Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - REGULAMENTO DE USO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE PADRN

Publicación provisional : 11-12-2015 BOP N 237 -- Publicación definitiva : 02-02-2016 BOP N 21
Redacción Aplicable desde 02-02-2016

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS.
 - CAPTULO II. ACCESO S INSTALACINS.
 - CAPTULO III. NORMAS DE UTILIZACIN DAS INSTALACINS.
 - CAPTULO IV. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1. Obxecto.

Este Regulamento ten por obxecto ordear o uso e funcionamento das piscinas municipais de titularidade do Concello de Padrn, ben sexan xestionadas por este directamente ou ben indirectamente por calquera das modalidades de xestin de servizos pblicos previstas nas normas, e ser de aplicacin s actividades que se desenvolvan nestes espazos.

Artigo 2. Calificacin xurdica dos bens destinados ao servizo pblico.

As instalacins obxecto deste regulamento teen a condicin de bens de dominio pblico, destinados prestacin do servizo pblico municipal de piscina, de acordo cos artigos 4 do Real decreto 1.372/1986, do 13 de xuo, de bens das entidades locais e 79.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local

Artigo 3. Finalidades do servizo pblico.

Son finalidades do servizo pblico que se presta nas piscinas municipais as seguintes:

a) Promover o acceso das cidads e dos cidadns, sen discriminacins ou lmites de idade, prctica de actividades acuticas, como ocupacin saudable do tempo de lecer.

b) Achegar a actividade acutica aos menores mediante os programas deportivos que se implanten.

c) Promover cursos de natacin entre os diferentes sectores da poboacin.

d) Fomentar e promover o exercicio fsico mediante as actividades que se realicen nas instalacins.

Artigo 4. Condicins hixinico-sanitarias.

As condicins hixinico-sanitarias das piscinas municipais sern as establecidas no Real decreto 742/2013, do 27 de setembro, polo que se establecen os criterios tcnico-sanitarios das piscinas, e no Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se establece a regulamentacin tcnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo, as como por aquelas normas que modifiquen ou substitan estas e o resto da normativa estatal ou autonmica que lle sexa de aplicacin.

   
  CAPTULO II. ACCESO S INSTALACINS.  
 

Artigo 5. Acceso piscina.

1. As instalacins das piscinas municipais estn ao dispor de todos os cidadns e cidads do Concello de Padrn que pretendan realizar algunha das actividades deportivas que nelas se poidan practicar, de acordo co previsto neste regulamento.

2. O acceso s instalacins pdese realizar baixo calquera das seguintes modalidades:

a) Abonados. Coa condicin de abonado pdese ter acceso a todos os espazos de uso comn da piscina cuberta municipal e practicar calquera das especialidades deportivas que se desenvolvan no seu interior, sen outra limitacin que o tempo que se puidera fixar para actividades concretas.

Podern ser establecidos diversos tipos de abonos en funcin de tempo, unidade e extensin familiar, colectivos especiais, etc.

Ademais os abonados tern a posibilidade de ser cursistas cun desconto non prezo tal e como se prev na ordenanza fiscal correspondente.

b) Abonados de vern. Este tipo de abonados tern acceso s piscinas municipais descubertas sen limitacin de tempo nin de sesins durante o perodo no que estas piscinas permanezan abertas.

c) Asistente a cursios. Teen esta condicin as persoas inscritas nalgn curso ou actividade e unicamente podern facer uso das instalacins nas que se desenvolva a actividade solicitada e polo tempo de duracin desta.

d) Entradas unitarias. Tern acceso pagando o custo da entrada diaria no momento do acceso. As persoas beneficiarias destas entradas podern facer uso de todas as zonas de acceso comn, sen apoio personalizado de monitor ou monitora especializada e con uso limitado en funcin da ocupacin da instalacin en cada momento.

Artigo 6. Exceso de demanda.

Cando a demanda de abonos ou de inscricin en cursos ou actividades supere a capacidade mxima prevista utilizaranse listaxes de espera para cubrir as baixas que se produzan. As posibles vacantes cubriranse por riguroso orde de inscricin na devandita listaxe.

   
  CAPTULO III. NORMAS DE UTILIZACIN DAS INSTALACINS.  
 

Artigo 7. Aceptacin das normas.

O acceso s instalacins municipais supn a aceptacin polas persoas usuarias das normas contidas neste regulamento e no resto da normativa de aplicacin.

Artigo 8. Calendario e horario de apertura.

As instalacins das piscinas municipais estarn abertas ao pblico os das e nos horarios que se aproben polo Concello e que se atoparan expostas, nun lugar visible, nas propias instalacins.

O peche das instalacins por motivos de limpezas, realizacin de traballos de mantemento e renovacin de auga dos vasos, ou calquera outro motivo tcnico deber ser anunciado coa antelacin suficiente.

Artigo 9. Normas xerais.

As persoas usuarias das instalacins debern respectar as seguintes normas xerais:

a) Dbense respectar en todo momento os espazos reservados aos diferentes usos das instalacins.

b) Est prohibido fumar en todos os espazos e recintos.

c) Non se poder acceder s instalacins con animais ags con cans gua.

d) Deberanse empregar as papeleiras e colectores do lixo e manter limpas as instalacins.

e) Para facilitar a convivencia de todas as persoas usuarias non se debe correr nin berrar nas zonas compartidas.

f) Con carcter xeral as persoas menores de 8 anos debern estar acompaados por unha persoa adulta durante o uso libre dos vasos das piscinas. As maiores de 8 anos e menores de 16 que saiban nadar podern entrar sen acompaante cun consentimento por escrito asinado polo pai, nai ou titor ou titora, que quedar depositado na instalacin e servir de autorizacin permanente.

Artigo 10. Comportamento persoal.

As persoas que utilicen as instalacins debern amosar un comportamento correcto e respectuoso para co resto das persoas coas que as compartan e cara s instalacins e os bens que nelas se atoparan, as como manter estas nas axeitadas condicins de limpeza tralo seu uso.

As persoas usuarias estn obrigadas a seguir as instrucins das persoas socorristas e/ou monitoras en canto ao uso dos vasos e ras. As ordes dadas por este persoal sern de inmediato cumprimento.

Artigo 11. Follas de reclamacin e buzn de queixas e suxestins.

Nas instalacins das piscinas existirn follas de reclamacin a disposicin das persoas que as utilicen, segundo o establecido na normativa sobre consumo.

Asemade as instalacins disporn dun buzn onde poder dirixir as sas queixas ou suxestins sobre o funcionamento do servizo, sin perxuzo de que poidan presentalas tamn no Rexistro Xeral do Concello. Para esta finalidade deberase informar s persoas usuarias, nun lugar visible, da existencia deste buzn e da posibilidade de presentar nel as sas queixas ou suxestins.

Artigo 12. Normas de utilizacin dos vestiarios.

As persoas usuarias utilizarn os vestiarios de forma que se mantean en correctas condicins hixinicas e de conservacin e respetarn as seguintes normas:

a) Usar chancletas para se duchar e circular polos vestiarios.

b) Est prohibido realizar accins hixinicas como afeitarse, depilarse ou tinguirse dentro dos vestiarios.

c) O lixo deberase deixar nos recipientes destinados para estos efectos.

d) Os nenos e nenas maiores de 7 anos debern utilizar unicamente o vestiario que lles corresponda segundo o seu sexo.

e) Non est permitido deixar fra dos armarios utensilios ou prendas das persoas usuarias.

f) Os armarios debern quedar baleiros despois do seu uso e as chaves dos mesmos non podern sair das instalacin en ningn caso. Os armarios que permanezan pechados ao final de cada xornada sern abertos polo persoal do centro e o seu contido depositado na zona de recepcin durante un prazo mximo de 15 das naturais. Transcorrido este prazo, os obxectos non reclamados polos seus propietarios sern entregados Polica Local que os custodiar, dndolles o destino que proceda segundo a normativa vixente.

g) Por motivos de seguridade non se permite o uso de aparellos elctricos que non sexan os da propia instalacin.

Artigo 13. Normas de utilizacin da zona de praia e vaso.

A praia e o vaso son zonas reservadas aos baistas e para acceder a ela deberanse respectar as seguintes normas:

a) obrigado o uso de baador, gorro e zapatillas de auga.

b) Os nenos e nenas que usen cueiros, debern usar cueiros especiais para o bao.

c) Para evitar riscos sanitarios, est prohibida a entrada daquelas persoas que padezan enfermidades cutneas ou doutro tipo que pola sa natureza se poidan contaxiar a travs da auga.

d) obrigado ducharse antes da inmersin na auga dos vasos.

e) Non est permitido o emprego de colchonetas, frotadores, gafas de cristal ou calquera elemento que a xuzo dos responsables da seguridade do vaso poidan supoer algn risco para o resto das persoas usuarias.

f) As persoas usuarias deben respectar a ubicacin indicada pola persoa socorrista ou monitora, determinada segundo o seu nivel.

g) As persoas usuarias que non saiban nadar debern comunicalo persoa socorrista cada vez que accedan s instalacins. De precisar algn elemento para a aprendizaxe da natacin debern solicitalo ao persoal da instalacin e devolvelo unha vez rematada a actividade en bo estado de uso.

Artigo 14. Usos prohibidos na zona de praia e vasos.

Queda prohibido na zona de praia e vasos:

a) Entrar vestido e con calzado da ra.

b) Mascar chicle, comer e beber.

c) Alborotar ou falar en voz elevada.

d) Entrar no vaso con maquillaxe, cremas ou apsitos de ningn tipo.

e) Realizar calquera tipo de necesidade fisiolxica na piscina.

f) Saltar auga desde os laterais.

g) Sentarse nas corticeiras.

Artigo 15. Normas de uso das saunas.

No uso das saunas existentes na piscina cuberta municipal situada no Campo do Souto deberanse respectar as seguintes normas:

a) Antes de entrar nas cabinas obrigado ducharse previamente.

b) Non se permite s persoas usuarias a manipulacin dos sistemas de control da sauna.

c) obrigado entrar na cabina con zapatillas de ducha.

d) obrigado o uso de baador e toalla.

e) Non est permitida a entrada con outro tipo de roupa diferente ao baador e toalla, as como con xoias, obxectos metlicos, electrnicos ou de vidro.

f) Non se permite beber ou comer no interior das cabinas.

g) Non se permite a realizacin de accins hixinicas como afeitarse, depilarse ou tinguirse.

   
  CAPTULO IV. INFRACCINS E SANCINS.  
 

Artigo 16. Responsabilidade polos danos causados nas instalacins.

A persoa ou persoas responsables dos desperfectos que se poideran causar nas instalacins, no mobiliario ou no material, as como da sustracin dalgn destes elementos debern aboar o importe ntegro dos gastos derivados da sa reparacin ou sustitucin, as como o importe das indemnizacins polos danos e perxuzos causados, sen perxuzo das sancins que se poidan impoer.

Para os efectos da sa constancia, o persoal ou entidade encargada das instalacins deber comunicar, coa maior urxencia, persoa titular da Concellera de Deportes os despefectos causados ou as sustracins detectadas, a travs do correspondente parte de incidencias no que far constar cando menos a identificacin das persoas presuntamente responsables, lugar, da e hora no que se produxeron e unha breve descripcin dos desperfectos causados e/ou do material sustrado e de que cmo se desenvolveron os feitos.

Artigo 17. Infraccins leves.

Consideraranse infraccins leves as seguintes condutas:

a) A desobediencia das instrucins e advertencias que o persoal das instalacins determine co fin de cumprir este regulamento e as normas sobre utilizacin das piscinas de uso colectivo e, en especial, os artigos referentes ao comportamento das persoas usuarias e a utilizacin das instalacins.

b) As accins ou omisins contrarias ao establecido no presente regulamento que non foran tipificadas como infraccins graves ou moi graves.

Artigo 18. Infraccins graves.

Consideraranse infraccins graves as seguintes condutas:

a) A falta de respecto cara as persoas traballadoras das instalacins ou demais persoas usuarias.

b) As accins ou omisins que impliquen deterioro grave ou desperfectos das instalacins ou do equipamento.

c) A subtraccin de obxectos situados nas instalacins.

d) O uso fraudulento de documentos para o acceso s instalacins ou a cesin destes documentos a terceiras persoas non autorizadas.

e) A comisin de das infraccins leves no perodo dun ano impostas por resolucin administrativa firme.

Artigo 19. Infraccins moi graves.

Consideraranse infraccins moi graves:

a) As accins ou omisins que prexudiquen gravemente ou supoan riscos para a sade das persoas usuarias ou traballadoras da instalacin.

b) As accins ou omisins que impliquen un deterioro moi grave ou irreversible das instalacin ou nos equipamentos.

c) A comisin de das infraccins graves no perodo dun ano impostas por resolucin administrativa firme.

Artigo 20. Sancins.

Pola comisin das infraccins indicadas imporanse as seguintes sancins:

a) Infraccins leves: multa de 20,00 euros a 200,00 euros.

b) Infraccins graves: multa de 200,01 a 600,00 euros.

c) Infraccins moi graves: multa de 600,01 a 3.000 euros e a expulsin das instalacins por un perodo variable entre un mes e un ano.

Artigo 21. Procedimento sancionador.

As sancins sern impostas polo Alcalde ou rgano no que delegue, de selo caso, previo informe do persoal ou entidade encargado da xestin das instalacins e de acordo ao procedimento recollido no Captulo II do Ttulo IX da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do rxime xurdico das administracins pblicas e do procedimento administrativo comn, e no Real decreto 1.398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercizo da potestade sancionadora, e os criterios recollidos no Ttulo XI da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

As sancins impostas en cumprimento deste regulamento son independentes das responsabilidades civs, penais ou de calquera orde en que poideran incorrer os ou as autores das infraccins.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

A presente ordenanza, que consta de 21 artigos e unha disposicin derradeira, entrar en vigor tras a sa aprobacin definitiva, unha vez publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia da Corua e transcorrido o prazo ao que se refire o artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

BOP N 29 de 15/02/2016:

Correccin de erros no texto do Regulamento de uso das piscinas municipais de Padrn, no artigo 14,publicado no Boletn Oficial da Provincia da Corua nmero 21 do 2 de febreiro de 2016.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios