Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POR ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E SOCIAIS

Publicación provisional : 18-02-2008 BOP N 40 -- Publicación definitiva : 18-02-2008 BOP N 40
Redacción Aplicable desde 18-02-2008

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2. CONCEPTO
 - ARTIGO 3. OBRIGADOS PAGO.
 - ARTIGO 4. ESTABLECEMENTO E CONTA.
 - ARTIGO 5. NORMAS DE XESTIN
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

De conformidade co previsto no artigo 127, en relacin co artigo 41, mbolos dous do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e no exercicio da potestade regulamentaria recoecida a este Concello, na sa calidade de Administracin Pblica de carcter territorial, polos artigos 4,49,70.2 e concordantes da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases do Rxime Local, establcese o prezo pblico por actividades culturais, deportivas e sociais do Concello de Padrn, que rexerase pola presente Ordenanza.

   
  ARTIGO 2. CONCEPTO  
 

Os prezos pblicos regulados nesta ordenanza constiten prestacins patrimoniais de carcter pblico que sern satisfeitas polos usuarios que voluntariamente soliciten a realizacin de actividades formativas ou competitivas de carcter cultural, deportivo ou sociais organizadas polo Concello de Padrn, tales coma talleres, cursios, seminarios,excursins, e demais de natureza anloga, sempre que as mesmas non sexan de solicitude ou recepcin obrigatoria polos usuarios e non estean reservadas Entidade Local.

   
  ARTIGO 3. OBRIGADOS PAGO.  
 

Estn obrigados pago deste prezo pblico, os beneficiarios das actividades anteriores.

   
  ARTIGO 4. ESTABLECEMENTO E CONTA.  
 

O establecemento e conta do prezo pblico ser a que fixe en cada caso a Xunta de Goberno Local por delegacin do Pleno da Corporacin, de acordo co artigo 47 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
A estes efectos, con carcter previo inicio da actividade, a Xunta de Goberno Local, en base a proposta do Departamento que pretenda realizar a actividade na que constar o custo total de actividades e nmero de participantes da mesma as como o custo unitario, e previo informe favorable da Intervencin municipal, establecer as tarifas concretas de cada actividades, de acordo co artigo 44 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Poderanse fixar prezos pblicos que non cubran o custo do servicio ou actividade prestadas, nos casos nos que concorran razns sociais, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, ao perseguir con estas actividades a consecucin do mandato establecido no artigo 44 da Constitucin Espaola de promocin e tutela do acceso cultura. Nestes casos, deberase acreditar axeitadamente na proposta, a existencia das razns sociais, culturais ou de interese pblico.
Acordadas as tarifas de cada actividade, o acordo ser exposto no Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos da sa publicidade.

   
  ARTIGO 5. NORMAS DE XESTIN  
 

A obriga do pago deste prezo pblico nace dende que se inicie a realizacin da actividade. Esixirase o depsito previo do prezo de acordo co artigo 46.1 do Texto Refundido da Lei Reguladoras das Facendas Locais.
O importe do prezo pblico farase efectivo nas contas indicadas pola tesourera municipal e sempre antes de iniciar a actividade. Se por causas imputables a Administracin organizadora da actividade o interesado deixara de realizar a actividade solicitada, procederase devolucin do depsito constitudo.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez que se cumpra o esixido no artigo 49 da Lei de Bases do Rxime Local, e se publique o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios