Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DO USO DO SOLO E DO SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS DO CONCELLO DE ARANGA

Publicación provisional : 14-09-2017 BOP N 175 -- Publicación definitiva : 06-11-2017 BOP N 210
Redacción Aplicable desde 07-11-2017

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANISTICAS
 - CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS
 - CAPTULO II.COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
 - CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES
 - CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE
 - TTULO IV.CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES
 - TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exerccicio, que incorpora ao Dereito espaol aquela, pretenden facilitar a liberdade de establecemento dos prestadores e a libre prestacin de servizos, simplificando procedementos.

As mesmo, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio modifica o artigo 84 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Rxime Local, engadindo aos sistemas clsicos de intervencin na actividade dos cidadns por parte das entidades locais, o da comunicacin previa ou declaracin responsable e o sometemento ao control posterior ao inicio da actividade.

Por iso o Real Decreto 2009/2009, do 23 de decembro, modifica o Regulamento de Servizos das Entidades Locais de 1955 de forma que o seu artigo 22.1 que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercantis, queda redactado da seguinte maneira: A apertura de establecementos industriais e mercantis porder suxetarse aos medios de intervnecin municipal, no termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxiem local e na Lei 17/2009 sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio. Isto debido necesidade de adecuar o contido de este Regulame nto ao novo rxime que introduce a comunicacin previa ou comunicacin responsable como mecanismo ordinario de intervencin no mbrito local xunto coas licenzas.

Posteriormente, a Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economa Sostible, volve a modificar a Lei 7/1985, Reguladora das Bases do rxime local, engadindo un novo artigo 84.bis que establece que con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo, se ben mantn este mesmo control previo para aquelas actividades que afecten proteccin do medio ambiente o del patrimonio histrico artstico, a seguridade ou sade pblica o que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

Os ltimos cambios normativos, tanto na lexislacin estatal como na autonmica, determinan a necesidade de atender o novo rexime xurdico das actividades e apertura de establecementos, asi como os acctos de edificacin e uso do solo.

As a Lei estatal 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos elimina, por un lado, todos os supostos de autorizacin o licenza municipal previa motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no seu anexo de menos de 300 m2 de superficie, e, por outro lado, extende esta flexibilizacin tamen as obras ligadas ao acondicionamento de estos locais que non requiran a redaccin de proxecto de conformidade coa Lei 38/1999, de Ordenacin da edificacin, como as sinala o seu artigo 3.

Posteriormente, na mesma lnea, a Lei autonmica 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia ven a establecer un marco mis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa e para a exeucin dos actos de uso do solo e subsolo sen control a priori, modificando a Lei 9/2002, de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia.

Nesta ltima lei vense a establecer un novo rxime xurdico para Galicia no que ao exercicio de actividades e realizacin de obras se refire, de tal xeito que para unhas e outras establecese como rxime xeral de control o da comunicacin previa, deixando para supostos excepcionais o requerimento de licenza municipal.

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, de solo de Galicia consolida a comunicacin previa como rexime xeral de intervencion administrativa, mantendo a necesidade de licenza nicamente para os casos determinados na lei.Idntica normativa reitera o Decreto 143/2016 de 22 de setembro que regula o Regulamento da lei.

O Decreto 144/2016 de 22 de setembro aproba o Regulamento nico de regulacin integrada de actividades econmicas e apertura de establecementos tanto de actividades incuas como de actividades clasificadas e espectculos pblicos e actividades recreativas, que se dita ao amparo da disposicin ltima sexta da Lei 9/2013 e impone a obriga de aprobar unha ordenanza nica de regulacin integrada para o exercicio de actividades econmicas, establecendo que os concellos fixarn, para os supostos de comunicacin previa os procedementos de comunicacin necesarios e de verificacin posterior do cumprimento dos requisistos exisidos legalemnte. En tanto non se aprobe esta ordenanza, ser de aplicacin subsidiaria o Ttulo V do regulamento.

Neste novo contexto fase necesario crear un marco xurdico municipal que regule os procedementos para os novos medios de intervencin administrativa, determinadndo actividades e actos de uso do solo e edificacin que quedarn exclusis dos mecanismos de controal que con carcter xeral establece o artigo 84.bis da Lei 7/1985 de 2 de abril. Crear un novo marco xurdico que d resposta e desenrolo ao novo rxime das comunicacins previas tanto de obras como de actividades.Este un dos obxectivos da presente ordenanza municipal, dando resposta ao artigo 25 da Lei 9/2013, ao artigo 142 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, do artigo 360 do Decreto 143/2016, ao artigo 5 da Lei 12/2012 e ap artigo 28.2 da Lei 13/2010, do Comercio interior de Galicia, na redaccin dada pola citada Lei 9/2013, que ven a requerir aos concellos o establecmento e planificacin dos procedementos de comunicacin ncesarios, asi como os de veritifacin posterior dos requisitos precisos e dos elementos e circunstancias postas de manifesto polo interesado a travs da comunicacin previa.

Pero non o unico obxectivo da ordenanza, tamn se pretende regular os procedementos de intervencin a priori, e dicir, os supostos nos que se requira licenza municipal tanto para o uso do solo e subsolo como para o exercicio de actividades. Trtase de regular nun mesmo texto normativo municipal, dentro das competencias do concello, os procedementos de intervencin administrativa de maneira integral, das obras, actividades e aperturas , a efectos de alcanzar unha maior claridade e seguridade xurdica.

A Ordenanza estrutrase en cinco Ttulos divididos sa vez en captulos e estes, no seu caso, en Seccins.

O Ttulo I leva como epgrafe Disposicins Xerais e o seu contido determinar o obxecto, os distintos rximes existentes e as normas comns aos mesmos.

O Ttulo II refrese aos distintos actos de uso do chan e do subsolo ou obras, xa sometidos a licenza (captulo I) xa sometidos ao rxime de comunicacin previa (captulo II).

O Ttulo III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, xa sometidas ao rxime de comunicacin previa (Captulo I) xa sometidas ao rxime de licenza (captulo II).

O Ttulo IV regula o procedemento de control posterior tanto sobre obras como sobre actividades.

E o Ttulo V refrese reposicin da legalidade e ao rxime sancionador.

Completa a sa regulacin con das Disposicins Adicionais, unha Transitoria, unha Derogatoria e outra Final.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1..OBXECTO.

1..A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin, control da legalidade e inspeccin municipais dos actos do uso do solo e subslo de natureza urbanstica e das actividades que se implanten e desenrolen no termo municipal de Aranga.

2..Exclense do mbito de aplicacin desta ordenanza as actividades de venta ambulante que se rexirn porla sa ordenanza municipal.

ARTIGO 2..RXIME.

1..Os actos de uso do solo e subsolo quedan sometidos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa, excepto naqueles casos nos que esta ordenanza o u a lexislacin en vigor requiran que se solicite e obtea licenza municipal previa.

2..A implantacin e desenvolvemento de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica o de servizos estarn suxeitos presentacin dunha comunicacin previa no concello de Aranga, excepto naqueles casos en que esta ordenanza o la legislacin en vigor requieran que se solicite y obtenga una licencia de apertura o de actividad municipal previa.

3..Naqueles casos en que a actuacin pretendida requira dalgunha autorizacin, cualificacin ou informe favorable doutra Administracin Pblica distinta da municipal, esixible pola lexislacin sectorial de aplicacin, a comunicacin previa ou o outorgamento da licenza municipal requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente da devandita autorizacin, cualificacin ou informe.

ARTIGO 3..DEFINICINS.

1..Nos termos da lexislacin vixente e para os efectos desta ordenanza entndese por:

1) Licenza: acto administrativo regrado polo que o rgano municipal competente, tras a comprobacin do cumprimento das condicins establecidas pola normativa de aplicacin, autoriza actos de uso do chan e/ou do subsolo ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) Comunicacin previa: documento mediante o que os interesados poen en coecemento do Concello de Aranga os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade, de acordo co establecido nos artigos 66 e 68 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas,, ao que acompaarn a documentacin acreditativa do cumprimento da normativa que resulte de aplicacin.

2..As licenzas ou comunicacins previas recibirn o nome de urbansticas cando tean por obxecto actos de ocupacin, edificacin e uso do chan e do subsolo e de actividade cando tean por obxecto a instalacin e o exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos e a apertura de establecementos destinados a este tipo de actividades, inclundo a rganizacin e celebracin de espectculos pblicos e actividades recreativas.

ARTIGO 4..OBRAS E ACTIVIDADES DE PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PBLICO.

1..Cando se pretendan realizar por particulares actos de uso do chan e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico que non sexa municipal, esixirase igualmente licencia ou comunicacin previa independentemente das autorizacins ou concesins que sexa pertinente outorgar por parte da Administracin titular do dominio pblico.

Estas autorizacins ou concesins debern de acompaar solicitude de licenza municipal ou comunicacin previa que, no seu caso, se presente e sern necesarias para que estas pidanse tramitar ou producir efectos.

2..Cando se pretendan realizar actos de uso do chan e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico municipal e estivesen suxeitos a concesin administrativa, se no procedemento de outorgamento desta concesin constatouse a adecuacin do proxecto normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, as licenzas urbansticas e de actividade e os efectos das comunicacins previas entenderanse concedidas e producidos, respectivamente, coa propia resolucin que outorgue a concesin administrativa.

3..Cando os actos de uso do chan e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio pblico municipal impliquen un uso comn especial sometido a licenza ou autorizacin municipal segundo o Regulamento de Bens das Entidades Locais, o outorgamento da licenza urbanstica ou de actividade implicar a concesin da licenza ou autorizacin para a ocupacin do dominio pblico.

Se os actos de uso do chan e do subsolo ou actividades a realizar en dominio pblico municipal estn sometidas ao rxime de comunicacin previa, terase que solicitar previamente a licenza para usar o devandito dominio pblico e unha vez obtida terase que achegar documentacin que acompae comunicacin previa.

ARTIGO 5..ERRO NA CALIFICACIN DO ESCRITO PRESENTADO.

1..O erro na cualificacin do escrito presentado pola persoa interesada sobre a eleccin do procedemento de sometemento a licenza de comunicacin previa non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido dedzase o seu verdadeiro carcter. O Concello notificar ao interesado sobre tal circunstancia e, no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2..Cando a persoa interesada presentase no Concello unha comunicacin previa, sendo o rxime aplicable o da licenza, advertirselle que non poder efectuar a obra ou iniciar a actividade ata que obtea a preceptiva licenza. Se iniciase a obra ou a actividade requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3..Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza cando o rxime aplicable o da comunicacin previa, notificarselle para sinalarlle tal feito e para que presente, no seu caso, a documentacin correspondente, non podendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade en tanto non presente a mencionada documentacin.

ARTIGO 6..CONSULTA PREVIA.

1..Os particulares podern presentar solicitudes de consulta previa do rxime e das condicins urbansticas aplicables a unha leira determinada, edificacin ou local, as como dos actos de uso do chan e subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitacin aplicable para a actuacin de que se trate.

Igualmente poderase formular consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompaar dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as caractersticas xerais da actividade proxectada e do inmoble no que se pretenda levar a cabo ou da obra que se pretende executar.

2..Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificacin a solicitude deber de vir acompaada da referencia catastral da mesma para a sa correcta identificacin.

3..Sobre a consulta exposta emitirase informe polo Servizo de urbanismo que sinalar a clase e cualificacin do chan que corresponda leira, polgono ou sector de que se trate, os usos e intensidades que tean atribudos polo plan, os parmetros urbansticos que sexan de aplicacin e, no seu caso, os requisitos esixidos e a documentacin para achegar para a execucin dunha obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4..A consulta ser contestada nun prazo mximo dun mes, unha vez presentada no rexistro municipal a solicitude.

5..O sentido da resposta s consultas formuladas non ter carcter vinculante para a Administracin.

ARTIGO 7..ACTOS NON SUXEITOS A LICENZA Ou COMUNICACIN PREVIA.

Non ser esixible licenza ou comunicacin previa nos seguintes supostos:

As parcelaciones urbansticas e calquera acto de divisin de parcelas efectuadas a travs de proxectos de compensacin, reparcelamento, equidistribucin ou normalizacin de predios.

A demolicin de construcins declaradas en runa a travs do pertinente expediente contraditorio, sen prexuzo da redaccin dun proxecto tcnico para a sa execucin se a entidade das obras de demolicin requreo.

As obras de apontoamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que pola entidade das obras esxase solicitude de licenza ou presentacin de comunicacin previa acompaadas do correspondente proxecto tcnico.

As obras derivadas de resolucins recadas en expedientes de reposicin da legalidade urbanstica que non impliquen demolicin total ou parcial.

As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

As actuacins urbansticas promovidas polo Concello de Aranga no seu propio termo municipal que se entendern autorizadas polo acordo de aprobacin do proxecto logo da acreditacin no expediente do cumprimento da normativa de aplicacin.

As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou de ordenacin do territorio.

ARTIGO 8..SITUACINS XURDICAS PRIVADAS.

As licenzas e as comunicacins previas producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre leste e as demais persoas.

O ttulo habilitante que supn a concesin dunha licenza ou unha comunicacin previa para a realizacin dunha obra ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo do de terceiros.

   
  TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANISTICAS  
 

   
  CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS  
 

SECCIN 1..ACTOS SUXEITOS E RXIME XURDICO DAS LICENZAS

ARTIGO 9..ACTOS SUXEITOS A LICENZA.

Estarn suxeitos a licenza municipal urbanstica,sen prexuzo das autorizacins que sexan procedentes segundo a lexislacin sectorial aplicable, os seguintes actos:

a) Os actos de edfificacin e uso do chan e subsolo que, en consonancia coa normativa xeral de ordenacin da edificacin, precisen de proxecto de obras de edificacin.

b) As intervencins en inmobles declarados bens de interes cultural ou catalogados polos seus singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

c) As demolicins exepto as derivadas de resolucionesde expedientes de restauracin da legalidade urbanstica.

d) Os muros de contencin de terras cando a sa altura sexa superior ou igual a metro e medio.

e) Os grandes movementos de terras e as explanaciones.A estes efetos non se considerasen grandes movementos de terras os que tean por finalidade o movemento superficial das terras para levar a cabo atuaciones directamente vinculadas on explotacin agraria.

f) As parcelaciones, segregacins e outros actos de divisin de terreos en calquera clase de chan, cando non formen parte dun proxecto de compensacin ou reparcelamento.Exceptanse as parcelaciones, segregacins ou divisins de terreos cando sexan consecuencia da aprobacin dun proxecto de compensacin, reparcelamento ou expropiacin, consecuencia da execucin de infraestruturas e dotacins pblicas ou consecuencia do outorgamento polo plan de distinta clasificacin ou cualificacin da parcela de orixe.

g) A primeira ocupacin dos edificios.

h) A implantacin de calquera instalacin residencial xa sexa provisional ou permanente.

i) A curta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica e en todo caso cando dita orta derive da lexislacin de proteccin de dominio pblico exepto as autorizadas en chan rstico polos rganos competentes en materia forestal.

j) Calquera outro acto que se sinale a travs dunha disposicin legal.

ARTIGO 10..FINALIDADE DAS LICENZAS URBANSTICAS.

1..A licenza urbanstica ten por finalidade comprobar que os actos relacionados no artigo anterior axstanse ao ordenamento urbanstico vixente, se o aproveitamento proxectado axstase ao susceptible de apropiacin e se as obras e usos proxectados renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2..Non se poder iniciar a execucin das obras ou dos actos pretendidos en tanto non se obtea a preceptiva licenza.

ARTIGO 11..ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza urbanstica non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, s condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proyectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANSTICAS

ARTIGO 12..SOLICITUDE DE LICENZA.

1..Os procedementos de tramitacin das distintas licenzas urbansticas iniciaranse mediante solicitudes cuxos modelos oficiais publcanse na sede electrnica municipal.

A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

2..A presentacin das solicitudes e documentacin requirida, atendendo ao establecido no artigo 353 do Decreto 143/2016 de 22 de setembro, deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Comn das administracins Pblicas ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin efectase en soporte papel o proxecto tcnico que se achegue, se que este fose necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do cidadn para o acceso desde o concello.

3..Cando se precise para a solicitude de licenza proxecto tcnico este ser completo entendendo por tal o que contea o contido tanto do chamado proxecto bsico como o de execucin.

ARTIGO 13..TRAMITACIN.

1..As solicitudes de licenzas urbansticas tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2..A solicitude de licenza s comezar a producir efectos desde o momento en que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 14..SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

1..Se os servizos municipais detectasen omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude ou na documentacin presentada, xa no momento da sa presentacin xa posteriormente, requirirase ao solicitante para que no prazo de dez das complete, emende ou aclare aquelas, con indicacin de que si as non o fixese terselle por desistido da sa peticin, con arranxo ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn.

2..O cmputo do prazo mximo para ditar resolucin suspenderase polo requirimento para a correccin de deficiencias polo tempo que medie ente a notificacin do requirimento e o seu efectivo cumprimento polo destinatario.

3..Se o requirimento non leva a cabo de forma completa ou se efecta de maneira insuficiente poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias non corrixidas cuxa non correccin adecuada no prazo de novo concedido provocar a declaracin de desistencia do peticionario sen que haxa lugar a mis requirimentos.

ARTIGO 15..MODIFICACINS DO ACTO PARA O QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedese a licenza pretendsense modificacins no proxecto tcnico documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actuacin pretendida que afectasen o aproveitamento urbanstico, altura, ocupacin en planta, forma e posicin de edificio na parcela, estrutura, nmero de vivendas, usos, accesibilidade, habitabilidade ou afeccin contorna, o interesado deber, previa desistencia da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar con arranxo normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 16..AUTORIZACINS SECTORIAIS.

1..As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa previa achega para a concesin, se procede, da correspondente licenza urbanstica.

2..No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial o procedemento de tramitacin da solicitude de licenza municipal quedar en suspenso polo tempo que medie entre a notificacin do seu requirimento e a sa efectiva presentacin.

Este prazo de suspensin non poder exceder en todo caso de tres meses. Transcorrido o mesmo sen que se achegaron as autorizacins ou informes sectoriais pertinentes acordarase, previa a sa advertencia, o arquivo das actuacins e declararase a caducidade do procedemento.

3..A mesma suspensin do procedemento producirase cando sexa este Concello o que ante unha solicitude de licenza urbanstica deba solicitar autorizacins ou informes sectoriais a outras Administracins Pblicas de acordo coa lexislacin sectorial de aplicacin e polo tempo que medie entre a peticin e a recepcin da autorizacin ou informe.

ARTIGO 17..INFORMES.

vista da documentacin presentada e de conformidade coa normativa urbanstica de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe tcnico sobre o uso e a obra proxectada e posteriormente o preceptivo informe xurdico con proposta de resolucin.

ARTIGO 18..CESION DE TERREOS.

1..Antes de emitirse resolucin favorable para a concesin de licenza de calquera tipo de obra ou de actividade en chans urbanos consolidados que non tean a condicin de solar nin regularizadas as vas pblicas o propietario deber ceder gratuitamente ao Concello de Aranga os terreos destinados a viarios fose das aliacins establecidas no plan, previa segregacin dos mesmos se fose necesario. Esta mesma obrigacin deber de cumprirse antes da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica ou de actividade, se se dan os mesmos elementos de feito.

2..Igualmente esta obrigacin do propietario ter lugar nos chans de ncleo rural cando se pretendese construr unha nova edificacin ou substitur a existente.

3..Esta cesin, unha vez aceptada polo Concello de Aranga formalizarase en escritura pblica que ser presentada nas dependencias municipais con constancia da sa inscricin no Rexistro da Propiedade.

ARTIGO 19..RESOLUCIN.

1..Completo o expediente este elevarase ao rgano competente para a resolucin que poer fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue licenza deber de ser debidamente motivada con explcita referencia s normas ou determinacins do plan que se incumpran.

2..As peticins de licenza resolveranse no prazo de tres meses contado desde a presentacin da solicitude coa documentacin completa no Rexistro do Concello, fra das peticins de licenza para divisin de terreos que non sexan parcelaciones urbansticas, para a primeira ocupacin de edificios e para a curta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva s que se refiren os apartados g), h) e j) do artigo 9 desta Ordenanza, que se resolvern no prazo dun mes contado desde o mesmo momento, sempre que non se establezan outros prazos por disposicin legal.

3..Transcorridos os prazos sinalados no apartado anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensins legalmente procedentes, sen que se adopte resolucin municipal expresa operar o rxime do silencio administrativo na forma legalmente establecida.

En ningn caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa ou do plan urbanstico.

ARTIGO 20..LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIN.

1..As licenzas de edificacin de nova planta ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que anda non tivesen a condicin de solar ou que sendo de ncleo rural precisen de obras de acometida s redes de servizos existentes ou de urbanizacin outorgaranse cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e da edificacin.

2..Con carcter previo ao outorgamento da licenza deber constiturse unha garanta por importe do 100% do custo das obras de urbanizacin pendentes e/ou do custo previsible de reposicin das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra que se determinarn no propio proxecto tcnico da edificacin ou nun anexo ao mesmo.

Esta garanta devolverase no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupacin cuxa concesin quedar supeditada a que se executaron total e satisfactoriamente as obrigacins garantidas.

No caso de obras para as que non necesaria a licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase tras a comunicacin por parte do interesado da terminacin das obras con presentacin de certificado final de obra de tcnico competente sempre que se cumpriron total e satisfactoriamente as obrigacins garantidas.

ARTIGO 21..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS LICENZAS.

1..As licenzas urbansticas extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por leste.

c) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa que anule as mesmas.

2..As licenzas urbansticas outorgaranse con suxeicin a un prazo determinado de caducidade tanto para o inicio como para a finalizacin das obras, as como para a interrupcin das mesmas.

O prazo mximo para o inicio das obras o de seis meses e para a sa terminacin o de tres anos, contados a partir do da seguinte ao da notificacin da resolucin de concesin da licenza, non podendo interromperse as obras por un tempo superior a seis meses.

3..Os referidos prazos podern prorrogarse a solicitude do titular da licenza sempre que sexa formulada antes da conclusin dos mesmos e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga.

En calquera caso, a prrroga concederase por un prazo non superior ao inicialmente acordado.

4..Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados anteriormente declararase a caducidade da licenza polo rgano competente para conceder a mesma, previa audiencia ao interesado.

5..A declaracin de caducidade extinguir a licenza non podndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dar conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da licenza poder solicitarse pola persoa interesada unha nova licenza que se tramitar de conformidade coa normativa urbanstica vixente na data da nova solicitude.

SECCIN 3..EXECUCIN DAS OBRAS

ARTIGO 22..COMUNICACIN DE EMPRESA CONSTRUTORA.

Antes do comezo das obras o titular da licenza comunicar ao Concello o nome e domicilio social da empresa construtora das mesmas. Se cambiase a empresa encargada da realizacin das obras o titular de licenza igualmente deber comunicar tal circunstancia Administracin municipal.

ARTIGO 23..SINALAMENTO DE ALIACINS E RASANTES.

1..No caso de obras de edificacin de nova construcin, de ampliacin de edificios existentes que alteren a ocupacin en planta, de muros de contencin e de instalacins de casas prefabricadas e instalacins similares s que se refire o artigo 9 desta Ordenanza ser condicin indispensable para o comezo das obras que unha vez concedida a pertinente licencia procdase ao sealamiento de aliacins e rasantes previa a sa solicitude polo interesado.

2..A solicitude de aliacins e rasantes ir acompaada dun plano por triplicado da situacin dos terreos a escala 1:500 con todos os seus datos acoutados e os da contorna mis prxima.

3..As aliacins e rasantes s que se deber de axustar a construcin, ampliacin ou instalacin sern sinaladas no acta de reformulo.

No acto de sealamiento de aliacins e rasantes, que se efectuar no da e hora sinalado polos servizos tcnicos municipais do servizo tcnico concorrern un tcnico municipal, o titular da licenza de obra e o tcnico director da mesma. Estes mesmos subscribirn a continuacin o acta de reformulo por triplicado, as como o plano acoutado a escala 1:500 que ser achegado mesma.

ARTIGO 24..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA E CARTEL INDICADOR.

1..Ser requisito indispensable en todas as obras dispoer, a p de obra, de copia autorizada da licenza municipal e de copia autorizada do acta de reformulo para aquelas obras en que se necesite, de conformidade co apartado 1. do artigo 23 desta Ordenanza.

2..Ademais do indicado no apartado anterior, nas obras de edificacin de nova construcin e nas intervencins en edificios existentes que requiran de licenza municipal ser tamn requisito indispensable a colocacin a p de obra dun

cartel indicador que sexa visible desde viario pblico, coas dimensins de 110 cm de ancho por 80 cm de alto e co contido que se indica no esquema seguinte:

CONCELLO DE ARANGA

N. EXPEDIENTE DA LICENZA DE OBRA:

DATA EXPEDICIN DA LICENZA:

ORDENANZA DE APLICACIN:

PROMOTOR:

CONSTRUTOR:

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE EXECUCIN MATERIAL:

N. PLANTAS AUTORIZADAS:

USOS:

PRAZO MXIMO DE EXECUCIN:

3..O cartel ser un taboleiro hidrfugo con fondo en branco e o texto negro perfectamente visible.

ARTIGO 25..MODIFICACINS DAS OBRAS AMPARADAS EN LICENZA.

1..Se durante a execucin das obras prevsense ou producisen variacins que alterasen o proxecto tcnico ou a documentacin sobre os que se baseou a licenza outorgada nalgn dos parmetros relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, o titular estar obrigado a solicitar unha nova licenza que ampare as mesmas.

2..As modificacins de detalle que durante a execucin das obras non alteren os parmetros urbansticos da licenza outorgada relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, debern documentarse cunha memoria e, no seu caso, planos que se achegarn xunto solicitude da licenza de primeira ocupacin, se esta fose necesaria, ou directamente unha vez concludas as obras e nos que quedarn perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins de detalle introducidas.

SECCIN 4..TERMINACIN DAS OBRAS

ARTIGO 26..OBRIGACINS DO TITULAR DA LICENZA AO CONCLUR AS OBRAS.

1..Dentro dos dez das seguintes conclusin dunha obra o titular da licenza deber:

Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valos e barreiras.

Construr ou repoer o piso definitivo das beirarras.

Repoer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, arboledo ou zona verde, conducins ou redes de servizo e cuantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras de construcin, e non estivesen xa repostos reparados.

Subsidiariamente destas obrigacins responder o propietario do chan no que se executou a obra se non coincide co titular da licenza.

2..Nos casos de obras de edificacin de nova construcin sometidas a licenza e nos casos de intervencins de carcter total parcial en edificios existentes sometidos igualmente a licenza o titular da mesma deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin unha vez concludas as obras.

ARTIGO 27..LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN.

1..A licenza de primeira ocupacin esixirase para a utilizacin dos edificios aos que se refire o apartado 2. do artigo 26 desta Ordenanza.

2..A licenza de primeira ocupacin ten como obxecto comprobar que as obras estn completamente terminadas e axstanse licenza de obras outorgada as como s condicins que se puidesen impoer na mesma e que, no seu caso, o promotor cumpriu o compromiso de realizar simultaneamente e con arranxo ao proxecto de urbanizacin ou proxecto tcnico a urbanizacin esixida.

3..O titular da licenza de obras solicitar a licenza de primeira ocupacin acompaando sa solicitude o certificado final da obra e, no seu caso, da urbanizacin expedido por tcnico competente no que conste que as obras estn completamente terminadas e que se axustan licenza outorgada ou, no seu caso, ao proxecto de urbanizacin.

Igualmente acompaarase devandita solicitude xustificante de solicitar o alta no Catastro.

4..Comprobada a documentacin achegada, polos servizos tcnicos municipais procederase a inspeccionar as obras de edificacin e, no seu caso, de urbanizacin executadas.

En ningn caso poderase conceder licenza de primeira ocupacin a edificacin algunha se a obra urbanizadora esixida non est debidamente concluda e por iso apta para a sa recepcin.

A concesin da licenza de primeira ocupacin implicar a previa ou simultnea recepcin da obra urbanizadora que no seu caso se tivo que executar.

5..Se se comproba que as obras de edificacin ou urbanizacin non se atopan completamente finalizadas ou non se cumpriron as obrigacins de reposicin relacionadas no artigo 26-1 desta Ordenanza suspenderase o procedemento e requirirase a execucin das obras necesarias para a correcta finalizacin das mesmas.

6..A terminacin das obras sen axustarse aos termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanizacin aprobado dar lugar denegacin da licenza de primeira ocupacin e incoacin do pertinente procedemento para a reposicin da legalidade infrinxida, sen prexuzo da incoacin do procedemento sancionador correspondente.

7..Para a conexin dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, gas, telefona ou outro servizo propio de edificacins ser necesaria a concesin da licenza de primeira ocupacin. En base a iso, as empresas ou entidades subministradoras de tales servizos esixirn a licenza de primeira ocupacin para a contratacin dos mesmos.

O Concello de Aranga, previa a audiencia ao interesado, poder ordenar o corte da subministracin contratada sen a existencia previa da licenza de primeira ocupacin.

   
  CAPTULO II.COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

SECCIN 1..ACTOS SUXEITOS E RXIME XURDICO

ARTIGO 28..ACTOS SUXEITOS A COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1..Estn suxeitos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa todos os actos de ocupacin, construcin, edificacin e de uso do chan e do subsolo non suxeitos a licenza, e por tanto non relacionados no artigo 142.2 da Lei 2/2016 do chan de Galicia e do articulo 351 do Regulamento as como o artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que as se establezan nas leis.En particular somtense ao rxime de comunicacin previa:

Os actos de edificacin e uso do solo e subsolo que non precisen proxecto de obras de edificacin.

A execucin de obras ou instalacins menores (non entendendose como tales os parcelamentos urbansticos, os muros de contencin de mis de metro e medio de altura, as interenvencins en edificios declarados de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra).

A utilizacin do solo para o desenvolvemento de actividades mercants, industriais, profesionais,de servizos ou outras anlogas.

O uso do voo sobre das edificacins ou instalacins de calquera clase

A modificacin do uso de parte dos edificios e instalacins cando non tean por obxecto cambiar os usos caractersticos de edificio nin implantar uso residencial.

A extraccin de granulados para a construccion e a explotacin de canteiras anda que sexa en terreos de dominio pblico e esten suxeitos a concesin ou autorizacin administrativa.

As actividades extractivas de minerais, lquidos e de calquera outra materia asi como as de verteduras no subsolo.

A instalacions de invernadoiros.

A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles dende a va pblica sempre que non esten en locais pechados

Os cerramentos e valados de predios

As instalacins e construccins de carcter temporal destinadas a espectculos ou actividades recreativas.

Se se pretende realizar diversas actuacins relacionadas coa mesma edificacin ou inmoble, presentarse unha nica comunicacin previa.

2..Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera acto de uso do chan ou subsolo xa estea autorizado por licenza urbanstica ou por comunicacin previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

3..Cando a obra tea por obxecto o desenvolvimiento dunha actividade, consignarase esta circunstania e xunto coa comunicacin previa (ou solicitude de licenza no seu caso) presentarase a documentacin requirida para dita atividad (memoria da actividade, documentacin tcncia, autorizacin ou declaracin ambiental,certificacin de conformidade municipal...).

ARTIGO 29..EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1..A presentacin dunha comunicacin previa constite ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do chan e do subsolo que se comunican unha vez que transcorra o prazo de quince das hbiles contado a partir da data da sa entrada, con toda a documentacin completa, no Rexistro Municipal, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin por parte do Concello de Aranga.

2..Dentro do prazo dos quince das hbiles sinalado no apartado anterior o Concello de Aranga poder declarar completa a documentacin presentada ou requirir a correccin das deficiencias que presente a mesma, nese caso quedar sen efecto devandito prazo para o inicio das obras que se reiniciar unha vez presentada a documentacin requirida ou coas deficiencias emendadas.

3..A presentacin dunha comunicacin previa non surtir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa presntese sen os documentos que a han de acompaar ou sen a cesin de chan que se refire o apartado 1. do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se comunica ao Concello est suxeito a licenza municipal.

c) Cando para a execucin das obras fosen preceptivos informes ou autorizacins previas doutros organismos pblicos que non se achegan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actuacin pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

4..A inexactitud, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, logo da audiencia ao interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio do dereito para executar as obras desde o momento en que se coeza, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs a que houbese lugar.

ARTIGO 30..RESPONSABILIDADES.

1..Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica que se acompaa a unha comunicacin previa son responsables da sa calidade e do seu axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2..Os tcnicos asinantes de certificacins ou declaracins que se acompaan a unha comunicacin previa sern responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.

3..O titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a executar as obras nas condicins contidas na documentacin presentada.

ARTIGO 31..ALCANCE DO CONTROL INICIAL DA COMUNICACIN PREVIA.

1..No prazo dos quince das hbiles seguintes ao da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica a actuacin municipal circunscribirase estritamente comprobacin da integridade formal e da suficiencia legal da documentacin presentada para poder declarar a mesma completa a efectos de poder iniciar as obras comunicadas, pero non implicar anlise sobre o seu contido nin comprobacin do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e o plan urbanstico que sern realizados posteriormente, sen prexuzo de que se poidan realizar igualmente no devandito prazo.

2..En ningn caso a intervencin municipal sobre a comunicacin previa controlar os aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, as condicins de montaxe das instalacins ou a calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proyectista, da direccin tcnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO DE COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS

ARTIGO 32..REGULACION DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da Administracin municipal nos supostos previstos no artigo 28 da presente Ordenanza axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse nos modelos oficiais que se publican na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado. A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

b) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha obra ou a travs de representante autorizado, e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 16-4 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo comn das Administracins Pblicaa,telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado. Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin efectase en soporte papel o proxecto tcnico que se achegue, se que este fose necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do cidadn para o acceso desde o concello.

c) A presentacin do impreso normalizado acompaado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Aranga, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como a ordenacin, instrucin e terminacin deste polas disposicins do Titulo IV da Lei 39/2015.

d) O promotor dos actos de uso do chan e do subsolo deber de comunicar ao Concello de Aranga a intencin de levalos a cabo cunha antelacin mnima de quince das hbiles ao da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a sa execucin.

ARTIGO 33..TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA URBANSTICA.

Presentada a comunicacin previa, a sa tramitacin axustarase s seguintes regras:

1. Cando a actuacin comunicada posa toda a documentacin esixida, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince das hbiles sinalado no apartado 1. do artigo 29 desta Ordenanza, ser ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do chan e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

Neste caso unirase comunicacin previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin obra para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. Cando a comunicacin presentada e/ou a documentacin que con ela acompase sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince das seguintes sa presentacin, requirirase persoa interesada para que se abstea de iniciar a sa actuacin concedndoselle un prazo de dez das para emendar as deficiencias detectadas, con indicacin de que si as non o fixese terselle por desistido da sa comunicacin arquivndose o expediente sen mis trmite con arranxo ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade e sancionador.

Neste caso o prazo de quince das para o inicio da obra quedar sen efecto debendo de reiniciarse como sinala o artigo 29-2 desta Ordenanza.

3. Transcorrido o prazo de quince das hbiles desde a presentacin da comunicacin previa sen que se requira ao interesado a correccin de posibles deficiencias que puidesen existir, poderanse iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administracin implique emenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicacin ou da documentacin que se lle achega nin os que poida presentar a obra ou a actuacin obxecto de comunicacin.

4. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada aos tcnicos municipais para a sa comprobacin detectsese que o contido desta non se axusta normativa de aplicacin ou ao plan urbanstico en vigor ditarase resolucin notificando esta circunstancia ao comunicante e indicando que debe de absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe de suspender de inmediato a sa execucin, incondose expediente de reposicin da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 34..AUTORIZACINS SECTORIAIS.

As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa achega coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial a comunicacin previa non producir efecto algn non podndose por iso iniciar a obra pretendida.

ARTIGO 35..PRAZOS PARA EXECUTAR AS OBRAS.

1.As obras que se comunican debern de iniciarse no prazo mximo de tres meses contado a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no apartado 1. do artigo 29 da presente Ordenanza e debern de ser finalizadas no prazo mximo dun ano contado a partir da mesma data.

2..Os referidos prazos podern prorrogarse pola mitade do prazo establecido a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que sexa formulada antes da conclusin dos mesmos e sempre que as obras sexan conformes coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

ARTIGO 36..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1..O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbansticas.

No caso da colocacin de carteis valos publicitarios o ttulo habilitante extinguirase aos dous anos contados a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no apartado 1. do artigo 29 da presente Ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro perodo de igual duracin logo dunha nova comunicacin previa que as o indique que ha de presentarse antes da conclusin daquel, e sempre que a instalacin sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento en que se comunique a prrroga do prazo. Terminada a vixencia desta instalacin o seu promotor deber desmontar a mesma no prazo mximo dun mes.

2..Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados no artigo anterior declararase a caducidade da comunicacin previa, previa audiencia ao interesado.

3..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dar conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da comunicacin previa poder presentarse pola persoa interesada unha nova que se tramitar de conformidade coa normativa e ordenacin urbanstica vixentes na data da nova presentacin.

SECCIN 3..EXECUCIN DAS OBRAS

ARTIGO 37..ALIACINS DE PECHES.

Se as obras que se comunican refrense construcin de peches de parcela que lindan con va pblica, antes do inicio da obra deber solicitarse polo interesado no Servizo de urbanismo deste Concello que se fixe sobre a parcela a aliacin e o retranqueo do peche con respecto ao viario pblico. Para tales efectos levantarase un acta de reformulo que se subscribir por duplicado polo comunicante da obra e un tcnico municipal do devandito servizo.

ARTIGO 38..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA.

Ser requisito indispensable en todas as obras dispoer, a p de obra, de copia autorizada da comunicacin previa co selo do Rexistro de Entrada municipal e de copia autorizada do acta de reformulo para as obras s que se refire o artigo anterior desta Ordenanza.

ARTIGO 39..MODIFICACINS NA EXECUCIN DAS OBRAS COMUNICADAS.

As caractersticas e dimensins das obras que se executen non excedern das comunicadas, considerndose como infraccin urbanstica calquera extralimitacin na que se incorra. Cando se pretendan realizar modificacins durante a execucin da obra deberase de comunicar de novo tal feito ao Concello, cos mesmos requisitos da comunicacin inicial.

ARTIGO 40..OBRIGACINS DO COMUNICANTE DAS OBRAS.

1..A comunicacin previa de obras non supn autorizacin para a ocupacin da va pblica ou outros espazos pblicos con materiais de construcin, estadas, maquinaria, guindastres ou calquera ferramenta ou instrumento xa que isto deber ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a sa autorizacin, se procede.

2..Dentro dos cinco das seguintes conclusin dunha obra o comunicante da mesma deber:

Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valos e barreiras.

Repoer ou reparar o pavimento das beirarras, calzada ou praza, arboledo ou zona verde, conducins ou redes de servizo e cuantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras executadas se non os houbese xa reposto ou reparado.

Subsidiariamente destas obrigacins responder o propietario do chan no que se executou a obra se non coincide co comunicante da mesma.

   
  TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS  
 

   
  CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES  
 

SECCIN 1..ACTIVIDADES SUXEITAS E RXIME XURIDICO

ARTIGO 41..ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA.

1..Estarn sometidas ao procedemento de comunicacin previa a instalacin, implantacin, apertura ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que leve a cabo no termo municipal de Aranga as como a apertura dos establecementos destinados a este tipo de actividades.Cando a actividade se exerza nun s establecemento bastar unha nica comunicacin previa por actividade ou e persoa titular desta. Noutro caso deber presentarse comunicacin por establecemento.

2..Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento xa estea autorizado por licenza ou xa estea sometido ao rxime de comunicacin previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

3..A organizacin de espectculos pblicos e actividades recreativas e apertura de establecementos destinados a tales espectculos de conformidade co establecido na Lei 9/2013 e o Decreto 144/2016, agas nos casos de que por razns de interese xeral seca necesaria obtencin de licenza municipal.

ARTIGO 42..EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1..A comunicacin previa presentada cumprindo con todos os requisitos constite ttulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento que se comunica, polo que unha vez rexistrada de entrada neste Concello a comunicacin previa con toda a documentacin completa o titular da actividade poder comezar a exercela, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que ao Concello de Aranga correspndenlle.

2..A presentacin dunha comunicacin previa non surtir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa presntese sen os documentos que a han de acompaar para cada caso ou sen a cesin de chan que se refire o apartado 1. do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica est suxeita a licenza municipal.

c) Cando para o inicio da actividade fosen preceptivos informes ou autorizacins previos doutros organismos pblicos que non se achegan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

e) Cando a actividade pretendida leve aparellada a necesidade de obra previa e esta non fose comunicada ou careza de licenza se fose necesaria.

3..O incumprimento das condicins da comunicacin previa ou dos requisitos sinalados na lexislacin de aplicacin ou nesta Ordenanza determinar a imposibilidade de seguir exercendo a actividade. A resolucin que declare estas circunstancias ordenar a inmediata suspensin da actividade exercida e incoar o pertinente expediente para a reposicin da legalidade infrinxida.

4..A inexactitud, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, logo da audiencia ao interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada desde o momento en que se coece, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs a que houbese lugar.

ARTIGO 43..RESPONSABILIDADES.

1..Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica ou das certificacins ou declaracins que se acompaan a unha comunicacin previa de actividade sern responsables co alcance recolleito nos apartados 1. e 2. do artigo 30 da presente Ordenanza.

2..O titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a exercer a actividade nas condicins contidas na documentacin presentada.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO DE COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 44..REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da administracin municipal nas actividades suxeitas a comunicacin previa axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse no modelo normalizado que se publica na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

b) A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal: Memoria explicativa da actividade coa manifestacin expresa de cumprimento de todos os requisitos tcnicos e administrativos, xustificante do pago de tributos municipais, declaracin de cumprimento de todos os requisitos para exercicio da actividade e de que os locais ou instalacins renen as condicins de seguridade, salubridade e as demis previstas no planeamento, proxecto e documentacin tcnica exisible, autorizacin ou declaracin ambiental que proceda, autorizacins o informes sectoriais precisos e se fore o caso certificado, ac ga ou informe de conformidade emitido por entidades de certificacin de conformidade municipal.

c) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou a travs de representante autorizado, e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 16-4 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Comn das Administracins pblicas ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

d) A presentacin do impreso normalizado acompaado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Aranga, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como a ordenacin, instrucin e terminacin deste polas disposicins do Ttulo IV da Lei 39/2015.

ARTIGO 45..TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA ACTIVIDADE.

Unha vez rexistrada de entrada unha comunicacin previa de actividade o Concello analizar a mesma e a documentacin que con ela presntase segundose as seguintes regras na sa tramitacin:

1. Cando a actividade comunicada vea acompaada de toda a documentacin esixida para cada caso, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos desde a data da sa presentacin constitundose en titulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento co alcance previsto no artigo 42-1 desta Ordenanza.

Neste caso unirase comunicacin previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido, o cumprimento na mesma dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin ao establecemento para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. No caso de que non se presente a documentacin esixida, o Concello requirir ao interesado para que proceda no prazo de 10 das a emendar as deficiencias detectadas, con indicacin de que se as non o fixese terselle por desistido da sa comunicacin, arquivndose o expediente sen mis trmite, con arranxo ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e debendo de proceder ao peche da actividade se xa a iniciase.

Igual actuarase se a documentacin presentada fose o esixida pero nela detectsense imprecisins ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada esta a os tcnicos municipais para a comprobacin do seu contido, detectsese que este non se axusta normativa de aplicacin ou ao plan urbanstico en vigor, ditarase resolucin notificando esta circunstancia e dispoendo a suspensin inmediata da actividade e a incoacin de expediente de reposicin da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 46..AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

As actividades que se pretendan levar a cabo que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades Administracins pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental necesitarn da sa achega coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental coa comunicacin previa esta non producir efecto algn non podndose por iso iniciar ou exercer a actividade pretendida.

ARTIGO 47..SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a comunicacin previa precisa a realizacin dunha obra, a documentacin que se esixe que se acompae comunicacin previa de actividade presentarase coa comunicacin previa da obra ou coa solicitude de licenza de obra, se esta procedese.

Unha vez concluda a obra presentarase a comunicacin previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento.

ARTIGO 48..PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE.

1..A actividade que se comunica deber de iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir do da seguinte ao da presentacin no rexistro municipal da comunicacin previa con toda a documentacin esixida da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2..O referido prazo poder prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior ao indicado no apartado anterior e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

ARTIGO 49..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADE.

1..O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas de actividade.

2..O ttulo habilitante que comporta a presentacin dunha comunicacin previa de actividade con toda a documentacin requirida poder declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes data de rexistro de entrada municipal da comunicacin previa debidamente formulada.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

3..En todo caso a declaracin de caducidade dunha comunicacin previa realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

4..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se presente unha nova comunicacin previa axustada normativa e ordenacin urbanstica en vigor.

ARTIGO 50..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou actividades dispoer en lugar visible de copia autorizada da comunicacin previa co selo do Rexistro de entrada municipal.

ARTIGO 51..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Cando se vaia a producir calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento deberase de comunicar previamente tal feito ao Concello cos mesmos requisitos que na comunicacin inicial.

   
  CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE  
 

SECCIN 1..ACTIVIDADES SUXEITAS E RXIME XURDICO

ARTIGO 52..ESPECTCULOS PBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Anda que a apertura de establecementos pblicos para actividades recreativas ou para espectculos pblicos ou a organizacin destes ltimos estn sometidas ao rxime de comunicacin previa previsto na Lei e na presente Ordenanza, as seguintes actividades, en atencin concorrencia de razns de interese xeral, precisarn para o seu exercicio da obtencin previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

2. A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas a un establecemento.

3. A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

4. A celebracin de espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademais de en este termo municipal noutro lindeiro.

5. A celebracin de espectculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas cando a sa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

ARTIGO 53..FINALIDADE DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1..A licenza de actividade ten por finalidade comprobar que as actividades relacionadas no articulo anterior axstanse ao ordenamento urbanstico e que renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2..Non se poder iniciar actividade algunha sometida ao rxime de licenza sen que previamente obtvose a mesma.

ARTIGO 54..ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural e condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos e materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proyectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 55..SOLICITUDE DE LICENZA.

1..Con anterioridade apertura dun establecemento pblico ou ao comezo dun espectculo pblico ou actividade recreativa relacionados no artigo 52 da presente Ordenanza, quen vaia a exercer a sa titularidade ou encargarse da sa organizacin deber presentar no Concello unha solicitude de licenza cuxo modelo oficial publcase na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

2..-A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 16-4 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Comn das Administracins pblicas, telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin efectase en soporte papel o proxecto tcnico que se achegue, se que este fose necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do cidadn para o acceso desde o concello.

ARTIGO 56..TRAMITACIN.

1..As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2..A solicitude de licenza s comezar a producir efectos desde o momento en que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 57..CORRECCIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

Se os servizos municipais detectasen omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude de licenza ou na documentacin con ela presentada estarase ao establecido no artigo 14 da presente Ordenanza.

ARTIGO 58..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedese a licenza pretendsense modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actividade pretendida que afectasen seguridade, salubridade ou accesibilidade, o interesado deber, previa desistencia da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar con arranxo normativa vixente na data da nova solicitude.ARTIGO

ARTIGO 59..AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

1..As actividades que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou Administracins Pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa previa achega para a concesin, se procede, da correspondente licenza de actividade.

2..No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental estarase ao previsto no apartado 2. do artigo 16 da presente Ordenanza.

ARTIGO 60..INFORMES.

vista da documentacin presentada e de conformidade coa normativa de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe urbanstico sobre o uso e as obras proxectadas e informe correspondente s instalacins e sobre o cumprimento da normativa sectorial de aplicacin. Concludas as actuacins emitirase o preceptivo informe xurdico con proposta de resolucin.

ARTIGO 61..RESOLUCIN.

1..Completo o expediente e formulada proposta de resolucin esta elevarase ao rgano competente para a resolucin que poa fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue licenza deber de ser debidamente motivada con explcita referencia s normas ou s determinacins do plan urbanstico que se incumpran.

2..A tramitacin da solicitude de licenza non poder exceder de tres meses contados desde a presentacin da solicitude coa documentacin anexa completa no Rexistro do Concello ata a resolucin municipal.

Os requirimentos de documentacin, correccin de deficiencias ou imprecisins e de informes ou autorizacins sectoriais suspendern o prazo establecido para a resolucin do solicitado, que volver computarse tras a sa achega.

3..O transcurso do prazo de tres meses establecido para a concesin da licenza de actividade determinar a sa adquisicin por silencio administrativo se consta achegada a documentacin completa esixida e a pretensin axstase normativa de aplicacin ao tempo da solicitude.

ARTIGO 62..SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

1..Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a licenza precisa a realizacin dunha obra igualmente sometida ao rxime de licenza solicitaranse simultaneamente e concederanse nun nico acto administrativo, sen prexuzo da formacin e tramitacin simultnea de pezas separadas para cada intervencin administrativa.

A proposta de resolucin da solicitude de licenza de actividade ter prioridade sobre a correspondente licenza urbanstica. Se procede denegar a primeira, notificarselle as ao interesado e non ser necesario resolver sobre a segunda.

2..Se a actividade pretendida atpase sometida ao rxime de licenza e fra precisa para a sa posta en marcha a realizacin de obras que se atopan sometidas ao rxime de comunicacin previa, esta ltima presentarase simultaneamente coa solicitude da licenza de actividade pero non adquirir eficacia en tanto non se obtea a preceptiva licenza que habilite a implantacin da actividade.

En ningn caso a execucin de obras en rxime de comunicacin previa vinculadas ao desenvolvemento dunha actividade sen obterse licenza para a mesma xerar responsabilidade da administracin municipal.

3..Unha vez concludas as obras, xa estean sometidas ao rxime de licenza ou ao de comunicacin previa, presentarase no Concello comunicacin previa para o inicio da actividade.

ARTIGO 63..PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE E VIXENCIA DAS LICENZAS.

1..A actividade que se lle concede licenza deber de iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza ou contado a partir da data de presentacin no rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2..As licenzas dos establecementos abertos ao pblico concdense por tempo indefinido, salvo que unha disposicin ou a propia licenza establezan expresamente o contrario, e sen prexuzo dos efectos dos controis e das revisins peridicas a que sexan sometidos tales establecementos.

3..As licenzas para a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas tern a mesma vixencia que a dos espectculos actividades autorizados.

ARTIGO 64..EXTINCION DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

As licenzas de actividade extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revogacin.

c) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por leste.

d) Por finalizar o espectculo pblico ou a actividade recreativa para os que se concedeu a licenza.

e) Por cumprimento do prazo a que est sometido o espectculo pblico ou a actividade recreativa se as se estableceu na licenza.

f) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa.

ARTIGO 65..CADUCIDADE E REVOGACIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1..Poder declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes contados a partir da data de notificacin da licenza a partir da data de presentacin no Rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbese obras.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

O prazo para o inicio da actividade poder prorrogarse a travs dunha comunicacin previa na que as se indique sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior a seis meses e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

2..A declaracin de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

3..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da licenza de actividade, non podndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se solicite e obtea unha nova licenza axustada normativa e ordenacin urbanstica vixentes.

4..As licenzas de actividade poderanse revogar nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicins ou requisitos en virtude dos cales foron outorgadas.

b) Por modificarse substancialmente ou desaparecer as circunstancias que determinaron o seu outorgamento, ou sobrevir outras novas que no caso de existir comportaran a sa denegacin.

c) Por sancin de conformidade co disposto na Lei 9/2013, do emprendemento da competitividade econmica de Galicia ou norma que a substita.

d) Por falta de adaptacins aos novos requirimentos establecidos polas normas dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5..A revogacin ser declarada despois da tramitacin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

6..Tanto a declaracin de caducidade como a revogacin das licenza de actividade non xerarn dereito a indemnizacin.

ARTIGO 66..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza actividade sometida a licenza dispoer en lugar visible de copa autorizada da licenza de actividade concedida.

ARTIGO 67..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento sometido a licenza municipal requirir da previa solicitude e obtencin de licenza para iso.

   
  TTULO IV.CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES  
 

ARTIGO 68..OBXECTO.

1..A Administracin municipal est obrigada a exercer de forma permanente e continuada as funcins de comprobacin, vixilancia, control e inspeccin sobre as obras e actividades que se realicen no termo municipal, xa estean suxeitas ao rxime de comunicacin previa xa o estean ao rxime de licenza, para verificar a efectiva adecuacin das mesmas normativa que lle resulte de aplicacin, sen prexuzo dos procedementos de reposicin da legalidade e sancionador que, no seu caso, poidan iniciarse.

2..O persoal municipal adscrito s funcins de control, inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica.

3..A Administracin municipal poder en calquera momento, de oficio, a peticin razoada doutras Administracins ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspeccin das obras, establecementos e actividades reguladas nesta Ordenanza desde que se presenten as comunicacins previas ou se outorguen as pertinentes licencias.

ARTIGO 69..PROCEDEMENTO DE CONTROL E INSPECCIN.

1..Nas comunicacins previas de obras ou de actividades a actuacin de control iniciarase coa comprobacin do contido da documentacin achegada.

2.. marxe do control documental indicado no apartado anterior, a Administracin municipal proceder, a travs dos funcionarios habilitados para o efecto, inspeccin das obras, establecementos e actividades suxeitos presente Ordenanza ao obxecto de verificar a sa adecuacin s comunicacins previas presentadas e/ou s licenzas outorgadas e normativa que lles sexa de aplicacin, levantando acta de comprobacin.

3..O acta de comprobacin aquel documento que se expide co fin de recoller o resultado das actuacins de inspeccin e de verificacin do cumprimento dos requisitos esixidos e expedirase por duplicado sendo asinadas polo persoal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida que se lle entregar un exemplar da mesma. Cando esta persoa negsese a subscribila farase constar dita circunstancia.

4..As actas de comprobacin ostentan o carcter de documento pblico, gozan e presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflectidos nelas, sen prexuzo das probas que en defensa dos seus dereitos poidan presentar as persoas interesadas.

5..Se levantado acta de comprobacin detectsese que a obra ou actividade est a exercerse ou se executou sen axustarse s determinacins sinaladas na licenza ou na comunicacin previa, emitirase informe con proposta de resolucin dispoendo a suspensin inmediata dos devanditos actos, se estes estivsense executando, e a incoacin de expediente de reposicin da legalidade, sen prexuzo do sancionador.

6..Non obstante o establecido no apartado anterior se o acta de comprobacin o dunha actividade con comunicacin previa presentada ou con licenza de actividade outorgada e nela reflectsense incumprimentos das determinacins da documentacin tcnica comunicada que se lle concedeu licenza que son corregibles sen requirir elaboracin dunha nova documentacin tcnica, emitirase informe con proposta de resolucin concedendo un prazo de 15 das para a correccin das deficiencias detectadas.

Transcorrido devandito prazo sen que se corrixan tales deficiencias e as se faga constar nunha novo acta de comprobacin adoptaranse as medidas previstas no apartado anterior deste artigo.

7..O feito de que se levante acta de comprobacin non obsta para que o Concello, en exercicio das facultades de control e inspeccin que ten atribudas, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

ARTIGO 70..CONTIDO DO ACTA DE COMPROBACIN.

Todo acta de comprobacin ter o seguinte contido mnimo:

a) Identificacin da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificacin da persoa promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa con quen se entende as actuacins e o carcter co que intervn, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou tcnico.

c) Funcionario que realiza a actuacin de control e data da sa realizacin.

d) Descricin das actuacins practicadas.

e) Cumprimento ou descricin do incumprimento/vos de a documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou que se lle concedeu a licenza e das determinacins ou condicins esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacins ou informes sectoriais, se os houber.

f) Descricin das modificacins que, no seu caso, obsrvense nas obras, instalacins, establecementos e actividades respecto da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou na que se baseou a licenza outorgada.

g) Incidencias producidas durante a actuacin de control.

ARTIGO 71..ACTUACINS DE COMPROBACIN A INSTANCIA DE PARTE.

1..Sen prexuzo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, os interesados poden solicitar a este a realizacin dunha inspeccin do establecemento ou actividade para a comprobacin da sa adecuacin normativa que lle sexa de aplicacin e comunicacin previa presentada ou licenza de actividade outorgada.

2..Presentada a solicitude prevista no pargrafo anterior, no prazo mximo de dous meses desde a mesma, o Concello remitir a quen o solicitase copia do acta de comprobacin. Se na mesma detectsense incumprimentos ou deficiencias estarase ao previsto nos apartados 5. e 6. do artigo 69 da presente Ordenanza.

   
  TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR  
 

ARTIGO 72..INFRACCINS E SANCINS.

s obras e actividades sometidas tanto ao rxime de comunicacin previa como ao de licenza aplicarnselle as medidas de reposicin da legalidade e o rxime sancionador previstos na lexislacin urbanstica, actualmente na Lei 2/2016 do solo e o seu regulamento aprobado polo Decreto 143/2016, na Lei 9/2013, do emprendemento e d competitividade econmica de Galicia, no Decreto 144/2016 que aproba o regulamento nico de regulacin integrada das actividades econmicas e apertura de establecementos e nas Ordenanzas Municipais correspondentes

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.MODELOS NORMALIZADOS

Na sede electrnica municipal publcanse os correspondentes modelos normalizados tanto de licenzas como de comunicacins previas e tanto urbansticas como de actividade.

Estes modelos non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado, reducido ou modificado.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.NORMAS DERROGADAS

Cando na presente Ordenanza realcense alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia s normas que por promulgacin posterior substitan s mencionadas.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

Os promotores de obras e actividades que iniciasen procedementos para a execucin ou exercicio das mesmas con anterioridade entrada en vigor desta Ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin segundo a normativa que lles resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA

Quedan derrogadas cantas disposicins municipais de igual ou inferior rango opanse ao que se establece nesta Ordenanza.

DISPOSICIN FINAL NICA

A presente Ordenanza entrase en vigor ao da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, a cal ser realizada unha vez transcorrido o prazo previsto nos artigos 65-2 e 70-2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios