Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - Ordenanza reguladora da taxa por taxa instalacin das casetas de venta, espectaculos ou atraccin situadas en terreos de uso pblico, as como industria da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfica

Publicación provisional : 24-03-1999 BOP N 67 -- Publicación definitiva : 24-03-1999 BOP N 67
Redacción Aplicable desde 06-02-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza
 - Artigo 2. .-Feito impoible
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4. .-Cota tributaria
 - Artigo 5. .-Obriga de pagamento
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza  
 

Facendo uso das facultades concedidas polos artigos 133. 2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime local e de conformidade co disposto no artigo 20, alnea 3, letra n), da Lei 39/1988, reguladora das Facendas locais, modificado pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificacin do Rxime legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins patrimoniais de carcter pblico, este Concello establece a " Taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectculos, atraccins ou recreo, situados en terreos de uso pblico e industrias da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfica, da que as sas normas atenden prevido no artigo 58 da Lei 39/1988, reguladora das Facendas locais, modificado as mesmo polo artigo 66 da Lei 25/1998, do 13 de xullo.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico mediante a instalacin de postos, barracas, casetas de venda, espectculos, atraccins situadas en terreo de uso pblico, as como industrias da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfica.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, s que se lles outorguen as licencias ou os que se beneficien do aproveitamento, se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4. .-Cota tributaria  
 

A cota tributaria regulada nesta ordenanza ser a que figura na seguinte tarifa:

Licencias ou permisos Unidade de dbeda Importe dos dereitos (ptas.)
Por da Por mes Por trimestre
En xeral m2 ou fraccin 25 600 1.500

O Concello poder establecer, para determinada tempada, os terreos municipais de uso pblico, nos que permitir a instalacin de teatros, cinematgrafos, circos ou outros espectculos e adxudicar os ditos terreos mediante licitacin, conforme s vixentes normas de contratacin municipal.

As adxudicacins faranse por tempada concreta, con expresin de data a data, e se a ocupacin continuara pasado o ltimo da, liquidaranse os das de prrroga proporcionalmente prezo que fose adxudicada.

Os dereitos fixados na tarifa anterior, as como o importe da adxudicacin mediante subhasta, entenderase pola concesin da ocupacin, independentemente de que a actividade se leve ou non a cabo, polo que non poder concederse bonificacin ningunha por causa da choiva, restriccins no subministro de enerxa elctrica ou calquera outra de forza maior.

1. As cantidades esixibles segundo a tarifa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreducibles polo perodo de tempo autorizado.

2. a) As situacins, instalacins, postos, etc., podern sacarse a licitacin pblica e o tipo de licitacin en concepto de prezo pblico mnimo que servir de base, ser a conta fixada na tarifa desta ordenanza.

b) Procederase, con antelacin subhasta, formacin dun plano dos terreos dispoibles para ser subhastados, numerando as parcelas que vaian ser obxecto de licitacin e sinalando a sa superficie. As mesmo, indicaranse as parcelas que poidan adicarse a coches de choque, circos, teatros, bares, restaurantes, polbeiras, xoieiras de fantasa, etc.

c) Se algn concesionario dos aproveitamentos empregase maior superficie que a que lle fose adxudicada en subhasta ou autorizada na licencia, satisfar, por cada metro cadrado utilizado de mis, o 200 por 100 do importe da poxa ou licencia, ademais do importe do remate ou da conta fixada pola tarifa, respectivamente.

3. a) As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza e non sacados a licitacin pblica debern solicitar previamente a correspondente licencia, realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo 5.2 a) seguinte e formular declaracin na que conste a superficie que se pretende ocupar e da sa situacin dentro do municipio.

b) Os servicios tcnicos deste Concello comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, e concederanse as autorizacins de non atopar diferencias coas peticins de licencias; se se desen diferencias, notificaranse aquelas s interesados e xiraranse, de se-lo caso, as liquidacins complementarias que procedesen, e concederanse as autorizacins unha vez subsanadas as diferencias polos interesados e, de se-lo caso, realizados os ingresos complementarios que procedesen.

c) No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar a este Concello a devolucin do importe ingresado.

4. Non se consentir ningunha ocupacin da va pblica ata que se aboase e obtivese por parte dos interesados a licencia correspondente.

5. As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandado dar lugar anulacin da licencia, sen prexuzo das contas que corresponda aboar s interesados

   
  Artigo 5. .-Obriga de pagamento  
 

1. Nace a obriga de realiza-lo pagamento da taxa por parte do contribunte:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada un dos perodos naturais de tempo sinalados na tarifa.

2. O pagamento da taxa realizarase:

a) Tratndose de concesins de novo aproveitamento, por ingreso directo na Tesourera municipal ou onde establecese o Concello, mais sempre antes de retira-la correspondente licencia.

Este ingreso ter carcter de depsito previo, de conformidade co disposto no artigo 47.1 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, e quedar elevado a definitivo concederse a correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez includas nos padrns ou matrculas deste prezo pblico, por semestres naturais, nas oficinas da Recadacin municipal, desde o da 16 do primeiro mes do semestre ata o da 15 do segundo.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporacin na sesin realizada o 23 de decembro de 1998 e que quedou definitivamente aprobada con data 6 de febreiro de 1999, rexer a partir da sa publicacin do texto ntegro desta ordenanza manterase vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios