Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - ORDENANZA ESPECFICA REGULADORA DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS DE EMERXENCIA SOCIAL

Publicación provisional : 11-05-2018 BOP N 89 -- Publicación definitiva : 29-06-2018 BOP N 123
Redacción Aplicable desde 30-06-2018 hasta 10-03-2020 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Obxecto:
 - Artigo 2. - Tipos de beneficiarios/as:
 - Artigo 3. - Requisitos dos beneficiarios/as:
 - Artigo 4. - Tipos de axudas:
 - Artigo 5. - Criterios xerais para a concesin das axudas
 - Artigo 5. Criterios de Valoracin
 - Artigo 6. - Conta da axuda:
 - Artigo 7. - Dispoibilidade orzamentaria
 - Artigo 8. Documentacin
 - Artigo 9. - Tramitacin, resolucin e notificacin s interesados
 - Artigo 10.- Forma e prazo de pagamento:
 - Artigo 11.- Obriga dos beneficiarios:
 - Artigo 12.-Reintegro das axudas
 - Artigo 13. - Incompatibilidade das axudas:
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
 - ANEXOS
   
  Artigo 1. Obxecto:  
 

Constite o obxecto desta ordenanza o outorgamento dunha prestacin non peridica de carcter econmico destinada a sufragar gastos especficos de carcter extraordinario necesarios para previr, evitar ou paliar situacins carenciais, urxencias sociais ou situacins de marxinacin social.

   
  Artigo 2. - Tipos de beneficiarios/as:  
 

Podern ser beneficiarios/as destas axudas as persoas fsicas, do Concello de Boimorto, elas mesmas ou a sa unidade familiar que renan os requisitos que se mencionan no apartado seguinte.

Entndese por unidade familiar a formada por mis de unha persoa cuxos membros, convivan no mesmo domicilio.

   
  Artigo 3. - Requisitos dos beneficiarios/as:  
 

Ser maior de idade ou menor emancipado.

Estar empadroado no Concello de Boimorto de forma ininterrompida polo menos cun ano de antigidade. Excepcionalmente podern ser beneficiarias, logo de informe dos tcnicos municipais de servizos sociais, aquelas persoas que carecendo deste tempo de empadroamento en Boimorto a sa situacin de urxencia social faga necesaria esta axuda.

Acreditar a situacin de necesidade.

Achegar a documentacin requirida en cada caso.

Aceptacin expresa, por parte da persoa usuaria, das condicins que figuran no deseo de intervencin social.

Acreditar mediante documento de declaracin responsable de estar ao corrente das obrigas fiscais e coa Seguridade Social, as coma a declaracin xurada ou promesa na que se faga constar que non se recibiu doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda solicitada

   
  Artigo 4. - Tipos de axudas:  
 

Necesidades bsicas non cubertas por outros sistemas de proteccin:

a) Cobertura de necesidades bsicas con carcter xeral: Alimentos, vestiario, aloxamento e demais indispensables para o desenvolvemento da vida diaria. Gastos sanitarios: prteses oculares, prtese e arranxos dentais e gastos farmacuticos e outros de anloga natureza que non poidan ser realizados pola seguridade social

b) Axudas de uso e mantemento de vivenda: Fianzas para alugueres de vivendas. Importes pendentes para evitar o desafiuzamento. Pequenos arranxos na vivenda habitual cando estes se consideren imprescindibles para a permanencia no domicilio. Limpezas e desentullos en vivendas.

c) Axudas para arranxo por incendio ou catstrofes naturais que afecten gravemente vivenda

d) Situacins especiais sobrevidas por causa do padecemento dalgunha enfermidade grave que implique traslados, tratamentos, axudas tcnicas ou calquera outra necesidade que requira gastos adicionais s do sistema pblico de sade.

d) Outros gastos excepcionais, valorados polas persoas tcnicas municipais de servizos sociais como indispensables para previr a marxinacin e favorecer a normalizacin de individuos e familias.

e) Desenvolvemento de actividades de insercin socio- laboral tales como:

- Asistencia a cursos de formacin: matrculas, material e transporte

- Atencin ao menor: Actividades extraescolares, Libros e material escolar

   
  Artigo 5. - Criterios xerais para a concesin das axudas  
 

Para a concesin de axudas econmicas haberanse de cumprir os seguintes criterios xerais:

a) Situacins acreditadas de necesidade.

b) Que a necesidade obxecto da axuda estea valorada por unha persoa tcnica de servizos sociais e integrada nun proceso de intervencin social.

c) O pagamento da axuda efectuarase entidade ou profesional que presta o servizo, cabendo a excepcin deste requisito en casos moi xustificados e debidamente salientados no expediente que podern ser aboadas persoa solicitante.

   
  Artigo 5. Criterios de Valoracin  
 

Para a concesin da axuda de emerxencia social teranse en conta os seguintes indicadores:

a. Indicador econmico: Con carcter exclunte. Carecer de ingresos anuais superiores ao IPREM que se fixe anualmente, incrementado nun 15% por cada un dos membros da unidade familiar. Para os efectos do cmputo dos ingresos para o recoecemento da prestacin, terase en conta a base impoible da ltima declaracin da Renda das persoas fsicas, previa aplicacin ao mnimo persoal e familiar do imposto; e cando non sexa obrigatorio realizala, acreditar ingresos anuais inferiores ao lmite establecido a travs de nminas, certificados do INEM, certificados da Seguridade Social sobre vida laboral ou percepcin de pensins, certificacin de xuros bancarios e os ltimos movementos bancarios e calquera outra que se considere necesaria para acreditar os recursos econmicos familiares. Computaranse como recursos a totalidade de ingresos que se obtean polos conceptos de rendemento de traballo, retribucins, renda, prestacins nos 6 meses anteriores data da solicitude. Descontarase o gasto de vivenda: alugueiro ou hipoteca, at un mximo de 350 /mes. No suposto de que sexa unha familia monoparental con mis de un menor a cargo, ou con persoa con eivas ou dependente a cargo, incrementarase nun 0,8 o nmero de persoas computbeis.

b. Situacins de risco e/ou exclusin social. Valoraranse as situacins de desatencin ou problemas de conduta nos menores que integran a unidade familiar; situacins carencias ou de conduta desarraigada que afectan aos proxenitores ou outros adultos integrantes da unidade familiar; situacins de violencia de xnero e outras circunstancias de risco non recollidas nos tems anteriores.

c. Proceso de Intervencin social, individual ou familiar. para aplicar con persoas e/ou familias en proceso de atencin nas que se dan situacins de especial necesidade.

   
  Artigo 6. - Conta da axuda:  
 

A conta mxima da axuda ser do 300% dunha mensualidade do IPREM

   
  Artigo 7. - Dispoibilidade orzamentaria  
 

A xestin orzamentaria das axudas recollidas na presente Ordenanza efectuarase con cargo partida 231.48000 , destinada para este fin e co lmite dos crditos consignados nesta por un importe total de 5.000

   
  Artigo 8. Documentacin  
 

Orixinal e fotocopia para compulsar o Documento Nacional de Identidade dos membros da unidade familiar que o posan. No suposto de estranxeiros tarxeta de residente, de asilo ou refuxio ou calquera outro documento que permita sa estada legal no pas.

Orixinal e fotocopia para compulsar do Libro de Familia ou calquera outro documento que acredite convivencia.

Acreditacin dos ingresos econmicos de todos os membros da unidade familiar a travs de: a) Nminas, recibos, xustificantes de pensins, certificados do INEM ou calquera outro documento que acredite os ingresos da persoa ou unidade familiar. b) Declaracin responsable do interesado/a na que se faga constar, se o caso, a carencia absoluta de rendas familiares. c) En todo caso, asinarase por todos os membros da unidade de convivencia unha autorizacin para o acceso aos seus datos do Imposto sobre a Renda das Persoas Fsicas. d) Declaracin da persoa interesada de estar ao corrente das obrigas fiscais e coa Seguridade Social ( artigo 24.4 e 24.5 do Real decreto 887/2006 do 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencins), as coma a declaracin xurada ou promesa na que se faga constar que non se recibiu doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda que se solicita. e) Declaracin de non estar incurso en ningunha das causas de prohibicin para obter a condicin de beneficiario/a da axuda.

Achega dos movementos da conta bancaria dos ltimos seis meses.

Documentos acreditativos da situacin de necesidade determinantes da solicitude que deben ser orixinais e se precisan devolucin, indicar nestes que se concedeu a axuda para o seu pagamento, as coma o xustificante do seu custo ou presuposto.

   
  Artigo 9. - Tramitacin, resolucin e notificacin s interesados  
 

Presentarase solicitude en modelo oficial dirixida a Excelentsima Sra. Alcaldesa e presentada no Rexistro Municipal do Concello. As mesmo, poderase iniciar tamn de oficio mediante informe emitido polas persoas tcnicas municipais de servizos sociais, que iniciar o expediente para todos os efectos.

Estudo e valoracin da peticin, ou da situacin no caso de terse iniciado de oficio, e das circunstancias familiares por parte dos servizos sociais municipais realizando un informe social da mesma.

A proposta de concesin ou denegacin da axuda ser asinada pola Xunta de Goberno Local do Concello de Boimorto

A proposta de concesin deber axustarse necesariamente s caractersticas destas axudas e existencia de crdito axeitado e suficiente.

Naqueles supostos nos que a situacin do beneficiario presente extrema urxencia e gravidade poderase dictar resolucin provisional ata que se complete o expediente. Se transcurrido o plazo establecido non completase o expediente ou non se confirmase a urxencia procederase revogacin da axuda e reclamacin da cuanta percibidas.

A resolucin adoptada do expediente noificarselle no domicilio do interesado no prazo de tres meses.

   
  Artigo 10.- Forma e prazo de pagamento:  
 

- A xustificacin do gasto acreditarase mediante a presentacin, con data lmite do 20 de decembro, das facturas dos pagamentos e dos gastos realizados que debern cumprir os requisitos regulamentarios establecidos.

- Os usuarios nunca percibirn as cuantas econmicas directamente, o Concello efectuar o pago directamente proveedor, trala comprobacin da factura correspondente.

   
  Artigo 11.- Obriga dos beneficiarios:  
 

- Destinar as axudas para o fin que foron outorgadas.

- Permitir e facilitar a labor das persoas que foron designadas para verificar a sa situacin familiar e econmicas.

- Comunicar departamento de servizos sociais todas aquelas variacins acaecidas na situacin socio-familiar que poidan modificar as circunstancias que motivaron a solicitude.

   
  Artigo 12.-Reintegro das axudas  
 

Ser causa de reintegro da axuda concedida o falseamento ou ocultacin de datos para obter a axuda ou a baixa no padrn municipal

   
  Artigo 13. - Incompatibilidade das axudas:  
 

Ser incompatible a concesin da axuda econmica co goce gratuto de servizos que cubran as mesmas necesidades. As mesmo, non podern outorgarse axudas polo mesmo concepto que fosen concedidas por outras Administracins ou organismo pblico. Exceptuarase este ltimo requisito se a axuda concedida non solucionase a necesidade, podendo neste caso complementarse desde esta Administracin sen que en ningn caso poida superar o custo total do obxecto da axuda.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Queda derrogada a ordenanza con bases especficas para o outorgamento destas subvencins do ano 2017

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo que se refire o artigo 70.2 en relacin co artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora de bases de rxime local, modificada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, e comezar a aplicarse a partir do da seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SOLICITUDE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE BOIMORTO

Nome e apelidos do solicitante..................................................

DNI...................................... Telfono ...............

Enderezo.................................................

Unidade econmica de convivencia

Nome e apelidos

DNI

Idade

Parentesco

Ingresos mensuais

Nome e apelidos

Cantidade

Vivenda

Propia.., Alugada..

Descricin da a solicitada e o importe da mesma

Declaro: Que son certos os datos que consigno na presenta solicitudes

Documentacin que acompao:

Boimorto a de de .

Asdo.:

SRA ALCALDESA -PRESIDENTA DO CONCELLO DE BOIMORTO

ANEXO II

DECLARACIN RESPONSABLE

D/Dna........................................................ con DNI.

e domicilio en ......................................................

DECLARO BAIXO A MIA RESPONSABILIDADE.

Que non percibo nin percibn no mesmo ano ningunha axuda para a mesma finalidade para a que solicito.

Boimorto a .. de .... de ...........

Asdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios