Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - ORDENANZA FISCAL N. 2.3, REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANSTICAS, COMUNICACINS PREVIAS E OUTROS SERVIZOS URBANSTICOS

Publicación provisional : 17-11-2009 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 31-12-2009 BOP N 274
Redacción Aplicable desde 19-05-2016

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Base Impoible.
 - Artigo 6..Cota tributaria.
 - Artigo 7..Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8..Remuneracin.
 - Artigo 9..Declaracin.
 - Artigo 10..Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade con o disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por Licenzas Urbansticas e outros servizos urbansticos, que se rexer tanto pola presente Ordenanza Fisca, como no seu caso, pola a xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin, as normas da cal atenden ao prevido no artigo 57 e concordantes do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica e administrativa, tendente a verificar os actos de edificacin e uso do solo e subsolo suxeitos a licencia municipal ou a trmite de comunicacin previa sinalados na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e que se realicen no termo municipal, axstanse s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na normativa vixente de aplicacin. Tamn estn suxeitas outros servizos urbansticos de planeamento contemplados na lexislacin vixente.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que sexan propietarios ou posuidores, ou, no seu caso, ocupantes dos inmobles nos que se realicen as construcins ou instalacins ou se executen as obras.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, das obrigas tributarias do suxeito pasivo, aplicarase nos supostos e co alcance que se sinala nos artigos 41 a 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5..Base Impoible.  
 

Constite a base impoible da taxa:

A superficie real en parcelacins e reparcelacions, primeira utilizacin e modificacin do uso dos edificios e dos carteis de propaganda colocados en forma visible dende a va pblica e demais procedementos de planeamento.

O presuposto de execucin material a efectos do Imposto de Construccins, Instalacins e obras nas menores, maiores ou de modificacin de edificios, movimentos de terras, demolicins e demais non taxadas expresamente.

Os metros lineais de fachada nas de aliacins e rasantes.

   
  Artigo 6..Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria consistir nunha cantidade segundo a natureza do proxecto de obras en funcin de diferentes escalas, sendo as tarifas e cotas dos distintos epgrafes compatibles entre s.

2. Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:

CONCEPTO

Cota

Epgrafe 1.. Licencias de obra maior, demolicins, movimentos de terra, legalizacins, comunicacins previas e demais servizos no taxados expresamente:

Cota tributaria sobre o presuposto de execucin material a efectos do imposto sobre construccins, instalacins e obras

0,6 %

Epgrafe 2.. Parcelacins e segregacins de parcelas

Por cada nova parcela ou terreo resultante.

120,00

Epgrafe 3.. Reparcelacions

De ata 10.000 m

1.000,00

De mis de 10.000 ata 30.000 m

1.800,00

De mis de 30.000 m

2.200,00

Epgrafe 4.. Solicitude de rasantes e aliacins

De ata 10 m de lonxitude

60,00

De mis de 10 ata 50 m de lonxitude

100,00

De mis de 50 m de lonxitude

120,00

Epgrafe 5.. Licenzas para a primeira utilizacin de edificios e a modificacin do seu uso

Superficie construda ata 300 m

150,00

Superficie entre mis de 300 ata 1.000 m

320,00

Superficie de mis de 1.000 m

470,00

Epgrafe 6.. Procedementos de planeamento

Estudos de detalles e as sas modificacins

Por cada 100 m ou fraccin de superficie afectada polo mesmo (mnimo 82,00 )

1,64

Plans parciais, plans especiais, plans de sectorizacin e as sas modificacins

Por cada 100 m ou fraccin de superficie afectada polo mesmo (mnimo 160,00 )

1,64

Proxectos de urbanizacin

Por cada 100m ou fraccin de superficie afectada polo mesmo (mnimo 120,00 )

1,85

Epgrafe 6.. Carteis de propaganda colocados de forma visible dende a va pblica

Carteis con superficie de ata 4 m

80,00

Carteis con superficie entre 4 m e 8 m

100,00

Carteis con superficie maior de 8 m

150,00

Epgrafe 7.. Certificacins urbansticas

1. Certificacions de informacin urbanstica

40,00

2. Certificados sobre cuestins en materia de Urbanismo referentes a procedementos que deban surtir efectos noutros Organismos Pblicos.

10,00

3.Regras especiais.

a) No caso de solicitude de prrrogas das licencias do epgrafe 1, establcese unha porcentaxe do 0,15 por 100 como tipo de gravame sobre ou custo da execucin material.

b) No caso de modificacin de licencias do epgrafe 1, aplicarase o mesmo tipo que para a solicitude de licencia ou comunicacin previa, sobre o presuposto de execucin material modificado, con deduccin sobre o xa abonado pola licencia inicial, sen perxuicio da cota mnima correspondente.

c) Os cambios de titularidade das licencias e demis actividades suxeitas a taxa devengarn unha cuota fixa de 30,00 .

d) En todo caso, establcese como cota mnima o importe de 15 , ags para o epgrafe 7.2.

   
  Artigo 7..Exencins e bonificacins.  
 

So admitiranse vos beneficios fiscais que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 8..Remuneracin.  
 

1. Devengarse a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica ou a comunicacin previa correspondente.

2. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo ningn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desistimiento do solicitante unha vez iniciado o trmite correspondente.

   
  Artigo 9..Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obras ou iniciar o trmite da comunicacin previa presentarn, no Rexistro Xeral a oportuna solicitude, acompaando documentacin visada polo Colexio Oficial respectivo, no seu caso, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de localizacin, na que se faga constar o importe estimado da obra, medicins e o destino do edificio.

2. Cando se trate de licenza ou comunicacins previas para aqueles actos en que non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, solicitude acompaarase un Presuposto das obras a realizar, como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a empregar e, en xeral, das caractersticas da obra ou acto os datos do cal permitan comprobar o custo daqueles.

3. Se despois de formulada a solicitude modificsese ou ampliase o proxecto ou a obra, deber poerse en coecemento da Administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

4. Os interesados estn obrigados a presentar, xunto co proxecto modificado, o xustificante de ingreso da autoliquidacin da taxa resultante pola diferencia, sen que poida resultar unha cota inferior ao derivada do orzamento inicial.

   
  Artigo 10..Liquidacin e ingreso.  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 26.1.b) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, toda solicitude de licenza ou comunicacin previa, para que poida ser admitida a trmite, deber acompaarse do xustificante do pagamento da presente taxa.

2. A tales efectos e segundo o prevido no artigo 27 do citado texto refundido, o importe da taxa regulada na presente Ordenanza, se esixir en rxime de autoliquidacin, debendo presentarse simultaneamente coa oportuna solicitude, non facultando o peticionario para realizar a actividade solicitada nos casos que proceda a concesin dunha licenza.

3. Os escritos recibidos polos condutos distintos do Rexistro Municipal, a que fai referencia o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, que non vingan acompaados do xustificante de ingreso dos dereitos correspondentes, sern admitidos provisionalmente pero non poder drselles curso sen que se emende a deficiencia ao fin da cal se requirir ao interesado para que no prazo de dez das, contados a partir do seguinte a aquel en que lle sexa notificado o devandito requirimento, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo, se tern os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude, previos os trmites oportunos.

4. En todo caso, unha vez iniciado o expediente, a Administracin municipal poder comprobar a realidade dos datos achegados polo interesado as como calquera outros que haxan de servir de base para o clculo dos dereitos correspondentes e, vista dos resultados de tal comprobacin, practicar a liquidacin oportuna, con deducin do ingresado, se o caso, mediante autoliquidacin.

5. A prctica da devandita liquidacin, o sen prexuzo da potestade administrativa para a inspeccin dos datos declarados ou da actividade desenvolvida realmente polo suxeito pasivo, e para a aplicacin de sancins, se a iso hubiere lugar.

6. Todas as liquidacins que se practiquen como consecuencia da regulado nos apartados anteriores sern notificadas aos obrigados ao pagamento, para o seu ingreso nas arcas municipais a travs de entidade colaboradora correspondente, utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala a Lei Xeral Tributaria e normas ditadas no seu desenvolvemento.

   
  Artigo 11..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que por estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e na normativa regulamentaria ditada en desenvolvemento desta ltima.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor e ser de aplicacin a partir do da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios