Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Laxe - ORDENANZA FISCAL NM. 34 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DE SERVIZOS, INSPECCIN E DIRECCIN DE OBRAS REALIZADAS POLOS TCNICOS COMPETENTES

Publicación provisional : 22-11-2017 BOP N 222 -- Publicación definitiva : 17-01-2018 BOP N 12
Redacción Aplicable desde 17-01-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Rxime Xurdico
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Base impoible
 - Artigo 6. Tipos de gravame e cota tributaria
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins
 - Artigo 8. Devengo e obrigacin de contribur
 - Artigo 9. Xestin, liquidacin e ingreso da taxa
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Rxime Xurdico  
 

O Concello de Laxe, no uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de Bases de Rxime Local, e de conformidade co que dispoen os artigos 57 e 20 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais establece a taxa por prestacin de servizos, Inspeccin e Direccin de Obras e de coordinacin de seguridade e sade que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. O feito impoible est constitudo polos servizos, de recepcin obrigatoria, de vixilancia, inspeccin, direccin de obras e coordinacin de seguridade e sade no traballo, prestados polos tcnicos designados polo Concello legalmente capacitados para asumir a direccin ou inspeccin das obras.

2. A obrigacin de contribur por esta taxa nace coa prestacin dos servizos citados e no momento no que os tcnicos competentes designados para a direccin da obras presten a sa conformidade s correspondentes certificacins de obra.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

Estarn obrigados ao pagamento da taxa que se regula nesa ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas adxudicatarias que executen as obras municipais onde se preste o servizo establecido no artigo 2 desta ordenanza.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 de la Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das persoas xurdicas, sndicos, os interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeneral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 de la Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible  
 

A base para a determinacin da taxa estar constituda polo importe da execucin material da obra ou investimento.

   
  Artigo 6. Tipos de gravame e cota tributaria  
 

1. O tipo de gravame a aplicar ser fixado en funcin da base impoible segundo o seguinte cadro:

Direccin e inspeccin de obra.

3% do orzamento de execucin material

Coordinacin de seguridade e sade

1% do orzamento de execucin material

2. O importe desta taxa considrase implicitamente comprendida no beneficio industrial dentro do elemento do custo e concepto de gastos xerais no suposto de que a taxa de honorarios non figure xa determinada no proxecto e en cada certificacin como partida independente.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins  
 

1. Dada a natureza deste tributo non se recoece exencin algunha.

2. A liquidacin desta taxa gozar das bonificacins establecidas, no seu caso, en normas de rango legal.

   
  Artigo 8. Devengo e obrigacin de contribur  
 

A presenta taxa devngase e nace a obriga de contribur desde o momento no que a Administracin Municipal designa ao tcnico competente para dirixir, vixiar e inspeccionar as obras, cuxo devengo se ir materializando a medida que se executa a obra e se certifica polo tcnico.

   
  Artigo 9. Xestin, liquidacin e ingreso da taxa  
 

1. A liquidacin desta taxa estar a cargo da Oficina Tcnica correspondente e practicarase en cada certificacin de obra que se someta aprobacin dos rganos competentes do Concello.

2. O acto do acordo de aprobacin da certificacin de obra comprender tamn a aprobacin da taxa por honorarios dos profesionais intervintes pola prestacin do servizo, e ao proceder o pago da certificacin, practicarase a correspondente retencin da taxa que ser ingresada na contabilidade orzamentaria ou nas correspondentes contas para a adecuada e posterior aplicacin definitiva.

3. Cando se trate de obras dirixidas e inspeccionadas polos tcnicos funcionarios ou contratados en rxime de Dereito Laboral, sen dereito ao percibo de honorarios, o importe da taxa de honorarios ingresarase na Tesourara Municipal.

4. No suposto que os tcnicos a quen o Concello encomendara a direccin e inspeccin das obras non sexan persoal, funcionario ou laboral, ao servizo da administracin local, procederase ao pagamento a ditos tcnicos dos importes correspondentes, practicando as retencins fiscais e cos demais impostos que sexan esixibles legalmente, de acordo coas normas e formas previstas legal ou regulamentariamente na normativa fiscal aplicable.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo comisin de infraccins tributarias, as como das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e na sa normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da publicacin no Boletn Oficial da Provincia da aprobacin definitiva polo Pleno da Corporacin Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios