Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS PRESTACINS MUNICIPAIS DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE TEO

Publicación provisional : 12-04-2018 BOP N 69 -- Publicación definitiva : 14-06-2018 BOP N 112
Redacción Aplicable desde 02-07-2018

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II. DAS PRESTACINS DE EMERXENCIA SOCIAL
 - DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PREMBULO  
 

Os servizos sociais municipais teen como unha das sas funcins e tarefas a de proporcionar atencin e axuda a persoas que atravesan unha situacin vital de dificultade, derivada, a meirande parte das veces, da imposibilidade de facer fronte a determinados gastos que, ou ben son necesarios para o mantemento dunha forma de vida compatible coa dignidade, que toda persoa ten dereito, ou que incluso son precisos, en determinadas ocasins, para a supervivencia.

O Concello de Teo tia reguladas estas axudas na Ordenanza Reguladora da prestacin municipal de axudas para situacins de emerxencia social do Concello de Teo, publicada no BOP 267, do 21 de novembro do ano 2000. A visin social dos servizos sociais e a evolucin no tratamento e satisfaccin das necesidades de emerxencia social fai necesario proceder a unha nova regulacin destas, que se adapte ao que lle pide a sociedade, a unha administracin eficaz e eficiente.

A sa competencia vn determinada de conformidade co previsto na Lei 7/1985, reguladora das bases de rxime local, reformada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracin Local, que atribe aos municipios no artigo 25.2.e a competencia propia de avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social.

Na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, especificamente no artigo 21..1., indica que son prestacins econmicas do sistema galego de servizos sociais as achegas en dieiro, de carcter peridico ou de pagamento nico, que teen como finalidade, entre outras, apoiar o coidado de menores, paliar situacins transitorias de necesidade, garantir mnimos de subsistencia e reforzar procesos de integracin familiar e inclusin social, entre elas, conforme ao artigo 21..2, b) As axudas de emerxencia e necesidade social

Finalmente, o artigo 14.3 da Lei orgnica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en Espaa e a sa integracin social garante que os estranxeiros, calquera que sexa a sa situacin administrativa, teen dereito aos servizos e prestacins sociais bsicas, debendo entenderse e aplicarse os citados dereitos conforme s normas previstas no artigo 3 da mesma lei, nomeadamente a condicin de igualdade coas persoas de nacionalidade espaola e, nos dereitos fundamentais, a interpretacin conforme Declaracin Universal de Dereitos Humanos e tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias vixentes en Espaa.

De acordo co exposto redctase o presenta Ordenanza que, cumprindo o disposto no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas (LPACAP), adecase aos principios de boa regulacin recollidos no citado artigo. Os principios de necesidade e eficacia cmprense, xa que de interese xeral recoller e regular os dereitos e deberes da vecianza de Teo para acceder a unha axuda de emerxencia social, e un regulamento municipal a ferramenta coa que conta a Corporacin para facelo. O principio de proporcionalidade est asegurado xa que non unha medida que limite ningn tipo de dereitos nin impn obrigas. A seguridade xurdica desta regulacin fundamntase na congruencia coa normativa emanada sobre a materia polas restantes institucins con capacidade normativa. O tramite de exposicin pblica garante o principio de transparencia e a ausencia de cargas administrativas e a xestin racional dos recursos pblicos fano co principio de eficiencia.

En desenvolvemento dos principios e obrigas anteriores, o Concello de Teo ten o dereito e a responsabilidade de establecer e regular o conxunto de dereitos e recursos municipais especficos dirixidos a persoas en situacin de risco ou exclusin social, de conformidade coa lexislacin vixente.

A partir deste marco normativo xeral, o concello, como institucin mis achegada cidadana, debe promover e garantir polticas de integracin e normalizacin dos dereitos de todas as persoas que vivan en Teo, de maneira que poidan desfrutar de todos os recursos e servizos que lles permitan levar unha vida digna.

Nunha situacin de crise estrutural coma a actual incremntase a demanda de recursos econmicos e sociais, evidnciase a insuficiencia dos existentes, amplase o perfil de persoas solicitantes e aumentan as necesidades detectadas dende o concello de Teo, polo cal resulta preciso un novo instrumento normativo complementario das ferramentas e prestacins autonmicas de inclusin social.

Este novo instrumento normativo artllase respectando o marco normativo vixente en materia de subvencins, nomeadamente a partir do artigo 2.2.a da Lei 9/2007, de 13 de xuo, de subvencins de Galicia, conforme ao cal non teen o carcter de subvencin as prestacins previstas no artigo 2.4 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencins, destinadas a persoas fsicas, e as prestacins autonmicas de natureza similar a estas ou de carcter asistencial, como veen sendo o suposto das prestacins reguladas na presente ordenanza.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1.OBXECTO.

Esta ordenanza ten por obxecto regular as prestacins municipais de emerxencia social para a cidadana do Concello de Teo que se atope en situacin de vulnerabilidade social ou risco de exclusin social.

ARTIGO 2.DEFINICINS.

Para efectos desta ordenanza, entenderase por:

1. Vulnerabilidade social: condicin social de risco ou dificultade que inhabilita e invalida de maneira inmediata ou no futuro as persoas afectadas para cubrir as necesidades bsicas como alimentacin, coidados hixinicos bsicos, mantemento da vivenda habitual, atencin educativa e sociosanitaria.

2. Situacin ou risco de exclusin social: ausencia ou dficit grave de recursos econmicos, situacin de desemprego, con concorrencia de factores de exclusin, previstos na normativa estatal ou autonmica, cando supoa especiais dificultades de integracin social e laboral.

3. Emerxencia social: situacin de necesidade econmica grave e urxente, con afectacin severa da sade e o benestar dunha persoa ou dunha familia, afectando especialmente alimentacin, vestido, vivenda, asistencia mdica e servizos sociais bsicos.

4. Residencia colectiva: conxunto de persoas fsicas que convivan nun mesmo enderezo sen manter os vínculos dunha unidade de convivencia.

5. Residente: persoa fsica que ten a sa residencia habitual no municipio de Teo.

6. Unidade de convivencia ou unidade de convivencia independente: conxunto de persoas fsicas que convivan nun mesmo domicilio e manteñan con respecto á persoa solicitante un vínculo por matrimonio ou relación anloga estable, por adopcin ou acollemento, ou por parentesco de consanguinidade ou afinidade ata o cuarto e segundo grao, respectivamente. Asimilarase a descendente o fillo ou a filla concibido ou concibida e computar, xa que logo, como membro da unidade familiar. En ningn caso unha persoa poder formar parte de mis dunha unidade de convivencia. A unidade de convivencia non perder esta condicin cando, por causa de forza maior, enfermidade grave, accidente ou desafiuzamento, se vexa obrigada a compartir domicilio con outra, tras o previo informe do/a traballador/a social municipal xustificativo das circunstancias descritas.

ARTIGO 3.LMITES.

O outorgamento das prestacins previstas nesta ordenanza axustarase s partidas de gasto dos orzamentos municipais.

Para o caso de que se dese un incremento da necesidade social que xerase un gasto municipal superior ao previsto habilitarase a aplicacin orzamentaria que fose precisa, sempre que houbese recursos financeiros de abondo para cubrir o citado gasto, de acordo coa legalidade vixente en materia orzamentaria.

   
  TTULO II. DAS PRESTACINS DE EMERXENCIA SOCIAL  
 

ARTIGO 4.AS PRESTACINS DE EMERXENCIA SOCIAL.

Considranse prestacins de emerxencia social, para os efectos da presente ordenanza, ao conxunto de prestacins econmicas de carcter extraordinario e puntual, subsidiarias e complementarias dos servizos sociais previstos na lexislacin vixente, destinadas a atender situacins de urxencia sobrevidas que afecten a persoas ou unidades de convivencia que non podan facer fronte a necesidades bsicas.

ARTIGO 5.REQUISITOS DE ACCESO S PRESTACINS DE EMERXENCIA SOCIAL.

Poder ser perceptora das prestacins de emerxencia social a persoa que se atope nunha situacin de vulnerabilidade social e/ou en risco ou exclusin social e rena os seguintes requisitos:

1. Vulnerabilidade ou situacin de risco ou exclusin social.Ter sido avaliado/a en situacin de vulnerabilidade ou en risco ou exclusin social polos servizos sociais municipais.

2. Residencia habitual, real e efectiva en Teo.Estar empadroado/a e ter domicilio real e efectivo no termo municipal de Teo cunha antigidade mnima de tres (3) meses, inmediatamente anteriores e continuados data de presentacin da solicitude, ags as excepcins previstas na normativa autonmica de inclusin social vixente en cada momento.

3. Idade.Ter 18 anos cumpridos ou estar emancipado ou emancipada, ags as excepcins previstas na normativa autonmica de inclusin social vixente en cada momento.

4. Circunstancias econmicas.Presentar dificultades para a cobertura de necesidades bsicas e non dispor de recursos econmicos suficientes na unidade de convivencia. Para o cmputo deste lmite de ingresos respectaranse os requisitos establecidos para cada prestacin.

Consideraranse os ingresos da unidade de convivencia, derivados tanto do traballo como do capital, as como calquera outro substitutivo destes.

Considerarase o patrimonio da unidade de convivencia, inclundo nel o conxunto de bens e dereitos de contido econmico dos que sexa titular ou perceptor calquera membro, con deducin das cargas e gravames que diminan o seu valor, as como as dbedas e obrigas persoais das que deba responder. Exclese para todo caso a vivenda habitual da unidade de convivencia.

Non se considerarn como recursos econmicos dos que dispn a unidade de convivencia os que seguen:

a) Os ingresos non regulares de escasa conta que unicamente resulten un complemento de supervivencia.

b) Os ingresos de carcter finalista dirixidos formacin regulada.

c) Os ingresos por asistencia a cursos de formacin non regulada, sempre que pola sa natureza e menor conta se deduza que s remuneran os gastos de asistencia ao curso ou incentivan a formacin.

d) Os ingresos dirixidos a paliar situacins de emerxencia social.

e) As prestacins familiares por fillo ou filla menor a cargo xeradas polas persoas integrantes da unidade de convivencia.

f) As prestacins econmicas e libranzas derivadas da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia.

5. Unidade de convivencia independente.Ter constituda unha unidade de convivencia independente.

6. Proteccin s persoas menores de idade.Acreditar a escolarizacin e asistencia regular ao centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia que estean en idade de escolarizacin obrigatoria.

A maiores, debern cumprirse os requisitos especficos de cada prestacin, e xustificarase coa solicitude cada concepto para o cal se solicite, achegando a documentacin correspondente en funcin do tipo de prestacin.

Os requisitos debern reunirse no momento de presentar a solicitude e todos eles debern manterse durante todo o perodo en que a persoa estea percibindo a prestacin.

Excepcionalmente, e por causas obxectivamente xustificadas, podern ser perceptoras das prestacins de emerxencia social aquelas persoas nas cales, mesmo non cumprindo todos os requisitos de inicio ou en calquera momento posterior, concorran circunstancias especiais das que se poida derivar para elas, ou para as persoas da unidade de convivencia, unha situacin de extrema necesidade que poa en perigo o dereito vida, integridade fsica ou moral ou sade. Neste caso incorporarase ao expediente un informe tcnico dos servizos sociais municipais no que se xustificar a concorrencia destas circunstancias.

ARTIGO 6.DOCUMENTACIN.

A documentacin para achegar ser a seguinte:

1. Certificado de empadroamento da persoa solicitante, sen prexuzo das restantes alternativas previstas pola normativa vixente en cada momento.

2. Documento de identidade ou certificacin literal de nacemento, sen prexuzo das restantes formas de acreditacin previstas pola normativa vixente en cada momento.

3. Acreditacin da unidade de convivencia:

a) En canto composicin de membros da unidade de convivencia, calquera documento previsto pola normativa vixente.

b) En canto identidade dos membros da unidade de convivencia, calquera documento previsto pola normativa vixente.

4. Acreditacin das circunstancias econmicas da unidade de convivencia:

a) ltimo recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens).

b) Copia do contrato de alugueiro ou do prstamo hipotecario, e os ltimos xustificantes de pagamento.

c) Xustificacin de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade de convivencia en idade laboral relativo aos ltimos tres meses anteriores presentacin da solicitude, en concreto e en relacin con todos os membros da unidade de convivencia:

Informe de vida laboral.

Follas de salario.

Certificacin de percibir ou non prestacins econmicas por parte do Servizo Pblico de Emprego.

Certificacin de percibir ou non prestacins ou pensins por parte da Seguridade Social.

Autorizacin ao Concello para acceder s datos tributarios debidamente asinada por tdolos membros que formen parte da unidade familiar de convivencia ou certificacin dos mesmos expedida pola axencia tributaria.

Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou depsitos sobre os movementos bancarios existentes nos tres (3) meses anteriores solicitude.

Declaracin xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas polo mesmo concepto polas distintas administracins pblicas competentes ou institucins privadas.

Cando non se poidan acreditar documentalmente todos ou algns destes documentos, declaracin responsable de ingresos explicando os motivos concretos polos cales non se pode achegar cada documento concreto.

1. No caso de padecer enfermidade, informe mdico emitido polo sistema pblico de sade que acredite tal circunstancia.

2. Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se o caso.

3. Calquera outra documentacin acreditativa da situacin de necesidade determinante da solicitude.

4. Certificacin expedida polo centro escolar acreditativa da escolarizacin e asistencia regular ao centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia que estean en idade de escolarizacin obrigatoria.

5. Calquera outra documentacin que se considere pertinente para avaliar a situacin de vulnerabilidade, risco ou exclusin social, en particular a que acredite a pertenza a un colectivo considerado en situacin de risco ou exclusin social pola normativa autonmica vixente en cada momento.

Durante a tramitacin poderanse pedir cantos datos ou documentos sexan necesarios propia persoa solicitante ou a outras persoas ou entidades pblicas ou privadas, previa autorizacin desta.

A negativa ou imposibilidade de facilitar datos ou documentos non eximir da obriga de efectuar proposta e ditar resolucin, sen prexuzo de poder tomar en consideracin esa negativa hora de efectuar a avaliacin.

ARTIGO 7.PRESTACIN PARA COBERTURA DE NECESIDADES BSICAS.

1. Concepto: prestacin econmica destinada a cubrir as necesidades bsicas de carcter xeral indispensables para a vida diaria, entre outras, alimentacin diaria, vestido, e coidados bsicos das persoas da unidade de convivencia.

2. Prestacin econmica.

Lmite de recursos:

N.. MEMBROS

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LIMITE DE INGRESOS

(% SOBRE IPREM)

1

100,00%

2

110,00%

3

120,00%

4

130,00%

5

140,00%

6 ou mis

150,00%

Para o cmputo do lmite de ingresos descontarase o alugueiro ou hipoteca at un mximo do 60% do IPREM.

Conta mxima a percibir:

N.. MEMBROS

UNIDADE DE CONVIVENCIA

CONTA MXIMA QUE SE PODE PERCIBIR

(% SOBRE IPREM)

1

20,00%

2

29,00%

3

38,00%

4

47,00%

5

56,00%

6 ou mis

+9% do IPREM por cada membro adicional

A prestacin econmica para cobertura de necesidades bsicas aboarase a travs dunha tarxeta de crdito coa que se podern adquirir os produtos bsicos de alimentacin e hixiene persoal nos establecementos acordados co Concello de Teo.

Con carcter xeral quedan excludos da compra coa citada tarxeta os seguintes:

As bebidas alcohlicas, bebidas gaseosas e enerxticas e os refrescos

As carnes, peixes e mariscos de primeira categora

Os produtos gourmet

Produtos de pastelera e alta repostera

Cosmticos e perfumes

Calquera outro que determinen os servizos sociais

Esta prestacin poder concederse por un perodo mximo de seis (6) meses por cada unidade de convivencia e ano natural.

3. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 desta ordenanza, mis a especfica acreditativa do gasto ou necesidade concreta para os cales se solicita a prestacin econmica.

ARTIGO 8.PRESTACIN PARA MANTEMENTO E USO DA VIVENDA.

1. Concepto.En relacin coa vivenda que sexa residencia habitual, real e efectiva de quen a solicita, e sempre que estea situada dentro do termo municipal de Teo, entenderanse como gastos ou axudas os dous seguintes:

a) Gastos asociados ao alugamento de vivenda, pagamento da cota de prstamo hipotecario da vivenda ou pagamento da habitacin en vivenda compartida ou similares.

b) Axudas asociadas ao contrato de nova vivenda en alugueiro, cando supoa un desembolso inicial extraordinario.

2. Lmite de recursos da unidade de convivencia:

N.. MEMBROS

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LMITE MXIMO DE INGRESOS

(% SOBRE IPREM)

1

100,00%

2

110,00%

3

120,00%

4

130,00%

5

140,00%

6 ou mis

150,00%

3. Conta e lmite temporal:

Para calcular a conta mxima a aboar teranse en conta os seguintes criterios:

a) Por gastos asociados a alugueiro de vivenda, pagamento da cota de prstamo hipotecario da vivenda ou pagamento da habitacin en vivenda compartida ou similar, aboarase como mximo o 75% do gasto mensual de aloxamento, ata o importe mximo do 85% do IPREM, ou ndice que o substita no caso de alugueiro de vivenda ou habitacin, e un 50% do IPREM no caso de tratarse de cotas hipotecarias. Excepcionalmente, cando a unidade de convivencia non dispoa dos ingresos suficientes para pagar a cantidade restante do gasto mensual de alugamento, poderase aboar o 100% de dito gasto ata un mximo do 100% do IPREM, previo informe social municipal que o xustifique. A duracin desta prestacin non poder ser superior a seis (6) meses, nun perodo de doce (12) meses.

b) Pola axuda formalizacin de contrato de nova vivenda en alugamento, aboarase un pagamento nico do 100% ata o mximo do 75% do IPREM ou ndice que o substita; e s se poder conceder unha prestacin por este concepto nun perodo de 3 anos.

4. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 desta ordenanza, mis a especfica acreditativa do gasto ou necesidade concreta para o cal se solicita a prestacin econmica.

ARTIGO 9.PRESTACINS DE HABITABILIDADE E POBREZA ENERXTICA, E EQUIPAMENTO BSICO DE VIVENDA.

En relacin coa vivenda que sexa residencia habitual, real e efectiva de quen a solicita, e sempre que estea situada dentro do termo municipal de Teo, poderanse outorgar prestacins para os seguintes conceptos:

1. HABITABILIDADE E POBREZA ENERXTICA.

1.1. Prestacins para sufragar:

a) Dbedas por subministro de luz e/ou gas que procedan dun impagamento puntual.

b) Gastos asociados a altas de contratos de subministracins enerxticas nunha nova vivenda.

c) Gastos asociados dbeda de comunidade de propietarios, cando exista un requirimento por parte da Comunidade de Propietarios ou risco de desafiuzamento por este motivo.

d) Gastos por endebedamento previo, relacionados co aloxamento habitual, que sexa residencia real e efectiva, da persoa solicitante.

No caso de gastos asociados acumulacin de dbedas de aloxamento e comunidade, a concesin destas prestacins quedar condicionada a que por parte da persoa perceptora se xustifique que a prestacin contribe permanencia no domicilio habitual, evitando situacins de desafiuzamento, acreditndose por algunha das seguintes circunstancias:

Queda cuberta a dbeda porque dispn do 10% restante para solucionala.

Queda cuberta a dbeda porque dispn de apoios econmicos, dentro da rede familia extensa, mbito comunitario, ou outras prestacins pblicas ou prestacins de entidades de iniciativa social.

Existe un acordo coa comunidade de propietarios, co/a propietario/a da vivenda, coa entidade financeira ou con calquera outra acredora para aboar de xeito fraccionado o importe da dbeda restante.

1.2. Lmite de recursos da unidade de convivencia:

N.. PERSOAS DA

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LMITE MXIMO DE INGRESOS

(% IPREM)

1

125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou mis

200,00%

1.3. Conta e lmite temporal:

a) Dbedas por subministro de luz e/ou gas que proceda dun impagamento puntual, aboaranse recibos impagados ata o 100% do gasto, ata un mximo do 100% do IPREM, ou ndice que o substita durante un perodo dun (1) ano.

b) Por gastos asociados a altas de contratos de subministracins enerxticas de vivenda, aboarase o 100% do gasto, ata un mximo do 100% do IPREM, ou ndice que o substita; e non poder solicitarse das veces polo mesmo concepto.

c) Por gastos asociados a dbedas da comunidade de propietarios, cando exista un requirimento por parte da comunidade de propietarios ou risco de desafiuzamento por este motivo, aboarase ata o 90% da dbeda de comunidade, ata un mximo do 200% do IPREM, ou ndice que o substita; e s se poder conceder unha prestacin por este concepto nun perodo de tres (3) anos.

d) Por gastos por endebedamento previo, relacionados co aloxamento habitual, que sexa residencia real e efectiva, da persoa solicitante, aboarase o 90% da dbeda ata un mximo do 200% do IPREM, ou ndice que o substita; e s se poder conceder unha prestacin por este concepto nun perodo de tres (3) anos.

1.4. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 desta ordenanza, mis a acreditativa do gasto ou dbeda concretos para os cales se solicita a prestacin.

2. EQUIPAMENTO BSICO DE VIVENDA.

2.1. Concepto: prestacins non cubertas por outra administracin pblica ou entidade privada, entendendo por estes os de mobiliario e electrodomsticos bsicos.

2.2. Lmite de recursos da unidade de convivencia independente:

N.. PERSOAS DA

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LMITE MXIMO DE INGRESOS

(% IPREM)

1

125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou mis

200,00%

2.3. Conta e lmite temporal: aboarase o 90% do gasto at o mximo do 200% do IPREM, ou ndice que o substita. S se poder conceder unha prestacin para o equipamento bsico da vivenda cada tres (3) anos, ou ben varias prestacins para distintos conceptos dentro do perodo de tres (3) anos sempre e cando sumadas as distintas concesins non se supere o referido lmite mximo do gasto.

CONCEPTO

IMPORTE MXIMO ()

Lavadora

300

Frigorfico

300

Cocia

250

Termo de auga de 80 litros

250

Termo de auga de 50 litros

150

Estufa elctrica

75

Estufa de gas

125

Caldeira de calefaccin

600

Outros

600

2.4. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 desta ordenanza, mis a acreditativa do equipamento concreto para o cal se solicita a prestacin.

ARTIGO 10.PRESTACIN PARA COBERTURA DE GASTOS FARMACUTICOS.

1. Concepto: prestacins, non cubertas por outra administracin pblica ou entidade privada, para adquisicin de mencias na porcentaxe non cuberta polo sistema sanitario, e daquelas non includas no sistema pblico de sade.

2. Lmite de recursos:

N.. PERSOAS DA

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LMITE MXIMO DE INGRESOS

(% IPREM)

1

125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou mis

200,00%

3. Conta e lmite temporal: 100% do custo ata un mximo do 100% do IPREM ou ndice que o substita. Duracin mxima seis (6) meses nun perodo mximo de doce (12) meses.

Excepcionalmente, se persisten as circunstancias e a necesidade farmacolxica pode prorrogarse outros 6 meses nun perodo de 12 meses. Neste caso incorporarase ao expediente o informe social emitido pola traballadora social de referencia e a prescricin mdica que as o acrediten.

4. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 de esta ordenanza, mis a acreditacin da sa prescricin polo persoal mdico de referencia do sistema pblico de sade.

ARTIGO 11.OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS.

1. Concepto: gastos asociados a outras situacins de difcil previsin relacionadas con colectivos de especial vulnerabilidade social.

Nestes supostos, ser preceptivo que no informe social emitido polo traballador ou traballadora social de referencia quede acreditado e se avale especificamente a excepcionalidade da situacin e a sa extrema gravidade.

2. Lmite de recursos da unidade de convivencia:

N.. PERSOAS DA

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LMITE MXIMO DE INGRESOS

(% IPREM)

1

125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou mis

200,00%

3. Conta e lmite temporal: aboarase o 90% do gasto ata o mximo do 200% do IPREM, ou ndice que o substita; e s se poder conceder unha prestacin por este concepto cada dous (2) anos.

4. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 desta ordenanza, mis a acreditativa da necesidade, realidade e importe do gasto excepcional para o cal se solicita a prestacin.

ARTIGO 12.PRESTACINS DE FOMENTO DO DEREITO EDUCACIN PARA ESTUDOS NON OBRIGATORIOS.

1. Concepto: gastos por mor de matrculas, materiais, desprazamentos, manutencin ou outros destinadas a preescolar, estudantes de formacin profesional, nos seus ciclos de grao medio e superior, bacharelato ou universidade do sistema educativo pblico; e demais formacin complementaria asociada a un itinerario de inclusin cidad.

2. Lmite de recursos da unidade de convivencia independente: podern ser solicitadas por alumnos e alumnas cuxas unidades de convivencia non superen os seguintes lmites econmicos:

N.. PERSOAS DA

UNIDADE DE CONVIVENCIA

LMITE MXIMO DE INGRESOS

(% IPREM)

1

125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou mis

200,00%

Estas prestacins son incompatibles con calquera outra bolsa ou axuda, pblica ou privada, polo mesmo concepto.

3. Conta e lmite temporal: aboarase un pagamento nico anual por importe mximo de:

CONCEPTO

IMPORTE ()

Escolarizacin non obrigatoria de 0-6 anos

400

Estudos non universitarios

100

Estudos universitarios ou de postgrao

(primeira matrcula universitaria)

Total do custo, cun mximo de 1.000

Formacin complementaria asociada a un itinerario de inclusin cidad

200

Complemento por transporte interurbano

200

Complemento de manutencin

200

As persoas perceptoras quedan obrigadas a solicitar a correspondente bolsa ou axuda ao estudo na seguinte convocatoria, no caso de habela.

4. Documentacin: a documentacin xeral do artigo 6 desta ordenanza, mis a matrcula do curso en vigor.

ARTIGO 13.INCOMPATIBILIDADES DAS PRESTACINS DE EMERXENCIA SOCIAL.

1. As prestacins de emerxencia social para cobertura de necesidades bsicas do artigo 7 desta ordenanza e as prestacins para mantemento e uso da vivenda do artigo 8 desta ordenanza son incompatibles:

a) Coa Renda Social municipal da cal sexa perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da sa unidade de convivencia.

b) Coa Renda de Inclusin Social de Galicia (RISGA), ou prestacin autonmica que a substita da cal sexa perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da sa unidade de convivencia, e son subsidiarias desta; sen prexuzo do anterior, cando a persoa perceptora da Renda de Inclusin Social de Galicia (RISGA), ou prestacin autonmica que a substita, non percibise o complemento de alugueiro de dita prestacin poder compatibilizarse a percepcin da citada renda coa prestacin de emerxencia social para mantemento e uso da vivenda do artigo 8 desta ordenanza.

c) Calquera outro ingreso outorgado para a mesma finalidade, e do cal sexa perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da sa unidade de convivencia.

2. O resto de prestacins de emerxencia social desta ordenanza son incompatibles:

a) Coas Axudas de Insercin Social (AIS) ou axudas autonmicas que as substitan, sempre e cando a prestacin de emerxencia social solicitada e a Axuda de Insercin Social (AIS) fosen para a mesma finalidade, e, ademais, aquelas sern subsidiarias destas.

b) Calquera outro ingreso outorgado para a mesma finalidade, e do cal sexa perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da sa unidade de convivencia.

3. Todas as prestacins de emerxencia social son compatibles entre elas.

ARTIGO 14.OBRIGAS DERIVADAS DO ACCESO A UNHA PRESTACIN DE EMERXENCIA SOCIAL.

A persoa perceptora dunha prestacin municipal de emerxencia social ter as seguintes obrigas:

1. Cumprir co disposto na resolucin administrativa, en particular destinar a conta econmica da axuda finalidade para a que esta foi concedida.

2. Xustificar suficientemente ante o concello o efectivo gasto da conta no concepto para o cal se concedeu a prestacin.

3. Comunicar ao Concello calquera feito sobrevido posteriormente solicitude en relacin con calquera dos requisitos, en particular:

a) Calquera cambio relativo ao domicilio e residencia habitual (empadroamento ou residencia efectiva) da persoa perceptora, e das persoas da sa unidade de convivencia.

b) Acceso a un emprego ou prestacin pblica por parte da persoa perceptora, ou de calquera das persoas da sa unidade de convivencia.

c) Modificacin dos recursos econmicos da persoa perceptora, ou de calquera das persoas da sa unidade de convivencia que servisen de base para o clculo.

d) Calquera modificacin que afecte composicin da unidade de convivencia independente.

e) Calquera outra situacin que puidese implicar a suspensin ou extincin temporal ou definitiva de calquera prestacin.

En todo caso, as comunicacins de modificacin de datos debern facerse no prazo mximo de dez (10) das, contados a partir do momento en que acaeceron os feitos sobrevidos dos que se trate, e por calquera medio que permita ter constancia ao Concello de Teo.

4. Exercitar calquera dereito econmico que puidese corresponder persoa perceptora ou s persoas da sa unidade de convivencia, segundo a lexislacin vixente consonte, tanto con carcter previo solicitude como durante o perodo de percepcin das prestacins.

5. Cantas outras obrigas deriven desta ordenanza e da normativa complementaria vixente en cada momento.

ARTIGO 15.TRAMITACIN.

A solicitude presentarase en calquera da do ano nos modelos formalizados establecidos polo Concello de Teo, achegando a documentacin correspondente, preferentemente no rexistro municipal, sen prexuzo de poder ser presentada en calquera lugar dos previstos na normativa de procedemento administrativo.

Informarase persoa solicitante do seu dereito a non presentar documentos que xa se atopen en poder do Concello de Teo, as como da posibilidade de autorizar a este para obter a informacin e documentacin sobre eles en poder de terceiros, en particular das administracins pblicas con competencias tributarias, laborais e de Seguridade Social.

ARTIGO 16.RESOLUCIN.

A resolucin de outorgamento corresponder Alcalda. Deber facer constar:

1. Conta da prestacin.

2. Conceptos para os que se concede a prestacin, no seu caso.

3. Lmite temporal de concesin.

Poder consistir nun pagamento nico ou en varios.

A resolucin poder ser denegatoria polos seguintes motivos:

1. Non reunir os requisitos establecidos nesta ordenanza.

2. Falsear ou non permitir verificar a situacin econmica e social da unidade de convivencia.

3. Non ter xustificado de conformidade outras rendas, subvencins ou axudas concedida con anterioridade polo Concello de Teo.

4. Non existir consignacin orzamentaria suficiente.

Denegada a prestacin de emerxencia social por non existir consignacin orzamentaria suficiente, poder ditarse posteriormente, e tras o cumprimento do requisito de fiscalizacin previa, nova resolucin estimatoria cando se aumente a dotacin orzamentaria por calquera causa ou cando se inicie un novo exercicio orzamentario e exista crdito adecuado. Nestes casos, requirirase informe social municipal previo acreditativo de que continan inalterables as mesmas circunstancias, de feito e de dereito, da persoa solicitante e das restantes integrantes da unidade de convivencia no momento de ser informada favorablemente a concesin da prestacin.

ARTIGO 17.DURACIN MXIMA DO PROCEDEMENTO.

O procedemento ter unha duracin mxima de tres (3) meses desde a solicitude, podendo de oficio ou por peticin de persoa interesada solicitarse unha ampliacin de prazos nos termos previstos na normativa administrativa xeral vixente en cada momento.

Se transcorrido ese prazo non tivese recado resolucin expresa, a solicitude entenderase desestimada.

Como excepcin, para as prestacins para cobertura de necesidades bsicas e para mantemento e uso da vivenda, os Servizos Sociais do Concello, unha vez achegada toda a documentacin, elaborarn no prazo mximo de 10 das hbiles o informe e proposta de resolucin, e logo da resolucin poder ser efectuado o pagamento de maneira anticipada.

ARTIGO 18.TRAMITACIN SIMPLIFICADA.

A tramitacin simplificada do procedemento ser posible nos termos previstos na normativa administrativa xeral.

ARTIGO 19.RECURSOS.

Contra a resolucin recada poder formularse recurso de reposicin diante do mesmo rgano que a ditou ou directamente recurso contencioso administrativo.

ARTIGO 20.PAGAMENTO.

Para o caso de ser estimatoria a resolucin, poder efectuarse o pagamento inmediatamente.

Cando conste no expediente de concesin declaracin da titular autorizando a cesin do seu dereito de crdito en favor dun terceiro/a previamente identificado/a procederase ao pagamento directo polo Concello a ese terceiro/a, ou entidade ou entidades colaboradoras do Concello coas que este tea subscrito convenio para a provisin e prestacin de bens e produtos de alimentacin, hixiene, roupa e calzado mediante sistema de vales, bonos canxeables, tarxetas ou outro sistema similar. Neste ltimo suposto, o pagamento efectuarase facilitando perceptora unha tarxeta municipal onde conste cargado o importe correspondente a cada pagamento.

O pagamento poder consistir nun pagamento nico ou en varios, nos termos acordados na resolucin de outorgamento.

ARTIGO 21.XUSTIFICACIN.

Cada prestacin xustificarase por medio das correspondentes facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no trfico xurdico mercantil ou con eficacia administrativa e, no seu caso, mediante a documentacin acreditativa do pago. A xustificacin ter lugar dentro do prazo mximo de dous (2) meses posteriores a cada pagamento.

ARTIGO 22.REINTEGRO.

Procederase ao reintegro das cantidades percibidas e, no seu caso, esixencia dos xuros de mora correspondentes dende a data de abono ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, cando se produza algunha das causas que se establecen na presente ordenanza.

A obriga de reintegro tamn ser de aplicacin no caso de que a persoa perceptora tivera percibido indebidamente ou en conta indebida a prestacin municipal.

O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, e rexerase polas disposicins xerais sobre procedementos administrativos contidas no ttulo IV da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

O rgano competente para adoptar a resolucin de reintegro total ou parcial de importes percibidos ser o rgano que concedeu a prestacin.

A resolucin pola que se determine a obriga do reintegro da prestacin ser motivada, con indicacin expresa da causa que orixina o deber de reintegro, indicar a conta que debe reintegrarse e o prazo voluntario para o seu ingreso, coa advertencia de que de non efectuar o reintegro no prazo concedido, procederase pola va de constrinximento.

Contra a resolucin recada poder formularse recurso de reposicin diante do mesmo rgano que a ditou ou, directamente, recurso contencioso administrativo.

A obriga de reintegro ser independente das sancins que, no seu caso, resulten esixibles.

Para os efectos previstos nos pargrafos anteriores, o Concello de Teo poder recorrer de oficio compensacin ou desconto das contas indebidamente percibidas.

As contas que se obtean, durante cada exercicio orzamentario, pola devolucin e a compensacin de prestacins indebidas debern destinarse cobertura das prestacins econmicas reguladas na presente ordenanza nos termos establecidos nas bases de execucin do orzamento.

ARTIGO 23.SUSPENSIN, REVISIN E EXTINCIN.

As prestacins de emerxencia social podern ser revisadas, suspendidas temporalmente ou extinguidas definitivamente no caso de existir indicios obxectivos de ter perdido, temporal ou definitivamente, os requisitos para o seu outorgamento, ou no caso de non cumprir algunha das obrigas previstas nesta ordenanza e no resto da normativa de aplicacin.

No caso da perda temporal dalgn dos requisitos esixidos suspenderase a prestacin se a previsin que a temporalidade pola que se prev que se alongue a dita circunstancia sexa igual ou inferior a 6 meses. No caso de que o tempo de perda dalgn dos requisitos sexa maior a 6 meses extinguirase o dereito percepcin da prestacin de emerxencia social municipal.

O procedemento de suspensin, revisin ou extincin farase previa audiencia da persoa interesada, que deber verificarse seguindo os trmites previstos na normativa xeral do procedemento administrativo comn, podendo acordarse a suspensin do pagamento da prestacin ou retencin de pagamentos durante dous meses, ata a resolucin de dito procedemento, que decidir sobre o restablecemento da percepcin da prestacin, modificacin ou extincin.

A percepcin da prestacin reinciase ao conclur o prazo de suspensin por desaparicin da causa ou causas determinantes da suspensin.

A competencia para a resolucin do procedemento polo que se acorda a suspensin, restablecemento e no seu caso modificacin ou extincin corresponder Alcalda.

Contra a resolucin recada poder formularse recurso de reposicin diante do mesmo rgano que a ditou ou directamente recurso contencioso administrativo.

ARTIGO 24.INFRACCINS E SANCINS ADMINISTRATIVAS.

O rxime de infraccins e sancins ser o recollido nos Ttulos IX e X da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

O procedemento ser tramitado conforme ao disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

A competencia para a resolucin dos procedementos sancionadores corresponder Alcalda, con competencias en materia de servizos sociais.

A imposicin de calquera sancin ser, en todo caso, independente da obriga de reintegro das prestacins indebidamente percibidas.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.Modificacin de lmites cuantitativos.

O Pleno da Corporacin poder modificar os lmites mximos de ingresos admisibles para a renda social municipal e as prestacin de emerxencia social, as como as sas contas. A resolucin modificativa ser publicada na sede electrnica da Corporacin e no Boletn Oficial da Provincia da Corua, e producir efectos desde a antedita publicacin.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.Instrucins.

A Alcalda-Presidencia, ou concelleira/o en quen delegue, o rgano municipal facultado para ditar cantas instrucins resulten necesarias para a adecuada interpretacin, desenvolvemento e aplicacin desta ordenanza.

DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA

Igualdade de xnero. Dentro da unidade de convivencia, en caso de igualdade preferirase muller como titular do dereito para o caso de resultar posible dentro dos lmites desta ordenanza e sempre que non supoa perda de dereitos para esa unidade de convivencia ou discriminacin por ese motivo.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

Tramitacins derivadas da Ordenanza reguladora da prestacin municipal de axudas para situacins de emerxencia social do Concello de Teo. Os expedientes en tramitacin derivados de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social iniciados ao abeiro da Ordenanza reguladora da prestacin municipal de axudas de emerxencia social do Concello de Teo continuarn a sa tramitacin ata a sa terminacin de acordo coas normas previstas na citada ordenanza.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA.Derrogacin normativa.

Queda derrogada a Ordenanza Reguladora da Prestacin Municipal de axudas para situacins de emerxencia social do Concello de Teo, publicada no BOP 267, do 21 de novembro do ano 2000.

DISPOSICIN FINAL.Entrada en vigor.

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65,2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios