Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ACORDO REGULADOR N 1 DO PREZO PBLICO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURAIS, XUVENS E SOCIOEDUCATIVAS.

Publicación provisional : 05-08-2011 BOP N 149 -- Publicación definitiva : 30-09-2011 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 21-04-2016

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1..- FUNDAMENTO E RXIME.
 - ARTIGO 2..- CONCEPTO DOS PREZOS PBLICOS.
 - ARTIGO 3..- OBRIGADOS PAGAMENTO
 - ARTIGO 4..- TARIFAS
 - ARTIGO 5..- NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 6.- INFRACCINS E SANCINS.
 - ARTIGO 7.- DELEGACIN NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
 - DISPOSICIN ADICIONAL.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1..- FUNDAMENTO E RXIME.  
 

Este Concello, conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dacordo co previsto no artigo 127, en relacin co artigo 41, ambos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador das facendas locais, este Concello establece o prezo pblico por actividades deportivas municipais regulado polo presente acordo.

   
  ARTIGO 2..- CONCEPTO DOS PREZOS PBLICOS.  
 

Os prezos pblicos aqu regulados constiten prestacins patrimoniais de carcter pblico que se satisfarn polos usuarios que voluntariamente soliciten algunha das actividades deportivas municipais

   
  ARTIGO 3..- OBRIGADOS PAGAMENTO  
 

Estn obrigados pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza quen se beneficie da prestacin, por parte do Concello de Carral, de actividades deportivas, culturais, xuvens, extraescolares ou sociais, prestados polo Concello e especificados no artigo anterior.

   
  ARTIGO 4..- TARIFAS   redacciones
 

O prezo pblico que se debe pagar Concello polos servizos deportivos, culturais, xuvens e socieducativas municipais, cinguirase s seguintes tarifas:

Epgrafe 1. Servizo de escolas deportivas e culturais municipais. Tarifas: (solo se prestarn cando exista un mnimo de quince alumnos o inicio do curso).

CONCEPTO

Tarifa curso 8 meses

Tarifa/mes

Escola deportiva de natacin

155.00

22.00

Escola deportiva de tenis

155.00

22.00

Escola de piano e solfeo

280.00

40.00

Escola de Teatro (2 horas semanais) (mnimo 7 persoas)

125.00

18.00

Escolas deportivas ou culturais (2 horas semanais)

98.00

14.00

Escolas deportivas ou culturais (3 horas semanais)

105.00

15.00

Escolas deportivas ou culturais (4 horas semanais)

112.00

16.00

Descontos familias numeroas

-3 /actividade

Descontos membros terceira idade (salvo as especficas deles) e minusvlidos

-3 /actividade

Descontos voluntarios proteccin civil

-3 /actividade

Epgrafe 2. Cursos especiales a realizar no centro depotivo-spa. Tarifas:

CONCEPTO

Aboados

Non aboados

Cursos para bebs (bimensuais)

28,00

40,00

Cursos correccin postural (bimensual)

18,00

40,00

Cursos aerbic (bimensual)

15,00

35,00

Cursos pilates (bimensuais)

18,00

38,00

Epgrafe 3. Actividades de apoio escolar. Tarifas:(estas actividades s se realizarn con un mnimo de 15 alumnos).

CONCEPTO

Tarifa

Programa madrugadores

42,00 /mes

Programa madrugadores (por da solto)

4,00 /da

Excursins de da ( aquapark, pista de xeo ...)

8,00 /da

Clases de espaol e galego para inmigrantes

14,00 /mes

Clases Ingls ou francs para alumnado

14,00 /mes

Clases reforzo escolar (primaria ou ESO)

14,00 /mes

Epgrafe 4. Actividades especficas para a Terceira Idade. Tarifas:

CONCEPTO

Tarifa curso completo

Tarifa/da

Ximnasia mantenmento terceira idade (socios do centro da terceira idade)

60,00

----------

Ximnasia mantenmento terceira idade (non socios)

65,00

----------

Baile terceira idade (socios do centro da terceira idade)

-------

3 /da

Baile adultos e terceira idade non socios

-------

4 /da

Outros cursos de ate 6 horas (mnimo 12 e mximo 20 persoas) 15.00

Outros cursos de 6 a 12 (mnimo 12 e mximo 15 persoas) 35.00

Outros cursos de 12 a 24 h (mnimo 12 e mximo 15 persoas) 50.00

Outros cursos de 24 a 35 h (mnimo 12 e mximo 15 persoas) 75.00

Outros cursos de 35h a 50h (mnimo 12 e mximo 15 persoas) 100.00

Outros cursos de 50 a 70 h (mnimo 12 e mximo 15 persoas) 150.00

CONCEPTO

Tarifa

Sadas dun da socios centro terceira idade e pensionistas(con comida e baile)

20,00

Sadas dun da terceira idade non sociaos centro e adultos (con comida e baile)

28,00

Sadas e xuntanzas de terceira idade e pensionistas a outros Concellos

Supeditadas a tarifas segundo Concello

Xuntanzas Terceira Idade, pensionistas e socios (magosto, comidas populares...)

28,00

Xuntanzas adultos e non socios (magosto, comidas populares...)

33,00

Xuntanzas nenos (de 5 a 14 anos) ((magosto, comidas populares...)

13,00

Sadas a espectaculos gratutos (partidos ftbol...) para maiores (de 5 A 14 anos)

4,00

Sadas dun da adultos(sen comida)

17,00

Sadas dun da adultos(con comida)

28,00

Sadas dun da nenos (de 5 a 14 anos)con comida

14,00

Sadas de mis dun da nenos (de 5 a 14 anos)

13,00 por da

Sadas de mis dun da adultos e maiores de catorce anos (aloxamento, media pensin e transporte)

55,00 por da

Suplementos:

Distancia ao lugar de destino mis de 300 km

0,02 /km

Excursin a neve:

Aluguer esqus

14,00 /da

Forfait debutantes

11,00 /da

Forfait tdalas pistas

16,00 /da

Epgrafe 5. Actividades durante as vacacins escolares e outras actividades. Tarifas:

CONCEPTO

Tarifa/curso

Roteiro 20 km. Cultura con camio (entre 25 e 50 persoas por roteiro)

15.00

Outros cursos de ate 6 horas (mnimo 12 e mximo 20 persoas)

15.00

Outros cursos de 6 a 12 (mnimo 12 e mximo 15 persoas)

35.00

Outros cursos de 12 a 24 h (mnimo 12 e mximo 15 persoas)

50.00

Outros cursos de 24 a 35 h (mnimo 12 e mximo 15 persoas)

75.00

Outros cursos de 35h a 50h (mnimo 12 e mximo 15 persoas)

100.00

Outros cursos de 50 a 70 h (mnimo 12 e mximo 15 persoas)

150.00

Curso de Monitor de Tempo Libre (mnimo 20 alumnos)

215.00

Epgrafe 6. Sadas e viaxes. Tarifas: (Estas tarifas estarn supeditadas a subidas pertinentes de prezos dos establecemento)

CONCEPTO Tarifa/curso

   
  ARTIGO 5..- NORMAS DE XESTIN.  
 

1. A obriga do pagamento do prezo pblico xurde desde que se inicia a prestacin do servizo deportivo ou cultural enumerado no artigo anterior. Nembargantes, poderase esixir o depsito previo do seu importe.

2. A estos efectos, deberase practicar polo obrigado pago a declaracin-liquidacin (autoliquidacin) correspondente, ingresndose o importe do precio pblico nas entidades bancarias colaboradoras deste concello, e sempre antes de iniciar a actividade.

3. O ingreso do prezo pblico se far en calquera das entidades bancarias nas que o Concello ten conta aberta. Non se prestar o servizo solicitado sen a presentacin do xustificante de ter ingresado o correspondente prezo pblico.

4. Cando por causas non imputables obrigado pagamento do prezo, non se preste o servicio, proceder a devolucin do importe correspondente.

5. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia, no caso dos particulares, s empadroados no Concello de Carral e, no caso de entidades, s que tean a sa sede social no Concello.

6. As dbedas por prezos pblicos podern esixirse polo procedemento de apremio.

7. Unha vez prestado o servizo, polo responsable da dependencia correspondente, darase conta do cumprimento, duracin e contido deste.

Nun prazo de quice das dende a prestacin do servizo, remitirase s servizos econmicos municipais o importe resultante da devandita prestacin, xunto coa conta xustificativa correspondente (cotas, entradas, relacin de matrculas....).

   
  ARTIGO 6.- INFRACCINS E SANCINS.  
 

A calificacin das infraccins tributarias e as correspondentes sancins rexiranse polo establecido nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 7.- DELEGACIN NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.  
 

No suposto de que o servizo ou actividade cultural ou deportiva a prestar polo Concello, non se encontre tarifada na presente Ordenanza ou resulte necesaria a modificacin ou actualizacin das contas, delgase na Xunta de Goberno Local, conforme os artigos 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 23.2 b) da Lei 7/85, de 2 de abril, o establecemento da tarifa ou a actualizacin da mesma, a proposta do servicio tcnico correspondente co previo informe do interventor municipal.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL.  
 

As tarifas fixadas no artigo 4 desta Ordenanza modificaranse anualmente de acordo coa variacin do ndice de Prezos Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica. O resultado da aplicacin deste ndice redondearase sempre por exceso ou por defecto centena superior ou inferior.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA.  
 

O presente acordo regulador derogar calqueira precepto doutra ordenanza ou acordo que se opoa mesma.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial Provincial.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios