Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza fiscal n 13, reguladora da taxa pola retirada de vehculos da va pblica e depsito dos mesmos

Publicación provisional : 16-06-2006 BOP N 237 -- Publicación definitiva : 15-12-2006 BOP N 286
Redacción Aplicable desde 26-12-2018

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3. OBRIGA DE CONTRIBUR
 - ARTIGO 4. SUXEITO PASIVO.
 - ARTIGO 5. BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 6. BASE DE GRAVAME
 - ARTIGO 7. TARIFAS
 - ARTIGO 8. NORMAS COMPLEMENTARIAS E DE XESTIN.
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS.
 - DISPOSICIN ADICINAL.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos

15 a 19 da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, o Concello de Arteixo establece a Taxa pola retirada de vehculos da va pblica e depsito dos mesmos, a que se refire o artigo 20.4.z) da Lei 39/88, de acordo co previsto no Texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade vial e cuxas normas atenden ao prevenido no artigo 58 da citada Lei de facendas locais.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

Constite o feito impoible da presente exaccin, a prestacin do servizo de recepcin obrigatoria de retirada, traslado e almacenamento de vehculos que se atoparan na va pblica e terreos contiguos, as como a inmobilizacin dos mesmos, que constitan un perigo ou impidan ou perturben gravemente a circulacin, as como o funcionamento dalgn servizo pblico.

A retirada, inmobilizacin, traslado e almacenamento dos vehculos producirase nos casos previstos na lexislacin vixente e nos sinalados na regulamentacin para a correccin de infraccins na zona de regulacin e ordenacin de aparcamentos, de acordo coas disposicins municipais que regulan este Servizo.

   
  ARTIGO 3. OBRIGA DE CONTRIBUR  
 

A obriga de contribur nacer, devengndose a taxa, no intre no que interveen os axentes municipais co fin de retirar ou trasladar os vehculos. Na modalidade de depsito, devengarase a taxa a nace a obriga de contribur desde que o vehculo chega ao local destinado ao seu depsito.

   
  ARTIGO 4. SUXEITO PASIVO.  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas ou as entidades a que se refire a Lei xeral tributaria, que resulten afectadas por la prestacin del servizo. A falla de proba en contrario, entenderase que o afectado pola prestacin do servizo e o titular que figure no permiso de circulacin.

Sern responsabeis subsidiarios os administradores de sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de crebas, concursos, sociedades e as entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale a Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. BENEFICIOS FISCAIS  
 

Non sern aplicabeis beneficios fiscais, ags os que se poidan establecer en normas con rango de lei e os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  ARTIGO 6. BASE DE GRAVAME  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa determinada en funcin da natureza do servizo prestado.

   
  ARTIGO 7. TARIFAS  
 

Rexern as seguintes tarifas:

1. Retirada e traslado ao depsito, por cada vehculo:

1.1. Motocicletas, motocarros e vehculos anlogos 18,00

1.2. Turismos e furgonetas con carga de at 1.100 Kg. 62,00

1.3. Turismos e furgonetas de tonelaxe, con carga superior a 1.100 Kg at 2.500 Kg. 74,00

1.4. Vehculos de tonelaxe, con carga, superior a 2.500 kg ata 4.500 Kg. 110,00

1.5. Vehculos de tonelaxe, con carga superior a 4.500 Kg, cun lmite de 10.000 Kg. 573,00

1.6. Cando o importe da factura emitida pola empresa que efecte a retirada do vehculo, sexa superior tarifa mencionada no apartado 1.5, o contribunte deber aboar o custo total da retirada ( o importe da tarifa mis a diferenza entre esta e a factura emitida).

1.7. En caso de que non se produza o traslado do vehculo por facerse cargo do mesmo o suxeito pasivo antes da sada do coche-guindastre cara ao depsito, percibirase o 50% das tarifas anteriores.

2. Almacenamento de vehculos, por unidade e da ou fraccin:

2.1. Motocicletas, motocarros e vehculos anlogos 7,00

2.2. Turismos e furgonetas cun peso mximo, con carga, de at 1.100 Kg. 13,00

2.3. Turismos e furgonetas de tonelaxe, con carga, superior a 1.100 Kg at 2.500 Kg. 23,00

2.4. Vehculos de tonelaxe, con carga, superior a 2.500 Kg at 4.500 Kg. 46,00

2.5. Vehculos de tonelaxe, con carga, superior a 4.500 Kg cun lmite de 10.000 kg. 74,00

3. Inmobilizacin de vehculos:

3.1. Vehculos de todas clases, con tonelaxe at 1.000 kg. 33,00

3.2. Vehculos de todas clases, con tonelaxe superior a 1.000 Kg e inferior a 5.000 kg. 46,00

3.3. Vehculos de todas clases con tonelaxe superior a 5.000 Kg. 113,00

   
  ARTIGO 8. NORMAS COMPLEMENTARIAS E DE XESTIN.  
 

1.- As taxas reguladas nesta ordenanza son exixibles e plenamente compatibles coas sancins que procedan de acordo coa Ordenanza municipal de circulacin.

2.- Trasladado o vehculo ao depsito, pola dependencia administrativa que corresponda ou pola empresa prestadora do servizo, cursarse comunicacin ao titular do vehculo para que se faga cargo do mesmo e aboe o importe das taxas correspondentes previo retirada do vehculo.

3. A sada de toda clase de vehculos almacenados no depsito , deber ser autorizada por quen dispuxo o seu ingreso ou persoa habilitada para iso, e nicamente podern ser entregados aos titulares ou persoas autorizadas , abonando o importe das taxas reguladas nesta ordenanza con carcter previo retirada do vehculo.

4. Cando se proceda a inmobilizar un vehculo mediante a utilizacin de cepos ou outros procedementos mecnicos similares para impedir su uso, os condutores ou propietarios dos mesmos, solicitaran aos axentes municipais a retirada do mecanismo, para o que debern ingresar o importe da cota prevista no artigo 7, aplicndose o resto das normas de xestin previstas nesta ordenanza.

5. Formas de pago.

5.1. A) A travs de tarxeta de crdito ou dbito de calquera entidade financeira a travs dos terminis de punto de venda (TPV en adiante), ou a travs dun Caixeiro de autoservizo, habilitados para o efecto.

B) En metlico, a travs de caixeiro de autoservizo.

5.2. Os ingresos derivados da utilizacin dos TPVs e Caixeiros de autoservizo , mediante tarxeta, e en efectivo sern abonados en conta bancaria de titularidade municipal e a Policia Local deber xustificar quincenalmente perante os servizos econmicos de Rendas e Tesourera a cobranza da taxa para o que emitir informe comprensivo de : Datos do vehculo, do titular do vehculo, das de estancia no depsito, e do importe liquidado e concepto das taxas por aplicacin da presente ordenanza fiscal.

Os obrigados ao pago recibirn o xustificante de pago que expida o TPV ou o Caixeiro, e xunto coa acta ou documento de entrega cos datos comprensivos do apartado anterior, que surtir efectos liberatorios ante os mesmos.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS.  
 

En todo o relativo cualificacion das infraccions tributarias cometidas e a sa sancin, estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e na ordenanza fiscal xeral.

   
  DISPOSICIN ADICINAL.  
 

As tarifas anteriores incrementaranse anualmente na porcentaxe do IPC

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 31 de outubro de 1996.

Foi modificada posteriormente segundo acordos plenarios de data 6 de novembro de 1998, seis de setembro de 2001, 18 de xullo de 2002, 29 de xaneiro de 2004, 28 de xullo de 2005, 28 de setembro de 2006 e 25 de outubro de 2007.Posteriormente, modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 4 de setembro de 2008, entrando en vigor o da 1 de xaneiro de 2009.

A presente modificacin foi aprobada polo concello Pleno en sesin celebrada o 31 de outubro de 2018, entrando en vigor logo da sa publicacin no BOP e permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios