido. Artigo 24.4.2.- Por reserva. Servizos. Utilizar libremente o espazo para o que pagaron a cota polo tempo que contrataron, ademais dos vestiarios. As reservas para as persoas non abonadas s se podern realizar con 24 horas de antelacin. Cotas. O prezo das reservas vn determinado polo espazo a reservar e o tipo de usuario. Artigo 24.5.- Clubs, asociacins e centros educativos. Son aqueles colectivos que teen reservada unha instalacin un da e hora determinados, e que acceden mesma no momento da reserva efectuada. Os servizos de que dispoan virn determinados pola actividade que vaian realizar e as sas cotas determinaranse mediante acordo, por escrito, entre a empresa concesionaria e o devandito colectivo, co conforme do Concello. Accedern todas as persoas, da relacin actualizada de usuarias, simultaneamente e baixo control da persoa encargada que ser a responsbel perante a empresa concesionaria. Podern acceder 15 minutos antes do comezo da actividade e a hora de sada ser 15 minutos despois de rematala. Das relacins coas persoas usuarias. Artigo 25.1.- Requisitos para a alta no servizo. Ser requisito indispensbel para o uso dos servizos polas persoas usuarias, a subscricin do correspondente contrato entre a empresa concesionaria e a persoa solicitante, ags as excepcins recollidas no pregos de condicins e no presente regulamento. O contrato ser realizado nas oficinas da empresa concesionaria, mediante impresos que esta facilitar, estendendo unha copia do mesmo ao abonado e conservando a empresa concesionaria o orixinal a disposicin do Concello. Non se poder utilizar o servizo, se previamente non se formalizou o correspondente contrato. No momento da inscricin, a persoa usuaria facilitar a seguinte documentacin:. DNI (orixinal para comprobar a identidade do que realiza a inscricin). Libro de Familia para os abonos familiares -inclense nos mesmos os fillos menores de 18 anos- (orixinal e copia para a administracin). Parellas de feito: certificado de parella de feito (orixinal e copia). Nmero de conta bancaria. Para os abonos/cursos con situacin especial (xubilados, nenos, eivados, etc.) acreditarn dita situacin a travs da documentacin fidedigna en cada caso (orixinal e copia). Cubrirn unha ficha de inscricin cos seus datos persoais e os da sa familia (no caso dos abonos familiares) ademais do nmero de conta para a domiciliacin dos recibos. A empresa incorporar os datos da devandita folla a un ficheiro automatizado, creando unha ficha por cada persoa, sendo a empresa concesionaria a responsbel do cumprimento da normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal. Ao final do proceso entregarase un carn persoal e intransferible a cada persoa inscrita (tanto a abonados como asistentes a cursos) que deber ser pasado polo sistema de control de accesos cada vez que se accede s instalacins. Persoas que acceden a travs de reservas. Deber presentar o DNI e crearselles unha ficha coa finalidade de que, tanto os seus datos como a reserva, queden rexistrados no programa informtico. Non se lles dar carn. Persoas que acceden a travs de entrada e/ou como colectivos. Deber presentar o DNI e crearselles unha ficha coa finalidade de que, tanto os seus datos como a reserva, queden rexistrados no programa informtico. Non se lles dar carn. A toma de datos servir para previr accidentes e facilitar a atencin. No caso das entradas os requisitos son: - Presentar o DNI - Os menores de idade e xubilados debern xustificar a sa situacin cos documentos correspondentes. Os menores de idade que non tean unha autorizacin paterna asinada non podern acceder instalacin. - As persoas que accedan na modalidade de colectivo farano todos xuntos simultaneamente e baixo control da persoa encargada que ser a responsbel perante a empresa concesionaria. - Os bonos de bao teen validez at que remate o ano. Artigo 25.2.- Baixas. Tanto as baixas en curso como de abonado realizaranse por escrito na recepcin da instalacin antes do da 20 do mes en que finaliza o contrato; en caso de estar pechada a instalacin pasarase ao da seguinte. De non facelo o servizo renovarase automaticamente ags que este concla (fin de tempada nos cursos). . S se admitirn baixas anticipadas cando queden debidamente xustificadas (enfermidade, motivos laborais). . O/a abonado/a que fose dado de baixa por falta de pagamento de cotas e noutra ocasin desexase volver ser abonado/a, deber pagar todas as cotas non pagadas desde que se lle dea a baixa at a data na que se lle inscriba de novo ou tramitar unha nova inscricin. En ambos os casos, a nova alta efectuarase se estivese aberta a inscricin. Artigo 25.3.- Follas de reclamacins e suxestins. No recinto das instalacins existirn dous tipos de follas de reclamacins:. Folla de reclamacins/suxestins interna. o modelo da empresa no que a persoa usuaria realizar as reclamacins relativas a cuestins menores e expor as suxestins que crea oportunas. Folla de reclamacins de consumo. Formulario oficial, debidamente dilixenciado polo organismo competente da Comunidade Autnoma de Galicia. O concesionario compromtese a contestar no prazo de unha semana, todas e cada unha das reclamacins ou consultas que se formulen tanto nas instalacins deportivas municipais coma nas dependencias do rgano de contratacin, as coma a notificar nun prazo mximo dunha semana ao rgano de contratacin, a existencia de tal reclamacin, enviando a oportuna copia da mesma, mediante escrito dirixido persoa funcionaria correspondente, presentado no rexistro. Ditas follas atoparanse a disposicin das persoas usuarias, indicando tal existencia en lugares visibles, especialmente na zona de recepcin e na zona dos servizos de administracin das correspondentes oficinas e, en todo caso, nas oficinas de atencin s persoas usuarias descritas no Prego que rexe o contrato de concesin. Artigo 26.- Das taxas/prezos pblicos e matrcula. Os socios/abonado/as satisfarn as cotas que fosen fixadas pola empresa concesionaria e aprobadas polo Concello de acordo coa oferta presentada, todo iso de acordo co estabelecido no prego de clusulas administrativas particulares e prescricins tcnicas. A revisin das devanditas taxas realizarase consonte co establecido no Prego de clusulas administrativas particulares e prescricins tcnicas. A matrcula pagarase ao darse de alta, tanto persoas usuarias novas como antigas que se deron de baixa. Formas de pagamento, devolucins de recibos e perodo de compromiso. Artigo 27.1.- Formas de pagamento. Entradas e reservas. Aboaranse en efectivo. Socios, Abonos e cotas de curso. - No momento da inscricin aboaranse en efectivo as cotas s que se inscribiu a persoa usuaria e as dbedas pendentes en caso de habelas. Os recibos seguintes domiciliaranse. Dita domiciliacin realizarase o primeiro da do mes. - Os asistentes aos cursos non abonados deben realizar o pagamento por trimestre e por anticipado. - s altas nas cotas de aboamento a partir do da 16 farselles un desconto do 50%. Cotas de colectivos. Farase a travs de facturacin directa desde direccin previo acordo por escrito (contrato). Cartn. A primeira vez non ten custo ningn para a persoa usuaria; en caso de renovacin por mal uso ou extravo non xustificado, deberase abonar a taxa correspondente. Existir unha comisin de devolucin por recibo devolto, polo custo dos gastos bancarios dos recibos devoltos por causa imputable persoa usuaria. Matrcula: en efectivo. Unha cota nica non fraccionable. Vlida at que se dea de baixa. Unha nova alta ou cambio de modalidade de cuota supor unha nova matrcula, salvo promocins puntuais. Artigo 27.2.- Devolucins de recibos. Os recibos devoltos enviaranse de novo ao cobramento quince das despois, previo aviso persoa usuaria que non os atenda, e se non fosen pagamentos causarase a sa baixa automtica como tal. Os recibos devoltos tern unha comisin. Artigo 27.3.- Perodo de compromiso. Socio/Abono. O concepto do abono anual (12 meses) anda que o pagamento se fracciona mes a mes. - O devandito compromiso considerarase prorrogado por prazo igual ao primitivo, se por escrito e antes do da 20 do mes en que remata o contrato, a persoa usuaria non manifesta a sa vontade de rescindilo. Con todo, se terminacin do prazo do contrato existise algunha nova que modificase en todo ou en parte a que estivese en vigor, o abonado deber subscribir unha nova inscricin que estea oficialmente aprobada, quedando extinguido o antigo contrato e de negarse sinatura do devandito novo contrato, a empresa concesionaria, previa autorizacin, poder anular o abono. - Dentro do prezo do abono estn includos os pechamentos que aparecen detallados no regulamento de uso e na normativa vixente. Curso. Existen das modalidades de cursos. - Cursos formativos de inverno (setembro a xuo). O compromiso para as actividades formativas polo devandito perodo. S se admitirn baixas anticipadas cando queden debidamente xustificadas (enfermidade, motivos laborais). - Cursos formativos de vern ou cursos non formativos. O compromiso mensual. Cobertura de accidentes. A empresa concesionaria dispn dun seguro que cobre a responsabilidade civil derivada da sa actividade. Custodia de valores. En caso de dispor dun servizo de custodia de valores, as persoas usuarias podern deixar os seus obxectos de valor no devandito servizo. Dereitos e deberes das persoas usuarias. Artigo 30.1.- Dereitos. Artigo 30.1.1.- Dereito informacin. Toda persoa que entra na instalacin, xa sexa para inscribirse ou non, ten dereito a: - Recibir informacin completa sobre as prestacins dos servizos e posibles incidencias. En concreto: Horario da instalacin. Perodos de pechamento. Tboa de prezos e condicins de uso. Aforamentos. Anuncios de posibles cambios de horario, tipos de cotas e condicins de uso. Anuncios de incidencias ou supresins de servizo. Convocatoria de cursos e actividades puntuais. - Ser atendidos con trato correcto e adecuado naquelas peticins de informacin e axuda, nas condicins de dilixencia e rapidez adecuadas. Respecto das persoas inscritas, a empresa concesionaria atender aos usuarios/as nas sas consultas sobre recibos, carns, abonos temporais, etc., todos os das laborables no lugar onde estean fixadas as sas oficinas. Esta circunstancia deber figurar en lugar visbel en todas as dependencias da instalacin deportiva. Artigo 30.1.2.- Dereito ao uso e goce das instalacins. Teen dereito a acceder e usar as instalacins deportivas, para o fin que lle son propios, todas as persoas, asociacins deportivas, clubs legalmente constitudos e centros educativos co fin de practicar algn dos deportes contemplados no recinto, fomentar a educacin fsica sempre que aboen as tarifas estabelecidas polo Concello e dean cumprimento normativa contida neste Regulamento. Con independencia do anteriormente expresado, haberase de ter en conta que en ningn caso se permitir a entrada dun nmero de persoas usuarias superior ao aforamento mximo permitido. . No caso de que se impida o acceso ao recinto das instalacins a algunha persoa, o devandito impedimento ser razoado e motivado, cabendo os recursos que no seu caso procedan, segundo a lexislacin vixente. O acceso s bancadas ser regulamentado pola empresa concesionaria. Artigo 30.1.3.- Dereito proteccin de datos persoais. Para os efectos da Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal, a empresa concesionaria compromtese a respectar a confidencialidade dos datos e a utilizalos de acordo sa finalidade. Artigo 30.1.4.- Dereito a opinar e reclamar. A persoa usuaria ter dereito a suxerir calquera proposta ou formulacin que considere oportuna debendo recibir por parte da empresa concesionaria contestacin s devanditas suxestins. A persoa usuaria poder reclamar en todo momento, con mis motivo se cabe cando considere que o servizo non se axusta ao pactado. . No caso de desaxuste de horarios nos cursos (motivado pola empresa concesionaria e fra das causas admitidas polo regulamento), a persoa usuaria poder optar por (coordinado polo persoal adscrito s instalacins): - Recuperar a sesin noutro horario. Artigo 30.2.- Deberes das persoas usuarias. Respectar a normativa de uso das instalacins. Aboar as cotas nos perodos estabelecidos para iso. Avisar empresa concesionaria de calquera cambio nos seus datos que poidan afectar ao tipo de cota ( idade, situacin familiar.). No caso de que a empresa detecte unha irregularidade a persoa usuaria verase obrigada a pagar os atrasos desde o cambio da sa situacin. A inscricin en calquera actividade implica a aceptacin do sistema de funcionamento utilizado pola empresa concesionaria. Identificarse sempre e cando o solicite a empresa concesionaria (dentro da instalacin deportiva). Dereitos e deberes da empresa concesionaria. Artigo 31.1.- Dereitos. A organizacin, estrutura, e desenvolvemento das actividades competencia da empresa concesionaria, que estar supervisada pola Comisin de seguimento e control do Servizo. . A empresa concesionaria deber pr en marcha e supervisar un ficheiro de persoas usuarias, coa finalidade de manter as ptimas relacins comerciais, sempre que as o acepte a persoa usuaria, de acordo coa lexislacin vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal e revestir carcter de confidencia. Artigo 31.2.- Deberes. O concesionario deber dispor dos medios persoais necesarios para a perfecta vixilancia da instalacin e control de acceso. Polo menos disporase, sempre que a instalacin estea aberta dunha persoa de control de acceso. En todo caso o acceso s instalacins realizarase a travs de medios informticos. A empresa concesionaria deber garantir, de forma permanente, a viabilidade de uso das instalacins, ags interrupcins ocasionadas por causas de forza maior (obras de ampliacin, renovacin e mellora), avaras e necesidades de servizo. Nos casos en que se produza a interrupcin do servizo, a empresa concesionaria deber procurar, en todo momento, reducir ao mximo o tempo de duracin daquela, achegando os medios humanos e materiais necesarios para o seu restabelecemento, para os efectos de causar o mnimo trastorno s persoas usuarias. . A empresa concesionaria a responsable do mantemento da orde no interior do recinto, as coma de que se cumpran as normas contidas no presente Regulamento e demais disposicins aplicbeis. Para iso contar coa colaboracin da Polica Local. . Manter en todo momento as condicins de seguridade e sade das instalacins, limpeza e aseo que corresponda. Deberselle comunicar s persoas usuarias, calquera anomala que lle afecte ao servizo. Manter un trato correcto e educado en todo momento. Dispor de follas ou libro de reclamacins, debidamente dilixenciado polo organismo competente da Comunidade Autnoma de Galicia. Regulamento de uso. Artigo 32.1.- Horarios da instalacin e datas de pechamento. Horarios. A instalacin ter dous tipos de horarios: - Inverno. Do 16 de setembro ao 30 de xuo. - Vern. Do 1 de xullo ao 15 de setembro. O horario de apertura en cada tipo ser o proposto pola empresa concesionaria no procedemento aberto, en base ao marcado como mnimo polo Concello no prego de prescricins tcnicas. . Os devanditos horarios podern ser modificados previa xustificacin e aprobacin por parte do Concello. As persoas usuarias debern ser informadas en tempo e forma das devanditas variacins. Os horarios debern estar expostos de forma visbel entrada da instalacin. Pechamentos. A instalacin permanecer pechada os das festivos locais, o 25 de decembro e 1 e 6 de xaneiro. - Os das 24, 31 de decembro e 5 de xaneiro, a instalacin s abrir con horario festivo. - A piscina municipal permanecer pechada ao pblico durante os das naturais que resulten necesarios ao ano para realizar os labores de limpeza xeral (preferentemente nos meses de menor ocupacin da piscina), desinfeccin e desinsectacin con produtos autorizados, ou cantas veces sexan requiridos ditos labores polas autoridades sanitarias nos termos previstos no Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se establece a regulamentacin tcnico- sanitaria de piscinas de uso colectivo da Comunidade Autnoma de Galicia. - Poderase pechar parcialmente ou impedir o acceso a determinadas instalacins por esixencias tcnicas. - En todo caso, a empresa concesionaria (coa aprobacin da Comisin de Seguimento e Control) reserva o dereito de pechar temporalmente as instalacins, sen dereito a indemnizacin, por limpeza ou programacins propias como competicins, partidos, cursos ou outros eventos que estime oportunos, para o que deber informar, con carcter previo, a cada un dos usuarios afectados, procurando non interferir nas actividades xa iniciadas. Tratarase de ter, en todo momento, un plan de actividades deportivas previsto cada ano e aprobado pola Comisin de Seguimento. Artigo 32.2.- Limitacin do nmero de persoas usuarias e abonadas. En caso de acadar o aforamento mximo ou prever alcanzalo a empresa concesionaria poder limitar o acceso instalacin. Dita limitacin penalizar principalmente s persoas usuarias que queiran acceder mediante o pagamento dunha entrada, xa que o resto de persoas usuarias posibles (abonados e asistentes a cursos) atpanse en activo e pagaron a cota correspondente. . A empresa concesionaria reserva o dereito de limitar o nmero de abonado/a, previa comunicacin por parte da empresa concesionaria ao Concello e a oportuna aprobacin deste. Artigo 32.3.- Normativa de uso. A continuacin especifcanse todas aquelas normas que regulamentan o funcionamento dentro das instalacins. Artigo 32.3.1.- Normativa xeral. Antes de sinalar as normas, fanse unha serie de indicacins que todas as persoas usuarias deberan seguir:. Obrgase a todas as persoas usuarias a que utilicen a vestimenta e calzado axeitado, as coma toalla en todos os equipamentos, actividades e espazos. recomendbel hidratarse antes, durante e despois do exercicio. Antes de empezar a actividade necesario un bo quentamento para evitar lesins, dores musculares. Recomndase non utilizar xoias, aneis, cadeas, etc. obriga dos usuarios respectar os protocolos de uso que se recomenden. Os tcnicos deportivos podern solicitar un certificado mdico a aqueles clientes considerados de risco. Non est permitida a entrada s instalacins s persoas que padezan enfermidades infecciosas ou contaxiosas, especialmente afeccins cutneas sospeitosas. Con independencia do anteriormente expresado, haberase de ter en conta que, en ningn caso se permitir a entrada nos distintos espazos deportivos, de nmero de persoas usuarias superior ao aforamento mximo permitido. Non se permite o acceso ao recinto con animais, ags cans gua. As mesmo, queda prohibida a entrada de mesas, cadeiras, coches de nenos e similares, os cales, no seu caso, quedarn entrada do recinto, no seu lugar destinado para tal efecto. O acceso a menores vir determinado pola normativa especfica de cada espazo e/ou actividade. Non se permite comer en todo o recinto deportivo. Ags nos espazos acondicionados para iso. Non se permite facer fotos ou gravacins no interior da instalacin sen a autorizacin expresa da direccin do centro e das persoas usuarias. Deberanse usar as instalacins e servizos cun bo trato e coidado correcto. Os/as usuarios/as axudarn a manter as instalacins limpas, colaborando cos empregados/as, utilizando as papeleiras repartidas por todas as zonas da instalacin. Deberanse usar as instalacins para o que especificamente estn creadas. Deberase gardar o debido respecto aos demais usuario/as, observando a compostura necesaria para a boa convivencia. . Deberanse aboar puntualmente as cotas estabelecidas, as coma a reserva de horarios, previamente concedida. S se poder utilizar a instalacin deportiva unicamente naqueles servizos contratados. Non se poder introducir nas instalacins deportivas elementos ou obxectos que poidan causar lesin, deteriorar os equipamentos ou turbar a tranquilidade das persoas usuarias. Deberanse evitar comportamentos que impliquen perigo ou risco para a integridade das persoas usuarias. Evitarase calquera actitude antihixinica. A filosofa do servizo basase nunha actividade fsica para a sade e o benestar, polo tanto non est permitido recomendar, facilitar, vender ou consumir substancias dopantes. Non se poder facer uso privativo das instalacins que son servizos comunitarios. Deberanse respectar os horarios de funcionamento da instalacin. Non se poder permanecer nas instalacins, despois do pechamento, sen estar autorizado. . Deberanse acatar e cumprir cantas normas e instrucins dite a empresa concesionaria por si ou a travs do persoal das instalacins. Os obxectos que se extraven polos/las usuarios/as e sexan localizados por algunha persoa, debern ser entregados ao encargado/a das instalacins, quen o far as saber aos/as usuarios/as polos medios oportunos, para que se recobre por quen acredite ser o seu titular. Se transcorrido un mes non se reclamou o obxecto extraviado a empresa que xestiona as instalacins dispor libremente do mesmo. Artigo 32.3.2.- Normativa de vestiarios. O uso de vestiarios est destinado para aboados e non aboados. Existen vestiarios para o uso exclusivo de persoas con eivas, e pais/nais con fillos/fillas maiores de 6 anos. S os nenos menores de 6 anos se podern cambiar no vestiario de distinto sexo. Non se lle permitir o acceso aos vestiarios s persoas que non vaian facer uso das instalacins, con excepcin dos acompaantes das persoas asistentes aos cursos que, pola sa idade ou condicins, non sexan quen de esprense nin vestrense con autonoma. As persoas acompaantes non deben acceder zona de duchas nin piscina. Nas zonas hmidas utilizarase calzado de bao; o devandito calzado utilizarase nica e exclusivamente para esa finalidade. Tras a ducha dbese secar na zona de secado. Escorrer a roupa de bao para evitar mollar a zona seca do vestiario. Non se utilizar o lavabo para enxaugar os traxes de bao, zapatillas, etc. Por motivos de hixiene non se permite tinguirse, afeitarse nin depilarse. Non se poder malgastar a auga e deberase facer un correcto uso das papeleiras. Evitarase subir aos bancos para cambiarse. O/a usuario/a deber gardar a debida compostura e decencia, tanto nos vestiarios coma na prctica de actividades deportivas. Non est permitido gritar, correr nos corredores e en xeral toda actividade que poida molestar aos demais usuarios/as. Non est permitido deixar os bolsos nin a roupa fra dos armarios xa que ocupan o espazo destinado a cambiarse. Os armarios funcionan mediante o depsito dunha moeda ou cadeado, que lle ser devolta ao fin do uso da mesma. Os/as usuarios/as dos armarios sern igualmente responsbeis da custodia da chave do mesmo, debendo aboar ao adxudicatario o importe pola sa non reposicin. Ditas chaves non podern sacarse das instalacins deportivas. A empresa concesionaria non se responsabiliza dos obxectos de valor ou dieiro depositados nelas e exhorta aos/os usuarios/as a acudir s instalacins sen os devanditos obxectos de valor. . Non se permitir deixar ningn obxecto persoal nin utensilio de hixiene ou para realizar calquera actividade fsica dentro dos armarios despois de pechar a instalacin. En caso contrario, as persoas traballadoras da instalacin quedan autorizadas para poder abrir e baleirar os armarios e gardar todo o atopado en obxectos perdidos; o seu contido gardarase durante unha semana. En caso de non ser reclamado actuarase segundo os criterios que a empresa concesionaria considere conveniente de acordo co valor do extraviado. Artigo 32.3.3.- Normativa de baos de calor (sauna e vapor). Non se permite o acceso a persoas con enfermidades cardiovasculares, hipotensin, embarazo,.... En caso de dbida sobre a sa posbel utilizacin consulte ao seu mdico. Non se recomenda utilizar este servizo mis de 10 minutos (5 as primeiras veces). . Por motivos de hixiene cmpre utilizar toalla e calzado de bao. Polos mesmos motivos non se permite afeitarse nin depilarse, nin realizar calquera outra actividade relacionada coa hixiene persoal. Non se permite o acceso a menores de 14 anos. Non se pode verter ningn tipo de lquido no calefactor. Respecta os protocolos de uso que se recomendan Artigo 32.3.4.- Normativa de piscinas e vaso activo. Para utilizar as piscinas necesario o uso de gorro, zapatillas (s nos accesos) e roupa de bao (traxe de bao e/ou bikini deportivo). obrigatorio ducharse antes de entrar nas piscinas. Non est permitido o uso de xabns ou produtos cosmticos nas duchas da piscina. Na zona de augas non est permitida a realizacin de actividades que supoan risco como: correr, saltar de cabeza, empuxar, apneas continuadas ou realizar xogos perigosos. As persoas usuarias que non saiban nadar non podern acceder instalacin ags que se inscriban a un curso e soamente accedern no horario do mesmo. Os menores de 10 anos, que non vean ao curso, s podern acceder s piscinas nos horarios detallados no programa de servizos e sempre en compaa dos seus pais ou titores. As nenas e nenos entre 10 e 14 anos que queiran vir por libre s piscinas, s o podern facer se demostran nadar con suficiencia e previo permiso asinado polos seus pais ou titores. Deberanse respectar as zonas de entrada e sada das piscinas. As persoas usuarias comprobarn as diferentes profundidades do vaso da piscina antes de facer uso da mesma co fin de evitar accidentes. Queda prohibido cruzar as ras, agarrarse ou sentar nas corcheiras. Sempre que utilice a ra libre deber facelo polo lado dereito da mesma. . Calquera persoa usuaria ter acceso ao uso do material de piscina colocndoo no seu lugar unha vez utilizado. O uso de pas e aletas est restrinxido ao nivel de ocupacin da piscina, polo que o socorrista ser quen autorice en cada momento a posibilidade do seu uso, e nun espazo determinado. Dbese evitar o acceso ao vaso con gomas de mascar, apsitos, xa que sempre acaban quedando no fondo do mesmo. Artigo 32.3.5.- Normativa de Salas de cardiovascular, musculatura, cicloindoor. Para acceder a esta sala cmpre traer consigo unha toalla, e por motivos de hixiene, utilizala en cada aparello. . Para acceder a esta sala necesario traer calzado deportivo diferente ao da ra e roupa para a prctica deportiva. Recomndase hidratarse durante a prctica de exercicio. Deberase deixar libre o aparello durante os tempos de descanso. . Deberanse respectar os tempos de uso dos aparellos. A persoa tcnica poder regulamentar unha listaxe de espera e uso en caso de ser necesario. Deberase colocar os pesos e barras no seu lugar unha vez utilizados. Deberase secar a suor nos aparellos utilizados. Por razns de seguridade, non se permitir realizar tarefas de asesoramento ou adestramento a outros socios/as dentro da instalacin. Este labor comptelle persoa tcnica. . Non se permitir a entrada con mochilas ou bolsos. A ocupacin mxima da sala de musculatura ser determinada pola persoa tcnica deportivo en cada momento e depender tanto do nmero de aparellos como das rotacins que a devandita persoa tcnica programe. Existindo un cartel visbel co aforamento mximo permitido. As persoas menores de 14 anos non podern acceder s devanditas salas ags aqueles que presenten un informe mdico que as o indique e previa autorizacin dos seus pais, nais ou persoas titoras. As persoas entre 14 e 16 anos podern acceder s salas en horario de atencin ao pblico do monitor de sala e con autorizacin do pai, nai ou titor Artigo 32.3.6.- Normativa de actividades/cursos. A inscricin para cursos en activo con prazas libres inmediata (salvo nas actividades formativas). A persoa usuaria deber cubrir unha ficha (especfica para cursos) coa finalidade de poder realizarlle un seguimento. Nas actividades formativas realizarase unha proba de nivel que determinar a sa capacidade e en que horarios se pode inscribir. O curso aboarase ntegro anda que se empece a actividade co mes avanzado. Permitirase recuperar as clases perdidas (o departamento tcnico informar de cando e como). Permtese a opcin de vir a quendas (ma ou tarde) previa xustificacin. Solicitarase en recepcin e ser o departamento tcnico o que determine a viabilidade da devandita solicitude. Os cambios de grupo/actividade solicitaranse por escrito en recepcin para analizar a dispoibilidade de prazas e ser o equipo tcnico o que decida a viabilidade do cambio. No caso das actividades formativas s se admitirn solicitudes para cambios dentro do mesmo nivel. Nos cursos formativos, ao realizarse unha avaliacin continua do nivel dos asistentes aos cursos, no momento en que o monitor considere o nivel superado, o equipo tcnico comunicarallo persoa interesada facilitndolle a incorporacin ao seguinte nivel, en funcin da ocupacin do mesmo. Os cursos formativos de inverno teen unha duracin de setembro a xuo (coincidente cos meses de escolarizacin); as persoas inscritas neles adquiren un compromiso de permanencia para ese perodo; non obstante, por motivos xustificables (sade, traslado, etc..) poderase tramitar a baixa antes de finalizar o perodo de compromiso. Os cursos formativos de vern e os non formativos teen un compromiso mensual. As baixas debern solicitarse antes do da 20 de cada mes. En caso de estar pechada a instalacin poderase facer o da seguinte. . A empresa concesionaria faise responsable do alumno menor de idade no momento en que o monitor o recolle e durante a duracin do curso. Antes do inicio da actividade e despois de rematar o devandito curso a responsabilidade dos pais/nais ou persoas titoras. . A idade mnima de incorporacin s actividades non formativas ser de16 anos. Os menores de idade tern que presentar autorizacin paterna asinada. En calquera actividade, pdese facer unha clase de proba, solicitndoo en recepcin. Os das festivos non haber clases e estas non sern recuperables. Non se permitir a entrada ao curso pasados 5 minutos do comezo do mesmo. En caso de non asistir ao curso ao longo de tres sesins de forma inxustificada, ser motivo para perder a praza no mesmo. . A adxudicacin das prazas nas actividades ser individual e por rigorosa orde de chegada. A direccin non se responsabiliza das repercusins que se derivasen pola necesidade de cambio, ante o abandono do/a monitor/a dunha actividade ao longo do curso. Artigo 32.3.7.- Normativa para Clubs, Federacins etc. Ademais das normas xerais para os/as usuarios/as das instalacins, aos Clubs, Federacins, Agrupacins, Asociacins e Entidades seranlles aplicadas as seguintes normas. Comunicacins direccin. Para o bo coidado da instalacin os/as integrantes dos equipos teen a obriga de pr en coecemento dos/as empregados/as todas as anomalas ou danos atopados, sendo de maior gravidade o non facelo cos producidos por eles/as mesmo/as. Comportamento nas instalacins. O comportamento nas instalacins, deber ser correcto, favorecendo en todo caso o labor dos/as empregados/as. O respecto a isto ser en todo momento obrigado, atendendo correctamente as sas instrucins. Vestimenta. A prctica deportiva, sexa a especialidade que sexa, realizarase co material e a vestimenta adecuada, non s en canto uniformidade, senn en canto a protexer as condicins da instalacin. Desta forma, haber de coidar sobre todo o calzado. Debern dispor dun calzado deportivo para uso exclusivo das instalacins. Os membros do equipo tcnico (adestradores/as, delegado/as e persoal auxiliar) debern respectar a norma anterior tanto nos adestramentos coma nos encontros. Reserva de Instalacins. A presentacin de solicitudes para adestramentos durante a tempada deportiva deber realizarse na propia instalacin desde o da 1 ao 30 de xuo de cada ano, de modo que sexa includo no correspondente plan de actividade da instalacin. O horario deber ser acordado co Concello. Tempada deportiva. A tempada deportiva entndese desde o mes de setembro ao de xuo do ano seguinte, ambos inclusive. Informacin requirida da persoa solicitante. Na solicitude deber constar informacin sobre o grupo solicitante; direccin, telfono, responsbel, actividade deportiva a desenvolver, categora, nmero de usuarios/as, etc. Criterios tcnicos. Permitirase a utilizacin das instalacins a clubs, federacins, agrupacins asociacins e entidades, de acordo cos criterios tcnicos da empresa concesionaria vista das solicitudes presentadas, sendo algns destes criterios. - Que estean situados ou relacionados coa zona de influencia da instalacin. - Que sexan grupos estables, como medio de favorecer o asociacionismo deportivo, fronte a grupos informais, inestables e faltos de estrutura. - Atenderase categora e nmero de equipos do club, as coma o nmero de participantes en cada actividade. - Que colaboren cos intereses da zona. . Cambio de datos. A partir do outorgamento do permiso de utilizacin das instalacins deportivas, todos os cambios producidos en relacin cos datos da inscricin, debern ser comunicados por escrito empresa concesionaria. . Calendarios de competicins. Coa finalidade de garantir un adecuado servizo aos usuarios/as, recomndase enviar un calendario anual de actividades antes do inicio da tempada deportiva. A empresa concesionaria reserva o dereito de modificar estes calendarios, debendo, en tal caso, comunicarlle por escrito ao Concello tal circunstancia. . Competicins oficiais. As competicins oficiais que se desenvolvan nas instalacins do Concello polos equipos pertencentes a Clubs do lugar, estn exentas de tarifa de uso, exceptundose os seguintes casos: - Nos casos que se precise montaxe ou traballos preparativos extras. - Se realzase cobramento de entrada. Regulamento de sancins A empresa concesionaria e o Concello de Arteixo crearn unha Comisin de Seguimento da explotacin. Estar constituda polas persoas descritas no Prego de Clusulas Administrativas Particulares. Un dos seus labores ser aplicar as sancins que considere oportunas a aquelas persoas usuarias que infrinxan as normas. Considranse faltas todas aquelas actuacins, por parte das persoas usuarias, que non respecten as normas de uso e funcionamento contidas neste regulamento e calquera outra aplicbel a espazos de uso colectivo. O persoal encargado da explotacin da piscina, en ausencia de axentes da autoridade, poder adoptar as medidas necesarias en orde utilizacin da mesma, formulando, no seu caso, as denuncias pertinentes. Para estes efectos, servirn de medio de proba as obtidas polo persoal do concesionario debidamente acreditado e cos medios previamente homologados pola administracin competente, as coma calquera outro admitido en dereito. En todo caso, a empresa concesionaria ten a potestade de expulsar a unha persoa e retirarlle o carn provisionalmente, at que se aprobe a sancin, no caso dun comportamento grave. As faltas/sancins dividiranse en: - Leves. Entndense como faltas leves aquelas derivadas dun comportamento irregular: Non traer o carn de forma reiterada. Non utilizar a vestimenta adecuada. Non respectar as normas de uso. Ditas faltas levarn unha comunicacin por escrito persoa infractora. - Graves.Entndense como faltas graves: A reiteracin de faltas leves (a partir da terceira poderase considerar falta grave). Faltas de respecto ao resto das persoas usuarias e/ou persoal da instalacin. Vandalismo. A cesin do carn a outra persoa. Ditas faltas levarn a suspensin do acceso instalacin por un espazo de entre 1 e 12 meses. - Moi graves.Entndese por faltas moi graves a reiteracin de faltas graves (a partir da segunda poderase considerar falta moi grave). Aquelas faltas que impliquen actuacins xudiciais. Ditas faltas levarn a prohibicin de acceso instalacin por tempo indefinido. Outras consideracins. - Os actos de vandalismo darn lugar reparacin, reposicin e/ou aboamento dos danos ocasionados, sen menoscabo das sancins e actuacins xudiciais que se poidan levar a cabo. - En caso de usuario/as pertencentes a Clubs, tanto o/a delegado/a do equipo como o club sern responsbeis subsidiarios do comportamento dos seus deportistas.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello e publicado o texto ntegro e o acordo no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das bases de rxime local.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artculo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo). no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios