Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL P-3, REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 13-03-2014 BOP N 49 -- Publicación definitiva : 02-05-2014 BOP N 82
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 3. DA XESTIN ECONMICA
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre as persoas sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin espaola.

Esta lei establece no seu captulo II o catlogo de servizos sociais, onde se define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitarlles o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos da axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7.b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Consonte o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira deste decreto.

Pola sa banda, o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia, e de conformidade co marco normativo sinalado, o Concello de San Sadurnio vn regular os requisitos e as condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal a travs da presente ordenanza reguladora.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto

obxecto desta ordenanza a regulacin do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo Concello de San Sadurnio.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de San Sadurnio.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo

a) O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitarlles o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

b) O servizo de axuda no fogar poder prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

c) O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestruturacin familiar. Nomeadamente son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social

Artigo 4.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

1. Asistencia para levantarse e deitarse

2. Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse

3. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse

4. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas polo persoal facultativo

5. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espazo-temporal

6. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia

7. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria

b) Acompaamento persoal na realizacin doutras actividades complementarias:

I. Seguimento das intervencins realizadas polo sistema sanitario

II. Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares

c) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda

II. Compra de alimentos e outros produtos de uso comn

III. Preparacin dos alimentos

IV. Lavado e coidado das pezas de vestir, as como do enxoval domstico

V. Apoio unidade familiar

VI. Coidados e mantemento bsico da vivenda

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade, as como mellora da estruturacin familiar

2. Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outras, as seguintes actuacins e servizos:

a) Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

b) Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restricins na participacin social das persoas

c) Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares

d) Adaptacins funcionais do fogar

e) Servizo de podoloxa

f) Servizo de fisioterapia

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a) A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo

b) Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo

Artigo 5.- Persoas destinatarias

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender a persoas maiores con dficits de autonoma e a persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

a) A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma

b) A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin

c) A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso

d) A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

e) A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin

f) A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo

g) Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal

h) A coeceren a situacin do seu expediente

i) A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado

j) calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo

k) Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

a) Cumpriren as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos

b) Facilitaren a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicaren ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puidesen resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos

c) Cumpriren coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios

d) Colaboraren co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso

e) Manteren unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social

f) Facilitaren e cooperaren no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo

g) Respectaren a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais

h) Comunicaren, cun perodo mnimo de antelacin de dez das, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio

Artigo 8.- Causas de extincin e modificacin do servizo

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

a) A renuncia da persoa usuaria

b) O cambio de programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar

c) O traslado definitivo da sa residencia a outro concello

d) O falecemento da persoa usuaria

e) O incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo

f) A falta reiterada de pagamento do servizo

g) A desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9.- Causas de suspensin temporal do servizo

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

a) Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

b) Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS  
 

Artigo 10.- Forma de prestacin do servizo

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo Concello de San Sadurnio de xeito directo con medios propios.

Artigo 11.- Requisitos do persoal

1. Existir un ou unha profesional de referencia, que actuar como coordinador ou coordinadora do servizo e que deber estar en posesin dun ttulo de grao universitario, ou homologable, na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnica/o titulada/o a xornada completa

100 a 199

2 tcnicas/os tituladas/os a xornada completa

200 a 399

3 tcnicas/os tituladas/os a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnica/o titulada/o a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestaren o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguimento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se for o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

Artigo 12.- Expediente individual

1. O Concello de San Sadurnio abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a) Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo

b) Un proxecto de intervencin, asinado pola tcnica ou tcnico responsable, segundo o Anexo II desta ordenanza

c) Un acordo de servizo asinado entre o Concello de San Sadurnio e a persoa usuaria, segundo o Anexo III desta ordenanza

d) Os informes de seguimento peridicos, que tern un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen

2. O tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 13.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento

1. O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin, e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o Concello de San Sadurnio, cando for o caso, proceder a dar de alta s persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro da persoa coidadora.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do ou da profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a) Presentacin no Rexistro municipal do Concello da solicitude, segundo o anexo I desta ordenanza, dirixida Alcalda, acompaada da seguinte documentacin:

I. Fotocopia do documento de identidade da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, se for o caso

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante

III. Certificado de convivencia

IV. Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade

V. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, se for o caso

VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso

4. Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente

b) As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para emendar as deficiencias; en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite, tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo

c) As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, consonte o Anexo IV

d) O departamento de Servizos Sociais elaborar un Informe-proposta que ser elevado Xunta de Goberno Local, para que dite a correspondente resolucin. O prazo mximo para resolver ser de tres meses. No caso de que sexa favorable, a resolucin ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda

e) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta, levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria

f) Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no Anexo III desta ordenanza

g) Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpren as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado 2.a) deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual

3. O tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

Artigo 14.- Desenvolvemento da prestacin do servizo

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita a resolucin da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas que se han desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase con base ao perfil requirido para cada caso concreto, e se realizar unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

4. Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

5. Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

6. Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no Anexo III desta ordenanza.

7. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o Anexo II desta ordenanza, que deber conter:

a) Das da semana de atencin

b) Horario concreto no que se desenvolver a prestacin

c) Identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto

d) Obxectivos e tarefas que se van desempear no domicilio

e) Seguimento efectivo da prestacin no domicilio da persoa usuaria, con carcter mnimo bimensual

8. Farase entrega persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo rgano competente.

9. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa o documento que contea as tarefas que se han desenvolver no domicilio.

10. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 15.- Intensidade na prestacin do servizo

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de servizos sociais do Concello.

Artigo 16.- Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Artigo 17.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas

b) Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos

c) A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar

   
  SECCIN 3. DA XESTIN ECONMICA   redacciones
 

Artigo 18.- Feito impoible

Esta ordenanza regula tamn o prezo pblico pola utilizacin do servizo de axuda no fogar, tal e como se recolle nos artigos a seguir.

Artigo 19.- Persoas obrigadas ao pagamento

Estn obrigadas ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo de axuda no fogar prestado por este Concello.

Artigo 20.- Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

115,00 %

4,52 %

9,61 %

14,70 %

125,00 %

5,41 %

11,50 %

17,58 %

150,00 %

5,55 %

11,79 %

18,03 %

175,00 %

5,65 %

12,00 %

18,35 %

200,00 %

5,72 %

12,16 %

18,60 %

215,00 %

5,81 %

12,34 %

18,87 %

250,00 %

6,03 %

12,82 %

19,61 %

300,00 %

6,24 %

13,26 %

20,29 %

350,00 %

6,42 %

13,63 %

20,85 %

400,00 %

6,54 %

13,90 %

21,25 %

450,00 %

6,63 %

14,09 %

21,55 %

500,00 %

6,70 %

14,25 %

21,79 %

>500 %

6,76 %

14,36 %

21,97 %

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

5. No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00 %

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %

175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

Artigo 21.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento

1. No servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo con base no clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 17 desta ordenanza.

Capacidade econmica

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

20,00%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

35,00%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

55,00%

Maior de 2,50 IPREM

75,00%

2. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancias que debern estar debidamente xustificadas no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 22.- Custo do servizo de SAF bsico

O custo do servizo bsico de SAF queda fixado nun prezo da hora de prestacin do servizo de 12,48 , revisable anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

Artigo 23. -Nacemento da obriga e forma de pagamento

O rxime xurdico da participacin econmica das persoas usuarias no custo do servizo o establecido polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

a) Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte

b) Por parte do Concello e, con base no parte de traballo asinado conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o cobramento

Artigo 24.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de San Sadurnio en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

Delgase na Xunta de Goberno Local a facultade de interpretar e aplicar as disposicins contidas nesta ordenanza as como a redaccin das instrucins que foren necesarias para a sa correcta interpretacin.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

O SAF no Concello de San Sadurnio adaptarase en todo momento normativa estatal e autonmica vixente sobre o Sistema de Autonoma e Atencin Dependencia.

DISPOSICIN DERROGATORIA

A presente Ordenanza derroga expresamente a Ordenanza Fiscal n 17, reguladora do prezo pblico pola utilizacin do servizo de axuda no fogar, publicada no BOP n 126 de 4 de xuo de 2009, o Regulamento do servizo de axuda no fogar, publicado no BOP n 252, do 26 de novembro de 2009 e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma.

ENTRADA EN VIGOR

Consonte o disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, a presente ordenanza entrar en vigor o da primeiro do mes seguinte ao da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SOLICITUDE DE PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

APELIDOS

NOME

DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CDIGO POSTAL

TELFONO

SOLICITA, a valoracin da sa solicitude para a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar, conforme normativa municipal que regula este servizo, para o que achega a seguinte documentacin:

a) Fotocopia do documento de identidade da persoa solicitante e dos outros membros da unidade de convivencia, entendndose como tal o conxunto de persoas que residen nun mesmo fogar

b) Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa beneficiaria

c) Documentacin acreditativa de todos os ingresos (nminas, certificacins de pensins, prestacins) da unidade de convivencia

d) Fotocopia da ltima declaracin do IRPF ou, no seu defecto, declaracin xurada de non estar obrigado/a a facela

e) Declaracin xurada da persoa solicitante na que se faga constar a carencia absoluta de rendas familiares ou a conta das mesmas

f) Recibo de alugueiro ou amortizacin da vivenda

g) Informe mdico da persoa solicitante que acredite a carencia de autonoma persoal e o tratamento que necesario controlar

h) Certificado de recoecemento de minusvala ou resolucin do grao de dependencia da persoa solicitante ou das persoas que convivan con ela

i) Declaracin xurada de non ter dereito a axuda no fogar por outra entidade ou organismo

j) Outro documento que se considere necesario para a valoracin do expediente (indicar o tipo de documento: ______________________________________________________________________________________)

Declaro que os datos e a documentacin que achego con esta solicitude son certos.

San Sadurnio, ________ de _____________________ de 20___

Asdo.

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

De acordo co establecido pola lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro, de Proteccin de Datos de Carcter Persoal, consinto que estes datos sexan includos nun ficheiro automatizado do que titular CONCELLO DE SAN SADURNIO e poidan ser utilizados para a xestin administrativa do Concello, e declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin que poderei exercitar no domicilio de CONCELLO DE SAN SADURNIO na Avda. Marqus de Figueroa 5; 15560 San Sadurnio.

ANEXO II

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Proxecto de intervencin

1.-Datos de identificacin do expediente

Expediente 1

Intervencin n 2

Data de solicitude

Data de inicio

Sector de referencia3

mbito de atencin 3

N total de persoas usuarias

Nome e apelidos

Data de nacemento

Documento de identidade

Sexo

Estado civil

Proxecto

Data do proxecto

Data fin do proxecto

Antecedentes relevantes:

2.-Atencin a prestar

Das da semana

L

M

Mx

X

V

S

D

N de horas semanais

Horario

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SAN SADURNIO[1] ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SAN SADURNIO[2] ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SAN SADURNIO[3] ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SAN SADURNIO[4]

Tipo de servizo a prestar 4

Perfil dos/as profesionais

Outros servizos:

3.-Existencia doutros servizos ou apoios prestados a domicilio:

Existencia:

Servizos/apoios:

N de horas semanais:

4.-Obxectivos especficos e tarefas que se propoen:

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

5.-Periodicidade do seguimento (mnimo bimensual)

Persoal tcnico responsable

Asdo.:

ANEXO III

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Acordo de servizo

Reunidos en ______________________ o da ____ de __________________ de 20___, dunha parte don/dona _________________________________________ con documento de identidade n __________________, e doutra ___________________________________________, en calidade de Tcnica responsable do servizo de axuda no fogar do Concello de San Sadurnio

ACORDAN:

1. Que o Concello de San Sadurnio prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da _______ do __________________ de 20__

2. Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar se realizar por un prazo de ___________________________, con posibilidade de prrroga segundo a valoracin tcnica do departamento de Servizos Sociais

3. Que o SAF se levar a cabo os das da semana _________________________, en horario de ____________________, por un total de _____ horas semanais

4. Que atendendo Orde do ______ de ____________________ de 20___ que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a ordenanza municipal que regula as taxas do SAF, e aplicacin do baremo que lla corresponda, a persoa usuaria compromtese a achegar a cantidade de _____________ euros mensuais, como contribucin ao custe do servizo

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido no punto 4, na entidade bancaria ______________________________________ , no nmero de conta (IBAN) ________________________________________ .

6. Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

 Atencins de carcter persoal

 Atencins de carcter apoio psicosocial

 Atencins de carcter domstico

 Atencins de carcter socio-educativo

 Atencins de carcter tcnico e complementario

 Outras: ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo sern as seguintes: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

7. Que, as mesmo, a persoa usuaria, a sa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

8. Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo debern ser recollidas nun novo documento asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal

9. Que o servizo se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do ____ de ________________________ de 20___ que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, as baixas temporais e as causas de extincin

Ambas as partes dan a sa conformidade ao presente acordo de prestacin do SAF, e asinan

San Sadurnio, _____ de _________________________________ de 20_____

Asdo.

A persoa usuaria A tcnica responsable

De acordo co establecido pola lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro, de Proteccin de Datos de Carcter Persoal, consinto que estes datos sexan includos nun ficheiro automatizado do que titular CONCELLO DE SAN SADURNIO e poidan ser utilizados para a xestin administrativa do Concello, e declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin que poderei exercitar no domicilio de CONCELLO DE SAN SADURNIO na Avda. Marqus de Figueroa 5; 15560 San Sadurnio.

ANEXO IV

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA

(modalidade de prestacin bsica de servizos sociais de atencin primaria)

FACTOR 1: AUTONOMA PERSOAL (mximo total 40 puntos)

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

TBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

33% a 64%

65% a 74%

75% a 100%

25-39 pts BVD

81% a 87%

50 a 64 pts BVD

88% a 93%

75 a 89 pts BVD

94% a 100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75% a 100% e ata 14 pts ATP

75% a 100% e 15 a 29 pts ATP

75% a 100% e 30 a 44 pts ATP

75% a 100% e 45 a 72 pts ATP

Grao de discapacidade + Axuda Terceira Persoa. ATP RD 1971/1999

75% e ata 24 pts BVD

40 a 49 pts BVD

65 a 74 pts BVD

90 a 100 pts BVD

Grao de discapacidade + Axuda Terceira Persoa. Puntuacin BVD (RD. 504/2007)

Grao I,

Nivel 1

Grao I,

Nivel 2

Grao II,

Nivel 1

Grao II,

Nivel 2

Grao III,

Nivel 1

Grao III,

Nivel 2

Situacin de dependencia. Decreto 176/2007

5 pts

10 pts

14 pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40 pts

PUNTUACIN

Nivel de Autonoma persoal

Total puntos autonoma persoal

FACTOR 2: APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos)

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoas sen capacidade para atendela (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

A persoa vive soa pero hai familiares con posibilidade de atendela no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

A persoa est ben atendida (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

FACTOR 3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

3.1 Conflito (mximo total 4 puntos)

Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

3.2 Limitacins de rol (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias nas que ambos os proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores (2 puntos)

3. 3 Monoparentalidade (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4 Habilidades parentais (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

3.5 Nmero de menores (mximo total 10 puntos)

Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

FACTOR 4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1 Vivenda (total 10 puntos)

Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non pose WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2 Integracin no contorno (total 10 puntos)

Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

TOTAL XERAL

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios