Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vedra - ORDENANZA ESPECFICA REGULADORA DAS BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIN DE AXUDAS PARA SITUACINS DE EMERXENCIA SOCIAL E FAVORECER A INCLUSION SOCIAL NO CONCELLO DE VEDRA

Publicación provisional : 26-03-2018 BOP N 58 -- Publicación definitiva : 16-05-2018 BOP N 92
Aplicable desde 17-05-2018

Redacciones Redacciones
 - 1.- FUNDAMENTACIN LEXISLATIVA
 - 2. DEFINICIN
 - 3. BENEFICIARIOS
 - 4. - REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS
 - 5. - TIPOLOXA E CONTA DAS AXUDAS
 - 6. DOCUMENTACION
 - 7. - FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
 - 8. TRAMITACION
 - 9. - RESOLUCION E NOTIFICACION AOS INTERESADOS.
 - 10. - FORMA DE PAGAMENTO
 - 11. -XUSTIFICACION DA SUBVENCION
 - 12. - OBRIGAS DOS INTERESADOS
 - 13. - EXTINCION E REINTEGRO
 - 14.-INFRACCINS E SANCINS.
 - 15.- NORMATIVA SUPLETORIA.
 - Disposicin derradeira.
 - Disposicin Derrogatoria
   
  1.- FUNDAMENTACIN LEXISLATIVA  
 

De conformidade co disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencins, do 17 de novembro e Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia, regula entre outros as funcins dos servicios sociais comunitarios bsicos entre as que se incluen as funcin en materia de exclusin social, inclundo no catlogo de servizos sociais, no rt. 21, as axudas de emerxencia ou necesidade social.

O Decreto 99/2012 do 16 de Marzo polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e os eu financiamento, e a sa modificacin posterior polo Decreto 148/2014, no rt. 23 incle o programa bsico de insercin social como programa bsico de intervencin dos servizos sociais comunitarios, e regula as disposicins relativas ao mesmo.

A Lei 27/2013 do 27 de decembro, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracccin Local. O seu rt. 25.2.e): O municipio exercer , en todo caso como competencia propia, nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas, nas seguintes materias: e) avaliacin e informacin de situacin de necesidade social e atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social.

OBXECTO.- A presente ordenanza ten por obxecto recoller as bases da regulacin das axudas municipais para paliar situacins de necesidade social e atencin inmediata a persoas en situacin de emerxencia ou risco de exlusin social residentes no Concello de Vedra. Adoitan ter un carcter complementario dos proxectos de prevencin e insercin de xeito que garanta a cobertura das necesidades bsicas e os gastos inherentes ao desenvolvmento de ditos proxectos permitindo as a viabilidade dos mesmos.

   
  2. DEFINICIN  
 

Considranse axudas de necesidade social ao conxunto de axudas e prestacins econmicas non peridicas destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacins, situacins de emerxencia social e a previr situacins de exclusin social. Forman parte dun conxunto de intervencins e actuacins especficas necesarias para a prevencin, asistencia e promocin social.

   
  3. BENEFICIARIOS  
 

Podern ser beneficiarios destas axudas as persoas fsicas ou unidades familiares residentes no municipio de Vedra, cunha antigidade mnima de 6 meses de residencia efectiva, en funcin do estado de necesidade do cal se atope, no momento da solicitude e que cumpra os requisitos establecidos no art. 4 desta Ordenanza.

Entndese por unidade de convivencia tdalas persoas convivintes no domicilio familiar, coa excepcin daquelas situacins familiares con dinmica de relacin negativa, avaliada tcnicamente polo/a Traballador/a Social dos Servizos Sociais Comunitarios, bsicos.

Os perceptores da axuda podern ser:

Os propios beneficiarios

As persoas asignadas para a sa percepcin, as como os provedores dos bens ou servizos para os que se conceda a axuda, debendo ser en tales casos, autorizado o pagamento polo beneficiario, ou cando as o considere o Traballador/a Social de Servizos Sociais Comunitarios, Bsicos.

   
  4. - REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS  
 

Ser maior de idade, ou menor emancipado legalmente ou, no seu defecto, iniciar o trmite legal de emancipacin.

Estar empadroado no termo municipal de Vedra cunha antelacin mnima 6 meses solicitude. Deste perodo mnimo estn exentos os solicitantes que acrediten unha situacin de emigrante retornado, os que anteriormente estivesen acollidos en recursos de aloxamento institucional e unidades familiares con menores, persoas dependentes ou vctimas de violencia de xnero e sempre que fixen a sa residencia no trmino municipal.

Excepcionalmente cando as sexa valorado polo/a Traballador/a Social de Servizos Sociais Comunitarios por razn de necesidade, precariedade ou urxencia, podern ser beneficiarias aquelas persoas que non renan o requisito anteriormente mencionado.

Non ter acceso a axudas polo mesmo concepto por parte doutros organismos, entidades ou administracins pblicas que cubran a totalidade da necesidade pola que se solicite a prestacin.

Non solicitar ningn membro da unidade familiar estas axudas para situacins de emerxencia social durante o mesmo exercicio econmico, salvo en casos excepcionais nos que a necesidade sobrevida requira atencin urxente e inmediata.

Non dispoer de bens mobles ou inmobles distintos dos da vivenda habitual, sobre os que se posa dereito de propiedade, usufruto ou calquera outro, que polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de explotacin ou venda, indique a existencia de medios abondos para atender necesidade para a que se solicita a axuda.

Non dispoer de cantidades lquidas (ou ttulo e valores) superiores a 6 mensualidades do IPREM vixente.

Non disponer doutros bens, excluda a vivenda habitual, que tea unha valoracin superior ao importe anual do IPREM vixente.

Computarase o 5% do valor catastral dos bens inmobles.

Que o cmputo total dos ingresos anuais da unidade familiar sexa o seguinte:

N MEMBROS

LIMITE DE INGRESOS

1

100 % IPREM

2

120 %

3

140 %

4

160 %

5

180 %

6 ou mis

200 %

Incrementarase un 10% mis por cada menor ou por cada persoa que tea recoecido un grao de discapacidade igual ou superior 33% ou certificado de dependencia.

Excepcionalmente poderanse conceder axudas a familias con ingresos superiores aos sinalados anteriormente cando a xuizo do/a traballador/a social sexa valorada a necesidade real coa documentacin pertinente e proposta favorable de concesin.

Para o cmputo dos ingresos, o Concello ter en conta a base imponible xeral e de aforro da ltima declaracin do IRPF. No caso de variacin das circunstancias socio-econmicas terase en conta a totalidade dos ingresos netos dos seis meses anteriores data de solicitude en concepto de rendemento de traballo, pensins , prestacins ou de calquer outtra natureza calquer outro ttulo. No caso de que a persoa non estea obrigada a presentar a declaracin do IRPF acreditar os ingresos anuais a travs de nminas, certificados do INEM, certificados da Seguridade Social, percepcin de subvencins, certificados de intereses bancarios ou de calquera outra forma que os Servizos Sociais Comunitarios Bsicos considere necesaria para acreditar os ingresos. A estes ingresos descontarnselles os gastos de aluguer ou amortizacin da vivenda habitual ata un mximo de 350 /mes. Non se computarn os ingresos procedentes de prestacin familiar fillo a cargo da Seguridade Social, a libranza para coidados no contorno familiar e os complmentos de axuda de terceira persoa da pensin de gran invalidez do INSS, da P.N.C. P.F. maiores de 18 anos e LISMI.

Atoparse en situacin de emerxencia social ou risco de exclusin social a xuzo Traballador/a Social dos Servizos Sociais Comunitarios bsicos e sempre que a valoracin tcnica as o determine estar supditada a participacin e colaboracin nun proxecto de insercin social.

Non ter dbedas co Concello de Vedra. No caso de telas descontarase, da conta a percibir en concepto da axuda, o importe da dbeda, ags no caso da prestacin en concepto de cobertura das necesidades bsicas (alimentos e vestido, mantemento do uso da vivenda e suministro elctrico.

No caso de menores suxeitos a medidas administrativas e xudiciais de carcter temporal (acollementos de urxencia..) non se tern en conta os ingresos familiares da familia acolledora.

   
  5. - TIPOLOXA E CONTA DAS AXUDAS  
 

Valorada a necesidade de axuda polo/a tcnico/a de Servizos Sociais Comunitarios e con carcter xeral, as axudas tramitaranse por dous conceptos ao ano, excepto as axudas contempladas nos apartados F. e G., como mximo, en cuxo caso o importe mximo a subvencionar da axuda ser o que corresponda suma de ambos os dous conceptos, sempre que a devandita cantidade non supere o 300% do IPREM mensual vixente.

Tipos de axudas:

A) Necesidades bsicas alimento e vestido. Por unha conta mxima igual 130% do IPREM mensual vixente, podendo incrementarse esta cantidade nun 10% por cada menor da unidade familiar, ou persoa cunha discapacidade igual ou superior ao 33%, ou membro en situacin de dependencia recoecida.

O solicitante poder optar por percibir esta axuda en especie mediante entrega mensual por parte do proveedor elixido por este e por un importe igual a contia da axuda que lle corresponda, e previa autorizacin do solicitante e acordo co proveedor. Esta opcin tamn se poder facer efectiva a proposta do Traballador/a Social dos Servizos Sociais Comunitarios atendendo a criterios de urxencia e optimizacin da axuda.

B) Gastos derivados de atencin sanitaria: mencias, material oftalmolxico e buco-dental, non subvencionados pola Seguridade Social (establecida por prescricin facultativa da Seguridade Social). Axuda como mximo ata o 10O% do IPREM mensual.

C) Accesibilidade e mantemento da habitabilidade:

1.- Axudas para pagamentos de aluguer, fianza desafiuzamento e aquelas que por valoracin tcnica se considere necesario no referente ao mantemento e conservacin da vivenda. Conta mxima de ata dous meses o importe de aluguer ou cota de amortizacin de hipoteca (400 ./mes como mximo).

2.- Axudas para adquisicin de equipamento bsico de primeira necesidade para a vivenda habitual. Axudas por importe mximo do 120% do IPREM mensual.

3.- Axudas para aloxamento alternativo temporal. O beneficiario achegar o 75% dos seus ingresos. O Concello completar a conta necesaria derivada do custo do aloxamento.

4.- Axudas para dotacin e mantemento de servizos mnimos da vivenda habitual: acometida de auga, subministracin de enerxa elctrica e gas. Conta mxima de ata tres meses o equivalente ou por importe do pagamento destas subministracins.

No caso de tratarse de consumidor vulnerable severo en risco de exclusin social financiarase o 50% da factura, en tanto se mantean os requisitos de consumidor vulnerable servero. No caso caso de aviso de suspensin do suministro contemplarase a posibilidade de pago da dbeda xerada.

5.- Axudas para reparacins, adaptacins funcionais e eliminacin de barreras arquitectnicas da vivenda habitual para proporcionar niveles mnimos de habitabilidade. Cuanta mxima de 400% de IPREM mensual. Nos dous ltimos casos haber que acreditar a existencia de dificultade de mobilidade ou situacin de dependencia mediante os correspondentes certificados de discapacidade ou depedencia.

Para acceder s axudas contempladas no punto 4 e 5 necesario acreditar a titularidade de propiedade da vivenda.

D.-Gastos relativos educacin dos menores da unidade familiar, en idade escolar, sempre que non estivesen cubertos por axudas pblicas ou fose necesario completalas para a sa correcta integracin escolar. Neste apartado inclense axudas para tratamentos de educacin especial de menores con dificultades de aprendizaxe ou de integracin social a proposta do Departamento de Orientacin Escolar. Conta mxima 200% do IPREM mensual.

E.-Axudas tcnicas, valorada a idoneidade para a promocin da autonoma persoal e o mantemento da calidade de vida no fogar. Conta mxima 200% do IPREM mensual

F.-Asistencia a actividades que favorezan a insercin socio-laboral e educativas (matrcula, material, gastos de desprazamento, obtencin de carn de conducir). Conta mxima 200% do IPREM mensual

G.-Exencin de prezos pblicos pola asistencia a actividades de carcter municipal (educativas, deportivas e de integracin social entre elas a asistencia a garderia e ludoteca municipal). Dita exencin ser revisable cada 2 meses co compromiso do solicitante de comunicar a variacin ou mantemento das circunstancias econmicas que deron lugar a mesma, sendo motivo de suspensin o incumprimento da dita comunicacin e a modificacin das mesmas.

Dita execucin efectuarase mediante informe social emitido polo/a Traballador/a Social de Servizos Sociais Comunitarios.

H.- Outras axudas para a atencin de situacins que non poidan ser atendidas por ningn dos conceptos contemplados nos epgrafes anteriores ou para calquera outro tipo de prestacin ou axuda, tales como: limpeza extraordinaria en domicilios cando exista risco sanitario, enterramentos, visitas mdicas, ingresos en residencia, asistencia a tratamentos rehabilitadores de toxicomanas, de educacin especial, etc..., ou calquera outra que sexan considerada necesaria segundo valoracin e proposta do/a Traballador/a Social de Servizos Sociais Comunitarios bsicos. Axustarase a conta da axuda necesidade formulada.

   
  6. DOCUMENTACION  
 

Solicitude de axuda, segundo modelo anexo , debidamente cumprimentado.

Fotocopia do DNI ou NIF do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade familiar.

Fotocopia do libro de familia

Certificado de empadroamento do solicitante de mis de 6 meses de antigidade (ahegarao de oficio o concello de Vedra).

Compromiso de destinar a axuda finalidade para a que concedida, segundo modelo.

Declaracin das axudas recibidas polos mesmos conceptos, segundo modelo.

No caso de persoas con discapacidade ou dependencia, presentarase certificado de dependencia

Xustificante de vivenda: Fotocopia do contrato de aluguer, fotocopia do recibo de aluguer ou xustificante de emprstito hipotecario ou da propiedade.

Xustificantes de ingresos econmicos da unidade familiar:

1. Fotocopia da declaracin do IRPF dos membros da unidade familiar con obriga de presentala, no caso de non a presentar declaracin, presentarn o certificado correspondente da Axencia Tributaria.

2. Tarxeta de demanda de emprego e/ou certificado do INEM das prestacins por desemprego.

3. Nminas dos dous ltimos 6 meses e fotocopia do contrato de traballo dos que realicen unha actividade laboral.

4.Xustificante de pensins.

5. Certificado de banco ou caixa de aforros que acredite os movementos bancarios dos ltimos 12 meses.

6. Outros documentos especficos segundo as circunstancias ou necesidade.

7. Calquera outra documentacin que para a correcta valoracin da solicitude lle poida ser requirida durante a tramitacin.

8. Documento de domiciliacin bancaria (fotocopia da libreta de aforro a nome do titular da axuda) se pagamento directo. Se un pagamento indirecto factura e datos bancarios do provedor.

   
  7. - FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES  
 

A solicitude acompaada da documentacin complementaria especificada no artigo 6, presentarase no Rexistro Xeral do concello de Vedra dirixida ao Alcalde- Presidente.

De xeito excepcional, os expedientes podern ser presentados de oficio, cando concorran circunstancias graves, extraordinarias ou urxentes que as o aconsellen.

O prazo para a presentacin de solicitudes permanecer aberto dende o dia seguinte publicacin desta Ordenanza de xeito continuado durante todo o ano.

   
  8. TRAMITACION  
 

Unha vez recibida a solicitude, e en caso necesario, requirirase interesado para que proceda subsanacin de erros ou para a achega da documentacin necesaria nun prazo de 10 das, facndolle saber que no caso contrario terse por desestimada a sa peticin (de conformidade co establecido no art. 71 da lei 30/1992 e do 26 de novembro de rxime xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn), procedndose ao arquivo do expediente.

O/a traballador/a social dos Servizos Sociais Comunitarios bsicos despois de efectuar as comprobacins oportunas efectuar a valoracin tcnica e elaborar o informe social preceptivo coa proposta e a conta correspondente.

   
  9. - RESOLUCION E NOTIFICACION AOS INTERESADOS.  
 

A solicitude, coa documentacin adxunta, o correspondente informe social, e logo de fiscalizacin de Intervencin, ser elevado a Xunta de Goberno Local ou a Alcada para que emita a resolucin correspondente, na que polo menos quedar reflectido:

beneficiario, concepto, conta e forma de pagamento.

En todo caso, a axuda concederase en funcin dos crditos dispoibles neste Concello para estas prestacins.

Por iso, non abondar para recibir a axuda con que o solicitante rena os requisito e condicins anteriormente sinalados, senn que ser necesario, ademis, que a sa solicitude poida ser atendida tendo en conta as dotacins presupostarias existentes.

Naqueles supostos en que a situacin do beneficiario presente extrema urxencia e gravidade poder ditarse Resolucin Provisional ata que sexa completado o expediente. Se transcorrido o prazo establecido non completase o expediente, ou non se confirmase a urxencia, procederase revogacin da axuda e reclamacin do dieiro percibido provisionalmente.

A resolucin adoptada ser notificada ao interesado no domicilio que para os efectos de notificacins figure no expediente no prazo de tres meses.

Contra a resolucin ditada podern interpoerse os recursos pertinentes conforme lei.

   
  10. - FORMA DE PAGAMENTO  
 

A forma de pagamento das axudas concedidas sern en metlico, como se determine na resolucin, podendo ser:

Directas, dicir, a favor do solicitante da axuda, por medio de transferencia bancaria.

Excepcionalmente podern ser indirectas, dicir, a favor do provedor e tras a comprobacin da factura correspondente, cando as fgase constar no informe do/da traballador/a social.

   
  11. -XUSTIFICACION DA SUBVENCION  
 

A xustificacin das cantidades subvencionadas farase de forma previa ao seu pagamento mediante:

1. Factura con todos os requisitos legais.

2. Contrato ou documento probatorio da prestacin en caso de servizos prestados por persoas ou entidades non obrigadas a facturar.

Excepcionalmente, a xustificacin poder ser posterior percepcin do pagamento cando concorran circunstancias graves ou urxentes que aparezan reflectidas no informe tcnico. Neste caso, o beneficiario xustificar a axuda ante o Concello nun prazo mximo dun mes da recepcin do importe.

3. Se non se ten xustificada a axuda antes do seis meses seguintes notificacin da concesin, entenderase que o beneficiario renuncia axuda solicitada.

   
  12. - OBRIGAS DOS INTERESADOS  
 

Comunicar ao departamento de Servizos Sociais todas aquelas variacins habidas na sa situacin sociofamiliar, que poidan modificar as circunstancias que motivaron a solicitude.

Destinar a cantidade percibida aos fins para os que foi concedida.

Reintegrar os importes concedidos cando non se apliquen para os fins para os que se concedeu.

Colaborar coas tarefas acordadas para a consecucin dos obxectivos contemplados no proxecto de insercin inherente ao cobro da axuda.

   
  13. - EXTINCION E REINTEGRO  
 

Sern causa de extincin da axuda concedida:

Falseamento ou ocultacin de datos para obter ou conservar o dereito axuda

Desaparicin das circunstancias que deron orixe sa concesin.

Baixa do padrn municipal.

Non presentacin de facturas que deron lugar axuda concedida.

Falecemento do beneficiario.

Non colaborar coas accin contempladas no proxecto de insercin acordado.

O incumprimento parcial ou total das condicins establecidas, a desviacin da subvencin para actividades ou conceptos non estimados no proceso de tramitacin e resolucin, o incumprimento da obriga de xustificacin, a duplicidade de subvencins para un mesmo programa, sempre que non sexan complementarias, constituirn causa determinante para a cancelacin da subvencin e a obriga do reintegro das cantidades recibidas.

Proceder a revocacin da subvencin e o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas nos seguintes supostos:

a) Incumprimento da obriga de xustificar.

b) Ocultacin ou falsedade de datos ou documentos que serviran de base para a concesin ou obtencin da subvencin ou axuda sen reunir as condicins requeridas para elo ou o incumprimento de obrigas e requisitos establecidos con carcter xeral nestas bases.

c) Incumprimento da finalidade para a que se concedeu, dado que as subvencins ou axudas de toda ndole non podern ser aplicadas a actividades distintas para as que foron outorgadas, o cal poder ser verificado polo Concello de Vedra.

d) Incumprimento das condicins impostas con motivo da concesin (incumprimento do proxecto).

Nos casos anteriormente sinalados o Concello de Vedra poder esixir o reintegro do importe total ou parcial da subvencin ou axuda ou poder compensalo con outras subvencins ou transferencias s que tivese dereito a Entidade, con independencia das respondabilidades a que haxa lugar.

As mesmo, proceder o reintegro do exceso, nos supostos en que, por concesin de subvencins ou axudas doutras administracins pblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, a conta das subvencins ou axudas outorgadas supere o coste da actividade a desenvolver polo beneficiario.

As cantidades a reintegrar tern a consideracin de ingresos de dereito pblico e a sa cobranza levarase a efectos segundo o establecido para este tipo de ingresos na normativa de aplicacin s entidades locais.

   
  14.-INFRACCINS E SANCINS.  
 

En materia de infraccins e sancins estarase disposto no Ttulo IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins.

   
  15.- NORMATIVA SUPLETORIA.  
 

En todo o non previsto nesta ordenanza , aplicarase o disposto nas Bases de execucin do orzamento xeral do Concello de Vedra e nas normas legais e regulamentarias de aplicacin, Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins e no RD 887/2006 de 21 de xullo polo que se aproba o regulamento da lei xeral de subvencins, Lei 9/2007 de subvencins de Galicia e demais normativa de rxime local aplicable.

   
  Disposicin derradeira.  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo establecido no rtigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora de bases de rxime local, modificada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, e comezar a aplicarse a partir do da seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Contra esta Ordenanza poder interponerse recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do da seguinte ao da publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

   
  Disposicin Derrogatoria  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza especfica reguladora das bases de convocatoria de axudas para situacin de de emerxencia social do concello de Vedra, publicada no BOP nmero 39 do 1 de marzo de 2010

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios