Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza fiscal n 8, reguladora da taxa por licenzas urbansticas

Publicación provisional : 21-03-1998 BOP N 65 -- Publicación definitiva : 21-03-1998 BOP N 65
Redacción Aplicable desde 21-03-2017

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artigo 2. - Feito impoible.
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. - Responsables.
 - Artigo 5. - Cota tributaria.
 - Artigo 6. - Tarifa.
 - Artigo 7. - Exencins.
 - Artigo 8. - Devengo.
 - Artigo 9. -Solicitude.
 - Artigo 10. - Rxime de ingreso.
 - Artigo 11. - Infraccins e sancins.
 - Disposicin Derradeira.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local , e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 20.4.h) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por licenzas urbansticas, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ao prevenido no artigo 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2. - Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 142 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, as como a sa normativa de desenvolvemento, e que tean que realizarse no trmino municipal, se axustan ao planeamento e lexislacin urbansticas e, no suposto de licenzas de primeira ocupacin, se a edificacin pode destinarse ao uso pretendido, se se axusta ao proxecto tcnico amparado por licenza e se cumpriron as condicins desta e os deberes urbansticos a ela vencellados.

2. Non estarn suxeitas a esta taxa as obras de mero ornato, conservacin e reparacin que se realicen no interior das vivendas, sempre e cando non precisen de licenza de acordo coa normativa urbanstica.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria:

a) Solicitantes da licenza ou que presenten comunicacin previa.

Solicitantes da respectiva licenza.

b) Executantes das instalacins, construcins e obras cando se procedera sen a preceptiva licenza.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte, os construtores e contratistas das obras, por imperativo expreso do artigo 23.2 b) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo), que virn obrigados o pagamento da Taxa e con eles entenderanse as actuacins municipais relativas xestin e cobro do tributo.

   
  Artigo 4. - Responsables.  
 

Sern responsables solidarios cos suxeitos pasivos os propietarios ou posuidores, ou, no seu caso, arrendatarios dos inmobles nos que se realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 5. - Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 6. - Tarifa.   redacciones
 

1. A conta da taxa, para as comunicacins previas, licenzas de edificacin, demolicin e primeira ocupacin ser o resultado de aplicar ao orzamento de execucin material ou, no seu caso, orzamento-memoria detallado, a tarifa sinalada:

CONCEPTO

TARIFA (%)

Obras de nova planta, ampliacin, reconstrucin ou mellora:

Vivendas unifamiliares

0,50

Vivendas plurifamiliares

1,00

Naves, locais e outras instalacins:

- ≤ 200 m2 de superficie construda

- > 200 m2 de superficie construda

0,50

1,00

Licenzas de primeira ocupacin

Vivendas unifamiliares

0,50

Vivendas plurifamiliares

1,00

Naves, locais e outras instalacins:

- ≤ 200 m2 de superficie construda

- > 200 m2 de superficie construda

0,50

1,00

Demolicin de construcins e movemento de terras:

1,00

Outras obras non descritas en apartados anteriores:

1,00

2.- A conta da taxa para os cambios de titularidade de licenzas de 60 .

3.- A conta da taxa por carteis visibles desde a va pblica de 15,00 /m2

   
  Artigo 7. - Exencins.  
 

No suposto de obras de rehabilitacin interior de vivendas ou de reforma de locais con destino a actividades industriais ou comerciais gozarn de exencin subxectiva aqueles contribuntes que acrediten no momento da solicitude estar en situacin legal de desemprego e non tean ingresos anuais computables superiores ao IPREM vixente en cada momento e referido a toda a unidade familiar.

   
  Artigo 8. - Devengo.  
 

1.Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para os efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin no Rexistro da oportuna solicitude da licenza urbanstica ou a comunicacin previa.

2. Cando as obras se iniciasen ou executasen sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal do expediente de reposicin da legalidade urbanstica.

   
  Artigo 9. -Solicitude.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza urbanstica presentarn, previamente, no rexistro xeral a oportuna solicitude, achegando proxecto tcnico visado polo Colexio Oficial respectivo, ou, no suposto de que a natureza do feito impoible non requira ou esixa proxecto tcnico, achegarase un orzamento-memoria detallado das obras a realizar.

As licenzas de obras menores por precedemento simplificado e actuacins comunicadas estarn o disposto na ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de servizo e da realizacin de obras menores no concello de Sada.

2. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto inicial deber poerse en coecemento da Administracin Municipal, achegando o novo orzamento ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 10. - Rxime de ingreso.  
 

1.- De acordo previsto no artigo 27 do Real Decreto lexislativo 2/2004, establcese o rxime de autoliquidacin da taxa, segundo o modelo establecido polo Concello. Para os efectos, o solicitante presentar, de xeito simultneo solicitude da licenza, xustificante de ter ingresado a cota tributaria correspondente.

2.- As autoliquidacins, unha vez comprobadas, tenrn natureza de liquidacin provisional

Unha vez rematadas as obras, e previa comprobacin dos servizos municipais, practicarase a liquidacin definitiva e, no seu caso, conxuntamente coa licenza de primeira ocupacin.

   
  Artigo 11. - Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e a sa normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin Derradeira.   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 26 de xaneiro de dous mil dezasete, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir de dita data, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios