Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - ORDENANZA FISCAL 1.4 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 09-05-2016 BOP N 87 -- Publicación definitiva : 30-06-2016 BOP N 123
Redacción Aplicable desde 30-06-2016

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E RXIME APLICABLE
 - ARTIGO 2: NATUREZA E FEITO IMPOIBLE DO TRIBUTO.
 - ARTIGO 3: SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 4: BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 5: COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 6: XESTIN DO IMPOSTO
 - ARTIGO 7: EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 8. INSPECCIN E RECADACIN
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - DISPOSICINS
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E RXIME APLICABLE  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, do artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e dos artigos 15.2 a 59.1 do Real Decreto Lexislativo 2/04, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Cedeira procede a aprobar a presente ordenanza fiscal que ten por obxecto regular aqueles aspectos que a Lei remite sa ponderacin e regulacin polo Pleno da Corporacin Local.

O Imposto sobre construcins, instalacins e obras regularase neste Concello polas sas normas reguladoras, contidas nos artigos 100 a 110 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e polas demais disposicins legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan a mencionada Lei e pola presente ordenanza fiscal.

   
  ARTIGO 2: NATUREZA E FEITO IMPOIBLE DO TRIBUTO.  
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obra urbanstica, ou o trmite de comunicacin previa sinalados na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia obtivrase ou non a devandita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a este municipio.

   
  ARTIGO 3: SUXEITOS PASIVOS  
 

1. Son suxeitos pasivos de este imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas, xurdicas ou as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra,sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Aos efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licenzas, ou realicen a comunicacin ou realicen as construcins, instalacins ou obras, se non fosen os propios suxeitos pasivos contribuntes

   
  ARTIGO 4: BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal, a estes efectos, o custo de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execucin material.

   
  ARTIGO 5: COTA TRIBUTARIA  
 

A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

O tipo de gravame ser:

a) O 2,0 por 100 do custo real e efectivo da construcin cando se realice en chan rstico.

b) O 2,8 por 100 do custo real e efectivo da construcin cando se realice en chan que non sexa rstico.

Establcese unha cota mnima de 12,00 euros para calquera construcin, instalacin ou obra.

O imposto devengarse no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licenza.

   
  ARTIGO 6: XESTIN DO IMPOSTO  
 

O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin ou liquidacin.

Os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacins en impreso habilitado ao efecto pola Administracin municipal, efectuando o pagamento dentro do prazo mximo dun mes, contado a partir do momento en que lle foi notificada a concesin da licenza e en todo caso a contar dende a remuneracin do imposto.

A autoliquidacin presentada ter carcter provisional e determinarase a base impoible do tributo, en funcin do presuposto achegado polos interesados, sempre que o mesmo estivese visado polo colexio oficial correspondente, noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto.

No caso de que se modifique o proxecto ou houbese un incremento do presuposto unha vez aceptada a modificacin, deber presentarse autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin aos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

Unha vez finalizadas as obras, no caso de que o custo real e efectivo das mesmas sexa superior ou inferior ao que serviu de base impoible nas autoliquidacins anteriores, os suxeitos pasivos presentarn no prazo dun mes, contado a partir do da seguinte devandita finalizacin, autoliquidacin complementaria do tributo, positiva ou negativa, segundo proceda, debendo acompaarse certificado e presuposto de final de obra visado polo colexio oficial correspondente, cando se esixan direccins facultativas, ou escritura de divisin horizontal e declaracin de obra nova, para o caso de que a valoracin que conste en este ltimo fose superior a aquel, e sempre que non se atopare a documentacin previamente en poder da Administracin municipal, debendo alegarse tal circunstancia xunto ou no impreso de autoliquidacin, e calquera outro documento que se considere oportuno.

No caso de non poder presentarse a documentacin requirida no punto anterior e nos termos nel expostos, no prazo habilitado para tal efecto, poderase solicitar unha prrroga dun mes, contado a partir do da seguinte finalizacin do prazo anterior, para a presentacin da citada documentacin.

vista das construcins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo de estas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda, sen prexuzo das sancins que procedan, de acordo co disposto no artigo 6 desta ordenanza.

Ser obrigatoria a revisin de todos os expedientes de base impoible igual ou superior a 120.000,00

   
  ARTIGO 7: EXENCINS E BONIFICACINS  
 

7.1 S se admitirn os beneficios fiscais que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

7.2. De conformidad eco artigo 103.2.a) do TRLRFL, tern dereito a unha bonificacin do 90% da cota ntegra as obras de nova planta en construcions, instalacions ou obras, que sexan declaradas de especial interese o utilidade municipal e que se realicen no Polgono industrial de A Trabe, as como as obras de construcin de establecimentos residenciais para persoas maiores. Corresponder dita declaracin ao Pleno da Corporacin e, previa solicitude do suxeito pasivo, polo voto favorable da maiora simple dos membros.

A bonificacin aplicarase para obras solicitadas a partir da aprobacin da presente ordenanza fiscal.

A bonificacin compatible con outros beneficios fiscais que poidan ser aplicables.

   
  ARTIGO 8. INSPECCIN E RECADACIN  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan estarase ao disposto na Lei Xeral Tributaria e na normativa de desenvolvemento.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL NICA

As modificacins que introduzan na regulacin desta ordenanza as Leis de Presupostos Xerais do Estado ou calquera outra Lei ou disposicin e que resulten de aplicacin directa, producirn, de ser o caso, a correspondente modificacin tcita da presente ordenanza fiscal.

DISPOSICIN DERROGATORIA

A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras publicada no Boletn Oficial da Provincia 299 o 31 de decembro de 1998

DISPOSICIN FINAL

A presente ordenanza fiscal, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios