Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA MUNICIPAL, REGULADORA DO TRFICO, MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA DO CONCELLO DE CARBALLO

Publicación provisional : 21-12-2018 BOP N 243 -- Publicación definitiva : 11-03-2019 BOP N 48
Redacción Aplicable desde 01-04-2019

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS.
 - TTULO PRELIMINAR: DISPOSICINS XERAIS.
 - TTULO PRIMEIRO: MOBILIDADE URBANA
 - TTULO SEGUNDO: A REDE VIARIA.
 - TITULO TERCEIRO: CALMADO DE TRFICO, VELOCIDADE E IMPACTO AMBIENTAL.
 - TITULO CUARTO: NORMAS DE CIRCULACION URBANA.
 - TITULO QUINTO: SINALIZACIN.
 - TTULO SEXTO: PARADA E ESTACIONAMENTO.
 - TTULO STIMO: CARGA E DESCARGA.
 - TITULO OITAVO: INMOBILIZACIN E RETIRADA DE VEHCULOS
 - TITULO NOVENO: USO E ACTIVIDADES NA VA PBLICA.
 - TITULO X: INFRACCINS E REXIME SANCIONADOR.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN TRANSITORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
 - ANEXOI : SINALIZACIN ZONA AZUL
 - ANEXO II: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS EN MATERIA DE TRFICO E SEGURIDADE VIAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS.  
 

As Entidades Locais gozan de autonoma para a xestin dos intereses que lles son propios. A Lei Reguladora das Bases de Rxime Local e o seu Texto Refundido establecen que a ordenacin do trfico de vehculos e persoas nas vas urbanas ser competencia das Entidades Locais, a cal ser exercida dentro do lmite establecido pola lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas. A manifestacin desta competencia, en materia de circulacin, reflctese na elaboracin dunha Ordenanza que regule os aspectos relacionados coa mesma dentro do Municipio. O feito da circulacin viaria hoxe en da consubstancial ao ser humano, sendo a actividade que mis se prodiga e a que mis vincula poboacin xa sexa na sa faceta condutora ou meramente peonil, razn pola que require unha lexislacin concreta e adecuada s sas especiais circunstancias A capacidade normativa das Administracins Locais debe enfocarse cara regulacin das facetas especficas que constiten a idiosincrasia do Municipio, atendendo variedade e pluralidade do seu tecido social, co fin de mellorar a calidade de vida dos seus cidadns. Este Concello regula mediante a presente Ordenanza diversas cuestins en materia de trfico co fin de exercer as competencias atribudas aos Municipios no Real Decreto 6/2015, de 30 de outubro, pola que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria e normativa concordante e complementar as a lexislacin estatal e autonmica neste mbito. Igualmente, regula determinados aspectos relativos ao rxime de utilizacin privativa ou aproveitamentos especiais sobre as vas pblicas que, incidentalmente, gardan relacin coa regulacin do trfico, a circulacin de vehculos e a seguridade viaria. ademais importante destacar que a reforma da antiga ordenanza, est motivada tamn polo interese en establecer un marco normativo favorable para o fomento e priorizacin da mobilidade peonil sobre calquera outro tipo de desprazamento.

   
  TTULO PRELIMINAR: DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1.- Competencia.

1.- A presente Ordenanza dtase en exercicio das competencias atribudas aos Municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola Lei de Bases do Rxime Local e polo Real Decreto 6/2015, de 30 de outubro, pola que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria.

2.- Naquelas materias non reguladas expresamente nesta Ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de Seguridade Viaria e os Regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou podan desenvolvela nun futuro.

Artigo 2.- Obxecto.

obxecto da presente Ordenanza:

a) A regulacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras Administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcamentos entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do trfico rodado co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade viaria e a prevencin de accidentes.

b) O establecemento de medidas de limitacin do estacionamento, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos, prestando especial atencin s necesidades das persoas que teen reducida a sa mobilidade e que utilizan vehculos e favorecer as a sa integracin social.

c) Establecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de Lei, e a proporcionalidade en relacin coa gravidade do perigo ou dano causado.

d) a mobilidade sostible, baseada na prioridade dos modos de desprazamento, por este orde: a p, en bicicleta, transporte pblico e de mercadoras e transporte privado.

Artigo 3.- mbito de aplicacin.

1.- As normas contidas nesta Ordenanza obrigarn aos titulares e usuarios das vas e terreos pblicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao Concello, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta Ordenanza reglase o uso das vas urbanas do Termo Municipal para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso das mesmas.

2.- Entndese por usuarios da va a pens, ciclistas, condutores, e calquera outra persoa que realice sobre a va ou utilice a mesma para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal.

Artigo 4.- Obxectivos.

A ordenanza, ten entre outros os seguintes obxectivos:

a Facilitar a mobilidade da cidadana, sobre todo dos pens, ciclistas e viaxeiros de transporte colectivo.

b) Calmar o trfico e alcanzar unha mobilidade mis segura, reducindo ao mximo o nmero de accidentes e vtimas

c) Ordenar o trfico e reparto de mercadoras co menor prexuzo para a cidadana

d) Fomentar a seguridade viaria, mobilidade saudable e sostible entre todos os usuarios das vas.

e) Adecuar a rede viaria e a ordenacin do trfico para a consecucin dunha mobilidade sostible

Artigo 5.- Conceptos bsicos

Servizos: Entenderase por servizos, na mobilidade motorizada, as actividades necesarias para o bo desenvolvemento da actividade econmica e residencial, inclundo, ademais da carga e descarga tradicional, as de mensaxera, reparto a domicilio, acceso a garaxes en zonas de trfico restrinxido, transporte de vultos por residentes en edificios que carezan de garaxe ou mudanzas e actividades asimiladas.

Va urbana: Va pblica situada situada dentro do casco urbano, ags as travesas

Va ciclista: va especficamente acondicionada para o trfico de ciclos, coa sinalizacin horizontal e vertical correspondente .

Carril-bici Va ciclista que discorre adosada calzada, nun so sentido ou en dobre sentido.

   
  TTULO PRIMEIRO: MOBILIDADE URBANA  
 

CAPTULO I: NORMAS XERAIS.

Artigo 6.- Medidas de ordenacin e control do trfico.

1.- Pola autoridade municipal podern adoptarse as medidas de ordenacin do trfico que se consideren oportunas, autorizando, modificando, restrinxindo ou prohibindo con carcter fixo ou temporal, as condicins de circulacin de todos ou algns vehculos ou pens e reordenando ou regulando o estacionamento, as operacins de carga e descarga e o transporte de persoas ou mercancas.

2.- A Polica Local poder modificar temporalmente a ordenacin da circulacin nalgunha zona da cidade e/ou prohibir o acceso de persoas ou vehculos a algn lugar, para o que poder colocar ou retirar provisionalmente as sinais que sexan precisas e tomar as medidas que sexan necesarias, en orde seguridade e correcta circulacin.

3.- As indicacin da Polica Local en materia de estacionamento, ordenacin do trfico, circulacin ou transporte de persoas, bens ou vehculos, tern prioridade sobre calquera sinalizacin ou normativa preexistentes, debendo ser atendidas sen dilacin.

4.- A autoridade municipal poder prohibir temporalmente o estacionamento de vehculos en zonas que tean que ser ocupadas por actividades autorizadas ou que sexan obxecto de labores de reparacin, sinalizacin, mantemento ou limpeza. A tal efecto delimitaranse ditas zonas, sinalizndose a prohibicin con 24 horas de antelacin (salvo casos de urxencia) mediante sinais informativas nas que conste o momento no que se iniciar tal medida. En ningn caso se poder reducir, nin sequera con carcter temporal, o total de prazas de estacionamento reservadas para persoas con mobilidade reducida. En caso que a zona ocupada coincida cunha praza de aparcamentos reservado para persoas con mobilidade reducida, deber acondicionarse outra debidamente sinalizada no entorno adxacente ao da zona de estacionamento prohibido

 

CAPTULO II: PRINCIPIO DE CONVIVENCIA VIARIA.

Artigo 7- Usuarios.

1.-Os usuarios das vas estn obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulacin nin causen perigo, prexuzos ou molestias innecesarias s persoas, ou danos aos bens.

Artigo 8.- Obrigas da convivencia cidadn

1.- A convivencia , supn a obriga de que as persoas usuarias das vas e espazos pblicos respecten a convivencia co resto e velen pola sa seguridade, dando prioridade ao pen ou no seu defecto a quen empregue o vehculo que ofreza menos proteccin aos seus ocupantes. un concepto mis amplo que a seguridade viaria pois contempla tamn evitar actuacins que poidan supoer molestias ou prexuzos s outras persoas (dificultar a mobilidade dos demais, non ter en conta a sade pblica e o medio ambiente urbano como efectos de determinadas conductas en materia de mobilidade, afectar especialmente a colectivos especialmente vulnerables, etctera).

2.- As persoas con mobilidade reducida tern prioridade, en calquera caso, sobre o resto de persoas usuarias e aquelas que circulen con cadeiras de rodas ou triciclos ou outros vehculos de mobilidade urbana podern facelo, ademais de polos lugares destinados ao resto, polas vas ciclistas da tipoloxa beirarra-bici, onde tamn disporn de prioridade.

3.- As persoas que se despracen con patns, monopatns e patinetes naqueles espazos compartidos co pen debern acomodar a sa marcha dos pens, evitando en todo momento causar molestias ou crear perigo. En ningn caso tern prioridade respecto dos pens.

Artigo 9.- Obrigas dos pens

Os pens, ademais de cumprir coas normas de circulacin, deben facilitar o trnsito dos demais viandantes, as como coidar o espazo pblico, sen ensucialo nin danando o mobiliario urbano.

Tern a consideracin de pen:

1) A persoa que, sen ser condutor, transita a p polos espazos e vas pblicas.

2) As persoas que empurran ou arrastran un carro de neno/a ou dunha persoa con discapacidade ou calquera outro vehculo sen motor de pequenas dimensins, os que conducen a p un ciclo ou ciclomotor de das rodas e as persoas con discapacidade que circulan ao paso dunha cadeira de rodas con ou sen motor

Artigo 10.- Obrigas dos condutores.

1.- A persoa que conduza un vehculo, sexa a motor ou non, ademais de cumprir coas normas de circulacin, deber facelo sen agresividade e co civismo necesario respectando sempre aos demais usuarios da va.

2.- .-Naqueles carrs que se tean sinalizado especificamente cun lmite de velocidade mxima de 30 km/h nos que a normativa vixente limite a velocidade mxima de circulacin a 30 km/h , os vehculos motorizados habern de adaptar a sa velocidade da bicicleta e aos ciclos, non permitndose os adiantamentos s bicicletas, ciclos ou vehculos para persoas con mobilidade reducida no mesmo carril de circulacin, nin con fustigacin por parte das persoas condutoras de vehculos a motor cara os/as condutores/as de bicicletas, ciclos ou vehculos para persoas con mobilidade reducida.

3.- As persoas que conduzan vehculos motorizados que queiran adiantar a un ou unha ciclista debern extremar as precaucins cambiando de carril de circulacin deixando un espazo lateral mnimo de 1,5 metros que garante a seguridade entre a bicicleta e o vehculo motorizado que pretende adiantala. As mesmo, cando estean circulando detrs dunha bicicleta, mantern unha distancia de seguridade prudencial e proporcional velocidade.

   
  TTULO SEGUNDO: A REDE VIARIA.  
 

CAPTULO I: VIAS E ZONAS ABERTAS AO TRFICO XERAL.

Artigo 11.- Vas abertas ao trfico xeral

1.- As vas abertas ao trfico xeral son as urbanas e interurbanas ou de ncleo , nas que en principio poden circular todo tipo de vehculos, pero con restricins en razn da masa mxima autorizada.

2.- Sinalizaranse nas entradas cidade o lmite da masa mxima autorizada dos vehculos que poden circular polo casco urbano.

Salvo permiso expreso non podern circular por estas vas vehculos de mercadoras cuxa masa mxima autorizada superior os 3500 kg

3.- Por circunstancias especficas o Concello pode restrinxir temporalmente a circulacin nalgunha destas vas.

 

CAPTULO II: VIAS E ZONAS DE PREFERENCIA PEONIL.

Artigo 12.- Vas de preferencia peonil.

1.- As vas de preferencia peonil son as concibidas para uso prioritario de pens, anda que compartido co paso xeral ou restrinxido de vehculos.

a.- Nestas vas os condutores de vehculos darn sempre prioridade aos pens

b.- A velocidade mxima dos vehculos ser de 20 km por hora

c.- Os vehculos so podern estacionar naqueles lugares debidamente sinalizados para tal efecto

d.- Os pens non debern dificultar inxustificadamente o paso dos vehculos.

Artigo 13.- Vas de trfico restrinxido.

1.- As vas de trfico restrinxido son ras de preferencia peonil, e de circulacin prohibida a vehculos, salvo vehculos de residentes, de servizo, de servizos pblicos e de reparto de mercadoras no horario establecido .

2.- A prohibicin de circulacin e de estacionamento poder establecerse con carcter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do da ou a uns determinados das, e poder afectar a todas ou s algunhas das vas da zona delimitada.

3.- A circulacin e estacionamento de vehculos poder:

a.- Comprender a totalidade das vas que estean delimitadas polo seu permetro ou unicamente algunhas.

b.- Limitarse ou non a un horario preestablecido

c.- Ser de carcter fixo ou referirse s a determinados das da semana

d.- Ser con carcter permanente ou non

4.- A carga e descarga de mercanca poder facerse con limitacin horaria sinalada ao efecto con vehculos de masa mxima autorizada ata 3.500 kg.

Os de masa mxima autorizada superior debern ter autorizacin da Polica Local.

 

 

CAPTULO III: VIAS E ZONAS PEONIS.

Artigo 14.- Vas peons.

1.- Son vas peons as que a Lei de trfico define no sue Anexo I como parte da va elevada ou delimitada doutra maneira, reservada circulacin de pens. Incle esta definicin a beirarra, beirava e o paseo engadindo a este concepto s ras e prazas declaradas de preferencia peonil polo Concello, pasos de pens sen semforo en calquera va, ou cando estando semaforizados estean en verde para os pens ou apagados.

2.- Nas plataformas nicas a preferencia ser sempre peonil.

3.- O Concello poder establecer ras ou zonas peons, onde a circulacin estar prohibida para todo tipo de vehculos, ags os de emerxencia, seguridade e residentes.

Artigo 15.- Sinalizacin das zonas peons.

Na entrada e sada das zonas peons, a autoridade Municipal poder utilizar elementos mbiles ou fixos que impidan o acceso e circulacin de vehculos polo interior da zona afectada.

Artigo 16.- Vehculos que poden circular e estacionar nas zonas peons.

Calquera que sexan as limitacins establecidas, non impedirn circulacin nin ao estacionamento dos seguintes vehculos:

a.- Os de servizo e extincin de incendios e salvamento, os da Polica, ambulancias e en xeral vehculos de emerxencia, as como os vehculos de servizos pblicos (lixo, auga, iluminacin, ...) para a prestacin do servizo correspondente.

b.- Os que transporten persoas enfermas, ou persoas con mobilidade reducida, includos vehculos de transporte discrecional, con domicilio nesa rea.

c.- Os que xurdan dun garaxe autorizado na zona ou que se dirixan a el.

d.- Os vehculos autorizados que efecten labores de carga e descarga nas ras e s horas en que as se autorice, e durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar.

e.- Os vehculos destinados a operacins de mudanzas de mobles e pertenzas tern acceso zona e permiso para estacionar nas condicins e horarios establecidos, para cada caso, na autorizacin municipal correspondente.

f- Os vehculos expresamente excludos desta prohibicin por resolucin motivada da autoridade municipal.

 

CAPTULO IV: VIAS DE PLATAFORMA NICA.

Artigo 17.- Zonas de plataforma nica.

Zonas de plataforma nica de calzada e beirarra: Zona especialmente deseada e acondicionada para favorecer o trnsito peonil, e na que os vehculos non podern circular a velocidade superior a 20 km/h. Nela o pen goza de prioridade de paso en calquera punto da calzada. Nestas zonas se reduce ao mnimo a sinalizacin horizontal e vertical.

Nestas ras os vehculos non podern estacionarse mis que nos lugares indicados por sinais ou por marcas viais. Dado que os pens tern prioridade en toda a ra, non ser necesario implantar pasos peons formais.

 

CAPTULO V: ZONA DE PRIORIDADE INVERTIDA E REGULACIN EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIAS.

Artigo 18.- Zonas de prioridade invertida e regulacin de trfico en circunstancias especiais.

1.- A Administracin Municipal poder establecer zonas nas cales as condicins de circulacin de vehculos queden restrinxidas a favor da circulacin e uso da calzada por parte dos pens.

2.- Cando circunstancias especiais as o requiran, a Autoridade Municipal, por medio da Polica Local, poder tomar as medidas que sexan oportunas para a adecuada regulacin do trfico, tales como:

a) A restricin ou prohibicin da circulacin de vehculos en xeral ou dunha categora en particular por determinadas zonas de poboacin.

b) A canalizacin do trfico por determinadas vas.

c) A reordenacin, restricin ou prohibicin da parada ou o estacionamento en determinadas vas.

 

 

CAPTULO VI: AUTORIZACINS DE ACCESOS A VAS DE CIRCULACIN.

Artigo 19.- Distintivos dos vehculos nas zonas peons.

O Concello poder ordenar a utilizacin de distintivos para identificar aos vehculos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que debern colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

Artigo 20.-Autorizacin de acceso a vas de trfico restrinxido ou peons

1.- Salvo na franxa horaria na que sexa permitido o paso de vehculos, o acceso de vehculos a motor a vas de trfico restrinxido e peonil requirir autorizacin municipal.

Podern solicitar autorizacin para acceso a unha determinada va:

a.- Os residentes nela

b.- Os que sen residir nela, acrediten ter praza de garaxe en propiedade, ou arrendamento, na zona de acceso restrinxido

c.- As persoas con mobilidade reducida

d.- As persoas que acrediten ter negocio de distribucin de mercadoras dentro da zona peonil

e.- Os xerentes de negocios situados na zona de trfico restrinxido que requiran de maneira necesaria o acceso dos seus clientes en vehculos a motor como hoteis ou talleres de coche.

2.- Na solicitude farase constar a marca e a matriculacin do vehculo para o que se solicita a autorizacin, e acreditarase documentalmente o cumprimento do requisito para ser solicitante.

Artigo 21.- Autorizacin de acceso para camins e vehculos especiais.

A autorizacin para este tipo de vehculos, sen prexuzo das que fosen precisas pola normativa vixente, deber solicitarse cunha antelacin mnima (salvo casos de urxencia) de 48 horas data prevista para entrada no Concello.

1) A autorizacin deber ter especificado o horario de trnsito polo Concello e o recorrido

2) O solicitante ser o responsable da viabilidade do recorrido

3) Os transportes especiais irn acompaados da Polica Local.

   
  TITULO TERCEIRO: CALMADO DE TRFICO, VELOCIDADE E IMPACTO AMBIENTAL.  
 

CAPTULO I: CALMADO DO TRFICO.

Artigo 22.- Concepto, funcins e fins do calmado de trfico.

1. Entndese por calmado de trfico o conxunto de medidas dirixidas a reducir a intensidade do trfico e a velocidade dos vehculos a motor.

O calmado de trfico cumpre, entre outras, unha funcin disuasoria do uso de vehculos a motor e unha funcin garantista da seguridade de todos os usuarios da rede viaria e do medio ambiente.

O calmado de trfico ten como metas diminur o uso de vehculos a motor, baixar a taxa de sinistralidade, promover o uso de formas activas de desprazamento, sobre todo a p e en bicicleta, reducir a contaminacin acstica e area e, en definitiva, facer unha localidade mis saudable e segura.

2.-As opcins poden e deben ser diferentes segundo as circunstancias:

a.-Rotondas

b.-Reducin dos lmites de velocidade

c.-Sinalizacin

d.-Estreitamento das vas

e.-Ampliacin de beirarras...

3.- De non ser posibles estas opcins tamn se poden instalar dispositivos modificadores da superficie de rodaxe na calzada, como redutores de velocidade ou lombos transversais. Estes dispositivos debern adecuarse normativa tcnica vixente sobre a materia, e estar sinalizados horizontal e verticalmente.

 

 

CAPTULO II: VELOCIDADE.

Artigo 23.- Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano.

1.- O limite mximo autorizado de velocidade a que podern circular os vehculos por vas urbanas, definidas nesta ordenanza, fxase en 30 Km/h, dentro dos parmetros establecidos no art. 50 do Real Decreto 1428/2003 de 21 de novembro.

2.- No restante viario municipal, os lmites de velocidade ao que podern circular os vehculos establcese en funcin da clasificacin e caractersticas da va, sen superar os lmites mximos que de seguida se relacionan e sen prexuzo das maiores limitacins que determinadas caractersticas das vas aconsellen, as como aquelas concretas e puntuais referidas a interseccins, cruces perigosos, curvas, troncos de rasante ou semellantes.

Tipo de Vas

Con beirarras ou beiravas laterais para pens e ciclistas

Sen elas

Estrada

60 Km/h

40 Km/h

Travesas de ncleo

40 Km/h

30 Km/h

Travesas urbanas

30 Km/h

30 Km/h

Plataforma nica

-

20 km/h

3.- En calquera tipo de vas municipais poderanse reducir este lmites, por acordo da autoridade municipal de goberno correspondente, polo procedemento establecido e previa audiencia ao movemento asociativo e as organizacins representativas dos intereses afectados recoecidas pola lei, mantendo o obxectivo de harmonizacin coas demais vas urbanas, co viario de ncleo e, en xeral co viario municipal.

4.- Nas reas peons, cando a circulacin de determinados vehculos estea autorizada, ou en lugares de moita afluencia, as persoas que conduzan vehculos reducirn a sa velocidade ao paso normal dos pens, mesmo ata deterse se fose preciso, e tomaranse as precaucins necesarias para evitar accidentes.

5.- Igualmente, tomaranse as precaucins necesarias para evitar accidentes ou molestias aos viandantes no caso de mal estado do pavimento, estreitamento da calzada, obras, condicins meteorolxicas adversas, etc.

6.- Nas entradas do entorno urbano, estar debidamente sinalizado o lmite de velocidade.

 

CAPTULO III: IMPACTO AMBIENTAL.

Artigo 24.- Emisin de perturbacins e contaminantes.

1.- Non podern circular polas vas obxecto desta Ordenanza os vehculos con niveis de emisin de rudo superiores aos regulamentariamente establecidos; as como tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites establecidos e nos supostos de ser obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehculos quedan obrigados a colaborar nas probas regulamentarias de deteccin que permitan comprobar as posibles deficiencias e reformas indicadas.

2.- Tanto nas va pblicas urbanas como nas interurbanas prohbese a circulacin de vehculos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosins.

Prohbese, as mesmo, a circulacin dos vehculos mencionados cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a travs dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a travs de tubos resoadores e a dos de motor de combustin interna que circulen sen acharse dotados dun dispositivo que evite a proxeccin descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade podern inmobilizar o vehculo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e rudos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehculo.

3.- Queda prohibida a emisin dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehculos a motor por encima das limitacins previstas nas normas reguladoras dos vehculos.

4.- Igualmente queda prohibida a dita emisin por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehculos a motor, calquera que fose a sa natureza, por encima dos niveis que o Goberno estableza con carcter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertedoiros de lixo e residuos dentro da zona de afeccin das estradas, en todo caso, e fora dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineracin do lixo ou incendios ocasionais poida alcanzar a estrada.

5.- Non est permitido o derrame de lquidos ou fludos propios de vehculos ou maquinaria ou da sa carga. Os causantes dos derrames, debern poerlle remedio de maneira inmediata, sinalizando o lugar por si puidese ocasionar accidentes, e sen prexuzo de ser sancionados di a accin foi voluntaria ou neglixente.

   
  TITULO CUARTO: NORMAS DE CIRCULACION URBANA.  
 

CAPTULO I: CIRCULACIN DE PENS.

Artigo 25.- Normas de comportamento dos pens.

1.- Os pens transitarn polas beirarras, as plataformas ou os paseos, preferentemente pola sa dereita, de forma que non obstran ou dificulten a circulacin por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vas urbanas sen beirarras ou con beirarras que non permitan o paso simultneo de das persoas, pero que estean abertas ao trfico de vehculos, os pens han de extremar as precaucins e circular cerca das fachadas dos edificios, polo lugar ms afastado do centro da calzada no resto das vas segundo normativa de trfico.

2.- Os pens utilizarn os pasos sinalizados para cruzar as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos das mazs, perpendicularmente calzada, asegurndose antes da non proximidade dalgn vehculo.

3.- Ao chegar a unha praza ou rotonda, os pens debern rodeala, salvo que estea habilitado un paso para cruzala.

4.- Nos pasos de pens regulados por semforo, os pens debern respectar as sas sinais ou fases que lles afecten, as como calquera outro tipo de sinalizacin especfica da va pblica.

5.- Os pens debern respectar as sinales dos Axentes da Autoridade encargados da vixilancia do trfico, e seguir as sas indicacins.

 

CAPTULO II: CIRCULACIN DE VEHCULOS E NORMAS PARA OS CONDUCTORES.

Artigo 26.- Circulacin de vehculos e normas para os condutores.

1.- Os condutores debern estar en todo momento en condicins de controlar os seus vehculos. Ao aproximarse a outros usuarios da va, debern adoptar as precaucins necesarias para a sa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, ou persoas con mobilidade reducida.

2.- O condutor dun vehculo est obrigado a manter a sa propia liberdade de movementos, o campo necesario de visin e a atencin permanente conducin, que garantan a sa propia seguridade, a do resto dos ocupantes do vehculo e a dos demais usuarios da va. A estes efectos, deber coidar especialmente de manter a posicin adecuada e que a mantea o resto dos pasaxeiros e a adecuada colocacin dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o condutor e calquera deles.

3.- Considrase incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin o uso polo condutor, co vehculo en movemento, de dispositivos que distraian a atencin do condutor

4.- Ao subir ou baixar do vehculo a motor, os condutores e demais ocupantes non debern abrir as portas antes da sa completa inmobilizacin e abrilas ou apearse do vehculo sen terse asegurado previamente de que elo non implica perigo ou entorpecemento para outros usuarios.

5.- Os condutores de vehculos motorizados que queiran adiantar a un ciclista en zona urbana debern extremar as precaucins, cambiando de carril de circulacin e deixando un espazo lateral suficiente (1,50m) que garanta a seguridade entre a bicicleta e o vehculo motorizado que pretenda adiantala

6.- Cando un vehculo motorizado circule detrs dunha bicicleta, manter unha distancia de seguridade prudencial e proporcional velocidade, que nunca deber ser inferior aos 5 metros. Esta distancia aumentar en proporcin velocidade coa que o vehculo motorizado circule pola va.

 

CAPTULO III: CIRCULACIN DE MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES.

Artigo 27.- Circulacin de motocicletas e ciclomotores.

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarras, paseos nin carril bici.

Aos efectos da presente ordenanza, os ciclomotores e motocicletas, quedan equiparados aos vehculos a motor.

 

 

CAPTULO IV: CIRCULACIN DE BICICLETAS.

Artigo 28.- Circulacin de bicicletas.

1.- Os usuarios da bicicleta debern cumprir coas normas de circulacin adoptando as medidas necesarias para garantir a convivencia co resto de vehculos e pens en condicins de seguridade viaria.

En ningn caso os ciclistas podern circular levantndose sobre unha soa roda, avanzar soltando do manillar as das mans vez, agarrarse a un vehculo para ser remolcados ou avanzar en zigzag.

2- As bicicletas debern estar dotadas dos elementos reflectantes debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que debern posur estes vehculos con arranxo a normativa vixente. Cando sexa obrigatorio o uso de alumeado, os condutores de bicicletas debern, ademais, levar colocada algunha prenda reflectante, se circulan por va interurbana.

3.- O ciclista deber advertir con tempo suficiente calquera manobra que vaia realizar e que supoa afeccin ao resto de usuarios, realizando os sinais establecidos nas normas xerais que regulan o trfico.

4.- As bicicletas circularn pola calzada, respetando sempre a direccin da va, por carrs especficos (caso de habelos) ou zonas habilitadas para tal fin. Cando se circule pola calzada farase normalmente pola parte central do carril, se ben poderase utilizar unha zona distinta do carril cando as circunstancias do trfico ou da va as o aconsellen. Permtese a circulacin de dous ciclistas en paralelo dentro do mesmo carril de circulacin.

No entorno urbano o mis seguro que o ciclista circule polo centro do carril, deixando o suficiente espazo dereita para evitar obstculos (portas abertas de vehculos, pens despistados, etc.) e para reaccionar cando lle adiante algun que non respecte as normas de trfico).

5- En vas con mis dun carril por sentido, circularn preferentemente polo carril situado mis dereita, se ben podern utilizar o resto de carriles para facilitar o itinerario a realizar ou debido a outras circunstancias nas condicins do trfico.

6.- A circulacin polas demais vas ou zonas peons, realizarana conforme ao establecido na ordenanza para estas vas.

7.- Na circulacin en rotondas o ciclista tomar a parte da mesma que precise para deixarse ver e ser predicible. Ante a presenza dun ciclista o resto de vehculos reducirn a velocidade e evitarn cortar a sa traxectoria.

8.- Con carcter xeral e salvo o expresamente indicado nesta Ordenanza, prohbese a circulacin de bicicletas polas beirarras, ras e zonas peons. Cando o ciclista precise acceder a estas, deber facelo desmontando da bicicleta e transitando con ela en man ata o seu destino ou lugar de estacionamento, actuando para todos os efectos como pen.

9.- Con carcter excepcional os nenos menores de 12 anos podern circular en bicicletas polas beirarras, zonas peons e ras peons que non fosen declaradas de especial proteccin para o pen cando cumpran os seguintes requisitos: que vaian acompaados por unha persoa adulta a p; que ningn delas exceda en ningn caso os 10 km/h; e que circulen e transiten respectando a prioridade dos pens e as condicins de seguridade viaria do resto de usuarios.

10.- Cando os ciclistas circulen en grupo polas vas urbanas debern respectar individualmente a sinalizacin semafrica que lles afecte.

11.- Onde houbese carril bici, a circulacin dar prioridade de paso s bicicletas con respecto aos vehculos de motor, inclundo cando os vehculos de motor realicen, nas calzadas, manobras de xiro a dereita e esquerda e corten o sentido da marcha da persoa ciclista.

12.- Con obxecto de dar continuidade a un itinerario ciclista permitirase o paso por determinadas reas estanciais ou outros espazos peons polas zonas de paso que se habiliten para o efecto.

13.- No caso de que a densidade peonil non permita a circulacin do ciclista sen realizar quebros ou manobras bruscas, o mesmo deber desmontar da bicicleta e continuar a sa marcha a p respectndose en todo momento a prioridade que ten o pen nestes espazos.

14.- Os pens cruzarn os carrs bici preferentemente polos pasos de pens sinalizados para o efecto. En caso de atravesar o carril-bici fra dos mesmos, os pens debern asegurarse de que poden facelo sen risco nin entorpecemento indebido.

Artigo 29.- Transporte de persoas, animais e mercadoras en bicicletas con ou sen remolque.

1.- Nas bicicletas que por construcin so poda pedalear unha persoa, poderase transportar a menores de sete anos, sempre que conten coa correspondente homologacin para elo e sexa conducida por unha persoa maior de idade.

2.- Nas bicicletas poderase transportar carga, pasaxeiros ou mascotas, e utilizar para iso cadeiras, remolques, semirremolques ou semibicis, nos termos e coas limitacins impostas pola normativa estatal de aplicacin. Tanto os elementos constitutivos da bicicleta como os remolques debern estar debidamente homologados ou certificados.

O transporte de mascotas deber realizarse en trasportn debidamente ancorado e con suxeicin do animal.

O transporte de persoas e mercadoras deber efectuarse de tal forma que non poidan:

a) Arrastrar, caer total ou parcialmente, ou desprazarse de maneira perigosa.

b) Comprometer a estabilidade do vehculo.

c) Provocar molestias que poidan ser evitadas.

d) Ocultar dispositivos de iluminacin ou elementos reflectores

3.- Por motivos de seguridade viaria, nas bicicletas destinadas ao transporte de persoas e a distribucin de mercadoras obrigatorio:

a) O uso de casco na sa conducin.

b) A contratacin de seguros de responsabilidade civil que cubran os posibles danos s persoas usuarias e a terceiras.

c) Someter o vehculo a mantemento preventivo e correctivo.

3.- Prohbese a circulacin de ciclos configurados para a sa ocupacin por mis de dous ocupantes, sen prexuzo do disposto na presente ordenanza para os vehculos de mobilidade urbana.

 

CAPITULO V: CIRCULACIN DE VEHCULOS DE MOBILIDADE PERSOAL.

Artigo 30.- Vehculos de mobilidade persoal (VMP). Definicin.

Seguindo o indicado na Instrucin 16/V-124 da DGT,

1- Son vehculos de mobilidade persoal (VMP) aqueles a os que a normativa estatal lles conceda a devandita condicin.

2 .- Os VMP, en funcin das sas diferentes caractersticas se clasifican nas tipoloxas A, B, C0, C1 e C2 recollidas ao remate deste captulo.

3.- Caractersticas xerais.

a. A idade permitida para circular con un vehculo de mobilidade persoal polas vas e espazos pblicos de 16 aos. Os menores de 16 aos so podern facer uso de vehculos de mobilidade persoal cando estes resulten axeitados sa idade, altura e peso, fora das zonas de circulacin, en espazos pechados ao trfico, e acompaados e baixo a responsabilidade dos seus proxenitores ou titores. No caso de transportar persoas nun dispositivo homologado, os condutores deben ser maiores de idade.

b. Deberase circular coa dilixencia e precaucin necesarias para evitar danos propios ou alleos, evitando poer en perigo ao resto de usuarios da va.

c. Queda prohibido circular con auriculares ou cascos conectados a aparatos receptores ou reprodutores de son.

d. En todo momento respectaranse as normas de circulacin establecidas na presente Ordenanza as como demais normativa e lexislacin vixente en materia de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

4.- As persoas usuarias de vehculos de mobilidade urbana do tipo B deben levar casco.

5.- Os VMP das tipoloxas B e C deben levar timbre, luces e elementos reflectantes debidamente homologados.

Artigo 31.- Circulacin.

1.- No canto regulacin da circulacin dos VMP disponse o seguinte en funcin do tipo de va e do vehculo:

a) Con carcter xeral, prohbese a circulacin dos VMP por beirarras e demais espazos reservados con carcter exclusivo para o trnsito, estancia e esparexemento de pens.

b) Os VMP dos tipos A, B e C podern circular por ciclocalles, carriles bici protexidos e pistas bici sempre que a anchura do vehculo o permita en condicins de seguridade, e polas calzadas de ras residenciais con velocidade sinalizada limitada a 20km/h.

c) Os VMP dos tipos B e C, pola calzada de ras de plataforma nica, nas que existe unha coexistencia entre vehculos e pens mediante o acondicionamento e sinalizacin correspondente, sendo a velocidade mxima na banda de circulacin de 20 km/h. A prioridade nelas corresponde ao pen.

d) Nos VMP do tipo C, pola calzada de ras nas que a velocidade mxima de circulacin sexa de 30 km/h e polas vas ciclistas acondicionadas da tipoloxa ciclo carril.

e) Nos parques pblicos non podern circular os VMP do tipo B,C0, C1 e C2.

Nos parques pblicos, nos que estea permitida a circulacin de bicicletas os tipo A podern permitirse, non podendo exceder os 10 km/h ( paso dunha persoa) cando o espazo sexa compartido cos pens , e debendo respectar sempre a prioridade do pen. En ningn caso podern circular sobre zonas axardinadas

2.- Permtese o estacionamento dos VMP correspondentes tipoloxa C nas bandas de estacionamento.

Imagen17357.PNG

 

CAPITULO VI: CIRCULACION DE CAMINS E VEHCULOS ESPECIAIS.

Artigo 32.- Mercadoras perigosas.

Tern a consideracin de mercadoras perigosas, aquelas cun contido susceptible de inflamarse, estourar, producir corrosin ou calquera accin qumica que poida ocasionar deterioro da sade das persoas ou danos s cousas.

Artigo 33.- Transporte de mercadoras perigosas.

1.- O transporte de mercadoras perigosas someterase ao establecido na normativa vixente e efectuarase en vehculos habilitados para este fin, esixndose que conten coas revisins tcnicas que correspondan, que leven na carrozara os paneis indicativos do material.

2.- O trnsito de mercadoras perigosas esixir o correspondente permiso municipal, que deber de solicitarse cunha antelacin mnima de 48 horas co obxecto de que a Polica poida tomar as medidas necesarias.

Artigo 34.- Itinerarios.

O transporte de mercadoras perigosas en trnsito empregarn os itinerarios determinados pola autoridade municipal.

Artigo 35.- Estacionamento.

Os vehculos que transportan mercadoras perigosas s podern estacionar nas instalacins das empresas titulares ou contratantes do servizo, sempre que renan as condicins de seguridade legalmente admitidas.

 

 

CAPTULO VII: ZONAS DE RESERVA PARA AUTOBUSES.

Artigo 36.- Obxecto.

1.- O presente captulo ten por obxecto a ordenacin do procedemento de establecemento de zonas de reserva de estacionamento para paradas de autobuses nas vas locais nos ncleos urbanos do Concello de Carballo, a regulacin do procedemento de concesin das autorizacins para a sa utilizacin, as condicins dos usos das mesmas, as coma as condicins xerais de circulacin dos vehculos autobuses polos ncleos urbanos do Concello de Carballo, ao abeiro do disposto nos arts. 4. 1. a) e 25. 2. b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, as coma do disposto na demais normativa reguladora do trfico e da seguridade viaria.

SECCIN PRIMEIRA: Procedemento de establecemento de zonas de reserva de estacionamento para paradas de autobuses.

Artigo 37.- Rxime de establecemento.

As zonas de reserva de estacionamento para paradas de autobuses podern ser establecidas de oficio polo Concello ou ben a solicitude de interesados. En todo caso, estar suxeita a autorizacin previa e expresa a utilizacin dos espazos reservados.

Artigo 38.- Establecemento de oficio.

1.- Corresponde Alcalda-Presidencia, ou ao rgano ou persoa en que delegue, autorizar o establecemento de zonas reservadas para paradas de autobuses nas zonas de estacionamento integrantes do dominio pblico local.

2.- Nestes casos, previo informe do Concello, establecerase a zona de reserva de estacionamento para parada de autobuses, facendo constar a situacin da mesma ra e altura da mesma que se sita- en plano de situacin oficial, a sa lonxitude, a referencia alfanumrica de identificacin e os horarios inicialmente previstos de autorizacin de uso das mesmas.

3.- Unha vez establecida, ser convenientemente sinalizada , colocando a sinalizacin horizontal e vertical pertinente, facendo constar, en todo caso a referencia identificativa da zona e os horarios en que rexe a reserva. Os horarios podern ser modificados polo Concello, cando as circunstancias o aconsellen

As ditas zonas debern ter unha lonxitude e anchura adecuada ao tipo de vehculos para os que se reservan.

4.- Fra dos horarios de reserva, as zonas de paradas de autobuses podern ser utilizadas para estacionar, polos demais vehculos, estando obrigados, non obstante, a retiralos antes do inicio dos perodos reservados para a realizacin de paradas.

5.- Corresponde, igualmente, Alcalda, ou rgano/persoa en que delegue, acordar a supresin das zonas cando as se estime convinte, previo informe do Departamento responsable.

Artigo 39.- Establecemento de paradas a solicitude de interesados.

1.- Podern establecerse zonas de reserva de estacionamento para carga e descarga de viaxeiros a solicitude de persoas interesadas, cando as se considere oportuno.

2.- Teen a condicin de interesados:

a) As persoas fsicas ou xurdicas que sexan titulares da explotacin dunha lia regular de transportes de viaxeiros por estrada debidamente concedida pola Administracin correspondente, e que deban prestar o servicio cruzando a travs das entidades de poboacin do Concello onde rexa esta Ordenanza. Igualmente, os transportistas de viaxeiros en lias de autobuses que se dediquen a tarefas de transporte escolar e desexen realizar movementos de pasaxe nas ditas zonas.

b) As asociacins/entidades que agrupen a calquera dos anteriormente sinalados.

c) Os vecios de calquera ncleo de poboacin do Concello, de xeito individual ou colectivo, cando o establecemento redunde no seu beneficio.

d) As institucins pblicas, cando redunde no beneficio dos seus intereses lextimos ou dos servizos que tean encomendados.

3.- A implantacin das zonas non supn gravame fiscal algn, dado que sern os titulares das entidades que realicen os transportes e desfruten, no seu propio beneficio, da reserva do solo nas vas pblicas locais para a mellor captacin de clientes, os suxeitos pasivos nos termos que contemple a respectiva Ordenanza Fiscal do Concello.

4.- Para o establecemento das zonas, sern criterios de obrigada observancia na toma de decisin pertinente:

a) A inexistencia doutra zona prxima que poida cumprir as mesmas funcins.

b) O volume de actividade de poboacin da zona.

c) O nmero de lias de transporte afectadas.

d) Que non se vexa gravemente merada a dispoibilidade de suficientes prazas de estacionamento de autombiles de turismo na zona.

e) Que non afecte s reservas de vaos permanentes existentes na zona, nin a calquera outros accesos a garaxes. Non podern establecerse zonas de reserva de estacionamento para paradas de autobuses que obstran sadas de garaxes debidamente autorizadas.

f) Que non supoa perigo nin repercuta negativamente no trfico rodado nin de pens na zona.

g) Que sexa adecuado s condicins de firme e sinalizacin da va, as coma anchura e lonxitude da mesma.

h) Que a beirarra ofreza condicins mnimas para a espera e acumulacin de pens-pasaxeiros espera do transporte.

i) Que o aproveitamento sexa peridico e intensivo, en aras a evitar a creacin de zonas de escasa utilizacin.

k) Que non se atope situada na proximidade das zonas semafricas nas que poida repercutir negativamente no trfico de vehculos.

5.- Os interesados no establecemento dunha parada de autobuses solicitarano por escrito dirixido Alcalda-Presidencia, ao que se xuntar unha pequena memoria explicativa da necesidade e das condicins que estimen oportunas para o establecemento da mesma.

6.- Corresponde Alcalda, motivadamente, decidir sobre a conveniencia do establecemento das ditas zonas.

Artigo 40.- Solicitude de autorizacin de utilizacin das paradas.

1.- Os interesados no outorgamento da autorizacin, debern presentar a seguinte documentacin:

a) A solicitude propiamente dita, debidamente cumprimentada segundo as instrucins que constan ao dorso do modelo oficial.

b) Certificacin da titularidade de concesin de transporte de viaxeiros de detalle da lia que se refire expedida pola Administracin competente.

c) Fotocopia do NIF da entidade interesada na obtencin da licenza.

d) Fotocopia do xustificante de ter pagado o ltimo recibo do imposto sobre actividades econmicas, ou de se atopar exento do mesmo.

e) Memoria explicativa dos percorridos urbanos que se desexe realizar polos vehculos autobuses ao paso polos ncleos urbanos do Concello, adxuntando plano explicativo das rotas habituais dos mesmos, e as zonas de parada que se solicitan.

f) Memoria explicativa e detallada dos horarios de parada de cada autobs cada un dos das da semana en cada unha das zonas de parada solicitadas, sinalando as mesmo os horarios de sada/chegada Estacin de Autobuses de Carballo, de ser o caso.

g) Memoria detallada dos reforzos das lias habituais en eventos peridicos (feiras e mercados, etc...), as coma dos itinerarios de entrada/sada do casco urbano de Carballo e as zonas extra de paradas utilizados neses casos.

2.- Na solicitude, o interesado deber facer constar, en todo caso:

a) NIF, nome e apelidos, e domicilio a efectos de notificacins.

b) Matrcula/s do/s vehculo/s para o/s que se solicita licenza.

c) Zona/s de estacionamento reservado para as que a solicita.

d) Horarios de uso das zonas (da, hora e minutos).

e) Frecuencia de uso (diaria, semanal, alterna especificada-).

f) Tempo medio estimado das operacins de transbordo de pasaxeiros.

g) Data e sinatura do interesado.

Artigo 41.- Procedemento de outorgamento.

1.- A solicitude, debidamente cumprimentada, xunto con toda a documentacin a achegar, deber ser presentada ben no Rexistro Xeral do Concello, ben por medios telemticos, inicindose o expediente a instancia do interesado.

2.- Tamn se poder iniciar o expediente de oficio, en aras regularizacin daquelas situacins fraudulentas que se tean detectado, todo elo sen prexuzo dos expedientes de regularizacin tributaria que procedan.

3.- O expediente impulsarase de oficio en todos os seus trmites, e, completado o mesmo, o Alcalde-Presidente, ou rgano ou persoa na que delegue, emitir a resolucin que proceda, outorgando ou denegando a autorizacin solicitada. A dita resolucin ser notificada ao interesado ou seu representante legal segundo o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

4.- Logo de concedida a autorizacin, farselle entrega ao interesado dunha tarxeta acreditativa da concesin, que deber ser asinada polo seu titular e colocada, para desfrutar dos dereitos derivados da mesma, nun lugar visible dos parabrisas dianteiros dos vehculos aos que se refira. A falla de exhibicin da mesma provocar que se entenda coma indebidamente efectuado o desfrute da reserva, podendo ser sancionado.

5.- No caso de tarxetas provisionais, o procedemento de instancia ser o mesmo, debendo facer constar o interesado na sa solicitude o perodo do ano para o que solicita a reserva.

6.- En caso de urxencia que non permita a tramitacin sinalada no apartado anterior, bastar a comunicacin por calquera medio ao Departamento responsable do Concello de Carballo, que estender tarxeta provisional sen necesidade do anterior procedemento, que poder ser retirada nas dependencias da mesma. Non obstante, non podern ser autorizadas 3 ou mis tarxetas provisionais de urxencia a un mesmo vehculo ou persoa fsica ou xurdica no prazo de 60 das naturais, presumndose entn, salvo proba en contra, que se produce un suposto de fraude de Lei, tramitndose, entn, coma unha tarxeta provisional ordinaria por prazo determinado. A fraude de lei poder ser apreciada, xustificndose debidamente, incluso fra deste suposto, cando se aprecie que se utilizan de xeito indebido os procedementos de urxencia para ocultar utilizacins previsibles e/ou programadas de antemn.

7.- En caso de necesidade de realizar operacins de transbordo de pasaxeiros fra das zonas delimitadas ao efecto, deberase realizar solicitude por escrito, cos requisitos do artigo anterior, con polo menos 48 horas de antelacin data do desfrute solicitado, dirixida ao Departamento correspondente. Nestes casos, corresponde ao dito departamento conceder ou denegar a autorizacin, e proceder ao valado, peche, ou calquera outro mtodo de reserva provisional da zona concedida, no seu caso, as coma verificar o adecuado uso da autorizacin concedida.

8.- Non se dar trmite s solicitudes que non acrediten estar ao da no pagamento dos tributos municipais esixibles sobre da actividade econmica ou os vehculos no Concello de Carballo. Tampouco naqueles supostos nos que sexa esixible a autoliquidacin ou pagamento previos de calquera tributo municipal relativo a feitos impoibles derivados das obrigas desta Ordenanza.

Artigo 42.- mbito espacial e temporal.

1.- As tarxetas de autorizacin tern eficacia tan s nas zonas para as que foran concedidas. Na tarxeta farase constar a clave alfanumrica de identificacin das zonas nas que desprega a sa eficacia, clave que constar, as mesmo, na sinalizacin, vertical ou horizontal, da mesma zona.

2.- As tarxetas podern ter eficacia nunha ou mis zonas, segundo nelas se especifique. No caso de teren eficacia en mis dunha zona, entenderanse concedidas tantas licenzas coma zonas habilitadas, sen prexuzo de que consten nunha nica tarxeta.

3.- As tarxetas son comns s lias de explotacin, de xeito que unha mesma tarxeta outorga dereito a parar na zona a todos os vehculos autobuses da mesma entidade de transporte de viaxeiros. A tal efecto, entregarselles s mesmas un exemplar por cada vehculo que as utilice. Esta nota de comunidade estndese aos efectos fiscais, pois s existir unha licenza por parada, anda que conste en varias tarxetas, pois poden ser varios os vehculos da mesma compaa que utilicen a parada.

4.- As tarxetas autorizan tan s realizacin de paradas nos horarios que nelas constan para cada unha das zonas nas que sexa efectiva, sen prexuzo de que o Departamento responsable, en situacins excepcionais, poida limitar anda mis seus efectos.

5.- A tarxeta ter validez de 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de cada ano, salvo nos casos de alta, onde xurdir efectos desde o da seguinte ao da sa concesin. Salvo manifestacin expresa en contra que conste na solicitude, entenderase prorrogada a autorizacin -para o ano seguinte- de xeito automtico ao chegar ao 31 de decembro do ano para o que foi inicialmente concedida, sen necesidade de renovacin da mesma. Do contrario, a renuncia deber ser solicitada antes do da 31 de decembro do ano inmediatamente anterior a aquel para o cal deba xurdir efectos a sa prrroga.

6.- Poderanse, sen embargo, outorgar tarxetas provisionais, por prazo inferior, incluso cando os usos sexan meramente accidentais, seguindo para elo o procedemento sinalado nesta ordenanza.

Artigo 43.- Tributacin.

O desfrute das reservas, con ou sen autorizacin, constite o feito impoible da Ordenanza Fiscal correspondente do Concello de Carballo, e rexerase, en todo, polo disposto na mesma.

SECCIN SEGUNDA: Rxime de uso das paradas. Paradas fra de zona reservada.

Artigo 44.- Rxime de utilizacin das zonas reservadas.

1.- Con carcter xeral, os vehculos beneficiarios da tarxeta-autorizacin, non podern permanecer estacionados nas zonas de reserva de parada.

2.- Tan s podern realizar paradas durante o tempo mnimo imprescindible para realizar os labores de transbordo de viaxeiros, sen superar o prazo de dez minutos de parada, salvo causa xustificada.

3.- Durante os labores de subida e baixada de pasaxeiros, os condutores debern, en todo caso, permanecer nas proximidades do autobs. Se este se atopara co motor en marcha, o condutor estar obrigado a permanecer sentado na cabina do vehculo. Se tivera que baixar do mesmo, proceder ao apagado do motor en todo caso.

4.- Os labores de carga/descarga de mercadoras e vultos nas zonas habilitadas ao efecto nos vehculos debern ser realizados do xeito que menos incomode ao trfico de pens polas beirarras adxacentes e de vehculos polas vas.

5.- Se os condutores colaborasen na colocacin da mercadora no autobs, abandonando a cabina, debern apagar o motor.

6.- Prohbese a acumulacin de vultos/mercadoras nas beirarras aos pasaxeiros cando isto supoa un obstculo para a circulacin dos restantes pens polas mesmas.

7.- Para a realizacin da parada, os autobuses debern achegarse todo o posible ao borde da beirarra, sen sobresaren nunca fra das zonas habilitadas e sinaladas horizontalmente, so pena de incorrer en infraccin.

8.- Para realizar a sada das zonas de paradas, os autobuses velarn pola seguridade dos demais vehculos, procurando sinalizar convenientemente todas as sas manobras, utilizando para elo todos os medios ao seu alcance.

Artigo 45.- Paradas fra das zonas.

1.- Con carcter xeral, queda prohibida a realizacin de paradas para transbordo de pasaxe fra das zonas especialmente reservadas ao efecto, salvo causa xustificada.

2.- Non obstante, cando, xustificadamente, deban realizarse estas paradas, debern seguirse as seguintes regras:

a) Na medida do posible, deberase realizar a parada fra dos carrs de circulacin, preferentemente nas zonas de estacionamento de vehculos que se atopen libres. De haber sitio dereita do sentido da circulacin, nas zonas de estacionamento, non haber causa algunha xustificativa da parada fra dos mesmos, salvo forza maior.

b) Se a parada houbera de realizarse no carril de circulacin, ser sempre no situado mis dereita da va, e por un espazo de tempo non superior a un minuto.

c) Prohbese absolutamente a parada nas inmediacins das zonas semafricas, sexa no beirava ou zona de estacionamento de vehculos ou sexa no propio carril de circulacin.

3.- A inobservancia do anterior constituir infraccin administrativa, e sancionarase dacordo co previsto na ordenanza.

Artigo 46.- Circulacin dos autobuses polas zonas urbanas.

1.- O Concello poder sinalar as rutas que os autobuses poden realizar polo casco urbano, segundo se considere mis axeitado para o trfico no mesmo.

2.- A tales efectos, os cambios dos percorridos habituais debern ser postos en coecemento da Administracin Municipal, solicitando autorizacin para os mesmos.

   
  TITULO QUINTO: SINALIZACIN.  
 

CAPTULO I: NORMAS XERAIS.

Artigo 47.-Normas xerais

1.- A sinalizacin das vas urbanas corresponde Autoridade municipal. A Alcalda ou o Concelleiro Delegado ordenarn a colocacin, retirada e substitucin dos sinais que en cada caso proceda, as como a autorizacin de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2.- Todos os usuarios das vas obxecto desta Ordenanza estarn obrigados a obedecer os sinais da circulacin que establezan unha obrigacin ou unha prohibicin e a adaptar o seu comportamento ao mensaxe do resto dos sinais regulamentarias que se encontren nas vas polas que circulen.

A estes efectos, cando o sinal impoa unha obriga de detencin, non poder continuar a sa marcha o condutor do vehculo as detido ata ter cumprido a finalidade que o sinal establece.

CAPTULO II: SINALIZACIN, INSTALACIN, SUBSTITUCIN, RETIRADA SINAIS.

Artigo 48.- Sinalizacin de entradas.

1.- Os sinais de trfico preceptivas instaladas nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, salvo sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2.- Os sinais instaladas nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 49.- Orde de prioridade.

1.- A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais o seguinte:

1. Sinais e ordes dos Axentes encargados da vixilancia do trfico.

2. Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

3. Semforos.

4. Sinais verticais de circulacin.

5. Marcas viarias.

2.- No suposto de que as prescricins indicadas por diferentes sinales parezan estar en contradicin entre si, prevalecer a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a mis restritiva se se trata de sinais do mesmo tipo.

Artigo 50.- Sinalizacin do trfico en eventos.

1- Cando o Concello autorice a celebracin de actividades deportivas ou actos , eventos, que aconsellen establecer limitacins circulacin nas vas urbanas, a autorizacin poder extenderse ao persoal de Proteccin civil ou responsable da organizacin para impedir o acceso de vehculos ou pens zona ou itinerario afectados.

2.-O persoal referido no pargrafo anterior, deber actuar nas circunstancias e condicins regulamentariamente establecidas, estar provisto de chaleco reflectante.

Artigo 51.- Alteracin.

1.- A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a colocacin, modelo e dimensins das sinales a implantar.

2.- Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre elas ou ao lado destas, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, cegar aos usuarios da va ou distraer a sa atencin.

3.- O Concello proceder retirada inmediata de toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no que concirne aos sinais non regulamentarias como se incorrecta a forma, colocacin ou deseo do sinal.

Artigo 52.- Modificacin temporal.

A Autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

Artigo 53.- Preferencia peonil e sinalizacin.

1.- As beirarras e as ras e zonas peons son espazos preferentes para o trnsito e estancia peonil, quedando prohibidos con carcter xeral o acceso, circulacin e estacionamento de vehculos.

Sen prexuzo do anterior, os vehculos que con carcter excepcional tean sido autorizados para transitar por tales espazos debern facelo utilizando os pasos establecidos a tal efecto ou sinalados expresamente na autorizacin, acomodando a sa marcha dos pens e evitando en todo momento causar molestias ou crear perigo.

Salvo o expresamente autorizado nas Ordenanzas Municipais, prohbese igualmente a ubicacin en tales espazos de calquera obxecto que obstaculice o trnsito peonil, especialmente cando poida afectar ao desprazamento de persoas con mobilidade reducida, e en particular a colocacin de tales obxectos sobre pavimentos podotctiles ou outros recollidos na normativa vixente sobre accesibilidade.

2.- As zonas peons sern delimitadas mediante a sinalizacin correspondente, sen prexuzo de poder utilizar outros elementos electrnicos ou fsicos que controlen a entrada e circulacin de vehculos na mesma.

Artigo 54.- Paneis complementarios dos sinais.

En caso de ser preciso, poderase engadir unha inscricin ou pictografa nun panel complementario situado de maneira que non interfira no sinal.

A inscricin ou pictografa deber corresponder coas includas no catlogo oficial de sinais de circulacin. De non habela, poderase recorrer a unha adecuada sinalizacin que se pretenda.

Artigo 55.- Bolardos.

Os bolardos:

1.- Podern ser instalados para o control e acceso a vas peons ou con acceso restrinxido.

2.- Debern ser mbiles ou retrctiles para permitir a entrada e sada de vehculos autorizados

3.- Calquera tipo de bolardo deber ter o deseo e caractersticas requiridas pola normativa tcnica de accesibilidade a espazos pblicos urbanizados

   
  TTULO SEXTO: PARADA E ESTACIONAMENTO.  
 

CPITULO I: PARADA.

Artigo 56.- Definicin.

1.- Entendese por parada toda detencin dun vehculo con obxecto de tomar ou deixar persoas, ou cargar e descargar cousas cuxa duracin non exceda de dous minutos, aumentando este tempo ao necesario no caso de que se trate de tomar ou deixar persoas con mobilidade reducida.

2.- Nas paradas, o condutor ou condutora non podern abandonar o vehculo a non ser que se trate de tomar ou deixar persoas con mobilidade reducida e si fora este o caso, tern o coche vista e retirarano no mesmo momento en que sexa requirido para elo ou as circunstancias as o demanden.

3.- Non se considerar parada a detencin accidental ou momentnea por necesidade da circulacin nin a ordenada polos axentes da Polica Local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 57.- Lugar de parada.

1.- A parada deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice ou dificulte a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va, coidando especialmente a colocacin do mesmo.

En todo caso, a parada ter que facerse situando o vehculo o mis cerca posible do borde dereito segundo o sentido da marcha, anda que en vas dun s sentido de circulacin, se a sinalizacin non o impide, tamn poder realizarse situando o vehculo o mis cerca posible do borde esquerdo, adoptndose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulacin.

3.- Os pasaxeiros tern que baixar polo lado correspondente beirarra. A persoa condutora, se ten que baixar, poder facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningn tipo de perigo.

Artigo 58.- Modo de parada.

1.- En todas as zonas e vas pblicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzan menos dificultades na circulacin. Exceptanse os casos nos que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou con mobilidade reducida, ou se trate de vehculos dos servizos pblicos de urxencia que se encontren de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camins do servizo de limpeza ou recollida de lixo.

2.- Nas paradas en ras urbanizadas sen beirarra, deixarase unha distancia mnima dun metro e medio entre o vehculo e a fachada mis prxima.

Artigo 59.- Parada de taxis.

1.-Os auto-taxi e vehculos de gran turismo estacionarn nos lugares establecidos polo Concello.

Artigo 60.- Parada de autobuses.

1.- Os autobuses, tanto de lias urbanas como interurbanas, unicamente podern deixar e recoller viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola Autoridade municipal.

2.- Os demais aspectos sobre o rxime de uso e establecemento das zonas de paradas de autobuses sern os regulados nesta ordenanza.

3.- A autoridade municipal poder requirir aos titulares de centros docentes que tean servizo de transporte escolar para que propoan itinerarios para a recollida ou baixada do alumnado. Unha vez aprobados estes, dita autoridade poder fixar paradas dentro de cada ruta quedando prohibida a recollida do alumnado fra de ditas paradas. Ditas paradas debern estar acondicionadas para o embarque e desembarque de persoas con mobilidade reducida.

Artigo 61.- Prohibicins.

1.- Prohbese a parada nos supostos regulados pola normativa estatal, e nos lugares expresamente prohibidos mediante sinalizacin, prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:

- Onde o prohiban as sinais correspondentes, excepto para tomar ou deixar persoas enfermas ou persoas de mobilidade reducida, ou que se trate de servizos de urxencia ou seguridade e de vehculos autorizados.

- Sobre os refuxios, illas, medianas, zonas de proteccin e demais elementos canalizadores do trfico.

- Cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de entrada ou sada de vehculos e persoas. As como cando se encontre sinalizado o acceso de vehculos co correspondente vao.

- Sobre as beirarras, paseos e demais zonas destinadas ao paso de pens e zonas sinalizadas para uso exclusivo de persoas con mobilidade reducida.

- A menos de cinco metros dunha esquina, cruce, interseccin ou bifurcacin, salvo que a parada se poida realizar en chafrns ou fora destes sen constitur obstculo ou causar perigo para a circulacin.

- Nas pontes, pasos a nivel, tneles, e debaixo dos pasos elevados, salvo sinalizacin en contrario.

- Nos lugares onde a detencin impida a visin da sinalizacin aos usuarios aos que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras e cando produzan obstrucin ou perturbacin grave na circulacin de pens ou vehculos.

- Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehculos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

- Nos espazos sinalizados como reservados para vehculos de servizo pblico, organismos oficiais e servizos de urxencia.

- Nos carrs, paradas ou pasos reservados para determinados vehculos, como autobuses de transporte pblico de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

- Nos rebaixes da beirarra para o paso de persoas de mobilidade reducida.

- Cando se obstaculicen os accesos e sadas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectculos ou actos pblicos, nas horas de celebracin dos mesmos.

- En medio da calzada, anda no suposto caso de que a anchura da mesma o permita, salvo que estea expresamente autorizado.

- Cando se impida a outros vehculos un xiro autorizado.

- En dobre fila.

 

CAPTULO II: ESTACIONAMENTO.

Artigo 62.- Definicin.

Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulacin, polo cumprimento de calquera requisito, salvo que se trate de tomar ou deixar persoas con mobilidade reducida

Artigo 63.- Modo de estacionamento.

1.- O estacionamento deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice ou dificulte a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va coidando especialmente a colocacin do mesmo situndoo o mis cerca posible do borde da calzada segundo o sentido da marcha e o evitar que poida poerse en movemento en ausencia do condutor. A tal obxecto os condutores tern que tomar as precaucins adecuadas e suficientes e sern responsables das infraccins que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situacin do vehculo ao poerse en marcha espontaneamente ou pola accin de terceiros, salvo que neste ltimo caso haxa existido violencia manifesta.

2.- O estacionamento efectuarase de forma que permita aos demais usuarios a mellor utilizacin do restante espazo dispoible, quedando prohibido ocupar das prazas de estacionamento ao mesmo tempo.

3.- Nas vas de dobre sentido de circulacin, o estacionamento cando non estivera prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

4.- Nas vas dun s sentido de circulacin e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento poderase proxectar no sentido da marcha e en ambos lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulacin non inferior a tres metros

Artigo 64.- Prohibicins.

1.- O estacionamento prohibirase:

a.- Nos casos establecidos na normativa estatal de circulacin

b.- Non se poder estacionar na rede viaria fra dos espazos habilitados para elo ou sobrepasando o tempo autorizado.

c.- Autorzase o estacionamento nas vas pblicas de remolques, separados do vehculo motor, a autobuses, tractores, caravanas ou vehculos de peso mximo autorizado superior a 3500 kg, sempre que o seu volume non oculte a fachada dos edificios ou poida ser escalado para lograr chegar s edificacins existentes.

d.- Os vehculos destinados ao transporte de mercadoras perigosas , tendo dita consideracin os que transporten as sustancias contempladas na lexislacin sobre transporte de mercadoras perigosas por estrada.

e.- O uso das prazas de aparcamento sinalizadas como reserva para persoas con mobilidade reducida estar restrinxido a aqueles vehculos conducidos ou que transporten a ditas persoas e que presente no seu parabrisas un distintivo homologado de acordo ao modelo comunitario, concedido polo concello no que figurar a matrcula do vehculo

f.- A autoridade municipal, poder excepcionalmente, limitar o estacionamento en certos barrios ou ras da cidade, autorizando unicamente a determinados vehculos. En ningn caso se debe reducir o total de prazas de estacionamento reservadas para persoas con mobilidade reducida. De existir prazas deste tipo de estacionamento, debern substiturse por outras no entorno zona de estacionamento prohibido.

g.- En calquera caso para garantir a circulacin peonil, deberase respectar un espazo mnimo de 2 metros como zona de trnsito. As mesmo, deixarase un resgardo suficiente que garanta o acceso s bicicletas aparcadas e as manobras das e dos usuarios das mesmas

h.- Nun mesmo lugar da va pblica durante mis de 30 das consecutivos.

i.- Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercadoras, excepto se se trata de vehculos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo mximo de 20 minutos, debendo deixar no vehculo un indicativo da hora de estacionamento.

k.- Nos lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

l.- Nos lugares habilitados pola Autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se mantea estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola Ordenanza reguladora desta clase de estacionamento.

m.- Diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada.

n.- En dobre fila, en calquera suposto.

.- Vehculos en exposicin, exhibindo carteis para a sa venta en va pblica. Considerarase que est en dita situacin, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vas pblicas do termo.

o.- Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibicin, debido a actos pblicos, obras ou outras causas.

Artigo 65.- Estacionamento de bicicletas.

1.- Os aparcamentos deseados especificamente para bicicletas ou para ciclomotores sern do seu uso exclusivo

2.- En caso de non existir espazos especficos para o estacionamento das bicicletas, podern ser amarradas a elementos do mobiliario urbano, sempre que con elo non se ocasione ningn dano ao elemento de mobiliario urbano, non se vexa alterada a sa funcin, nin se entorpeza o trnsito peonil, a accesibilidade, nin a circulacin de vehculos

3.- Non podern amarralas nen estacionalas en:

a.-Zonas de estacionamento para persoas con discapacidade

b.-Zonas de estacionamento expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade, centros ou instalacins pblicas

c.-Ante as sadas de emerxencia de locais destinados a establecementos de pblica concorrencia, durante as horas de actividade

d.-En paradas de transporte pblico ou escolar

e.-En pasos para pens

f.-Nos elementos adosados nas fachadas

g.-Nas barandas das escaleiras anda que non se obstaculice o paso

h.-En beirarras inferiores a 1,5m de largo

i.- Nas rbores ou elementos vexetais das ras ou espazos libres e zonas verdes pblicas

4.- As bicicletas podern ser retiradas e levadas pola Polica Local, si estn abandonadas, ou si estando amarradas, dificultan a circulacin de vehculos ou persoas ou danan o mobiliario.

Artigo 66.- Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal.

1.- O estacionamento pode ser:

a. En fila ou cordn, aquel no que os vehculos estn situados uns detrs doutros e de forma paralela ao borde da beirarra.

b. En batera, aquel no que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao borde da beirarra.

c. En espia modalidade de estacionamento en batera no que os vehculos sitanse oblcuos respecto do borde da beirarra e no sentido da marcha

Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepcin a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

2.- Nos estacionamentos con sinalizacin no pavimento, os vehculos debern colocarse dentro do permetro marcado.

3.- O estacionamento con limitacin temporal reglase especificamente nesta ordenanza

Artgo 67.- Dimensins das prazas de aparcadoiro.

1.- As prazas de aparcadoiro tern unhas dimensins mnima de 2,20 metro de anchura e 4,50 metros de lonxitude para as prazas dispostas en cordn e 2,40 metros x4,50 metros para as dispostas en batera ou espia.

Artigo 68.- Caractersticas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.

1.- A dotacin e as dimensins mnimas das prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida sera as que resultan de aplicar a normativa vixente na materia aplicada aquela da que resulte un maior nmero de prazas e as maiores dimensins.

2.- Disporn de zonas de aproximacin e transferencia lateral dunha lonxitude igual da praza e un ancho mnimo de 1,50 metro, cando se dispoan en batera ou espia.

3.- Entre das prazas contiguas permitiranse zonas de transferencia lateral compartida, mantendo as dimensins mnimas descritas no punto anterior.

4.- As prazas dispostas en lia, tern unha dimensin mnima de 5,00 metros de longo x2,20m de anchura e ademais disporn dunha zona de aproximacin e transferencia posterior de anchura igual praza en un longo mnimo de 1,50 m.

5.- As prazas de aparcadoiro reservadas estrarn sinalizadas horizontal e verticalmente co smbolo internacional de accesibilidade que se corresponde co indicado pola norma internacional ISO 7000, que regula unha figura en cor branco sobre fondo azul pantone reflex blue.

6.- Debern ubicarse sempre o ms cerca posible dos accesos peons, procurando que as circulacins sexan mnimas e coas menores interferencias cos vehculos. A anexin debe cumprir coas condicins de itinerario accesible.

Artigo 69.- Maneira de estacionar.

1.- Os condutores debern estacionar os vehculos tan cerca do borde como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o borde da beirarra e a superficie exterior das rodas do vehculo para permitir a limpeza desta parte da calzada. Ademais os condutores non podern estacionar un vehculo a unha distancia de outro inferior a 30 centmetros en lia e 40 centmetros en batera. Tampouco poder estacionarse un vehculo a mis de 1 metro dos vehculos dianteiro e traseiro.

2.- En caso do aparcamento en batera, os condutores debern estacionar os vehculos tan cerca do borde como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o borde da beirarra e o vehculo, para permitir a limpeza desta parte da calzada.

3.- Os vehculos de das rodas (ags as bicicletas que est regulado noutro artigo) debern respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Estacionarn en batera cun ngulo tal que, en ningn caso, ocupen mis de 1,5 metros ao longo da calzada nos lugares de libre aparcamento, sen prexuzo de que se existiran espazos reservados para este tipo de vehculos a menos de 100 metros debern utilizalos inescusablemente.

b) Non podern estacionar entre dous vehculos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco poder estacionarse se se dificulta a incorporacin destes vehculos circulacin.

c) Non podern encadear ou atar estes vehculos entre si ou a calquera outro elemento non destinado a tal fin, tales como rbores, farois, postes de sinalizacin, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias aos demais usuarios da va.

Artigo 70.- Estacionamento limitado.

O Concello poder establecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos.

Artigo 71.- Tarxeta de persoas con mobilidade reducida.

1.- O Concello, no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 7 do Real Decreto 6/2015, de 30 de outubro, pola que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria. e en virtude do disposto , no artigo 30 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a sa inclusin social e o Real Decreto 1056/2014, de 12 de decembro, polo que se regulan as condicins bsicas de emisin e uso da tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade, adoptar as medidas necesarias para a concesin da tarxeta de aparcamento para persoas discapacitadas con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que da mesma se derivan, tendo en conta a Recomendacin do Consello da Unin Europea sobre a creacin dunha tarxeta de estacionamento para diminudos fsicos e a lexislacin sectorial da Comunidade Autnoma.

2.- O Concello expedir a tarxeta de aparcamento especial para persoas con mobilidade reducida segundo o modelo determinado regulamentariamente e ter validez para todo o territorio nacional. Dita tarxeta permitir ao usuario/a de vehculo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida.

3.- As tarxetas expedidas con anterioridade entrada en vigor desta disposicin normativa podern seguir usndose ata a sa substitucin.

 

CAPTULO III: ESTACIONAMENTO CON HORARIO LIMITADO (ZONA AZUL).

Artigo 72.- mbito de aplicacin das limitacins de Zona Azul.

1.- No Concello de Carballo existirn zonas de estacionamento con limitacin temporal, denominada Zona Azul, co fin de garantir a debida rotacin dos vehculos en lugares de especial dificultade para o estacionamento.

2.- O mbito espacial de aplicacin das limitacins que se conteen nos artigos seguintes ser o das vas aprobadas en Pleno municipal e as sinalizado nas ras correspondentes

Artigo 73.- Limitacins da Zona Azul.

Dentro da Zona Azul e durante o seu funcionamento, non hai libre aparcamento, senn que todos os espazos estn suxeitos ao rxime de estacionamento limitado, salvo que estea reservado ou prohibido expresamente, pois en tal caso estarn sometidos ao rxime xeral de prohibicin.

Artigo 74.- Competencias.

Corresponde ao Pleno da Corporacin a fixacin e modificacin do permetro da Zona Azul

Artigo 75.- Sinalizacin vertical e horizontal.

1.- Sinalizacin vertical da zona Azul:

a) Todas as entradas e sadas estarn indicadas mediante sinais verticais e especficos de comezo e fin da Zona Azul.

b) O formato dos sinais verticais mencionados no apartado anterior ser o establecido no Anexo I desta Ordenanza.

2.- En canto sinalizacin horizontal, os espazos estarn delimitados mediante lias de cor azul.

Artigo 76.- Disco de control.

1.- Dentro da zona azul o condutor, ao estacionar, ten a obriga de colocar o disco de control no parabrisas do seu vehculo, no lado mis prximo beirarra, ou calquera outro medio indicador que permita comprobar a hora de chegada.

2.- O disco de control consiste nunha pequena roda de 11 x 11 cm aproximadamente, onde na vent da esquerda deber figurar a hora de chegada que fixar o condutor ao xirar o disco e automaticamente aparecer na vent da dereita a hora lmite que ten que abandonar o lugar, dacordo coa franxa horaria establecida na presente Seccin.

Artigo 77.- Horario e datas de estacionamento.

O horario de limitacin comprender de 9:00 a 20:00 horas, ags os domingos, festivos e a tarde dos sbados, nos que non haber limitacin.

De Luns a sbado de ma, salvo festivos e tarde dos sbados.

Hora de Chegada

Hora de sada

Despois das 19.00 horas

Antes das 09.00 horas

 

10.00 horas.

Entre as 09.00 e as 9.30 horas

10.30 horas

Entre as 09.30 e as 10.00 horas

11.00 horas

Entre as 10.00 e as 10.30 horas

11.30 horas

Entre as 10.30 e as 11.00 horas

12.00 horas

Entre as 11.00 e as 11.30 horas

12.30 horas

Entre as 11.30 e as 12. 00 horas

13.00 horas

Entre as 12.00 e as 12. 30 horas

13.30 horas

Entre as 12.30 e as 15. 30 horas

16.30 horas

Entre as 15.30 e as 16. 00 horas

17.00 horas

Entre as 16.00 e as 16. 30 horas

17.30 horas

Entre as 16.30 e as 17.00 horas

18.00 horas

Entre as 17.00 e as 17.30 horas

18.30 horas

Entre as 17.30 e as 18.00 horas

19.00 horas

Entre as 18.00 e as 18.30 horas

19.30 horas

Entre as 18.30 e as 19.00 horas

20.00 horas

En circunstancias especiais ( eventos, obras...) o Concello poder modificar os horarios e as vas nas que se aplica este tipo de estacionamento.

Artigo 78.- Estacionamentos prohibidos na Zona Azul. Vehculos exentos de limitacin.

1.- Non podern estacionar na Zona Azul.

a) Os vehculos de P.M.A. superior a 3.500 Kg., salvo autorizacin expresa.

b) Os vehculos que realicen operacins de carga e descarga, salvo que tiveran lugar nos espazos expresamente habilitados a tal fin ou o fixeran coa oportuna autorizacin municipal.

2.- Estn exentos das limitacins de estacionamento de Zona Azul.

a) Os vehculos que dispoan de ttulo habiltante especial outorgado polo Concello e os vehculos oficiais do Concello cando estean en horario de traballo.

b) Aqueles vehculos que tiveran licenza municipal para actividades especficas de ocupacin de va pblica (servizos de mantemento, auga...).

c) Os vehculos oficiais do Estado, Comunidades Autnomas e Entidades Locais adscritos defensa nacional ou seguridade cidad.

d) Os vehculos de representacins diplomticas, oficinas consulares, axentes diplomticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en Espaa, que sexan sbditos dos respectivos pases, externamente identificados e a condicin de reciprocidade na sa extensin e grado. As mesmo, os vehculos de Organismos Internacionais con sede u oficina en Espaa e de seus funcionarios con estatuto diplomtico.

e) As ambulancias e vehculos dos servizos de urxencia, cando se atopen cumprindo tales servizos.

CAPITULO IV: RESERVAS PARA ENTRADAS E SADAS DE VEHCULOS (VAOS).

Artigo 79.- Vaos.

1.- Est suxeito a autorizacin municipal o acceso de vehculos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarras ou outros bens de dominio e uso pblico ou que supoa un uso privativo ou unha especial restricin do uso que corresponda a todos os cidadns respecto a todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehculos na fronte pola que se realiza o acceso.

2.- As portas de garaxe non excedern na sa apertura a lia de fachada.

Artigo 80.- Obrigas do titular do vao.

Ao titular do vao ou comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicacin as seguintes obrigas:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e sada de vehculos.

b) Colocar as sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble.

c) adquisicin das sinais de vao aprobadas polo Concello.

d) A abonar os gastos que ocasione a sinalizacin, as como as obras necesarias.

e) o mantemento adecuado da zona de beirarra ou acceso utilizado

f) Ao pago dos tributos municipais correspondentes

Artigo 81.- Autorizacin.

1.- A autorizacin de entrada e sada de vehculos ser concedida pola Alcalda ou Concellera Delegada competente, a proposta dos servizos municipais correspondentes.

2.- A autorizacin de entrada e sada de vehculos poder ser solicitada polos propietarios e os posuidores lextimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, polos titulares das actividades no seu caso, as como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

3.- O expediente de concesin de autorizacin de entrada e sada de vehculos iniciarase previa peticin dos interesados que deber de acompaar a documentacin que a Oficina Tcnica Municipal ou organismo competente soliciten segundo impreso normalizado.

4.- A autorizacin entenderase prorrogada no tempo, unha vez efectuado o abono da cota anual correspondente

Artigo 82.- Tipos de vaos.

1.- As autorizacins para entradas e sadas de vehculos poden ser permanentes , laborais, de obras , debendo constar na correspondente sinal o tipo de vao.

Permanentes:

a) Garaxes privados ou de comunidades de propietarios cunha superficie mnima de 35 m2.

b) Garaxe pblico e talleres que presten servizos permanentes de urxencia.

c) Garaxes destinados a vivenda unifamiliar.

d) Edificios ou instalacins de equipamentos comunitarios de carcter sanitario (hospitais e ambulatorios) e de carcter asistencial (centros de maiores, centros de da e centros de persoas con necesidades especiais, entre outros).

e) Gasolineiras, estacins de servizo, venta de carburantes.

g) Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza do mesmo o esixe.

Laborais:

a) Concesionarios de autombiles, compravenda de vehculos usados e aluguer sen condutor.

b) Edificios e instalacins de equipamento comunitario de carcter educativo (escolas infants, colexios, institutos...).

c) Edificios ou instalacins das administracins pblicas

d) Talleres que non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

e) Almacns de actividades comerciais.

f) Outras actividades de caractersticas anlogas.

De obras : obras de construcin, derribo ,reforma e reparacin de edificios

O horario laboral e de obras, establcese con carcter xeral de 07:00 a 20:30 horas, con excepcin de domingos e festivos, se ben na autorizacin poder especificarse un horario diferente. En calquera caso, o horario autorizado deber constar no correspondente sinal.

Respectaranse en todo caso as zonas e horarios peons.

Artigo 83.- Sinalizacin.

1.- As entradas e sadas de vehculos que se autoricen sinalizaranse e delimitaranse simultaneamente con dous tipos de sinais:

a) Vertical: Placa de prohibicin de estacionamento axustado ao modelo oficial, que ser facilitada polo Concello previo abono das taxas correspondentes.

A placa deber instalarse en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou no seu defecto, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo recorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b) Horizontal: Franxa amarela de lonxitude correspondente do ancho da entrada, pintada no borde ou na calzada xunto ao borde.

As ramplas colocaranse obrigatoriamente na calzada, non permitndose os rebaixes dos bordes da beirarra. Sern metlicas e non sobresairn mis de 30 cm con respecto ao borde, os laterais das ramplas non podern presentar aristas, debendo presentar un remate sesgado cara a calzada.

A sinalizacin horizontal, ags informe contrario do tcnico municipal, estar centrada con respecto ao portal de acceso dos vehculos e sinalizarase tendo en conta o ancho, o trfico e o sentido da va.

No suposto de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptacin do vao deber pedir o correspondente permiso de obra.

2.- Os gastos que ocasione a sinalizacin descrita no apartado anterior, as como as obras necesarias, sern a conta do solicitante, que vir obrigado a manter a sinalizacin tanto vertical como horizontal nas debidas condicins durante todo o perodo de vixencia da autorizacin.

Se fose preciso reservar a calzada na zona oposta propia do vao, (contravao) sinalizarase coa lia amarela na calzada a lonxitude precisa, nas condicins antes sinaladas. Dita ocupacin devengar as taxas municipais que correspondan. Se fose preciso, sinalizarase a zona de contravao con sinalizacin, atendendo ao informe da Polica Local elaborado ao efecto.

Artigo 84.- Responsabilidade polo uso.

Os desperfectos ocasionados en beirarras con motivo do uso especial que comporta a entrada e sada de vehculos con ocasin da autorizacin concedida sern responsabilidade dos titulares de dita autorizacin, quen virn obrigados sa reparacin, a requirimento da Autoridade municipal, dentro do prazo que ao efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigacin dar lugar execucin forzosa nos termos regulados na Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn.

Artigo 85.- Suspensin de autorizacin.

O Concello poder suspender temporalmente, por razns do trfico, obras en va pblica ou outras circunstancias extraordinarias, os efectos da autorizacin de entrada e sada de vehculos, ofrecendo solucins alternativas aos titulares da autorizacin e usuarios afectados durante o tempo que dure a alteracin.

Artigo 86.- Revogacin.

1.- As autorizacins podern ser revogadas polo rgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintos para os que foron outorgadas.

b) Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c) Por non abonar a cota anual correspondente.

d) Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

e) Por causas motivadas relativas ao trfico ou circunstancias da va pblica.

2.- A revogacin da autorizacin dar lugar obriga do titular da mesma de retirar a sinalizacin, reparar o borde da beirarra ao seu estado inicial e entregar a placa identitaria no Concello.

3.- O expediente de revogacin iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 87.- Baixa ou anulacin do vao.

Cando se solicite a baixa ou anulacin da autorizacin de entrada de vehculos que se via gozando por deixar de usar o local como aparcamento, deberase suprimir toda a sinalizacin indicativa da existencia da entrada, reparacin do borde da beirarra ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes.

Previa comprobacin do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, procederase concesin da baixa solicitada.

Artigo 88.- Cambio de titularidade.

Comunicarase no Concello o cambio de titular da autorizacin para a reserva do dominio pblico para entrada e sada de vehculos.

 

CAPTULO V: RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA.

Artigo 89.- Concepto.

1.- Entndese por reserva de espazo en va pblica, a acotacin dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal est suxeito ao previo pago dos dereitos determinados pola Ordenanza Fiscal correspondente.

2.- As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado aos vaos.

3.- Os usuarios autorizados virn obrigados a colocar as tarxetas que ao efecto se concedan pola Autoridade Municipal, sobre o salpicadero dianteiro do vehculo, perfectamente visible na sa parte esquerda.

Artigo 90.- Sinalizacin da reserva de espazo.

1.- A zona acotada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por sendas sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estas debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

Artigo 91.- Zonas de reserva para persoas de mobilidade reducida.

1.- O Concello poder autorizar zonas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida nos seguintes casos:

a.- Cando, de oficio, se aprecie a necesidade para elo.

b.- Cando a peticin de un particular e valorada a documentacin aportada, atendendo ao grao de dificultade de mobilidade, se estime oportuno reservar unha zona de aparcamento .

c.- A sinalizacin ser a cargo do Concello, as como o mantemento da mesma.

2.- A sinalizacin ser de acordo co sinalado no Ttulo sexto , Captulo II

   
  TTULO STIMO: CARGA E DESCARGA.  
 

CAPITULO I: CARGA E DESCARGA.

Artigo 92.- Normas xerais.

1.- As operacins de carga e descarga de mercadoras ou anlogas nas zonas urbanas do termo municipal de Carballo efectuaranse consonte ao previsto neste Captulo.

2.- As zonas da va pblica reservadas para carga e descarga teen o carcter de utilizacin colectiva, e en ningn caso deben ser utilizadas con carcter exclusivo ou por un tempo mximo de 20 minutos.

3.- Con carcter xeral, as operacins de carga e descarga de mercadoras faranse baixo as seguintes normas:

a.- Est prohibido parar ou estacionar nas zonas debidamente sinalizadas como de reserva para operacins de carga e descarga. Non obstante, os vehculos debidamente identificados das persoas con mobilidade reducida podern estacionar nas devanditas zonas durante un tempo mximo de 20 minutos, debendo deixar no vehculo, en zona visible do parabrisas dianteiro, un indicativo coa hora de estacionamento. Excepcionalmente poderase autorizar un perodo maior de tempo previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin concreta.

b.- A carga e descarga de mercadoras deber facerse, como norma xeral, antes das 12 da ma. Excepcionalmente por causas motivadas, e con permiso da Polica Local, poder facerse fra dese horario.

Implantarase de forma paulatina no casco urbano.

4.- A autoridade municipal determinar os espazos reservados para a realizacin de operacins de carga e descarga. As mesmo ter a facultade de limitar a sa utilizacin a determinados perodos do da e da semana.

5.- Os labores de carga e descarga realizaranse en vehculos industriais, comerciais ou mixtos adaptables, tendo en conta as limitacins de masa mxima autorizada, segundo clasificacin no permiso de circulacin, ou no seu caso, posan tarxeta comercial, e que non sendo turismos, estean autorizados ao transporte de mercadoras, dedicados ao transporte de mercadoras ou naqueles que estean debidamente autorizados para elo, dentro das zonas reservadas a tal efecto e durante o horario establecido.

6.- As operacins excepcionais de carga e descarga ou anlogas s mesmas amoblamento, mudanzas, etc...- que afecten circulacin e/ou ao estacionamento, estarn sometidas previa autorizacin municipal, podendo realizarse fra das zonas delimitadas para a carga e descarga, segundo o previsto neste Captulo.

7.- En canto as limitacins e prohibicins referidas disposicin e dimensins da carga transportada estarase ao disposto na normativa xeral reguladora da materia sen que se poidan rebasar os pesos mximos autorizados, as como a lonxitude, ancho, e altura da carga transportada. A autoridade municipal poder limitar tipo de vehculos comerciais ou industriais que transporten mercancas e o horario de circulacin, sempre que o crea oportuno, as como determinar as vas afectadas pola mencionada limitacin.

8.- As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obriga de deixar limpa a va pblica.

Artigo 93.- Carga e descarga na va pblica.

1.-Cando as operacins de carga e descarga tean que facerse na va pblica debern executarse sen ocasionar perigos e coas mnimas perturbacins posibles ao resto de usuarios da va e tendo en conta:

a.- As operacins levaranse a cabo, no posible, polo lado do vehculo mis preto ao borde da calzada ou punto de descarga pola sa parte lateral ou traseira, evitando obstaculizar o acceso a vivendas, fincas, locais comerciais

b.- Non podern depositarse mercadoras nas zonas de trnsito, nen en pasos de pens.

c.- No caso de existir perigo para os pens ou vehculos durante a realizacin da carga ou descarga, deberase sinalizar a zona de acordo coa normativa vixente.

d.- No caso de materiais ou circunstancias especiais, solicitarase unha autorizacin especial ao Concello. Esta deber estar informada pola Polica Local atendendo aos motivos expostos e ter que ser autorizada expresamente, coas condicins que se considere.

Artigo 94.- Carga e descarga en obras de construcin.

1.-Na construcin de edificacins, obras de demolicin, rehabilitacin, reforma, escavacin, ou similares, os solicitantes das licenzas de non ter espazo dentro da obra destinado a estacionamento de carga e descarga, debern solicitar a reserva de va pblica por obra axuntando a documentacin que a Oficina Tcnica Municipal lle requira e que xustifique a viabilidade da peticin.

2.- Poder procederse s operacins de carga e descarga unha vez conten con autorizacin e aboadas as taxas por reserva de espazo na va.

   
  TITULO OITAVO: INMOBILIZACIN E RETIRADA DE VEHCULOS  
 

CAPTULO I: INMOBILIZACIN DO VEHCULO.

Artigo 95.- Supostos.

1.- Os supostos de inmobilizacin de un vehculo son os establecidos na normativa estatal especfica, Lei de Trfico, Seguridade viaria e demais normas de desenvolvemento.

2.- A inmobilizacin do vehculo producirase no lugar sinalado polos Axentes da Autoridade. Para estes efectos, o Axente poder indicar ao condutor do vehculo que contine circulando ata o lugar designado.

3.- Os gastos que se orixinen como consecuencia da inmobilizacin do vehculo sern por conta do condutor que cometeu a infraccin. No seu defecto, sern por conta do condutor habitual ou do arrendatario e, a falta de estes, do titular. Os gastos debern ser aboados como requirimento previo a levantar a medida de inmobilizacin, sen prexuzo do correspondente dereito de defensa e da posibilidade de repercutilos sobre a persoa responsable que dera lugar a que a Administracin adoptara a dita medida.

 

CAPITULO II: RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA.

Artigo 96.- Retirada de vehculos.

1.- A Autoridade encargada da xestin do trfico poder proceder, se o obrigado a iso non o fixera, retirada do vehculo da va e ao seu depsito no lugar que se designe nos seguintes casos:

a) Sempre que constita perigo, cause graves perturbacins circulacin de vehculos ou pens ou deteriore algn servizo ou patrimonio pblico.

b) En caso de accidente que impida continuar a sa marcha.

c) Cando, procedendo legalmente a inmobilizacin do vehculo, non houbese lugar acado para practicala sen obstaculizar a circulacin de vehculos ou persoas.

d) Cando, inmobilizado un vehculo de acordo co disposto nesta ordenanza, non cesasen as causas que motivaron a inmobilizacin. transcorridas 72 horas

e) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como zonas de aparcamento reservado para o uso de persoas con discapacidade sen colocar o distintivo que o autoriza.

f) Cando un vehculo permaneza estacionado nos carrs ou partes das vas reservados exclusivamente para a circulacin ou para o servizo de determinados usuarios e nas zonas reservadas carga e descarga.

g) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria ou de usos especficos reservados, coma a carga e descarga, taxis ou buses- sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se rebase o triplo do tempo permitido establecido na Ordenanza reguladora do estacionamento de horario limitado na que se denomina zona azul.

h) Cando se atope estacionado nun lugar que se tea que ocupar por un acto pblico debidamente autorizado.

i) Cando resulte necesario para a limpeza, reparacin , mantemento ou sinalizacin da va pblica e tea sido debidamente sinalizado.

k) En caso de emerxencia debidamente motivada

2.- Salvo nos casos de sustraccin ou outras formas de utilizacin do vehculo en contra da vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada que se refire o apartado anterior sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que deber aboalos como requirimento previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de recurso que o asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehculo ou da infraccin que dese lugar retirada.

Artigo 97.- Perigo para a circulacin.

Considerarase que un vehculo se encontra estacionado orixinando unha situacin de perigo para o resto de pens e condutores cando se efecte:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccins de ras e nas sas proximidades, producindo unha diminucin da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade das sinales de circulacin.

d) De maneira que sobresaia do vrtice da esquina da beirarra, obrigando ao resto de condutores a variar a sa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehculos.

e) Cando se obstaculice a sada de emerxencia dos locais destinados a espectculos pblicos e entretemento durante as horas de apertura dos mesmos.

f) Na calzada, fora dos lugares permitidos.

g) Nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas.

Artigo 98.- Perturbacin da circulacin.

Entenderase que o vehculo se encontra estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulacin cando constita un risco ou obstculo circulacin nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehculo e o borde oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibicin de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehculos.

b) Cando se impida incorporarse circulacin a outro vehculo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para diminudos fsicos.

e) Cando se efecte nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado pola sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento tea lugar nunha zona reservada a carga e descarga, durante as horas de utilizacin.

h) Cando o estacionamento se efecte en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efecte nunha parada de trasporte pblico, sinalizada e delimitada.

k) Cando o estacionamento se efecte en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

l) Cando o estacionamento se efecte en espazos prohibidos en va pblica cualificada de atencin preferente, especificamente sinalizados.

m) Cando o estacionamento se efecte en medio da calzada.

n) Cando, sen estar includos nos pargrafos anteriores, constitan un perigo ou obstaculicen gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais.

Artigo 99.- Obstaculizacin dun servizo pblico.

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo pblico cando tea lugar:

a) Nos carrs, paradas ou zonas reservadas aos vehculos de transporte pblico.

b) Nas zonas reservadas para a colocacin de contedores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas sadas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descarga, sen autorizacin.

Artigo 100.- Perda ou deterioro do patrimonio pblico.

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioro do patrimonio pblico cando se efecte en xardns, sebes, zonas arboradas, fontes e outras partes da va destinadas ao ornato e decoro do Municipio.

Artigo 101.- Suspensin da retirada dun vehculo.

A retirada dun vehculo da va pblica suspenderase inmediatamente, se o condutor comparece antes de que a gra iniciase a sa marcha co vehculo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situacin irregular na que se encontraba, previo abono da taxa que, no seu caso, proceda por desprazamento de gra e/ou inmobilizacin.

 

CAPTULO III: VEHCULOS ABANDONADOS.

Artigo 102.- Situacin de abandono.

1.- A Autoridade municipal poder presumir razoablemente que un vehculo se encontra en situacin de abandono nos seguintes casos:

a) Cando transcorran mis de dous meses desde que o vehculo fora depositado trala sa retirada da va pblica pola Autoridade competente e o seu titular non presentara alegacins

b) Cando permaneza estacionado por un perodo superior a trinta das naturais no mesmo lugar e presente desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios . Neste caso, ter o tratamento de residuo slido urbano de acordo coa normativa ambiental correspondente.

c) Cando tea aparencia evidente de non ser reclamado por ningun ou lle falten as placas de matrcula

2.- No suposto a) contemplado no apartado anterior e en aqueles vehculos que, anda tendo signos de abandono, mantean a placa de matriculacin ou dispoan de calquera signo ou marca visible que permita a identificacin do seu titular, requirirase a este, unha vez transcorridos os correspondentes prazos, para que no prazo de quince das retire o vehculo , coa advertencia de que en caso contrario, procederase ao seu tratamento como residuo slido urbano.

   
  TITULO NOVENO: USO E ACTIVIDADES NA VA PBLICA.  
 

CAPTULO I: ACTIVIDADES E OBSTCULOS NA VA PBLICA

Artigo 103.- Actividades que afecten seguridade da circulacin.

1.- A realizacin de obras, instalacins, colocacin de contedores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vas obxecto desta Ordenanza necesitar a previa autorizacin municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral. As mesmas normas sern aplicables interrupcin das obras, en razn das circunstancias ou caractersticas especiais do trfico que poder levarse a efecto a peticin da Autoridade municipal.

2.- A autorizacin conter as condicins da ocupacin ou uso, duracin , sinalizacin precisa, as como as demais medidas a adoptar como consecuencia da actividade a realizar.

3- Prohbese arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulacin, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir na mesma ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar. As mesmo, prohbese arroxar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar producin de incendios ou, en xeral, poer en perigo a seguridade viaria.

Os vehculos, especialmente cando se incorporen va pblica procedentes de obras, desmontes ou fincas de labranza adoptarn as medidas necesarias para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparatos.

4.- Quen creara sobre a va algn obstculo ou perigo debern facelo desaparecer o antes posible, adoptando mentres as medidas necesarias para que poida ser advertido aos demais usuarios e para que non se dificulte a circulacin.

5.- Non se poder ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

6.- Non est permitida a limpeza, lavado ou reparacin de vehculos na va pblica.

Artigo 104.- Elementos mbiles e fixos.

1.- Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, bolardos, arcos, maceteiros ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2.- A ocupacin da va pblica por contedores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola Autoridade Municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as como tampouco en pasos de pens, nin en aqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a sa ubicacin.

3.- Queda prohibido cambiar de ubicacin os contedores, mobiliario, ciclomotores ou motocicletas, ao obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4.- Non podern colocarse obstculos sobre a va pblica para reservarse o uso da mesma.

Artigo 105.- Retirada de obxectos da va pblica.

1.- Sern retirados inmediatamente da va pblica polo Concello todos aqueles obxectos que se encontren na mesma e non haxa persoa algunha que se faga responsable dos mesmos, os cales sern trasladados ao lugar de depsito autorizado mis prximo.

2.- De igual forma se actuar no caso de que o obxecto entorpeza o trfico de pens ou de vehculos, as como se o seu propietario se negara a retiralo de inmediato

Artigo 106.- Retirada de obstculos.

1.- A Autoridade Municipal poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivera a correspondente autorizacin.

b) Cando entraen perigo para os usuarios da va a prohibicin ser imperativa

c) A sa colocacin deviera inxustificada.

d) Tea vencido o prazo de autorizacin ou non se cumpriren as condicins fixadas na autorizacin.

e) Se estime conveniente atendendo ao interese xeral.

f) Procederase as mesmo retirada de obxectos, instalacins e obstculos, con cargo ao Concello, cando, anda contando coa correspondente licenza municipal, resulte necesario por razns de seguridade ou hixinico-sanitarias, as como cando o requira a realizacin de obras, celebracin de espectculos, paso de comitivas debidamente autorizadas e outros supostos anlogos que xustifiquen motivadamente dita medida.

g) Os lugares reservados para a colocacin de colectores, veladores, quioscos, tenderetes e demais elementos urbanos tern a condicin de reservas de estacionamento, si estiveran na calzada. Debern respectarse as prazas de estacionamento reservadas a persoas con mobilidade reducida.

2.- Os seus responsables estarn obrigados retirada dos obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para elo e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos Servizos Tcnicos Municipais, repercutindo a costa de aqueles os gastos que se produciran.

 

CAPTULO II: OBRAS.

Artigo 107.- Execucin e sinalizacin de obras na va pblica.

A execucin de obras na va pblica, sexan municipais ou non, as como os elementos auxiliares das obras autorizadas, debern realizarse sempre con informe previo favorable do Concello.

Artigo 108.- Sinalizacin e proteccin.

a.- As avaras urxentes, que de non ser reparadas de forma inmediata puideran producir graves danos na integridade de bens ou persoas, sern executadas, previa comunicacin s reas de Urbanismo e Polica Local, que ordenarn a adopcin de medidas de proteccin e sinalizacin correspondente.

b.- Os responsables da execucin das obras, deberan velar polo mantemento e correcto funcionamento dos acoutamentos e sinalizacin, as como a reposicin dos sinais anteriormente existentes, unha vez rematadas as obras.

c.- Cando por razns de urxencia debidamente xustificada deban facerse obras ou reparacins a cargo do Concello que supoan o traslado de vehculos debidamente estacionados no lugar da intervencin e non se puidera contactar cos seus propietarios, procederase a movelos ao lugar mis preto posible da va.

d.- Calquera elemento ou obra, que limiten a accesibilidade do espazo libre de uso publico debern sinalizarse e protexerse de maneira que se garanta a seguridade dos pens e do trfico , tanto de da como de noite. En calquera caso, deberan respectarse as condicins que determina a normativa vixente de accesibilidade.

 

CAPTULO III: ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA.

Artigo 109.- Dos elementos auxiliares de obras.

1.- Entendese por elementos auxiliares de obras, os andamios, valas, gras (fixas ou mbiles, sobre camins ou aparellos elevadores autnomos), casetas, marquesias, contedores de residuos, ou calquera outra ocupacin de espazo pblico debido a elementos propios da execucin de obras e carga e descarga de materiais das obras. As mesmo, tamn tern a mesma consideracin, aos efectos de ocupacin de va e a sa autorizacin, os elementos e aparellos necesarios para as labores de limpeza e de mudanza.

Os contedores de obra son recipientes normalizados, especialmente deseados para ser cargados e descargados sobre vehculos de transporte especial e destinados recollida de materiais residuais, principalmente escombros de obra.

2.- Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o Concello poder autorizar:

a) Vaos provisionais, sempre e cando se dispoa dun espazo no interior do solar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou a colocacin/instalacin de elementos auxiliares de obra, necesarios para a execucin ou proteccin de ditas obras, como poden ser contedores para materiais de construcin ou retirada de escombros, valados, andamios, marquesias de proteccin, casetas de obra, e similares.

3.- A colocacin de elementos auxiliares de obra na va pblica, requirir autorizacin previa do Concello. A colocacin/instalacin dos mesmos realizarase de acordo co que estableza o documento de autorizacin.

Sern condicins xenricas que deben respectar as autorizacins:

- Aviso Polica: Antes de comezar a ocupacin da va pblica coa instalacin dos elementos auxiliares de obra, comunicarselle Polica Local este feito. Os axentes da autoridade, en funcin das caractersticas fsicas do espazo pblico, podern dar as instrucins oportunas sobre a seguridade viaria, como son o replanteo mis idneo da ocupacin, a colocacin de sinais de trfico e de seguridade, etc.

- Accesibilidade: A instalacin dos elementos auxiliares de obra debe deixar un paso libre mnimo para pens na beirarra de 0,90 m. de ancho, apegado lia da edificacin, segundo o especificado na lexislacin de accesibilidade e supresin de barreiras. No caso de que por imposibilidade dos traballos a executar non sexa posible cumprir esta condicin, substituirase dito paso por outro semellante nas proximidades, de tal xeito que se permita o paso a persoas con mobilidade reducida.

- Seguridade: Tomaranse as medidas oportunas encamiadas seguridade dos viandantes e o menor prexuzo para o trnsito pblico. A instalacin montarase con elementos estables e resistentes que ofrezan a debida seguridade estrutural e, no caso de tratarse dun aparato mbil, este estar debidamente habilitado e autorizado como vehculo e/ou mquina plataforma elevadora, segundo a normativa de aplicacin con respecto seguridade do seu uso. As mesmo, colocaranse na zona de actuacin (beirarra e/ou calzada) os elementos precisos de proteccin que eviten a estancia de pens na vertical onde resulte posible a cada de materiais con motivo das obras, e colocaranse as debidas sinalizacins de seguridade/perigo En calquera caso, terase en conta a lexislacin aplicable en relacin coa seguridade das obras, entre a que se atopa o Real Decreto 1627/1997.

- Responsabilidade: Non se causar danos ao espazo e elementos pblicos coa montaxe dos medios auxiliares e as obras. Non obstante, en caso de producirse danos como consecuencia das instalacins e/ou obras, deberanse reparar debidamente, sendo responsable dos mesmos o contratista, o propietario da edificacin ou a empresa de montaxe, segundo proceda.

- Tempo e espazo de ocupacin: Autorzase a ocupacin do espazo pblico durante o tempo e a superficie de ocupacin (m2) solicitados. Concludo o prazo ou tempo autorizado para a ocupacin, o espazo pblico deber quedar libre de ocupacin (instalacin retirada), sen prexuzo de poder solicitar unha prrroga do tempo de ocupacin ou instar unha nova autorizacin.

4.- Cando por razns de interese pblico se tean que realizar obras, operacins de limpeza ou acontecementos de ndole diversa (espectculos, festas, transportes especiais, etc.), limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin, cando as se requira, tanto antes como despois da autorizacin da ocupacin, podendo ser, incluso, motivo de denegacin da licenza para a ocupacin.

Artigo 110.- Colocacin e retirada de elementos auxiliares de obras.

1.- A colocacin e retirada de elementos auxiliares de obra deber facerse de modo que non obstaculicen a circulacin peonil e rodada.

2.- No caso dos contedores, a autorizacin dar dereito, mentres dure a sa vixencia, a colocar e retirar o contedor cantas veces fose preciso por razn de baleirado.

3.- Os elementos auxiliares debern ser retirados da va pblica:

a. Cando remate o tempo da autorizacin .

b. Cando existan razns de interese pblico, previo requirimento da autoridade municipal.

c. No caso dos contedores, cando estean cheos, para proceder ao seu baleirado.

4.- Ao retirarse os elementos auxiliares, deber deixarse en perfectas condicins de limpeza, orde e esttica a superficie da va pblica afectada pola sa ocupacin. O titular da autorizacin ser responsable do estado da va pblica, as como dos danos causados mesma.

Artigo 111.- Ubicacin na va pblica dos elementos auxiliares de obra.

1.- Sempre que sexa posible situaranse no interior da zona pechada de obras. De non ser posible, os contedores, valados, andamios, gras ou calquera outro elemento, ocuparn o mnimo espazo pblico posible e situaranse de maneira preferente, na zona de estacionamento.

2.- Cando os contedores estean situados na calzada:

d. Situaranse preferentemente diante da obra que serven ou de non ser posible tan preto como sexa posible.

e. Debern colocarse de modo que non impidan a visibilidade dos pens, e dos vehculos, respectando as distancias establecidas para os estacionamentos polo Regulamento de Circulacin estatal.

f. Non podern situarse nos pasos de pens, nin diante deles ou dos vaos e rebaixes para persoas con dificultades de mobilidade, nin en reservas de estacionamento (ags que fose solicitada para esa obra) e paradas.

g. En ningn caso podern ser colocados total ou parcialmente sobre as tapas de acceso a servizos pblicos, sobre bocas de incendios, alcorques das rbores, elementos que a sa utilizacin se vexa dificultada en casos de emerxencia.

CAPTULO IV: OUTRAS ACTIVIDADES.

Artigo 112.- Probas deportivas, actos culturais, festas populares e anlogas. Autorizacin.

1.- Todos aqueles actos ou actividades de carcter deportivo, cultural, artstico, festivo ou similares que afecten calzada, debern estar provistos da correspondente autorizacin, a cal deber contar co informe previo do departamento municipal correspondente , sen prexuzo de outras autorizacins esixidas para a realizacin do evento.

2.- A solicitude tramitada ante o Concello, concederase condicionada a que ao remate dos actos as vas debern quedara libres e expeditas, debendo os titulares da autorizacin responder dos desperfectos ocasionados no pavimento das calzadas e beirarras, e retirar de inmediato calquera instalacin ou plataforma colocada como consecuencia do acto celebrado

Artigo 113.- Revogacin e suspensin.

As autorizacins citadas concederanse en precario, polo que podern ser revogadas cando as circunstancias, do trfico, seguridade, climticas ou outras debidamente motivadas as o aconsellen.

Se por parte dos organizadores dos eventos non se presentaran os correspondentes permisos, podern suspenderse as actividades citadas con carcter inmediato

Artigo 114.- Actividades audiovisuais.

1.- Son actividades audiovisuais as de rodaxe ou gravacin de pelculas, programas, documentais, anuncios, vdeos, reportaxes fotogrficos ou calquera outro produto audiovisual que se desenvolva na va pblica.

2.- Estarn suxeitas a autorizacin todas aquelas que implican acotacin de espazos pblicos, instalacin no espazo de elementos propios das gravacins ou a limitacin do trnsito peonil e ou rodado. A autorizacin ser vinculante, e nela determinaranse as condicins nas que haber de realizarse a actividade, duracin, horario, elementos a utilizar, vehculos, estacionamento.

Esta autorizacin non exime de outros permisos que fosen precisos por normativa para a sa realizacin.

3.- Non precisarn autorizacin as actividades de filmacin... que utilizando elementos porttiles de man, ou ombreiro, non impliquen as afeccins antes sinaladas para o uso comn.

   
  TITULO X: INFRACCINS E REXIME SANCIONADOR.  
 

Artigo 115.- rgano competente.

Ser competencia da Alcalda, ou da Concellera na que aquela delegue, a imposicin das sancins por infraccin s normas de circulacin cometidas en vas urbanas, as como os preceptos contidos na presente Ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislacin vixente.

Artigo 116.- Valor probatorio das denuncias dos axentes.

As denuncias dos Axentes da Polica Local, cando exerzan funcins de vixilancia e control da circulacin viaria darn fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometeran, as como, no seu caso, da notificacin da denuncia, sen prexuzo do deber de aqueles de achegar todos os documentos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

A este respecto, os axentes da Polica Local debern contar ( sempre que sexa posible) con medios fotogrficos para poder acreditar en imaxes datadas en da e hora o feito denunciado

De non poder contar coas imaxes probatorias, debern xustificar a sa inexistencia.

Artigo 117.- Denuncias da cidadana.

Calquera persoa poder formular denuncia das infraccins aos preceptos da presente Ordenanza que puidera observar. A dita denuncia non ter presuncin de veracidade, pero se ratificada polo denunciante adquirir a consideracin de proba, que ser valorada polo rgano instrutor do expediente.

Artigo 118.- Infraccins da Lei de Trfico na rede viaria.

As infraccins da Lei de Trfico cometidas na rede viaria municipal sancionaranse de acordo co establecido na propia Lei.

Artigo 119.- Procedemento administrativo.

1.- O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta Ordenanza rexerase polo Real Decreto Lexislativo 6/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Sobre Trfico, circulacin de vehculos a motor e Seguridade Viaria, e no seu defecto, na normativa de procedemento administrativo comn.

O rgano encargado da instrucin destes expedientes sancionadores ser a Unidade de instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincia da Corua, con domicilio na Ra Archer Milton Huntington, n 17, 15071-A Corua, en virtude de adhesin expresa deste concello s Bases para a prestacin de servizos en materia de sancins de trfico publicadas no Boletn Oficial da Provincia n 85 do 05/05/2011.

Este rgano ser o encargado mentres se mantea vixente o acordo de adhesin .

2.- As infraccins normativa de utilizacin do domino pblico que non se rexa pola normativa citada no pargrafo anterior sern sancionadas seguindo o procedemento previsto na Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas e do procedemento administrativo comn. Neses supostos, o rgano encargado ser a unidade administrativa correspondente do Concello de Carballo.

Artigo 120.- Alegacins, escritos e recursos en materia de trfico e seguridade viaria.

1. Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, as alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de trfico podern presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolucin sancionadora.

As alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores material e territorialmente competencia deste concello podern presentarse nas oficinas de Rexistro da Deputacin Provincial da Corua e decretaranse Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico do devandito organismo.

Cando se presenten nos rexistros, oficinas ou dependencias non designados expresamente na denuncia ou resolucin sancionadora, estes remitiranos Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial da Corua o mis axia posible.

Artigo 121.- Conta das multas en materia de trfico e seguridade viaria.

1.-O Anexo II desta Ordenanza establece un cadro de infraccins e a sa calificacin. As infraccins leves se sancionarn cunha multa de 80 euros. As graves, con multa de 200 euros e as moi graves, con multa de 500 euros.

2.- Aquelas infraccins que non estando explicitamente previstas no Anexo da presente Ordenanza, atpense tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola Autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cosa:

a) Infraccins leves: multa de 80 euros.

b) Infraccins graves: multa de 200 euros.

c) Infraccins moi graves: multa de 500 euros.

3.- Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin de algunha das infraccins que, de conformidade coa lexislacin vixente a dito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase Xefatura Provincial de Trfico, rgano competente para a sa detraccin.

4.- A competencia para impor a suspensin do permiso ou licenza de conducin ou circulacin corresponde, en todo caso, ao xefe provincial de Trfico.

Artigo 122.- Reducin por pronto pago.

1.- As multas impostas por infraccins a esta ordenanza podern ser pagadas cun desconto do 50% de desconto no prazo de 20 das naturais seguintes notificacin da denuncia.

2.- O abono anticipado coa reducin anteriormente sinalada implica a renuncia a formular alegacins e a terminacin do procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa.

Artigo 123.- Pago das multas de trfico e seguridade viaria.

1.- En virtude da delegacin de competencias en materia de recadacin de sancins de trfico acordada na sesin ordinaria do Pleno da Corporacin do Concello de Carballo de data 25/04/2011, en favor da Deputacin Provincial da Corua, aceptado en sesin ordinaria do Pleno da institucin provincial celebrada o 29/04/2011 e publicado no D.O.G. n 7, do 11/01/2012, pxina 1875-, o pago das multas en materia de trfico e seguridade viaria, tanto ordinario como anticipado, farase efectivo, ante o Servizo de Recadacin da Deputacin Provincial da Corua, a travs das entidades bancarias colaboradoras del, a travs da Oficina Virtual Tributaria no enderezo web www.dicoruna.es ou nas redes de caixeiros habilitados para o pago, as como en calquera outros lugares e medios de pago que habilite o devandito organismo para o pago dos ingresos de dereito pblico.

2.- As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince das naturais seguintes data da firmeza da sancin.

3.- Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, ser ttulo executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo rgano competente da administracin xestora.

Artigo 124.- Infraccins

1.- Infraccins autobuses

1.1. - Constite infraccin leve:

a) A utilizacin de zonas de reserva de estacionamento para parada distintas das que consten na autorizacin.

1.2.- Son infraccins graves:

a) A utilizacin de zonas de reserva de estacionamento para parada distintas das que consten na autorizacin dun xeito reiterado que demostren un cambio de percorrido do vehculo non autorizado.

b) A utilizacin das zonas de reserva de estacionamento para parada carecendo absolutamente de autorizacin para ningunha delas.

c) A parada fra das zonas habilitadas sen autorizacin nin causa xustificada, sen prexuzo da sa tipificacin segundo a normativa de trfico.

d) A comisin, nun perodo de 3 meses, de mis de 3 infraccins simples.

e) O cambio dos percorridos urbanos dos vehculos que non foran comunicados Administracin municipal.

1.3.- Son infraccins moi graves:

a) A comisin, nun perodo de 3 meses, de mis de 2 infraccins graves ou de mis de 6 infraccins simples.

b) O establecemento ilegal de paradas (pintado horizontal, etc...).

1.4.- Cando exista confluencia nun feito que puidera ser cualificado como infraccin pola presente Seccin e como infraccin en materia de trfico e seguridade viaria, ter preferencia a sa cualificacin como infraccin de trfico.

2.- Infraccins zona azul

2.1.- As infraccins previstas para o estacionamento en zona azul son:

Infraccins leves

a) Estacionar en zona limitada e sobrepasar o tempo mximo autorizado reflectido no disco de control.

b) Estacionar en zona limitada sen ter colocado no vehculo o disco de control, ou elemento que o substita vista.

c) Estacionar en zona limitada e ter o disco de control, ou elemento que o substita colocado de forma non lexible.

d) Estacionar en zona limitada e modificar o horario no disco de control ou elemento que o substita, cun horario distinto ao da chegada efectiva.

e) Estacionar en zona limitada e modificar o horario no disco de control, ou elemento que o substita sen retirar o vehculo a mis de 250 mts. do lugar de chegada.

2.2.- Medidas cautelares.

1.- Sen prexuzo da denuncia correspondente, o Concello poder adoptar, nos supostos de infraccin previstos no apartado anterior, as medidas cautelares seguintes:

a) A inmobilizacin do vehculo en tanto non se identifique ao seu condutor.

b) A retirada do vehculo da va pblica e u seu traslado ao depsito Municipal.

2.- Os axentes encargados da vixilancia en zona azul podern requirir o servizo do guindastre municipal ou, se o caso, do privado, para retirar o vehculo que incumpra as normas na presente ordenanza, cando se dea un dos seguintes supostos:

a) Sobrepasar no dobre o tempo mximo autorizado segundo a hora reflectida no disco de control ou noutro medio que o substita.

b) Carecer de disco de control vista, ou doutro medo que o substita.

 

3.- Infraccins en materia de carga e descarga.

3.1.- A realizacin de labores de carga/descarga fra das zonas habilitadas especfica ou accidentalmente ao efecto, segundo o sinalado nesta Ordenanza, poder constitur, ademais das infraccins tipificadas neste artigo pola utilizacin indebida do dominio pblico local, unha infraccin da normativa vixente sobre trfico e seguridade viaria, sen prexuzo da demais normativa que resulte aplicable. Ser de aplicacin preferente, en caso de conflito, a normativa sancionadora de trfico.

3.2.- Constiten infraccins leves:

-O depsito provisional das mercadoras que constiten a carga na beirarra ou na va no curso das operacins de carga/descarga, cando supoa un obstculo ao trfico de pens ou vehculos.

3.3.- Constiten infraccins graves:

a) O uso das zonas de reserva sen autorizacin concreta para esta, en caso de precisala

b) Estacionar nas zonas de carga e descarga. A estes efectos, presmese que un vehculo se atopa estacionado cando non se atopa seu condutor nas proximidades, ou cando permanece durante mis de 20 minutos na zona sen realizar operacins de carga/descarga.

c) Situar os aparellos auxiliares de carga/descarga ocupando prazas de estacionamento ou entorpecendo a utilizacin da zona a outros usuarios.

d) Incumprir os horarios establecidos coma de reserva, realizando operacins de carga/descarga nas zonas autorizadas fra dos lmites horarios impostos.

e) Reservar espazo provisional para carga e descarga ou colocacin/instalacin de elementos auxiliares de obra sen autorizacin previa.

f) A comisin, nun prazo de 6 meses, de mis de 3 infraccins leves.

4.- Constiten infraccins moi graves:

a) A reproducin fraudulenta da sinalizacin vertical ou horizontal das zonas, establecendo nas vas pblicas zonas sen estaren debidamente establecidas nos termos desta ordenanza.

b) A comisin, nun perodo de un ano, de mis de 3 infraccins graves.

4.- Infraccins en materia de actividades na va pblica

Considranse infraccins graves:

a) Ocupar a va pblica sen a correspondente autorizacin municipal

b) Arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer o funcionamento normal da va pblica

c) Limpar, lavar ou reparar vehculos na va pblica

d) Colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica sen autorizacin municipal

e) Non cumprir as condicins fixadas na autorizacin

f) Incumprir as condicins da autorizacin para os elementos auxiliares

Considranse infraccins moi graves:

a) Carecer de sinalizacin ou proteccin adecuada da obra en va pblica

b) A comisin, nun perodo de 3 meses, de mis de 2 infraccins graves

5.- O Anexo II recolle un cadro de infraccins en materia de trfico e seguridade vial previstas na presente ordenanza. Aquelas infraccins que non estean explicitamente previstas neste anexo sern sancionadas coas multas dispostas na normativa estatal sobre esta materia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Unha vez entre en vigor a presente norma, quedar derrogada a Ordenanza Xeral sobre circulacin e utilizacin das vas pblicas do Concello de Carballo, aprobada na sesin ordinaria do Pleno da Corporacin celebrada o 28/05/2012 (cuxo texto ntegro foi publicado no B.O.P. n 147, do 03/08/2012), a excepcin do captulo terceiro do Ttulo III.- Das terrazas de hostalera, que seguir en vigor.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA.  
 

Os procedementos iniciados en aplicacin da normativa que se derroga coa presente Ordenanza seguiranse a tramitar consonte normativa anterior, ags no relativo ao se rxime sancionador, no que se aplicar aquel que resulte mis favorable ao presunto responsable.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor unha vez sexa publicado o texto ntegro da mesma no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXOI : SINALIZACIN ZONA AZUL  
 

O formato dos sinais verticais consiste nunha placa de 0,60 x 0,90 cm na que estar inscrito o sinal de prohibicin, unha banda de cor amarela coa lenda Zona Azul e un smbolo que fai referencia Zona Azul; na parte baixa as indicacins especficas e o horario de funcionamento.

A lenda do sinal ser a seguinte:

Indique a hora de chegada:

De luns a venres de 9:00 a 13:30 e de 15:30 a 20:00 .

Sbados de 9:00 a 13:30 h.

Estacionamento limitado mximo: 1,30 h.

Este modelo unha vez que a ordenanza estea en vigor, poder ser modificado por resolucin de alcalda.

   
  ANEXO II: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS EN MATERIA DE TRFICO E SEGURIDADE VIAL  
 

ANEXO INFRACCINS E SANCINS

Infraccin ( L=leve, G=grave, MG= moi grave)

Art. OM

Tipo

Incumprir os pens as normas de circulacin

9

L

Actuar os usuarios da rede viaria con agresividade verbal ou falta de civismo na circulacin de vehculos e persoas

10

L

Circular con un vehculo que supere a masa mxima autorizada segundo o tipo de va

11,2 13.4

G

Circular sen autorizacin pro vas de trfico restrinxido ou peons

13

20

G

Acceder a ras de trfico restrinxido ou peons por vehculos non autorizados

20,1

G

Exceso na emisin de gases ou rudo por vehculos a motor ou maquinaria de obra

24,1

G

Non colaborar no control da deteccin de emisins de rudo ou gases de vehculos e maquinaria

24,1

G

Derramar lquidos ou fludos na rede viaria por vehculos a motor ou maquinaria ou da sa carga.

Si a accin fose neglixente ou voluntaria

Si a mancha non sinalizada podendo causar accidentes

24,5

 

L/G

MG

Abrir as portas de un vehculo a motor sen cerciorarse de quen non se aproxima ningunha persoa ou vehculo que poda ser afectado.

Se con tal accin se causase un accidente ou se puxera en perigo a integridade fsica de un pen ou de un ciclista

26,4

L

 

G

Conducir un vehculo a motor non gardando a separacin lateral de 1,5 con un ciclista

26,5

G

Conducir un vehculo a motor acosando a un ciclista

26,6

G

Circular os ciclistas non respectando a prioridade do pen

28,1

L

Circular o ciclista levantando un roda por vas abertas ao trfico xeral

28,1

G

Circular un ciclista remolcado por un vehculo a motor

28,1

G

Incumprir os condutores de bicicletas, triciclos, VMP, as normas de circulacin ,salvo infraccins cualificadas como graves

28,1

31

L

Circular un ciclista en contra da direccin

28,4

G

Circular os maiores de 12 anos en bicicleta pola beirarra ou por zonas peons

28,9

L

Non apearse da bici con densidade de trfico peonil ou con densidade peonil

28,13

L

Atravesar un pen a calzada ou va ciclista sen a mxima dilixencia, perturbando, entorpecendo aos demais usuarios da va, ou fra do paso sinalizado

28,14

L

Incumprir as normas de transporte de persoas nunha bicicleta.

Incumprir as normas de transporte de mercadora nunha bicicleta

29

G

 

L

Conducir unha bicicleta con remolque transportando a mis persoas das autorizadas ou transportando persoas en condicins de mala visibilidade

29,3

G

Incumprir os usuarios/as de aparatos de mobilidade persoal as normas previstas na Ordenanza

31

L

Circular vehculos ou transportes especiais sen autorizacin ou incumprindo as condicins nela establecidas

33

MG

Utilizar o autobs as zonas de reserva de estacionamento para parada carecendo absolutamente de autorizacin para ningunha delas

37 - 124

G

Cambiar os percorridos urbanos dos vehculos sen comunicacin administracin municipal

38 - 124

G

Utilizar o autobs zonas de reserva de estacionamento para paradas distintas das que constan na autorizacin

42 - 124

L

Utilizar o autobs as zonas de reserva de estacionamento para paradas distintas das que consten na autorizacin dun xeito reiterado que demostren un cambio de percorrido do vehculo non autorizado

42 - 124

G

Parar o autobs fra das zonas habilitadas sen autorizacin nin causa xustificada, sen prexuzo da sa tipificacin segundo a normativa de trfico

42 - 124

G

Incumprir as normas de sinalizacin e regulacin do trfico por particulares en eventos

50

L

Incumprir as prohibicins sobre instalacin, substitucin ou retirada de sinais de trfico

51,1

G

Incumprir as prohibicins de parada

61

L

Incumprir as prohibicins de estacionamento vehculos

64

G

Incumprir as normas de estacionamento de motos e ciclomotores

64

L

Incumprir as normas de estacionamento de bicicletas

65,3

L

Estacionar en zona azul, sen ter colocado no vehculo o disco de control ou medio que o substita, vista

77-78

124

L

Estacionar en zona azul e sobrepasar o tempo mximo autorizado reflectido no disco de control ou elemento que o substita

77-78

124

L

Estacionar en zona azul e ter o disco de control, ou elemento que o substita, colocado de forma non lexible

77-78

124

L

Estacionar en zona azul e marcar no disco de control, ou elemento que o substita, un horario distinto ao de chegada

77-78

124

L

Estacionar en zona azul e modificar o horario no disco de control ou elemento que o substita sen retirar o vehculo a mis de 250 mts do lugar de chegada

77-78

124

L

Carecer de autorizacin para entrada de vehculos ou vao

79

81

G

Incumprir o titular do vao das sas obrigas de limpeza e mantemento

80,a

L

 

Carecer da sinalizacin oficial da entrada de vehculo

81,b

L

Instalar a sinalizacin de vao sen a correspondente autorizacin

83

G

Incumprir os horarios establecidos como de reserva de carga e descarga

92.3 - 124

G

Parar ou estacionar nas zonas sinalizadas para operacins de carga e descarga

92.3 - 124

G

Incumprir as normas sobre mudanza na va pblica

92,6

G

Situar os aparellos auxiliares de carga/descarga ocupando prazas de estacionamento ou entorpecendo a utilizacin da zona

93 - 124

G

Reservar espazo provisional para carga e descarga ou colocacin/instalacin de elementos auxiliares de obra sen autorizacin previa

94 - 124

G

Estacionar vehculos na va pblica fra de uso ou en estado de abandono

102

MG

Ocupar o dominio pblico municipal sen a correspondente autorizacin

103

G

Ocupacin en zonas non autorizadas de beirarras e zonas peons por mobiliario urbano ou actividades

103

G

Incumprir as condicins fixadas na autorizacin en actividades na va pblica que afecten seguridade da circulacin

103,2 106

G

Arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer o funcionamento normal da va pblica

103,3

G

Incorporarse va pblica dende obras, desmontes ou fincas de labranza sen adoptar as medidas precisas para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos ou aparatos.

103,3

G

Arroxar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar a producin de incendios ou, en xeral, poer en perigo a seguridade cidad

103,4

G

Ocupar a va pblica por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin

103.5

G

Limpar, lavar ou reparar vehculos na va pblica

103,6

G

Colocacin de obstculos ou obxectos na va pblica que dificulten a circulacin ou dificulten a visin dos sinais de trfico.

Se a obstaculizacin grave ou impide a visin dos sinais

104

108,d

G

 

MG

Colocar e/ou cambiar a situacin de elementos mbiles e/ou fixos sen autorizacin

104

G

Carecer de autorizacin para colocar obstculo ou obxecto na va

106

G

Non retirar os obxectos depositados na va pblica tendo requirimento previo da autoridade municipal

106

MG

Executar obras na va pblicas, sen os permisos municipais

107

MG

Non sinalizar os obxectos colocados na va pblica con ou sen autorizacin

108

MG

Carecer de sinalizacin ou proteccin adecuada da obra en va pblica

108

MG

Executar obras na va pblica sen sinalizacin

108,b

G

Incumprir as condicins da autorizacin para os elementos auxiliares

110

G

Incumprir as normas da Ordenanza sobre probas deportivas, actos culturais, festas e anlogas

112

MG

Incumprir as normas sobre actividades audiovisuais establecidas na Ordenanza

114

MG

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor s 15 das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios