Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actvidades administrativas relativas apertura de establecementos

Publicación provisional : 14-03-2018 BOP N 50 -- Publicación definitiva : 08-05-2018 BOP N 86
Redacción Aplicable desde 09-05-2018

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO.
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 6.- BENEFICIOS FISCAIS.
 - ARTIGO 7.- DEVENGO.
 - ARTIGO 8. LIQUIDACIN E INGRESO.
 - ARTIGO 9.- COMPROBACIN E INVESTIGACIN.
 - ARTIGO 10. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

1.- En uso das facultades concedidas polo artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de conformidade co disposto nos artigos 2, 15 a 19 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este concello establece a taxa pola realizacin de actividades administrativas con motivo da apertura de establecementos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, conforme ao establecido nos artigos 20 a 27 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, as como en aplicacin da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e ao seu exercicio.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa o desenvolvemento da actividade municipal, tcnica e administrativa de control e comprobacin a efectos de verificar se a actividade realizada ou que se pretende realizar se axusta ao cumprimento dos requisitos establecidos na lexislacin sectorial, urbanstica e medioambiental que resulte aplicable en cada momento a calquera establecemento industrial, comercial, profesional, de servizos e espectculo pblico ou actividade recreativa, as como as sas modificacins, xa sexan da actividade ou do titular da actividade.

2.- Todo isto de acordo coas facultades de intervencin administrativa conferidas polo artigo 84 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e os artigos 5 e 22.1 do Regulamento de servizos das corporacins locais, aprobado por Decreto de 15 de xuo de 1955, modificado polo Real decreto 2009/2009, de 23 de decembro.

3. Estarn suxeitos a esta taxa todos os supostos de exercicio de actividade e de apertura de establecementos establecidos na Ordenanza Reguladora das Comunicacins previas en obras e actividade publicada no BOP nmero 140 de data 24/07/2014 suxeitas rxime de declaracin responsable ou comunicacin previa as como aqueles outros nos que resulte obrigatoria a solicitude e obtencin de licenza ou, no seu caso, a realizacin da actividade de verificacin ou control posterior do cumprimento dos requisitos establecidos na lexislacin sectorial e, entre outros, os seguintes:

a) A primeira instalacin dun establecemento ou actividade industrial, comercial, profesional ou de servizos.

b) Ampliacin de superficie de establecementos con licenza de apertura.

c) Ampliacin de actividade en establecementos con licenza de apertura.

d) Ampliacin de actividade con ampliacin de superficie en establecementos con licenza de apertura.

e) Reforma de establecementos con licenza de apertura, sen cambio de uso.

f) A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o titular que obtivo licenza no seu da, se a licenza non tivese caducado.

g) A posta en coecemento da Administracin de calquera modificacin dunha actividade que xa realizou a preceptiva declaracin responsable ou comunicacin previa.

h) Cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva declaracin responsable, tendo tal consideracin a posta en coecemento da administracin de dito cambio por persona distinta, que seguir exercndoa sempre que, tanto a propia actividade, como o establecemento onde se desenvolva e as sas instalacins, non tivesen sufrido modificacins respecto desenvolvida polo anterior responsable e conforme sa declaracin, salvo as que expresamente se impoan por precepto legal.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO.  
 

1.- Son suxeitos pasivos da taxa, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e o artigo 23.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, titulares ou responsables da actividade que se pretende desenvolver ou que xa se estea a desenvolver en calquera establecemento industrial, mercantil ou de servizos en xeral, que inicien expediente de solicitude de licenza para a mesma ou, no seu caso, presenten comunicacin previa ou declaracin responsable.

2. Tern a condicin de substitutos do contribunte as personas fsicas ou xurdicas a que se refiere o artigo 23.2 a) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, propietarios dos inmobles en que se pretende desenvolver ou xa se estea a desenvolver a actividade industrial, mercantil ou de servizos en xeral.

3.- O substituto podr requerir do contribuinte o importe da cota tributaria satisfecha.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES.  
 

1.- Son responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 41, 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a actividade, modulada en funcin da superficie do local, de acordo coa tarifa que contn o apartado seguinte.

2.- As cotas tributarias determinaranse de acordo coa seguinte tarifa:

a) Actividades suxeitas ao rxime de comunicacin previa: 60 euros.

b) Actividades suxeitas ao rxime de declaracin responsable: 90 euros.

c) Actividades suxeitas a licenza de actividade ou apertura:

a) Actividades suxeitas ao procedemento de avaliacin de incidencia ambiental e as includas no regulamento xeral de polica de espectculos pblicos e actividades recreativas: 200 euros.

b) Outros supostos sometidos a licenza: 140 euros.

d) Cambios de titularidade de actividades suxeitas a licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa: 52,50 euros.

3.- s cotas determinadas non apartado anterior se lles aplicar un coeficiente en funcin da superficie total do local, de acordo coa seguinte escala:

Ata 50 m2 1,00

De 51 a 100 m2 1,10

De 101 a 200 m2 1,20

De 201 a 500 m2 1,40

De 501 a 1.500 m2 2,00

De 1.501 en adiante: 2,20

4.- Cando nun establecemento se exercesen varias actividades, para os efectos de cmputo de tarifas desta ordenanza, terase en conta a cota por esta taxa mis alta das que correspondan.

   
  ARTIGO 6.- BENEFICIOS FISCAIS.  
 

1.- Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de Lei e os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  ARTIGO 7.- DEVENGO.  
 

1.- Devengase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade

a) En actividades suxeitas a licenza de apertura, na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza.

b) En actividades non suxeitas a autorizacin ou control previo, no momento de presentacin da declaracin responsable ou comunicacin previa de inicio da actividade.

2.- Cando as actividades se iniciasen sen obter a oportuna licenza ou sen haberse presentado a oportuna declaracin responsable ou comunicacin previa a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autorizar a apertura no seu caso

3.- A obriga de contribuir unha vez nacida non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licencia solicitada.

4.- No caso de renuncia ou desistimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licenza, no seu caso, ou con anterioridade ao inicio da actividade, nos demais casos, as cotas a liquidar, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente, ser do 50% da establecida nesta Ordenanza.

   
  ARTIGO 8. LIQUIDACIN E INGRESO.  
 

1.- A Taxa esixirase en rxime de autoliquidacin.

2.- solicitarse a realizacin da actividade administrativa que constite o feito impoible da taxa, deber acreditarse mediante a presentacin da declaracin-liquidacin, o ingreso das cantidades correspondentes.

3.- O pago da taxa non presupn nen outorga a autorizacin urbanstica, ata ter obtido a correspondente resolucin administrativa.

4.- Se despois de formulada a solicitude de licenza de apertura, comunicacin ou declaracin de inicio e practicada a autoliquidacin e o seu ingreso, se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento ou se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins habern de poerse en coecemento da Administracin municipal, nos termos establecidos na normativa aplicable, achegando unha nova autoliquidacin non seu caso.

5. As autoliquidacins presentadas polo contribunte, para os efectos desta Ordenanza, estn sometidas a comprobacin administrativa. Finalizada a actividade municipal e unha vez ditada resolucin administrativa, practicarase, no seu caso, a liquidacin definitiva que ser notificada ao suxeito pasivo

   
  ARTIGO 9.- COMPROBACIN E INVESTIGACIN.  
 

A Administracin Municipal poder, por calquera dos medios previstos nos artigos 57 e 131 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, levar a cabo os procedementos de verificacin de datos, comprobacin de valores e comprobacin limitada.

   
  ARTIGO 10. INFRACCINS E SANCINS.  
 

Nos casos de incumprimento das obrigacins establecidas na presente Ordenanza, aplicarase o rxime de infraccins e sancins regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA.  
 

Esta Ordenaza derroga expresamente os apartados 9, 10 e 11 do epgrafe 4 (servizos xurdicos, secretara e contratacin) e os apartados 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22 e 23 do epgrafe 5 (servizos tcnicos (urbanismo, obras, actividades e servizos)) da Ordenanza reguladora da Taxa por Expedicin de documentos administrativos do Concello de Cario publicada no Boletn Oficial da Provincia n 27 de data 9 de febreiro de 2011 na sa redaccin dada mediante modificacin publicada no Boletn Oficial da Provincia n 185 de data 29 de setembro de 2014.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios