Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - ORDENANZA REGULADORA DO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACINS

Publicación provisional : 21-12-2015 BOP N 243 -- Publicación definitiva : 16-02-2016 BOP N 30
Redacción Aplicable desde 04-03-2016

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos
 - Obxecto e caractersticas
 - Inscricin no Rexistro
 - Dereitos
 - Obrigas
 - Disposicins finais
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Exposicin de motivos  
 

O dereito a asociarse aparece determinado na Lei Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociacin, que desenvolve o dereito fundamental de asociacin recoecido no artigo 22 da Constitucin.

No mbito local o artigo 236 do Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais (ROF), aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, o que prev a existencia dun Rexistro Municipal de Asociacins Veciais. Os dereitos recoecidos s asociacins para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza nos artigos 232, 233, 234 e 235 deste regulamento s podern ser exercitados por aquelas que se atopan inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins Veciais.

Polo tanto, o rexistro ten por obxecto permitirlle ao Concello coecer o nmero de entidades non lucrativas existentes no termo municipal, os seus fins e a sa representatividade, para os efectos de posibilitar unha correcta poltica municipal de fomento do asociacionismo vecial, por tanto, independente do Rexistro Xeral de Asociacins, no que asemade, deben figurar inscritas todas elas.

O Rexistro Municipal de Asociacins Veciais independente do Rexistro Xeral de Asociacins e do Autonmico, que supoen un recoecemento legal da asociacin, mentres que o rexistro municipal serve para poder exercitar as posibilidades de participacin e obtencin de beneficios expresados nos artigos 232 a 235 do ROF.

Se contan con estatutos, nmero do Rexistro Xeral de Asociacins ou do Rexistro de Asociacins da Xunta de Galicia, e demais elementos bsicos, as asociacins sern legais, independentemente da sa inscricin no Rexistro Municipal, que, insistimos, ten carcter voluntario, e incluso deben cumprir a condicin de tratarse de asociacin para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza, polo que poden existir asociacins que anda desexando inscribirse no Rexistro Municipal non cumpran este (ou outros) requisito(s); agora ben, s os inscritos gozarn no seu caso dos dereitos recoecidos.

Mais unha cousa a voluntariedade da inscricin e outra a voluntariedade da creacin do rexistro. Para que as asociacins poidan inscribirse debe existir este rexistro, porque ao ser un dereito dos particulares a inscricin, unha obriga das administracins a creacin deste, mais non existe unha formalidade legal para a creacin do rexistro, que se levar na Secretara Xeral da Corporacin, e dado que non unha competencia do Pleno das enumeradas no artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local (LRBRL.), poder realizarse por decreto da Alcalda basendose no artigo 21 da mesma norma, atribundose como unha competencia residual mis.

   
  Obxecto e caractersticas  
 

Artigo 1.

O Rexistro Municipal de Asociacins ten por obxecto permitirlle ao Concello de Valdovio coecer o nmero de entidades existentes no municipio, os seus fins, representatividade e incidencia, para os efectos de posibilitar unha poltica municipal axeitada que contriba a fornecer o tecido asociativo local.

Artigo 2.

O Rexistro Municipal de Asociacins independente do Rexistro Xeral de Asociacins e do Rexistro de Asociacins da Xunta de Galicia, polo que a inscricin das entidades ou organizacins en calquera destes ltimos non presupor a inscricin no primeiro.

Artigo 3.

O Rexistro levarase na Secretara Xeral.

Artigo 4.

Os datos contidos no Rexistro Municipal de Asociacins sern pblicos, exceptuando aqueles que estean especialmente protexidos pola Lei de proteccin de datos (LO 15/1999 de 13 de decembro).

   
  Inscricin no Rexistro  
 

Artigo 5.

Podern obter a inscricin no Rexistro Municipal de Asociacins todas aquelas que tean o seu domicilio social no termo municipal de Valdovio e cuxo obxecto sexa a defensa, o fomento ou a mellora dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza do municipio, e en particular, as asociacins de vecios/as, as de nais e pais de alumnos, os clubs deportivos, as entidades culturais, xuvens, recreativas, sindicais, empresariais, profesionais e calquera outra semellante, que exerzan as sas actividades dentro do mbito territorial de Valdovio.

Artigo 6.

As asociacins interesadas na inscricin debern presentar a solicitude e achegar mediante orixinal ou fotocopia compulsada a seguinte documentacin.

1) Acta fundacional.

2) Estatutos, adaptados Lei Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociacin.

3) Resolucin/s de inscricin preceptiva/s no/s rexistro/s doutras administracins pblicas que corresponda/n legalmente.

4) CIF.

5) Certificacin do/a secretario/a da entidade indicando nome, apelidos, NIF, domicilio e telfono das persoas que ocupan os cargos directivos no momento da inscricin no Rexistro Municipal de Asociacins, as como o domicilio social da entidade e o nmero de socios/as.

6) Orzamento do ano en curso.

7) Programa de actividades do ano en curso.

As entidades deportivas debern presentar copia compulsada dos seus estatutos adaptados ao establecido na Lei 3/2012, do 2 de abril, de deporte de Galicia.

Artigo 7.

A unidade administrativa encargada da colaboracin na xestin do rexistro realizar as comprobacins oportunas para a inscricin da asociacin. No prazo de quince (15) das, que contarn desde a solicitude de rexistro, deberalle comunicar asociacin interesada o seu nmero de inscricin. O transcurso do prazo poder interromperse en caso de que fose necesario requirirlle asociacin para que presente a documentacin non includa inicialmente. Se transcorrido o prazo concedido a asociacin non achega os datos requiridos, entenderase que renuncia da sa pretensin de inscribirse. No caso de que a asociacin solicitante non obtivese resposta solicitude de inscricin no prazo sinalado de quince (15) das, a inscricin entenderase efectuada, sempre que a asociacin tivese achegado a documentacin preceptiva.

Artigo 8.

A partir da data de comunicacin do nmero de inscricin, considerarase que a asociacin est dada de alta a todos os datos referentes s asociacins que tean que figurar nos arquivos desta administracin.

   
  Dereitos  
 

Artigo 9.

1. Os dereitos recoecidos nesta ordenanza s asociacins para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza s sern exercitables por aquelas que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins Veciais.

2. As asociacins inscritas, logo da peticin por escrito presentada no Rexistro Xeral coa antelacin que sexa establecida polos servizos correspondentes, podern acceder ao uso de medios pblicos municipais, especialmente locais sociais e medios de comunicacin, coa limitacin que impoa a coincidencia do uso por parte de varias delas ou polo propio Concello, e sern responsables do trato dado s instalacins, todo elo de acordo co establecido no presente reugulamento.

As autorizacins concederanse atendendo s actividades programadas, a dispoibilidade de espazos, persoal e horarios, segundo os criterios que sexan fixados polas unidades responsables da xestin dos medios solicitados. Asemade, as asociacins inscritas podern acceder s accins formativas que impulse o Concello de Valdovio en fomento do asociacionismo.

Artigo 10.

Logo da solicitude escrita dirixida ao Concello, as asociacins inscritas podern recibir no seu domicilio social as convocatorias dos rganos colexiados municipais cuxas sesins sexan pblicas, cando na orde do da figuren cuestins relacionadas co obxecto social destas.

Artigo 11.

As asociacins inscritas, mediante solicitude escrita dirixida ao Concello, podern recibir os acordos e resolucins adoptados polos rganos municipais cando o seu contido afecte a temas relacionados co obxecto social da entidade.

Artigo 12.

O Concello, logo de peticin expresa das asociacins inscritas interesadas, remitiralles as publicacins que, editadas polo Concello, resulten de interese para aquelas, atendendo ao seu obxecto social.

Artigo 13.

Na medida que o permitan os recursos municipais e logo do procedemento establecido nas bases de execucin do orzamento, o Concello poder subvencionar economicamente as asociacins, tanto no que se refire aos seus gastos xerais coma s actividades que realicen.

Artigo 14.

As asociacins xerais ou sectoriais podern canalizar a participacin da cidadana nos Consellos Sectoriais, nos rganos colexiados de xestin desconcentrada e nos rganos colexiados de xestin descentralizada de servizos municipais cando tal participacin estea prevista nas regulamentacins ou acordos municipais polos que se rexan e, no seu caso, na medida que o permita a lexislacin aplicable, e levarase a cabo nos termos e co alcance previstos nestes.

En todo caso, teranse en conta, para os efectos de determinar o grao de participacin de cada unha delas, tanto a especializacin sectorial do seu obxectivo social coma a sa representatividade. En principio, a participacin das asociacins s se admitir en relacin con rganos deliberantes ou consultivos, ags nos casos nos que a Lei autorice a integracin dos seus representantes en rganos decisorios.

Artigo 15.

Os distintos departamentos municipais artellarn as relacins de colaboracin necesarias co fin de facilitar a tramitacin dos asuntos promovidos polas asociacins debidamente inscritas, sendo a unidade administrativa responsable da xestin do Rexistro Municipal de Asociacins a encargada de subministrar a outras unidades municipais os datos referentes s asociacins que haxan de obrar nos arquivos desta administracin.

Artigo 16.

As asociacins inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins podern ser declaradas polo Pleno do Concello de Valdovio como entidades de interese pblico local, de acordo con criterios de representatividade, garanta de funcionamento democrtico e actividades realizadas e complementariedade destas coas actividades municipais. Do mesmo xeito, por acordo motivado podern perder a citada cualificacin de utilidade pblica municipal.

Podern ser declaradas entidades de interese pblico local aquelas asociacins de vecios, culturais, deportivas, recreativas ou outras que desenvolvan principalmente a sa actividade no municipio. Debern caracterizarse pola defensa dos vecios e vecias de Valdovio. As mesmo, tendern a promover os intereses xerais de Valdovio: de carcter cvico, educativo, cultural, deportivo, cientfico, sanitario, de promocin dos valores constitucionais e dos dereitos humanos, de asistencia social, de promocin da muller e fomento da igualdade, defensa do medio ambiente, de promocin econmica e fomento da economa do municipio.

As Asociacins declaradas de interese publico municipal tern dereito preferente, na medida das posibilidades, utilizacin de locais e instalacins municipais e percepcin de subvencins, tanto para gastos ordinarios de funcionamento como para o desenrolo e promocin de actividades concretas.

   
  Obrigas  
 

Artigo 17.

As asociacins estn obrigadas a notificarlle ao Rexistro Municipal de Asociacins todas as modificacins dos datos de inscricin dentro do mes seguinte data en que se produzan.

Artigo 18.

Anualmente, durante o mes de xaneiro, as asociacins comunicarn, mediante unha breve memoria, o programa anual de actividades e o orzamento previsto para o ano en curso. Comunicarn, as mesmo, cantos datos de rexistro actualizados lles sexan solicitados.

Artigo 19.

As asociacins respondern do uso realizado das instalacins municipais e dos danos que nestas puidesen causar pola sa utilizacin.

Artigo 20.

O incumprimento destas obrigas poder dar lugar, logo de tramitacin do oportuno expediente, baixa da asociacin no Rexistro coa conseguinte perda dos dereitos enumerados na presente ordenanza.

   
  Disposicins finais  
 

Primeira.Para o non previsto por esta ordenanza, o Rexistro Municipal de Asociacins, e as relacins das inscritas nel co Concello de Valdovio, rexeranse polo Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais.

Segunda.A presente ordenanza entrar en vigor, logo da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia da Corua, despois de transcorrer o prazo previsto no artigo 70 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios