Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DA GARDERA MUNICIPAL

Publicación provisional : 05-02-2012 BOP N 44 -- Publicación definitiva : 27-04-2012 BOP N 80
Redacción Aplicable desde 05-06-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento legal.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Base impoible e cota tributaria.
 - Artigo 6.Revisin da tarifa.
 - Artigo 7.Retribucin e perodo impositivo.
 - Artigo 8.Liquidacin, recadacin e xestin.
 - Artigo 9.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento legal.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19, en relacin co art. 20 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, o Concello de Cee establece a taxa por prestacin do servizo da escola infantil municipal, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servizo da escola infantil municipal.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servicio que constite o feito impoible desta taxa.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas ou xurdicas que son causantes ou colaboran na realizacin dunha infraccin tributaria.

   
  Artigo 5.Base impoible e cota tributaria.  
 

A cota tributaria calcularase conforme aos seguinte tramos de renda:

Matrcula: 30

TARIFA 1.RENDA PER CPITA

MIS DE 450 /MES

Xornada completa (8 horas diarias)

xornada (4 horas diarias en xornadas de ma ou tarde)

45% da renda per capita (ata un mximo de 202,50 mes)

35% da renda per capita (ata un mximo de 157,50 /mes.)

TARIFA 2.RENDA PER CPITA

Dende 300 /mes a 450,00 /mes

Xornada completa (8 horas diarias)

xornada (4 horas diarias en xornadas de ma ou tarde)

35% da renda per capita

25% da renda per capita

TARIFA 3.RENDA PER CPITA

Dende 240,01 a 300,00 /mes

Xornada completa (8 horas diarias)

xornada (4 horas diarias en xornadas de ma ou tardes)

25% da renda per capita

15% da renda per capita

TARIFA 4.RENDA PER CPITA

Dende 180,00 /mes a 240,00 /mes

Xornada completa (8 horas diarias)

xornada (4 horas diarias en xornadas de ma ou tarde)

20% da renda per capita

10% da renda percapita

TARIFA 5.RENDA PER CPITA

ATA 180,00 /MES

Xornada completa (8 horas diarias)

xornada (4 horas diarias en xornadas de ma ou tarde)

15% da renda per capita

8% da renda per capita

Prezo por hora a maiores: 17,50 /mes.

Prezo por hora espordica: 10 .

A cota tributaria ser obxecto das seguintes bonificacins cando se cumpra o requisito de familia numerosa acreditado documentalmente mediante a presentacin do ttulo de familia numerosa en vigor. As bonificacins establcense tomando como base o IPREM (ltimo en vigor). As :

Entre o 50% do IPREM e inferiores ao 75% do IPREM a cota tributaria reducirase nun 75%.

Entre o 75% do IPREM e inferiores ao 100% do IPREM a cota tributaria reducirase nun 60%.

Entre o 100% do IPREM e inferiores ao 125% do IPREM a cota tributaria reducirase nun 50%.

Entre o 125% do IPREM e inferiores ao 150% do IPREM a cota tributaria reducirase nun 40%.

Entre o 150% do IPREM e inferiores ao 200% do IPREM a cota tributaria reducirase nun 30%.

Superiores o 200% do IPREM a cota tributaria reducirase nun 20%.

Para o clculo do IPREM tmase como base a renta per cpita resultante.

   
  Artigo 6.Revisin da tarifa.  
 

longo do curso poderase proceder revisin da tarifa fixada inicialmente, sempre que se produzan e xustifiquen variacins nas circunstancias econmicas ou familiares.

A comisin revisar a tarifa anualmente.

   
  Artigo 7.Retribucin e perodo impositivo.  
 

A taxa retribuirase cando se inicie a prestacin do servicio. O perodo impositivo coincide co ano natural, prorrateado por meses.

   
  Artigo 8.Liquidacin, recadacin e xestin.  
 

A liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e deberanas aboa-los interesados nos dez primeiros das de cada mes, en calquera oficina bancaria na que tea conta este Concello ou nas oficinas municipais(so en casos excepcionais a criterio da tesourera).

As baixas durante o curso debern notificarse Concello antes do da 15 do mes anterior baixa.

Non se aboar a tarifa que corresponda mes en que o centro permaneza pechado por razns de vacacins de vern. Se por calquera motivo o centro permanecese pechado durante un nmero superior a quince das consecutivos, non se aboar a tarifa que corresponda a este perodo.

A inasistencia do usuario centro durante un perodo determinado, non supn reducin ningunha, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.

   
  Artigo 9.Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins estarase disposto na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e comezar a rexer a partir do curso escolar 2018-2019, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios