Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Malpica de Bergantios - ORDENANZA FISCAL N 4 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 13-04-2018 BOP N 70 -- Publicación definitiva : 11-06-2018 BOP N 109
Redacción Aplicable desde 12-06-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Exencins
 - Artigo 5. Base impoible
 - Artigo 6. Cota tributaria ntegra e lquida
 - Artigo 7. Bonificacins
 - Artigo 8. Retribucin
 - Artigo 9. Normas de xestin
 - Artigo 10. Impugnacin das declaracins-liquidacins
 - Artigo 11. Recurso de reposicin
 - Disposicin final.
 - ANEXO I
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime  
 

1. No uso das facultades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do rxime local, e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras.

2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtvose ou non dita licenza, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou a actividade de control corresponda ao concello da imposicin.

2. Son actos suxeitos a previa licenza, sen prexuzo das demais autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto:

a. Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

b. Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

c. Obras de modificacin ou reforma que afecten estrutura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

d. Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

e. Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.

f. Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.

g. Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servizos pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licenza outorgada.

h. A demolicin das construcins, ags nos casos declarados de runa inminente.

i. As instalacins subterrneas dedicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

j. As obras de construcin de infraestrutura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

k. As construcins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

l. A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.

m. A instalacin de invernadoiros.

n. A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

o. Os cerramentos e valados de predios.

p. As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.

q. Aliacins e rasantes.

r. Obras de fontanera e sumidoiros.

s. Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc, de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.

t. Obras nos cemiterios.

u. Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas persoas xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, quen sexa dono da construcin , instalacin ou obra , sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

2. Os efectos previstos no punto anterior tern a consideracin de donos da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou custes que impliquen a sa realizacin.

3. Tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quen solicite as correspondentes licencias ou realicen as construcins, instalacins ou obras, no suposto de que as construcins, instalacins ou obras non sexan realizadas polo suxeito pasivo contribunte; podendo o substituto esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 4. Exencins  
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeita ao imposto, vaia a ser directamente destinada a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin leve a cabo por organismos autnomos, tanto se trata de obras de investimento novo como de conservacin.

   
  Artigo 5. Base impoible  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custe real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, entendndose por tal, o custe de execucin material de aquela non que non se incluirn polo tanto os gastos xerais, o beneficio industrial, os honorarios de redaccin de proxecto, o Imposto sobre o Valor Engadido, os impostos anlogos propios de rximes especiais, taxas , prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas coa construcin, instalacin ou obra.

A base impoible determinarase:

a) En funcin do orzamento de execucin material integrante do proxecto tcnico a presentar polos interesados, sempre que tivese sido visado polo colexio oficial correspondente nos supostos de construcins, instalacins ou obras para os cales sexa preceptivo proxecto tcnico, e en todo caso as construcins, instalacins ou obras de locais comerciais con superficie proxectada superior os 70 m2 e as construcins, instalacins ou obras de naves e galpns con superficie proxectada superior os 50 m2

b) En funcin da memoria e orzamento a presentar coa solicitude de licenza, subscrita por tcnico competente, para supostos de construcins, instalacins ou obras de locais comerciais con superficie proxectada superior os 30 m2 e inferior s 70 m2 as como as construcins, instalacins ou obras de naves e galpns con superficie proxectada superior os 30 m2 e inferior s 50 m2

c) En funcin do memoria e orzamento resultante da aplicacin dos ndices ou mdulos que figuran como Anexo I da presente ordenanza, estruturados considerando a tipoloxa dos feitos impoibles e superficie total a construr, segundo as unidades de obra que figuren na memoria e no orzamento presentados coa solicitude de licenza para os casos construcins, instalacins ou obras non includos nos apartados anteriores para os que non se precise proxecto tcnico nin memoria valorada. Anualmente actualizaranse de xeito automtico s mdulos de valoracin das obras contidas no Anexo I (aprobacin do Instituto Tecnolxico de Galicia).

d) En funcin do informe emitido polo Servizos Tcnicos Municipais comprensivo dos conceptos e partidas necesarios para efectua-la liquidacin, no caso de construcins, instalacins e obras iniciadas sen a preceptiva licenza e das que non se dispoa de proxecto.

   
  Artigo 6. Cota tributaria ntegra e lquida  
 

1. A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible. O tipo de gravame queda fixado no 2,8 por cento.

2. A cota tributaria lquida ser o resultado de practicar, no seu caso, sobre da cota tributaria ntegra, a bonificacin prevista no artigo seguinte, que reducir a sa conta na porcentaxe a que haxa dereito.

   
  Artigo 7. Bonificacins  
 

1. As bonificacins establecidas neste artigo son de natureza regrada e teen carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, no mesmo momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correspondente licenza, .

2 Establcense as bonificacins que se determinan no seguinte cadro:

Construcins, obras e instalacins obxecto de bonificacin

Porcentaxe de

bonificacin

1.1 Construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin, por concorrer circunstancias do fomento do emprego que supoan a creacin de ate 10 postos de traballo

50%

1.2 Construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno do fomento do emprego que supoan a creacin de entre 11 e 20 postos de traballo.

75%

1.3 Construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno do fomento do emprego que supoan a creacin de mis de 20 postos de traballo.

95 %

1.4 Construcins e instalacins e obras correspondentes a primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais que xeren de dous a cinco postos de traballo de carcter fixo

55%

1.5 Construcins e instalacins e obras correspondentes a primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais que xeren de seis a dez postos de traballo de carcter fixo.

60%

1.6 Construcins e instalacins e obras correspondentes a primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais que xeren mis de dez postos de traballo de carcter fixo.

70%

1.7 Construcins e instalacins e obras promovidas polas Administracins Pblicas para a implantacin de servizos pblicos ou servizos de interese comunitario

75%

1.8 Construcins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados

90%

1.9 Construcins e instalacins que constitan e establecemento ou sede de actividades comerciais e industriais de cooperativas e sociedades annimas laborais.

90%

1.10 Construcins, rehabilitacin ou reparacin de vivendas promovidas por persoas en situacin de emerxencia social

95%

1.11 Construcins destinadas ao primeiro establecemento ou implantacin de empresas no Polgono Industrial de Malpica que soliciten a licenza de construcin instalacin ou obra durante os exercicios de 2016, 2017 e 2018

95%

2. No caso de instar pertinencia da declaracin de especial interese ou utilidade municipal, deber aportarse o orzamento desagregado das construcins, instalacins e obras para as que se solicita a declaracins do seu especial interese ou utilidade municipal e xustificantes de estar corrente no pagamento do Imposto sobre Actividades Econmicas. As mesmo e para o caso de instarse a declaracin de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin, por concorrer circunstancias do fomento do emprego ou instarse a bonificacin pola creacin de postos de traballo de carcter fixo, o interesado/a deber achegar compromiso de creacin do nmero de postos de nova creacin que vai a xerar.

A declaracin de especial interese ou utilidade municipal deber ser apreciada polo Pleno do concello polo voto da maiora simple do seus membros.

3. Unicamente ser deducible sobre da cota bonificada do imposto o importe satisfeito ou que deban satisfacer os suxeito pasivos en concepto de taxa polo outorgamento da licenza urbanstica correspondente construcin, instalacin de vivendas promovidas por persoas en situacin de emerxencia social.

4. As bonificacins establecidas no anterior recadro podern revogarse pola Administracin de non acreditarse mantemento das condicins ou obxecto que supuxeron o outorgamento da correspondente durante os prazos que de seguido se sinalan

Construcins, obras e instalacins obxecto de bonificacin

Causa da perda da bonificacin

1.1-1.2-1.3 Construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin, por concorrer circunstancias u do fomento do emprego

Demora na execucin das construcins, instalacins e obras en mis dun ano contado a partires da data seguinte data de notificacin de outorgamento da bonificacin.

1.4 Construcins e instalacins e obras correspondentes a primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais que xeren de dous a cinco postos de traballo de carcter fixo

Inactividade por prazo de 12 meses imputable solicitante dentro dos catro anos seguintes data notificacin de outorgamento data de notificacin de outorgamento da bonificacin.

1.4 Construcins e instalacins e obras correspondentes a primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais que xeren de seis a dez postos de traballo de carcter fixo.

Inactividade por prazo de 12 meses imputable solicitante dentro dos catro anos seguintes data notificacin de outorgamento data de notificacin de outorgamento da bonificacin

1.5 Construcins e instalacins e obras correspondentes a primeiro establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais que xeren mis de dez postos de traballo de carcter fixo.

Inactividade por prazo de 12 meses imputable solicitante dentro dos catro anos seguintes data notificacin de outorgamento data de notificacin de outorgamento da bonificacin

1.6 Construcins e instalacins e obras promovidas polas Administracins Pblicas para a implantacin de servizos pblicos ou servizos de interese comunitario

Demora na execucin das construcins, instalacins e obras en mis dun ano contado a partires da data seguinte data de notificacin de outorgamento da bonificacin

1.7 Construcins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados

Demora na execucin das construcins, instalacins e obras en mis seis meses contados a partires da data seguinte data de notificacin de outorgamento da bonificacin

1.8 Construcins e instalacins que constitan e establecemento ou sede de actividades comerciais e industriais de cooperativas e sociedades annimas laborais.

Inactividade por prazo de 12 meses imputable solicitante dentro dos catro anos seguintes data notificacin de outorgamento data de notificacin de outorgamento da bonificacin

1.9 Construcins, rehabilitacin ou reparacin de vivendas promovidas por persoas en situacin de emerxencia social

Demora na execucin das construcins, instalacins e obras en mis dun ano contados a partires da data seguinte data de notificacin de outorgamento da bonificacin

1.10 Construcins destinadas ao primeiro establecemento ou implantacin de empresas no Polgono Industrial de Malpica que soliciten a licenza de construcin instalacin ou obra durante os exercicios de 2016, 2017 e 2018

Demora na execucin das construcins, instalacins e obras en mis seis meses contados a partires da data seguinte data de notificacin de outorgamento da bonificacin

8.- A bonificacins tern carcter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo. Para o caso das bonificacins pola creacin de emprego, debern presenta-la correspondente solicitude dirixida alcalde do concello no prazo de 15 das dende o outorgamento de licenza de actividade ou primeira ocupacin. Xuntamente co escrito deberase achega-la seguinte documentacin:

Certificado do acordo plenario de declaracin de especial interese ou de utilidade municipal se o caso

Certificado de que o suxeito pasivo non ten dbedas coa Facenda estatal, autonmica e local; nin coa Seguridade Social.

Acreditacin das novas contratacins realizadas mediante a presentacin dos contratos de traballo dos novos empregados/empregados e copia das comunicacins das contratacins Servizo Publico de Emprego Estatal (SEPE), resolucins de altas na Seguridade Social (TA) e Informes de datos de cotizacin (IDC) da Tesourera Xeral da Seguridade Social referidos s novos Traballadores contratados.

   
  Artigo 8. Retribucin  
 

O imposto retribuirase no momento de comezar a construcin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza.

   
  Artigo 9. Normas de xestin  
 

9.1. Competencias de xestin e liquidacin.

O Concello de Malpica ter a competencia para a xestin do Imposto que se devengue por tdalas construcins, instalacins e obras que se realicen dentro do seu termo municipal.

As liquidacins deste Imposto, calquera que sexa a sa natureza, aprobaranse por resolucin da alcalda u rgano en quen delegue.

9.2. Obriga de declarar e liquidacins.

Os suxeitos pasivos determinarn a dbeda tributaria mediante declaracin-autoliquidacin que se practicar no modelo de impreso establecido efecto, presentndose ante os Servizos Econmicos do Concello xestor del imposto, para o seu visado, con carcter previo ingreso en calquera entidade colaboradora autorizada, previamente retirada da licenza concedida e, en todo caso, dentro do prazo mximo dun mes contado a partir do momento en que se inicie a construcin, instalacin ou obra, incluso cando non se tivera solicitado, concedido ou denegado anda dita licenza, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles

O pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construcin, instalacin ou obra. vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa a estas construcins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.

Cando se modifique o proxecto da construcin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o modificado, con suxeicin s prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

9.3. Declaracin del custe final e comprobacin.

Os suxeitos pasivos debern presentar declaracin do custe final, efectivo e real das construcins instalacins e obras, no prazo dos 30 das seguintes finalizacin das mesmas.

No caso de que a Administracin Municipal non considere conforme a declaracin-liquidacin. practicar liquidacin complementaria rectificando os elementos ou datos mal aplicados e os erros aritmticos, calcular os xuros de demora e impor as sancins procedentes no seu caso.

Os expedientes que se tramiten para a aprobacin de liquidacins complementarias poranse de manifesto s interesados ou os seus representantes por un prazo de quince das, durante os que poder presentar os documentos e xustificantes que estimen convenientes. En todo caso, as autoliquidacins presentadas polos interesados finalizar o feito impoible sern aprobadas por la alcalda ou rgano en quen delegue, con indicacin de se a liquidacin aprobada ten o carcter de provisional ou de definitiva. Atendendo a esta finalidade, o Concello designar a un tcnico municipal competente na materia para que emita os informes correspondentes.

9.4. Comprobacin administrativa.

Terminada as construcins, instalacins u obras, o Concello poder comprobar de acordo cos medios previstos no artigo 57 de la L.X.T., o custe real e efectivo das obras, practicando a correspondente liquidacin definitiva.

9.5. Perodo executivo. Rxime de recargos e xuros de demora.

O perodo executivo se inicia o da seguinte do vencemento dos prazos sinalados no punto 2 deste artigo ou se este tivese concludo ao da seguinte o da presentacin da autoliquidacin.

Cando se trate de declaracins-liquidacins ingresadas fora dos prazos sinalados no punto 9.2) dentro dos tres, seis ou doce meses seguintes o remate do perodo de presentacin e ingreso, aplicarase un recargo do 5, 10 15 por 100, respectivamente, dito recargo calcularase sobre o importe a ingresar resultante das declaracins-liquidacins (autoliquidacins) e excluir as sancins esixibles e os xuros de demora devengado ata a presentacin da autoliquidacin . Estes recargos sern compatibles, cando os obrigados tributarios non efecten o ingreso tempo da presentacin da declaracin-liquidacin ou autoliquidacin extempornea, co recargo de constrinximento previsto no artigo 28 da Lei Xeral Tributaria. O procedemento de constrinximento iniciarse mediante providencia notificada debedor , no que se identificar a dbeda pendente e se lle requirir para que efecte o pagamento cos recargos correspondentes, incluso os xuros de demora e as costas do procedemento.

As presentacin da declaracins-liquidacins efectuadas transcorridos 12 meses dende o remate do prazo para a presentacin establecidos no apartado 8 A) do presente artigo sufrirn un recargo nico del 20 por cento, e se devengarn os xuros e demora devengados dende o da seguinte ltimo do prazo sinalado ata o da no que se efecte o pagamento da dbeda.

   
  Artigo 10. Impugnacin das declaracins-liquidacins  
 

Os suxeitos pasivos podern instar Administracin Municipal a rectificacin da declaracin-liquidacin, e, no seu caso, a restitucin do indebidamente ingresado, unha vez presentada a mesma e antes de ter practicado a Administracin a liquidacin definitiva, ou, no seu defecto , de ter prescrito o dereito da Administracin para determinar a dbeda tributaria mediante liquidacin definitiva, ou o dereito devolucin do ingreso indebido. Se a Administracin non contestara no prazo de tres meses o interesado poder esperar resolucin expresa, ou, sen necesidade de denunciar a mora, considerara confirmada por silencio administrativo e, neste caso, interpoer no prazo dun mes, diante do Concello, o recurso de reposicin.

   
  Artigo 11. Recurso de reposicin  
 

Contra os actos de xestin tributaria, ditados pola Administracin Municipal, os suxeitos pasivos podern formular recurso de reposicin previo contencioso-administrativo, no prazo dun mes a contar dende a notificacin expresa da liquidacin. A interposicin do recurso non paralizar a accin administrativa para a cobranza, a menos que o interesado solicite, dentro do prazo de interposicin do recurso, a suspensin da execucin do acto impugnado e acompae garanta que cubra o total da dbeda tributaria, nalgunha das formas establecidas no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto refundido la lei reguladora das facendas locais.

Non obstante o anterior, en casos excepcionais, a alcalda poder acorda-la suspensin do procedemento sen prestacin de garanta algunha, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de prestala ou demostre fehacentemente a existencia de erros materiais na liquidacin que se impugne, e elo sen prexuzo do establecido na Bases de Execucin do Orzamento Municipal a estes efectos. No relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como na determinacin das sancins que correspondan, aplicarase o rxime regulado en la L.X.T. e nas disposicins complementarias.

   
  Disposicin final.  
 

1. A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse ata que se acorde a sa derrogacin ou modificacin expresa.

2. A sa entrada en vigor supor a derrogacin da ordenanza fiscal vixente.

   
  ANEXO I  
 

1) Cerramentos de fincas.

- Executados con pedra, totalmente macizos: 49,82 euros/m2

- Executados con bloque de formign ou semellante, totalmente macizos: 90,04 euros/m2

- Executados con malla plstica, celosa, ou semellante exclusivamente: 2,71 euros/m2

- Executados con baseamento macizo e celosa, malla plstica ou semellante: 49,57 euros/m2

- Executados con postes e arame exclusivamente: 6,45 euros/m2

- Executados con elementos vexetais: 32,97 euros/m2

- Muros de contencin de formign armado (de 30 cm. de espesor o mis): 201,62 euros/m2.

2) Cubertas (Medicin na sa proxeccin)

- Material de cubricin de cuberta con tella o lousa: 17,65 euros/m2

- Material de cubricin de cuberta con fibrocemento (so naves industriais): 39,28 euros/m2

- Material de cubricin de cuberta con materiais de aleacins metlicas ou p.v.c.: 23,20 euros/m2

- Cano vertical de pluviais de PVC ou outro material: 18,47 euros/m

- Cano horizontal de pluviais de PVC ou outro material: 15,22 euros/m

3) Remates de fachada

- Pintura impermeable en fachadas, descontando os ocos de portas e vents: 5,93 euros/m2

- Enfoscado, mestreado, alisado e pintado en paramentos verticais exteriores: 14,41 euros/m2

- Revocadura das fachadas con morteiro monocapa: 15,55 euros/m2

- Chapado das fachadas con material ptreo: 77,90 euros/m2

- Limpeza de fachadas de pedra con auga ou con area a presin: 14,03 euros/m2

- Repicado de enfoscados en fachadas: 4,44 euros/m2

P.D. Entenderanse sempre descontados os ocos de portas e vents.

4) Carpintera exterior.

- Pintura e/ou restauracin de carpintera exterior: 14,04 euros/m2

- Substitucin/ou colocacin de carpinteras e/ou cerramento de madeira para pintar ou vernizar, incluso o acristalamento: 107,03 euros/m2

- Substitucin de carpinteras e/o cerramento de aluminio lacado ou PVC, includo acristalamento: 166,11 euros/m2

- Apertura de ocos en paramentos para colocacin de vents: 59,23 euros/m2

5) Remates interiores.

- Porta de paso en madeira pintada ou vernizada, includas ferraxes de colgar e seguridade: 120,67 euros/un.

- Chan con pavimento cermico, sinttico ou terrazo pulido e abrillantado: 29,82 euros/m2

- Revestimento de paredes con azulexo (descontaranse os ocos): 22,16 euros/m2

- Chan con madeira includo rodap: 46,79 euros/m2

- Divisin interior de ladrillo enfoscado e superficie ext. totalmente acabada: 34.72 euros/m2

6) Obras dirixidas a garantir as condicins hixinico-sanitarias e de habitabilidade

- Instalacin da rede de saneamento de bao completo: 105,51 euros

- Instalacin da rede de saneamento de cocia completa: 132,32 euros

- Arqueta de rexistro: 118,19 euros/un.

- Tubo de formign: 3,96 euros/ml

- Fosa sptica con capacidade para unhas cinco persoas: 484,70 euros/un.

- Instalacin interior da rede de auga fra e quente: 23,00 euros/m2 construdo vivenda.

- Aparato sanitario (includas billas con conexin rede de auga fra e quente e desaugadoiro): 318,54 euros/un.

- Quentador de auga, por cada 10 litros: 312,57 euros/un.

- Depsito de auga, por cada metro cbico de capacidade: 252,09 euros/un.

7) Varios

- Roce e limpeza manual de terreo: 4,98 euros/m2

- Movemento de terras: 2,49 euros/m3

- Soleira de formign e encachado de pedra: 18,03 euros/m2

- Galpn para garaxe ou outros usos agrcolas 100 euros/m2

- Demolicin de tabiquera interior: 3,16 euros/m2

Nota: No caso de que unha construcin, instalacin ou obra non atope un encadre directo nas anteriormente tipificadas, aplicarselle o prezo medio que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados na Base de Datos da Construcin de Galicia aprobada polo Instituto Tecnolxico de Galicia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios