Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA N11, REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DE ESCOLAS INFANTS DO CONCELLO DE ARTEIXO

Publicación provisional : 14-04-2009 BOP N 83 -- Publicación definitiva : 13-06-2009 BOP N 134
Redacción Aplicable desde 09-09-2016

Redacciones Redacciones
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
 - NDICE
 - Captulo I. Obxecto e mbito de aplicacin
 - Captulo II. Estructura Organizativa
 - Captulo III. Solicitude de praza e normas de matriculacin
 - Captulo IV. Calendario e horarios do servizo
 - Captulo V. Relacins cos pais, titores ou representantes legais
 - Captulo VI. Normas de sade, hixiene e nutricin
 - Captulo VII. Promocin da integracin
 - Captulo VIII. Asociacin de pais e nais
 - Captulo IX. A linguaxe
 - Captulo X. Fomento da igualdade dos nenos e nenas
 - Captulo XI. Dereitos e obrigas
 - Disposicins
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Na modificacin da ordenanzase dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

 ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo). 

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

 

 

 

   
  NDICE  
 

CAPTULO I: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN

Artigo 1.- Obxecto.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

Artigo 3.- Definicin

Artigo 4.- Finalidade

Artigo 5.- Obxectivos especficos

Artigo 6.- Contidos do Proxecto Educativo

CAPTULO II: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Artigo 7. - Dependencia

Artigo 8.- Organizacin das unidades

Artigo 9.- Estructura organizativa

Artigo 10.- A Direccin

Artigo 11.- Equipo tcnico

Artigo 12.- Persoal de atencin aos grupos

Artigo 13.- Titulacins do persoal

Artigo 14.- Persoal de Servizos

Artigo 15.- Consello de Centro

CAPTULO III: SOLICITUDE DE PRAZA E NORMAS DE MATRICULACIN

Artigo 16.- Solicitantes

Artigo 17.- Unidade familiar ou de convivencia

Artigo 18.- Renda per cpita

Artigo 19.- Criterios de valoracin

Artigo 20.- Procedemento de solicitude

Artigo 21.- Prazos de solicitude e adxudicacin

Artigo 22.- Solicitudes de unidades familiares ou de convivencia non empadroadas

Artigo 23.- Adxudicacin de prazas

Artigo 24.- Lista de espera

Artigo 25.- Reservas de praza

Artigo 26.- Procedemento de baremacin

Artigo 27.- Baremacins de especiais caractersticas

Artigo 28.- Comisin de baremacin

Artigo 29.- Funcins da Comisin de baremacin

Artigo 30.- Documentacin

Artigo 31.- Subsanacins

Artigo 32.- Resolucin

Artigo 33.- Tarifas

Artigo 34.- Modificacins de servizos

Artigo 35.- Apertura de expedientes individuais

Artigo 36.- Formalizacin de matrcula

Artigo 37.- Prazas de comedor

Artigo 38.- Prazas reservadas

Artigo 39.- Causas de baixa

CAPTULO IV: CALENDARIO E HORARIOS DO SERVIZO

Artigo 40.- Calendario e horarios xerais

Artigo 41.- Organizacins especiais

Artigo 42.- Horario de permanencia

Artigo 43.- Cambio de horario concedido

Artigo 44.- Perodo de peche e vacacins

Artigo 45.- Cumprimento de horarios

Artigo 46.- Autorizacins para a sada do centro

Artigo 47.- Normas xerais

CAPTULO V: RELACINS COS PAIS, TITORES OU REPRESENTANTES LEGAIS

Artigo 48.- Principios fundamentais

Artigo 49.- Informacin individual

Artigo 50.- Horarios de atencin

Artigo 51.- Periodicidade das reunins

Artigo 52.- Libro de reclamacins

CAPTULO VI: NORMAS DE SADE, HIXIENE E NUTRICIN

Artigo 53.- Obxecto

Artigo 54.- Normas xerais

Artigo 55.- Enfermidades infecto-contaxiosas

Artigo 56.- Enfermidade ou accidente no centro

Artigo 57.- Comunicacin de non asistencia por enfermidade

Artigo 58.- Administracin de medicamentos

Artigo 59.- Mens

CAPTULO VII: PROMOCIN DA INTEGRACIN

Artigo 60.- Necesidades educativas especiais

Artigo 61.- Integracin de persoas con discapacidade

CAPTULO VIII: ASOCIACIN DE PAIS E NAIS

Artigo 62.- rgano de participacin

Artigo 63.- Fins

Artigo 64.- Reunins

Artigo 65.- Normas de aplicacin

CAPTULO IX: A LINGUAXE

Artigo 66.- Tratamento lingstico

CAPTULO X: FOMENTO DA IGUALDADE DAS NENAS E NENOS

Artigo 67.- Promocin de actividades para a igualdade

Artigo 68.- Uso de material non discriminatorio

Artigo 69.- Fomento da interculturalidade, adquisicin de competencias en lingua estranxeira e coecemento e manexo de novas tecnoloxas.

CAPTULO XI: DEREITOS E OBRIGAS

Artigo 70.- Dereitos das persoas usuarias

Artigo 71.- Dereitos do persoal

Artigo 72.- Obrigas do persoal

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA

DISPOSICIN ADICIONAL CUARTA

DISPOSICIN ADICIONAL QUINTA

DISPOSICIN FINAL

ANEXOS:

ANEXO I: Baremo de aplicacin para a valoracin de solicitudes de acceso ao servizo de Escola Infantil Municipal

ANEXO II: Documentacin necesaria para a solicitude de praza

   
  Captulo I. Obxecto e mbito de aplicacin  
 

Artigo 1 .- Obxecto

A presente ordenanza ten por obxecto establecer a organizacin e funcionamento do servizo de Escola Infantil Municipal (EIM) do Concello de Arteixo.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

Constite o mbito de aplicacin da presente Ordenanza o servizo de Escola Infantil Municipal do Concello de Arteixo como equipamento de atencin primeira infancia (nenos/as de 3 meses a 3 anos) de estancia diurna temporal, segn os horarios de apertura estipulados efecto, organizados para a educacin e coidado dos/as nenos/as.

Artigo 3.- Definicin

O servizo das EIM constite un servizo municipal regulado que desenvolver a sa actividade educativa nos seguintes mbitos:

Identidade e autonoma persoal a travs do coecemento e desenvolvemento do seu propio corpo, as sas capacidades sensoriais e a sa afectividade.

O coecemento activo do entorno no que vive (obxectos, persoas, relacins).

A comunicacin e representacin a travs da iniciacin nas diferentes linguaxes que lle permiten / neno/a comunicarse e representar a sa propia realidade (linguaxe oral, linguaxe corporal, expresin plstica, relacins lxico-matemticas).

Os principios metodolxicos desde os que se traballa son os seguintes:

Enfoque globalizador

O xogo como principio de actividade

Ambiente de afectividade e seguridade.

Artigo 4.- Finalidade

O servizo de EIM un recurso organizado para o coidado dos/as nenos/as e que cumpre unha funcin eminentemente social e educativa, proporcionando s seus usuarios unha atencin que leve desenvolvemento harmnico e integral e compensacin das desigualdades sociais, econmicas e culturais, ademais de levar a cabo unha laboura de apoio funcin educativa da propia familia, vez que se facilita o acceso desta mundo laboral. Eso lgrase a travs dun programa global que garanta o pleno desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral dos/as nenos/as.

Artigo 5.- Obxectivos especficos

Son obxectivos especificos do servizo de EIM:

Promover e fomentar o desenvolvemento integral das nenas e nenos e a sa aprendizaxe de habilidades cognitivas e creativas.

Facilitar a conciliacin entre a vida familiar e laboral a travs da cooperacin cos pais, titores ou representantes legais.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, respecto, etc.

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Respectar a singularidade e diversidade de cada nena e neno.

Posibilitar a integracin progresiva dos nenos e nenas na cultura do seu medio.

Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actitudes e nas actividades diarias.

Facilitar a adquisicin progresiva de hbitos de orde, limpeza e conservacin dos materiais, facendo uso axeitado destes.

Facilitar a integracin das nenas e dos nenos con necesidades educativas especiais.

O proxecto educativo do centro debe desenvolver estes obxectivos.

Artigo 6.- Contidos do Proxecto Educativo

A EIM aplicar o Proxecto Educativo xeral no que se regulan e organizan dinmicas particulares de intervencin educativa, obxectivos da accin educativa e reas de actuacin, as coma os medios humanos, tcnicos e materiais para o seu desenvolvemento. En todo caso, deber reflectir os aspectos recollidos na lexislacin autonmica que regula os contidos mnimos do mesmo.

A programacin de actividades deber incluirse no Programacin Xeral Anual para cada curso que se remitir con anterioridade 1 de outubro de cada ano Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa para a sa validacin.

   
  Captulo II. Estructura Organizativa  
 

Artigo 7.- Dependencia

A EIM depende, administrativamente, da Concellera Relacins coa Comunidade Educativa do Concello de Arteixo. En todo caso, unicamente Concello corresponde exercer a representacin do centro ante outras entidades distintas local, debendo estipular en que persoa/as ou rganos delega as mesmas cando as o estime oportuno.

Artigo 8.- Organizacin das unidades

A relacin do Persoal de atencin directa as nenas e nenos ser, como mximo, a seguinte:

Unidades para nenos/as menores de 1 ano: 1/8

Unidades para nenos de 1 a 2 anos: 1/13

Unidades para nenos de 2 a 3 anos: 1/20

Artigo 9.- Estructura organizativa

A EIM obxecto deste regulamento dispor da seguinte estructura organizativa:

1. Direccin.

2. Equipo tcnico.

3. Persoal de atencin directa os nenos/as.

4. Persoal de servizos

Artigo 10.- A Direccin

Para a mellor xestin directa, o centro dispor da figura de director/a como representante do centro e responsable do seu correcto funcionamento. As sas funcins sern, como mnimo, as seguintes:

Xestin global do centro que incle control orzamentario, administrativo e mantemento.

Xefatura de todo o persoal adscrito ao centro.

Cumprir e facer cumprir as leis, disposicins vixentes, regulamento de rximen interior e cantas disposicins emanen dos rganos competentes na elaboracin de lexislacin a aplicar.

Elaborar a programacin xeral anual e a correspondente memoria anual da escola.

Autorizar actuacins extraordinarias para o normal desenvolvemento da escola.

Prestar atencin personalizada s persoas usuarias a travs do desenvolvemento da funcin educativa e da directiva.

Supervisin, coordinacin e cumprimento das actividades programadas

Convocatoria e presidencia de reunins de rganos colexiados, as como execucin e cumprimento dos acordos adoptados.

Exercer a garda dos menores ingresados no centro de acordo coa lexislacin vixente.

Remitir cantos informes lles sexan solicitados pola entidade municipal.

Artigo 11.- Equipo Tcnico

1. O equipo tcnico constitese como un grupo de traballo a travs do cal o persoal de atencin directa a nenos/as participa do proxecto integral da EIM. Este equipo estar integrado polo director/a, que actuar como coordinador/a, e polo persoal de atencin directa a nenos/as.

2. Son competencias propias do equipo tcnico:

Elabora-lo proxecto educativo e o proxecto curricular da EIM, e proceder sa modificacin en caso necesario.

Fixar os criterios para o seguemento e avaliacin destes documentos.

Establecer criterios xerais s que deben adaptarse as programacins de cada un dos grupos de idade.

Elaborar a memoria anual da EIM.

Desear actividades que esixan coordinacin entre os distintos grupos de idade.

Programar actividades cos pais dos nenos/as.

Elaborar os proxectos de regulamento de rxime interior da EIM.

3. O rxime de funcionamento do equipo tcnico establecerase nos regulamentos de rxime interior que se elaboren.

Artigo 12.- Persoal de atencin aos grupos: mestres e educadores

1. Cada grupo de nenos/as ter como responsable directo un educador que formar parte do equipo tcnico da EIM e, entre outras, ser o responsable de manter relacins cos pais, titores ou representantes legais dos nenos/as asignados seu grupo e, de ser o caso, supervisar persoal en prcticas que tean asignado.

2. Ademais das descritas, tamn sern funcins propias deste persoal as seguintes:

Colaborar na elaboracin e actualizacin do proxecto educativo e o proxecto curricular do centro.

Realizar as funcins educativas contempladas na lexislacin vixente para o ciclo.

Participar nas actividades de formacin permanente e na sa avaliacin.

Prestar especial atencin ao perodo de adaptacin.

Avaliar o funcionamento e organizacin da escola e propoer iniciativas para a mellora do seu funcionamento ante a direccin.

3. A asignacin dos responsables para os diferentes grupos recaer na direccin da EIM, logo de consulta ao equipo tcnico. A dita asignacin farase de acordo cos criterios establecidos no proxecto educativo da EIM, procurando que o responsable do grupo asuma o mesmo grupo de nenos/as anteriores.

4. A coordinacin e animacin da accin educativa ser realizada polas/polos mestras/mestres.

Artigo 13.- Titulacins do persoal

O Persoal de atencin directa a nenos/as ser o que estando en posesin da titulacin ou habilitacin correspondente realice funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no correspondente convenio colectivo, as como as que lle encomende a direccin da EIM.

Artigo 14.- Persoal de servizos

O Persoal de servizos est integrado polo persoal de cocia, limpeza, de servizos xerais, persoal auxiliar e persoal administrativo.

Este Persoal realizar as funcins que segundo a sa categoria profesional se establezan no correspondente convenio colectivo as como as que lle encomende a direccin da EIM.

Artigo 15.- Consello de Centro

A EIM contar como rganos colexiados co Consello de Centro, rgano que asumir a coordinacin xeral do centro, marcando as directrices e adoptando acordos procedentes, posibilitando, deste xeito, a participacin e colaboracin de tdolos colectivos implicados no funcionamento.

Estar composto, como mnimo, polos seguintes membros:

Director/a do centro que exercer a presidencia

Un representante do Persoal educativo

Un representante do Persoal de servizos

Un representante dos pais, titores ou representantes legais

Responsable poltico da Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa ou persoa na que delegue.

As sas funcins son, como mnimo, as seguintes:

Aprobar o proxecto de regulamento de rximen interior

Aprobar e avaliar a memoria anual de actividades

Aprobar o proxecto educativo e a programacin anual de actividades

Propoer entidade municipal cantas medidas consideren convintes para mellorar o funcionamento do centro.

   
  Captulo III. Solicitude de praza e normas de matriculacin  
 

Artigo 16.- Solicitantes

Podern solicitar praza na EIM durante os prazos estipulados efecto, as nenas e os nenos que renan os seguintes requisitos:

Estar empadroada a unidade familiar ou convivencial no concello de Arteixo con anterioridade inicio do prazo de presentacin de solicitudes. A Comisin de Baremacin valorar circunstancias especiais nas que s estea empadroado o menor cun dos proxenitores.

Ter nacido o/a aspirante a praza no momento de presentacin da solicitude

Idade mnima: ter cumplidos os 3 meses na data de inicio do curso (1 de setembro).

Idade mxima: non ter cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro do ano en que se solicita a praza

Non obstante, podern eximirse do lmite de idade dos 3 anos as nenas e os nenos con necesidades especficas de apoio educativo, logo da emisin do ditame do equipo de orientacin especfica do rgano competente da administracin autonmica, por peticin dos pais, ou representantes legais e a travs do centro onde soliciten praza.

Tamn podern solicitar praza aqueles que acrediten proximidade do posto de traballo EIM ainda que estas unidades familiares non estean empadroadas no termo municipal de Arteixo. Nembargantes, estas solicitudes estarn sometidas establecido no artigo 22 desta Ordenanza.

Artigo 17.- Unidade familiar ou de convivencia

Entenderase por unidade familiar a formada polos cnxuxes non separados legalmente e:

1. As fillas e os fillos menores, con excepcin dos que, con consentimento das nais e/ou dos pais, vivan independentes destes.

2. As fillas e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente, suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

3. As fillas e os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33%.

Nos casos de separacin legal ou cando non existise vnculo matrimonial, a unidade familiar estar formada polo pai ou nai e tdolos fillos e fillas que convivan con un ou outro e renan os requisitos descritos no pargrafo anterior e, si o caso, pola persoa que sexa parella de feito de calquera dos proxenitores que tea as fillas e fillos a cargo.

Entndese por familia monoparental o ncleo familiar composto por un nico proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que mantea unha relacin anloga conxugal e os fillos ou as fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

A determinacin dos membros da unidade familiar farase atendendo situacin existente a 31 de decembro de cada ano.

Artigo 18.- Renda per cpita

Entndese por renda per cpita mensual o resultado de dividir polo nmero de persoas que compoen a unidade familiar o cociente resultante de dividir entre 12 meses a suma dos ingresos totais da u.f. decir, o resultado de aplicar as seguintes frmulas:

Ingresos totais anuais da u.f. / 12 = ingresos totais mensuais da u.f.

Ingresos totais mensuais da u.f. / n membros da u.f. = renda per cpita mensual

No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar s efectos de clculos da renda per cpita.

Artigo 19.- Criterios de valoracin

As solicitudes valoraranse de acordo co baremo establecido efecto (Anexo I desta Ordenanza) no que se teen en conta as seguintes circunstancias:

Situacin sociofamiliar

Situacin laboral familiar

Situacin econmica

Artigo 20.- Procedemento de solicitude

As solicitudes para acceder s servizos que se prestan na Escola Infantil Municipal formalizaranse por escrito a travs de instancias dirixidas Alcalda-Presidencia da corporacin municipal, acompaadas de modelo oficial que para tal fin se pode recoller nas oficinas municipais, xuntando a documentacin sinalada no artigo 30 da presente Ordenanza reguladora.

Artigo 21.- Prazos de solicitude e adxudicacin

Os prazos que se establecen para os procedementos que a continuacin se detaian sern os estipulados pola administracin autonmica na correspondente orde que regule o procedemento de adxudicacin de prazas nas escolas infants 0-3, aprobndose posteriormente por resolucin da Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue e dando conta deles na vindeira Xunta de Goberno Local que se leve a cabo:

Renovacin de praza

Oferta de prazas para nova ocupacin

Solicitudes novo ingreso

Publicacin de lista provisional

Prazo de reclamacins

Publicacin lista definitiva

Formalizacin de matrcula

Os prazos anteriormente mencionados, podern ser modificados en circunstancias excepcionais e debidamente motivadas polo mesmo procedemento municipal.

Artigo 22.- Solicitudes de unidades familiares ou de convivencia non empadroadas

As solicitudes das unidades familiares ou de convivencia non empadroadas no termo municipal de Arteixo s se tern en conta finalizado o proceso de matricualcin se quedasen prazas vacantes e se algn dos membros acredita que o seu posto de traballo se atopa no termo municipal de Arteixo.

Aquelas unidades familiares que soliciten fra de prazo pasarn a formar parte da lista B.

Artigo 23.-Adxudicacin de prazas

A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin da puntuacin acadada segundo baremo establecido nesta Ordenanza reguladora (Anexo I).

En cumprimento da conciliacin da vida laboral e familiar, para a concesin de horarios solicitados teranse en conta os horarios laborais acreditados dos pais/titores cando coincidan co solicitado. No caso de que non se xustifique a necesidade de horario por necesidades laborais, as adxudicacins realizaranse segn dispoibilidade de prazas e respetando o baremo de puntuacin.

No caso de que se produza un empate na puntuacin total, o criterio preferente para a adxudicacin ser o regulamentado ao respecto pola administracin autonmica na correspondente orde que regule o procedemento de adxudicacin de prazas nas escolas infants 0-3.

Se un nivel se completa, o usuario quedar en lista de agarda ata que se produza unha vacante nos grupos nos que poida incluirse e que se definen na lexislacin de aplicacin.

Aquelas e aqueles solicitantes de praza que queden excludos por non acadar a puntuacin necesaria, podern solicitar ser derivados ao correspondente programa autonmico de axuda directa s familias para pagar unha praza nunha escola infantil de carcter privado.

Artigo 24.- Lista de espera

A efectos de axilizar a lista de espera, o procedemento para a inclusin na mesma o seguinte:

As persoas que soliciten praza nas datas regulares establecidas e non a obtean , pasarn lista de agarda A por orde de puntuacin. As prazas irn adxudicndose a medida que queden dispoibles nos grupos que lle correspondan ao menor respetando rigurosamente a orde.

As persoas que soliciten praza fra das datas regulares establecidas, formarn parte da lista de agarda B por orde de puntuacin e obtern praza no caso de que non se cubran cos solicitantes da lista de espera A.

Artigo 25.- Reservas de praza

As nenas e nenos que ingresen na EIM antes do 1 de febreiro de cada curso tern dereito reserva de praza durante o perodo que poidan permanecer no centro no mesmo horario que no momento da concesin inicial da praza e sempre que non se produzan variacins nas condicins iniciais que deron lugar primeira matriculacin.

Para a reserva de praza requisito imprescindible estar ao da no pagamento das cotas mensuais na data de presentacin da solicitude.

Para a renovacin aplicaranse os prazos estipulados no artigo 21 desta Ordenanza.

Artigo 26.- Procedemento de baremacin

Recibida a instancia xunto coa documentacin, procederase polos tcnicos responsables comprobacin dos datos aportados.

Se as solicitudes non estivesen debidamente cumprimentadas ou non se acompaasen da documentacin esixida, procederase segn o recollido no artigo 31 da presente ordenanza.

Se a solicitude presentada cumpre cos requisitos esixidos nesta normativa, e segundo o procedemento que se fixa, a Comisin de Baremacin nomeada efecto (composta polos membros que se especifican no artigo 28 desta Ordenanza) realizar a avaliacin das solicitudes segundo baremo e elaborar acta que ser trasladada Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior dacin de conta na vindeira Xunta de Goberno Local que se leve a cabo.

Contra a denegacin dos servizos recollidos na solicitude, o interesado/a poder interpoer os recursos e reclamacins estipulados na lexislacin vixente.

Artigo 27.- Baremacins de especiais caractersticas

En caso de urxencia motivada, e sempre que exista dispoibilidade de praza, ser a Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue quen decida a concesin ou denegacin dos servizos, dando conta na seguinte Xunta de Goberno Local que se rena.

Artigo 28.- Comisin de baremacin

A Comisin de baremacin estar constituida polos seguintes membros:

Presidente: Concelleiro/a de Relacins coa Comunidade Educativa ou persoa na que delegue.

Secretario: Secretaria Xeral do Concello ou persoa na que delegue.

Vocais:

Concelleiro/a rea de Benestar Comunitario ou persoa na que delegue.

Traballador/a Social do Equipo de Servizos Sociais.

Director/a da Escola Infantil Municipal.

Tcnico/a adscrito rea de Educacin

O presidente da Comisin poder solicitar asesoramento dos tcnicos municipais se as o considera oportuno.

Artigo 29.- Funcins da Comisin de baremacin

Garantir o bo funcionamento do proceso de admisin en aplicacin desta ordenanza.

Valorar as solicitudes e elaborar a relacin provisional de admitidos e listas de espera.

Determinar o nmero de vacantes para cada curso.

Determinar a asignacin de tarifas segn a presente Ordenanza e aplicacin da Ordenanza n 32 reguladora do Prezo Pblico.

Recabar dos solicitantes a documentacin adicional que se precise para a xustificacin das situacins e circunstancias derivadas

Informar as reclamacins que no seu caso se presenten.

Elevar informes Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior dacin de conta na Xunta de Goberno Local.

Artigo 30.- Documentacin

Ademais da instancia de solicitude, as interesadas e os interesados debern obrigatoriamente achegar a documentacin especificada no Anexo II desta ordenanza e que poder modificarse segundo o estipulado na correspondente orde que regule o procedemento de adxudicacin de prazas nas escolas infants 0-3 da administracin autonmica.

A falta de presentacin dalgunha da documentacin requerida dentro do prazo de solicitude establecido, supor a renuncia implcita a ser valorado no apartado correspondente do baremo aplicable.

A Comisin de baremacin poder solicitar calquera documentacin complementaria que considere necesaria para o clarexamento das circunstancias alegadas.

Artigo 31. Subsanacins

No caso de que a solicitude non rena os requisitos esixidos, o Concello, conforme o artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, requirir interesado por calquera dos medios establecidos legalmente, para que, nun prazo de 10 das, enmende os erros detectados, con indicacin de que, se as non se fixese, se ter por desistido na sa peticin, logo de resolucin en tal sentido.

Artigo 32.- Resolucin

As listas de admitidos e listas de espera, por orde de puntuacin, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello, no taboleiro de anuncios da EIM e na pxina web do Concello (www.arteixo.org).

As reclamacins presentaranse nas datas especificadas a tal efecto na presente Ordenanza Reguladora (artigo 21) acompaadas da documentacin que se considere necesaria.

Unha vez resoltas as reclamacins, procederase publicacin da relacin definitiva de admitidos e da lista de espera, coa puntuacin obtida en cada caso. A publicacin realizarase no taboleiro de anuncios do Concello, no taboleiro de anuncios da EIM e na pxina web do Concello (www.arteixo.org).

Os solicitantes admitidos debern formalizar a matrcula e achegar a documentacin complementaria nas datas habilitadas ao efecto.

As vacantes que se vaian producindo longo do curso sern cubertas por rigurosa orde de puntuacin entre os solicitantes da lista de agarda A e, no caso de esgotarse esta, da lista de agarda B, sempre tendo en conta que a cobertura realizarase tendo en conta os grupos de idade da EIM.

As unidades familiares non empadroadas s podern acceder s prazas vacantes unha vez esgotadas as listaxes de agarda formadas por unidades familiares empadroadas.

Artigo 33.- Tarifas

As tarifas vixentes son as recollidas na Ordenanza nmero 32 reguladora do Prezo Pblico pola prestacin de servizo pblico da Escola Infantil Municipal.

As interesadas e interesados recibirn comunicacin da tarifa mensual que debern abonar en funcin da aplicacin do prezo pblico segn os servizos concedidos.

Estas tarifas podern ser revisadas ao longo do curso sempre que concurran e se xustifiquen as variacins socioeconmicas recollidas na Ordenanza nmero 32 reguladora do Prezo Pblico pola prestacin de servizo pblico da Escola Infantil Municipal.

Artigo 34.- Modificacins de servizos

As modificacins no horario de asistencia ou de calquera outra circunstancia, ser solicitada por escrito concello. Ata o momento en que a entidade municipal resolva e notifique, non se producir a modificacin.

Artigo 35.- Apertura de expedientes individuais

No momento do ingreso do/a neno/a na EIM, abrirselles un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos de filiacin, sanitarios, enderezo e telfono para avisos en caso de urxencia, as como cantas circunstancias aconsellen unha atencin diferenciada.

Artigo 36.- Formalizacin de matrcula

Para formalizar a matrcula necesario que o/a neno/a naza con anterioridade 1 de xuo do ano de solicitude. A incorporacin escola producirase cando se tean cumpridos os 3 meses.

Entenderase formalizada a matrcula cando:

Se presenta a seguinte documentacin:

a) Certificado mdico do neno ou nena.

b) Carn de vacinacin actualizado.

c) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou documento equivalente.

d) Catro fotografas tamao carn.

e) Impreso de domiciliacin bancaria.

f) Autorizacin por escrito das persoas que poden recoller o/a neno/a.

g) Fotocopia do DNI ou doutro documento acreditativo da identidade das persoas autorizadas a recoller o/a neno/a.

Se non se presentase a devandita documentacin no prazo sinalado, terase por decado o dereito de praza obtida, logo de resolucin en tal sentido, perdendo, asimismo, o dereito de permanencia na lista de agarda.

Artigo 37.- Prazas para comedor

A adxudicacin das prazas de comedor realizarase entre as solicitudes que demanden dito servizo, dando prioridade a aqueles casos nos que ambos pais ou titores traballen ou presenten situacins asimilables, s unidades familiares monoparentais na mesma situacin ou aqueloutras situacins que, polas sas especiais caractersticas, fagan aconsellable a prestacin deste servizo pola especial necesidade de atencin neno/a. En calquera destes casos, as solicitudes tern prioridade sobre as daquelas unidades convivenciais que non xustifican necesidade, independentemente da puntuacin obtida en aplicacin do baremo xeral.

Para os/as nenos/as con renovacin de praza que xa dispoan do servizo de comedor, a adxudicacin producirase de xeito automtico se non se produciu ningunha variacin nas condicins que diron lugar primeira concesin. No caso de que non tivesen praza de comedor e se solicitase como novo servizo, a sa concesin estar supeditada xustificacin da necesidade por motivos laborais que sern debidamente acreditados.

Como norma xeral, os pais ou titores aportarn leite e biberns dos menores que precisen este tipo de alimentacin, non debendo abonar custos de comedor ata cumpridos os 6 meses, ags no caso de que se vare alimentacin con anterioridade a esa idade.

En todo caso, cando a nena/o neno non asista comedor sin previa notificacin de modificacin, por decisin unilateral da unidade familiar ou de convivencia, esta obrigatoriamente asumir os custos que se imputarn na facturacin mensual.

Artigo 38.- Prazas reservadas

A entidade municipal reservar un mximo do 5% das prazas totais das EIM distribudas nos distintos niveis para aqueles supostos que o requiran por presentar circunstancias socioeconmicas e familiares especiais.

Se fose necesario atender un caso urxente remitido desde os servizos sociais do concello, seguirase o procedemento sinalado nesta ordenanza, accedendo nivel que lle corresponda no caso de que existan prazas dispoibles ou que se determine segn proposta da Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior dacin de conta Xunta de Goberno Local, sempre con limitacin no tempo motivada e posterior formalizacin da adxudicacin definitiva cando se produza vacante no grupo de idade, si o caso. Sern considerados dentro desta tipoloxa de ingresos urxentes os seguintes:

As/os menores tuteladas/os pola Administracin correspondente.

As fillas / os fillos das mullerse que se atopen nunha casa de acollida e/ou sexan vtimas de violencia de xnero

Aqueloutros nos que concurran circunstancias socioeconmicas e familiares que requiran unha intervencin inmediata.

Artigo 39.- Causas de baixa

Causarn baixa aqueles menores admitidos nos que concurran algunha das seguintes circunstancias:

Renuncia voluntaria praza formulada polos pais, titores ou representantes legais presentada na entidade municipal.

Falta de asistencia centro ou uso dos servizos durante 15 das lectivos continuados ou 30 das alternos sin previo aviso nin causa xustificada. As xustificacins sern analizadas pola Comisin de Baremacin que estudar os informes achegados pola familia para o seu posterior traslado Alcalda Presidencia ou rgano no que delegue que resolver e dar conta Xunta de Goberno Local. En todo caso, as ausencias xustificadas non podern ser superiores a 2 meses, polo que, transcorrido dito prazo darase baixa definitiva ou xustificarase a permanencia cos informes preceptivos que correspondan.

Impago de das cotas mensuais sucesivas ou tres alternas calquera que sexa o curso escolar a que se refire a dbeda, sen prexuizo da reclamacin da dbeda polo procedemento regulamentariamente establecido.

Prazas que non se tean cuberto s quince das de iniciado o curso correspondente sin comunicacin expresa por parte da familia e sin causa xustificada.

Prdida da condicin de vecio do trmino municipal sempre que non concurra a situacin de proximidade de posto de traballo. Neste caso, a reserva de praza s ter vixencia para o curso en desenvolvemento.

Calquera cambio nas condicins que diron lugar a adxudicacin de praza e que supoan unha variacin sustancial destas. Si esta situacin se producira, debe notificarse de inmediato para a valoracin da nova situacin.

Por incumprimento reiterado das normas da EIM

Por incompatibilidade ou inadaptacin.

Por comprobacin de falsidade nos documentos ou datos achegados.

Cando non se entregue documentacin para a revisin e/ou clarificacin de datos nos prazos legalmente establecidos efecto previo requerimento expreso pola entidade municipal

O non disfrute pola /polo menor do mes de vacacins computado ste como total longo do curso.

Cada caso ser valorado pola Comisin de baremacin que escoitar s partes e analizar a documentacin que se achegue respecto. A decisin ser elevada Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior traslado Xunta de Goberno Local.

   
  Captulo IV. Calendario e horarios do servizo  
 

Artigo 40.- Calendario e horarios xerais

1. A EIM, como servizo cotin, prestar os seus servizos de luns a venres, sendo non lectivos os festivos nacionais, autonmicos e locais.

2. O horario da EIM de 7:30 h. a 20:30 h. de xeito ininterrompido

3. Os horarios de asistencia centro estructranse do seguinte xeito:

Horario de ma de 7:30 horas a 15:30 horas.

Horario escolar: como medida de apoio familia, ofrtanse as seguintes opcins de horario:

Opcin a): de 10:00 horas a 17:00 horas con comedor

Opcin b): de 10:00 horas a 17:00 horas sin comedor

Horario de tarde: de 15:30 horas a 20:30 horas.

Os/as nenos/as debern optar por unha das alternativas.

En todo caso, o Concello de Arteixo poder introducir modificacins atendendo a criterios de necesidade do servizo.

Artigo 41.- Organizacins especiais

Nos meses de xullo e agosto manterase, inicialmente, a atencin en horario completo (de 7:30 h a 20:30 h) sempre e cando a ocupacin do centro supoa un mnimo que permita realizar os axustes derivados das reduccins de horarios e asistencias e sempre que a demanda sexa suficiente para crear unha unidade internivelar (15 nenos de 0 a 3 anos). En caso contrario, os horarios de apertura adaptaranse de tal xeito que se poida cumprir o establecido, pechndose no caso de que se acredite a falta de asistencia para manter esa ratio.

En todo caso, en aplicacin da lexislacin vixente, en calquera momento longo do curso, de non existir demanda suficiente para formar grupos do mesmo nivel na ratio legalmente establecida, as nenas/os nenos podern ser agrupados sempre respetando as ratios permitidas (para nenos de 0-3 anos: 1/15).

Artigo 42.- Horario de permanencia

O horario mximo de permanencia dos nenos/as nas EIM ser, con carcter xeral, de oito horas diarias, ags causas excepcionais e convenientemente xustificadas, a valorar pola Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa do Concello de Arteixo, que poder amplialo.

Para a mellor adaptacins das nenas e dos nenos de novo ingreso, poderase establecer un horario reducido que se ampliar de forma progresiva, sin que supoa modificacin na tarifa.

A utilizacin do horario ampliado por parte do/a neno/a esixe que os pais ou titores presenten xustificacin documental da necesidade. En todo caso, sempre que as circunstancias familiares do/a neno/a o obriguen a permanecer na EIM mis das oito horas estipuladas, fomentarase que os pais titores ou representantes legais se fagan cargo do neno/a longo da xornada no tempo que dispoan libre, co fin de favorecer as relacins paterno-filiais.

Artigo 43.- Cambio de horario concedido

No caso de querer cambiar o horario inicialmente concedido, deber acreditarse documentalmente a necesidade e seguirase o procedemento establecido no Artigo 34 desta Ordenanza. En todo caso, a concesin depender da existencia de prazas vacantes no novo horario solicitado.

Artigo 44.- Perodo de peche e vacacins

A EIM establecer como non lectivos os festivos nacionais, autonmicos e locais.

Os das 24 e 31 de decembro a EIM pechar s 15 horas.

En todo caso, os menores debern disfrutar dun mes de descanso longo do ano distribuido segn conveniencia da familia. O incumprimento desta norma poder dar lugar a penalizacins.

Sern valoradas pola Comisin de baremacin as situacins familiares que acrediten a imposibilidade do cumprimento, sendo a decisin do rgano a que prevalece, podendo elevar Xunta de Goberno as medidas sancionadoras que considere que deben aplicarse.

Artigo 45.- Cumprimento de horarios

O horario de entrada-saida das nenas e dos nenos na EIM dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracin das actividades dos demais nenos/as e do normal funcionamento do centro. Nembargantes unha vez acordados coa EIM os horarios de entrada e sada dos nenos/as, as familias procurarn respectalos.

En caso de retrasos inxustificados e reiterados, a direccin da EIM est obrigada a adoptar as medidas oportunas pondoo en coecemento da entidade municipal a travs da Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa.

Artigo 46.- Autorizacins para a sada do centro

remate da xornada as nenas e os nenos sern entregados s seus pais, titores, representantes legais ou persoas debidamente autorizadas. Nos casos nos que estes autoricen direccin da EIM para entregar o/a neno/a a outra persoa, esta deber ser debidamente identificada.

Artigo 47.- Normas xerais

Se por diversos motivos a EIM permanecese pechada por un perodo superior a 15 das naturais, non se abonar a tarifa que corresponda.

A non asistencia da nena ou do neno durante un perodo determinado, mentras non se formalice a baixa correspondente, non supn a reduccin nin exencin do pagamento do prezo establecido, excepto nos casos das excepcins establecidas regulamentariamente.

   
  Captulo V. Relacins cos pais, titores ou representantes legais  
 

Artigo 48.- Principios fundamentais

1. A relacin cos pais, titores ou representantes legais, que deber ser fomentada pola direccin da EIM, ten como principais obxectivos:

-O intercambio de criterios educativos.

-A transmisin mutua de informacin sobre actitudes e comportamentos dos nenos/as.

-O compartir pareceres sobre incidentes, preocupacins, ilusins, actividades,

Artigo 49.- Informacin individual

Tras a consulta co equipo tcnico da EIM, a direccin poer en coecemento dos pais, titores ou representantes legais de cada menor unha informacin sobre a sa evolucin integral. Ter carcter semestral e realizarase en documento normalizado.

Artigo 50.- Horarios de atencin

As visitas dos pais, titores ou representantes legais das e dos menores realizaranse de conformidade co horario establecido pola direccin para tal fin, logo de ser odos os equipos tcnicos, sempre e cando non dificulte a boa marcha da EIM.

Artigo 51.- Periodicidade das reunins

Co fin de garantir a necesaria cooperacin cos pais, titores ou representantes legais dos menores, realizaranse reunins xerais e de grupo, segundo a natureza dos temas que se vaian tratar que tern lugar nas dependencias da EIM, logo da convocatoria por escrito. A periodicidade destas reunins ser a seguinte:

-Das reunins xerais, coincidindo co inicio e co remate do curso.

-Das reunins de grupo que se realizarn cada semestre.

En todo caso, a direccins da EIM informar por escrito principio do curso dos horarios de atencin e informacin s pais, titores ou representantes legais dos menores.

Artigo 52.- Libro de reclamacins

A EIM ter un libro de reclamacins disposicin das usuarias e usuarios. A direccin do centro poer en coecemento da Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa do Concello de Arteixo o contido das reclamacins de xeito peridico, ags nos casos en que se requira unha comunicacin inmediata.

   
  Captulo VI. Normas de sade, hixiene e nutricin  
 

Artigo 53.- Obxecto

As nenas e nenos teen un sistema inmunitario reducido, polo que enferman con facilidade. Neses casos, necesitan coidados e condicins especiais que desde a EIM non se poden levar a cabo. Por estes motivos, importante que as/os menores non asistan escola cando estean enfermos co fin de reducir as posibilidades de contaxio.

Artigo 54.- Normas xerais

As nenas e nenos debern acudir EIM en condicins correctas de sade e hixiene.

Tdolos nenos e nenas que usen cueiros debern traer un paquete e un bote de toallias, que deber repoerse cando sexa preciso. Sern cambiados na medida que o precisen.

Os nenos/as tern sempre unha muda completa de reposto.

Tdolos nenos e nenas que anden debern traer un mandiln, unha toalla, cepillo de dentes, crema e un vaso.

Os nenos e nenas debern levar roupa que lles permita moverse con comodidade

Co fin de velar polo benestar e sade dos menores, non se autorizar a entrada s nenas ou nenos que presenten as condicins temporais seguintes:

Presencia de parasitos (piollos, lendia,)

Fiebre

Diarrea

Erupcins da pel, excepto cando acompaen informe peditrico indicando que non son contaxiosas

Conxuntivite

Parasitosis intestinais (lombrices,)

Vmitos de repeticin

Tos persistente mucopurulenta nasal sin tratamento. Neste caso, poder asistir con xustificante do pediatra no que conste que se sigue tratamento ou que non contaxioso.

Artigo 55.- Enfermidades infecto-contaxiosas

Non sern admitidos na EIM as nenas e nenos que padezan enfermidades infecto-contaxiosas. A aparicin destas enfermidades deber ser comunicada polos pais, titores ou representantes legais direccin do centro que, a sa vez, o poer de inmediato en coecemento da Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa do Concello de Arteixo.

No caso de observarse sntomas dun proceso infecto-contaxioso nas nenas ou nenos na propia EIM, informarase direccin desta, e avisarase os seus pais, representantes legais ou titores, co fin de evitar a propagacin da enfermidade entre os demais menores. O reingreso centro s ser posible logo de transcorrido o perodo de contaxio e tras o informe mdico que acredite tal circunstancia.

Artigo 56.- Enfermidade ou accidente no centro

No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na EIM, despois das primeiras atencins in situ e, maior brevidade posible, poerase dita circunstancia en coecemento dos pais, titores, representantes legais da/do menor ou persoas debidamente autorizadas e, se o caso, garantirase que reciba a atencin mdica axeitada.

Artigo 57.- Comunicacin de non asistencia por enfermidade

Cando se produza a falta de asistencia EIM por un perodo superior a 3 das, debido a enfermidade ou outras circunstancias, os pais, titores ou representantes legais debern comunicar este feito direccin do centro, sin que este feito supoa a modificacin do prezo pblico a satisfacer polo servizo.

Artigo 58.- Administracin de medicamentos

Nos casos nos que se deban administrar tratamento mdico por enfermidade crnica non contaxiosa, debern ir acompaados da receita e informe mdico, actualizada data do tratamento na que constar o nome da nena ou do neno, o nome do medicamento e forma, dose e peridiocidade na administracin. Non se lles administrar ningunha medicacin que non vea acompaada, as mesmo, da autorizacin por escrito dos pais/nais titores ou representantes legais indicando as horas de administracin da dose correspondente.

S se tern en conta as pautas de medicacin establecidas por pediatras ou especialistas colexiados e non se admitirn as pautas de medicacin alternativa.

Artigo 59.- Mens

A EIM publicarn no taboleiro de anuncios e/ou facilitar os pais, titores, representantes legais da/do menor ou persoas debidamente autorizadas unha relacin quincenal dos mens previstos, os cales proporcionarn unha dieta sana, equilibrada e axeitada para os distintos grupos de idade.

A EIM prestar un especial coidado en atender os casos nos que as nenas e nenos, en razn das sas circunstancias persoais, deban recibir alimentos de forma ou en horarios especficos, sen prexuzo de que estes deban ser facilitados pola familia. De producirse esta situacin, achegarase informe mdico no que se faga constar con detalle o men que a nena ou neno debe seguir e a causa que o orixina. A comisin de baremacin poder esixir que o informe sexa emitido por un mdico da Seguridade Social. A Comisin de baremacin analizar a viabilidade deste tipo de atencin nena ou neno, sempre tendo en conta a incidencia no funcionamento xeral e na atencin os demais nenos e nenas.

En todo caso, esta situacin non supor ningunha variacin nas tarifas, polo que se aplicar o custo pola conta completa polo concepto de comedor.

En todo caso, non se atendern solicitudes de modificacin de mens por decisin da propia familia cando esta se produza de xeito arbitrario. A Comisin de baremacin poder estudiar e decidir no caso de que se produzan estas solicitudes.

   
  Captulo VII. Promocin da integracin  
 

Artigo 60.- Necesidades educativas especiais

A EIM promover, dentro das sas posibilidades, a integracin das nenas e dos nenos con necesidades educativas especiais, sempre e cando conten cos recursos materiais e humanos necesarios. Nestes casos requirirase o informe previo dos equipos de valoracin e orientacin correspondentes con indicacin do grao de discapacidade e a sa necesidade de integracin.

Artigo 61.- Integracin de persoas con discapacidade

A integracin de nenos e nenas con discapacidade fsicas, psquicas ou sensoriais estar supeditada existencia de condicins infraestructurais idneas e de persoal adecuado e suficiente. En ningn caso poder haber mis dun neno ou nena de integracin por aula. A efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como das.

Naqueles casos nos que se considere convinte prorrogar a estancia no centro por un perodo superior que corresponda por idade para unha atencin diferente polas especiais caractersticas da nena ou neno, debern achegarse informes de valoracin emitidos polos organismos autonmicos con competencia na materia para que a Comisin de Baremacin proceda segundo o establecido regulamentariamente.

   
  Captulo VIII. Asociacin de pais e nais  
 

Artigo 62.- rgano de participacin

A asociacin de pais e nais o rgano de participacin na vida do centro, tanto no relativo s programacins como no desenvolvemento de actividades. A sa constitucin e funcionamento fomentarase por parte da direccin.

Artigo 63.- Fins

Sen prexuzo do que establezan os seus propios estatutos, a asociacin promover os seguintes fins:

a) Defender os dereitos dos pais/nais titores ou representantes legais no relativo prestacin de servizos as nenas e nenos.

b) Colaborar coa direccin e co persoal da EIM para favorecer o desenvolvemento integral da poboacin atendida en todo canto supoa unha mellora da calidade na prestacin dos servizos.

c) Participar nas actividades educativas que se organizan de xeito peridico: festas escolares, (magostos, nadal, entroido...), contacontos, axudas na preparacin de materiais para o traballo dos nenos.

Para o desempeo destes fins a direccin da EIM prestar asociacin de pais e nais canta informacin relativa funcionamento do centro lle sexa requerida polos rganos de representacin desta.

Artigo 64. Reunins

A asociacin de pais e nais poder celebrar as sas reunins nas instalacins da EIM cando tean por obxecto os seus fins propios e non perturben o desenvolvemento normal das actividades. Para tal efecto, bastar a simple comunicacin direccin do centro da convocatoria da reunin con, polo menos, 48 horas de antelacin. As reunins debern celebrarse en horario de apertura do centro.

Artigo 65.- Normas de aplicacin

Para garantir a axeitada participacin dos pais, sern de aplicacin xeral as seguintes normas:

1. comenzo do curso a direccin da EIM informarn s rganos de representacin da asociacin dos programas e actividades que se desenvolvern, da normativa establecida en relacin co centro e cantos aspectos poidan resultar do seu interese.

2. No caso de discrepancias referentes a aspectos do funcionamento da EIM, a asociacin poder dar traslado delas Concellara de Relacins coa Comunidade Educativa do Concello de Arteixo.

Os pais, titores e representantes legais tern dereito a solicitar canta informacin precisen sobre a atencin recibida polos nenos e nenas.

   
  Captulo IX. A linguaxe  
 

Artigo 66.- Tratamento lingstico

Como norma xeral de funcionamento, potenciarase a lingua galega, que ser tamn a de normal funcionamento do centro en aplicacin da Lei 3/1983, de 15 de xuo, de Normalizacin Lingstica e da Ordenanza de Normalizacin Lingstica do Concello de Arteixo publicada en B.O.P. n 76 de 3 de abril de 1998.

   
  Captulo X. Fomento da igualdade dos nenos e nenas  
 

Artigo 67.- Promocin de actividades para a igualdade

A EIM programarn actividades para promover a igualdade entre os nenos/as e evitar os comportamentos e as actividades discriminatrias por razn de sexo. As ditas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e curriculares.

En todo caso, na medida do posible, aplicaranse os obxectivos e actuacins das distintas reas do Plan de Igualdade de Oportunidades das Mulleres implementado polo Concello de Arteixo.

Artigo 68.- Uso de material non discriminatorio

A EIM poer especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracins que se utilicen como instrumentos de traballo. As mesmo vixiarn que no uso da linguaxe se adopten expresins e formas non discriminatorias.

Artigo 69.- Fomento da interculturalidade, adquisicin de competencias en lingua estranxeira e coecemento e manexo de novas tecnoloxas.

A EIM prestar especial atencin fomento da interculturalidade como instrumento de superacin das desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

Do mesmo xeito prestar especial atencin adquisicin de competencias en lingua estranxeira e ao coecemento e manexo de novas tecnoloxas.

   
  Captulo XI. Dereitos e obrigas  
 

Artigo 70.- Dereitos das persoas usuarias

As nenas e nenos gozarn dos dereitos e libertades que lle atriba a lexislacin vixente, sendo, polo menos, os seguintes:

Acceder centro e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A consideracin debida no trato tanto por parte do persoal do centro como dos demais usuarios.

O sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e socio-familiar.

A realizar sadas exterior.

intimidade persoal.

A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a tdalas necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara sa integracin socio-familiar que ter como obxectivos prioritarios a sa proteccin, educacin e formacin.

A ser informados de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles .

A ser educados para a comprensin, tolerancia e convivencia democrtica, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de forma libre e persoal.

Artigo 71.- Dereitos do Persoal

O persoal gozar dos dereitos e libertades que lle atriba a lexislacin vixente, sendo, polo menos, os seguintes:

Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento do centro a travs dos rganos de participacin ou da direccin do centro.

Elexir, si o caso, os seus representantes para os rganos de participacin que se constitan.

Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento do centro e a atencin prestada s menores.

Desenvolver as sas funcins educativas segn o seu criterio persoal, sempre que se axuste s obxectivos e contidos da programacin do centro.

Dispoer dos instrumentos e medios necesarios para desenvolver as sas funcins axeitadamente.

Artigo 72.- Obrigas do persoal

Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o regulamento de rxime interior e normas de aplicacin no centro.

Velar polo respecto s dereitos dos menores recollidos na presente Ordenanza e aqueloutros recoecidos na lexislacin vixente.

Gardar estricta confidencialidade sobre os datos persoais dos menores a que tean acceso en razn das sas funcins.

O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

   
  Disposicins  
 

Disposicin adicional primeira

Correspndelle concelleira ou concelleiro da rea competente en materia de Relacins coa Comunidade Educativa, establecer a coordinacin entre a entidade municipal e a Escola Infantil Municipal. Tamn lle corresponde o nomeamento do tcnico que estime competente para tramitar as actuacins precisas para facer efectiva esta coordinacin.

Disposicin adicional segunda

Para un axeitado control do funcionamento da EIM, a direccin do centro deber presentar a documentacin requerida nos pregos de clusulas administrativas particulares e de prescricins tcnicas reguladoras da concesin do servizo pblico de escola infantil. O Concello poder solicitar canta documentacin complementaria considere necesaria para velar pola ptima prestacin do servizo.

Disposicin adicional terceira

Para o non previsto nesta Ordenanza, estarase disposto na lexislacin autonmica e estatal de aplicacin en vigor e no Regulamento de Rxime Interno da EIM.

Disposicin adicional cuarta

Facltase Alcalda-Presidencia ou rgano no que delegue do Concello de Arteixo a dictar cantas disposicins sexan necesarias para o desenvolvemento da presente Ordenanza reguladora.

Disposicin adicional quinta

A presente Ordenanza reguladora ser a base para a elaboracin e aplicacin do regulamento de Rximen Interno nos trminos que legalmente se establecen efecto.

Disposicin final

Para a aprobacin e entrada en vigor da presente Ordenanza estarase disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das Bases do Rxime Local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

BAREMO DE APLICACIN PARA A VALORACIN DE SOLICITUDES DE ACCESO ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Aplicarase o baremo e criterios de adxudicacin de praza establecidos anualmente na correspondente orde da consellera autonmica competente reguladora do procedemento de adxudicacin de prazas nas escolas infants (0-3).

ANEXO II

DOCUMENTACIN NECESARIA PARA A SOLICITUDE DE PRAZA

Fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo da identidade das/os nais/pais ou representantes legais segundo proceda.

Fotocopia do Libro de Familia completo ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situacin familiar.

Fotocopia do ttulo de familia numerosa.

No caso de nenas/os con discapacidade ou necesidades educativas especiais, informe do Equipo de Valoracin e Orientacin das Xefaturas Territoriais da Consellera competente na materia da Unidade de Atencin Temper segundo proceda.

Resolucin de acollemento.

Nos casos de non estar censada/o neste concello, pero algunha/algn dos proxenitores ou representante legal da crianza tea o seu posto de traballo nel, achegarse o certificado da empresa ou da institucin correspondente.

Certificacin correspondente no caso de que algn membro da unidade familiar estea afectado de discapacidade fsica, psquica ou sensorial, ou enfermidade que requira de internamento peridico ou padeza enfermidades crnicas ou outras afeccins alegadas polos membros da unidade familiar.

A condicin de familia monoparental acreditarase con fotocopia da sentenza de separacin, divorcio, nulidade ou medidas paterno-filiais.

Outros documentos se proceden, nos que consten incidencias familiares, econmicas e sociais susceptibles de puntuacin no baremo. Informe dos Servizos Sociais do Concello ou da administracin autonmica nos supostos de que sexa necesario por falta de acreditacin documental suficiente ou pola situacin especial en que viva a unidade familiar.

Copia da ltima nmina ou xustificacin da situacin laboral no momento da solicitude con especificacin da xornada laboral.

Certificacin expedida polo SEPE, acreditativa das prestacins percibidas, de ser o caso ou de estar incrita/o como demandante de emprego.

No suposto de profesionais liberais e autnomas/os, certificado expedido pola Administracin Estatal da Axencia Tributaria que acredite a alta no IAE e ltimo recibo do pagamento da cota Seguridade Social ou certificado da mutualidade profesional.

Copia cotexada da ltima declaracin da renda de todos os membros da unidade familiar. Para o suposto de que non se tea presentada, a/o interesada/o deber asinar a correspondente autorizacin ao Concello para obter da AEAT os datos de carcter tributario necesarios patra a determinacin da renda da unidade familiar. A estes efectos todas/os as/os membros con ingresos, que compoen a unidade familiar, debern asinar a dita solicitude.

No suposto de percibir pensin, certificado expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social ou da administracin autonmica pagadora da mesma.

Nos casos de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio considerase a renda de que exerza a garda e custodia da/o menor e as pensins compensatroia que perciba o cnxuse que a ostente e de alimentos das/os fillas/os ao seu cargo. No caso de non as percibiren, acreditarse esta circunstancia coa copia da reclamacin xudicial presentada ao efecto.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Na modificacin da ordenanzasedispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios