Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA N 34, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS E OUTROS ANLOGOS

Publicación provisional : 08-07-2008 BOP N 156 -- Publicación definitiva : 08-09-2008 BOP N 207
Redacción Aplicable desde 03-06-2017

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.Concepto.
 - ARTIGO 2.Obrigados ao pagamento.
 - ARTIGO 3.Conta.
 - ARTIGO 4.Fixacin.
 - ARTIGO 5.Supostos de non suxeicin e beneficios fiscais.
 - ARTIGO 6.Reducins.
 - ARTIGO 7.Persoas obrigadas ao pagamento.
 - ARTIGO 8.Normas de xestin.
 - DISPOSICINS
   
  ARTIGO 1.Concepto.  
 

De conformidade co previsto nos artigos 41 e 127 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e en exercicio da potestade regulamentaria recoecida ao Concello de Arteixo, na sa calidade de Administracin Pblica Territorial, polos artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, establecese o prezo pblico por prestacin de servizos socioculturais, educativos, deportivos, recreativos e outros anlogos.

   
  ARTIGO 2.Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigadas ao pagamento do prezo pblico regulamentado nesta ordenanza, as persoas fsicas ou xurdicas que soliciten a prestacin dos servizos ou actividades descritos na presente ordenanza ou que procedan utilizacin das instalacins ou bens reflectidos no artigo seguinte.

   
  ARTIGO 3.Conta.  
 

1. A conta do prezo publico regulado nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte, para cada un dos distintos servizos ou actividades.

2. As tarifas deste prezo pblico sern as que figuran nos seguintes epgrafes:

1

Asistencia a espectculos no auditorio do Centro Cvico Cultural de Arteixo

1.1

Cachet entre 750 -2.500

3,00

1.2

Cachet entre 2.500 - 5.000

4,00

1.3

Cachet de mais de 5.000

6,00

1.4

Para aquelas actuacins culturais, recreativas ou anlogas, que revistan unha especial transcendencia polo cachet ou notoriedade dos/as artistas, o prezo poder ser fixado pola Xunta de Goberno Local, previo o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 8 da presente ordenanza.

1.5

Cando o/a artista o solicite, a xunta de goberno local poder autorizar que a actividade cultural ou anloga que realice poder ser representada nas instalacins municipais a risco e ventura do mesmo, financindose coa recadacin da entrada cuxos prezos sern os determinados no presente epgrafe.

2

Asistencia a actividades, obradoiros, cursos de formacin e campamentos

A efectos desta ordenanza, establcense as seguintes definicins:

Obradoiro: seminario para a aprendizaxe prctica dunha actividade creativa dirixido por persoal especializado a un grupo de persoas cunha duracin determinada

Campamento: actividade que ten como obxectivo facilitar s familias a conciliacin da vida familiar e laboral en perodos non lectivos, dentro de espazos formativos para a aprendizaxe dun lecer san

Curso de formacin: actividade de ensino dun conxunto de contidos dunha materia determinada

Actividade: conxunto de operacins ou tarefas realizadas por unha ou varias persoas que se desenvolven cara un obxectivo determinado, baixo unha programacin especfica e dirixidas por persoal especializado

2.1

Actividades de tempo libre

2.1.1

Campamentos ou albergues fra do termo municipal, por da

15,00

2.1.2

Actividades de formacin en estacins de esqu, inclundo viaxe, hospedaxe e manutencin, por da

60,00

2.2

Actividades extraescolares nos centros escolares

2.2.1

Actividades deportivas extraescolares (das horas semanais) por curso

2.2.1.1

Unha actividade

50

2.2.1.2

Das actividades

75

2.2.1.3

Tres actividade

110

2.2.1.4

Catro actividades

125

2.2.2

Actividades Educativas Extraescolares por curso

2.2.2.1

Actividades 1 hora semanal

25

2.2.2.2

Actividades 2 horas semanais

38

2.2.2.3

Actividades 3 horas semanais

55

2.2.2.4

Actividades 4 horas semanais

65

2.2.2.5

Actividades 5 horas semanais

80

2.2.2.6

Actividades 6 horas semanais

110

2.2.2.7

Actividades 7 horas semanais

120

2.2.2.8

Actividades 8 horas semanais

125

2.3

Escolas deportivas municipais

2.3.1

Escolas deportivas para menores de idade

2.3.1.1.

Dous das

50,00

2.3.1.2

Tres das

70,00

2.3.2

Escolas deportivas maiores de idade (18 a 65 anos)

2.3.2.1.

Dous das

70,00

2.3.2.2

Tres das

85,00

2.3.3

Escolas deportivas maiores de 65 anos

2.3.3.1

Dous das

20,00

2.3.3.2

Tres das

30,00

2.3.4.

Escolas deportivas de recuperacin funcional

2.3.4.1

Dous das

120,00

2.3.4.2

Tres das

150,00

2.4

Actividades sociais

2.4.1

Unha actividade

37,00

2.4.2

Das actividades

55,00

2.4.3

Tres actividades

80,00

2.4.4

Catro actividades

90,00

2.5

Outros servizos relacionados coa prctica educativa, deportiva, cultural, medioambiental ou social

2.5.1

Torneo ftbol sala Concello de Arteixo por edicin

600,00

2.5.2

Deporte na natureza dentro do termo municipal

2.4.2.1

Sendeirismo maiores de idade

5,00

2.4.2.2

Sendeirismo menores de idade

3,00

2.5.3

Deporte na natureza fora do termo municipal

2.5.3.1

Sendeirismo maiores de idade

15,00

2.5.3.2

Sendeirismo menores de idade

10,00

2.5.3.3

Outras xornadas deporte na natureza maiores de idade

25,00

2.5.3.4

Outras xornadas deporte na natureza menores de idade

12,50

2.5.4

Campamentos dentro do termo municipal

4 /da

2.5.4.1

Almorzo (incle madrugadores)

2,50 /da

2.5.4.2.

Xantar

4 /da

2.5.4.3.

Madrugadores

1,50 /da

2.5.4.4

Ludoteca

1,50 /da

2.5.5

Obradoiros e cursos entre 5 e 10 horas de duracin sen material especfico

5,00

2.5.6

Obradoiros e cursos de mis de 10 horas de duracin e inferior curso acadmico sen material especfico. Por cada hora adicional incremntase o prezo anterior na cantidade de

0,50

2.5.7

Obradoiros e cursos entre 5 e 10 horas de duracin con material especfico ou outras necesidades especiais

10,00

2.5.8

Obradoiros e cursos de mis de 10 horas de duracin e inferior curso acadmico con material especfico ou outras necesidades especiais. Por cada hora adicional incremntase o prezo anterior na cantidade de

1,00

2.5.9

Xuntanzas organizadas polo departamento de servizos sociais

6,00

2.5.10

Actividades para nenos/as menores de 3 anos por curso

25,00

2.5.11

Sadas socioculturais especficas fra do termo municipal dunha xornada de duracin

25,00

3

Escola municipal de msica

3.1

Por cada materia impartida, ao mes

12,50

   
  ARTIGO 4.Fixacin.  
 

1. O estabelecemento ou modificacin dos prezos pblicos corresponder Xunta de Goberno Local, respecto da determinacin de que actividades e servizos quedan gravados por prezos pblicos e as contas do gravame, en rxime de competencia delegada polo Pleno en uso das facultades previstas no artigo 47.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en relacin co artigo 23.2.b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

2. Toda proposta de fixacin ou modificacin dos prezos pblicos deber ir acompaada dunha memoria econmico-financeira, que xustificar o importe dos mesmos, o grao de cobertura financeira dos custes correspondentes e, no seu caso, as utilidades derivadas da realizacin das actividades e a prestacin dos servizos ou os valores de mercado que se toman como referencia.

3. No acordo de fixacin de prezos pblicos estabelecerase a data na que se empezar a esixir o prezo pblico novo ou modificado.

4. Os importes dos prezos pblicos aprobados daranse a coecer mediante anuncios no BOP e no taboleiro de edictos da Corporacin.

   
  ARTIGO 5.Supostos de non suxeicin e beneficios fiscais.  
 

Non estn suxeitas a este prezo pblico as actividades desenvolvidas polo CIM que tean como finalidade a promocin do asociacionismo das mulleres, a prevencin da violencia de xnero ou a difusin do principio de igualdade entre mulleres e homes.

Tampouco estn suxeitas ao pago deste prezo pblico as mulleres vtimas de violencia de xnero nin seus fillos/fillas, que participen nas actividades impartidas polo CIM, e tean acreditada dita situacin de violencia de xnero segundo documentacin requirida ao efecto.

Non estn suxeitos ao pago dos prezos pblicos, as persoas propostas desde o Departamento de Servizos Sociais, que participan activamente en programas de intervencin familiar ou inclusin social. O Departamento emitir informe individual para cada persoa proposta, que indique a idoneidade da sa participacin na actividade, obradoiro, campamento ou curso, as como os ingresos da unidade familiar e o programa no que est integrada.

   
  ARTIGO 6.Reducins.  
 

1. As tarifas fixadas para a entrada no auditorio tern unha reducin:

Do 25% para os colectivos de estudantes de ensinanzas homologadas; maiores de 65 anos e menores de 12 anos.

Do 20% se fora mercando un abono que incluir como mnimo tres funcins por semestre.

Do 20% a grupos de mis de 20 persoas

Do 25% a persoas con mobilidade reducida e a persoas con diversidade funcional con recoecemento de axuda de terceira persoa e ao seu acompaante

Para acollerse a ditas reducins, as persoas beneficiarias debern presentar documentacin que acredite a circunstancia especfica pola que se acolle a dita reducin

2. As tarifas fixadas para a Escola Municipal de Msica (EMMA) tern as seguintes reducins:

Unha reducin do 20% para o/a segundo/a e seguintes irmns, menores de idade e pertencentes mesma unidade familiar, matriculados/as na Escola Municipal de Msica.

Unha reducin do 25% para as/os membros acreditados da Banda de Msica de Santiago de Arteixo.

Se do resultado das anteriores operacins resulta unha cantidade con decimais, redondearase ate o seguinte decimal rematado en cinco ou cero.

3. Aplicaranse reducins, segundo as condicins estipuladas na presente ordenanza, para as seguintes actividades definidas no artigo 3 da ordenanza n. 34:

Apartado 2.2: actividades extraescolares centros escolares.

Apartado 2.5.4: campamentos dentro do termo municipal.

3.1. Persoas beneficiarias.

Podern acceder s reducins as persoas usuarias que cumpran as condicins que se especifican na presente ordenanza e que resulten admitidas nas actividades ou campamentos.

3.2. Requisitos.

Para ser beneficiario/a da reducin, os requisitos que debern cumprir son os seguintes:

Para acceder reducin nas actividades do apartado 2.2: actividades extraescolares centros escolares: estar matriculado/a en centros pblicos do termo municipal nos niveis de infantil e primaria.

Estar empadroados/as en Arteixo un proxenitor/a, titor/a e o/a menor que xera o dereito de reducin.

Ter abonado o prezo pblico (en pago nico ou fraccionado) regulado na ordenanza fiscal n. 34 para os conceptos nos que se inscriba.

Non superar a renda per cpita anual correspondente ao 100% do IPREM establecido anualmente computado para 12 pagas.

3.3. Porcentaxes de reducin.

Cando os ingresos de unidade de convivencia, computados en renda per cpita, non superen o indicado (100% do IPREM para 12 pagas), as persoas usuarias podern solicitar a reducin do importe dos prezos nas seguintes porcentaxes:

IPREM

PORCENTAXE DA REDUCIN

Inferior ao 50% IPREM

50%

Entre o 50% E o 80% IPREM

30%

Mis do 80% e ata o 100% IPREM

20%

3.3.1. Reducin nas actividades extraescolares:

As porcentaxes de reducin aplicaranse sobre o total do custo das actividades para as que se solicita reducin. En todo caso, establcese o lmite mximo de 5 horas de actividade extraescolar semanal. Este lmite aplcase conxuntamente con independencia das reas de execucin (deporttivas/educativas), computndose as horas totais de participacin, anda cando a inscricin se realice en distintos perodos ao longo do curso.

A solicitude da reducin poder formalizarse no prazo dun mes desde a data de formalizacin da inscricin computndose como tal a data de pago do prezo pblico correspondente (en pago nico ou fraccionado segn artigo 7 da presente ordenanza).

3.3.2. Reducin nos campamentos municipais:

Aplicarase a reducin sobre o custo total abonado para cada perodo de inscricin inclundo todos os servizos que se utilicen no campamento polas persoas usuarias.

3.4. Compatibilidade con outras axudas.

Esta reducin non ser compatible con outras axudas para a mesma finalidade concedidas por outra administracin ou organismos ou entidades pblicas ou privadas.

Tampouco sern persoas beneficiarias da reducin aquelas unidades convivenciais que tean recibido axuda do Departamento de Servizos Sociais do Concello de Arteixo para este concepto recollida no artigo 5.

3.5. Procedemento.

A reducin ser estimada previo informe tcnico conxunto dos departamentos de Deportes e de Educacin no que se faga constar as actividades nas que est inscrito/a, as horas semanais de execucin de cada unha, centro escolar no que participa e datos complementarios relativos xustificacin de ingresos da unidade familiar e do pago do prezo pblico.

O procedemento que se aplicar para a valoracin e concesin da reducin ser o seguinte:

Formalizacin de solicitude de reducin mediante instancia con entrada no rexistro municipal acompaada da documentacin acreditativa de ingresos da unidade de convivencia e documento de pago.

Comprobacin do cumprimento de requisitos polos servizos tcnicos dos departamentos de Deportes e Educacin e emisin de informe proposta remitido Intervencin municipal para fiscalizacin.

Elevacin Xunta de Goberno Local da proposta.

3.6. Xestin da reducin.

Unha vez concedida a reducin, procederase do seguinte xeito:

Cando a persoa beneficiaria tea abonado o prezo pblico completo da/s actividade/s: desde a entidade local procederase ao ingreso da conta da reducin na conta facilitada ao efecto polo solicitante.

Cando a persoa beneficiaria tea abonado o 50% de prezo pblico da/s actividade/s (artigo 7 da presente ordenanza): aplicarase a porcentaxe concedida de reducin para o pago do 2. prazo, debendo abonar o/a participante a conta pola diferencia, si o caso.

3.7. Unidade de convivencia.

Para os efectos de valoracin de solicitudes de reducin entenderase por unidade convivencial a formada polas seguintes persoas

Cnxuxes ou titores/as legais ou parellas de feito.

Fillos/as maiores e menores de idade que convivan no mesmo domicilio.

Ascendentes dos/as cnxuxes que convivan no mesmo domicilio.

Outras persoas con lazos familiares que convivan no mesmo domicilio.

Nos casos de separacin legal, divorcio ou cando non existise vnculo matrimonial, a unidade de convivencia estar formada polo pai ou nai e tdolos fillos e fillas que convivan con un ou outro e, si o caso, pola persoa que sexa parella de feito de calquera dos/as proxenitores que tea as fillas e fillos a cargo. Engadiranse as outras persoas descritas no apartado anterior (ascendentes, outros/as convivintes).

Para a condicin de familia monoparental entndese a formada pola nai solteira ou pai solteiro, con fillos ou fillas menores a cargo, que non mantean relacin de convivencia ou situacins de separacin/divorcio (acreditada mediante fotocopia compulsada do libro de familia e certificado de convivencia) sempre que a outra proxenitora non contriba economicamente ao sustento da persoa menor. dicir, entenderase cando formen parte dela unha nica persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que mantea unha relacin anloga conxugal e sempre que a outra proxenitora non contriba economicamente ao sustento da persoa menor.

3.8. Documentacin xeral a aportar.

1. Fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo da identidade das/os nais/pais ou representantes legais segundo proceda.

2. Fotocopia do libro de familia ou documentacin que o substita

3. Fotocopia do libro de familia numerosa actualizado, si o caso.

4. Declaracin das axudas e becas obtidas para finalidades relacionadas co mbito educativo doutros organismos ou institucins pblicas ou privadas.

5. Designacin de conta bancaria segundo modelo municipal existente ao efecto (DCB).

6. Impreso de autorizacin para a obtencin dos datos tributarios do ano fiscal que corresponda das persoas que integran a unidade familiar e con idade laboral. As persoas non obrigadas a declarar presentarn tamn a dita autorizacin. En todo caso, obriga e responsabilidade das familias estar ao corrente nos seus datos fiscais coa AEAT.

7. Nos casos de unins de feito con fillos ou fillas recoecidas, separacin ou divorcio, copias das sentenzas e do convenio regulador, as como xustificantes bancarios das aportacins econmicas establecidas. No caso de impagos, copia da solicitude de execucin de sentenza presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio das actuacins.

8. No caso de menores en situacin de garda e custodia compartida, aportaranse os xustificantes de ingresos de ambos proxenitores/as.

9. No caso de menores en situacin de acollemento, copia do certificado do organismo competente e, no seu caso, conta da remuneracin que se perciba.

10. Outros xustificantes de ingresos: as persoas non obrigadas a declarar achegarn a seguinte documentacin

a) Persoas traballadoras por conta allea: fotocopia das ltimas 6 nminas.

b) Pensionistas:

Xustificantes da pensin mensual.

c) Demandantes de emprego con prestacin:

Certificado de prestacins do SEPE dos ltimos 6 meses.

d) Demandantes de emprego sen prestacin:

Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego que deber ter unha antigidade mnima dun mes anterior data de convocatoria.

Certificado do SEPE no que conste que non perceptor/a de prestacins nos 6 meses anteriores data de convocatoria

e) Persoas perceptoras de RISGA:

Xustificante da conta mensual actual.

Copia do documento de notificacin da concesin.

   
  ARTIGO 7.Persoas obrigadas ao pagamento.  
 

1. O pagamento de dito prezo pblico efectuarase:

a) Para as tarifas sinaladas no artigo 3, apartado 2, epgrafe 1 (asistencia a espectculos no auditorio do Centro Cvico Cultural de Arteixo), no momento de retirar a entrada ou abono correspondente.

b) Para as tarifas sinaladas no artigo 3, apartado 2, epgrafe 2.1 (Actividades de tempo libre), no momento de ter concedida a aceptacin preceptiva e sempre con anterioridade ao inicio da prestacin do servizo, autoliquidando o importe segundo modelo estabelecido ao efecto.

c) Nas actividades extraescolares impartidas nos centros escolares (artigo 3, apartado 2, epgrafe 2.2), o prazo lmite do pagamento ser con anterioridade ao inicio das actividades, nos prazos fixados dende as Concelleras de Deportes e Educacin. Porn, poder formalizarse dito pagamento fora do prazo anterior, sempre que iniciadas as actividades, existan prazas vacantes e a incorporacin do neno/a sexa solicitada polos seus titores/as legais, incorporndose actividade no momento de ter efectuado o pagamento do presente prezo pblico.

Cando o prezo a abonar pola unidade familiar sexa superior a 50 , o pagamento poder ser rateado en dous prazos, previa peticin da persoa interesada, quedando establecida a segunda quenda do 1 ao 20 de febreiro.

O non pagamento do segundo prazo xerar a baixa inmediata do neno/a na actividade correspondente.

d) Nas actividades contempladas no artigo 3, apartado 2, epgrafe 2.3 e 2.4 e 2.5 o pagamento realizarase con anterioridade ao inicio das actividades, nos prazos fixados polas concelleras correspondentes

Cando o inicio da participacin nas actividades contempladas no artigo 3, apartado 2, epgrafe 2.3 e 2.4 se produza con posterioridade data de inicio das actividades, os prezos ratearanse proporcionalmente, calculndose segundo os trimestres naturais, includo o presente, que faltan para rematar o curso.

e) O pagamento do prezo da escola municipal de msica realizarase trimestralmente, rateando o seu importe cando as clases deran comezo con posterioridade ao 1 de outubro. Se do resultado da anterior operacin resultara unha cantidade con decimais, redondearase at o seguinte decimal rematado en cinco ou en cero.

O ingreso correspondente a cada trimestre deber facerse efectivo no prazo de 15 das dende o inicio do trimestre natural, ags o primeiro trimestre que ser no prazo de 15 das desde que se tiveran iniciadas as clases.

   
  ARTIGO 8.Normas de xestin.  
 

1. A non asistencia s actividades contempladas nesta ordenanza non xerar persoa obrigada pagamento, dereito de devolucin dos prezos abonados, ags que se produza algunha das seguintes situacins:

a) Que a actividade, obradoiro, curso ou campamento, tivera alteracins na sa organizacin, por causas imputbeis a Administracin.

b) Que a actividade, obradoiro, curso ou campamento non chegara a desenvolverse por causas imputbeis a esta Administracin.

2. Unha vez que sexa solicitada por escrito ante esta Administracin a baixa na escola municipal de msica, deixaran de emitirse os recibos correspondentes aos trimestres que resten para rematar o curso escolar.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

O prezo da actividade estipulada no artigo 3, apartado 2, epgrafe 2.5.1. (torneo ftbol sala Concello de Arteixo) ter un incremento dun 10% anual.

DISPOSICIN FINAL

O presente texto normativo regulador do prezo pblico pola prestacin de servizos socioculturais, educativos, deportivos, recreativos e outros anlogos consta de 8 artigos, unha disposicin adicional e unha disposicin final.

A presente modificacin foi aprobada provisoriamente polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 27 de abril de 2017, entrando en vigor unha vez publicado o texto modificado no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de 15 das previsto no artigo 70 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios