Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - Ordenanza fiscal n 22 reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos e pola realizacin de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituda pola presentacin de declaracin responsable ou comunicacin

Publicación provisional : 05-11-2007 BOP N 255 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 01-01-2016

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Declaracin.
 - Artigo 10. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.   redacciones
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 20.4 i) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por licencia de apertura de establecementos e pola realizacin de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituda pola presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, que se regula pola presente Ordenanza Fiscal segundo o previsto no artigo 57 do devandito Real decreto.

   
  Artigo 2. Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade, e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais e xerais para o seu normal funcionamento.
2. Para tal efecto considerarase apertura:
a) A instalacin por primeira vez do establecemento para dar comezo s sas actividades.
b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento.
c) A ampliacin do establecemento e calquera ampliacin que se leve a cabo neste e que afecte as condicins sinaladas no n 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.
d) cambios de titularidade, cesin ou traspaso de negocio
3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta ao pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:
a) Se dedique ao exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artes, de construcin, comercial e de servizos que estea suxeita ao Imposto sobre Actividades Econmicas.
b) Anda sen desenvolver as ditas actividades, que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas de xeito que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento como, por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e/ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, de ser o caso, desenvolvida en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1- Respondern solidariamente das dbedas tributarias as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2- Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.   redacciones
 

Constite a base impoible da taxa o valor do metro cadrado do local a ocupar coa actividade.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.   redacciones
 

1.- A cota tributaria determinarase multiplicando a superficie do local, en metros cadrados, polas seguintes tarifas:

- Con carcter xeral 3,29 /m.

- No caso de actividades agrogandeiras, dada a gran superficie necesaria para exercer a actividade, as como o seu escaso rendemento por m, a tarifa a aplicar ser, en xeral, de 0,66 /m , aplicndose unha tarifa de 0,17 /m no caso de que a dita explotacin sexa prioritaria, debendo neste caso presentar certificacin de figurar no rexistro pblico correspondente.

2- Dada a maior complexidade e conseguintemente o maior custe de tramitacin, incrementarase nun 50% a cota resultante no caso de actividades suxeitas ao procedemento de avaliacin de incidencia ambiental s que se refire a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia.

3- A cota tributaria esixirase por unidade de local. Para os efectos de determinar a superficie computable do local aplicaranse as regras do Anexo II do Real Decreto Lexislativo 1175/1990 de 28 de setembro polo que se aproban as tarifas e a instrucin do Imposto de Actividades Econmicas.

4- Nos casos de variacin ou ampliacin de actividade a desenvolver no establecemento suxeito, da cota que resulte por aplicacin dos apartados anteriores deste artigo, deducirase o devindicado por este concepto tributario con ocasin da primeira apertura e de ulteriores variacins ou ampliacin da actividade, as como da ampliacin do local. A cantidade a ingresar ser a diferenza resultante, sen que en caso ningn esta poida ser negativa.

5- Por cambio de titularidade a cota a satisfacer ser de 55,00 .

6 - Salvo o sinalado no pargrafo precedente, en caso ningn a cota ser inferior a 122,00 nin superior a 4.500,00 .

7- No caso de desistimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia ou a comprobacin municipal, as cotas a liquidar ser o 25% das sinaladas no nmero anterior, sempre que a actividade municipal se tivera iniciado efectivamente.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da taxa, salvo os expresamente previstos por normas con rango de Lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 8. Devengo.   redacciones
 

1- A taxa devindcase e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada a dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2- Cando a apertura xa tivera lugar sen ter obtido a oportuna licencia ou presentado a oportuna comunicacin previa ou declaracin responsable, a taxa devindicarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poda instrurse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fora autorizable a dita apertura.

3- A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, ou a realizacin polo concello das oportunas comprobacins, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante.

   
  Artigo 9. Declaracin.   redacciones
 

1- As persoas interesadas na apertura de establecemento presentarn previamente, no rexistro xeral, a oportuna solicitude, declaracin responsable ou comunicacin previa, con especificacin da actividade ou actividades a desenvolver no local, acompaada da declaracin de superficie do local.

2- Se despois de formulada a solicitude de licenza de apertura, comunicacin previa ou declaracin responsable, se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento, ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins debern de poerse en coecemento da administracin municipal co mesmo detalle e alcance esixidos na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 10. Liquidacin e ingreso.  
 

Finalizada a actividade municipal, e unha vez ditada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidacin correspondente pola taxa, que ser notificada ao suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala a Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e imposicin de sancins correspondentes rexer o disposto no artigo 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ordes en sesin celebrada o 29 de outubro de 2007 entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin partires do 1 de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ate a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios