Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 07-12-2010 BOP N 232 -- Publicación definitiva : 09-02-2011 BOP N 27
Redacción Aplicable desde 08-05-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Disposicin final.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 6.-Cota tributaria:
 - Artigo 7. .-Retribucin.
 - Artigo 8. .-Liquidacin e recadacin.
   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coas tarifas que conteen os apartados seguintes:

CONCEPTO

TAXAS (EUROS)

EPGRAFE 1.- OFICINAS XERAIS

1.- Por cada folla tamao folio ou inferior fotocopiado de documentos ou expedientes que obren neste Concello, realizado a pedimento de parte (aos tamaos superiores aplicarnselles os epgrafes 1.3 e 1.4)

0,20

2.- Por copia de planos existentes no Concello tamao folio ou inferior

0,75

3.- dem, tamao A-3

1,50

4.- dem, tamao superior a A-3

11,25

5.- Certificado de urbana, rstica e industrial.

3,75

6.- Por copia dos pregos de condicins de obras licitadas e bases de concursos

3,75

7.- Por copia de proxectos tcnicos (por cada folla) de obras licitadas.

0,20

8.- Por cada fotocopia compulsada de documentos, tamao folio ou inferior (se son documentos de expedientes municipais engadirselle a taxa do epgrafe 1.1)

0,75

9.- Por cada fotocopia compulsada de documentos alleos, tamao A3 (se son documentos de expedientes municipais engadirselle a taxa dos epgrafes 1.3 e 1.4).

1,25

EPGRAFE 2.- DO PADRN DE HABITANTES

1.- Certificados do padrn de habitantes vixente

1,00

2.- Certificados de padrns de habitantes anteriores, cunha antigidade inferior a 10 anos

2,50

3.- Certificados de padrns de habitantes anteriores, cunha antigidade superior a 10 anos

3,75

4.- Certificados de convivencia e/ou de residencia

1,00

EPGRAFE 3.- SERVIZOS ECONMICOS

1.- Certificacins expedidas polo negociado de rendas e exaccins

3,75

2.- Certificados expedidos polo servizo de intervencin - tesourera

3,75

3.- Por duplicado de recibos

0,75

EPGRAFE 4.- SERVIZOS XURDICOS, SECRETARA, CONTRATACIN

1.- Certificacins de acordos adoptados polos rganos de goberno

3,75

2.- Certificados de signos externos

1,50

3.- Por bastanteo de poderes

7,50

4.- Por formalizacin de contratos administrativos. O pagamento desta taxa dar dereito ao interesado a recibir unha copia do contrato. De solicitar algunha mis, pagar a razn de 0,50 por folio

15,00

5.-Certificados ou informes relativos a tramitacin de expedientes relativos a actividades ou obras e demais non previstos nos restantes epgrafes

2,50

6.- Certificacin de autorizacin por cambio de vehculo ou adscricin de vehculos a licenzas Clase B e Clase C

7,50

7.- Fotocopias de arquivos (primeira folla)

3,75

8.- Fotocopias de arquivos (segunda folla e seguintes)

0,75

9.- Expedicin de documentos xustificativos cambio de titular de licenzas, rectificacin de nomes ou de condicins da mesma a pedimento de parte

15,00

10.- Tramitacin de prrroga de licenza de obra maior, por cada vivenda unifamiliar ou , no caso de edificios de propiedade horizontal, para cada unha das unidades susceptibles de propiedade individual e edificios de carcter industrial e comercial

22,50

11.- Tramitacin de prrroga de licenza de obra menor.

11,25

12.- Licenzas para vehculos de clase A e B auto taxi ou autoturismo

150,00

13.- Licenzas para vehculos clase C vehculos sen condutor

75,00

14.- Licenzas para vehculos non includos nos anteriores

7,50

15.- Licenzas para vehculos funerarios

187,50

EPGRAFE 5.- SERVIZOS TCNICOS (urbanismo, obras, actividades e servizos)

1.- Por cada expediente de solicitude de declaracin de runa

37,50

2.- Por cada informe ou certificacin urbanstica

22,50

3.- Certificacins ou informes sobre antigedade de edificios ou similares

100,00

4.- Licenzas de segregacins / agrupacins de parcelas

37,50

5.- Licenzas de obras maiores en solo urbano ou ncleo rural

0,3% Orzmto. E.M. Mnimo: 75 euros

6.- Licenzas de obras maiores en solo rstico

0,5% Orzmto. E.M. Mnimo: 112 euros

7.- Licenzas de muros e cerramentos de parcelas e novas construcins menores

18,75

8.- Licenzas de obra menor

7,50

9.- Autorizacins para enganches de auga ou saneamento

7,50

10.- Vaos e ocupacin de dominio pblico.

7,50

11.- Licenzas de actividades molestas e/ou de pblica concorrencia.

1% Orzmto. E.M. Mnimo: 150 euros

12.- Licenzas de primeira ocupacin de vivendas, por cada vivenda en edificios de propiedade horizontal ou por cada vivenda unifamiliar

37,50

13.- Muda de titularidade de locais de pblica concorrencia.

52,50

14.- Licenzas de actividades inocuas

75,00

15.- Expedicin de 2 (e sucesivos) orixinal de ttulo de licenzas de obras ou autorizacins

7,50

16.- Expedicin de 2 (e sucesivos) orixinal de ttulo de licenzas de apertura de establecementos de actividades

22,50

17.- Tramitacin de subvencins para vivendas rurais e outras subvencins que tramite o Concello

52,50

18.- Informe de medicin de nivel de rudo areo con sonmetro municipal (mximo cinco medicins en cada lugar)

37,50

19.- Informe de medicin do nivel de illamento ao rudo areo dos locais, con sonmetro municipal (por cada local)

112,50

20-. Expedicin de documentos informativos do catastro e asimilables

1,00

21.- Expedientes de tramitacin de estudos de detalle

500,00

22.- Expedientes de tramitacin de plans especiais

820,00

23.- Expedientes de tramitacin de plans parciais

820,00

EPGRAFE 6.- POLICA RURAL

1.- Por expedicin de licenza para uso especial de pistas parroquiais para saca de madeira, por cada m3

0,75

EPGRAFE 7.- POLICA LOCAL

1.- Por elaboracin de atestados e informes por accidentes de trfico ou asimilables

50,00

   
  Disposicin final.  
 

A presente modificacin da ordenanza entrar en vigor unha vez publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia e aplicarase a todos os documentos que se expidan a partir do da da sa entrada en vigor e ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

3.-A realizacin do feito imponible tamn ter lugar pola prestacin dos servizos tcnicos e administrativos que se orixinen pola presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa do suxeito pasivo.

   
  Artigo 6.-Cota tributaria:   redacciones
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coas tarifas que conteen os apartados seguintes:

CONCEPTO

TAXAS (EUROS)

EPGRAFE 1.- OFICINAS XERAIS

1.- Por cada folla tamao folio ou inferior fotocopiado de documentos ou expedientes que obren neste Concello, realizado a pedimento de parte (aos tamaos superiores aplicarnselles os epgrafes 1.3 e 1.4)

0,20

2.- Por copia de planos existentes no Concello tamao folio ou inferior

0,75

3.- dem, tamao A-3

1,50

4.- dem, tamao superior a A-3

11,25

5.- Certificado de urbana, rstica e industrial.

3,75

6.- Por copia dos pregos de condicins de obras licitadas e bases de concursos

3,75

7.- Por copia de proxectos tcnicos (por cada folla) de obras licitadas.

0,20

8.- Por cada fotocopia compulsada de documentos, tamao folio ou inferior (se son documentos de expedientes municipais engadirselle a taxa do epgrafe 1.1)

0,75

9.- Por cada fotocopia compulsada de documentos alleos, tamao A3 (se son documentos de expedientes municipais engadirselle a taxa dos epgrafes 1.3 e 1.4).

1,25

EPGRAFE 2.- DO PADRN DE HABITANTES

1.- Certificados do padrn de habitantes vixente

1,00

2.- Certificados de padrns de habitantes anteriores, cunha antigidade inferior a 10 anos

2,50

3.- Certificados de padrns de habitantes anteriores, cunha antigidade superior a 10 anos

3,75

4.- Certificados de convivencia e/ou de residencia

1,00

EPGRAFE 3.- SERVIZOS ECONMICOS

1.- Certificacins expedidas polo negociado de rendas e exaccins

3,75

2.- Certificados expedidos polo servizo de intervencin - tesourera

3,75

3.- Por duplicado de recibos

0,75

EPGRAFE 4.- SERVIZOS XURDICOS, SECRETARA, CONTRATACIN

1.- Certificacins de acordos adoptados polos rganos de goberno

3,75

2.- Certificados de signos externos

1,50

3.- Por bastanteo de poderes

7,50

4.- Por formalizacin de contratos administrativos. O pagamento desta taxa dar dereito ao interesado a recibir unha copia do contrato. De solicitar algunha mis, pagar a razn de 0,50 por folio

15,00

5.-Certificados ou informes relativos a tramitacin de expedientes relativos a actividades ou obras e demais non previstos nos restantes epgrafes

2,50

6.- Certificacin de autorizacin por cambio de vehculo ou adscricin de vehculos a licenzas Clase B e Clase C

7,50

7.- Fotocopias de arquivos (primeira folla)

3,75

8.- Fotocopias de arquivos (segunda folla e seguintes)

0,75

9.- Expedicin de documentos xustificativos cambio de titular de licenzas, rectificacin de nomes ou de condicins da mesma a pedimento de parte

Derogado

10.- Tramitacin de prrroga de licenza de obra maior, por cada vivenda unifamiliar ou , no caso de edificios de propiedade horizontal, para cada unha das unidades susceptibles de propiedade individual e edificios de carcter industrial e comercial

Derogado

11.- Tramitacin de prrroga de licenza de obra menor.

Derogado

12.- Licenzas para vehculos de clase A e B auto taxi ou autoturismo

150,00

13.- Licenzas para vehculos clase C vehculos sen condutor

75,00

14.- Licenzas para vehculos non includos nos anteriores

7,50

15.- Licenzas para vehculos funerarios

187,50

EPGRAFE 5.- SERVIZOS TCNICOS (urbanismo, obras, actividades e servizos)

1.- Por cada expediente de solicitude de declaracin de runa

37,50

2.- Por cada informe ou certificacin urbanstica

22,50

3.- Certificacins ou informes sobre antigedade de edificios ou similares

100,00

4.- Licenzas de segregacins / agrupacins de parcelas

Derogado

5.- Licenzas de obras maiores en solo urbano ou ncleo rural

Derogado

6.- Licenzas de obras maiores en solo rstico

Derogado

7.- Licenzas de muros e cerramentos de parcelas e novas construcins menores

Derogado

8.- Licenzas de obra menor

Derogado

9.- Autorizacins para enganches de auga ou saneamento

7,50

10.- Vaos e ocupacin de dominio pblico.

7,50

11.- Licenzas de actividades molestas e/ou de pblica concorrencia.

1% Orzmto. E.M. Mnimo: 150 euros

12.- Licenzas de primeira ocupacin de vivendas, por cada vivenda en edificios de propiedade horizontal ou por cada vivenda unifamiliar

37,50

13.- Muda de titularidade de locais de pblica concorrencia.

52,50

14.- Licenzas de actividades inocuas

75,00

15.- Expedicin de 2 (e sucesivos) orixinal de ttulo de licenzas de obras ou autorizacins

7,50

16.- Expedicin de 2 (e sucesivos) orixinal de ttulo de licenzas de apertura de establecementos de actividades

22,50

17.- Tramitacin de subvencins para vivendas rurais e outras subvencins que tramite o Concello

52,50

18.- Informe de medicin de nivel de rudo areo con sonmetro municipal (mximo cinco medicins en cada lugar)

37,50

19.- Informe de medicin do nivel de illamento ao rudo areo dos locais, con sonmetro municipal (por cada local)

112,50

20-. Expedicin de documentos informativos do catastro e asimilables

1,00

21.- Expedientes de tramitacin de estudos de detalle

Derogado

22.- Expedientes de tramitacin de plans especiais

Derogado

23.- Expedientes de tramitacin de plans parciais

Derogado

EPGRAFE 6.- POLICA RURAL

1.- Por expedicin de licenza para uso especial de pistas parroquiais para saca de madeira, por cada m3

0,75

EPGRAFE 7.- POLICA LOCAL

1.- Por elaboracin de atestados e informes por accidentes de trfico ou asimilables

50,00

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar ou da prestacin dos servizos tcnicos e administrativos que se realicen como consecuencia da presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa , de acordo coas tarifas que conteen os apartados seguintes:

EPIGRAFE 4.-SERVIZOS XURDICOS, SECRETARA, CONTRATACIN

4.9

Expedicin de documentos xustificativos cambio de titular de licenzas, declaracin responsables ou comunicacins previas,rectificacin de nomes ou de condicins da mesma a pedimento de parte.

15

4.10

Tramitacin prrroga de licenza de obras maior, comunicacin previa ou declaracin responsable por cada vivenda unifamiliar ou , no caso de edificios de propiedade horizontal, para cada unha das unidades susceptibles de propiedade individual e edificios de carcter industrial e comercial.

22,50

4.11

Tramitacin prrroga de comunicacin previa ou declaracin responsable.

11,50

5.5

Licenzas de obras maiores en solo urbano ou ncleo rural (declaracins responsables ou comunicacins previas)

0,3% Orzmto E.M. Mnimo: 75

5.6

Licenzas de obras maiores en solo rstico (declaracins responsables ou comunicacins previas)

0,5% Orzmto E.M. Mnimo: 112

5.7

Licenzas de muros e cerramentos de parcelas, e novas construccins menores, declaracins responsables ou comunicacins previas.

18,75

5.8

Licenzas de obras menor, declaracins responsables ou comunicacins previas.

7,50

5.11

Declaracins responsables ou comunicacins previas sometidas ao procedemento de avaliacin ambiental.

1% Orzmto E.M. Mnimo:

150

5.13

Declaracin responsable ou comunicacin previa de cambio de titularidade de actividades.

52,50

5.14

Declaracin responsable ou comunicacin previa de actividades inocuas.

75

   
  Artigo 7. .-Retribucin.  
 

A taxa retribese e nace a obriga de contribur se entregar a solicitude de expedicin dos documentos e tramitacin dos expedientes suxeitos tributo, ou ao presentar a declaracin responsable ou comunicacin previa.

   
  Artigo 8. .-Liquidacin e recadacin.  
 

Esta taxa liquidarase en rxime de autoliquidacin, cumprimentando o apartado de taxas no modelo de solicitude correspondente e ingresando o importe nas dependencias municipais do Rexistro Xeral ou Entidade Bancaria, que deberan estampar o selo xustificativo no pagamento.

O xustificante de ingreso achegarase solicitude sendo requisito imprescindible para dar trmite a mesma.Tamn se achegar coa presentacin da declaracin responsable ou comunicacin previa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios