Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA MUNICIPAL N 26, REGULADORA DA CONCESIN DE SUBVENCINS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 09-02-2018 BOP N 29 -- Publicación definitiva : 23-04-2018 BOP N 76
Redacción Aplicable desde 23-04-2018

Redacciones Redacciones
 - I.- NORMAS XERAIS
 - DISPOSICINS ADICIONAIS
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXOS
   
  I.- NORMAS XERAIS  
 

1) Obxecto

A presente ordenanza ter por obxecto estructurar e fixar os criterios xerais, condicins particulares e procedemento para a concesin de subvencins outorgadas polo Concello de Arteixo con cargo aos fondos pblicos.

A Ordenanza recolle as normas xerais con carcter de mnimos para todos aqueles aspectos que non aparezcan regulados nas bases especficas reguladoras das subvencins.

2) Fundamentos legais

Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencins.

Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencins.

Lei 9/2007, de 13 de xuo, de Subvencins de Galicia.

Outras normas concordantes coas anteriores.

3) Exclusins

Quedan excludas do seu mbito de aplicacin:

a) Os premios ou achegas sen previa solicitude da persoa ou entidade beneficiaria.

b) As subvencins previstas na Lei Orgnica 5/1985, de 19 de xuo, do Rxime Electoral Xeral.

c) As subvencins reguladas na Lei Orgnica 3/1987, de 2 de xullo, de Financiacin dos partidos polticos.

d) As aportacins a que fai referencia o artigo 2.2.3 da Lei 38/2003, de 17de novembro, Xeral de Subvencins.

4) Concepto e clases

Concepto.-

Entndese por subvencin, a efectos desta Ordenanza, toda disposicin dineraria realizada polo Concello de Arteixo, a favor de persoas pblicas ou privadas, que cumpran os seguinte requisitos:

a) Que a entrega se realice sen contraprestacin directa das persoas/entidades beneficiarias.

b) Que a entrega est suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execucin dun proxecto, a realizacin dunha actividade, a adopcin dun comportamento singular ou a concorrencia dunha situacin, debendo as persoas/entidades beneficiarias cumprir as obrigas materiais e formais que se tiveran estabrecido.

c) Que o proxecto, a accin, conduta ou situacin financiada, tea por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pblica ou interese social ou de promocin dunha finalidade pblica.

Clases.-

A presente Ordenanza, respectando o estabrecido na Lei 38/2003, regula a concesin das seguintes modalidades de subvencins:

a) Subvencins concedidas a travs de procedementos en rxime de concurrencia competitiva.

b) Subvencins directas tramitadas a travs dos correspondentes convenios

c) Subvencins directas, xustificadas por razns sociais, econmicas, benficas, humanitarias ou outras debidamente xustificadas que dificulten a sa convocatoria pblica.

d) Subvencins directas, concedidas por imposicin dunha norma con rango legal(art 22.2 Lei 38/2003)

5) Crdito orzamentario

A tramitacin do expediente para a concesin de subvencins, ben sexa a travs das correspondentes bases en concurrencia competitiva, ben a travs de convenios ou resolucins para concesin directa, esixir a comprobacin e existencia previa de crdito adecuado e suficiente no Orzamento Municipal e a aprobacin do gasto.

6) Persoas beneficiarias: requisitos.

De conformidade co previsto no artigo 13.1 da Lei 38/2003, podern obter a condicin de persoa/entidade beneficiaria aquelas que se atopen na situacin que fundamenta a concesin da subvencin.

Segundo o artigo 11.1 da mesma norma, ter a condicin de persoa beneficiaria aquela que deba de realizar a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situacin que lexitima a sa concesin.

Non podern obter a condicin de persoa/entidade beneficiaria de subvencins aquelas nas que corcorra algunha das circunstancias seguintes:

a) Ter sido condenada mediante sentenza firme pena de perda da posibilidade de obter subvencins ou axudas pblicas

b) Ter solicitado a declaracin de concurso, ter sido declarado insolvente, estar declarado en concurso, estar suxeito a intervencin xudicial ou ter sido inhabilitado conforme Lei Concursal

c) Ter dado lugar, por ter sido declarado culpable, resolucin firme de calquera contrato celebrado coa Administracin.

d) Estar incursa a persoa fsica, os administradores de sociedades ou aqueles que ostenten a representacin legal doutras persoas, nalgn dos supostos de incompatibilidade a que fan referencia a Lei 53/1984, de Incompatibilidade de Persoal ao Servizo das Administracins Pblicas ou tratarse de cargos electivos regulados na Lei Orgnica 5/1985, de Rxime Electoral Xeral.

e) Non atoparse ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias (Estado, CCAA, Deputacin Provincial, Concello de Arteixo e organismos relacionados)e coa Seguridade Social

f) Ter residencia fiscal nun pas ou territorio calificado de paraso fiscal.

g) Non estar ao corrente no pago de obrigas por reintegro de subvencins.

h) Ter sido sancionado mediante resolucin firme coa perda da posibilidade de obter subvencins.

Aos efectos do disposto anteriormente, as persoas/entidades interesadas debern aportar, no momento da solicitude, unha declaracin de non atoparse incurso en ningunha das causas de prohibicin mencionadas.

7) Bases: procedemento e contido

As bases reguladoras de cada subvencin sern competencia do Pleno Municipal.

A concesin de axudas e subvencins por procedemento de concurrencia competitiva estar precedida da elaboracin, fiscalizacin, aprobacin e publicacin no Boletn Oficial da Provincia das correspondentes bases.

Estas concretarn, como mnimo, os seguintes aspectos:

Definicin do obxecto da subvencin, indicando ademais o perodo exacto que abrangue a convocatoria.

Requisitos que debern reunir as persoas / entidades beneficiarias, forma e prazo para a presentacin de solicitudes.

Requisitos de solvencia e eficacias das persoas / entidades beneficiarias.

Procedemento de concesin.

Criterios obxectivos de concesin,e, no seu caso, ponderacin dos mesmos.

Importe da subvencin.

Organos competentes para a ordeacin, instruccin e resolucin.

Determinacin, no seu caso, de libros e rexistros para a adecuada xustificacin.

Prazo e forma de xustificacin, indicando os documentos que se admitan como xustificantes en cada caso.

Medidas de garanta que se deban constitur, no seu caso.

Posibilidade de efectuar pagos anticipados ou a conta.

Circunstancias que, como consecuencia das alteracins das condicins tidas en conta para a concesin, poidan dar lugar a modificar a resolucin.

Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencins para a mesma finalidade.

Criterios de gradacin dos posibles incumprimentos das condicins impostas para a sa concesin.

8) Obrigas da persoa/entidade beneficiaria

De conformidade c previsto no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, son obrigas das persoas / entidades beneficiarias, sen prexuzo das que se especifiquen nas Bases reguladoras das subvencins de cada departamento:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesin da subvencin.

b) Xustificar perante o rgano concedente o cumplimento dos requisitos e condicins para a concesin , as como a realizacin da actividade e o cumplimento da finalidade que determinou a concesin da axuda.

c) Someterse s actuacins de comprobacin efectuar polo rgano concedente ou polos rganos de control competentes.

d) Comunicar a obtencin doutras subvencins, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.

e) Acreditar, antes da resolucin de concesin, que se atopa ao corrente no cumplimento coas sa obrigas tributarias e coa Seguridade Social. No caso de que asine autorizacin expresa, o Concello de Arteixo poder obter as certificacins acreditativas coa Agencia Tributaria e con outras administracin coas que tea convenio para a transmisin de datos e tramitar de oficio as municipais.

Este requisito poder substituirse pola declaracin xurada da persoa solicitante / representante da entidade solicitante cando a conta da subvencin non sexa superior a 3.000,00 .

f) Dispoer de libros, rexistros e demais documentos contables esixibles, no seu caso, pola lexislacin mercantil.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicacin dos fondos.

h) Adoptar as medidas de difusin do artigo 18 da Lei 38/2003, General de Subvenciones:

- Facer constar, de xeito claro e fidedigno, a colaboracin do Concello de Arteixo en toda a informacin (impresa, informtica ou audiovisual) que se realice ou equipamento que est vinculado ao obxecto desta subvencin. Ser facilitado pola entidade municipal o modelo de imaxe corporativa oficial que deber utilizarse. Esta obriga deriva do definido no artigo 18.4 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencins.

i) Proceder ao reintegro nos supostos de incumprimento do artigo 37 ou no caso de remanentes non aplicados.

9) Procedementos de concesin

Tal e como estabrece o artigo 22 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, os procedementos de concesin de subvencins podern ser:

a) Procedemento ordinario de concesin de subvencins: tramitarase en rxime de concurrencia competitiva, a travs das correspondentes bases especficas aprobadas polo Pleno Municipal e no que se compararn as distintas solicitudes presentadas c fin de estabrecer unha prelacin entre as mesmas hora de outorgar a subvencin.

b) Procedemento de concesin directa: poder aplicarse este procedemento nos seguintes casos:

1. As previstas nominativamente no Orzamento.

2. As que vean impostas por un norma de rango legal

3. Excepcionalmente, aquelas nas que se acrediten razns de interese pblico, social, econmico, humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten a convocatoria pblica.

10) Tramitacin e documentacin de expedientes. Modelos

Sern, para cada tipo de subvencin os que de seguido se indican:

a) Procedemento en rxime de concurrencia competitiva

Aprobacin das bases polo Pleno Municipal e aprobacin da sa convocatoria polo rgano municipal compentente que conter informe de existencia de crdito preceptivo. As bases sern informadas polo Servizo responsable da sa xestin, e emitido o Informe xurdico correspondente, sern sometidas con carcter previo fiscalizacin pola Intervencin Municipal

Publicacin das bases e convocatoria no Boletn Oficial da Provincia.

Apertura de prazo de presentacin de solicitudes (modelo oficial) que se acompaar da documentacin esixida.

Valoracin das solicitudes por quen corresponda segn se indique nas bases especficas (tcnico ou rganos non colexiados que se establezan) e segundo os criterios que establezan as bases que formular unha proposta de concesin. sta ser fiscalizada previa elevacin ao rgano municipal compentente para a sa concesin.

A denegacin de axudas deber estar motivada segundo o establecido nas bases reguladoras de cada subvencin.

A relacin de subvencins concedidas ser obxecto de publicacin nos taboleiros do Concello, na pxina web e mediante notificacin individual.

Segundo o establecido na lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencins as subvencins convocadas e concedidas publicaranse na BDNS (Base de Datos Nacional de Subvencins) nos termos sinalados na normativa ditada efecto.

Unha vez presentadas por rexistro de entrada municipal as contas xustificativas polas persoas / entidades beneficiarias, mediante os modelos normalizados facilitados polo Concello (ver Anexos), procederase ao seu examen polo Servizo Municipal xestor de cada subvencin que informar e formular a correspondente proposta de aprobacin de contas xustificativas.

No suposto de contas xustificativas incompletas, o Servizo Municipal requririr que se subsane a documentacin nun prazo de 10 das hbiles. Se rematado o prazo total, non se ten presentado documentacin xustificativa algunha, darase por perdido o dereito subvencin. Todo sen prexuzo dos requirimentos que o rgano competente tivera ben realizar como consecuencia da fiscalizacin da xustificacin.

Non obstante o indicado, as bases especficas podern articular prrrogas sempre supeditadas a causas excepcionais debidamente xustificadas que debern someterse valoracin do rgano municipal con competencias na materia.

A conta xustificativa deber ser fiscalizada e posteriormente aprobada polo rgano municipal compentente e posteriormente procederase ordeacin do pago.

b) Subvencins de carcter directo: nominativas mediante convenio

Unha vez definidas as subvencins nominativas nas bases de execucin do Orzamento de cada exercicio econmico, cada expediente iniciarase mediante proposta do Concelleiro de rea, incoando o inicio das actuacins preparatorias para a sinatura do Convenio correspondente.

O departamento municipal xestor, solicitar a seguinte documentacin entidade beneficiaria:

Declaracin do tipo de entidade (Asociacin, Fundacin) de que se trate e copa dos seus Estatutos, no seu caso.

Fotocopia compulsada do CIF.

Datos do representante.

Memoria de actividades que lle son propias e que vea desenvolvendo, as como das programadas a travs do Convenio a asinar.

Memoria xustificativa do carcter idneo para a realizacin do obxecto do convenio, de xeito que se xustifique a exclusin da concurrencia competitiva.

Declaracin de non estar incursa en ningunha das causas de prohibicin para percibir axudas pblicas segundo o artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencins.

Outra documentacin acreditativa (no seu caso, declaracin de utilidade pblica ou interese social, titulos de propiedade de bens a dispoer, etc).

Certificado de estar ao corrente nas obrigas tributarias coa Seguridade Social, coa Facenda do Estado e da Xunta de Galicia, coa Deputacin Provincial, co Concello de Arteixo e outras entidades pblicas relacionadas. No caso de obrar autorizacin expresa (segn modelo) a entidade municipal tramitar as que poida obter de xeito directo.

Se algunha desta documentacin xa obrase no Concello poderase sustituir polo informe respectivo do departamento xestor.

Emitido informe tcnico sobre o interese social ou utilidade pblica do seu obxecto, e comprobado que dito obxecto non susceptible de contrato administrativo, elaborarase a proposta de convenio que se someter a fiscalizacin da Intervencin, previa elevacin ao rgano municipal con competencias para a sa aprobacin.

O contido mnimo dos convenios o que se especifica no ANEXO III e facilitarase copia ao departamento de Intervencin unha vez asinado.

c) Subvencins de carcter directo por razns de interese pblico, social, econmico ou humanitario

Podern concederse con carcater excepcional e o expediente iniciarase mediante a proposta da Concelleira ou do Concelleiro de rea, solicitando informe aos servizos econmicos sobre a existencia de crdito e incoando as actuacins preparatorias que levarn sinatura do convenio correspondente nos mesmos termos que no apartado anterior pero engadindo, nas actuacins preparatorias, unha memoria xustificativa do carcter singular da subvencin emitida polo departamento municipal xestor por razn da materia e que incluir, como mnimo, as razns que acreditan o interese pblico, social, econmico, humanitario ou outras xustifiquen a dificultade da sa convocatoria pblica.

d) Modelos

Os modelos de solicitude, xustificacin e de convenio bsico son os que se recollen no Anexos I desta Ordenanza e que se aproban con carcter normalizado.

11) rganos competentes

A) concurrencia competitiva:

Aprobacin de bases, polo Pleno da Corporacin.

Aprobacin da convocatoria, concesion das subvencins e aprobacin de contas xustificativa polo rgano municipal competente.

B) Subvencins de carcter directo

As subvencins directas aprobaranse no Orzamento Municipal polo Pleno.

A aprobacin dos convenios ser competencia do rgano municipal con competencias na materia, salvo que non estn contempladas nas Bases de Execucin, sendo nese caso competencia Plenaria previa habilitacin do crdito.

12) Gastos subvencionables

Considranse gastos subvencionables aqueles que indudablemente respondan natureza da actividade subvencionada e se realicen dentro do perodo que abrangue a convocatoria (e que se especificaran nas bases).

Salvo que as bases establezan o contrario expresamente, considerarase gasto realizado o que est efectivamente pagado con anterioridade finalizacin da data de vixencia que se especifique nas bases ou convenios que se celebren..

Cando o gasto suvencionado, sexa gasto corrente ou gasto de capital, sexa superior s 6.000,00 euros (sen IVE) deber solicitar, sempre que pola natureza do gasto sexa posible, tres orzamentos ou ofertas, debendo acreditarse ese feito coa xustificacin que se achegue.

13) Xustificacin

As contas xustificativas debern presentarse dentro do prazo expresado nas bases ou no convenio que regulen concretamente a subvencin.

As contas xustificativas tern o seguinte contido:

a) Conta xustificativa simplificada (cando o importe individual da subvencin sexa inferior a 60.000 ) a entidade/persoa beneficiaria deber presentar:

1- Memoria de actuacins xustificativa do cumprimento das condicins impostas na concesin da subvencin, con indicacin das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

2- Memoria econmica dos gastos e investimentos da actividade, acompaada dos orixinais ou copias cotexadas de facturas, recibos, nminas e demais documentos de valor probatorio cuxo pagamento quede acreditado. Os pagamentos acreditarnse con carcter xeral mediante documento de transferencia bancaria, podendo admitirse de xeito excepcional pagos en efectivo cando a sa conta sexa inferior a 300,00 (sen IVE). Neste ltimo caso deber constar na factura o recib co selo da empresa e a sinatura de persoa fsica que tea a representacin.

3- Detalle doutros ingresos de natureza privada (cotas ou aportacins de socios, cofinanciamento de socios ou persoas beneficiarias nas actividades recibidas...)

4- Detalle doutras achegas ou subvencins de fondos pblicos que tean financiado a actividade subvencionada, indicando o importe e a procedencia.

b) Conta xustificativa (cando o importe individual da subvencin supere os 60.000 ) a entidade/persoa beneficiaria deber presentar:

1. Memoria de actuacins xustificativa do cumprimento das condicins impostas na concesin da subvencin con indicacin das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

2. Memoria econmica xustificativa do custo das actividades que conter:

Relacin clasificada de gastos e investimentos, indicando o acreedor, n de documento, importe, data de expedicin e pago.

Orixinal ou copia compulsada de facturas, nminas e documentos de valor probatorio, nos memos termos que no pargrafo 13), 2. a da presnte ordenanza.

Certificado de tasador independiente en caso de adquisicin de bens inmobles.

Indicacin dos criterios de reparto dos custos directos e indirectos.

Relacin detallada doutros ingresos, indicando o importe e a procedencia.

Tres presupostos ou ofertas solicitadas para gasto correntes ou gastos de capital que superen os 6.000,00 euros.

As bases indicarn, en cada caso, os documentos admitidos como xustificantes: facturas, nominas e outros documentos de valor probatorio. Estes documentos debern aplicar, no seu caso, as retencins e impostos (IVE, IRPF) que correspondan. A substitucin da factura por outro tipo de xustificante deber respectar os supostos previstos no artigo 4 do RD1496/2003, Regulamento de Facturacin.

14) Fiscalizacin, aprobacin e pago

As contas xustificativas sern recabadas polo departamento que, no seu caso, tramite a subvencin e aplicarase o procedemento establecido no artigo 10.a) para todas as subvencins concedidas mediante concurrencia competitiva.

No suposto de subvencins de carcter directo, elaborarase un informe sobre a xustificacin por parte do persoal tcnico do departamento que se remitir, acompaado da documentacin xustificativa, Intervencin Municipal a efectos da sa fiscalizacin previa ao acordo polo rgano municipal con competencias na materia que aprobe as contas. Unha vez aprobada, procederase ordeacin do pago nos termos establecidos en cada caso.

15) Reintegro

Proceder o reintegro dos anticipos ou cantidades percibidas en concepto de subvencin nos seguintes casos:

a) Cando o importe da subvencin anticipada supere ao gasto efectivamente realizado.

b) Cando se incumpran as condicins que deron lugar obtencin da subvencin.

c) Cando se incumpra a obriga de xustificacin.

Nos casos b) e c) o procedemento iniciarase mediante acordo inicial do rgano municipal con competencias na materia, no que se indique a causa, as obrigas incumpridas e o importe da subvencin concedida.

O acordo notificarase entidade/persoa beneficiaria que ter un prazo de quince das para presentar alegacins.

No caso de que formulen alegacins, emitirase informe polo departamento de Intervencin previa adopcin do acordo definitivo de reintegro por parte do rgano municipal con competencias na materia, en caso contrario, transcorridos os 15 das, se entender firme o acordo inicial de reintegro, e se lle notificar ao afectado para que realice o ingreso no prazo e forma que estabrece o RD 939/2005, Regulamento Xeral de Recadacin.

16) Infraccins, sancins e procedemento sancionador

a) Infraccins:

Constiten infraccins administrativas as accins e omisins tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, artigos 56 a 58, e sern sancionables incluso a ttulo de simple neglixencia.

Sern responsables as persoas fsicas ou xurdicas pblicas ou privadas, que por accin u omisin incorran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley.

As accins ou omisins tipificadas nesta lei non darn lugar a responsabilidade nos seguintes supostos:

a) Cando se realicen por quenes carezan de capacidade de obrar.

b) Cando concorra forza maior.

c) Cando deriven dunha decisin colectiva, para quenes tiveran salvado o seu voto ou non tiveran asistido reunin na que se tomou aquela.

As infraccins leves, graves e moi graves, sern as tipificadas nos artigos 56 a 58 da Lei 38/2003; e as sancions por infraccin leve, grave e moi grave sern as establecidas nos artigos 61 a 63 da citada norma.

As infraccins prescribirn ao cabo de catro anos dende o da en que se tivera cometido.

O procedemento sancionador o regulado no RD 1398/1993, de 4 de agosto que aproba o Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

   
  DISPOSICINS ADICIONAIS  
 

Disposicin Adicional 1.

As previsins establecidas nesta Ordenanza desenvolveranse a travs dos acordos municipais precisos adoptados polo rgano competente, que en ningn caso podern implicar una modificacin de aquel.

Disposicin Adicional 2.

A presente Ordenanza Xeral Reguladora da concesin de subvencins do Excmo. Concello de Arteixo, una vez sexa aprobada definitivamente e publicada nos termos legais establecidos e entre en vigor, derrogar vixente Ordenanza aprobada polo Excmo. Concello Pleno por Acordo de data 30 de abril de 2009.

Disposicin Adicional 3.

As referencias efectuadas na Ordenanza a lexislacin especfica entenderase derrogadas, modificadas ou substitudas de conformidade coas disposicins legais que en cada momento se encontren en vigor.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada polo Pleno Municipal, previos os trmites legais de exposicin pblica para presentacin de alegacins, cumprida a comunicacin a que se refire os artigos 65.2 e 70 da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e publica-lo seu texto ntegro no Boletn Oficial da Comunidade Autnoma.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I: MODELOS

Os modelos de xustificacin e de convenio bsico son os que se recollen como Anexos a esta Ordenanza e que se aproban con carcter normalizado debendo ter en conta tamn o que de xeito concreto se incla nas bases especficas.

MODELO 1: DECLARACIN DE AXUDAS:

D./D. ....... con DNI.,

representante da entidade.............................,

con CIF..

DECLARA BAIXO A SA RESPONSABILIDADE

Que non ten solicitada nin, por tanto, concedida ningunha outra axuda nin outros ingresos de fondos pblicos nin cotas de socios para a mesma finalidade que as previstas no acordo de concesin da axuda.

Que ten concedida a/s seguinte/s axuda/s ou ingresos de calquera Administracin ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades para a mesma finalidade:

ESTADO

(CONCEDIDA)

ORGANISMO

DATA DE RESOLUCIN

DISPOSICIN

IMPORTE

Non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade ou prohibicin recollidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencins

E para que conste e aos efectos oportunos, asnase a presente declaracin.

Arteixo, de de 201________

ASDO.: ____________________________________________

MODELO 2: AUTORIZACIN DA PERSOA INTERESADA PARA RECABAR DATOS PARA A CONCESIN DE AXUDAS E SUBVENCINS

A persoa abaixo asinante autoriza ao Concello de Arteixo a solicitar da Agencia Estatal de Administracin Tributaria os datos relativos a cumprimento das sas obrigas tributarias para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a subvencin denominada __________________________________________________.

A presente autorizacin outrgase exclusivamente s efectos do recoecemento, seguemento e control da prestacin mencionada anteriormente e en aplicacin do disposto no artigo 95.1 K) da Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorizacin do interesado, a cesin de datos tributarios que precisen as AA.PP para o desenvolvemento das sas funcins.

A) DATOS DO AUTORIZADOR (s no caso de que sexa unha persoa xurdica ou entidade do artigo 35.4 da Ley General Tributaria)

ENTIDADE QUE REPRESENTA:

CIF:

APELIDOS E NOME

NIF

ACTA EN CALIDADE DE:

AUTORIZA OBTENCIN DO CERTIFICADO TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS PERSOAS. IRPF ANO ____________

SINATURA

AUTORIZA OBTENCIN DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS PERSOAS. ESTAR AO CORRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIASPARA OBTER SUBVENCINS PBLICAS

SINATURA

MODELO 3: MODELOS DE XUSTIFICACIN

MEMORIA DE ACTUACIN XUSTIFICATIVA

D./D. ....... con DNI.,

representante da entidade..............................

poo de manifesto que a entidade referenciada deu cumprimento s condicins impostas no acordo de concesin

mediante a execucin que de seguido se detalla:

Da realizacin da actividade ou equipamento realizados desprndense os seguintes resultados:

Arteixo, de de 201 ..........

O representante da entidade

Sinatura

MEMORIA ECONMICA XUSTIFICATIVA

SUBVENCIN DO CONCELLO DE ARTEIXO A FAVOR DA ENTIDADE .......................

PARA............................................................................................

MEMORIA ECONMICA XUSTIFICATIVA do custo das actividades realizadas ou equipamento adquirido (art.72 e 75 do RD 887/2006, de 21 de xullo)

Importe da subvencin obtida.................................................................................................................................................................

1.-RELACIN DOS GASTOS E INVESTIMENTOS REALIZADOS

1.1 GASTOS DE ACTIVIDADE / MANTEMENTO CONSERVACIN:

N FACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE TOTAL

(IVE INCLUDO)

DATA EMISIN

DATA DE PAGAMENTO

TOTAL

1.2. GASTOS DE INVESTIMENTO / EQUIPAMENTO REALIZADOS

N FACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE TOTAL

(IVE INCLUDO)

DATA EMISIN

DATA DE PAGAMENTO

TOTAL

1.3. XUSTIFICACIN DE OFERTAS SOLICITADAS ( de selo caso, debe achegarse solicitude de oferta a tres empresas, as como orzamento presentado por estas, xustificando a contratacin da mis ventaxosa).

Para a contratacin de _____(INDICAR CONCEPTO) ___ foi solicitada oferta s seguintes empresas:

Sendo contratada __________ (INDICAR NOME DA EMPRESA), con CIF ___________________

por _______________________ motivar por qu se contrata a esa empresa).

1.4. RESUMO GASTOS

TOTAL GASTOS

GASTOS INVESTIMENTO

GASTOS MANTEMENTO

2.-FACTURAS DE VALOR PROBATORIO

Presntanse con esta conta xusficativa orixinais ou copias debidamente compulsadas das facturas e demais documentacin acreditativa dos gastos efectuados reflectidos, as como xustificante de transferncia bancaria do pago realizado, de cada um dos gastos.

3.-RELACIN DETALLADA DOUTRAS AXUDAS OU SUBVENCINS:

D./D. ......... secretario/a da entidade...............

CERTIFICA:

A) Que a entidade referida non obtivo ningunha outra axuda ou subvencion ou ingresos de fondos pblicos para a mesma finalidade

B) Que recibiu as seguintes axudas ou subvencins ou ingresos de entidades pblicas ou privadas ou de cotas para a mesma finalidade:

ENTIDADE CONCEDENTE

IMPORTE

Xunta

Deputacin

Empresas privadas

Outros (especificar cales)

C) Que a entidade que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de prohibicin para ser persoa/entidade benefiaria de axudas ou subvencins pblicas, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencins, que implica, entre outras condicins, que se atopa ao corrente coas sas obrigas coa Facenda e coa Seguridade Social.

D) Que a persoa / entidade que representa, beneficiaria da axuda / subvencin do Concello de Arteixo para _____________________________________________ para esta anualidade, aos efectos do estabelecido para a correcta xustificacion, fai constar que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida.

O/a secretario/a O/a presidente/a

Sinatura Sinatura

E para que conste, asino en Arteixo a de .. de 201

A persoa representante

Sinatura

ANEXO II: CONTIDO BSICO DO CONVENIO

O texto dos convenios deber especificar os seguintes extremos:

rgano municipal que celebra o convenio.

Representacin coa que actan as partes.

Capacidade xurdica das partes para asinar o convenio.

O interese pblico afectado e a competencia que exerce o Concello sobre o mesmo.

Financiacin.

Actuacins que se acordan para o desenvolvemento para o seu cumprimento.

Dereitos e obrigas que asumen as partes.

Funcionamento dos rganos de seguemento se o caso.

Prazo de vixencia.

Rxime da xustificacin da aplicacin dada subvencin pola persoa/entidade beneficiaria e, no seu caso, entidades colaboradoras.

Causas de extincin, as como a forma de rematar as actuacins en curso.

Facultade municipal de interpretar o convenio e resolver as cuestins que poideran xurdir acerca do seu cumprimento ou incumprimento.

Carcter pblico.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios