Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DE SERVIZOS URBANISTICOS

Publicación provisional : 05-01-2012 BOP N 4 -- Publicación definitiva : 10-04-2012 BOP N 67
Redacción Aplicable desde 22-05-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo I.Fundamento e natureza.
 - Artigo II.Feito impoible.
 - Artigo II bis.Supostos de non suxeicin.
 - Artigo III.Suxeitos pasivos.
 - Artigo IV.Responsables.
 - Artigo V.Cota tributaria.
 - Artigo VI.Tarifa.
 - Artigo VII.Devengo.
 - Artigo VIII.Normas de xestin.
 - Artigo IX.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derraderia
   
  Artigo I.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 132,2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19 do, Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, este Concello establece a taxa por prestacin de servizos urbansticos, que se rexer pola presene ordenanza.

   
  Artigo II.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural, as como a sa normativa de desenvolvemento, e que tean que realizarse no trmino municipal de Abegondo, axstanse s normas urbansticas de edificacin e polica previstas na devandita Lei e demais normas de aplicacin, xa se atopen suxeitas a preceptiva licenza municipal, ou poidan ser susceptibles de comunicacin previa ou declaracin responsable consonte normativa urbanstica e sectorial vixente,

   
  Artigo II bis.Supostos de non suxeicin.  
 

Non estn suxeitas a esta taxa as empresas e autnomos que soliciten algn dos servizos ou actividades encadrados no artigo anterior, suxeitos a licenza municipal ou susceptibles de comunicacin previa ou declaracin responsable, cando tean por obxecto levar a cabo a implantacin no termo municipal dunha nova empresa, ou a ampliacin dun establecemento empresarial xa existente, sempre que conleve a creacin de novos postos de traballo, cando o seu cdigo CNAE corresponda a algunha actividade econmica das includas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.

Os beneficiarios debern presentar no momento da solicitude da licenza ou da presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, un compromiso do nmero de postos de traballo que se prevn crear. Esta circunstancia deber ser acreditada ante os servizos urbansticos no prazo mximo de 1 mes dende o outorgamento da licenza de primeira ocupacin mediante a presentacin dos contratos de traballo e as altas na seguridade social dos novos postos de traballo creados. No caso de comunicacin previa ou declaracin responsable, este prazo computarase dende a data que o beneficiario sinale como de finalizacin das obras na sa declaracin ou comunicacin. Cando se trate de declaracin responsable da posta en funcionamento dun servizo ou actividade, dende a data de rexistro de sada que figure na autorizacin de apertura.

   
  Artigo III.Suxeitos pasivos.  
 

1. Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que sexan solicitantes ou beneficiarias do servizo urbanstico.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte, os construtores e contratistas das obras.

   
  Artigo IV.Responsables.  
 

Sern responsables solidarios cos suxeitos pasivos as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo V.Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

A cota da tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dente a sa iniciacin ata a sa resolucin final.

   
  Artigo VI.Tarifa.  
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estrutrase da seguinte forma:

ANEXO I: SERVIZOS URABNSTICOS XERAIS

Concepto

Cota

Obras menores, sin necesidade de proxecto tcnico, 0,75% sobre P.E.M., cun mnimo de 30,00

0,75% sobre P.E.M.,

mnimo 30,00

Proxecto de vivenda nova unifamiliar (superf. construda)

1,50 /m

Proxecto de vivenda nova plurifamiliar( superf. construda)

1,50 /m

Rehabilitacin de vivenda unifamilir

0,75% sobre P.E.M.

Rehabilitacin de vivenda plurifamiliar, por m rehabilitado

0,75 /m

Construcin, ampliacin de naves e establecementos industriais, comerciais ou deportivos por m; 1,10 E/m cun mnimo de 300

1.10 /m

Mnimo 300,00

Demolicin de construcins

0,36 m/

Comprobacin declaracin responsable, de primeira ocupacin de vivendas e locais, por cada local

150,00

Comprobacin declaracin responsable, da posta en funcionamento dun servizo ou actividade

150,00

Comprobacin, da comunicacin previa, das obras ou actividades

0,75% sobre P.E.M.

Licencias de movementos de terras

0,36 /m

Certificado de prescricin de infraccin urbanstica

0,4% sobre valor vivenda

Certificado de antigidade da vivenda

0,4% sobre valor vivenda

Sinalizacin de alineacins e rasantes, por cada unha

100,00

Concesin de prrroga, sobre o orzamento das obras que falten por executar

2% orzamento pendente

Calqueira tipo de informe ou certificado non descrito nos apartados anteriores

60,00

Calqueira tipo de prestacin non descritas nos apartados anteriores

2% do P.E.M.

ANEXO II: PLAN URBANISTICO MUNICIPAL

Concepto

Cota

Certificacin da situacin legal de fra de ordenacin para vivendas

0,4% sobre valor vivenda

Certificacin da situacin legal de fra de ordenacin para naves e establecementos industriais, comerciais ou deportivos

0,5% sobre valor inmoble

Expedir copia en CD do planeamento, planos de cada lugar

30,00

Expedir copia en CD do planeamento, planos de cada parroquia

100,00

Expedir copia en CD do planeamento

500,00

Consultas previas sobre condicins s que debe axustarse unha obra determinada

30,00

Pola colocacin de carteis de propaganda visbeis dende a va pblica

25 /m

Informes urbansticos

A un terreo

40,00

A un sector

60,00

A un polgono

100,00

A un mbito do planeamento

150,00

Cdula urbanstica

Dun terreo

35,00

Dunha edificacin

50,00

Parcelancins urbansticas

2 parcelas

150,00

Entre 3 e 10 parcelas

400,00

Entre 11 e 20 parcelas

900,00

Mis de 21 parcelas

1.500,00

Plan parciais ou especiais, de sectorizacin, especiais de proteccin, reforma interior, infraestruturas e dotacins, e de ordenacin do ncleo rural

500,00

Estudios de detalle

350,00

Proxecto de compensacin

Ata 10 parcelas

100,00

Entre 11 e 20 parcelas

250,00

Mais de 21 parcelas

500,00

Calqueira tipo de informe ou certificado non descrito nos apartados anteriores

60,00

Calqueira tipo de prestacin non descritas nos apartados anteriores

2% do P.E.M.

O PEM determinarase segundo o recollido no artigo VI da ordenanza reguladora do ICIO.

   
  Artigo VII.Devengo.  
 

A presente taxa devngase cando se inicie a prestacin do servizo urbanstico, coa incoacin do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio polo Concello.

   
  Artigo VIII.Normas de xestin.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin. Os usuarios virn obrigados a presentar esta autoliquidacin no impreso habilitado para o efecto polo Concello. No momento da solicitude de concesin da licenza, deber acreditarse o pagamento da autoliquidacin.

2. A obriga de contribur, unha vez que naceu, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez que se concedeu a licenza.

3. A tramitacin de novas licenzas por caducidade dunha anterior, devengar unha nova taxa.

4. Os dereitos de concesin de prrroga fxanse no 2% do orzamento das obras que falten por executar.

   
  Artigo IX.Infraccins e sancins.  
 

Nesta materia estarase disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin derraderia  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o 15/03/2018, entrar en vigor e ser de aplicacin ao da seguinte da sa publicacin no Boletn oficial da provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios