Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - REGULAMENTO DE RXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL A BAROSA

Publicación provisional : 20-11-2017 BOP N 220 -- Publicación definitiva : 08-02-2018 BOP N 28
Redacción Aplicable desde 26-02-2018

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - CAPTULO I.DATOS DO CENTRO
 - CAPTULO II.FUNCIONAMENTO
 - CAPTULO III.PROCEDEMENTO DE INGRESO
 - CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
 - CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS
 - CAPTULO VI.NORMATIVA REFERENTE A FAMILIA.
 - CAPTULO VII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA
 - DISPOSICIN DERROGATORIA NICA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PREMBULO  
 

A Lei Orgnica 2/2006, do 3 de maio, Lei Orgnica de Educacin, no Ttulo I, captulo I art. 12 define a Educacin Infantil como a etapa educativa de atencin de nenos e nenas de ata 6 anos de idade, establecendo o seu carcter voluntario e coa finalidade de contribur ao desenvolvemento fsico, afectivo, social e intelectual dos/as nenos/as, sendo de recoecida importancia a cooperacin dos centros de Educacin Infantil cos pais e nais, co obxecto de respectar a sa responsabilidade fundamental. A Educacin infantil organzase en dous ciclos, o primeiro comprende ata os 3 anos, e o segundo dende os 3 ata os 6 anos de idade.

Entendendo a Educacin Infantil como unha etapa nica e con identidade propia, cmpre establecer unha normativa especfica que regule as escolas infants de 0-3 anos, tanto no referente ao seu funcionamento como na sa organizacin e xestin.

As escolas infants constiten un primordial e excelente contexto de socializacin e teen un labor fundamental na deteccin precoz de dificultades no desenvolvemento dos/as menores, xogando un papel fundamental na compensacin de carencias e desigualdades que teen a sa orixe nas diferencias sociais.

Dentro deste marco, o Concello das Pontes de Garca Rodrguez, dende a area de Servizos Sociais, pretende poer en marcha o regulamento de rxime interior da Escola Infantil Municipal Barosa, enmarcndose nas seguintes referencias lexislativas:

Artigo 7.1.b) do decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos Servizos Sociais en Galicia e o artigo 20.4.b) do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Decreto 330/2009 de 4 de xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil.

Ordenanza fiscal nm. 24, reguladora da taxa pola prestacin do servizo de escola infantil municipal, do Concello das Pontes de Garca Rodrguez.

   
  CAPTULO I.DATOS DO CENTRO  
 

Artigo 1.Definicin do centro.

O presente regulamento ten por obxecto establecer a organizacin e o funcionamento da Escola Infantil Municipal Barosa do Concello das Pontes de Garca Rodrguez (EIMBA), concibida como un espazo privilexiado onde asenta a educacin, permitindo a mellora constante das relacins entre a direccin da escola, os pais, nais, titores/as ou representantes legais, os/as educadores/as e a administracin titular do centro, as como o procedemento de adxudicacin de prazas e as condicins de uso.

Defnese como centro dirno con carcter socioeducativo dirixido poboacin infantil dende os tres meses de idade ata os tres anos, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento harmnico e integral dos/as nenos/as, con das funcins engadidas importantes: apoiar o labor educativo da familia e facilitar a conciliacin da vida laboral e familiar.

Ten como obxectivo que a poboacin de nenos/as destas idades poidan ser acollidos, coidados e educados nun contexto de calidade, que responda s sas necesidades, que se respecten os seus dereitos, medren seguros e integrados na sa comunidade e que sexan axudados a desenvolver todas as sas capacidades.

As mesmo, a escola infantil debe entenderse baixo os principios e contidos educativos recollidos no currculo de primeiro ciclo de Educacin Infantil da Comunidade Autnoma de Galicia.

Artigo 2.Datos identificativos.

Nome: Escola Infantil Municipal Barosa.

Enderezo: Poboado As Veigas, s/n (ra Mio).

C.P.: 15320. As Pontes de Garca Rodrguez.

Telfono 981 44 03 08.

Fax 981 45 31 85.

E-mail: escola.infantil@aspontes.org

Departamento Responsable: Departamento de Servizos Sociais.

Direccin: a que consta no Rexistro nico de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).

2.1 Titularidade.

Entidade titular: Concello das Pontes de Garca Rodrguez.

N. inscricin no RUEPSS: E-660

Representante Legal: Alcalda do Concello das Pontes de Garca Rodrguez.

Enderezo: Parque Municipal, s/n, 15320, As Pontes de Garca Rodrguez.

2.2. Permiso de inicio de actividades.

O permiso de inicio de actividades data do 8 de xaneiro de 2001, e as modificacins substanciais autorizadas son do 02/12/2004, 11/10/2007 e 23/06/2011.

2.3. Tipo de xestin.

A EIMBA ser xestionada de acordo coas formas de xestin directa ou indirecta previstas na normativa de aplicacin, segundo se determine en cada momento.

A EIMBA depende, administrativamente, da Concellera de Servizos Sociais do Concello das Pontes de Garca Rodrguez. En todo caso, unicamente ao concello lle corresponde a representacin do centro ante outras entidades distintas local, debendo estipular en que persoa/as delega a mesma cando as o estime oportuno.

   
  CAPTULO II.FUNCIONAMENTO  
 

Artigo 3.Obxectivos da Escola Infantil.

Promover e fomentar o desenvolvemento integral das/os menores e a aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas.

Identificar e expresar as necesidades bsicas de sade e benestar, de xogo e de relacin, e resolver autonomamente algunhas delas mediante estratexias bsicas de coidado, alimentacin e hixiene.

Facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais bsicos: cooperacin, solidariedade, respecto..

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Respectar a singularidade e a diversidade de cada neno/a contribundo a fomentar actitudes tolerantes.

Posibilitar a integracin progresiva das/os menores na cultura do seu medio.

Facilitar a integracin das/os menores con Necesidades Educativas Especiais.

Artigo 4.Capacidade do centro.

A EIMBA ten capacidade para 91 prazas, actualmente est distribuda en 6 unidades (aulas) co seguinte nmero de prazas por unidade:

1 unidade de 0 - 1 ano ....................................................................... 12 prazas.

3 unidades de 1 - 2 anos, con 13 prazas por unidade ........................... 13x3 = 39 prazas.

2 unidades de 2 - 3 anos, con 20 prazas por unidade ........................... 20x2 = 40 prazas.

As prazas existentes en cada unidade entndense como o nmero mximo de nenos/as que pode haber por unidade nos diferentes tramos horarios. De tal xeito que, a agrupacin de alumnos e alumnas axustarase, estritamente, s ratios unidade adulto/alumno/a que estableza a normativa autonmica vixente (Decreto 329/2005 pola que se regulan os requisitos especficos que deben reunir os centros de menores e os centros de atencin infancia).

A capacidade poder variar en funcin das ampliacins as que se someta o centro.

No caso de non existir demanda suficiente para formar algn dos grupos as nenas e os nenos podern agruparse, previa solicitude ao Servizo de Inspeccin e Autorizacin de Servizos Sociais, do seguinte xeito, segundo establece o Decreto 329/2005, do 28 de xullo:

Grupos formados por nenas/os de 0-2 anos: mximo 10 menores.

Grupos formados por nenas/os 0-3: mximo 15 menores.

Artigo 5.Servizos que oferta o centro.

a) Atencin educativa, conforme aos obxectivos, principios e fins do currculo do primeiro ciclo da educacin infantil de Galicia, correspondndolle un mximo de 5 horas do tempo total de asistencia escola infantil. Incle actividades complementarias insertas no currculo tales como festividades tradicionais de nosa terra e outros festivais.

b) Atencin social, garantindo un horario e calendario mnimo de apertura do centro, establecendo, en todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia dos nenos e das nenas escola.

c) Informacin e asesoramento de pais e nais e, no seu caso, das escolas de pais e nais que se constitan, sobre temas do seu interese como a educacin dos seus fillos e fillas, eleccin de xoguetes, mens, control de esfnteres, trastornos do sono, etc.

d) Servizo de comedor:

Atencin educativa con comedor

A Escola infantil prestar o servizo de comedor diariamente, que ser de uso voluntario.

Este servizo consiste na preparacin e distribucin dos alimentos polo persoal do centro, en cumprimento da normativa sanitaria. Este servizo abrangue o xantar, cun men adaptado s sas necesidades.

Os mens de cada xornada seguirn a pauta marcada por un/unha especialista en diettica e nutricin e pola gua da propia Consellera de Traballo e Benestar axeitada s idades dos/as nenos/as, e sern visados e expostos no taboleiro da Escola Infantil Municipal e enviados por e-mail a ANPA da escola. Os mens sern expostos semanalmente (segundo artigo 26.1.a) do Decreto 329/2005).

Para garantir o bo estado dos alimentos e permitir o seu anlise en caso de intoxicacin gardaranse mostras dos mesmos diariamente.

Se o/a menor atendido/a alrxico/a a algn alimento, os pais/nais ou representantes legais debern poelo en coecemento da direccin do centro detallando os produtos que quedan excludos da sa dieta. Nos casos mis severos poderase acordar que debern traer a comida das sas casas responsabilizndose os pais, nais, titores/as ou representantes legais dos/as nenos/as tanto do bo estado e a calidade dos alimentos como dos efectos que lles poidan causar; sendo isto tamn de aplicacin s diversas casusticas que poidan darse por razns da diversidade cultural ou relixiosa.

Cando os usuarios fixos do comedor non utilizasen o servizo debern avisar con antelacin ou ben o mesmo da antes das 09.00 horas.

Durante o perodo de adaptacin de cada curso escolar os nenos/as de novo ingreso non podern empregar o servizo de comedor, para facilitar a sa mellor adaptacin.

Atencin educativa sen comedor

Aqueles solicitantes que tean concedida praza sen servizo de comedor podern facer uso deste servizo con carcter excepcional, pagando a cota establecida por das soltos.

Debern avisar con antelacin ou ben o mesmo da antes das 9.00 h da ma e sempre que xustifiquen a sa necesidade.

O horario para os/as usuarios/as que opten por esta modalidade de servizo ser o establecido polo centro con base aos seus criterios organizativos de funcionamento.

e) Servizo de horario amplo.

Segundo o art. 26.3 do Decreto 329/2005 entndese por horario amplo, a atencin aos nenos/as por parte do centro polo menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que o/a neno/a prolongue a sa estancia no centro mais de 8 horas diarias, excepto que circunstancias excepcionais, que debern en todo caso xustificarse, o determinen.

Artigo 6.Calendario e horarios de funcionamento.

6.1. Calendario escolar.

1. A escola infantil prestar o seu servizo durante 11 meses ao ano, que comprender os meses de setembro a xullo, ambos os dous includos.

2. Sern das festivos da escola os que establece o calendario laboral do Estado e da Comunidade Autnoma; os festivos locais que aproba cada ano o goberno local e que se comunicarn no taboleiro da Escola Infantil aos usuarios/as do centro; e o da 24 e 31 de decembro. O centro poder fixar libremente dous das non lectivos ao ano os cales nunca podern ser consecutivos. O 7 de decembro ser non lectivo por ser o da do patrn das escolas infants. (San Nicols de Bari).

3. Durante o mes de agosto levaranse a cabo diversas actividades infants a travs de obradoiros de tipo ldico; o centro ter horario reducido de 9.00 h a 13.00 h e con servizo de comedor de 13.00 h a 14.00 h.

4. O alumnado poder asistir ao centro un mximo de 11 meses dentro do perodo de setembro a agosto do ano en curso. En casos excepcionais e debidamente xustificados poderase admitir a asistencia da/o nena/o os 12 meses. En tales circunstancias deberanse formular unha solicitude cunha antelacin mnima dun mes que estudar o Departamento de Servizos Sociais do concello.

5. Durante os perodos de vacacins de Nadal, Entroido e Semana Santa, o centro abrir con horario completo, ags os das sinalados anteriormente.

6.2. Horarios e tipo de xornada.

A EIMBA permanecer aberta de luns a venres (ambos os dous includos), de 08.00 horas da ma ata as 20.00 horas da tarde, en horario ininterrompido, ags os das sinalados como festivos no calendario laboral.

Tipos de xornada

Os tipos de xornada que ofrece a escola infantil son os seguintes:

Xornada de ma: de 09.00 a 13.00 horas.

Xornada de tarde: de 15.00 a 18.00 horas.

Xornada completa/partida: de 09.00 13.00 e de 15.00 a 18.00 horas.

Horario de comedor: 13.00 a 14.00 horas. Estableceranse quendas segundo o nmero de alumnado matriculado.

As horas complementarias podern levarse a cabo nos seguintes bloques horarios:

Horas complementarias da ma: de 08.00 a 09.00 horas.

Horas complementarias de medioda: de 13.00 a 14.00 e de 14.00 a 15.00 horas

Horas complementarias de tarde: de 18.00 a 19.00 e 19.00 a 20.00 horas.

No caso dos nenos/as menores dun ano aconsllase que non permanezan na escola mis de seis horas, anda que este horario pode ser ampliado ata as oito horas.

O horario de entrada-sada dos/as nenos/as dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non supoa alteracin das actividades dos/as demais nenos/as e do funcionamento normal do centro. Unha vez fixados os horarios, as familias procurarn respectalos, avisar das demoras e consultar os cambios.

O remate da xornada os/as menores sern entregados aos pais/nais ou representantes legais. Nos casos de ser outras persoas as que recollen aos nenos/as, os/as pais/nais ou representantes legais debern avisar con antelacin e na primeira reunin coas familias asinarn un documento acreditativo de autorizacin aos familiares ou persoas designadas para recoller aos seus nenos/as no centro.

Os/as nenos/as de novo ingreso, tern un proceso de adaptacin incorporndose paulatinamente ao centro, seguindo o horario e as quendas que lle indiquen os/as titores/as, para facilitar a adaptacin ao medio escolar. Na reunin de principio de curso informarase aos pais/nais ou representantes legais tanto do calendario como do proceso de adaptacin.

O horario de atencin ao pblico ser polas mas dende as 10.30 ata as 12.30 horas.

6.3. Perodo vacacional.

1. A Escola ofrecer no mes de agosto un Obradoiro de Vern en horario de 9.00 a 13.00 horas e con servizo de comedor de 13.00 a 14.00 horas. A admisin farase seguindo os mesmos criterios que para o curso escolar.

2. As agrupacins dos menores realizaranse en funcin das solicitudes, tendo en conta respectar as prazas por unidades que determina o Decreto 329/2005, do 28 de xullo.

3. As solicitudes recolleranse na Escola Infantil Municipal e presentaranse primeiro na escola e logo, xunto con toda a documentacin requirida, no Rexistro Xeral do Concello ou na sa sede electrnica.

4. O prazo de presentacin de solicitudes para estes Obradoiros, ser dende o 20 de maio ata o 30 de maio (ambos os dous includos). De producirse unha solicitude fra do prazo, esta ter que estar debidamente xustificada e ser estudada pola comisin de baremacin.

5. Para poder solicitar praza no Obradoiro de Vern, o neno/a ten que ter gozado ao longo do curso escolar dun mes de vacacins (fraccin mnima dunha semana) por motivos pedagxicos.

6. O perodo vacacional dbese comunicar escola por escrito con anterioridade ao gozo das mesmas.

7. A documentacin a presentar xunto coa solicitude no Rexistro Xeral do Concello ou na sa sede electrnica ser a seguinte:

Certificado de empresa dos pais/nais conforme se est a traballar e non en perodo de vacacins. Para as persoas traballadoras autnomas achegarase o ltimo recibo de autnomos.

No caso de estaren realizando cursos de formacin, certificado da entidade que imparte a formacin.

Declaracin xurada de estar a traballar no servizo domstico cuxa valoracin a realizar o Departamento de Servizos Sociais do concello.

   
  CAPTULO III.PROCEDEMENTO DE INGRESO  
 

Artigo 7.Procedementos de solicitude de prazas: admisin e baixas.

7.1. Requisitos dos/as solicitantes.

1. Para ser adxudicatario/a de praza para os/as menores se debern cumprir os seguintes requisitos:

Ter unha idade mnima de tres meses na data de ingreso na escola infantil.

Non ter cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro do ano que se solicita praza, ags situacins especiais que estimar a comisin de baremacin.

Estar nado no momento de presentacin da solicitude.

Estar empadroada, durante o tempo de asistencia a escola, toda a unidade familiar ou convivencial no concello das Pontes de Garca Rodrguez con anterioridade o 1 de xaneiro do ano no que solicita a praza. No caso de producirse por parte dalgn membro da unidade familiar a baixa no padrn municipal, tera que ser comunicada e xustificada documentalmente, e de non ser as perder a praza na escola infantil. (Podern realizarse de oficio revisins no padrn municipal).

Atoparse ao da no pagamento das cotas mensuais na data de presentacin da solicitude.

2. Podern eximirse do lmite de idade os nenos e nenas con discapacidade fsica, psquica ou sensorial susceptibles de integracin, logo do ditame do Equipo Psicopedagxico Municipal do Concello das Pontes.

3. Logo de ver o informe, a Comisin de baremacin resolver de forma motivada a escolarizacin, garantindo que ningn menor con NEAE e os informes favorables sa escolarizacin, quede sen praza na escola infantil.

4. A opcin dos servizos elixidos farase constar na solicitude e manterase durante todo o curso, salvo circunstancias sobrevidas acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificacin da opcin elixida inicialmente.

7.2. Criterios de prioridade para adxudicacin das prazas.

1. Procedemento ordinario.

a) Reserva de praza.

Proporciona continuidade s prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se mantean os requisitos recollidos no artigo anterior e nas mesmas circunstancias de horario e servizos prestados.

Os/as nenos/as matriculados/as en horario de tarde s podern reservar praza nese mesmo horario. No caso de que se desexe solicitar praza en horario de ma ter que presentarse a solicitude de novo ingreso para, deste xeito, ser novamente baremado.

Os/as nenos/as que opten a praza de comedor e non a desfrutaran o curso inmediatamente anterior, tern que ser baremados coas novas solicitudes a praza de comedor.

Os menores que obtiveran a praza pero non cumprisen o requisito de empadroamento da unidade familiar, non tern dereito a reserva de praza.

As familias que desexen renovar a praza deberan cubrir o impreso que lles ser facilitado na Escola Infantil. Asemade, xustificaran documentalmente os ingresos econmicos actualizados da unidade familiar, as como outros datos susceptibles de baremacin.

b) Novo ingreso.

As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse poboacin xeral que cumpra os requisitos esixidos. Dentro desta modalidade determnase a seguinte orde de preferencia:

Solicitantes con irmn/ cunha praza renovada no centro.

As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo puntuacin obtida pola aplicacin do baremo previsto no artigo 7.11.

2. Procedemento extraordinario.

a) Solicitudes fra de prazo.

Con carcter excepcional poderanse presentar solicitudes fra de prazo nos seguintes casos:

Nacemento, acollemento ou adopcin da/o neno/a con posterioridade ao prazo de presentacin de solicitudes.

Cambio de concello de residencia da unidade familiar.

Outras circunstancias que motivadamente aprecie a Comisin de Baremacin.

As solicitudes presentadas fra de prazo estarn condicionadas existencia de prazas dispoibles e sempre e cando cumpran as circunstancias de requisitos dos solicitantes.

b) Solicitudes para menores non empadroados.

Se quedasen prazas vacantes, podern optar praza menores doutros concellos en xornada de tarde:

Cando queden prazas vacantes as familias que non estean empadroadas no concello, podern solicitar praza na escola infantil se os pais/nais xustifican documentalmente que traballan no concello das Pontes.

Se quedasen prazas vacantes, podern optar a praza menores doutros concellos en xornada de tarde

Esta opcin non d dereito a reserva de praza.

7.3. Lugar e prazo de solicitude da pre- inscricin.

a) Lugar de presentacin: no Rexistro Xeral do Concello, na sa sede electrnica ou nos restantes lugares citados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de octubre, do procedimiento administrativo comn das Administraciones Pblicas.

b) Prazo de presentacin de solicitudes:

Reserva de praza: do 1 ao 10 de marzo; no caso de que estes das non resulten hbiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hbil.

Novo ingreso: do 20 de marzo ao 15 de abril; no caso de que estes das non resulten hbiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hbil.

7.4. Documentacin a presentar.

Documentacin orixinal a presentar, de cuxa veracidade responsabilzase o interesado/a:

a) Reserva de praza:

As familias que desexen renovar praza debern cubrir a folla de reserva de praza, que lle ser facilitada na Escola Infantil, e a seguinte documentacin:

Modelo de aceptacin das bases do regulamento.

Autorizacin para a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social.

Documentacin xustificativa da situacin econmica dos/as proxenitores/as ou responsables legais, no caso de non aceptar a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social.

Ademais, naqueles casos nos que se produciran variacins na situacin socio- familiar debern achegarse as xustificacins documentais pertinentes susceptibles de baremacin.

Para a reserva de praza requisito imprescindible estar empadroada a unidade familiar no curso inmediatamente anterior e estar ao da no pagamento das cotas mensuais na data de presentacin de solicitude calquera que sexa o curso escolar.

b) Novo ingreso:

* Documentacin acreditativa da situacin familiar.

Libro de familia ntegro ou no seu defecto outro documento que acredite oficialmente a situacin familiar. Se hai fillos/as de anteriores matrimonios que convivan no domicilio, por ter asignado o pai/nai a garda e custodia, tamn se entregar estes libros de familia.

DNI do pai/nai/ou representante legal.

En caso de ser familia numerosa, libro de familia numerosa.

Sentenza de separacin ou divorcio, de ser o caso.

No caso de acollemento do menor, documento que o xustifique.

No caso de algunha deficiencia ou enfermidade alegada polos membros da unidade familiar, certificado expedido polo organismo competente.

No caso de nenos/as con algunha deficiencia fsica, psquica ou sensorial, certificado expedido polo organismo competente.

No caso de nenos/as con necesidade especfica de apoio educativo ou integracin, informe do equipo Psicopedagxico Municipal.

No caso de vtimas de violencia de xnero, acreditarase por medio de calquera dos seguintes documentos:

Certificacin e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administracin pblica autonmica ou local.

* Documentacin acreditativa da situacin socioeconmica e laboral da unidade familiar:

Sentenza/auto xudicial na que se fixe a conta de pensins alimenticias ou compensatorias.

Outros documentos nos que consten incidencias familiares, econmicas e sociais puntuadas no baremo ou informe de servizos sociais sempre que sexa necesario por falla de acreditacin documental suficiente ou pola situacin especial na que vive a unidade familiar.

Si, durante o curso escolar, se produciran circunstancias sobrevidas que afectasen aos recursos da unidade familiar, estas debern acreditarse mediante a presentacin da oportuna documentacin xustificativa.

No caso de non aceptacin para a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social:

ltima nmina ou informe da vida laboral, ou no seu caso, certificacin acreditativa do INEM de estar en situacin de desemprego con percepcin ou non de prestacins de todos os membros da unidade familiar.

ltima declaracin da renda ou certificado negativo de imputacins. En caso de declaracins individuais, copia da declaracin de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar.

Informacin fiscal de intereses e retencins, indicando saldo a 31 de decembro do ano anterior de tdolos membros da unidade familiar, as como certificado de fondos de inversin, letras do tesouro...

7.5. Solicitudes incompletas.

Se a solicitude non rene os requisitos esixidos neste Regulamento, requirirase ao interesado/a para que, nun prazo de dez das hbiles, dende que se lle require, emende a falta ou acompae os documentos preceptivos con indicacin de que, se as non o fixese, quedar desistido da sa peticin.

7.6. Relacin provisional de admitidos e excludos.

1. A relacin provisional de admitidos e excludos, coa puntuacin obtida, farase pblica no taboleiro de anuncios da Escola Infantil do concello e na pxina web do mesmo.

2. A data de publicacin desta relacin en ningn caso ser posterior ao 15 de maio.

7.7. Reclamacins.

As/os solicitantes que o desexen podern presentar as reclamacins, debidamente documentadas, que estimen oportunas relacin provisional de admitidos e excludos, no prazo de 10 das hbiles contados dende a data de exposicin da relacin provisional.

A resolucin resolverase nos seguintes dez das hbiles.

7.8. Relacin definitiva de admitidos e listaxe de agarda e matriculacin.

1. Unha vez resoltas todas as reclamacins presentadas e resoltas pola comisin de baremacin, as listaxes de admitidos/as e de agarda sern publicadas no taboleiro de anuncios do centro e na pxina web e taboleiro de anuncios do concello, xunto coa puntuacin obtida en cada caso.

2. Os/as solicitantes admitidos/as debern formalizar a matrcula na Escola Infantil Municipal no perodo comprendido entre o 16 e o 30 de xuo para confirmar a praza, debendo achegar a seguinte documentacin complementaria:

Certificado/Informe mdico do/a neno/a (non necesaria pliza oficial).

Fotocopia da tarxeta sanitaria.

Cartilla de vacinacin (opcional/voluntario).

1 foto tipo carn do/a neno/a.

Domiciliacin bancaria.

Autorizacins por escrito para:

* Administracin de medicamentos.

* Recollida e entrega dos/as nenos/as no centro.

* Impreso responsabilizndose os/as pais/nais e representantes de todos aqueles alimentos que traian das sas casas.

* Sadas didcticas do centro.

* Realizacin de reportaxes visuais ou fotogrficas.

* Traslado a centro sanitario en caso de necesidade.

* Sinatura do coecemento e aceptacin deste Regulamento de Rxime Interior.

A non presentacin desta documentacin no prazo sinalado, ags por causa de forza maior, entenderase como renuncia praza, dando opcin matriculacin daquelas persoas que quedaran na lista de agarda.

3. As baixas que se vaian producindo ao longo do curso escolar sern cubertas por rigorosa orde de puntuacin entre os/as solicitantes na lista de agarda.

Se feita a relacin definitiva de admitidos/as quedasen prazas vacantes nalgn tramo de idade e non habendo listaxe de agarda, as prazas sern cubertas por rigorosa orde de entrada no rexistro do concello das Pontes, sempre e cando renan os requisitos esixidos.

7.9. Baixas.

Son causa de baixa na Escola Infantil Municipal calquera das que se expoen de seguido:

Cumprimento da idade mxima regulamentaria.

Solicitude dos/as pais/nais ou representantes legais mediante instancia asinada presentada no concello ou na escola con 15 das antes do comezo do mes seguinte.

Falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos, ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a dbeda.

Comprobacin de falsidade, ocultacin ou manipulacin nos documentos ou datos presentados.

Por falta de asistencia continuada durante quince das sen causa xustificada.

7.10. Composicin da Comisin de Baremacin.

1. A Comisin de baremacin ter a seguinte composicin:

Presidente:

O/a concelleiro/a da rea de Servizos Sociais ou persoa en quen delegue.

Secretario/a:

O/a coordinador/a do Departamento de Servizos Sociais con voz e voto.

Vogais:

3 membros da ANPA da Escola Municipal Barosa.

3 membros do equipo Directivo da Escola Infantil Municipal.

Persoa tcnica de Servizos Sociais.

2. Funcins da Comisin de Baremacin:

a) Comprobar as solicitudes unha vez sexan baremadas polos/as tcnicos/as do concello.

b) Supervisar o desenvolvemento do proceso de admisin.

c) Resolver calquera incidencia que poida xurdir no procedemento.

7.11. Requisitos e criterios de adxudicacin de prazas.

Ter cumpridos, como mnimo, os 3 meses de idade na data de comezo do curso, e non ter cumpridos os 3 anos a 31 de decembro do ano para o que se solicita a praza.

Acreditar residencia no municipio con anterioridade ao 1 de xaneiro do ano para que se solicita praza.

Criterios para adxudicacin das prazas:

1. Renta per cpita mensual da unidade familiar, referida ao Indicador Pblico de Renda de Efectos Mltiples (IPREM):

Inferior ao 100% do IPREM: 3 puntos

Entre 100% e o 150% do IPREM: 2,5 puntos

Entre 151% e o 200% do IPREM: 2 puntos

Entre 201% e o 250% do IPREM: 1,5 puntos

Entre 251% e o 300% do IPREM: 1 punto

Entre 301% e o 350% do IPREM: 0,5 puntos

Superior ao 351% do IPREM: 0 puntos

IPREM: Indicador Pblico de Renda de Efectos Mltiples

Datos tributarios: referidos declaracin da renda.

2. Irmns na EIM:

Primeiro irmn, matriculado con praza renovada no centro 2 Puntos.

Cada un dos irmns seguintes con praza renovada no centro 0,5 Puntos.

Irmns que soliciten praza simultaneamente 2 Puntos.

Se a familia ten un/unha menor acollido/a ter a mesma consideracin que a dun irmn no baremo.

3. Outros criterios:

Situacin laboral de ocupacin de ambos os dous pais/nais (mnimo media xornada 4 h diarias). Nas familias monoparentais, est puntuacin asimilase a formada por dous membros: 6 puntos

Por cada fillo a cargo da unidade familiar (excludo o/a solicitante/s): 0,5 puntos

Discapacidade do alumno/a: 0,5 puntos

Discapacidade da nai/pai, titores e/ou outros membros da unidade familiar: 0,5 puntos

Familia numerosa: 0,5 puntos

Criterios para resolver os casos de empate:

1. Maior Puntuacin por irmns no centro.

2. Presentar solicitude de praza para varios irmns no centro.

3. Situacin laboral de ocupacin dos pais/nais.

4. Discapacidade do alumno.

5. Puntuacins por outros irmns a cargo da Unidade Familiar.

6. Maior puntuacin por renda.

7. Na unidade familiar existan dependentes que tean acreditacin documental.

8. Sorteo pblico.

Ditos criterios aplicaranse sucesivamente.

   
  CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL  
 

Artigo 8.Estrutura organizativa da EIMBA.

Esta escola dispn da seguinte estrutura organizativa:

a) Equipo directivo.

b) Equipo docente.

c) Persoal non docente ou de servizos.

Artigo 9.Funcins do persoal da EIMBA.

9.1. O equipo directivo: funcins.

O equipo directivo o representante do centro e o responsable do seu correcto funcionamento.

As funcins do equipo directivo son:

Representar oficialmente ao centro educativo.

Dirixir e coordinar o persoal da escola infantil as como todas as actividades do centro, cara consecucin do proxecto educativo e de acordo coas disposicins vixentes.

Propoer e presentar o proxecto educativo, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola Administracin Educativa responsabilizndose da sa redaccin e velando pola sa correcta aplicacin.

Convocar e presidir actos acadmicos e reunins do persoal, executando e facendo cumprir os acordos adoptados nas mesmas.

Xestionar os medios humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos sectores da comunidade educativa.

Expedir os informes que soliciten as autoridades e os/as interesados/as.

Velar polo mantemento do equipamento e medios materiais.

Contratar a persoal cualificado e substitulo en caso de baixa co fin de manter e garantir en todo momento a calidade do servizo.

Dar a coecer e difundir a toda a comunidade educativa a informacin sobre normativa, disposicins legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro.

Coordinar as relacins do persoal coas familias.

Elaborar e presentar a memoria anual da Escola Infantil.

Exercer a garda dos/as menores do centro de acordo co previsto na lexislacin vixente e todas as funcins titoriais do grupo ao seu cargo.

Prestar atencin personalizada aos usuarios a travs do desempeo da funcin educativa e directiva.

Comunicarlle ao concello as incidencias relativas s necesidades de mantemento do centro, baixas do persoal, necesidades materiais e calquera outro acontecemento, as como trimestralmente informar das incidencias.

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

Cumprir e facer cumprir as leis, disposicins vixentes, etc. do Regulamento de Rxime Interior.

Calquera outra funcin que lle poida ser encomendada polo concello dentro do mbito da sa competencia.

9.2. O equipo docente: funcins.

A EIMBA dispor do persoal directivo, docente e non docente ou de servizos, preciso para a adecuada prestacin do servizo; o equipo docente cumprir, en todo caso, as ratios que por nmero de alumnos/as se esixa na normativa en cada momento vixente; o persoal directivo poder desenvolver funcins docentes de contar coa titulacin esixible para iso. No desenvolvemento das sas funcins, ao persoal da EIMBA o asistir o equipo psicopedagxico municipal.

O equipo docente correspndese co persoal de atencin directa aos menores. Est formado por:

a) Educadores/as: son os/as que posundo a titulacin acadmica mnima requirida no Decreto 329/2005 exercen as seguintes funcins:

Elaborar e executar a programacin da sa aula.

Exercer a actividade educativa integral na sa aula.

Desenvolver as programacins curriculares, inclundo as actividades relacionadas coa sade, hixiene e alimentacin.

Calquera outra funcin que lle poida ser encomendada polo equipo directivo do centro dentro do mbito da sa competencia.

b) Persoal de apoio/Auxiliares: son as persoas que posundo a titulacin acadmica mnima requirida no Decreto 329/2005 exercen as labores asistenciais de apoio que lle poidan encomendar o educador e o equipo directivo do centro dentro do mbito da sa competencia.

9.3. Persoal de servizos xerais da EIMBA: funcins.

a) Persoal de cocia:

Elaborar os mens deseados polo equipo directivo do centro, seguindo as pautas marcadas pola gua de mens da propia consellera e por un/unha especialista en diettica e nutricin.

Limpar as reas de cocia e comedor.

Elaborar a lista da compra de alimentos e subministro da cocia.

Realizar o empratado das comidas dos nenos/as.

Recoller e lavar os utensilios de cocia.

Para garantir o bo estado dos alimentos e permitir a sa anlise en caso de intoxicacin gardar mostras dos mesmos diariamente.

Calquera outra funcin que lle poida encomendar o equipo directivo do centro no mbito da sa competencia.

b) Persoal de limpeza:

Realizar a limpeza de todas as aulas e demais dependencias da escola alleas rea de cocia e comedor.

Calquera outra funcin que se lle encomende no mbito da sa competencia.

Artigo 10.Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal.

1. En caso de baixa do persoal debida a enfermidade breve este ser substitudo polo persoal de apoio do centro.

2. En caso de baixa longa do persoal este ser substitudo por persoal coa debida titulacin; este cambio anunciarase no taboleiro de anuncios do centro e informarase ao concello e a ANPA da Escola Infantil.

Artigo 11.Dereitos do persoal.

Os dereitos do persoal da Escola Infantil Municipal son:

1. Recibir regularmente informacin da marcha e do funcionamento da escola, a travs do equipo directivo.

2. Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento da escola e a atencin prestada aos menores.

3. Desenvolver, por parte do equipo docente, as sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten ao proxecto educativo e programacin da escola.

4. Recibir, dentro das posibilidades da escola infantil municipal, os recursos e os medios precisos para desenvolver as sas funcins axeitadamente en beneficio do alumnado.

Artigo 12.Obrigas do persoal.

Son obrigas do persoal da Escola Infantil Municipal:

1. Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o presente regulamento.

2. Velar polo respecto aos dereitos dos e das menores recollidos neste regulamento e aqueles outros recoecidos na lexislacin vixente.

3. Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos e das menores e das sas familias aos que teen acceso no desenvolvemento das sas funcins.

4. Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

5. Desenvolver, por parte do equipo docente, as sas funcins de acordo co marco lexislativo vixente en materia educativa para o tramo de idade de 0 a 3 anos.

6. Manter unha actitude correcta coas familias e cos compaeiros/as de traballo.

7. Coidar a imaxe e hixiene persoal.

8. Uso obrigatorio do uniforme completo da Escola Infantil.

   
  CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS  
 

Artigo 13.Dereitos dos/das nenos /as da Escola Infantil Municipal.

Os nenos e nenas matriculados na EIMBA tern os seguintes dereitos:

1. Acceso escola e a recibir informacin sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

2. A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola como das demais persoas usuarias.

3. A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou escolar dos menores e familias.

4. A que se cumpran todas as normas de hixiene e seguridade no desenvolvemento da actividade educativa (dentro e fra do centro, nas sadas escolares) cos/coas nenos/as.

5. A recibir unha atencin e educacin personalizada e individualizada, tendo en conta o ritmo de madurez do/da menor asegurando o pleno desenvolvemento da sa personalidade e atendendo s sas necesidades especficas.

6. intimidade persoal.

7. A que se lles facilite o acceso atencin social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento integral.

Artigo 14.Normas de hixiene e sade persoal.

1. Os/as nenos/as debern acudir Escola Infantil en condicins correctas de hixiene e sade. Por este motivo, imprescindible que o aseo na casa se faga a diario e de forma minuciosa.

2. No caso de observarse repetidamente sntomas de falta de atencin no coidado dos nenos/as (falta de hixiene, nutricin, etc.) poerase en coecemento do Departamento de Servizos Sociais, na procura de realizar a intervencin social necesaria cos pais/nais/representantes legais.

3. Os/as nenos/as debern vir escola con roupa que lles permita moverse con plena comodidade.

4. Os/as nenos/as debern traer sempre unha muda completa de reposto e panos de man de papel e toallas hmidas que tern que repoer cando sexa preciso.

5. Os/as nenos e nenas que usen cueiros debern traer un paquete deles e un bote de toallas. Este material repoerase cando sexa preciso.

6. Todos os/as nenos/as que anden debern traer o mandiln.

7. O persoal que manipule alimentos deber dispoer e manter en vigor o correspondente carn de manipulador de alimentos.

8. Todo o persoal que realice funcins educativas de coidado e vixilancia dos/as menores deber acreditar o seu correcto estado de sade e periodicamente someterse a un recoecemento mdico anual axeitado para acreditar que non padece enfermidade, nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as sas funcins. Ser igualmente preceptiva a vacinacin do persoal contra a rubola co especial compromiso das mulleres en idade frtil de adoptar as medidas sanitarias e preventivas que corresponda durante os tres meses despois da vacinacin.

9. No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na Escola Infantil, despois das primeiras atencins in situ, poerase esta circunstancia en coecemento dos pais/nais/representantes legais do/a menor, para que recollan ao menor na maior brevidade posible. No caso de non poderse desprazar escola, ou de que a circunstancia concreta o requirise, procederase ao traslado inmediato do/a neno/a a un centro clnico co fin de garantir que o menor reciba a atencin mdica axeitada. Ao formalizar a matrcula os pais, nais e representantes legais dos/as nenos/as asinarn unha autorizacin de traslado para estes casos.

10. O/a neno/a deber permanecer na casa no caso de ter febre, diarrea, vmitos, ou enfermidade contaxiosa (rubola, papeiras, sarampelo, lombrigas, piollos, conxuntivite, etc.). De aparecerlle calquera destes sntomas mentres permanece na escola ser posto en coecemento dos pais/nais/representantes legais para que recollan o/a neno/a o antes posible. No caso de padecer enfermidade contaxiosa o seu reingreso no centro s ser posible transcorrido o perodo de contaxio achegando o informe mdico que acredite tal circunstancia (imprescindible para evitar contaxios no centro).

11. Cando se produza a falla de asistencia Escola Infantil debido a enfermidade ou outras circunstancias, os/as pais/nais/titores ou representantes legais debern comunicar este feito direccin do centro.

12. Nos casos nos que se deban administrar medicinas aos nenos ou nenas e a sa asistencia ao centro estea autorizada polo/a mdico/a, a familia axustar a dose fra dos tempos de permanencia na escola. Naqueles casos nos que sexa imprescindible administrrllelas na escola, estas debern ir acompaadas da receita mdica actualizada data do tratamento, na que constar o nome do/a neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na administracin. Non se administrar ningunha medicacin que non vea acompaada da autorizacin por escrito dos pais/nais, titores ou representantes legais, indicando as horas de administracin da dose correspondente.

No caso de que xurda un proceso febril durante o tempo de permanencia na escola, o persoal tentar reducila por medios fsicos, de non conseguilo, seguir as instrucins das autoridades sanitarias previa chamada ao 061, dando aviso s familias do acontecido.

Artigo 15.Normas de nutricin.

1. A Escola Infantil publicar no taboleiro de anuncios unha relacin dos mens previstos quincenalmente, que proporcionarn unha dieta sa, equilibrada e axeitada para os distintos grupos de idade supervisada e visada por tcnico especialista en diettica e nutricin ou profesional equivalente.

2. A Escola Infantil prestar un especial coidado en atender os casos nos que o/a neno/a, por motivo de circunstancias persoais, non deba recibir determinados alimentos, debendo estar debidamente informada a direccin e o persoal do centro desta circunstancia, co seu respectivo informe peditrico.

2. Os/as pais, nais titores e representantes legais dos/as nenos/as que traian algn tipo de alimento ao centro debern asinar un impreso responsabilizndose do seu estado e efectos causados.

Artigo 16.Promocin da igualdade entre nenos/nenas.

1. A escola promover a igualdade como valor fundamental de convivencia entre os/as nenos/as. A promocin da igualdade estar no centro das actividades que se desenvolvan na escola e reflectirase non s nas actividades e material de traballo senn tamn nos comportamentos habituais dos/das educadores/as.

2. O centro poer especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracins que se utilicen como instrumentos de traballo. As mesmo, vixiar que no uso da linguaxe se adopten expresins e formas non discriminatorias.

3. Asemade, desde a escola prestarase atencin especial ao fomento e respecto da interculturalidade, coma instrumento de superacin de desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

Artigo 17.A lingua.

A lingua utilizada na escola, en cada grupo de idade, ser a lingua materna predominante entre os/as nenos/as que forman parte del. Coidarase que adquiran o coecemento da outra lingua oficial de Galicia. Atenderase de xeito individualizado a aqueles nenos/as do grupo que non tean coecemento suficiente da lingua materna predominante. Elaborarase para a sa inclusin na proposta pedagxica un plan de actividades encamiadas dinamizacin da lingua galega.

Artigo 18.Promocin da integracin.

A escola promovera, dentro das sas posibilidades, a integracin dos nenos/as con necesidades especficas de apoio educativo, sempre e cando conten cos recursos materiais e humanos necesarios. Cada un destes nenos/as ocupan das prazas no seu grupo de idade. En ningn caso haber mais dun neno/a de integracin por aula.

Artigo 19.Uso das dependencias e materiais.

As dependencias e materiais da Escola Infantil sern utilizadas para uso das actividades educativas e asistenciais que implican a prestacin do servizo polo persoal da mesma e os/as nenos/as que asisten mesma as como os seus pais/nais/ representantes legais. Tamn podern ser utilizadas para impartir ou recibir cursos de formacin para o persoal do centro ou calquera outra actividade relacionada coa Educacin Infantil.

Diariamente o acceso escola farase con normalidade, entregando as/os nais/pais/representantes legais ou persoas designadas para facelo os/as nenos/as na porta da Escola ou na porta designada para a entrega e recollida.

Todos os materiais dispoibles na Escola Infantil sern utilizadas exclusivamente para uso das actividades educativas, asistenciais e de formacin que implican a prestacin do servizo polo persoal da mesma e os/as nenos/as que asisten mesma as como os seus pais/nais/representantes legais.

Con ocasin de festas, celebracins ou actos puntuais, pdese acordar a utilizacin doutros espazos alleos Escola Infantil para dar cabida ao nmero maior de asistentes, o que ser notificado aos interesados con antelacin.

Artigo 20.Perodo de adaptacin.

1. A asistencia por primeira vez a un centro educativo un feito moi significativo que permite o desenvolvemento psicolxico e social dos/das menores, a travs das relacins cos seus iguais e das diferentes actividades educativas.

Ao mesmo tempo o/a neno/a enfrntase a un ambiente e persoas novas, o que produce que sexa frecuente e moi normal que, sobre todo nos primeiros das, os/as nenos/as rexeiten ir escola. Por iso, precisan dun perodo de adaptacin.

2. Para facilitar o proceso de adaptacin, porase en coecemento dos/as pais/nais/representantes legais por parte da direccin do centro, as seguintes medidas:

a) Incorporacin progresiva. Durante a primeira semana, ir aumentando pouco e pouco os tempos de estada e graduar a incorporacin dos nenos/as en distintos das. Esta progresin posibilitar que na Escola Infantil se lle preste unha especial atencin os primeiros das, mellorando a calidade da acollida e da adaptacin /relacin afectiva cos/as educadores/as.

b) Evitar todo tipo de manifestacins que poidan transmitir ao neno ou nena sensacin de angustia ou inseguridade relacionadas coa sa asistencia escola.

c) Transmitir expectativas positivas e interese especial por todo o relacionado co centro.

d) Asistencia regular ao centro, convertndose nun hbito de vida do/a neno/a.

3. A direccin do centro por en coecemento da familia todas estas medidas e convidar a expoer calquera tipo de dbida ou aclaracin en relacin ao tema.

   
  CAPTULO VI.NORMATIVA REFERENTE A FAMILIA.  
 

Artigo 21.Dereitos dos/as pais/nais/representantes legais.

As familias ou representantes legais teen os seguintes dereitos respecto da Escola Infantil Municipal Barosa:

1. A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola como das demais persoas usuarias, sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

2. A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou econmica.

3. A ser informados do desenvolvemento diario da/o nena/o promovendo a sa participacin e colaboracin dunha maneira activa de cara mellor consecucin dos obxectivos educativos.

4. A ser escoitados e manifestar a sa discrepancia respecto s decisins educativas que lles afecten, a travs das vas oportunas.

5. A realizar visitas das instalacins do centro e promover entrevistas persoais antes de comezar o curso e ao longo do curso, cando as o soliciten, sen entorpecer o transcurso normal das actividades.

6. A deixar de utilizar os servizos ou abandonar a escola por vontade propia.

7. A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin nas actividades e proxectos da escola.

Artigo 22.Deberes dos/as pais/nais/representantes legais.

1. Cumprir as normas sobre a utilizacin e funcionamento do centro e os seus servizos establecidos neste regulamento.

2. Aboar o material, as actividades extraescolares se fose oportuno e as mensualidades conforme ao establecido no presente regulamento e no acordo regulador de prezos aplicable Escola Infantil Municipal Barosa.

3. Asinar os documentos requiridos no momento da formalizacin da matrcula, relacionados no artigo 7.8.

4. Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia, colaboracin, encamiada a unha mellor convivencia.

5. Colaborar e participar na vida do centro na procura de acadar os fins e obxectivos educativos propostos.

6. Responsabilizarse daquelas situacins nas que por motivos de sade ou malestar os/as nenos/as tean que sar da escola.

Artigo 23.Participacin das/os nais/pais/representantes legais.

23.1. Relacin familia-escola infantil.

1. Dende a Escola Infantil Municipal crearase un bo ambiente de confianza, respecto e seguridade de cara ao trato persoal coas nais e pais das/os nenas/os do centro.

2. A relacin cos/as pais/nais/representantes legais deber ser fomentada pola Direccin da Escola Infantil Municipal e ter como principais obxectivos:

* Intercambio de criterios educativos.

* A transmisin mutua de informacin sobre actitudes e comportamento dos/as nenos/as.

* Compartir opinins sobre incidentes, preocupacins, actividades, etc.

3. A principio de curso celebrarase unha reunin para informar sobre o programa educativo do centro.

4. As/os nais/pais/ representantes legais podern pedir unha reunin coas titoras/es das/os sas/seus fillas/os para tratar temas relativos sa evolucin.

5. As/os titoras/res de aula poern en coecemento dos pais, nais ou titores de cada neno/a a informacin relativa a evolucin integral que ter carcter trimestral a travs dos boletns de avaliacin e de reunins grupais cos pais, nais ou representantes legais dos/as menores.

6. Dende a Escola Infantil Municipal levaranse a cabo entrevistas coas nais/pais/representantes legais das/os nenas/os que presenten problemas evolutivos, afectivos, etc. co fin de garantir unha atencin integral e preventiva.

7. As visitas dos/as pais/nais/representantes legais do/as nenos/as realizaranse de conformidade co horario establecido pola Direccin para tal fin.

8. As nenas e nenos sern entregadas/os na escola ao/a pai/nai ou representantes legais, ou a persoa autorizada expresamente por escrito e documentada. Teranse en conta as cuestins concretas reguladas por disposicin xudicial, que debern ser postas en coecemento da Direccin por quen sustenta a garda e custodia da nena ou neno.

9. Haber un Libro de Reclamacins a disposicin dos usuarios.

10. No mes de setembro haber unha reunin cos/as pais/ nais ou representantes legais dos nenos/as aceptados/as no centro por grupos para amosarlles as instalacins da Escola e explicarlles todo o que se considere de interese para eles. Lerase, comentarase e entregarase tamn a normativa do centro para ser asinada. As mesmo, exporase e comentarase o Regulamento de Rxime Interior e o Proxecto Educativo do Centro que quedarn expostos durante todo o curso no taboleiro de anuncios para poder ser consultado polos pais, nais titores e representantes legais dos nenos e nenas da escola cando o desexen.

23.2. Instrumentos de informacin a pais e nais.

Os instrumentos de informacin de cara aos pais/nais/representantes legais dos que dispn a escola infantil municipal son os seguintes:

a) Reunins de principio de curso e trimestrais, para dar a coecer o proxecto educativo, perodo de adaptacin, normativa do centro, programacin de aula, sadas, etc.

b) Reunins extraordinarias a peticin da Direccin do centro, o departamento de orientacin ou titoras ou titores coas nais/pais/representantes legais.

c) Reunin de Escola de nais e pais, na que se tratarn temas relativos crianza e evolucin as como problemas cotins das nenas e nenos, e se intercambiarn opinins sobre os mesmos.

d) Diario da clase, co fin de poder consultar datos relativos estada diaria dos/as menores no centro (alimentacin, esfnteres, sono, incidencias, etc.).

e) Intercambio diario de informacin coas nais/pais/ representantes legais, a travs de conversas informais.

23.3. Asociacin de pais/nais.

1. A Asociacin de pais e nais o rgano de participacin na vida do centro. A sa constitucin e funcionamento fomentarase por parte da Direccin de Escola.

2. En caso de constiturse a asociacin de pais/nais ter como finalidade: Defender os dereitos dos/as pais/nais/representantes legais no relativo prestacin de servizos dirixidos aos nenos/as, e participar conxuntamente e activamente coa Direccin e co persoal da Escola Infantil Municipal para favorecer o desenvolvemento integral da poboacin infantil atendida.

   
  CAPTULO VII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA  
 

Artigo 24.Medidas de seguridade e hixiene.

A EIMBA conta con:

1. Plan de Autoproteccin implantado (formacin para a actuacin para casos de emerxencia e simulacro de evacuacin anual).

2. Pliza de responsabilidade civil e accidentes.

3. Pliza de sinistros-danos.

4. Plan de prevencin de riscos laborais cunha empresa especializada nese cometido. Dita empresa levar a cabo a avaliacin de riscos anual, co informe pertinente, e a formacin do persoal.

5. Todo o persoal da Escola Infantil Municipal pose o ttulo de manipulador de alimentos, curso de primeiros auxilios e estn vacinadas contra a rubola.

6. Seguindo o APPCC do centro tanto os alimentos preparados no centro como os utensilios de limpeza e as uas da cocieira podern ser analizadas periodicamente pola empresa contratada para iso.

7. Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

8. Rexistro de persoas usuarias (nenos/nenas).

9. Expedientes individualizados de cada neno/a, poendo en marcha todos os mecanismos posibles para a proteccin da informacin que se obtea na organizacin e desenvolvemento da Escola Infantil Municipal por parte da direccin do centro.

10. Proxecto educativo do centro a disposicin dos pais/nais.

11. Certificado do Rexistro central de delincuentes sexuais do persoal de atencin directa.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA NICA  
 

Este texto derroga expresamente o Regulamento de rxime interno da Escola infantil municipal A Barosa publicado no Boletn Oficial da Provincia da Corua, nm. 249, do 30/12/2015, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria ao mesmo.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez publicado no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da lei 7/1985, do 2 de abril, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios