Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - REGULAMENTO DE RXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL VILA DE XUNQUEIRA.- CEE

Publicación provisional : 20-04-2010 BOP N 72 -- Publicación definitiva : 15-06-2010 BOP N 111
Redacción Aplicable desde 27-03-2019

Redacciones Redacciones
 - INTRODUCIN
 - OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - 1. DATOS DO CENTRO
 - II. FUNCIONAMENTO
 - III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
 - IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
 - V. NORMATIVA REFERENTE S NENAS E NENOS
 - VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA
 - VII. RXIME DE COBRAMENTO
 - VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - Disposicin adicional primeira.
 - Disposicin adicional segunda.
 - Disposicin adicional terceira.
 - ANEXO I
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  INTRODUCIN  
 

Normativa aplicable:

Decreto 254/2011, de 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e inspeccin dos programas e dos centros de servizos sociais, artigo 7b) do referido decreto que establece como un dos requisitos funcionais o dispor dunhas normas de funcionamento.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Decreto 330/2009 de 4 de xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil.

   
  OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1..-Obxecto. O presente regulamento ten por obxecto establecer a organizacin e funcionamento da escola infantil municipal (0-3 anos) EIM do Concello de Cee. Artigo 2..- mbito de aplicacin. Constite o mbito de aplicacin da presente ordenanza a Escola Infantil Municipal EIM do Concello de Cee, como equipamento de atencin primeira infancia (nenos/as de 3 meses a 3 anos) de estancia dirna temporal, segundo os horarios de apertura estipulados ao efecto, organizados para o coidado das nenas e nenos.

   
  1. DATOS DO CENTRO  
 

Artigo 3..-Definicin.

As Escolas Infants (EI) defnense como aqueles equipamentos dirnos de carcter educativo e asistencial, dirixidos ao sector infantil da poboacin de ata 3 anos de idade, que teen por obxecto o desenvolvemento harmnico e integral das nenas e nenos realizando ademais unha importante labor de apoio funcin educativa da propia familia, vez que facilitan o acceso das nais e pais ao mundo laboral.

A Escola Infantil Municipal - EIM un servizo municipal regulado que desenvolver a sa actividade educativa nos seguintes mbitos:

Identidade e autonoma persoal a travs do coecemento e desenvolvemento do seu propio corpo, as sas capacidades sensoriais e a sa afectividade.

O coecemento activo do entorno no que vive (obxectos, persoas, relacins)

A comunicacin e representacin a travs da iniciacin nas diferentes linguaxes que lle permiten nena ou neno comunicarse e representar a sa propia realidade (linguaxe oral, linguaxe corporal, expresin plstica, relacins lxico-matemticas)

Os principios metodolxicos desde os que se traballa son os seguintes:

Enfoque globalizador.

O xogo como principio de actividade.

Ambiente de afectividade e seguridade.

NOME DO CENTRO:

CENTRO

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE CEE VILA DA XUNQUEIRA

ENDEREZO

Races de Arriba, 7-8

LOCALIDADE

Cee

PROVINCIA

A Corua

CDIGO POSTAL

15.270

TELFONO

981 747 506 664 347 241

ENTIDADE TITULAR

NOME

Concello de Cee

REPRESENTANTE LEGAL

D. Ramn Ramiro Vigo Sambade

ENDEREZO

Praza Domingo Antonio de Andrade, S/N. 15.270 Cee (A Corua)

N inscricin no Rexistro nico de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS):

E-616

Data do Permiso de inicio de actividades (PIA):

27.09.2012

Tipo de xestin:

Contrato Servizos

Artigo 4.Dependencia.

A EIM depende, administrativamente, da Concellera de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego do Concello de Cee. En todo caso, unicamente ao Concello corresponde exercer a representacin do centro ante outras entidades distintas local, debendo estipular en que persoa, persoas ou rganos delega s mesmas cando as o estime oportuno.

Artigo 5.Finalidade.

As Escolas Infants Municipais.- EIM son un recurso organizado para o coidado das nenas e nenos que cumpre unha funcin eminentemente social e educativa, proporcionando s sas usuarias e usuarios unha atencin que leve o desenvolvemento harmnico e integral e a compensacin das desigualdades sociais, econmicas e culturais, ademais de levar a cabo un labor de apoio funcin educativa da propia familia, vez que se facilita o acceso desta ao mundo laboral. Isto lgrase a travs dun programa global que garanta o pleno desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral das nenas e nenos.

   
  II. FUNCIONAMENTO  
 

Artigo 6.- Obxectivos especficos.

Son obxectivos especficos da Escola Infantil Municipal EIM:

Promover e fomentar o desenvolvemento integral das nenas e nenos e a sa aprendizaxe de habilidades cognitivas e creativas.

Facilitar a conciliacin entre a vida familiar e laboral a travs da cooperacin coas nais/pais, titores/as ou representantes legais.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais bsicos: igualdade, cooperacin, solidariedade, respecto, etc.

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Respectar a singularidade e diversidade de cada crianza.

Posibilitar a integracin progresiva das nenas e nenos na cultura do seu medio.

Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actitudes e nas actividades diarias.

Facilitar a adquisicin progresiva de hbitos de orde, limpeza e conservacin dos materiais, facendo uso axeitado destes.

Facilitar a integracin das nenas e nenos con necesidades educativas especiais.

O proxecto educativo do centro debe desenvolver estes obxectivos.

Artigo 7.- Contidos do proxecto educativo.

A EIM aplicar o proxecto educativo xeral no que se regulan e organizan dinmicas particulares de intervencin educativa, obxectivos da accin educativa e reas de actuacin, as como os medios humanos, tcnicos e materiais para o seu desenvolvemento.

En todo caso, deber reflectir os aspectos recollidos na lexislacin autonmica que regula os contidos mnimos do mesmo, tal e como recolle o Decreto 330/2009 de 4 de xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil.

A programacin de actividades deber inclurse no programacin xeral anual para cada curso.

Artigo 8.- Capacidade do Centro

A Escola Infantil Vila de Xunqueira conta con 4 unidades e 57 prazas autorizadas que se distriben en:

* 1 Unidade 0-1 anos.............. 1/8 prazas.

* 1 Unidade 1-2 anos.............. 1/13 prazas.

* 1 Unidades 2 a 3 anos..........1/20 prazas.

* 1 unidades 2-3 anos............. 1/16 prazas.

No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de idade, os nenos e/ou nenas podern ser agrupados conforme seguinte proporcin:

Grupos formados por nenos e/ou nenas de ata 2 anos de idade: 1/10.

Grupos formados por nenos e/ou nenas de idades comprendidas no tramo 0-3: 1/15.

Artigo 9.- Servizos Xerais que oferta a escola infantil

9.1.- Servizo de Atencin Educativa

A escola infantil conta cun Proxecto Educativo de Centro que se axusta na sa estrutura ao Decreto 329/2005 que desenvolve o Currculo de Educacin Infantil na Comunidade Autnoma de Galicia.

Co obxectivo de promover e fomentar o desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo e social das nenas e nenos de xeito que se garanta o desenvolvemento dos obxectivos establecidos no currculo da educacin infantil ademais da cobertura das necesidades de coidado e atencin que garantan o seu benestar.

Na escola desenvolveranse as seguintes actividades e rutinas:

Atencin educativa por grupos de idades (de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos)

Actividades ldicas.

Actividades de estimulacin temper.

Xogo libre.

9.2.- Servizo de Cocia

Entndese este servizo como a prestacin consistente na achega dos medios persoais e materiais necesarios para a adecuada distribucin e consumo dos alimentos que traen as nenas e nenos usuarios. O horario de cocia ser de 12:00 a 13:30 horas.

As familias ou representantes legais debern proporcionarlle ao centro a alimentacin que vean recibindo as crianzas, as como os instrumentos para a sa subministracin. As familias asinarn autorizacin para proporcionar os alimentos que se achegan cada da a escola para alimentar s sas fillas e fillos co compromiso a levar os alimentos segundo as medidas hixinicas establecidas, isto : envasados en recipientes axeitados e correctamente identificados coa data de consumo, nome e apelidos da nena ou neno e transportados en recipientes isotrmicos que mantean a temperatura axeitada e con indicacin de se precisan ou non refrixeracin.

9.3. Servizo de horario amplo

Entendese por horario amplo a atencin s crianzas por parte do centro polo menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que a nena ou neno prolongue a sa estancia no centro mais de 8 horas diarias, excepto que circunstancias excepcionais, que debern, en todo caso xustificarse, o determinen.

9.4. Actividades complementarias

Celbranse as festas estacionais e tradicionais (Magosto, Saman, Nadal, Entroido, etc.), as como, actividades de coecemento da contorna e de relacin coa comunidade (asociacins e entidades da contorna, Escola de Msica Municipal, Polica Local, bombeiros, centros educativos do Concello, etc.)

Artigo 10.- Sistemas de admisin e baixas

10.1.- Solicitantes.

Podern solicitar praza na Escola Infantil Municipal (EIM) durante os prazos estipulados ao efecto, as nenas e nenos que renan os seguintes requisitos:

Estar empadroada toda a unidade familiar ou de convivencia no Concello de Cee con anterioridade ao inicio do prazo de presentacin de solicitudes, requisito que haber que cumprir todo o tempo de permanencia na escola, en caso contrario ser causa de baixa.

Idade mxima: non ter cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro do ano en que se solicita a praza, non existindo idade mnima. No caso de que apertura do prazo para solicitar a escola o neno ou nena anda non nacese, poden facer igual a solicitude.

10.2.Unidade familiar.

Entenderase por unidade familiar, aos efectos de valoracin de solicitudes, a formada polos cnxuxes non separados legalmente e, no seu caso, as fillas e fillos menores, con excepcin daqueles que, con consentimento dos pais e nais, vivan independentes destes, e as fillas ou fillos maiores de idade e menores de 26 anos cunha discapacidade superior ao 33% e as fillas e fillos incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada ou aqueles as declarados pola administracin autonmica competente.

Nos casos de separacin legal ou cando non existise vnculo matrimonial, a unidade familiar estar formada polo nai ou pai e todas as fillas e fillos que convivan con unha ou outro e renan os requisitos descritos no pargrafo anterior e, sei o caso, pola persoa que sexa parella de feito de calquera dos proxenitores que tea os fillos e fillas a cargo.

Para a condicin de familia monoparental entndese a formada pola nai solteira ou pai solteiro que non mantean relacin de convivencia ou situacins de separacin, divorcio ou viuvez (acreditada mediante fotocopia compulsada do libro de familia e certificado de convivencia)

A determinacin dos membros da unidade familiar farase atendendo situacin existente a 31 de decembro de cada ano.

10.3.-Renda per cpita.

Entndese por renda per cpita mensual o resultado de dividir polo nmero de persoas que compoen a unidade familiar o cociente resultante de dividir entre 12 meses a suma dos ingresos totais da unidade familiar (u.f.). dicir, o resultado de aplicar as seguintes frmulas:

- Ingresos totais anuais da u.f. / 12 = ingresos totais mensuais da u.f.

- Ingresos totais mensuais da u.f. / n. membros da u.f. = renda per cpita mensual

No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar aos efectos de clculos da renda per cpita a que se refire o artigo seguinte.

A renda per cpita obterase da base impoible e do aforro da declaracin da renda; no caso de non estar obrigado a presentacin o dato obterase do lquido mensual da nmina.

10.4.-Criterios de valoracin.

As solicitudes valoraranse de acordo co baremo establecido ao efecto (anexo I desta ordenanza) no que se teen en conta as seguintes circunstancias:

* Situacin socio-familiar.

* Situacin laboral familiar.

* Situacin econmica.

10.5.- Procedemento de solicitude.

As solicitudes para acceder aos servizos que se prestan nas garderas municipais formalizaranse por escrito a travs de instancias dirixidas Alcalda-Presidencia da corporacin municipal acompaadas de modelo oficial que para tal fin se pode recoller nas oficinas municipais, achegando a documentacin sinalada no apartado 10.15 do presente regulamento.

10.6.- Prazos de solicitude e adxudicacin.

Os prazos que se establecen para a solicitude e adxudicacin de prazas na EIM, son os seguintes:

Renovacin de praza

15 ao 31 de abril

Oferta de prazas para nova ocupacin

2 de maio

Solicitudes novo ingreso

10 ao 31 de maio

Publicacin de lista provisional

10 de xuo

Prazo de reclamacins

Do 11 de xuo ao 21 de xuo

Publicacin lista definitiva

1. semana de xullo

Formalizacin de matrcula

2. e 3. semana de xullo

10.7.- Solicitudes de non empadroados.

As solicitudes de nenas e nenos non empadroadas no termo municipal de Cee s se tern en conta finalizado o proceso de matriculacin se quedasen prazas vacantes.

10.8.- Adxudicacin de prazas.

A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin da puntuacin acadada segundo o baremo establecido nesta ordenanza reguladora (anexo I).

En cumprimento da conciliacin da vida laboral e familiar, para a concesin de horarios solicitados teranse en conta os horarios laborais acreditados dos pais e nais e titores e titoras cando coincidan co solicitado. No caso de que non se xustifique a necesidade de horario por necesidades laborais, as adxudicacins realizaranse segundo dispoibilidade de prazas e respectando o baremo de puntuacin.

No caso de que se produza un empate na puntuacin total, o criterio preferente para a adxudicacin ser o da renda per cpita mis baixa.

Se un nivel se completa, a neno ou neno quedar en lista de espera ata que se produza unha vacante nos grupos nos que poida inclurse e que se definen na lexislacin de aplicacin.

10.9.- Lista de espera.

A efectos de axilizar a lista de espera, o procedemento para a inclusin na mesma o seguinte: as familias que soliciten praza nas datas regulares establecidas e non obtean praza, pasarn lista de espera por orde de puntuacin. As prazas irn adxudicndose a medida que queden dispoibles nos grupos que lle correspondan neno ou neno, respectando rigorosamente a orde.

10.10.- Reservas de praza.

Os nenos e nenas que ingresen na EIM tern dereito reserva de praza durante o perodo que poidan permanecer no centro, no mesmo horario que no momento da concesin inicial da praza, e sempre que non se produzan variacins nas condicins iniciais que deron lugar primeira matriculacin.

Para a renovacin aplicaranse os prazos estipulados no apartado 10.6 deste Regulamento.

10.11.- Procedemento de baremo.

Recibida a instancia coa documentacin, procederase polo persoal tcnico responsable comprobacin dos datos achegados.

Se as solicitudes non estivesen debidamente cumprimentadas ou non se acompaasen da documentacin esixida, procederase segundo o recollido no apartado 10.16 deste regulamento.

Se a solicitude presentada cumpre cos requisitos esixidos nesta normativa, e segundo o procedemento que se fixa, a Comisin de Baremo nomeada ao efecto (composta polos membros que se especifican no apartado 10.13 deste regulamento) realizar a avaliacin das solicitudes segundo baremo.

Contra a denegacin dos servizos recollidos na solicitude, o interesado ou interesada poder interpoer os recursos e reclamacins estipulados na lexislacin vixente.

10.12.- Baremo de caractersticas especiais.

En caso de urxencia motivada, e sempre que exista dispoibilidade de praza, ser a Alcalda-Presidencia quen decida a concesin ou denegacin do servizo.

10.13.- Comisin de baremo.

A Comisin de Baremo estar constituda polos seguintes membros:

Presidente/a: Concelleira ou concelleiro de Benestar Social ou persoa na que delegue.

Secretario/a: Persoal funcionario da Corporacin ou persoa na que delegue.

Vogais:

- Traballadora ou traballador social do equipo de servizos sociais.

- Directora ou director da EIM.

A presidenta ou presidente da Comisin poder solicitar asesoramento do persoal tcnico municipal se as o considera oportuno.

10.14.- Funcins da Comisin de Baremo.

Garantir o bo funcionamento do proceso de admisin en aplicacin desta ordenanza.

Valorar as solicitudes e elaborar a relacin provisional de crianzas admitidas e listas de espera.

Determinar o nmero de vacantes para cada curso.

Determinar a asignacin de cotas segundo a presente ordenanza e aplicacin da ordenanza fiscal vixente.

Requirir s familias solicitantes a documentacin adicional que se precise para a xustificacin das situacins e circunstancias derivadas.

Informar as reclamacins que no seu caso se presenten.

10.15.- Documentacin.

Ademais da instancia de solicitude, as interesadas e interesados debern obrigatoriamente achegar a seguinte documentacin:

a) Modelo oficial de solicitude.

b) Fotocopia do DNI ou do pasaporte dos pais e nais ou titores e titoras.

c) Fotocopia do libro de familia.

d) Certificado de empadroamento e convivencia expedido polo concello.

e) Verificacin documental da situacin de parella de feito.

f) Documentacin acreditativa de situacins de separacin, divorcio, abandono do fogar, maltrato ou calquera outra que se alegue.

g) Xustificacin de ingresos: copia da declaracin do IRPF de cada membro da unidade familiar computable para efectos econmicos. No caso de non ter obriga de presentar declaracin:

Certificado do INEM no que figure se percibe prestacin econmica, especificando a conta, ou de que non persoa perceptora, se o caso.

As persoas solicitantes de devolucin rpida achegarn copia da comunicacin que lles remita a Axencia Estatal de Administracin Tributaria.

As persoas non obrigadas a declarar e que non solicitan devolucin rpida achegarn certificacins dos datos existentes na administracin, expedida pola Axencia Estatal da Administracin Tributaria.

As persoas profesionais autnomas acreditarn os pagamentos fraccionados do ano correspondente.

Cando se produzan causas sobrevidas que afecten os recursos da unidade familiar, preciso un informe social emitido pola traballadora social do concello. As mesmo, preciso este informe nos casos en que, por distintas razns, non se poidan acreditar as rendas dos pais/nais ou titores/titoras con escasos recursos.

h) Xustificantes de ocupacin ou desemprego: contratos, informe de vida laboral, ltimas nminas, certificado de empresa ou certificado de que demandante de emprego.

i) Informe do equipo de valoracin e orientacin dos rganos competentes da Administracin do Estado ou nas respectivas comunidades autnomas, no que se motive a necesidade de integracin, de ser o caso.

j) Certificado de minusvala alegada polos membros da unidade de convivencia, se o caso.

k) No caso de cursar estudios, verificacin documental do calendario, horario e xustificante de matrcula.

l) Outros documentos, se procede, nos que consten incidencias familiares, econmicas e sociais puntuais no baremo:

Cargas familiares.

Enfermidades crnicas mis outras afeccins alegadas polos membros da unidade familiar ou de convivencia.

Outras situacins que podern ser tidas en conta pola Comisin de Baremo.

De carecer dalgn dos documentos sinalados nas letras c) e g) do punto anterior, ser necesario presentar calquera outro documento que acredite oficialmente a situacin familiar ou econmica segundo proceda.

As mesmo, e de carecer de verificacin documental dalgunha das incidencias alegadas, poderase presentar informe dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Cee.

A Comisin de Baremo poder solicitar calquera documentacin complementaria que considere necesaria para a clarificacin das circunstancias alegadas.

10.16.- Emendas.

No caso de que a solicitude non rena os requisitos esixidos, o Concello de Cee, conforme o artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, requirir familia interesada para que, nun prazo de 10 das, emende os erros detectados, con indicacin de que, se as non se fixese, terase por desistido na sa peticin, logo de resolucin en tal sentido.

10.17.- Resolucin.

As listas de nenas e nenos admitidos e listas de espera, por orde de puntuacin, publicaranse no taboleiro de anuncios do concello, nos taboleiros da Escola Infantil e na pxina web do concello: (https://cee.gal/es/)

As reclamacins presentaranse nas datas especificadas a tal efecto no anterior apartado 10.6 deste regulamento acompaadas da documentacin que se considere necesaria.

Unha vez resoltas as reclamacins, procederase publicacin da relacin definitiva de nenas e nenos admitidos e a da lista de espera, coa puntuacin obtida en cada caso.

As nenas e nenos solicitantes admitidos debern formalizar a matrcula e achegar a documentacin complementaria nas datas especificadas ao efecto no apartado10.6 deste regulamento.

As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso sern cubertas por rigorosa orde de puntuacin entre as nenas e nenos solicitantes da lista de agarda.

10.18. Apertura de expedientes individuais.

No momento do ingreso do neno ou nena na EIM, abrirselles un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos de filiacin, sanitarios, enderezo e telfono para avisos en caso de urxencia, as como cantas circunstancias aconsellen unha atencin diferenciada.

10.19.- Formalizacin de matrcula.

Para formalizar a matrcula necesario que o neno ou nena tea a idade mnima de tres meses con anterioridade ao 31 de decembro.

Entenderase formalizada a matrcula cando:

* Se efecte o ingreso correspondente por ese concepto.

* Se presente a seguinte documentacin:

a) Xustificante de pago inicial.

b) Certificado mdico do neno ou nena.

c) Carn de vacinacin actualizado.

d) Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou documento equivalente.

e) Das fotografas tamao carn.

f) Impreso de domiciliacin bancaria.

g) Autorizacin por escrito das persoas que poden recoller o neno ou nena.

Se non se presentase a devandita documentacin no prazo sinalado, terase por decado o dereito de praza obtida, logo de resolucin en tal sentido perdendo, as mesmo, o dereito de permanencia na lista de agarda.

Artigo 11.Calendario e horarios xerais.

A escola infantil prestar os seus servizos de luns a venres, sendo non lectivos os festivos nacionais, autonmicos e locais.

O horario de 8.00 a 20.00 horas de xeito ininterrompido. A escola infantil permanecer pechada ao longo do mes de agosto.

No mes de xullo manterase a atencin en horario completo (de 8.00 a 20.00 horas) sempre e cando a ocupacin do centro supoa un mnimo que permita realizar os axustes derivados das reducins de horarios e asistencias e sempre que a demanda sexa suficiente para crear unha unidade internivelar (15 nenos e nenas de 0 a 3 anos)

En caso contrario, os horarios de apertura adaptaranse de tal xeito que se poida cumprir o establecido, pechndose no caso de que se acredite a falta de asistencia para manter ese rateo. No mes de agosto permanecer pechado.

En todo caso, en aplicacin da lexislacin vixente, en calquera momento ao longo do curso, de non existir demanda suficiente para formar grupos do mesmo nivel na rateo legalmente establecida, os nenos e nenas podern ser agrupados sempre respectando as rateos permitidas (para nenos de 0-3 anos: 1/15)

11.1.- Horario de permanencia.

O horario mximo de permanencia das nenas e nenos na EIM ser, con carcter xeral, de oito horas diarias, ags causas excepcionais e convenientemente xustificadas, a valorar pola Concellera de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego do Concello de Cee, que poder amplialo.

Para a mellor adaptacin das nenas e nenos de novo ingreso, poderase establecer un horario reducido que se ampliar de forma progresiva.

A utilizacin do horario ampliado por parte da nena ou neno esixe que os pais, nais, titores ou titoras presenten xustificacin documental da necesidade. En todo caso, sempre que as circunstancias familiares da nena ou neno obriguen a permanecer na EIM mis das oito horas estipuladas, fomentarase que os pais, nais, titores, titoras ou representantes legais se fagan cargo da crianza ao longo da xornada no tempo que dispoan libre, co fin de favorecer as relacins paterno filiais.

11.2.- Cambio de horario concedido.

No caso de querer cambiar o horario inicialmente concedido, deber acreditarse documentalmente a necesidade e seguirase o procedemento establecido no artigo 11.4 deste regulamento. En todo caso, a concesin depender da existencia de prazas vacantes no novo horario solicitado.

11.3.-Perodo de peche e vacacins.

A EIM establecer como non lectivos os festivos nacionais, autonmicos e locais (que se comunicarn con antelacin), as como o da da celebracin de Santa Rita.

Os das 24 e 31 de decembro o horario de apertura da EIM ser de 8.00 a 13.00 horas.

O da 5 de xaneiro pechar unha vez rematada a visita dos Reis Magos.

Sern valoradas pola Comisin de Baremo as situacins familiares que acrediten a imposibilidade do cumprimento, sendo a decisin do rgano a que prevalece, podendo elevar Alcalda as medidas sancionadoras que considere que deben aplicarse.

11.4.- Cumprimento de horarios e modificacins.

O horario de entrada sada dos nenos e nenas na EIM dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracin das actividades dos demais nenos e nenas e do normal funcionamento do centro. Non obstante, unha vez acordados coa EIM os horarios de entrada e sada das nenas e nenos, as familias procurarn respectalos.

En caso de atrasos inxustificados e reiterados, a direccin da EIM est obrigada a adoptar as medidas oportunas pondoo en coecemento da entidade municipal a travs da Concellera de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego do Concello de Cee.

As modificacins no horario de asistencia ou de calquera outra circunstancia, ser solicitada por escrito ao concello. Ata o momento en que a entidade municipal resolva e notifique, non se producir a modificacin.

Se por diversos motivos a EIM permanecese pechada por un perodo superior a 15 das, non se aboar a tarifa que corresponda.

A non asistencia do neno ou nena durante un perodo determinado, mentres non se formalice a baixa correspondente, non supn a reducin nin exencin do pagamento do prezo establecido, ags nos casos das excepcins establecidas.

Artigo 12.- Causas de baixa.

Causarn baixa aquelas nenas e nenos admitidos nos que concorran algunha das seguintes circunstancias:

Renuncia voluntaria praza formulada polos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais presentada na entidade municipal.

Falta de asistencia ao centro ou uso dos servizos durante 15 das lectivos continuados ou 30 das alternos sen previo aviso nin causa xustificada. En todo caso, as ausencias xustificadas non podern ser superiores a 2 meses, polo que, transcorrido dito prazo darase baixa definitiva ou xustificarase a permanencia cos informes preceptivos que correspondan.

Non pagamento de das cotas mensuais sucesivas ou tres alternas calquera que sexa o curso escolar a que se refire a dbeda, sen prexuzo da reclamacin da dbeda polo procedemento regulamentariamente establecido.

Prazas que non se tean cuberto aos quince das de iniciado o curso correspondente sen comunicacin expresa por parte da familia e sen causa xustificada.

Perda da condicin de vecia ou vecio do termo municipal, comprobada mediante padrn municipal.

Calquera cambio nas condicins que deron lugar a adxudicacin de praza e que supoan unha variacin substancial destas. Se esta situacin se producise, debe notificarse de inmediato para a valoracin da nova situacin.

Por incumprimento reiterado das normas da escola infantil.

Por incompatibilidade ou inadaptacin.

Por comprobacin de falsidade nos documentos ou datos achegados.

Cando non se entregue documentacin para a revisin e/ou clarificacin de datos nos prazos legalmente establecidos ao efecto previo requirimento expreso pola entidade municipal.

Cada caso ser valorado pola Comisin de baremo que escoitar s partes e analizar a documentacin que se achegue ao respecto. A decisin ser elevada Alcalda que, en todo caso, resolver.

Artigo 13..Autorizacins para a sada do centro.

Ao remate da xornada os nenos e nenas sern entregados aos seus pais, nais, titores, titoras ou representantes legais. Nos casos nos que estes autoricen direccin da EIM para entregar o neno ou nena a outra persoa, esta deber ser debidamente identificada.

   
  III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA  
 

Artigo 14. Organizacin Interna

A EIM obxecto deste regulamento dispor da seguinte estrutura organizativa:

1. Direccin.

2. Equipo tcnico.

3. Persoal de atencin directa s nenas e nenos (educadoras/es, titoras/es e persoal de apoio)

A escola infantil contar como rgano colexiado co Consello de Centro, rgano que asumir a coordinacin xeral do centro, marcando as directrices e adoptando acordos procedentes, posibilitando, deste xeito, a participacin e colaboracin de todos os colectivos implicados no funcionamento.

Estar composto, como mnimo, polos seguintes membros:

Director/a do centro que exercer a presidencia.

Un/ha representante do persoal educativo.

Un/ha representante dos pais, nais, titores titoras ou representantes legais.

Responsable poltico da Concellera de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego

As sas funcins son, como mnimo, as seguintes:

Elaborar e/ou actualizar o proxecto de regulamento de rxime interior.

Elaborar e avaliar a memoria anual de actividades.

Aprobar o proxecto educativo e a programacin anual de actividades.

Propoer entidade municipal cantas medidas consideren convenientes para mellorar o funcionamento do centro.

O persoal de atencin educativa da Escola Infantil Municipal, desenvolver a sa xornada laboral xunto co persoal de apoio, de tal xeito que se garanta a permanencia de das tcnicas ou tcnicos como mnimo durante todo o horario de funcionamento diario do centro.

Artigo 15.- Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal

O concello contar cos medios suficientes para a substitucin do persoal por contratacin directa ou mediante empresa de servizos.

   
  IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL  
 

Artigo 16.- Relacin de persoal

A escola Infantil conta co seguinte equipo:

1 director/a

4 Tcnicos/as Superiores en Educacin infantil

2 Auxiliares.

Persoal de servizos (limpeza)

Artigo 17.- Dereitos e Obrigas do persoal

Dereitos

O persoal gozar dos dereitos e liberdades que lle atriba a lexislacin vixente, sendo, polo menos, os seguintes:

Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento do centro a travs dos rganos de participacin ou da direccin do centro.

Elixir, se o caso, os seus representantes para os rganos de participacin que se constitan.

Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento do centro e a atencin prestada s nenas e nenos.

Desenvolver as sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axuste aos obxectivos e contidos da programacin do centro.

Dispoer dos instrumentos e medios necesarios para desenvolver as sas funcins axeitadamente.

Obrigas

Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o regulamento de rxime interior e normas de aplicacin no centro.

Velar polo respecto s dereitos das crianzas recollidos na presente ordenanza e aqueloutros recoecidos na lexislacin vixente.

Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais das nenas e nenos a que tean acceso en razn das sas funcins.

O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

Artigo 18.- Funcins e responsabilidades

18.1.- Da direccin.

Para a mellor xestin directa, o centro dispor da figura de director/a como representante do centro e responsable do seu correcto funcionamento.

As sas funcins sern as seguintes:

Representacin acadmica do centro.

Cumprir e facer cumprir a normativa vixente en relacin co centro.

Dirixir, planificar e coordinar todas as actividades a desenvolver polo centro, executndoas en colaboracin co grupo de traballo do restante persoal do mesmo.

Dirixir, coordinar e supervisar a actuacin do grupo de traballo e das compoentes ou dunha persoa traballadora individualizada, adoptando as medidas necesarias para garantir a sa produtividade, resolvendo problemas operativos e continxencias que afecten ao traballo ou ao persoal.

Aportar o nivel profesional axeitado de coecementos, de experiencia e de comportamento para a efectiva realizacin, no mbito do seu servizo, daquelas actividades para as que capacita especialmente a sa cualificacin profesional, as como para a direccin, coordinacin, planificacin e execucin dos diferentes traballos que se asignen a sa unidade ou ao seu servizo.

Manter informado persoa que exerce de superior da problemtica, funcionamento e rendemento dos servizos ao seu cargo, do material e das instalacins asinadas realizando periodicamente os partes ou informes que lle poidan ser esixidos.

Realizar as propostas de adquisicin de materiais e elementos que resulten necesarias para o adecuado desenvolvemento dos traballos asignados ao servizo ao seu cargo. Para iso, deber seguir os procedementos establecidos pola Intervencin Municipal en relacin coas propostas que se formulen.

Elaborar o proxecto educativo do centro e a programacin xeral anual.

Promover e impulsar as relacins do centro coas institucins e entidades da sa contorna, facilitando e coordinando as relacins con outros servizos municipais ou con outros servizos educativos da zona.

Elaborar a memoria anual sobre as actividades desenvoltas polo centro e a sa situacin xeral.

Prestar apoio, asesoramento e colaboracin ao persoal do centro.

Colaboracin con outras reas ou departamentos do concello no que se refire aos procesos de matrcula no centro e o mantemento da mesma ao longo do curso.

Preparar, desenvolver e avaliar os procesos educativos e de atencin preescolar.

Preparar, desenvolver e avaliar as actividades destinadas ao desenvolvemento de hbitos de autonoma e a atencin das necesidades bsicas.

Executar directamente coas colaboracins que dispoan as operacins ou traballos cualificados ou de maior especializacin profesional, as como as que correspondan a sa categora profesional.

 

18.2.- Do Equipo tcnico.

O equipo tcnico constitese como un grupo de traballo a travs do cal o persoal de atencin directa a nenos e nenas participa do proxecto integral da EIM. Este equipo estar integrado polo director ou directora, que actuar como coordinador ou coordinadora e polo persoal de atencin directa a nenos e nenas.

Son funcins e competencias propias do equipo tcnico:

Elaborar o proxecto educativo e o proxecto curricular das EIM, e proceder sa modificacin en caso necesario.

Fixar os criterios para o seguimento e avaliacin destes documentos.

Establecer criterios xerais aos que deben adaptarse as programacins de cada un dos grupos de idade.

Desear actividades que esixan coordinacin entre os distintos grupos de idade.

Programar actividades cos pais e nais dos nenos e nenas.

O rxime de funcionamento do equipo tcnico establecerase nas reunins coa direccin e o persoal de atencin.

 

18.3.- Do Persoal de atencin aos grupos: mestres/as e educadores/as.

Cada grupo de nenos e nenas ter como responsable directo un educador ou educadora que formar parte do equipo tcnico da EIM e, entre outras, ser a persoa responsable de manter relacins cos pais e nais, titores e titoras ou representantes legais dos nenos e nenas asignados ao seu grupo e, de ser o caso, supervisar ao persoal en prcticas que tean asignado.

Ademais das descritas, tamn sern funcins propias deste persoal as seguintes:

Realizar as funcins educativas contempladas na lexislacin vixente para o ciclo.

Participar nas actividades de formacin permanente e na sa avaliacin.

Prestar especial atencin ao perodo de adaptacin.

Avaliar o funcionamento e organizacin da escola infantil e propoer iniciativas para a mellora do seu funcionamento ante a direccin.

A coordinacin e animacin da accin educativa ser realizada polas educadoras e educadores.

18.4.- Do Persoal de servizos.

O persoal de servizos realizar as funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no correspondente convenio colectivo as como as que lle encomende a direccin da escola infantil.

Artigo 19.-Titulacins do persoal.

O persoal de atencin directa a nenos e nenas ser o que estando en posesin da titulacin ou habilitacin correspondente realice funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no correspondente convenio colectivo, as como as que lle encomende a direccin da escola infantil.

O persoal estar en posesin da seguinte titulacin:

* Director/a: mestre/a especialista en educacin infantil, pedagogo/a ou psicopedagogo/a.

* Persoal de atencin e coidado das nenas e nenos: mestres/as diplomados/as en educacin infantil, tcnico/a superior en educacin infantil ou equivalente.

   
  V. NORMATIVA REFERENTE S NENAS E NENOS  
 

Artigo 20.- Dereitos das nenas e nenos

Os nenos e nenas gozarn dos dereitos e liberdades que lle atriba a lexislacin vixente, sendo, polo menos, os seguintes:

Acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A consideracin debida no trato tanto por parte do persoal do centro como das demais persoas usuarias.

Ao sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e socio-familiar.

A realizar sadas ao exterior.

intimidade persoal.

A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara sa integracin socio-familiar que ter como obxectivos prioritarios a sa proteccin, educacin e formacin.

A ser informados de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto delas/es.

A ser educados e educadas para a comprensin, tolerancia e convivencia democrtica, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de forma libre e persoal.

Artigo 21.- Normas de funcionamento

21.1.- Normas de Hixiene

Todos os nenos e nenas que usen cueiros debern traer un paquete e un bote de toallias (todo debidamente marcado co nome), que deber repoerse cando sexa preciso. Sern cambiados na medida que o precisen (avisarase cando haxa que repoelo)

As nenas e nenos tern sempre unha muda completa de reposto. imprescindible que todas as crianzas traian debidamente identificadas unha muda de roupa completa (chndal, camiseta, calzns ou bragas e calcetns) nunha caixa de zapatos que permanecer no centro, unha bolsa de plstico para a roupa sucia, un chupete (se o utiliza) e unha botella de auga.

Os nenos e nenas debern levar roupa que lles permita moverse con comodidade, evitando tirantes, cintos, petos etc. Se comen no centro, debern traer babeiro.

21.2.- Normas de Sade

Os nenos e nenas teen un sistema inmunitario reducido, polo que enferman con facilidade. Neses casos, necesita coidados e condicins especiais que desde a escola infantil non se poden levar a cabo. Por estes motivos, importante que os/as menores non asistan a escola cando estean enfermos/as co fin de reducir as posibilidades de contaxio.

Os nenos e nenas debern acudir escola en condicins correctas de sade e hixiene.

A familia axustar as doses dos medicamentos fra dos tempos de permanencia na escola. O equipo educativo non administrarn ningn tipo de medicacin; salvo os casos particulares con problemas crnicos non contaxiosos debidamente acreditados, sempre baixo prescricin mdica.

Co fin de velar polo benestar e sade das crianzas, non se autorizar a entrada aos nenos e nenas que presenten as condicins temporais seguintes:

Presenza de parasitos (piollos, lendias, etc.)

Febre.

Diarrea.

Erupcins da pel, ags cando acompaen informe peditrico indicando que non son contaxiosas.

Conxuntivite.

Parasitoses intestinais (lombrigas, etc.)

Vmitos de repeticin.

Tos persistente mucopurulenta nasal sen tratamento. Neste caso, poder asistir con xustificante do pediatra no que conste que se sigue tratamento ou que non contaxioso.

Enfermidades infecto-contaxiosas.

Non sern admitidos na escola infantil as nenas e nenos que padezan enfermidades infecto-contaxiosas. A aparicin destas enfermidades deber ser comunicada polos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais direccin do centro que, sa vez, poerao de inmediato en coecemento da Concellera de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego.

No caso de observarse sntomas dun proceso infecto-contaxioso nos nenos e nenas na propia EIM, informarase direccin desta e avisarase aos seus pas, nais, titores, titoras ou representantes legais, co fin de evitar a propagacin da enfermidade entre as demais nenas e nenos.

O reingreso ao centro s ser posible logo de transcorrido o perodo de contaxio e tras o informe mdico que acredite tal circunstancia.

Enfermidade ou accidente no centro.

No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na escola infantil, despois das primeiras atencins in situ e maior brevidade posible, poerase dita circunstancia en coecemento dos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais da crianza e, se o caso, garantirase que reciba a atencin mdica axeitada sendo trasladada a nena ou neno aos servizos mdicos mais prximos, contarase coa autorizacin previa dos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais.

No caso de que xurda un proceso febril grave durante o tempo de permanencia na escola, o persoal intentar reducila por medios fsicos e/ou naturais, de non conseguilo, seguir as instrucins das autoridades sanitarias previa chamada ao 061 e dando aviso s familias do acontecido.

Comunicacin de non asistencia por enfermidade.

Cando se produza a falta de asistencia escola infantil por un perodo superior a 3 das, debido a enfermidade ou outras circunstancias, os pais, nais, titores, titoras ou representantes legais debern comunicar este feito direccin do centro.

Administracin de medicamentos.

Na escola infantil non se subministrar medicamento algn a excepcin daquelas nenas e nenos de alta no Programa Alerta Escolar da Xunta de Galicia.

21.3.- Normas de Nutricin e alimentacin.

1. As familias asinarn autorizacin para proporcionar os alimentos que traen cada da da sa casa co compromiso de cumprir as medidas hixinicas establecidas, isto :

Envasados en recipientes axeitados e correctamente identificados coa data de consumo, nome e apelidos da nena ou neno e transportados en recipientes isotrmicos que mantean a temperatura axeitada e con indicacin de se precisan ou non refrixeracin.

2. Terase presente en todo momento que a responsabilidade do estado dos produtos achegados polas familias das familias. A escola infantil so se fai responsable da administracin dos alimentos.

21.4.- Normas de convivencia

Por seguridade das nenas e nenas e nenos non traern ao centro, pulseiras, aneis ou cadeas

Tratarase de evitar roupa do tipo pelele, pantalns de peto, cintos e tirantes, xa que resultan incmodos para cambios e imposibilita a autonoma das nenas e nenos.

Evitarase tamn que a nena ou neno traia ao centro obxectos de casa e, no caso de facelo, o centro non se fai responsable da perda ou ruptura dos mesmos. Nos primeiros das de asistencia, que coinciden co perodo da adaptacin ao centro, podern traer algn xoguete ou obxecto de apego que sirva neste momento como instrumento para o achegamento ao novo contorno e como elemento de socializacin

Os aniversarios celebraranse coas crianzas da escola. No caso de querer traer algo especial para a celebracin, deberase consultar previamente s persoas responsables do centro. Non est permitido traer agasallos.

Manterase un proceso de comunicacin constante entre o centro e as familias para o benestar das nenas e nenos.

Est totalmente prohibido fumar en todo o recinto escolar

Ante calquera problema deberase acudir persoal educadoras, ao persoal tcnico dos Servizos Sociais Municipais ou persoa responsable do centro.

As nenas e nenos debern gozar dun mes enteiro de vacacins que coincidir, con carcter xeral, co mes de peche do centro. Non obstante o anterior, poderase solicitar nun mes distinto ou ben o seu reparto en das quincenas cando as sexa suficientemente acreditado pola familia.

Artigo 22.- Uniforme

Todos os nenos e nenas que anden debern traer un mandiln (de 0 a 1 ano non obrigatorio) Aconsllase a colocacin dunha cinta no mandiln para que as alumnas e alumnos poidan colgalo e favorecer a sa autonoma persoal, tamn traern unha toalla, cepillo de dentes, crema e un vaso (con nome)

Artigo 23.- Uso das dependencias e materiais.

A Escola Infantil est construda nunha primeira planta. Contn os seguintes espazos:

AULA DE USOS MLTIPLES

Nela desenvlvense as actividades que o equipo educativo estime oportuno.

DESPACHO

Lugar de reunins e visitas ao centro de carcter oficial e onde se realiza o traballo administrativo.

VESTBULO

Lugar onde se levarn a cabo a recollida das nenas e nenos, atopase situado na entrada da Escola.

PATIO EXTERIOR

a zona de xogo libre, onde as nenas e nenos gozan dos xogos.

COCIA

Est equipada e con espazo suficiente para gardar alimentos e tiles de cocia.

AULAS

Todas as aulas e o material que nelas cumpren a normativa vixente.

Artigo 24.- A lingua

A lingua utilizada ser a lingua materna predominante entre as nenas e nenos que forman parte del e coidarase que adquiran o coecemento da outra lingua oficial de Galicia.

Atenderanse de xeito individualizado a aqueles nenas e nenos do grupo que non tean coecemento suficiente da lingua materna predominante.

Como norma xeral de funcionamento tratarase de potenciar a lingua galega, que ser tamn a do normal funcionamento do centro. Por lingua predominante entndese o galego.

Art. 25.- Fomento da igualdade das nenas e nenos

A escola infantil programar actividades para promover a igualdade entre as nenas e nenos e evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por razn de sexo. As ditas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e curriculares.

A escola infantil poer especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracins que se utilicen como instrumentos de traballo. As mesmo vixiar que no uso da linguaxe se adopten expresins e formas non discriminatorias.

A escola infantil restar especial atencin ao fomento da interculturalidade como instrumento de superacin das desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

Artigo 26.- Promocin da Integracin

Necesidades educativas especiais.

A escola infantil promover, dentro das sas posibilidades, a integracin das nenas e nenos con necesidades educativas especiais, sempre e cando conte cos recursos materiais e humanos necesarios. Nestes casos requirirase o informe previo dos equipos de valoracin e orientacin correspondentes, o grao de discapacidade e a sa necesidade de integracin.

Integracin de persoas con discapacidade.

A integracin de nenas e nenos con discapacidade fsicas, psquicas ou sensoriais estar supeditada a existencia de condicins infraestruturais idneas e de persoal adecuado e suficiente. En ningn caso poder haber mis dunha nena ou neno de integracin por aula. A efectos de rateo, estas prazas contabilizaranse como das.

Naqueles casos nos que se considere conveniente prorrogar a estancia no centro por un perodo superior ao que corresponda por idade para unha atencin diferente polas especiais caractersticas da nena ou neno, debern achegarse informes de valoracin emitidos polos organismos autonmicos con competencia na materia.

Artigo 27.- Perodo de adaptacin

A asistencia por primeira vez a un centro educativo un feito moi significativo que permite o desenvolvemento psicolxico e social das e dos menores, a travs das relacins cos seus iguais e das diferentes actividades educativas.

Ao mesmo tempo a crianza enfrntase a un ambiente e persoas novas, o que produce que sexa frecuente e moi normal que, sobre todo nos primeiros das, as nenas e nenos rexeiten ir escola. Por iso precisan dun perodo de adaptacin.

Para facilitar o proceso de adaptacin, a Direccin do centro comunicaralles aos pais, nais e representantes legais as seguintes medidas:

A incorporacin das crianzas escola, ser progresiva. Como mnimo durante a primeira quincena irase aumentando pouco a pouco os tempos de estancia e graduarase a incorporacin das nenas e nenos en distintos das. Poderase aumentar ou diminur este perodo en funcin das necesidades especficas de cada crianza.

Ao comezo do novo curso escolar, a escola infantil, tendo en conta as necesidades das crianzas, consensuar coas familias as estratexias e a planificacin a desenvolver conxuntamente, que implicar un breve perodo de readaptacin, no caso de ser necesario, na incorporacin ao novo curso.

Co obxectivo de establecer unhas bases sustentadas na confianza mutua e na comunicacin entre as crianzas, persoal educador e familias, nesta etapa especialmente, o persoal da escola convidar s familias a expoer calquera tipo de dbida ou aclaracin en relacin con este perodo.

   
  VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA  
 

Artigo 28.- Dereitos e obrigas dos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais. Dereitos  A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola como das demais persoas usuarias, sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.  A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou econmica.  A ser informadas do desenvolvemento diario da nena ou neno e a promover a sa participacin e colaboracin dunha maneira activa de cara mellor consecucin dos obxectivos educativos.  A ser escoitadas e manifestar a sa discrepancia respecto s decisins educativas que lles afecten, a travs das vas oportunas.  A realizar visitas das instalacins do centro e promover entrevistas persoais antes de comezar o curso e ao longo do curso, cando as o soliciten, sen entorpecer o transcurso normal das actividades.  A deixar de utilizar os servizos ou abandonar a escola por vontade propia.  A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin nas actividades e proxectos da escola.  A participar nas actividades previamente planificadas polo persoal docente. Obrigas  Cumprir as normas sobre a utilizacin e funcionamento do centro e os seus servizos establecidos neste regulamento.  Aboar o material, as actividades extraescolares, se fose oportuno, e as mensualidades conforme ao establecido no presente regulamento e na Ordenanza reguladora de prezos aplicable Escola Infantil Municipal.  Asinar os documentos requiridos no momento da formalizacin da matrcula  Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia, colaboracin, encamiada a unha mellor convivencia.  Colaborar e participar na vida do centro na procura de acadar os fins e obxectivos educativos propostos.  Responsabilizarse daquelas situacins nas que por motivos de sade ou malestar as nenas e nenos tean que sar da escola. Artigo 29.- Participacin e relacin cos pais/nais, titores ou representantes legais A relacin cos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais, deber ser fomentada pola direccin da escola infantil e ter como principais obxectivos:  O intercambio de criterios educativos.  A transmisin mutua de informacin sobre actitudes e comportamento dos nenos e nenas.  Compartir pareceres sobre incidentes, preocupacins, ilusins, actividades, etc. Informacin individual. Tras a consulta co equipo tcnico, a direccin poer en coecemento dos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais de cada crianza unha informacin sobre a sa evolucin integral. Ter carcter trimestral e realizarase en documento normalizado. Horarios de atencin. As visitas dos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais das e dos menores realizaranse de conformidade co horario establecido pola direccin para tal fin, logo de ser odo o equipo tcnico, sempre e cando non dificulte a boa marcha da escola infantil. Periodicidade das reunins. Co fin de garantir a necesaria cooperacin cos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais das crianzas, realizaranse reunins xerais e de grupo, segundo a natureza dos temas que se vaian tratar que tern lugar nas dependencias da escola, logo da convocatoria por escrito. A periodicidade destas reunins ser a seguinte:  Das reunins xerais, coincidindo co inicio e co remate do curso.  Das reunins de grupo que se realizarn cada semestre. En todo caso, a direccin da escola informar por escrito ao principio do curso dos horarios de atencin e informacin aos pais, nais, titores, titoras ou representantes legais das nenas e nenos. Artigo 30.Libro de reclamacins. A escola infantil conta cun libro de reclamacins disposicin das usuarias e usuarios. A direccin do centro poer en coecemento da Concellera de Presidencia, Benestar Social, Igualdade e Emprego do Concello de Cee o contido das reclamacins de xeito peridico, ags nos casos en que se requira unha comunicacin inmediata. Ademais segundo o artigo 6.i) do Decreto 254/2011 de 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e inspeccin de servizos sociais en Galicia, remitirase inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia unha copia das reclamacins presentadas, no prazo mximo de tres das hbiles, xunto cun informe xustificativo dos antecedentes e das actuacins realizadas para a sa xestin.

   
  VII. RXIME DE COBRAMENTO  
 

Artigo 31.- Tarifas.

As tarifas vixentes son as recollidas na Ordenanza fiscal vixente reguladora da taxa pola prestacin de servizo pblico da EIM.

Os interesados e interesadas recibirn comunicacin da cota mensual que debern abonar en funcin da aplicacin da taxa segundo os servizos concedidos.

   
  VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

Artigo 32.- Medidas de seguridade e hixiene

Medidas antiincendio: extintores, alarma antiincendios, planos de evacuacin, plan de actuacin para casos de emerxencia, detectores de fume en tdalas dependencias, etc.

Medidas de proteccin para evitar golpes e outras lesins nas nenas e nenos, tales como as cantoneiras e os antipilladedos.

En canto hixiene, seguiranse as pautas marcadas por Sanidade nos seus controis peridicos

O centro conta con:

Plan de Autoproteccin implantado (formacin para a actuacin nos casos de emerxencia e evacuacin) e inscrito no REGAPE.

Pliza de responsabilidade Civil e de accidentes.

Pliza de sinistros/danos.

Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

Proxecto educativo a disposicin das familias.

Libro de rexistro de persoas usuarias.

Expediente individual.

   
  Disposicin adicional primeira.  
 

Correspndelle ao concelleiro ou concelleira da rea competente en materia educativa, establecer a coordinacin entre a entidade municipal e a escola infantil municipal. Tamn lle corresponde o nomeamento do persoal tcnico que estime competente para tramitar as actuacins precisas para facer efectiva esta coordinacin.

   
  Disposicin adicional segunda.  
 

Para o non previsto neste Regulamento de Rxime Interior da Escola Infantil Municipal de Cee, estarase ao disposto na Lei 5/97, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, Lei 7/85 de 2 de abril e regulamentos que a desenvolven, na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia e demais lexislacin reguladora de mbito autonmico ou estatal.

   
  Disposicin adicional terceira.  
 

Facltase Alcalda-Presidencia do Concello de Cee a ditar cantas disposicins sexan necesarias para o desenvolvemento deste Regulamento

   
  ANEXO I  
 

BAREMO DE APLICACIN PARA A VALORACIN DE SOLICITUDES DE ACCESO ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

O baremo a aplicar ser o seguinte:

1. Situacin sociofamiliar

 

1.1. Por cada membro da unidade familiar

2 puntos

1.2. Por cada persoa que non formando parte da unidade familiar estea a cargo dela

1 puntos

1.3. No caso de que o/a neno/a para o que se solicita a praza nacese nun parto mltiple

1 punto

1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por minusvala, enfermidade que requira internamento peridico, alcoholismo ou drogodependencia

2 puntos

1.5. Pola condicin de familia monoparental

3 puntos

1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos membros parentais

3 puntos

1.7. Pola condicin de familia numerosa

3 puntos

1.8. Calquera outra circunstancia familiar debidamente acreditada

ata 3 puntos

2. Situacin laboral familiar

 

Situacin laboral de ocupacin:

 

Pai

6 puntos

Nai

6 puntos

2.1. Situacin laboral de desemprego (1):

 

Pai

2 puntos

Nai

2 puntos

(1) Valorarase tal condicin coa certificacin de demanda de emprego con efectos do da anterior entrega da solicitude de reserva de praza

 

No caso de familias monoparentais adxudicarselles a puntuacin do epgrafe correspondente computando por dous.

 

3. Situacin econmica.

 

R.P.C.. mensual da unidade familiar referida ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente

 

Inferior ao 25 % do IPREM

+ 5puntos

Entre o 25 % e o 50 % do IPREM

+ 4puntos

Superior ao 50 % e inferior ao 75 % do IPREM

+ 3 puntos

Entre o 75 % e o 100 % do IPREM

+ 2puntos

Superior ao 100 % e inferior ao 125 % do IPREM

1 puntos

Entre o 125 % e o 150 % do IPREM

- 1puntos

Superior ao 150 % e inferior ao 200 % do IPREM

- 2 puntos

Igual ou superior ao 200% do IPREM

- 3 puntos

 

* IPREM: indicador pblico de renda de efectos mltiples como referencia do nivel de renda para determinar a conta de prestacins, beneficios ou servizos pblicos (Real decreto-lei 3/2004, do 25 de xuo, para a racionalizacin da regulacin do salario mnimo interprofesional e para o incremento da sa conta). A conta deste indicador establcese anualmente na Lei de presupostos xerais do Estado.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local establece que: 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

 

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios