Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - REGULAMENTO DE ORGANIZACIN E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE NEGREIRA

Publicación provisional : 25-05-2012 BOP N 98 -- Publicación definitiva : 11-07-2012 BOP N 131
Redacción Aplicable desde 22-09-2018

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - Prembulo
 - CAPTULO I. OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - CAPITULO II. FUNCIONAMENTO
 - CAPITULO III ESTRUTURA ORGANIZATIVA
 - CAPITULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
 - CAPITULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS
 - CAPITULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA
 - CAPITULO VII. RXIME DE COBRAMENTO
 - CAPITULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - CAPTULO IX. OUTRAS DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

Prembulo

CAPITULO I OBXECTO E MBITO DE APLICACIN.

Artigo 1. Obxecto

Artigo 2. mbito de aplicacin

Artigo 3. Definicin do Centro e Funcins

Artigo 4. Datos identificativos do Centro

4.1 Titulariedade e Finanzamento

4.2 Dependencia

4.3 Permiso de inicio de actividades

CAPITULO II. FUNCIONAMENTO

Artigo 5. Obxectivos

5.1. Obxectivos xerais das escolas infants 0-3 anos

5.2. Obxectivos especficos da Escola Infantil Municipal

5.3. Obxectivos administrativos

5.4. Obxectivos organizativos.

Artigo 6. Capacidade do Centro.

Artigo 7. Servizos Ofertados

7.1. Servizos xerais

Artigo 8. Procedemento de adxudicacin de prazas

8.1. Procedemento de solicitude de prazas: admisin e baixas

8.1.1 Requisitos dos solicitantes

8.1.2 Renovacin da matrcula

8.1.3 Publicacin de prazas ofertadas de novo ingreso

8.1.4 Solicitudes de novo ingreso

8.1.5 Documentacin a presentar coa solicitude

8.1.6 Solicitudes incompletas

8.1.7 Criterios para a admisin de alumnos na Escola Infantil Municipal

8.1.8 Prioridade nas Renovacins

8.1.9 Unidade familiar

8.1.10 Renda per cpita

8.1.11. Relacin provisional de admitidos e excludos

8.1.12. Reclamacins

8.1.13. Relacin definitiva de admitidos e listaxe de agarda

8.1.14. Documentacin complementaria

8.1.15. Solicitudes fra de prazo

8.1.16. Baixas

8.1.17. Composicin da Comisin de Baremacin

Artigo 9. Calendario e horarios de funcionamento

9.1. Calendario escolar

9.2 Horarios e tipos de xornadas

Artigo 10. Causas de Baixa

CAPITULO III ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Artigo 11. Organizacin interna

Artigo 12. A Comisin de seguimento

12.1. Composicin

12.2. Funcins da Comisin de Seguimento

Artigo 13. Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal

CAPITULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL

Artigo 14. Persoal da escola. Funcins, dereitos e Obrigas

14.1. Titulacins do persoal da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira

14.2. Funcins do persoal da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira

14.2.1. O Equipo directivo

14.2.2. O equipo educativo

14.2.3. Os/as educadores/as.

14.2.4. Os/as coidadores/as.

14.2.5. Funcins do persoal non docente da Escola Infantil Municipal

14.2.5.1. Persoal de limpeza

Artigo 15. Dereitos do persoal

Artigo 16. Obrigas do persoal

CAPITULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS

Artigo 17. Dereitos e Obrigas dos nenos/as

Artigo 18. Normas de Funcionamento

18.1. Normas de hixiene e sade persoal

18.2. Normas de nutricin

Artigo 19. Promocin da lingua galega: lingua de aprendizaxe

Artigo 20. Fomento de valores para a convivencia

Artigo 21. Uso das dependencias e materiais

Artigo 22. Perodo de adaptacin

Artigo 23. Nenos/as con Necesidades Educativas de Apoio Especfico.- NEAE

CAPITULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA

Artigo 24. Dereitos e Obrigas dos pais/nais/titores e /ou representantes legais

24.1. Dereitos respecto da Escola Infantil Municipal

24.2. Obrigas

Artigo 25. Participacin das/os nais/pais/Representantes legais

25.1 Relacin das familias coa escola infantil

25.2. Instrumentos de informacin a pais e nais

25.3. Asociacin de Pais/nais

CAPITULO VII. RXIME DE COBRAMENTO

Artigo 26. Rxime de taxas

26.1. Forma e perodo de Pago

26.2. Rxime de actualizacin de prezos

CAPITULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO

Artigo 27. Medidas de seguridade e hixiene

CAPTULO IX. OUTRAS DISPOSICINS

DISPOSICIN ADICIONAL NICA

DISPOSICIN DEROGATORIA NICA

   
  Prembulo  
 

A Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, Lei orgnica de educacin, no ttulo I, captulo I art. 12 define a educacin infantil como a etapa educativa de atencin de nenos e nenas de ata 6 anos de idade, establecendo o seu carcter voluntario e coa finalidade de contribur ao desenvolvemento fsico, afectivo, social e intelectual dos/as nenos/as, de recoecida importancia a cooperacin dos centros de educacin infantil cos pais e nais, co obxecto de respectar a sa responsabilidade fundamental. A educacin infantil organzase en dous ciclos, o primeiro comprende ata os 3 anos, e o segundo dende os 3 ata os 6 anos de idade.

Entendendo a educacin infantil como unha etapa nica e con identidade propia, cmpre establecer unha normativa especfica que regule as escolas infants de 0-3 anos, tanto no referente ao seu funcionamento como na sa organizacin e xestin.

As escolas infants constiten un primordial e excelente contexto de socializacin e teen un labor fundamental na deteccin precoz de dificultades no desenvolvemento dos/as menores, xogando un papel fundamental na compensacin de carencias e desigualdades que teen a sa orixe nas diferenzas sociais.

Dentro deste marco, o Concello de Negreira, dende os Servizos Sociais Comunitarios, pretende poer en marcha o regulamento de rxime interno da Escola Infantil Municipal, que se enmarca nas seguintes referencias lexislativas:

* Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.

* Decreto 254/2011, de 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e inspeccin dos programas e dos centros de servizos sociais, artigo 7 b) do referido decreto que establece como un dos requisitos funcionais o dispor dunhas normas de funcionamento.

* Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

* Decreto 330/2009 de 4 de xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil na Comunidade Autnoma de Galicia

* Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo de Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira.

   
  CAPTULO I. OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1. OBXECTO

O presente regulamento ten por obxecto establecer a organizacin e o funcionamento da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira, concibida coma un espazo privilexiado onde asenta a educacin, que permite a mellora constante das relacins entre a direccin da Escola, os pais, nais, titores/as ou representantes legais, os/as educadores/as e a administracin titular do centro, as como o procedemento de adxudicacin de prazas e as condicins de uso.

Artigo 2. MBITO DE APLICACIN

O mbito de aplicacin deste regulamento a Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira.

Artigo 3. DEFINICIN DO CENTRO E FUNCINS

Defnese como centro dirno con carcter socioeducativo dirixido poboacin infantil dende os tres meses de idade ata os tres anos. A Escola Infantil ten unha funcin eminentemente social e educativa, que lles proporciona s persoas usuarias unha atencin integral sen distincin de raza, sexo, relixin ou condicin social, de tal xeito que garanta o pleno desenvolvemento harmnico e integral (fsico, intelectual, afectivo, social e moral ) dos/as nenos/as. A esta engdense outras das funcins importantes: apoiar o labor educativo da familia e facilitar a conciliacin da vida laboral e familiar.

As mesmo, a escola infantil 0-3 debe entenderse baixo os principios e contidos educativos recollidos no currculo de primeiro ciclo de educacin infantil da Comunidade Autnoma de Galicia.

A Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira est xestionada de xeito directo dende o seu inicio, e ten como obxectivo que a poboacin de nenos/as destas idades poidan ser acollidos/as, coidados/as e educados/as nun contexto de calidade, que responda s sas necesidades, que se respecten os seus dereitos, medren seguros e integrados na sa comunidade e que sexan axudados a desenvolver todas as sas capacidades.

Este servizo pblico responde tamn s necesidades das familias, tratando de axudar a nais, pais, titores/as ou representantes legais a conciliar a sa vida laboral e persoal.

Artigo 4. DATOS IDENTIFICATIVOS DO CENTRO

4. 1. Titularidade e Financiamento

NOME DO CENTRO: Escola Infantil Municipal de Negreira

ENDEREZO: Ra Castelao s/n. C.P.: 15830 Negreira

Telfono: 981 881 858

Fax: 981 885 328

E-mail: escola.infantil@concellodenegreira.es

ENTIDADE TITULAR: Concello de Negreira

REPRESENTANTE LEGAL: O/A Alcalde/alcaldesa do Concello de Negreira

Enderezo: Ra do Carme, 3 15830 Negreira

N de inscricin no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS): E-416

Permiso de inicio de actividades: 18 de decembro do 2003.

Tipo de xestin: Directa. A Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira depende, administrativamente, da Concellera de Servizos Sociais do Concello de Negreira. En todo caso, unicamente ao Concello lle corresponde a representacin do centro ante outras entidades distintas local, deber estipular en que persoa/as delega esta cando as o estime oportuno.

   
  CAPITULO II. FUNCIONAMENTO  
 

Artigo 5. OBXECTIVOS

5.1. Obxectivos xerais das escolas infants 0-3 anos

Fomentar o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos nenos e nenas a travs de contornos educativos de calidade en colaboracin coas familias.

Compensar as desigualdades persoais, culturais, econmicas e sociais atendendo diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades dos nenos e das nenas e das sas familias.

Responder s necesidades das familias na educacin e crianza dos seus fillos e fillas, adaptando de maneira flexible a organizacin e os servizos do centro como instrumento para favorecer a conciliacin entre a vida familiar, laboral e persoal.

Procurar a corresponsabilidade entre a escola e as familias na educacin e atencin dos nenos e nenas, establecendo lugares de encontro entre os dous axentes.

Construr un modelo educativo democrtico e plural abrindo o goberno e o funcionamento dos centros participacin de toda a comunidade educativa.

Desenvolver procesos educativos de calidade fomentando a colaboracin entre familias, profesionais, centros, diferentes administracins e o conxunto da sociedade.

Fomentar a igualdade efectiva entre os nenos e as nenas promovendo actividades e comportamentos que favorezan o exercicio da igualdade de dereitos e oportunidades.

5.2. Obxectivos especficos da Escola Infantil Municipal de Negreira

Os obxectivos da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira fundamntanse en das funcins bsicas:

Promover e fomentar o desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo e social dos/as nenos/as.

Servir de medida de apoio unidade de convivencia e facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral.

Partindo destas premisas establcense os seguintes obxectivos:

a. Identificar e expresar as necesidades bsicas de sade e benestar, de xogo e de relacin, e resolver autonomamente algunhas delas mediante estratexias e actitudes bsicas de coidado, alimentacin e hixiene.

b. Facilitar o desenvolvemento nos/as nenos/as con respecto s seguintes capacidades, valores e actitudes:

Coecer o seu propio corpo e as sas posibilidades de accin.

Favorecer as relacins cos demais a travs de distintas formas de expresin e de comunicacin, fomentando a creatividade.

Observar e explorar o seu entorno natural, familiar e social, estimulando a sa autonoma.

Adquirir progresivamente unha autonoma nas actividades da vida diaria.

Coecer a sa contorna e o seu municipio, organizando sadas a distintos puntos do concello.

Fomentar valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, respecto, igualdade de oportunidades, xustiza, liberdade, etc.

Fomentar a coeducacin, eliminando calquera trato diferencial por razn de sexo.

Coecer a realidade social, cultural e lingstica da Comunidade Autnoma de Galicia.

c)Favorecer o desenvolvemento harmnico e global do neno e da nena, a travs do xogo, para un axeitado establecemento de relacins sociais e afectivas.

d)Prestar especial atencin diversidade de alumnos/as, respectando as diferenzas que existen entre eles, tanto fsicas e intelectuais como culturais, facilitando a sa integracin.

e)Promover a comunicacin e a participacin activa da comunidade e a familia na escola, a travs dunha escola democrtica baseada no dilogo entre a escola e os pais; ademais dunha participacin real e efectiva de todos os estamentos que a compoen na sa xestin, por medio das persoas representantes elixidas por cada un destes estamentos.

5.3. Obxectivos administrativos

Manter puntualmente actualizados os expedientes persoais das nenas e dos nenos.

Remitirlles s familias a informacin correspondente, preferentemente de xeito escrito e con rexistro de sada municipal; evitarase en todo momento facilitar informacin administrativa ou requirir documentacin de xeito oral.

5.4. Obxectivos organizativos

Manter unha estrutura organizativa clara e coherente, na que cada profesional tea presente cales son as sas funcins, dereitos e deberes.

Artigo 6. CAPACIDADE DO CENTRO

A Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira, con capacidade para 71 prazas e distribuda en 5 unidades (aulas) coa seguinte ratio:

1 unidade de 0 - 1 anos, cunha ratio de 8 nenos/as por aula ...................... 8 prazas

2 unidades de 1 - 2 anos, cunha ratio de 13 nenos/as por aula................... 26 prazas

2 unidades de 2 - 3 anos, cunha ratio de 20 nenos/as e 17 nenos/as ........ 37 prazas

No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do meismo nivel de idade, os nenos e/ou nenas podern ser agrupados conforme seguinte proporcin:

1. Grupos formados por nenos e/ou nenas de ata 2 anos de idade: 1/10.

2. Grupos formados por nenos e/ou nenas de idades comprendidas no tramo 0-3: 1/15.

Estas ratios entndense como nmero mximo de nenos/as por unidade nos diferentes tramos horarios. De tal xeito que, a agrupacin de alumnos e alumnas axustarase, estritamente, s ratios unidade escolar/alumno/a que estableza a normativa autonmica vixente (Decreto 329/2005 polo que se regulan os requisitos especficos que deben reunir os centros de menores e os centros de atencin infancia). Faranse grupos por idades: a capacidade poder variar en funcin das ampliacins s que se someta o centro ou das necesidades que xurdan da demanda, atendendo sempre os mnimos antes estipulados en relacin ao persoal da Escola.

Artigo 7.- Servizos Ofertados

7.1. SERVIZOS XERAIS

a) Atencin socio-educativa

Atencin educativa conforme aos obxectivos, principios e fins do currculo do primeiro ciclo da educacin infantil de Galicia, corresponde un mximo de 8 horas do tempo total de asistencia escola infantil. Incle actividades complementarias inseridas no currculo tales como:

- Festividades tradicionais da nosa terra: Saman, Magosto, Entroido, etc.

- Festivais: Nadal e fin de curso.

Atencin social, que garanta un horario e un calendario mnimo de apertura do centro e que estableza, en todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia dos nenos e das nenas escola.

Informacin e asesoramento de pais e nais e, no seu caso, das escolas de pais e nais que se constitan, sobre temas do seu interese como a educacin dos seus fillos e fillas, eleccin de xoguetes, mens, control de esfnteres, trastornos do sono, etc.

b) Servizo de cocia: Segundo o artigo 26 do Decreto 329/2005 entendendo por tal a prestacin consistente na achega dos medios persoais e materiais necesarios para a axeitada distribucin e consumo dos alimentos que traen os/as propios/as usuarios/as. A Escola Infantil prestar o servizo de cocia diariamente, que ser de uso voluntario.

Os/as pais, nais titores e representantes legais dos/as nenos/as que traian algn tipo de alimento ao centro debern asinar autorizacin para a administracin de medicamentos por parte do equipo educativo e compromiso de adecuada elaboracin, envasado, temperatura, etiquetado e transporte de alimentos, asumndoas como a sa responsabilidade.

As persoas usuarias traern a comida preparada da sa casa, o almorzo, comida ou merenda. Os horarios (que respectarn a dinmica da aula) sern os seguintes:

1. Almorzo: dende a hora de apertura do centro, ata as 9.30 horas.

2. Xantar: de 13.30 a 14.30 horas.

3. Merenda: de 17.30 a 18.30 horas

Podern usar o servizo de cocia eventualmente os/as menores que, de forma xustificada, as o precisen, pagarn a cota establecida por das soltos e avisarn cun da de antelacin (no suposto de causas extraordinarias sobrevidas, e sempre debidamente xustificadas.

Cando as persoas usuarias fixas do servizo de cocia non utilizasen o servizo, debern avisar con antelacin ou ben o mesmo da antes das 09:00h.

c) Actividades extraescolares e complementarias, entendidas como experiencias de innovacin pedagxica complementaria e extracurriculares.

d) Departamento de Orientacin: atendido polo gabinete pedagxico municipal (Servizo Terapetico de Apoio), as sas funcins sern facilitar a integracin do alumnado con necesidades especficas de apoio educativo (incidirase no idioma, naqueles casos derivados da emigracin), posibilitar a colaboracin da escola cos demais recursos comunitarios e informar as/os nais/pais/representantes legais sobre o desenvolvemento evolutivo dos/as seus/sas fillos/as.

e) Horario Amplo: O horario mximo de permanencia dos/as nenos /as na EIM ser con carcter xeral de 8 hora diarias, excepto causas excepcionais e convenientemente xustificadas a valorar polo departamento de Servizos Sociais. Entndese por horario amplo a atencin aos/as nenos/as por parte da EIM polo menos durante 10 horas diarias ininterrompida. Non obstante, evitarase que o/a neno/a alongue a estancia na EIM mis de 8 horas diarias, excepto que circunstancias excepcionais, que se debern en todo caso xustificarse, o determinen.

Artigo 8. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIN DE PRAZAS

8.1.Procedemento de solicitude de prazas: admisin e baixas

8.1.1. Requisitos das persoas solicitantes

a. Ter unha idade mnima de tres meses na data de ingresar na escola infantil.

b. Non ter cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro do ano que se solicita praza.

c. Estar empadroada toda a unidade familiar ou de convivencia no Concello de Negreira cun mnimo de 3 meses con anterioridade ao inicio do prazo de presentacin de solicitudes, excepto aqueles casos derivados de traslados de domicilio xustificados debidamente (motivos laborais, cambio de residencia definitiva, compra de vivenda, etc).

d. Podern eximirse do lmite de idade os nenos e nenas con discapacidade fsica, psquica ou sensorial susceptibles de integracin, logo do ditame da Direccin do centro, o equipo de orientacin especfico e inspeccin educativa.

8.1.2. Renovacin de matrcula

1. As familias con nenos e nenas xa matriculados na escola infantil que desexen renovar prazas no mesmo centro, debern cubrir a folla de reserva de praza, que lle ser facilitada tanto na Escola coma no Rexistro Xeral do Concello e que debern presentar neste ltimo durante a primeira quincena do mes de abril. Igualmente xustificarn documentalmente os ingresos econmicos actualizados, presentando a declaracin do IRPF que ata o momento tean actualizada e certificado de empadroamento ou de convivencia actualizado (as como outros datos susceptibles de baremacin, que varen substancialmente a situacin sociofamiliar).

2. Os/as nenos/as que solicitan renovar a praza s a podern reservar no mesmo horario na que a tian concedida no curso anterior. No caso de que desexen solicitar unha praza en horario distinto ter que presentarse a solicitude de novo ingreso para, deste xeito, ser novamente baremada.

3. Debern estar corrente no pago das cotas.

8.1.3. Publicacin de prazas ofertadas de novo ingreso

En aras dunha maior claridade e transparencia respecto servizo, o nmero de prazas que hai que ofertar en cada curso sern debidamente publicadas no taboleiro de anuncios da Escola Infantil Municipal, as como na pxina web do Concello (www.concellodenegreira.es) e nos taboleiros de anuncios do Concello. Isto farase cunha periodicidade mensual.

8.1.4. Solicitudes de novo ingreso

1. As solicitudes de novo ingreso presentaranse no Rexistro Xeral do Concello.

2. O prazo de presentacin das solicitudes de novo ingreso ser por un perodo dun mes, que abranguer dende o 1 de abril ata o 30 de abril.

8.1.5. Documentacin que hai que presentar coa solicitude

Os pais/nais/representantes legais do/a neno/a presentarn a solicitude de ingreso debidamente cuberta, e na que figure o horario real do que van facer uso e os servizos solicitados (necesidade de xantar ou non) e dirixida ao/ alcalde/sa do Concello xunto coa seguinte documentacin:

a)Documentacin acreditativa da situacin familiar:

O certificado de empadroamento ou de convivencia

A fotocopia compulsada do libro de familia ntegro ou no seu defecto outro documento que acredite oficialmente a situacin familiar. Se hai fillos/as de anteriores matrimonios que convivan no domicilio, por ter asignado o pai/nai a garda e custodia, tamn se entregar a fotocopia compulsada destes libros de familia.

A fotocopia do DNI do pai e da nai, ou representante/s legal.

En caso de ser familia numerosa, a fotocopia do ttulo de familia numerosa.

A fotocopia da sentenza de separacin ou divorcio, no seu caso.

No caso de acollemento do menor, o documento que o xustifique.

No caso dalgunha deficiencia ou enfermidade alegada polos membros da unidade familiar, o certificado expedido polo organismo competente.

No caso de nenos/as con algunha deficiencia fsica, psquica ou sensorial, o certificado expedido polo organismo competente.

No caso de nenos/as con necesidade especfica de apoio educativo ou integracin, o informe do equipo de valoracin e orientacin da delegacin territorial.

b) Documentacin acreditativa completa da situacin socioeconmica e laboral da unidade familiar:

A fotocopia da ltima nmina ou o informe da vida laboral, ou no seu caso, a certificacin acreditativa do INEM de estar en situacin de desemprego con percepcin ou non de prestacins de todos os membros da unidade familiar.

No caso de persoas que presentaron declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas, a copia da ltima declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas da unidade familiar. En caso de declaracins individuais, a copia da declaracin de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar.

No caso de persoas que non presentaron declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas:

- As persoas solicitantes de devolucin rpida presentarn a copia da comunicacin que lles enviou a Axencia Estatal de Administracin Tributaria en aplicacin do artigo 81 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

- As persoas non obrigadas a declarar e que non solicitaran a devolucin rpida presentarn a documentacin que conste no seu poder e que poida demostrar dalgn xeito os seus ingresos (pagos aprazados, etc.).

A fotocopia de certificados de pensins de membros da unidade familiar, etc.

A declaracin xurada doutros ingresos que non aparezan na declaracin do IRPF, ou declaracin xurada de non percibilos (rendas, ingresos por traballos a horas soltas, pensins compensatorias ou de manutencin non reguladas noutro documento, etc.).

c) No caso de vtimas de violencia de xnero, acreditarase por medio de calquera dos seguintes documentos:

A certificacin da orde de proteccin ou da medida cautelar ou a copia autenticada desta.

A sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevencin e o tratamento integral da violencia de xnero.

A certificacin e/ou o informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administracin pblica autonmica ou local.

A certificacin dos servizos de acollida da Administracin pblica autonmica ou local.

O informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

O informe da Inspeccin de Traballo e da Seguridade Social.

d) Outros documentos, nos que consten incidencias familiares, econmicas e sociais puntuadas no baremo ou informe de servizos sociais sempre que sexa necesario por falla de acreditacin documental suficiente ou pola situacin especial na que vive a unidade familiar.

Cando, durante o curso escolar, se produzan circunstancias sobrevidas que afecten aos recursos da unidade familiar, estas debern acreditarse mediante a presentacin da oportuna documentacin xustificativa de tales extremos.

8.1.6. Solicitudes incompletas

Se a solicitude non rene os requisitos esixidos no presente regulamento, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez das hbiles, dende que sexa requirido, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos con indicacin de que, se as non o fixese, quedar desistido da sa peticin.

8.1.7. Criterios para a admisin de alumnado na Escola Infantil Municipal

1- As prazas adxudicaranse segundo os seguintes criterios preferentes:

1.1. - As/os solicitantes cunha praza renovada no centro.

1.2. - Os fillos/as do persoal que presta servizo para o centro.

1.3. - As unidades familiares onde o/a neno/a e os seus proxenitores consten empadroados no padrn municipal cunha antelacin mnima de tres meses, anterior a data de solicitude. As solicitudes doutros concellos debern acreditar a necesidade de praza na Escola Infantil Municipal de Negreira (vivenda no concello, situacin laboral en activo no concello dos dous, ou algns dos proxenitores, etc.). En caso de non facelo, desestimarase a sa peticin.

1.4.- As prazas que queden vacantes adxudicarnselles s persoas solicitantes segundo o baremo vixente (sempre e cando este proceso resulte necesario), mediante o que se avaliarn os factores socio-familiares, laborais e econmicos da unidade familiar.

1.5.- No caso de obter igual puntuacin darselle prioridade, en primeiro lugar, situacin laboral en activo de ambos os dous pais/nais/representantes legais, en segundo lugar a situacin laboral dun dos proxenitores e en terceiro lugar renda per cpita mis baixa.

1.6.- O concello, por peticin da Comisin de Baremacin, reservarase a potestade de trasladar a franxas horarias de tarde ou de maior dispoibilidade, aquelas solicitudes con demandas iguais ou inferiores a 3 horas de permanencia, que revertan nunha perda de capacidade do servizo para horarios amplos, e sempre atendendo a necesidades de conciliacin.

Se durante o prazo para realizar as solicitudes, cambiasen as circunstancias das persoas solicitantes, debern comunicalo mediante a documentacin oportuna.

8.1.8. Prioridade nas renovacins

Gozan de preferencia para a adxudicacin de praza as solicitudes de nenos/as matriculados no curso anterior, sempre que continen reunindo os requisitos sinalados no artigo anterior; farase especial fincap na residencia real e efectiva no Concello de Negreira.

Os nenos/as que estivesen a ocupar horarios de tarde, s tern dereito a ocupar o mesmo horario de tarde no curso seguinte, e se quixesen optar ao de ma teran que superar novamente o baremo de admisin.

8.1.9. Unidade familiar

Entndese por unidade familiar, para os efectos de valorar as solicitudes, a formada polos cnxuxes non separados legalmente e, no seu caso, os fillos e fillas menores con excepcin dos que, con consentimento dos pais, vivan independentes destes e os fillos maiores de idade e menores de 26 anos cunha discapacidade superior ao 33% e os incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada ou os as declarados pola administracin autonmica competente. Nos casos de separacin legal ou cando non existise vnculo matrimonial, a unidade familiar estar formada polo pai ou nai e todos os fillos e fillas que convivan con un ou outro e renan os requisitos descritos no pargrafo anterior e, se o caso, pola persoa que sexa parella de feito de calquera dos proxenitores que tea as fillas e fillos a cargo.

Para a condicin de familia monoparental entndese a formada pola nai solteira ou pai solteiro que non mantean relacin de convivencia ou situacins de separacin, divorcio ou viuvez (acreditada mediante fotocopia compulsada do libro de familia e certificado de convivencia).

A determinacin dos membros da unidade familiar farase atendendo situacin existente o 31 de decembro do ano anterior. En ningn caso se considerar outra situacin de parentesco tales como primos, tos, avs, etc en caso de dbida o Concello poder solicitar un informe coa finalidade de demostrar a convivencia real e efectiva.

8.1.10. Renda per cpita

1. Entndese por renda per cpita, para os efectos de valorar as solicitudes, o resultado de dividir polo nmero de persoas que compoen a unidade familiar (u.f.) o cociente de dividir entre 12 meses a suma dos ingresos totais da unidade familiar. dicir, o resultado de aplicar as seguintes frmulas:

Ingresos totais anuais da unidade familiar/12 = ingresos totais mensuais da unidade familiar

Ingresos totais mensuais da unidade familiar/nm. de membros da unid. fam. = renda per cpita mensual

2. Para os efectos do establecido no apartado anterior, tern a consideracin de ingresos totais da unidade familiar a suma das bases impoibles, xeral e do aforro, dos pais/nais/representantes legais integrados na unidade familiar, deducidas estas da declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas. No caso de tratarse de persoas non obrigadas a declarar polo concepto de imposto sobre a renda das persoas fsicas, a determinacin dos ingresos totais da unidade familiar farase a partir dos datos deducidos da certificacin expedida pola Axencia Tributaria ao abeiro do establecido no artigo 16 da Lei 1/1998, do 26 de febreiro, de dereitos e garantas dos contribuntes. En caso de existir outros ingresos debidamente acreditados e que non figuren nestes documentos, tamn se tern en conta para os efectos de cmputo.

3. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar para os efectos de obter a renda per cpita mensual.

8.1.11. Relacin provisional de admitidos e excludos

A comisin de baremacin, unha vez efectuada a proposta de admisin, far pblica a relacin provisional de persoas admitidas e excludas coa puntuacin obtida no taboleiro de anuncios da Escola Infantil do Concello e na pxina web deste.

8.1.12. Reclamacins

1. Os solicitantes que o desexen podern efectuar as reclamacins que estimen oportunas relacin provisional de persoas admitidas e excludas, no prazo de 10 das hbiles que hai que contar dende a data de exposicin da relacin provisional, conforme o artigo 84 da Lei 30/1992 de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

2. As reclamacins sern resoltas pola Comisin de Baremacin nun prazo mximo de dez das.

8.1.13. Relacin definitiva de persoas admitidas e listaxe de agarda

1. Despois de resolver todas as reclamacins, as listaxes de persoas admitidas e de agarda sern publicadas no taboleiro de anuncios do centro e na pxina web e no taboleiro de anuncios do Concello, xunto coa puntuacin obtida en cada caso.

2. As persoas solicitantes admitidas debern formalizar a matrcula na Escola Infantil Municipal no perodo que se determine, debern achegar a documentacin complementaria.

3. As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso sern cubertas por rigorosa orde de puntuacin entre as persoas includas na listaxe de agarda.

4. A listaxe de agarda ser publicada na pxina web do concello, no taboleiro de anuncios deste e no taboleiro da propia escola.

5. Se seguisen existindo prazas vacantes e non houbese listaxe de agarda, as prazas sern cubertas por rigorosa orde de rexistro de entrada no Concello de Negreira, sempre e cando renan os requisitos esixidos, farase especial fincap no referente aos datos de residencia no termo do Concello de Negreira, ou necesidade derivada de razns laborais de ambos os proxenitores no termo municipal.

8.1.14. Documentacin complementaria

1. Os/as pais/nais/representantes legais dos/as nenos/as admitidos/as debern achegarlle escola infantil, no momento de formalizar a matrcula, a seguinte documentacin complementaria:

O certificado mdico do/a neno/a (non necesaria pliza oficial).

A fotocopia da cartilla de vacinacin (opcional, non obrigatoria).

A fotocopia da tarxeta sanitaria.

Das fotos tipo carn do/a neno/a.

A domiciliacin bancaria.

As autorizacins por escrito para :

Recollida e entrega dos/as nenos/as no centro.

Impreso en que se responsabilizan os/as pais/nais e representantes de todos aqueles alimentos que traian das sas casas.

Sadas didcticas do centro.

Realizacin de reportaxes visuais ou fotogrficas.

A sinatura de recibir o presente regulamento e, en caso de que os titores tean normas complementarias na sa aula, entregaranse por escrito co oportuno xustificante de recepcin.

8.1.15. Solicitudes fra de prazo

Poderanse presentar solicitudes fra do prazo establecido nos seguintes casos:

a) Nacemento do/a neno/a con posterioridade ao prazo de presentacin de solicitudes.

b) Cambio de concello de residencia da unidade familiar.

c) Outras circunstancias que de xeito motivado se detecten dende os Servizos Sociais.

s solicitudes presentadas fra de prazo deberselles xuntar a xustificacin acreditativa da circunstancia que as motiva. As mesmo estarn condicionadas existencia de prazas dispoibles para o grupo de idade do/a neno/a no centro, unha vez esgotada a listaxe de agarda.

8.1.16. Composicin da Comisin de Baremacin

1. A Comisin de Baremacin ser rgano encargado de confeccionar a listaxe de persoas admitidas e as listaxes de espera unha vez sexan baremadas as solicitudes polos/as tcnicos do concello conforme ao baremo.

2. A Comisin de Baremacin ter a seguinte composicin:

Presidente/a: o/a alcalde/sa e/ou os/as concelleiros/as das reas que tea competencias sobre a Escola Infantil Municipal (Servizos Sociais ou Educacin) no que o primeiro delegue en caso de ausencia deste.

Secretario/a: Secretara do Concello, con voz pero sen voto. Ou o funcionario/a no que delegue

Vogais:

a) O concelleiro/a de Servizos Sociais ou Educacin de cuxo departamento dependa o servizo.

b) Dous membros da Escola Infantil Municipal (Direccin e un/ha educador/a, elixido/a pola sa antigidade no posto de traballo) .

c) Un membro do Equipo Tcnico dos Servizos Sociais responsable da rea da Escola Infantil Municipal (traballador/a social).

d) Un membro da ANPA da Escola Infantil Municipal (no caso de que exista).

3. Funcins da Comisin de Baremacin:

a. Velar polo cumprimento do proceso de ingreso.

b. Velar pola aplicacin do procedemento de admisin.

c. Elaborar a listaxe de persoas admitidas e, se corresponde, as listaxes de agarda unha vez sexan baremadas as solicitudes polos/as tcnicos/as do concello aplicando o baremo anteriormente citado.

d. Determinar, tras os informes dos/as docentes, o material que hai que empregar no curso seguinte, tendo en conta a idoneidade e o custo.

Art. 9. Calendario e horarios de funcionamento

9.1. Calendario escolar

1. A Escola Infantil prestar o seu servizo durante 12 meses ao ano, que comprender os meses de setembro a agosto, ambos os dous inclusive.

2. Sern das festivos da escola os establecidos no calendario laboral polo Estado e a Comunidade autnoma e os festivos locais que son os que aproba cada ano o Goberno local e que lles comunicarn por circular s persoas usuarias do centro. A maiores, estiplase o Da do Ensino coma un da no que non se prestar o servizo por considerar a funcin educativa e educadora deste Centro. A data do mesmo pode variar en funcin do Calendario Escolar da Comunidade Autnoma de ah a sa falta de concrecin neste texto.

3. Durante o mes de xullo a Escola permanecer aberta en horario reducido das 8:00 s 16:00h (tendo que estar esta en funcionamento un mnimo de 8 horas)

4. Durante o mes de agosto o centro poder ter horario reducido, atendendo a demanda existente que ser dun mnimo do 20 % da capacidade da escola, de non existir dita demanda a escola quedar pechada; e sempre e cando os pais/nais xustifiquen documentalmente e por escrito a necesidade da praza neses das. Ter sempre prioridade na atencin aquel alumnado con pais e nais con horario de traballo durante os ditos meses, e adaptarase o nmero de persoal ao nmero de alumnado existente, cumpriranse sempre as porcentaxes mnimas legalmente estipuladas.

5. Os nenos e as nenas debern gozar dun mes de vacacins durante o curso escolar, que non ter por que ser os trinta das de xeito corrido, pero s nun mnimo de quincenas. Recomndase para unha mellor organizacin do servizo, que estas sexan collidas a poder ser entre os meses de xullo e agosto.

6. Durante os perodos de vacacins de Nadal, Entroido e Semana Santa, o centro abrir con horario completo. Os das 24, 31 de decembro, 5 de Xaneiro e o martes de Entroido a Escola prestar sempre o seu servizo habitual ata s 16:00 h. Nestes casos o horario persoal destes das adaptarase ao horario do servizo.

9.2. Horarios e tipos de xornada

1. A Escola Infantil permanecer aberta de luns a venres (ambos os dous inclusive), de 7:30 h da ma, sempre e cando exista unha demanda mnima (o 5% da capacidade da escola), ata as 20:00 h da tarde, en horario ininterrompido, ags os das sinalados como festivos no calendario laboral, e os perodos anteriormente sinalados (art. 17.1).

2. O horario mximo de permanencia dos/as nenos/as na Escola Infantil Municipal ser con carcter xeral de oito horas diarias, de xeito continuado ou partido, ags causas excepcionais e convenientemente xustificadas, que poder ampliar este horario, en interese do/a menor.

3. O horario de entrada-sada dos/as nenos/as dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non supoa alteracin das actividades dos/as demais nenos/as e do funcionamento normal do centro. Unha vez fixados os horarios, as familias tern a obriga de respectalos, de avisar das demoras e de solicitar con polo menos unha semana de antelacin os cambios e de facelo por escrito.

4. Ao remate da xornada os/as menores sern entregados aos pais/nais ou representantes legais. No caso de ser outras persoas as que recollan os/as nenos/as, os/as pais/nais ou representantes legais debern avisar con antelacin e na primeira reunin coas familias asinarn un documento acreditativo de autorizacin aos familiares ou persoas designadas para recoller os/as seus/sas nenos/as no centro.

5. O alumnado de novo ingreso ter un proceso de adaptacin, incorporarase paulatinamente ao centro, seguindo o horario e as quendas que lle indiquen os/as titores/as, para facilitar a adaptacin ao medio escolar. Na reunin de principio de curso informarase os pais/nais ou representantes legais tanto do calendario como do proceso de adaptacin, coeceran o/a titor/titora encargado da aula dos/as seus/sas fillos/as e amosarselles todas as instalacins. As mesmo entregarselle unha copia a cada familia matriculada do presente regulamento.

Artigo 10. Causas de Baixa

1. Causar baixa na Escola Infantil Municipal por algunha das causas seguintes:

a. Por incumprimento da idade mxima regulamentaria.

b. Por solicitude dos/as pais/nais ou representantes legais mediante unha solicitude asinada e presentada no concello ou na escola dez das antes de comezar o mes seguinte.

c. Pola falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos, ou tres alternos, durante o curso actual.

d. Por comprobacin de falsidade, ocultacin ou manipulacin nos documentos ou datos presentados. Nestes supostos enviarase unha notificacin por escrito e a baixa causar efecto aos tres das da comunicacin.

e. Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta do/a neno/a para permanecer no centro, tras determinarse pola Comisin de Baremacin e comprobarse a dita circunstancia.

f. As prazas que sen causa xustificada non estean cubertas aos 15 das de iniciado o curso escolar, consideraranse como vacantes, causando baixa na Escola Infantil Municipal.

g. Pola falta de asistencia continuada durante 10 das sen causa xustificada ou debidamente acreditada de xeito documental. Ou por repetidas faltas de asistencia de menor duracin, 5 das, en tres perodos diferentes ao longo de 3 meses, sen achegar ningunha xustificacin documental que as xustifique.

h. Pola non presentacin da documentacin que lle sexa requirida dentro do prazo establecido regulamentariamente.

i. Nos horarios correspondentes tarde (15.00 horas en adiante), procederase baixa de oficio da praza adxudicada coa acumulacin de 10 faltas mensuais non xustificadas debida e documentalmente.

j. Por calquera outra causa que sexa considerada da suficiente entidade, tras o informe do equipo directivo, e co visto e prace de Servizos Sociais, como incumprimento reiterado das normas do centro.

2. As baixas producidas por calquera dos motivos anteriormente expostos, cubriranse coa listaxe de agarda en cada grupo de idade, por rigorosa orde de puntuacin.

   
  CAPITULO III ESTRUTURA ORGANIZATIVA  
 

Artigo 11. Organizacin interna

A Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira obxecto deste regulamento dispor da seguinte estrutura organizativa:

a. o equipo directivo

b. o equipo educativo

c. o persoal non docente ou de servizo.

Artigo 12. A Comisin de seguimento

12.1. Composicin

Presidente/s: concelleiros/as das reas que tea competencias sobre a Escola Infantil Municipal (Servizos Sociais ou Educacin).

Vogais: representante do equipo directivo da Escola Infantil Municipal, representante coordinador/a do equipo docente e representante do equipo tcnico dos Servizos Sociais responsable da rea da Escola Infantil Municipal (traballador/a social).

12.2. Funcins da Comisin de Seguimento:

A. Coordinar, supervisar e controlar o desenvolvemento da xestin tcnica e econmico financeira da Escola infantil municipal.

B. Supervisar, coordinar e facilitar o uso das instalacins da escola cando se leven a cabo actividades fra do proxecto educativo.

C. Mediar e resolver as reclamacins que se presenten sobre o funcionamento interno da escola infantil. Esta reclamacin ser presentada sempre por escrito e con rexistro de entrada do Concello de Negreira.

D. Garantir a axeitada implantacin deste regulamento e o seu cumprimento.

E. Velar polo cumprimento do proxecto educativo e garantir a unidade dos criterios psicopedagxicos bsicos.

F. Avaliar, dende un punto de vista tcnico periodicamente o funcionamento da escola infantil e propoer os cambios necesarios para adaptar o funcionamento realidade e circunstancias do momento.

G. Coecer e aplicar a lexislacin vixente en materia de escolas infants municipais.

Artigo 13. Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal

1. En caso de baixa do persoal non superior a dous das este ser substitudo polo propio persoal do centro (en caso de que isto sexa posible e non supoa unha desatencin de ningunha das unidades.)

2. En caso de baixa superior a dous das este ser substitudo por persoal coa debida titulacin.

   
  CAPITULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL  
 

Artigo 14. Persoal da escola. Funcins, dereitos e Obrigas

14.1. Titulacins do persoal da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira

O persoal de atencin a nenos/as ser o que, estando en posesin da titulacin ou habilitacin correspondente, realice as funcins que segundo a sa categora profesional estableza o Concello de Negreira, de xeito coherente o regulado no Decreto 329/2005. O persoal estar en posesin da seguinte titulacin:

A direccin pedagxica do centro: mestre/a especialista en Educacin Infantil, ou equivalente, ou a titulacin de licenciado/a en Pedagoxa ou Psicopedagoxa.

Persoal de atencin con funcins educativas mestres/as ou educadores/as : mestre/a especialista en Educacin Infantil ou equivalente, tcnico superior en educacin infantil ou equivalente, ou licenciado/a en Pedagoxa ou Psicopedagoxa.

Persoal de apoio-coidadores/as : ademais das titulacins anteriores, poder estar en posesin dalgunhas das seguintes titulacins: a de tcnico en Atencin Sociosanitaria, tcnico superior en animacin sociocultural, tcnico en coidados auxiliares de enfermera, diplomado/a en puericultura recoecido pola Consellera de Sanidade ou aqueloutras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do centro.

14.2. Funcins do persoal da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira

14.2.1. O Equipo directivo

O equipo directivo estar formado polas persoas representantes do centro e a persoa responsable do seu correcto funcionamento: o alcalde, o/a concelleiro/a competente e o/a director/a da escola; exercer a representacin oficial da Escola Infantil Municipal o alcalde, e poder delegar as outras funcins na Direccin desta.

Son funcins do alcalde, como membro de maior rango do Equipo Directivo:

a. Representar oficialmente o centro.

b. Convocar e presidir actos acadmicos e reunins do persoal, executar e facer cumprir os acordos nestas.

Son funcins do equipo directivo da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira:

a. Dirixir e coordinar o persoal da Escola Infantil as como todas as actividades do centro, cara consecucin do proxecto educativo e de acordo coas disposicins vixentes.

b. Propoer e presentar o proxecto educativo, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola administracin educativa, responsabilizarase da sa redaccin e velar pola sa correcta aplicacin.

c. Xestionar os medios humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos sectores da comunidade educativa.

d. Expedir os informes que soliciten as autoridades e as persoas interesadas.

e. Velar polo mantemento do equipamento e dos medios materiais.

f. Dar a coecer e difundirlle a toda a comunidade educativa a informacin sobre normativa, disposicins legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro.

g. Coordinar as relacins do persoal coas familias.

h. Elaborar e presentar a memoria anual da Escola Infantil.

i. Exercer a garda dos/as menores do centro de acordo co considerado na lexislacin vixente e todas as funcins titoriais do grupo ao seu cargo.

j. Prestarlles atencin personalizada s persoas usuarias a travs do desempeo da funcin educativa e directiva.

k. Comunicarlle ao Concello as incidencias relativas s necesidades de mantemento do centro, baixas do persoal (de xeito inmediato, para que se proceda sa substitucin no caso de ser preciso), necesidades materiais e calquera outro acontecemento considerado de relevancia.

l. Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

m. Cumprir e facer cumprir as leis, disposicins vixentes, etc. do Regulamento de rxime interior.

n. Calquera outra funcin que lle poida ser encomendada polo Concello dentro do mbito da sa competencia, en relacin coa concesin do servizo.

o. Manter actualizados os expedientes individuais de cada alumno/a do centro, e comunicarlle ao Concello (Servizos Sociais) todas as incidencias relativas a xestins anteriores.

14.2.2. O Equipo educativo

O equipo educativo ou docente correspndese co persoal de atencin directa s/s menores e ten a responsabilidade de planificar e programar os aspectos educativos.

Son competencias do equipo docente:

Entregarlle Direccin propostas para elaborar o proxecto educativo do centro e da programacin xeral anual.

Establecer os criterios para elaborar as programacins de aula, a sa aprobacin e avaliacin e decidir as posibles modificacins.

Aprobar a planificacin anual e valorar trimestralmente a marcha xeral e o funcionamento da Escola.

Analizar e valorar os resultados da avaliacin as como a evolucin da organizacin e o funcionamento xeral do centro.

Coecer as relacins do centro coas institucins do seu contorno.

Realizar como mnimo unha reunin trimestral e con carcter obrigatorio.

Realizar as funcins educativas includas na lexislacin vixente para o ciclo educativo, no referente ao desenvolvemento dos/as menores, preparacin e ao deseo de propostas pedagxicas, coordinacin coas familias, hixiene, alimentacin e sono dos nenos e nenas, organizacin de espazos e materiais pedagxicos, etc.

Calquera outra funcin que lle poida ser encomendada polo equipo directivo dentro do mbito da sa competencia. Por outra banda, dentro do equipo educativo poderase nomear un/ha coordinador/a, co recoecemento econmico correspondente, que ser o/a mestre/a especialista en Educacin Infantil con maior grao de antigidade, e ter as seguintes funcins:

Substitur o equipo directivo en caso de ausencia por vacacins ou enfermidade do/a director/a do centro.

Coordinar e velar pola execucin das actividades docentes e de carcter pedagxico, orientacin de educadores/as, en relacin co proxecto educativo do centro e coa programacin xeral anual.

Coordinar as actividades e os/as titores/as de aula.

Participar co equipo directivo na confeccin dos horarios acadmicos de alumnos/as e educadores/as.

Convocar s reunins o persoal docente cando se precise.

Coordinarse permanentemente co equipo directivo en cuestins relacionadas cos aspectos educativos, pedagxicos e cuestins organizativas.

Atender os/as pais/nais por cuestins de tipo docente, sempre que non poidan ser resoltas directamente polo/a titor/a correspondente.

Calquera outra funcin que lle poida ser encomendada polo equipo directivo dentro do mbito da sa competencia.

14.2.3. Os/as educadores/as.

Ademais de exercer funcins educativas e atender as rutinas diarias de cada neno/a, o/a titor/a ter ao seu cargo a atencin persoal do grupo educativo coas seguintes funcins:

a. Elaborar as programacins e actividades da aula, baixo as directrices do coordinador/a educativo/a e do equipo educativo.

b. Coecer as caractersticas persoais de cada alumno/a a travs da anlise do expediente persoal e outros instrumentos vlidos.

c. Coecer os aspectos da situacin familiar e escolar que repercuten no desenvolvemento do alumno/a.

d. Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos/das alumnos/as.

e. Facer a integracin do alumnado no grupo e fomentar a participacin nas actividades do centro.

f. Coordinar o proceso de axuste de diferentes metodoloxas para o mesmo grupo.

g. Colaborar co resto dos/as titores/as no proxecto educativo e curricular de centro.

h. Informar os/as pais/nais/representantes legais de todo aquilo que lles afecte en relacin coas actividades docentes e o proceso educativo dos seus fillos/as.

i. Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados os/as pais/nais ou titores legais e a Direccin do centro.

j. Fomentar a colaboracin das familias nas actividades de ensinanza-aprendizaxe e no proceso educativo dos/das fillos/as.

14.2.4. Os/as coidadores/as.

Entre as sas funcins destacan:

a. Coidar da orde, seguridade, entretemento, alimentacin, aseo e atencin persoal dos nenos/as.

b. Participar activamente en todas as actividades, actividades complementarias e extraescolares reflectidas no PEC e na programacin anual.

c. Outras que poidan xurdir do seu cargo

14.2.5. Funcins do persoal non docente da Escola Infantil Municipal

14.2.5.1 Persoal de limpeza

a) Realizar a limpeza de todas as aulas e demais dependencias da escola, includas as reas de cocia, comedor, almacns, etc, en horario que non entorpeza o funcionamento diario da Escola.

b) Calquera outra funcin que lle sexa encomendada no mbito da sa competencia.

Artigo 15. Dereitos do persoal

1. Recibir regularmente informacin da marcha e do funcionamento da escola, a travs do equipo directivo.

2. Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento da escola e a atencin prestada aos/s menores e que sexan debidamente escoitadas.

3. Desenvolver, por parte do equipo docente, as sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten ao proxecto educativo e programacin da escola.

4. Recibir, dentro das posibilidades da Escola Infantil Municipal, os recursos e os medios precisos para desenvolver as sas funcins axeitadamente en beneficio do alumnado.

Artigo 16. Obrigas do Persoal

1. Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o presente regulamento.

2. Velar polo respecto aos dereitos dos e das menores recollidos no presente regulamento e aqueloutros recoecidos na lexislacin vixente.

3. Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos e das menores e das sas familias aos que teen acceso no desenvolvemento das sas funcins.

4. Cumprir as tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

5. Desenvolver, por parte do equipo docente, as sas funcins de acordo co marco lexislativo vixente en materia educativa para o tramo de idade de 0 a 3 anos.

6. Manter unha actitude correcta coas familias e cos compaeiros/as de traballo.

7. Coidar a imaxe e hixiene persoal.

   
  CAPITULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS  
 

Artigo 17. Dereitos e Obrigas dos nenos/as

a) Acceso escola e a recibir informacin sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

b) A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola como das demais persoas usuarias.

c) A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou escolar dos menores e familias.

d) A que se cumpran todas as normas de hixiene e seguridade no desenvolvemento da actividade educativa (dentro e fra do centro, nas sadas escolares) cos/coas nenos/as.

e) A recibir unha atencin e educacin personalizada e individualizada, tendo en conta o ritmo madurativo do/da menor asegurando o pleno desenvolvemento da sa personalidade e atendendo s sas necesidades especficas.

f) A intimidade persoal.

g) A que se lles facilite o acceso atencin social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento integral.

Artigo 18. Normas de Funcionamento

18.1. Normas de hixiene e sade persoal

1. Os/as nenos/as debern acudir Escola Infantil en condicins correctas de hixiene e sade. Por este motivo, imprescindible que o aseo na casa se faga a diario e de forma minuciosa.

2. No caso de observarse repetidamente sntomas de falta de atencin no coidado dos/as nenos/as (falta de hixiene, nutricin, etc.) poerase en coecemento do Departamento de Servizos Sociais, na procura de realizar a intervencin social necesaria cos/as pais/nais/representantes legais.

3. Os/as nenos/as debern vir escola con roupa que lles permita moverse con plena comodidade.

4. Os/as nenos/as debern traer sempre unha muda completa de reposto e panos de man de papel e toallias hmidas que tern que repoer cando sexa preciso. A roupa de sacar (chaquetas ou roupa de abrigo) deber ir marcada co nome do/a neno/a.

5. Os nenos e nenas que usen cueiros debern traer un paquete deles e un bote de toallias.

6. Este material repoerase cando sexa preciso, tras a peticin dos/as docentes sempre por escrito.

7. Todos/as os/as nenos/as das aulas de 1-2 e 2-3 anos debern traer o mandiln co nome marcado.

8. No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na Escola Infantil, despois das primeiras atencins in situ, poerase esta circunstancia en coecemento dos/as pais/nais/representantes legais do/a menor, para que recollan o/a menor coa maior brevidade posible. No caso de non poderse desprazar escola, ou de que a circunstancia concreta o requirise, trasladarase de inmediato o/a neno/a a un centro clnico co fin de garantir que o/a menor reciba a atencin mdica axeitada. Ao formalizar a matrcula, os pais, nais e representantes legais dos/as nenos/as asinarn unha autorizacin de traslado para estes casos.

9. O/a neno/a deber permanecer na casa no caso de ter febre, diarrea, vmitos ou enfermidade contaxiosa (rubola, papeiras, sarampelo, lombrigas, piollos, conxuntivite, etc.).

10. De aparecerlle calquera destes sntomas mentres permanece na escola comunicarselles aos/s pais/ nais/representantes legais para que recollan o/a neno/a o antes posible. No caso de padecer enfermidade contaxiosa o seu reingreso no centro s ser posible transcorrido o perodo de contaxio e despois de achegar o informe mdico que acredite tal circunstancia (Imprescindible para evitar contaxios no centro).

11. Cando se produza a falla de asistencia Escola Infantil debido a enfermidade ou outras circunstancias, os/as pais/nais/titores ou representantes legais debern comunicarlle este feito Direccin do centro, e se a ausencia superior a 3 das, ser imprescindible un informe mdico, ou xustificante do/a pediatra do/a menor.

12. Nos casos excepcionais nos que se lles deban administrar medicinas aos/s nenos/as, estas debern ir xunto coa receita mdica actualizada na que constar o nome do/a neno/a, o nome do medicamento, a dose e a periodicidade de administracin. Non se lles administrar ningunha medicacin que non vea xunto coa autorizacin asinada polos/as pais/ nais/ representantes legais, e nunca se administrar ningn tipo de medicacin antitrmica que pretenda a permanencia dun neno febril nas dependencias da Escola.

18.2. Normas de nutricin

Os/as pais, nais titores e representantes legais dos/as nenos/as que traian algn tipo de alimento ao centro debern asinar un impreso no que se responsabilicen do seu estado e dos efectos causados.

Todas/os as/os nenas/os que acoden centro debern deixar constancia no mesmo (comunicndoo por escrito no informe ou entrevista inicial) de calquera posible alerxia.

Artigo 19. Promocin da lingua galega: lingua de aprendizaxe

A lingua de uso habitual da escola o galego e ao mesmo tempo coidarase que adquiran o coecemento da outra lingua oficial de Galicia.

Atenderase de xeito individualizado aqueles/as nenos/as, pais/nais que non tean coecemento suficiente do galego.

A Escola Infantil Municipal ten feito un Plan de normalizacin da lingua galega que estar a disposicin dos usuarios/as da escola

Artigo 20. Fomento de valores para a convivencia

Co fin de desenvolver nos/as menores hbitos e actitudes que promovan a convivencia pacfica e a resolucin de conflitos, realizaranse estratexias de intervencin vinculadas seguinte temtica:

1. A coeducacin: o persoal do centro poer especial coidado nas actitudes, linguaxe, materiais didcticos, etc. para promocionar a igualdade e o afastamento de estereotipos e tpicos sexistas.

2. A diversidade: o recoecemento e o respecto do diferente como positivo e enriquecedor, traballando dende a interculturalidade, a inclusin e integracin.

3. Educacin para a paz, a solidariedade e a cooperacin, a travs da resolucin pacfica de conflitos na aula e co fin de desenvolver actitudes e hbitos solidarios, tolerantes e respectuosos cos demais.

Artigo 21. Uso das dependencias e materiais

a. As dependencias e materiais da Escola Infantil sern utilizadas para realizar as actividades educativas e asistenciais que implican a prestacin do servizo polo persoal desta e os/as nenos/as que asisten escola as como os/as seus/sas pais/nais/ representantes legais. Tamn podern ser utilizadas para impartir ou recibir cursos de formacin para o persoal do centro ou calquera outra actividade relacionada coa Educacin Infantil.

b. Diariamente o acceso escola farase con normalidade, entregarselles s/aos nais/pais/representantes legais ou persoas designadas para facelo os/as nenos/as na porta da Escola ou na porta designada para a entrega e recollida.

c. Todos os materiais dispoibles na Escola Infantil sern utilizados exclusivamente para uso das actividades educativas, asistenciais e de formacin que implican a prestacin do servizo polo persoal desta e os/as nenos/as que asisten escola as como os seus pais/nais/representantes legais. En caso de solicitar unha achega econmica para comprar material escolar ou calquera outro material a maiores do estipulado ao comezo do curso (para festas ou celebracins), farase por escrito e emitirase o correspondente recibo asinado e selado.

d. Con ocasin de festas, celebracins ou actos puntuais, pdese acordar a utilizacin doutros espazos alleos Escola Infantil para dar cabida ao nmero maior de persoas asistentes, o que lles ser notificado s persoas interesadas con antelacin.

Artigo 22. Perodo de adaptacin

1. A asistencia por primeira vez a un centro educativo un feito moi significativo que permite o desenvolvemento psicolxico e social dos/das menores, a travs das relacins cos seus iguais e das diferentes actividades educativas.

Ao mesmo tempo o/a neno/a enfrntase a un ambiente e persoas novas, o que produce que sexa frecuente e moi normal que, sobre todo nos primeiros das, os/as nenos/as rexeiten ir escola. Por iso precisan dun perodo de adaptacin.

2. Para facilitar o proceso de adaptacin, a Direccin do centro comunicaralles aos/s pais/nais/representantes legais as seguintes medidas:

a. Incorporacin progresiva. Durante a primeira semana iranse aumentando pouco e pouco os tempos de estada e graduando a incorporacin dos nenos/as en distintos das. Esta progresin posibilitar que na Escola Infantil se preste unha especial atencin nos primeiros das e se mellore a calidade da acollida e da adaptacin /relacin afectiva cos/as educadores/as.

b. Evitar todo tipo de manifestacins que poidan transmitirlle ao neno ou nena a sensacin de angustia ou inseguridade relacionadas coa sa asistencia escola.

c.Transmitir expectativas positivas e interese especial por todo o relacionado co centro.

d.Asistencia regular ao centro, convertndose nun hbito de vida do/a neno/a.

3. O responsable de cada aula (titor/a) comunicaralle familia todas estas medidas e convidaraa a expoer calquera tipo de dbida ou aclaracin en relacin ao tema.

Artigo 23. Nenos con Necesidades Educativas de Apoio especfico.- NEAE: Discapacidades fsicas, psiquicas, ou sensoriais

1. As prazas para nenos/as con discapacidade fsica, psquica ou sensorial, tras o ditame do centro educativo e do equipo de orientacin especfico da Inspeccin Educativa, estn supeditadas a que o centro conte coas condicins de infraestruturas idneas e de persoal axeitado e suficiente para atender as necesidades educativas dos/as menores.

2. En ningn caso poder haber mis dun neno ou nena con discapacidade fsica, psquica ou sensorial por aula, contabilizarase para os efectos de ratio como das prazas.

3. A Escola Infantil Municipal por en marcha, a travs do seu equipo docente e coa colaboracin do persoal axeitado dos Servizos Sociais, todas as estratexias de intervencin necesarias para o axeitado desenvolvemento e integracin dos nenos e nenas con algn tipo de discapacidade.

4. Os Servizos Sociais de Atencin Primaria colaborarn co persoal da Escola Infantil no referente  tramitacin de posibles prestacins econmicas e sociais e ao seguimento e atencin do/a menor e da familia.

   
  CAPITULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA  
 

Artigo 24. Dereitos e Obrigas dos pais/nais/titores e /ou representantes legais

24.1.- Dereitos

A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola como das demais persoas usuarias, sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou econmica.

A ser informados do desenvolvemento diario da/o nena/o e a promover a sa participacin e colaboracin dunha maneira activa de cara mellor consecucin dos obxectivos educativos.

A ser escoitados e manifestar a sa discrepancia respecto s decisins educativas que lles afecten, a travs das vas oportunas.

A realizar visitas das instalacins do centro e promover entrevistas persoais antes de comezar o curso e ao longo do curso, cando as o soliciten, sen entorpecer o transcurso normal das actividades.

A deixar de utilizar os servizos ou abandonar a escola por vontade propia.

A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin nas actividades e proxectos da escola.

A participar nas actividades previamente planificadas polo persoal docente.

24.2. Obrigas

Cumprir as normas sobre a utilizacin e funcionamento do centro e os seus servizos establecidos neste regulamento.

Aboar o material, as actividades extraescolares se fose oportuno e as mensualidades conforme ao establecido no presente regulamento e na Ordenanza reguladora de prezos aplicable Escola Infantil Municipal.

Asinar os documentos requiridos no momento da formalizacin da matrcula:

- Autorizacin de medicamentos

- Permiso para recoller e entregar os/as nenos/as no centro

- Impreso en que se responsabilizan os pais de todos aqueles alimentos que traian das sas casas.

- Autorizacin para sadas do centro.

- Autorizacin para fotos e vdeos.

- Autorizacin para traslado ao centro sanitario.

- Normas do centro.

Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia, colaboracin, encamiada a unha mellor convivencia.

Colaborar e participar na vida do centro na procura de acadar os fins e obxectivos

educativos propostos.

Responsabilizarse daquelas situacins nas que por motivos de sade ou malestar os/as nenos/as tean que sar da escola.

Artigo 25. Participacin das/os nais/pais/Representantes legais

25.1 Relacin das familias coa escola infantil

1. Dende a Escola Infantil Municipal crearase un bo ambiente de confianza, respecto e seguridade de cara ao trato persoal coas nais e pais das/os nenas/os do centro.

2. A relacin cos/as pais/nais/representantes legais deber ser fomentada pola Direccin da Escola Infantil Municipal e ter como principais obxectivos:

Intercambiar criterios educativos.

Transmitir mutuamente informacin sobre actitudes e comportamento dos/as nenos/as.

Compartir opinins sobre incidentes, preocupacins, actividades, etc.

3. A principio de curso celebrarase unha reunin para informar sobre o programa educativo do centro.

4. As/os nais/pais/ representantes legais podern pedir unha reunin coas/cos titoras/es das/os sas/seus fillas/os para tratar temas relativos sa evolucin, e debern ser recibidos nun prazo mximo de dous das dende que realicen a peticin.

5. As/os titoras/res de aula comunicaranlles aos/s pais, nais ou titores de cada neno/a a informacin relativa a evolucin integral que ter carcter trimestral a travs dos boletns de avaliacin e de reunins grupais cos pais, nais ou representantes legais dos/as menores.

6. Dende a Escola Infantil Municipal levaranse a cabo entrevistas coas nais/pais/representantes legais das/os nenas/os que presenten problemas evolutivos, afectivos, etc. co fin de garantir unha atencin integral e preventiva.

7. As visitas dos/as pais/nais/representantes legais do/as nenos/as realizaranse de conformidade co horario establecido polo equipo directivo para tal fin.

8. As nenas e nenos seranlle entregadas/os na escola / pai/nai ou representantes legais, ou persoa autorizada expresamente por escrito e documentada. Teranse en conta as cuestins concretas reguladas por disposicin xudicial, que debern ser postas en coecemento dos titores correspondentes por quen sustenta a garda e custodia da nena ou neno.

9. Haber un libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias. Estando tamn disposicin destos un buzn de suxerencias para expresar formalmente por escrito as sas queixas, peticins ou aspectos que considere susceptibles de mellora. Dende a Escola animamos a que se faga uso destos dous medios.

10. No mes de xuo haber unha reunin cos/as pais/ nais ou representantes legais dos nenos/as aceptados/ as no centro por grupos para amosarlles as instalacins da Escola e explicarlles todo o que se considere de interese para eles. Comentarase e entregarase o Regulamento de rxime interno e o Proxecto educativo do centro que quedarn expostos durante todo o curso no taboleiro de anuncios para poder ser consultado polos pais, nais titores e representantes legais dos nenos e nenas da escola cando o desexen.

25.2 Instrumentos de informacin a pais e nais

Os instrumentos de informacin de cara aos pais/nais/representantes legais dos que dispn a Escola Infantil Municipal son os seguintes:

a. Reunins de principio de curso e trimestrais, para informar sobre o proxecto educativo, perodo de adaptacin, normativa do centro, programacin de aula, sadas, etc.

b. Reunins extraordinarias por pedimento da Direccin do centro, ou titoras ou titores coas nais/pais/representantes legais.

c. Diario da clase, co fin de poder consultar datos relativos estada diaria dos/as menores no centro (alimentacin, esfnteres, sono, incidencias, etc.), que ser cuberto, exclusivamente, polo titor/a responsable, ou persoa en quen delegue se as o require.

d. Intercambio diario de informacin coas nais/pais/ representantes legais, a travs de conversas informais.

24.3 Asociacin de pais/nais

1. A Asociacin de pais e nais o rgano de participacin na vida do centro. A sa constitucin e funcionamento fomentarase por parte da Direccin de Escola.

2. En caso de constiturse a asociacin de pais/nais ter como finalidade: defender os dereitos dos/as pais/nais/ representantes legais no relativo prestacin de servizos dirixidos aos/s nenos/as e participar conxuntamente e activamente coa Direccin e co persoal da Escola Infantil Municipal para favorecer o desenvolvemento integral da poboacin infantil atendida.

   
  CAPITULO VII. RXIME DE COBRAMENTO  
 

Artigo 26. RXIME DE TAXAS

1. As taxas que tern que satisfacer os/as usuarios/as da Escola Infantil Municipal regularanse pola Ordenanza fiscal do Concello, que se axustar s establecidas pola Xunta de Galicia, para as escolas infants de carcter autonmico.

No caso de modificacin dos prezos por parte da Administracin autonmica, o Concello de Negreira asumiraos sen necesidade de modificacin deste regulamento, sempre que se mantea a situacin de financiamento autonmico para o mantemento da Escola Infantil Municipal.

26.1.- Forma e perodo de Pago

A taxa retribese co inicio do mes natural, deber realizarse o pagamento das cotas nos 10 primeiros das do mes a que correspondan, mediante domiciliacin bancaria. Nos supostos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade primeira decena do mes, a cota correspondente ao dito mes ingresarase no mes seguinte incorporacin do/a neno/a Escola.

26.2. Rxime de actualizacin de prezos.

A revisin da taxa: durante o curso poderase revisar a taxa fixada inicialmente, sempre que se produzan e xustifiquen variacins nas circunstancias econmicas ou familiares. Neste senso a persoa beneficiaria queda obrigada a comunicar calquera variacin que se produza ao respecto, no prazo mximo de 10 das hbiles e por escrito (con rexistro de entrada no Concello de Negreira). Ser a Direccin a obrigada a propor a modificacin e a comunicrllela aos/s tcnicos/as implicados/as ( Servizos Sociais e Intervencin).

   
  CAPITULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

Artigo 27. Medidas de seguridade e hixiene

Desinfeccin desinsectacin, desratizacin, (DDD)

APPCC da EIM (puntos crticos)

Sistemas contra incendios

O centro conta con:

- Plan de Autoproteccin implantado (formacin para a actuacin nos casos de emerxencia e evacuacin) e inscrito no REGAPE.

- Pliza de responsabilidade Civil e de accidentes

- Pliza de sinistros/danos

- Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

- Proxecto educativo a disposicin dos pais/nais

- Libro de rexistro de usuarios/as

- Expediente individual.

   
  CAPTULO IX. OUTRAS DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL NICA

Se por necesidades propias do servizo ou por necesidade de adaptacin a criterios provintes da Xunta de Galicia fose preciso introducir modificacins no texto desta Normativa tramitarase o procedemento previsto na Lexislacin vixente.

As modificacins que se introduzan na regulacin do establecido neste Regulamento por calquera outra lei ou disposicin, e que resulten de aplicacin directa, producirn, no seu caso, a modificacin da Ordenanza Fiscal.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA

O presente Regulamento entrar en vigor unha vez que se publique no Boletn Oficial da Corua e que transcorra o prazo disposto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e continuar a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios